Page 27

Napriek relatívne vysokej manipulačnej bezpečnosti sú priemyselné výbušniny ako aj pyrotechnické výrobky triedy IV (výbušné predmety) podľa osobitných predpisov (napr. pre účely ich prepravy, skladovania atď.) považované za nebezpečné veci. Pri manipulácii s výbušninami a pri príprave a uskutočňovaní trhacích a ohňostrojných prác môžu byť ohrozené nielen stavebné objekty a majetok, ale aj životy a zdravie ľudí a to nielen priamym pôsobením výbuchu výbušniny na okolie, ale aj ďalšími škodlivými faktormi, napríklad pôsobením toxických (jedovatých) látok obsiahnutých v samotnej výbušnine, alebo vo výbuchových plynoch a splodinách.

2.2.1 Pravidlá bezpečnej a hygienickej manipulácie s výbušninami V súčasnej dobe platí pre oblasť používania výbušnín v civilnom sektore súbor predpisov o výbušninách, ktorých základom je zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zákon definuje základné pojmy ”výbušniny a pyrotechnické predmety” a upravuje základné podmienky výroby, používania a manipulácie s nimi. Podrobnejšie podmien-

Úplné znenie všetkých aktuálne platných predpisov je obsiahnuté v publikácii ”Predpisy o výbušninách”, vydanej v roku 1996, ktoré sú súčasťou prepísaných a schválených učebných textov pre výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov a ďalších odborností, v ktorých je potrebná odborná spôsobilosť pre prácu s výbušninami. Vzhľadom na viaceré zmeny v predpisoch o výbušninách, ku ktorým v minulých rokoch došlo bude táto publikácia v roku 2008 novelizovaná.

2.2.2 Základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov Medzi základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov patria: Používať pyrotechnické výrobky v súlade s návodom výrobcu. Uvádzať na trh iba pyrotechnické výrobky, ktoré boli certifikované a pre ktoré výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode. Nemanipulovať s neznámymi pyrotechnickými výrobkami a nepoužívať neznáme pyrotechnické výrobky, ku ktorým chýba návod na používanie v štátnom jazyku. Poškodené a zlyhané pyrotechnické výrobky ničiť iba v súlade s návodom výrobcu. Pri manipulácii s pyrotechnickými výrobkami nefajčiť ani nepoužívať otvorený oheň. Pri vykonávaní aj malých ohňostrojov s použitím pyrotechnických výrobkov triedy II a III používať prilbu s ochranným štítom, ochranný odev, vhodnú pracovnú obuv a rukavice. Uskladňovať pyrotechnické výrobky v su-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

V súčasnosti vyrábané a používané priemyselné výbušniny s výnimkou čierneho prachu a roznecovadiel, ktorých primárnu zložku tvorí malé množstvo traskaviny, dosahujú vysoký stupeň manipulačnej bezpečnosti.

ky pre bezpečné používanie výbušnín upravujú vykonávacie predpisy (vyhlášky) k tomuto zákonu vydané splnomocnenými orgánmi štátnej správy, sú popísaní v kapitole 1.

25 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

podmienka, bez ktorej nemožno začať žiadnu prácu alebo činnosť súvisiacu s výrobou, manipuláciou alebo používaním výbušnín. Nerešpektovanie tejto podmienky má vo väčšine prípadov tragické následky. Skúsenosti nadobudnuté v minulosti mnohými generáciami, ktoré dnes pri našej činnosti využívame, boli v mnohých prípadoch zaplatené tým najdrahším – ľudskými životmi.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement