Page 103

2.

Kolektív autorov: Učebné texty pre odpaľovačov ohňostrojov, Konštrukta Defence š.p. – SKTC 112 Lieskovec, 1993

3.

Masár Ľ.: Prospekty výrobcov zábavnej pyrotechniky

4.

Masár Ľ.: Technické výkresy, náčrty a fotodokumentácia

5.

Müncner E.: Elektrický roznet pre TVO, ZO SBS pri OBÚ Sp. Nová Ves, 1995

6.

Müncner E.: Predpisy o výbušninách, SSPaZK Spišské Podhradie, SBS OBÚ Sp. Nová Ves, SSTVP Banská Bystrica, 1996

7.

Müncner E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a TVO – tretie vydanie, SSTVP B. Bystrica 2006

8.

Müncner E.: Učebné texty pre predavačov zábavnej pyrotechniky. SSTVP Banská Bystrica 2003

9.

Príručka prvej pomoci, Príroda ,1998

10. Solár T.: Učebné texty pre odpaľovačov ohňostrojov, PYRODYN-spiš, 1998 11. Usmernenie SČK z augusta 2006 12. Zbierky zákonov s príslušnou problematikou.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) I. a II. zväzok 2003

101 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.

pyrotechnických výrobkov

POUŽITÁ LITERATÚRA

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  
Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Advertisement