Page 34

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie. Záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi obsahuje dátum vykonania, obsah a rozsah školenia, mená, priezviská a podpisy školených osôb a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá školenie o ochrane pred požiarmi vykonala.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

32

2.3.9 Hasiace prístroje Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ustanovuje vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny. Pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlač-

ného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny. Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť funkčné bez pretočenia do prevrátenej polohy. Na vytláčanie hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja sa používajú výtlačné plyny (vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík) a ich zmesi (ďalej len „výtlačný plyn”). Do výtlačného plynu možno pridať najviac 3 % hmotnosti výtlačného plynu látky potrebnej na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja. Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje. Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na: a) vodné, b) penové, c) práškové, d) CO2, e) halónové. Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na: a) vodné, b) vodné s prísadami, c) penové, d) práškové, e) CO2. Na prenosnom hasiacom prístroji a pojazdnom hasiacom prístroji musí byť nezmazateľne vyznačený rok výroby hasiaceho prístroja. Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby, číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby, rok výroby, skúšobný tlak v MPa.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement