Page 28

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

26

chých, dobre vetraných miestnostiach, riadne požiarne zabezpečených. Neodpaľovať rakety, rímske sviece, guľové bomby, delové rany, kompakty v blízkosti osôb, alebo horľavých látok, nemocníc, kostolov, domovov dôchodcov, ZOO parkov a najmä nie v uzavretých miestnostiach. Nedovoliť manipulovať s pyrotechnickým výrobkami triedy II a III deťom. Pred odpaľovaním kompaktných celkov malých vystreľovacích puzdier (kompakty) tieto zásadne vhodne upevňovať proti prevráteniu (napr. uchytením textilnou lepiacou páskou ku kolíku zakopaného do zeme). Na prepravu pyrotechnických výrobkov po verejných komunikáciách používať iba dopravné prostriedky v súlade so zákonom o cestnej doprave a dohodou ADR. Nepokúšať sa vykonávať ohňostroje pomocou osôb bez kvalifikácie odpaľovača ohňostrojov.

2.3. Protipožiarna ochrana Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou orgánov, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ako aj všetkých občanov požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich zdolávaniu. Na úseku ochrany pred požiarmi platia nasledovné právne predpisy : zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákonov č.438/2002 Z.z., 215/2004 Z.z., 347/2004 Z.z. a 562/2005 Z.z. vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z. vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej

kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

2.3.1 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Na účely predchádzania vzniku požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná okrem iného: zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré vydá Ministerstvo, zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa zdržujú v jej objektoch; vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi; splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách, zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement