Page 21

Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov. Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a triedy II a podtriedy To a T1.

2.1.5 Predaj pyrotechnických výrobkov –(§ 36d zákona) Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené

na trh podľa Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na predaj pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú osobitné predpisy ( napr. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Občiansky zákonník, zák. č. 178/1988 Zb.). Predávať pyrotechnické výrobky triedy II, III, a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom. Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov platí päť rokov odo dňa absolvovania školenia. Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady kontrolujú, či osoby vykonávajúce predaj pyrotechnických výrobkov majú potrebnú kvalifikáciu. Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy II a III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie mu podať po-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

podľa § 36b ods.2 písm. a) a b) zákona. Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy To môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané. Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

19 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Obr. č. 6: Pyrotechnická fabrika

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement