Page 24

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

22

notlivých triedach má pridelené štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu (UN). Látky a predmety Triedy 1 sú ďalej zaradené do šiestich podtried (1.1 až 1.6) a do niektorej skupín znášanlivosti, označených veľkými písmenami od A po H a ďalej J,K,L,N a S. Číslo podtriedy a označenie skupiny znášanlivosti tvorí klasifikačný kód látky (napr. 1.1 G). Pyrotechnické látky sú zaradené prevažne do skupiny znášanlivosti označenej písmenom G, v osobitných prípadoch do skupiny S. Obr. č. 10: Špeciálne vozidlo pre dopravu nebezpečných veci pred vjazdom do skladu výbušnín

rujúce látky. Prepravu pyrotechnických výrobkov, pri ktorej pyrotechnický výrobok prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu – (Nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z.) Podľa zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) , nebezpečné veci, ktoré pre svoju horľavosť, jedovatosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie, život osôb, zvierat alebo rastlinstva, možno prepravovať iba za mimoriadnych podmienok. Cestnou dopravou je dovolené prepravovať nebezpečné veci vymedzené dohodou ADR a za podmienok v nej určených. Podľa dohody ADR sa nebezpečné veci zaraďujú do 9. tried nebezpečia. “Výbušné látky a predmety” sú zaradené do triedy 1. Pyrotechnické látky (zlože) a výbušné predmety sú zaradené medzi výbušné látky. Preprava pyrotechnických výrobkov sa preto považuje podľa zákona o cestnej doprave a Dohody ADR za prepravu nebezpečných vecí. Každá látka, predmet alebo skupina v jed-

Nebezpečné veci môže prepravovať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá, ktoré svojou konštrukciou, vybavením a prevádzkou sú určené, vyrobené a schválené na takúto prepravu., a vyškolené osádky vozidiel a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke, vykládke nebezpečných vecí alebo na inej manipulácii s nimi. Zákon vymedzuje povinnosti dopravcu, ktorý pri preprave nebezpečných vecí je povinný: zabezpečiť, aby preprava neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo zložky životného prostredia, preveriť sprievodnú listinu, prípadne ďalšie doklady, ktoré poskytol odosielateľ, z hľadiska, či nebezpečné veci možno v cestnej doprave prepravovať, ak áno, akými vozidlami a za akých podmienok, zabezpečiť, aby sa osádka vozidla, prípadne sprievodných vozidiel, ktoré sa zúčastňujú na nakládke, vykládke a preprave nebezpečných veci oboznámila s písomnými pokynmi na prepravu, ktoré poskytol odosielateľ, zabezpečiť, aby vozidlo, ktoré prepravuje nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné osoby, ak tak neurčuje medzinárodná zmluva, zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle aj sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o školení a skúške osádky vozidla ako aj potvrdenie o dopravno-psychologickom vyšetrení.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement