Page 31

Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom. Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu a overenie vedomosti a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie spôsobilosti vykonáva a oprávnenie na obdobie troch rokov vydáva výrobca, ak má sídlo na území SR, alebo jeho splnomocnený zástupca v SR .

2.3.4 Preventívne protipožiarne kontroly Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi: v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä: dokumentácia ochrany pred požiarmi, vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, skladovanie horľavých látok,

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Postihy právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb - občanov Zákon č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov stanovuje v §§ 59 až 62 pokuty právnických a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré porušujú povinnosti ustanovené v zákone. Pokuty ukladá Okresné riaditeľstvo.

2.3.5 Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, protipožiarne hliadky Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

29 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistom PO Ministerstvo.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement