Page 23

Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch a za podmienok určených výrobcom, vždy oddelene od horľavých látok. Pyrotechnické predmety triedy I, II a III a podtriedy T1 môžu uskladňovať aj v predajni za podmienok uvedených v kap. 2.1.5 a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží, v jednom príručnom sklade, s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží, pre uskladňovanie pyrotechnických predmetov podtriedy To nie sú uskladňované množstva limitované, hore uvedené skladovacie podmienky sa však dodržať musia. pyrotechnické predmety, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je hore uvedené, musia byť uskladnené v skladoch výbušnín, povolených na tento účel príslušným obvodným banským úradom. Sklady musia byť zabezpečené proti odcudzeniu stálou strážnou službou alebo elektronickou signalizáciou, vyvedenou na miesto stálej strážnej služby. Toto zabezpečenie musí byť odsúhlasené príslušným orgánom policajného zboru SR.

skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov podľa horeuvedených odsekov u výrobcu, dovozcu a predajcu kontroluje Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad. na vedenie evidencie pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu sa primerane vzťahuje § 33 zákona.

2.1.7 Preprava pyrotechnických výrobkov -(§ 36c zákona a ďalšie súvisiace prepisy ) Preprava pyrotechnických výrobkov sa považuje za dopravu nebezpečných vecí, pre ktoré platia osobitné predpisy. Pyrotechnické predmety sa smú dopravovať len v uzavretých obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby nedošlo k ich pohybu, vzájomnému narážaniu alebo spadnutiu z dopravného prostriedku. Spolu s pyrotechnickými výrobkami sa v jednom železničnom vozidle, vo vozidle určenom na premávku na pozemných komunikáciách, alebo v jednej jazdnej súprave zloženej z jedného, alebo viacerých vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel určených na premávku na pozemných komunikáciách nesmú prepravovať horľavé látky, alebo horenie podpo-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2.1.6 Skladovanie pyrotechnických výrobkov – (§ 36f zákona)

Obr. č. 8: Sklad pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 9: Uloženie pyrotechnických výrobkov v sklade

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

21

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement