Page 19

VÝBUŠNÉ PREDMETY TRIEDY IV Do tejto triedy sú zaradené pyrotechnické predmety, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III. Sú to najmä lietavice, ohňostrojné delové výstrely, vysoko lietajúce rakety, veľké cylindrické bomby, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier a veľké rímske sviece. Pyrotechnické výrobky na technické účely Pyrotechnické predmety podtriedy To sú podľa stupňa nebezpečenstva porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I. Sú to najmä zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie prostriedky, dymové prostriedky na ochranu rastlín, proti hmy-

zu alebo škodlivým hlodavcom. Pyrotechnické predmety podtriedy T1 zodpovedajú pyrotechnickým predmetom tried II a III. Sú to napríklad signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne prostriedky na použitie vo filme, televízii a na divadelnej scéne. Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV. Sú to najmä prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín. Výstrelné a výmetné systémy Výstrelnými a výmetnými systémami sú napríklad výstrelné alebo výmetné puzdra, mažiare alebo vrhače.

2.1.2 Výroba pyrotechnických výrobkov – (§ 36b zákona) Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracovanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa primerane vzťahuje § 23 ods. 1 až 5 zákona . Organizácia, ktorá vyrába, spracúva alebo dováža pyrotechnické výrobky, je povinná odberateľovi

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

b) 20 g výbuškových zloží. Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov musí spĺňať tieto podmienky: a) celkové množstvo pyrotechnických zloží v zostavenom pyrotechnickom predmete je najviac 800 g, pri ohňopádoch 1200 g, b) jednotlivý dielec obsahuje najviac 15 g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6 g výbušných zloží.

Obr. č. 2: Ukážka výroby petárd MEGATRESK

Obr. č. 3v: Ukážka výroby rakiet

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

17

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement