Page 14

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

12

Výbušniny sa smú prenášať len v pevných, uzavretých prepravných obaloch (expedičné obaly, tašky schránky a pod). Strelmajster, pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov môže prenášať výbušniny, ktoré môže používať; pomocník môže prenášať výbušniny len pod ich dozorom. Výbušniny citlivé na iskru (napr. čierny prach) sa smú prenášať len v uzavretých obaloch alebo nádobách vyhotovených z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu elektrostatického náboja, v množstve najviac 15 kg jednou osobou. Pri overovaní teoretických vedomostí uchádzačov o oprávnenie odpaľovača ohňostrojov na skúške, sa vyžadujú aj vedomosti z ďalších ustanovení predpisov o výbušninách a súvisiacich predpisov (bod 1) a to podľa osnovy skúšobného poriadku Hlavného banského úradu č. 1880/1999 v znení zmeny č. 1245/2000 (§ 40 a 41 vyhl. SBÚ č. 71/1988 Zb.). Overovanie znalosti predavačov pyrotechnických výrobkov

sa vykoná z odprednášanej látky v súlade s vykonávacím predpisom, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva SR. Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010. Potrvdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania. Prehľad predpisov uvedených v tejto publikácii zodpovedá stavu platnému k 1.1.2008. Zmeny uskutočnené po tomto termíne treba študovať priamo zo zbierky zákonov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement