Page 1

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov E. Müncner, Ľ. Masár ár

ISBN 978-80-968748-7-3

Eduard Müncner Ľubomír Masár

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov


OCENENÝ ZA MEDZINÁRODNÚ REALIZÁCIU PYRO-SHOW: - Ottawa – Hull, Kanada - Svetový festival pyromuzikálnych ohňostrojov, 2.miesto

- Sanremo, Taliansko - 7.Majstrovstvá Sveta, 1.cena divákov a 3.miesto

- Rím – Valmonte, Taliansko - Svetový šampionát, 3.miesto

- Lugano – Campione d´Italia, Švajčiarsko - 3.Majstrovstvá Európy pyromuzikálnych ohňostrojov, 2.miesto

- Ustka – Baltik, Poľsko - Medzinárodný festival pyromuzikálnych ohňostrojov

- Ostrihom, Maďarsko - Medzinárodný festival pyromuzikálnych ohňostrojov, 2.miesto

- a mnoho ďalších domácich a zahraničných pyro-show.

PROFESIONÁLNE OHŇOSTROJE: - pyromuzikálne - klasické - scénické - na vode - denné - interiérové a špeciálne efekty - pre všetky možné udalosti

PYROTECHNICKÉ VÝROBKY: - vývoj - výroba - veľkoobchod - export - import

PRIVATEX PYRO, s.r.o. PŠS Lieskovec, P.O. BOX 88 018 41 Dubnica nad Váhom Slovenská republika

- Ocenený od MH SR ako najlepší exportér roka 2005. - Jediný výrobca v krajinách V4

Tel.: +421 42 4440779, Fax: +421 42 4475034 privatexpyro@nextra.sk, e-mail: privatexpyro @nextra.sk, web: www.privatexpyro.sk


MÜNCNER EDUARD MASÁR ĽUBOMÍR

PRÍRUČKA PRE ODPAĽOVAČOV OHŇOSTROJOV A PREDAVAČOV PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

Prvé vydanie

ISBN 978-80-968748-7-3 Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce -ZSVTS BANSKÁ BYSTRICA, 2007


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Autori: Ing. Eduard Müncner Ing. Ľubomír Masár

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

2

Zostavil: Ing. Eduard Müncner Foto: Prospekty firmy Privatex Pyro s.r.o., Ing. Masár, Ing. Müncner Grafická úprava: Roland Endrész Lektorovali: Ing. Ján Ihring, Ing. Eva Mráčková, PhD., MUDr. Antónia Müncnerová


PREDHOVOR

Príručka je rozdelená do 6. kapitol, pričom prvá kapitola „ Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy “ zachytáva právny stav platný k 1.1.2008. V najbližšej dobe vydá Ministerstvo hospodárstva SR všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podmienky manipulácie s pyrotechnickými výrobkami, ukladania a skladovania pyrotechnických výrobkov a predaja pyrotechnických výrobkov. Preto pri štúdiu predpisov súvisiacich s vykonávaním ohňostrojných prác a predajom zábavnej pyrotechniky treba vychádzať vždy z platného právneho stavu. V druhej kapitole okrem klasifikácie, nadobúdania, používania, prepravy a skladovania pyrotechnických výrobkov je pomerne podrobne popísaná aj protipožiarna ochrana. V tretej, štvrtej a piatej kapitole sú podrobne popísané pyrotechnické výrobky, príprava a vykonávanie ohňostrojných prác s bohatou fotografickou ilustráciou, doplňujúcou textovú časť. Poskytovanie prvej pomoci je samostatne uvedené v 6. kapitole. Predpokladáme, že takto pripravené prvé vydanie Príručky pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov zaujme odbornú prax a bude slúžiť hlavnému účelu pre ktorý ju vydávame a to školeniu a príprave odpaľovačov ohňostrojov ku skúškam pred komisiou Hlavného banského úradu a školeniu predavačov zábavnej pyrotechniky a overovaniu ich vedomosti pred príslušnými komisiami školiacich organizácii.

3 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Autorský kolektív pri spracovaní publikácie vychádzal zo vzorovej učebnej osnovy, uvedenej v prílohe č. 1 vyhlášky č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov, pričom bola využitá doposiaľ publikovaná literatúra uvedená v zozname použitej literatúry, ako aj bohaté skúsenosti autorov pri vykonávaní ohňostrojných prác a výučbe odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Na jednej strane rozšírený záujem verejnosti o vykonávanie ohňostrojných prác a o zábavnú pyrotechniku a na druhej strane sprísnene prepisy pri predaji pyrotechnických výrobkov a vykonávaní ohňostrojných prác, ako aj nedostatok odbornej literatúry v oblasti pyrotechniky, priviedli vydavateľa Slovenskú Spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce k rozhodnutiu zostaviť a vydať Príručku pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

OBSAH

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

4

Predhovor

3

1.

Predpisy o výbušninách a niektoré súvisiace predpisy

7

1.1

Stručný prehľad základných a súvisiacich predpisov

7

1.1.1

Predpisy o výbušninách

7

1.1.2

Súvisiace predpisy

7

1.2

Hlavné zásady vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. (ďalej len zákon), týkajúce sa výbušnín a pyrotechnických výrobkov obsahujúcich výbušniny

8

1.3

Základné bezpečnostné pravidlá pre používanie výbušnín a pomôcok na ich použitie, vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. a vyhlášky č. 71/1988 Zb.

10

1.3.1

Všeobecná časť

10

1.3.2

Evidencia výbušnín ( § 33 zákona a § 27 až 29 vyhl. č. 71/1988 Zb.)

11

1.3.3

Preprava a prenášanie výbušnín (§ 26 ods. 1 – 4 zákona, vyhl. č. 78/1996 Z. z. a ďalšie súvisiace predpisy)

11

2.

Klasifikácia, nadobúdanie, skladovanie, používanie, zaobchádzanie, výroba a preprava pyrotechnických výrobkov

13

2.1

Základné pojmy a rozdelenie pyrotechnických výrobkov

13

2.1.1

Klasifikácia pyrotechnických výrobkov

14

2.1.1.1

Základné požiadavky na pyrotechnické predmety a výbušné predmety

14

2.1.1.2

Predkladanie pyrotechnických výrobkov na posúdenie zhody

15

2.1.1.3

Technické požiadavky na pyrotechnické výrobky

16

2.1.2

Výroba pyrotechnických výrobkov

17

2.1.3

Zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami

18

2.1.4

Nadobúdanie a požívanie pyrotechnických výrobkov

18

2.1.5

Predaj pyrotechnických výrobkov

19

2.1.6

Skladovanie pyrotechnických výrobkov

21

2.1.7

Preprava pyrotechnických výrobkov

21

2.1.7.1

Výnimky vzťahujúce sa na dopravu nebezpečných vecí

24

2.1.7.2

Bezpečnostný poradca

24

2.2

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s výbušninami

24

2.2.1

Pravidla bezpečnej a hygienickej manipulácie s výbušninami

25

2.2.2

Základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov

25

2.3.

Protipožiarna ochrana

26

2.3.1

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

26

2.3.2

Povinnosti fyzických osôb

28

2.3.3

Technik požiarnej ochrany

28

2.3.4

Preventívne protipožiarne kontroly

29


29

2.3.6

Požiarny poriadok pracoviska

30

2.3.7

Protipožiarna hliadka pracoviska

30

2.3.8

Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi

31

2.3.9

Hasiace prístroje

32

3.

Pyrotechnické zlože (látky), pyrotechnické výrobky a pyrotechnické pomôcky

35

3.1

Pyrotechnické zlože

35

3.1.1

Druhy pyrotechnických zloží

37

3.1.2

Citlivosť na vonkajšie podnety a skúšky pyrotechnických zloží

38

3.1.3

Technológia spracovania pyrotechnických zloží

40

3.2

Pyrotechnické výrobky – základné pojmy, druhy, skladba, popis, balenie, použitie a zneškodňovanie

40

3.2.1

Základné pojmy

40

3.2.2

Druhy pyrotechnických výrobkov

43

3.2.3

Zneškodňovanie pyrotechnických výrobkov

54

3.3

Pyrotechnické pomôcky (mažiare, roznetnice, odpaľovacie vedenie...)

55

3.3.1

Zapaľovače pyrotechnických výrobkov

55

3.3.2

Rýchlospojky

56

3.3.3

Roznetnice

58

3.3.3.1

Roznetnice kondenzátorové

58

3.3.3.2

Špeciálne odpaľovacie zariadenia

59

3.3.4

Ohmetre

60

3.3.5

Ostatné pomôcky

60

3.3.6

Povinné vybavenie odpaľovačov ohňostrojov osobnými ochrannými pomôckami

61

4.

Príprava a vykonávanie ohňostrojných prác

63

4.1

Povoľovanie a oznamovanie ohňostrojných prác

63

4.2

Vedúci odpaľovač ohňostrojov

64

4.3

Technologický postup ohňostrojných prác

64

4.4

Výber a príprava terénu, základné požiadavky

68

4.4.1

Odpalište (manipulačný priestor)

68

4.4.2

Bezpečnostný okruh

69

4.4.3

Bezpečnosť odpaľovačov

70

4.4.4

Činnosť vedúceho odpaľovača ohňostroja počas prípravy ohňostroja

70

4.5

Druhy odpaľovacích zariadení, ich popis, funkcia a požiadavky

70

4.5.1

Odpaľovacie rampy pre rakety triedy III.

70

4.5.2

Mažiare

72

4.5.3

Rámy pre znaky a obrazce

73

4.6

Montáž odpaľovacích zariadení

73

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, protipožiarne hliadky

5 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

2.3.5


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.6.1

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

6

Montáž mažiarov

73

4.6.2

Montáž odpaľovacích rámp pre rakety

74

4.6.3

Montáž delových rán

74

4.6.4

Montáž ostatných pyrotechnických výrobkov

74

4.7

Nabíjanie pyrotechnických výrobkov

75

4.8

Elektrický roznet

78

4.8.1

Zapojenie roznetných sieti a výpočet parametrov elektrického roznetu

79

4.8.2

Spoľahlivý roznet roznetnicou.

80

4.8.3

Špeciálne odpaľovacie zariadenia

81

5.

Praktické vykonávanie ohňostrojných prác

83

5.1

Program ohňostroja

83

5.2

Vlastné odpálenie ohňostroja

84

5.2.1

Inštruktáž

84

5.2.2

Bezpečnostné zásady pri odpaľovaní jednotlivých efektov

85

5.3

Vplyv počasia a ochrana pyrotechnických výrobkov.

86

5.4

Povinnosti vedúceho odpaľovača ohňostroja pri ohňostroji a po jeho vykonaní

87

5.5

Povinnosti odpaľovačov po ukončení ohňostroja

88

5.6

Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla

89

5.7

Scénická pyrotechnika

90

5.8

Uvoľňovanie lavín pomocou delových rán ohňostrojných

92

6.

Prvá pomoc

93

6.1

Zásady poskytovania prvej pomoci

93

6.2

Praktické poskytovanie prvej pomoci v konkrétnych, najčastejších prípadoch

94

6.2.1

Prvá pomoc pri zlýhaní základných životných funkcii (zastavenie srdečnej činnosti a dýchania)

94

6.2.2

Rany

96

6.2.3

Krvácanie

96

6.2.4

Tlakové body

97

6.2.5

Protišoková poloha

97

6.2.6

Popáleniny

98

6.2.7

Zlomeniny

98

6.2.8

Stabilizovaná poloha na boku

99

6.2.9

Poranenie oči

99

6.2.10

Pravidlo 5 T

99

Použitá literatúra

101


Pre oblasť výroby a používania výbušnín platí zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len zákon), ktoré podrobnejšie upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení a pracovné podmienky v organizáciách pri výrobe a používaní výbušnín. Zákon definuje základné pojmy ”výbušniny a pyrotechnické výrobky” a upravuje základné podmienky pre ich výrobu, manipuláciu s nimi a používanie.

kých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády SR č. 297/2000 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení Nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 25/2005 Z .z. Vyhláška MH SR č. 78/1993 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín. Vyhláška MH SR č. 79/1993 Z.z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov. Vyhláška MH SR č. 77/1996 Z. z. o uskladňovaní výbušnín. Vyhláška MH SR č. 78/1996 Z.z. o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie (vnútropodniková doprava).

1.1.1 Predpisy o výbušninách Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona SNR č. 499/1991 Zb., zákona NR SR č. 154/1995 Z. z., zákona NR SR č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z a zákona č.577/2007 Z. z. Vyhláška SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení vyhlášky SBÚ č. 534/1991 Zb., vyhlášky MH SR č.77/1996 Z.z. Nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-

1.1.2 Súvisiace predpisy Zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a predpisy vydané na jeho základe. Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a predpisy vydané na jeho základe v znení neskorších predpisov. Európska dohoda o medzinárodnej a cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

7 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.1 Stručný prehľad základných a súvisiacich predpisov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

1. PREDPISY O VÝBUŠNINÁCH A NIEKTORÉ SÚVISIACE PREDPISY


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

8

Zákon 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Smernica Rady 93/15/EHS o harmonizácii predpisov týkajúcich sa uvádzania výbušnín na trh a ich kontroly na civilné použitie. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh Zákon NR SR č. 164/1996 Z.z. o dráhach a predpisy vydané na jeho základe. Zákon č.178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnené zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Medzinárodný poriadok na prepravu nebezpečných vecí po železnici (RID). Vyhláška MH SR č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov (OBÚ). Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

1.2 Hlavné zásady vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. (Ďalej len zákon), týkajúce sa výbušnín a pyrotechnických výrobkov obsahujúcich výbušniny Vyrábať a spracúvať výbušniny môže len organizácia, ktorá má na to súhlas Hlavného banského úradu - § 23 ods. 1 zákona. Výbušniny a pomôcky určené na trhacie práce sa uvádzajú na trh podľa podmienok

ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, Nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z. – § 24 ods. 1 zákona). Na trhacie práce sa nemôžu používať výbušniny pôvodne určené na iné účely. Výbušniny možno nadobúdať len na základe povolenia na odber výbušnín vydaného príslušným obvodným banským úradom § 25 ods. 1 zákona. Preprava výbušnín sa považuje za prepravu nebezpečných vecí. Na prepravu výbušnín (mimo organizácie) sa vzťahujú osobitné predpisy, týkajúce sa prepravy nebezpečných vecí - § 26 zákona (zákon č. 168/1996 Z.z. , dohoda ADR a ďalšie). Prepravu výbušnín, pri ktorej výbušnina prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie Slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Povolenie sa vyžaduje aj na prepravu bezdymového alebo čierneho prachu, ak sa ma použiť na trhacie alebo ohňostrojné práce - § 26 ods. 5 zákona. Povolenie na prepravu výbušnín podľa ods. 5 zákona Hlavný banský úrad vydá najviac na 1 rok. Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu výbušnín, je povinný najneskôr tri dni pred začatím každej jednotlivej prepravy oznámiť písomne Hlavnému banskému úradu a Prezídiu policajného zboru Slovenskej republiky presný dátum začatia a ukončenia prepravy a údaje o množstve a druhu výbušnín - § 26 ods. 6 zákona. Hlavný banský úrad vydá povolenie na prepravu výbušnín do sprievodného formulára na prepravu výbušnín v rámci Spoločenstva. Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu výbušnín musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o prepravu výbušnín, identifikačné údaje dodávateľa výbušnín a identifikačné údaje o druhu a type výbušnín a ich množstvo. K žiadosti sa prikladá


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

výbušnín tak, aby bol prehľad o tom, kde sa výbušnina nachádza, v akom množstve a ako sa s ňou naložilo – § 33 zákona. Zaobchádzať s výbušninami môžu len osoby dospelé, bezúhonné podľa § 4a ods.4 zákona, zdravotne a odborne spôsobilé - § 34 zákona. Pripravovať, odpaľovať, zneškodňovať a ničiť pyrotechnické výrobky určené na ohňostrojné práce môže len osoba staršia ako 21 rokov, ktorá má oprávnenie odpaľovača ohňostrojov (§ 35 ods. 2 zákona, vyhl. č. 79/1993 Z. z.). Výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov môže vykonávať len organizácia poverená Hlavným banským úradom; a to podľa schválených učebných osnov a textov uvedených v skúšobnom poriadku HBÚ - § 36 ods. 4 zákona. Odbornú spôsobilosť technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov posudzuje a oprávnenie vydáva Hlavný banský úrad - § 36 ods. 2 zákona, vyhl. č. 79/1993 Z. z.. Na základe úspešného vykonania skúšky sa odpaľovačovi ohňostrojov vydá a) osvedčenie o odbornej spôsobilosti, b) preukaz odpaľovača ohňostrojov, ktorý oprávňuje jeho držiteľa vykonávať funkciu odpaľovača ohňostrojov. Preukaz odpaľovača ohňostrojov mápodľa vyhlášky SBÚ č. 79/1993 Zb. platnosť päť rokov. Po uplynutí tejto doby sa môže platnosť preukazu predlžiť o päť rokov po predložení a) potvrdenia orgánu štátnej zdravotnej správy o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu odpaľovača ohňostrojov, b) dokladu o vykonávaní alebo riadení ohňostrojných prác z príslušného obvodného banského úradu. V prípade, že držiteľ preukazu odpaľovača ohňostrojov počas piatich rokov nevykonával alebo neriadil ohňostrojné práce, musí byť pred opätovným výkonom funkcie odpaľovača ohňostrojov preskúšaný

9 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

a) výpis z obchodného registra alebo iného registra žiadateľa, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, b) doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať v oblasti výbušnín, c) povolenie na nadobúdanie výbušnín, d) doklad o tom, že žiadateľ má zabezpečené skladovanie výbušnín, e) osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných veci podľa osobitného predpisu, f ) certifikáty (CE) a návody na použitie, g) vyplnený sprievodný formulár na prepravu výbušnín v rámci Spoločenstva podľa osobitného predpisu. K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín alebo k žiadosti o vydanie povolenia na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky musí vývozca alebo dovozca okrem náležitosti uvedených v predchádzajúcej odrážke priložiť aj súhlas krajiny určenia a vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Trhacie práce alebo ohňostrojné práce pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV. povoľuje obvodný banský úrad. K žiadosti o povolenie ohňostrojných prác sa prikladá dokumentácia ohňostrojných prác, zoznam organizácii a občanov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené použitím výbušnín a návrh opatrení na ochranu práv a právom chránených záujmov organizácii a občanov - § 27 a 28 zákona. Výbušniny možno uskladňovať len v objektoch (sklady výbušnín), ktoré boli pre tento účel povolené - § 29 až 32 zákona. Rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín vydáva príslušný obvodný banský úrad alebo orgán územného plánovania. Povolenie na jeho užívanie, zrušenie alebo odstránenie vydáva príslušný obvodný banský úrad. Pri výrobe, spracúvaní, uskladňovaní a používaní výbušnín sa musí viesť evidencia


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

z teoretických a praktických vedomosti podľa § 2 vyhlášky MHSR č. 79/1993 Zb. Ak sa držiteľ preukazu odpaľovača ohňostrojov nepodrobí preskúšaniu, stráca preukaz platnosť.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

10

Orgány Štátnej banskej správy (HBÚ, OBÚ) vykonávajú hlavný dozor pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce ako aj pri výučbe strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov - § 39 a 41 zákona.

1.3 Základné bezpečnostné pravidlá pre používanie výbušnín a pomôcok na ich použitie, vyplývajúce zo zákona SNR č. 51/1988 Zb. a vyhlášky č. 71/1988 Zb. 1.3.1 Všeobecná časť Každý, kto príde do styku s výbušninou je povinný postupovať s najväčšou opatrnosťou, dodržiavať predpisy o výbušninách a návody na ich používanie, aby neohrozil svoju bezpečnosť a iných osôb - § 22 ods. 1 zákona. Objekty a priestory, v ktorých sú umiestnené, vyrábané alebo používané výbušniny, musia sa zabezpečiť proti odcudzeniu alebo zneužitiu výbušnín - § 22 ods. 2 zákona. Každé odcudzenie, stratu alebo nález výbušnín v priestoroch organizácie je povinný ten, kto takúto skutočnosť zistí, bezod-

kladne oznámiť organizácií. Ak sa takýto prípad vyskytne mimo organizácie, treba túto skutočnosť oznámiť príslušnému orgánu PZ - § 22 ods. 4 zákona. Vo všetkých priestoroch, v ktorých sú výbušniny je zakázané používať otvorený oheň, rozpálené predmety a fajčiť; musí sa v nich dodržiavať čistota a poriadok. V týchto priestoroch nesmú byť s výnimkou pomôcok na použitie výbušnín, umiestnené žiadne ľahko horľavé látky a predmety alebo iné zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť požiar alebo výbuch výbušnín - § 24 ods. 1 vyhl. č. 71/1988 Zb.. Každý, kto zaobchádza s výbušninami, musí pritom používať osobné ochranné pracovné pomôcky, ak nie je pred priamym pôsobením výbušnín zabezpečený inak - § 24 ods. 2 a § 179 ods.2 vyhl. č. 71/1988 Zb. Pri zaobchádzaní s výbušninami môžu byť prítomní len pracovníci, ktorí plnia úlohy súvisiace s používaním výbušnín a tiež kontrolné orgány - § 24 ods. 3 vyhl. č. 71/1988 Zb. Výbušniny a pomôcky sa smú používať len v stave a tvare dodanom výrobcom, ak sa v návode na ich používanie nestanovuje inak; musia sa preskúšať vždy, keď vzniknú pochybnosti o ich nezávadnosti - § 24 ods. 4 a 5 vyhl. č. 71/1988 Zb. Zlyhavky spôsobené nedostatočnou kvalitou výbušnín musí organizácia prerokovať s výrobcom a výsledok oznámiť Hlavnému banskému úradu - § 24 ods. 8 vyhl. č. 71/1988 Zb. Vadné výbušniny a expedičné obaly výbušnín, ktoré môžu obsahovať zvyšky výbušniny sa musia zničiť podľa návodu výrobcu - § 24 ods. 9 vyhl. č. 7119/88 Zb. Funkčná spoľahlivosť roznetníc a ohmetrov sa musí pred ich prvým použitím a ďalej počas používania, najmenej raz za tri mesiace preskúšať v štátnej skúšobni, určenej HBÚ alebo u výrobcu; o výsledkoch skúšok sa musí viesť evidencia - § 25 vyhl. č. 71/1988 Zb.


1.3.3 Preprava a prenášanie výbušnín (§ 26 ods. 1 – 4 zákona, vyhl. č. 78/1996 Z. z. a ďalšie súvisiace predpisy) Preprava výbušnín sa považuje za prepravu nebezpečných vecí. Spôsob prepravy v priestoroch organizácie určí organizácia v prepravnom poriadku, ktorý musí obsahovať potrebné bezpečnostné opatrenia a prevádzkové pokyny. Výbušniny možno prepravovať len v expedičných obaloch alebo v obaloch vyhovujúcich technologickému postupu pre daný druh výbušniny. Dopravný prostriedok s nákladom výbušnín nesmie zostať bez dozoru a musí sa označiť predpísanými výstražnými značkami (v podzemí modrým svetlom).

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Každý druh výbušniny sa musí evidovať samostatne. Doklady o evidencii výbušnín sa musia uschovávať tri roky; a musia byť k dispozícii kontrolným orgánom. Primerane to platí aj pre pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2. Zápisy v evidenčných záznamoch (vzory určí HBÚ), vyhotovuje a za ich správnosť zodpovedá pri skladovaní výbušnín skladník; pri ohňostrojných prácach s použitím pyrotechnických výrokov triedy IV a podtriedy T2 vedúci odpaľovač ohňostrojov. Zápis v evidenčných záznamoch musí podpísať ten, kto ho vyhotovil. Správnosť zápisu o spotrebe výbušnín potvrdzuje podpisom odpaľovač ohňostrojov a to najneskôr pred vykonaním ohňostrojných prác. V evidenčných záznamoch sa nesmú údaje vymazávať alebo prepisovať; chybné zápisy sa musia preškrtnúť tak, aby zostali čitateľné a správne hodnoty sa zapíšu do nového riadku. Ak sa zistí rozdiel medzi evidovaným a skutočným množstvom výbušnín, organizácia je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu PZ. Zápisy v evidenčných záznamoch sa musia najmenej raz za mesiac a po zapísaní posledného záznamu súčtovo uzavrieť, skontrolovať a porovnať so skutočným množstvom výbušnín. Nájdené, neodpálené, zlyhané alebo nedohorené zbytky ohňostrojných prostriedkov, prípadne iných pyrotechnických výrobkov a ich súčasti sa musia po skončení prehliadky ohrozeného priestoru bezodkladne zničiť. O ich zničení musí vedúci odpaľovač ohňostrojov vyhotoviť záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o priebehu a výsledku

ohňostroja. Hlavný banský úrad vedie evidenciu organizácii: ktorým vydal súhlas na výrobu a spracovanie výbušnín, povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín cez územie SR a poverenie na výučbu. Obvodné banské úrady vedú evidenciu organizácii, ktorým vydali povolenie: na odber výbušnín, na vykonávanie trhacích prác a ohňostrojných prác alebo na užívanie, odstránenie alebo zrušenie skladov výbušnín.

11

Obr. č. 1: Vozidlo určené na prepravu výbušnín, vybavené podľa ADR

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.3.2 Evidencia výbušnín (§ 33 zákona a § 27 až 29 vyhl. č. 71/1988 Zb.)


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

12

Výbušniny sa smú prenášať len v pevných, uzavretých prepravných obaloch (expedičné obaly, tašky schránky a pod). Strelmajster, pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov môže prenášať výbušniny, ktoré môže používať; pomocník môže prenášať výbušniny len pod ich dozorom. Výbušniny citlivé na iskru (napr. čierny prach) sa smú prenášať len v uzavretých obaloch alebo nádobách vyhotovených z neiskrivého materiálu, ktorý je bezpečný proti hromadeniu elektrostatického náboja, v množstve najviac 15 kg jednou osobou. Pri overovaní teoretických vedomostí uchádzačov o oprávnenie odpaľovača ohňostrojov na skúške, sa vyžadujú aj vedomosti z ďalších ustanovení predpisov o výbušninách a súvisiacich predpisov (bod 1) a to podľa osnovy skúšobného poriadku Hlavného banského úradu č. 1880/1999 v znení zmeny č. 1245/2000 (§ 40 a 41 vyhl. SBÚ č. 71/1988 Zb.). Overovanie znalosti predavačov pyrotechnických výrobkov

sa vykoná z odprednášanej látky v súlade s vykonávacím predpisom, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva SR. Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010. Potrvdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania. Prehľad predpisov uvedených v tejto publikácii zodpovedá stavu platnému k 1.1.2008. Zmeny uskutočnené po tomto termíne treba študovať priamo zo zbierky zákonov.


2.1 Základné pojmy a rozdelenie pyrotechnických výrobkov Výbušniny – výbušninami sú podľa zákona látky a predmety, ktoré sa považujú za výbušné podľa osobitného predpisu (ADR). Výbušné látky ( ADR ) - Sú to pevné alebo kvapalné látky (alebo zmesi látok) schopné chemickej reakcie vytvárajúcej plyny takej teploty, tlaku a rýchlosti, že spôsobia škodu v okolí. Pyrotechnické zlože (látky) - sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky. Tvoria základ pyrotechnických výrobkov. Výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúcej kovový prášok a okysličovadlo, ktorej horenie má explozívny charakter. Výbušné predmety ( podľa ADR) sú to predmety, ktoré obsahujú jednu alebo viac výbušných látok alebo pyrotechnických zloží (látok).

Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového alebo zábleskového efektu. Pyrotechnické výrobky – sú výrobky obsahujúce technologický spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo zábavné a oslavné účely. Okysličovadlá - sú pevné látky, ktoré musia obsahovať čo najväčšie množstvo chemický viazaného kyslíka, musia kyslík uvoľňovať čo najľahšie a nesmú pôsobiť toxický na ľudský organizmus. Medzi okysličovadlá zaraďujeme: kysličníky a peroxidy, chromany a dvojchromany, dusičnany, chlorečnany a chloristany Horľaviny - horľavinou v pyrotechnickej zloží je každá látka, ktorá je schopná oxidačnej reakcie s kyslíkom, uvoľňovaným rozkladom okysličovadlá. Poznáme veľké množstvo pyrotechnických horľavín. Z anorganických horľavín sú to predovšetkým kovy, nekovy a sírniky. Z organických horľavín sem patria alifatické a aromatické uhľovodíky a ich zmesí, uhľohydráty a organické látky iných typov. Prídavné látky - slúžia na dosiahnutie a zvýraznenie požadovaných vlastnosti zlo-

13 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

(zákon č.51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády SR č. 398/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2. KLASIFIKÁCIA, NADOBÚDANIE, SKLADOVANIE, POUŽÍVANIE, ZAOBCHÁDZANIE, VÝROBA A PREPRAVA PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

14

že ako aj na zlepšenie jej mechanických vlastnosti, manipulačnej bezpečnosti a chemickej stability. Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried To, T1 a T2. Parametre na zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis. (Nariadenie vlády SR č.398/1999 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 297/2000 Z.z.)

2.1.1 Klasifikácia pyrotechnických výrobkov Do skupiny určených výrobkov „pyrotechnické výrobky” podľa § 9 ods. 1 zákona č.264/1999 Z.z. patria výrobky obsahujúce technologický spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, ktoré sú nebezpečné predovšetkým z hľadiska požiarnej bezpečnosti, pri dodržiavaní návodu na používanie však neohrozujú život, zdravie ani majetok osôb. Pyrotechnické výrobky sa podľa § 1 ods.2 nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z. z. (ďalej len Nariadenie vlády) rozdeľujú na: a) pyrotechnické predmety na zábavné účely, ktoré sa podľa stupňa nebezpečenstva zaraďujú do triedy I. pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti, II. výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby, III. výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov. b) pyrotechnické predmety na technické účely, ktoré sa podľa stupňa nebezpečenstva zaraďujú do podtriedy To - výrobky všeobecne používané na technické účely, T1 - výrobky používané na špeciálne technické účely,

c) výbušné predmety určené na veľké ohňostrojné práce sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do triedy IV, d) výbušné predmety určené na špeciálne účely sa z hľadiska nebezpečenstva zaraďujú do podtriedy T2. Pyrotechnickými výrobkami sú aj výstrelné alebo výmetné systémy, potrebné na zabezpečenie funkcie iných pyrotechnických výrobkov pri ich používaní. Do skupiny pyrotechnických výrobkov podľa §1 nariadenia vlády nepatrí strelivo do signálnych zbraní určené na civilné účely, a to a) signálne náboje, b) signálne strely so svetelným, zvukovým, dymovým alebo kombinovaným efektom, c) nábojky a náplne na výstrel (výmet) signálnych striel. Do skupiny pyrotechnických výrobkov podľa § 1 nariadenia vlády nepatria pyrotechnické výrobky a výstrelné alebo výmetné systémy pre pyrotechnické prostriedky určené len na vojenské alebo bezpečnostné účely, ktoré sú zaradené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby.

2.1.1.1 Základné požiadavky na pyrotechnické predmety a výbušné predmety PYROTECHNICKÉ PREDMETY a) Pyrotechnické predmety musia byť odolné alebo v pôvodnom obale chránene tak, aby pri dopade a manipulácii boli bezpečné; najmä musia byť zabezpečené proti nežiaducemu zapáleniu, označené na obale alebo na jednotlivom kuse tak, aby bol známy spôsob a miesto ich zapaľovania. b) Pyrotechnické predmety musia byť vyrobené tak, aby


šom predajnom balení označené stupňom nebezpečnosti a aby bol na nich uvedený dátum výroby, návod na použitie a likvidáciu, čas spotreby.

Výrobca alebo dovozca pyrotechnických výrobkov, ktoré sa majú uviesť na trh, ich predkladá autorizovanej osobe na posúdenie zhody ich vlastnosti s technickými požiadavkami. Autorizovaná osoba podľa charakteru pyrotechnického výrobku určí rozsah skúšok, počty výrobkov a balení potrebných na posúdenie zhody a termíny predloženia výrobkov. O posúdenie zhody výbušných predmetov podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia vlády požiada výrobca alebo dovozca súčasne aj Hlavný banský úrad aby v súčinnosti s autorizovanou osobou určil rozsah úradných skúšok. Po určení rozsahu úradných skúšok posúdenie zhody vykoná autorizovaná osoba. Dovozca predloží vzorku pyrotechnického výrobku na posúdenie zhody do 30 dní po jeho dovezení na územie Slovenskej republiky. Typová skúška pyrotechnických výrobkov je postup, pri ktorom sa na určenom počte výrobkov overuje a dokladá vydaním certifikátu o typovej skúške, že typ pyrotechnického výrobku spĺňa ustanovené technické požiadavky.

VÝBUŠNÉ PREDMETY Výbušné predmety musia byť vyrobené tak, aby a) pri dodržaní schváleného návodu na ich používanie a pri používaní určených ochranných prostriedkov neboli ohrozené osoby pri ich obsluhe v daných podmienkach, b) boli odolné alebo v pôvodnom balení chránene tak, aby boli pri doprave a manipulácii bezpečné; najmä musia byť zabezpečené proti nežiaducemu zapáleniu alebo výbuchu, c) boli na svojom povrchu alebo v najmen-

Typová skúška sa vzťahuje na všetky pyrotechnické výrobky uvedené § 1 ods.2. zákona č. 264/1999 Zb (ďalej len zákon).

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2.1.1.2 Predkladanie pyrotechnických výrobkov na posúdenie zhody

15 Nové overenie vlastnosti pyrotechnických výrobkov je postup, pri ktorom sa overuje či vlastnosti pyrotechnických výrobkov naďalej spĺňajú technické požiadavky, po ktorých splnení bol vydaný certifikát o typovej skúške. Nové overenie vlastnosti pyrotechnických výrobkov sa vykonáva jedenkrát pred ukončením platnosti certifikátu, ktorý je spravidla 3 roky, ak nie sú dôvody na skrátenie tejto lehoty.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

pri dodržaní návodu na používanie nebol ohrozený život, zdravie ani majetok osôb, boli bezpečné aj pri použití v extrémnych teplotných podmienkach, pri výškových pyrotechnických efektoch nestúpali vyššie ako 100 m a aby ich zvyšky dopadajúce na zem nehoreli ani netleli, netvorili nebezpečné črepiny ( fragmenty), ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb. c) Pyrotechnické predmety triedy I nesmú vyvolávať intenzitu hluku vyššiu ako 95 dB (A) meranú vo vzdialenosti 0,5 m od zdroja hluku a pyrotechnické predmety triedy II nesmú vyvolávať intenzitu hluku vyššiu ako 115 dB (A) meranú vo vzdialenosti 8 m od zdroja hluku. d) Časované pyrotechnické predmety musia mať interval oneskorenia medzi zážihom a funkciou výrobku 3 až 6 sekúnd, to neplatí pri použití elektrického zážihu. Pyrotechnické predmety musia byť na svojom povrchu alebo na najmenšom predajnom balení označené stupňom nebezpečenstva, dátumom výroby a časom spotreby a musia mať návod na používanie a ničenie zlyhaných výrobkov. Jednoduchý návod môže byť vyhotovený zreteľným grafickým nákresom ( piktogramom). Pyrotechnické predmety triedy II a III nesmú byť schopné výbušnej premeny typu detonácie.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

16

Výrobca alebo dovozca, ktorý vydá vyhlásenie o zhode, podľa § 13 zákona, môže označiť pyrotechnické výrobky pred uvedením na trh slovenskou značkou zhody; ak nemožno označiť priamo pyrotechnický výrobok, možno slovenskú značku zhody vyhotoviť na obale najmenšieho spotrebiteľského balenia. Autorizovaná osoba vydá na základe zistení o pyrotechnických výrobkoch tieto dokumenty a) certifikát o typovej skúške pyrotechnického výrobku, b) protokol o typovej skúške pyrotechnického výrobku, c) protokol o novom overení pyrotechnického výrobku.

2.1.1.3 Technické požiadavky na pyrotechnické výrobky PYROTECHNICKÉ PREDMETY TRIEDY I Pyrotechnické predmety triedy I sú najmä prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce motýle, búchacie guličky a vystreľovacie konfety. Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 3 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac: a) 0,5 g voľnej suchej nitrocelulózy vo vláknitej alebo vločkovitej forme, b) 0,0025 g traskavého striebra, c) 0,0075 g zmesi červeného fosforu chlorečnan alebo kov s chlorečnanom. Hmotnostné limity uvedené pod písmenami a) až c) platia aj v prípade použitia obdobných látok alebo zmesí. Do tejto triedy nemožno zaradiť pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety, aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné parametre uvedené v bode 1. Úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5 m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú.

PYROTECHNICKÉ PREDMETY TRIEDY II Pyrotechnické predmety triedy II sú najmä rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdavej zlože alebo výbušnej zlože, farebné dymy , bengálske ohne, kompaktné celky malých vystreľovacích puzdier, Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 50 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac: a) 0,4 g výbušných zloží , b) 7 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách. Rakety neobsahujú v jednom kuse viac ako 20 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac 10 g na pyrotechnický efekt. Pyrotechnickými predmetmi zaradenými do tejto triedy sú tiež dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože bengálskych ohňov. V jednom obale je najviac 3 kg týchto zloží. Úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietajú viac ako 8 m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú. PYROTECHNICKÉ PREDMETY TRIEDY III Pyrotechnické predmety triedy III sú najmä malé guľové a cylindrické bomby, rímske sviece, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká. Pyrotechnické predmety tejto triedy neobsahujú v jednom kuse viac ako 250 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac: a) 100 g voľne sypaného čierneho prachu vo výbuškách, b) 50 g výbuškových zloží. Rakety neobsahujú v jednom kuse viac ako 75 g všetkých druhov pyrotechnických zloží, z toho najviac: a) 40 g voľne sypaného čierneho prachu,


VÝBUŠNÉ PREDMETY TRIEDY IV Do tejto triedy sú zaradené pyrotechnické predmety, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III. Sú to najmä lietavice, ohňostrojné delové výstrely, vysoko lietajúce rakety, veľké cylindrické bomby, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier a veľké rímske sviece. Pyrotechnické výrobky na technické účely Pyrotechnické predmety podtriedy To sú podľa stupňa nebezpečenstva porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I. Sú to najmä zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, žeraviče naftových motorov, zahrievacie prostriedky, dymové prostriedky na ochranu rastlín, proti hmy-

zu alebo škodlivým hlodavcom. Pyrotechnické predmety podtriedy T1 zodpovedajú pyrotechnickým predmetom tried II a III. Sú to napríklad signálne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne prostriedky na použitie vo filme, televízii a na divadelnej scéne. Výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV. Sú to najmä prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín. Výstrelné a výmetné systémy Výstrelnými a výmetnými systémami sú napríklad výstrelné alebo výmetné puzdra, mažiare alebo vrhače.

2.1.2 Výroba pyrotechnických výrobkov – (§ 36b zákona) Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracovanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa primerane vzťahuje § 23 ods. 1 až 5 zákona . Organizácia, ktorá vyrába, spracúva alebo dováža pyrotechnické výrobky, je povinná odberateľovi

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

b) 20 g výbuškových zloží. Pyrotechnický predmet zostavený z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov musí spĺňať tieto podmienky: a) celkové množstvo pyrotechnických zloží v zostavenom pyrotechnickom predmete je najviac 800 g, pri ohňopádoch 1200 g, b) jednotlivý dielec obsahuje najviac 15 g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6 g výbušných zloží.

Obr. č. 2: Ukážka výroby petárd MEGATRESK

Obr. č. 3v: Ukážka výroby rakiet

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

17


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 5: Ukážka výroby guľových bômb v Číne

predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

2.1.3 Zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami –(§ 36c zákona) Na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami sa primerané vzťahuje § 22 zákona. Pyrotechnické výrobky sa môžu používať len v súlade s návodom na ich používanie. Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, počas nakladania, vykladania a prepravy pyrotechnických výrobkov, pri ich uskladňovaní, predaji, príprave a kontrole na ich použitie, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uložené alebo uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

18 Obr. č. 4: Od návrhu až po výrobu pyrotechnických výrobkov

2.1.4 Nadobúdanie a používanie pyrotechnických výrobkov – (§ 36d zákona )

a) odovzdať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. b) priložiť k dodávanému pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie. Obsah návodu na používanie pyrotechnického výrobku ustanoví všeobecne záväzný

Výrobca alebo dovozca postupuje pred uvedením pyrotechnických výrobkov na trh podľa Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. Po ich uvedení na trh výrobca alebo dovozca je povinný predložiť Hlavnému banskému úradu dokumentáciu


Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov. Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a triedy II a podtriedy To a T1.

2.1.5 Predaj pyrotechnických výrobkov –(§ 36d zákona) Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené

na trh podľa Nariadenia vlády SR č. 398/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov. Na predaj pyrotechnických výrobkov sa vzťahujú osobitné predpisy ( napr. Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Občiansky zákonník, zák. č. 178/1988 Zb.). Predávať pyrotechnické výrobky triedy II, III, a podtriedy T1 môžu len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom. Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov platí päť rokov odo dňa absolvovania školenia. Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady kontrolujú, či osoby vykonávajúce predaj pyrotechnických výrobkov majú potrebnú kvalifikáciu. Predavač je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy II a III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie mu podať po-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

podľa § 36b ods.2 písm. a) a b) zákona. Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy To môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané. Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.

19 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Obr. č. 6: Pyrotechnická fabrika


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

20

Obr. č. 7: Predajné miesto zábavnej pyrotechniky

trebné vysvetlenie. Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí predavač overiť, či kupujúci má platný preukaz odpaľovača ohňostrojov, a predaj zaeviduje. O predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí viesť evidenciu s uvedením mena a priezviska odpaľovača ohňostrojov, ktorému predal pyrotechnické výrobky, čísla preukazu, množstva a druhu pyrotechnických výrobkov.

v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne.

Neobchodný dovoz pyrotechnických výrobkov triedy II až IV a podtriedy T1 a T2 je zakázaný.

Pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2 sa nemôžu predávať v obchodnej sieti, oprávnene osoby ich môžu nadobúdať len od výrobcu, dovozcu alebo iného oprávneného odberateľa na základe povolenia na odber výbušnín podľa § 25 zákona.

Pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické výrobky uvedené v predchádzajúcej vete sa nesmú skladovať a predávať

V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy To a T1. Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov na trhových miestach upravuje zákon č. 178/1988 Zb. a živnostenský zákon v plnom znení.

Všeobecný záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o školení predavačov pyrotechnických výrobkov.


Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch a za podmienok určených výrobcom, vždy oddelene od horľavých látok. Pyrotechnické predmety triedy I, II a III a podtriedy T1 môžu uskladňovať aj v predajni za podmienok uvedených v kap. 2.1.5 a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží, v jednom príručnom sklade, s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží, pre uskladňovanie pyrotechnických predmetov podtriedy To nie sú uskladňované množstva limitované, hore uvedené skladovacie podmienky sa však dodržať musia. pyrotechnické predmety, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je hore uvedené, musia byť uskladnené v skladoch výbušnín, povolených na tento účel príslušným obvodným banským úradom. Sklady musia byť zabezpečené proti odcudzeniu stálou strážnou službou alebo elektronickou signalizáciou, vyvedenou na miesto stálej strážnej služby. Toto zabezpečenie musí byť odsúhlasené príslušným orgánom policajného zboru SR.

skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov podľa horeuvedených odsekov u výrobcu, dovozcu a predajcu kontroluje Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad. na vedenie evidencie pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu sa primerane vzťahuje § 33 zákona.

2.1.7 Preprava pyrotechnických výrobkov -(§ 36c zákona a ďalšie súvisiace prepisy ) Preprava pyrotechnických výrobkov sa považuje za dopravu nebezpečných vecí, pre ktoré platia osobitné predpisy. Pyrotechnické predmety sa smú dopravovať len v uzavretých obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby nedošlo k ich pohybu, vzájomnému narážaniu alebo spadnutiu z dopravného prostriedku. Spolu s pyrotechnickými výrobkami sa v jednom železničnom vozidle, vo vozidle určenom na premávku na pozemných komunikáciách, alebo v jednej jazdnej súprave zloženej z jedného, alebo viacerých vozidiel a z jedného alebo viacerých prípojných vozidiel určených na premávku na pozemných komunikáciách nesmú prepravovať horľavé látky, alebo horenie podpo-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2.1.6 Skladovanie pyrotechnických výrobkov – (§ 36f zákona)

Obr. č. 8: Sklad pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 9: Uloženie pyrotechnických výrobkov v sklade

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

21


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

22

notlivých triedach má pridelené štvormiestne identifikačné číslo látky alebo predmetu (UN). Látky a predmety Triedy 1 sú ďalej zaradené do šiestich podtried (1.1 až 1.6) a do niektorej skupín znášanlivosti, označených veľkými písmenami od A po H a ďalej J,K,L,N a S. Číslo podtriedy a označenie skupiny znášanlivosti tvorí klasifikačný kód látky (napr. 1.1 G). Pyrotechnické látky sú zaradené prevažne do skupiny znášanlivosti označenej písmenom G, v osobitných prípadoch do skupiny S. Obr. č. 10: Špeciálne vozidlo pre dopravu nebezpečných veci pred vjazdom do skladu výbušnín

rujúce látky. Prepravu pyrotechnických výrobkov, pri ktorej pyrotechnický výrobok prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu – (Nariadenie vlády SR č. 179/2001 Z.z. v znení nariadenia vlády SR č. 294/2002 Z.z.) Podľa zákona NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) , nebezpečné veci, ktoré pre svoju horľavosť, jedovatosť, výbušnosť, samozápalnosť, infekčnosť, rádioaktívnosť alebo inú vlastnosť sú hrozbou pre zdravie, život osôb, zvierat alebo rastlinstva, možno prepravovať iba za mimoriadnych podmienok. Cestnou dopravou je dovolené prepravovať nebezpečné veci vymedzené dohodou ADR a za podmienok v nej určených. Podľa dohody ADR sa nebezpečné veci zaraďujú do 9. tried nebezpečia. “Výbušné látky a predmety” sú zaradené do triedy 1. Pyrotechnické látky (zlože) a výbušné predmety sú zaradené medzi výbušné látky. Preprava pyrotechnických výrobkov sa preto považuje podľa zákona o cestnej doprave a Dohody ADR za prepravu nebezpečných vecí. Každá látka, predmet alebo skupina v jed-

Nebezpečné veci môže prepravovať iba dopravca, ktorý má potrebnú technickú základňu, špeciálne vozidlá, ktoré svojou konštrukciou, vybavením a prevádzkou sú určené, vyrobené a schválené na takúto prepravu., a vyškolené osádky vozidiel a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke, vykládke nebezpečných vecí alebo na inej manipulácii s nimi. Zákon vymedzuje povinnosti dopravcu, ktorý pri preprave nebezpečných vecí je povinný: zabezpečiť, aby preprava neohrozila život a zdravie osôb, zvierat, rastlinstva alebo zložky životného prostredia, preveriť sprievodnú listinu, prípadne ďalšie doklady, ktoré poskytol odosielateľ, z hľadiska, či nebezpečné veci možno v cestnej doprave prepravovať, ak áno, akými vozidlami a za akých podmienok, zabezpečiť, aby sa osádka vozidla, prípadne sprievodných vozidiel, ktoré sa zúčastňujú na nakládke, vykládke a preprave nebezpečných veci oboznámila s písomnými pokynmi na prepravu, ktoré poskytol odosielateľ, zabezpečiť, aby vozidlo, ktoré prepravuje nebezpečné veci, sprevádzali popri osádke aj iné osoby, ak tak neurčuje medzinárodná zmluva, zabezpečiť, aby vodič mal vo vozidle aj sprievodnú listinu a písomné pokyny odosielateľa na prepravu nebezpečných vecí, osvedčenie o školení a skúške osádky vozidla ako aj potvrdenie o dopravno-psychologickom vyšetrení.


Tab. č. 1: Najväčšie prepravované množstva nebezpečných vecí, prepravovaných jednou dopravnou jednotkou na základe výnimky podľa ADR, kap. 1.1.3.6 Dopravná kategória (1)

Látky alebo predmety, obalová skupina alebo klasifikačný kód/skupina alebo identifikačné číslo látky UN (2)

Najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku (3)

23 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L a UN 0190 UN 3343 Látky patriace do obalovej skupiny 1 UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 a 3207 Trieda 6.1: UN 1051, 1613, 1614, 3294 0 0 Trieda 6.2: UN 2814 a 2900 (riziková skupina 3 a 4) Trieda 7: UN 2912 až 2919, 2977, 2978 a 3321 až 3333 Trieda 9: UN 2315, 3151, 3152 a zariadenie, obsahujúce takéto látky alebo zmesi a prázdne, nevyčistené obaly, ktoré obsahovali látky zaradené v tejto dopravnej kategórii Látky a predmety patriace do obalovej skupiny I a nezaradené v dopravnej kategórii 0 a látky a predmety nasledujúcich tried: Trieda 1: 1.1B až 1.1J a/1.2B až 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a 1 20 Trieda 2: Skupiny T, TC, TO, TF, TOC a TCF, aerosóly: skupín C, CO, FC, T, TF, TC Trieda 4.1: UN 3221 až 3224 a UN 3231 až 3240 Trieda 5.2: UN 3101 až 3104 a UN 3111 až 3120 Látky a predmety patriace do obalovej skupiny II a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 1 alebo 4 a látky nasledujúcich tried: Trieda 1: 1.4B až 1.4G a 1.6N Trieda 2: Skupina F, aerosóly: skupina F Trieda 4.1: UN 3225 až 3230 2 333 Trieda 5.2: UN 3105 až 3110 Trieda 6.1: Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III Trieda 6.2: UN 2814 a 2900 (riziková skupina 2) Trieda 9: UN 3245 Látky a predmety patriace do obalovej skupiny III a nezaradené v dopravných kategóriách 0, 2 alebo 4 a látky a predmety nasledujúcich tried: Trieda 2: Skupiny A a O, aerosóly: skupín A a O 3 1000 Trieda 8: UN 2794, 2795, 2800 a 3028 Trieda 9: UN 2990, 3072 Trieda 1: 1.4S Trieda 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 a 2623 Trieda 4.2: UN 1361 a 1362 obalová skupina III neobme4 Trieda 7: UN 2908 až 2911 dzene Trieda 9: UN 3268 a prázdne, nevyčistené obaly, ktoré obsahovali nebezpečné veci, okrem tých, ktoré boli zaradené do dopravnej kategórie 0 a Pre UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 a 1017 musí byť najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku 50 kg.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Trieda 1: Trieda 3: Trieda 4.2: Trieda 4.3:


Vydávanie povolení na prevoz výbušnín a pyrotechnických výrobkov je uvedené v kapitole 1.2.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2.1.7.1 Výnimky vzťahujúce sa na dopravu nebezpečných vecí

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

24

Ustanovenia ADR sa nevzťahujú na prepravu nebezpečných vecí súkromnými osobami, ak sú tieto veci balené na maloobchodný predaj a sú určené na ich osobné alebo domáce použitie alebo na ich činnosti v rámci voľného času alebo športových činnosti za predpokladu, že boli urobené opatrenia na zabránenie akémukoľvek úniku obsahov pri normálnych podmienkach prepravy. Ak množstva prepravované jednou dopravnou jednotkou neprekračujú hodnoty uvedené v tabuľke č. 1, stĺpec 3, vzťahujú sa na takúto prepravu viaceré výnimky uvedené v ADR kapitola 1.1.3. Medzi najvážnejšie patrí: prepravné jednotky (vozidla) nemusia byť olepované bezpečnostnými značkami, vodič nemusí mať písomné pokyny pre prípad havárie alebo mimoriadnej udalosti, z predpísaných dokladov podľa kap. 8.1.2 musia byť vo vozidle iba nákladné listy, ktoré zahŕňajú všetky prepravované nebezpečné veci, vo vozidle prepravujúcom nebezpečné veci musí byť jeden prenosný hasiaci prístroj triedy horľavosti A, B a C umiestnený tak, aby bol ľahko prístupný osádke vozidla, osoby, ktorých povinnosti sa týkajú cestnej prepravy nebezpečných vecí musia absolvovať školenie podľa požiadaviek upravujúcich prepravu týchto vecí primerane k ich zodpovednosti a povinnostiam, týka sa to aj vodičov, ktorí nie sú držiteľmi osvedčenia podľa kap. 8.2.1, prepravné jednotky (vozidla) nemusia spĺňať konštrukčné požiadavky a nemusia byť schvaľované podľa časti 9 Dohody ADR. V tabuľke č. 1 sa pod názvom „najväčšie celkové množstvo na jednu dopravnú jednotku“

rozumie pri predmetoch hrubá hmotnosť v kg (pre predmety triedy 1 čista hmotnosť v kg výbušnej látky). Keďže ohňostrojné telesá a pyrotechnické predmety na technické účely (pyrotechnické výrobky) sú zaradené do triedy 1, kvalifikačný kód 1.1 G, najväčšie prípustné množstvo, ktoré je možné prepravovať jednou prepravnou jednotkou (vozidlom) na základe hore uvedenej výnimky nesmie presiahnuť 20 kg čistej hmotnosti výbušnej látky (zlože) , obsiahnutej v prepravovaných pyrotechnických výrobkoch.

2.1.7.2 Bezpečnostný poradca Každá organizácia, ktorej činnosť zahŕňa dopravu alebo sa vzťahuje na balenie, nakládku, plnenie alebo vykládku nebezpečných vecí po ceste musí vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečných vecí, zodpovedných za pomoc pri zabraňovaní podstatným nebezpečenstvám z takých činnosti, a to s ohľadom na osoby, majetok a životné prostredie.

2.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s výbušninami Manipulačná bezpečnosť priemyselných výbušnín predstavuje celý súbor tých vlastností, ktoré umožňujú ich výrobu, prepravu, skladovanie a používanie bez väčšieho osobného rizika za predpokladu dôsledného dodržiavania návodu na používanie. Pracovníci zúčastňujúci sa na výrobe a pri používaní priemyselných výbušnín musia preukázať odbornú spôsobilosť pre prácu s výbušninami, pričom pod odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností nevyhnutných pre bezpečné vykonávanie prác s výbušninami. Toto je prvoradá


Napriek relatívne vysokej manipulačnej bezpečnosti sú priemyselné výbušniny ako aj pyrotechnické výrobky triedy IV (výbušné predmety) podľa osobitných predpisov (napr. pre účely ich prepravy, skladovania atď.) považované za nebezpečné veci. Pri manipulácii s výbušninami a pri príprave a uskutočňovaní trhacích a ohňostrojných prác môžu byť ohrozené nielen stavebné objekty a majetok, ale aj životy a zdravie ľudí a to nielen priamym pôsobením výbuchu výbušniny na okolie, ale aj ďalšími škodlivými faktormi, napríklad pôsobením toxických (jedovatých) látok obsiahnutých v samotnej výbušnine, alebo vo výbuchových plynoch a splodinách.

2.2.1 Pravidlá bezpečnej a hygienickej manipulácie s výbušninami V súčasnej dobe platí pre oblasť používania výbušnín v civilnom sektore súbor predpisov o výbušninách, ktorých základom je zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov. Zákon definuje základné pojmy ”výbušniny a pyrotechnické predmety” a upravuje základné podmienky výroby, používania a manipulácie s nimi. Podrobnejšie podmien-

Úplné znenie všetkých aktuálne platných predpisov je obsiahnuté v publikácii ”Predpisy o výbušninách”, vydanej v roku 1996, ktoré sú súčasťou prepísaných a schválených učebných textov pre výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov a ďalších odborností, v ktorých je potrebná odborná spôsobilosť pre prácu s výbušninami. Vzhľadom na viaceré zmeny v predpisoch o výbušninách, ku ktorým v minulých rokoch došlo bude táto publikácia v roku 2008 novelizovaná.

2.2.2 Základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov Medzi základné zásady pri manipulácii a používaní pyrotechnických výrobkov patria: Používať pyrotechnické výrobky v súlade s návodom výrobcu. Uvádzať na trh iba pyrotechnické výrobky, ktoré boli certifikované a pre ktoré výrobca alebo dovozca vydal vyhlásenie o zhode. Nemanipulovať s neznámymi pyrotechnickými výrobkami a nepoužívať neznáme pyrotechnické výrobky, ku ktorým chýba návod na používanie v štátnom jazyku. Poškodené a zlyhané pyrotechnické výrobky ničiť iba v súlade s návodom výrobcu. Pri manipulácii s pyrotechnickými výrobkami nefajčiť ani nepoužívať otvorený oheň. Pri vykonávaní aj malých ohňostrojov s použitím pyrotechnických výrobkov triedy II a III používať prilbu s ochranným štítom, ochranný odev, vhodnú pracovnú obuv a rukavice. Uskladňovať pyrotechnické výrobky v su-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

V súčasnosti vyrábané a používané priemyselné výbušniny s výnimkou čierneho prachu a roznecovadiel, ktorých primárnu zložku tvorí malé množstvo traskaviny, dosahujú vysoký stupeň manipulačnej bezpečnosti.

ky pre bezpečné používanie výbušnín upravujú vykonávacie predpisy (vyhlášky) k tomuto zákonu vydané splnomocnenými orgánmi štátnej správy, sú popísaní v kapitole 1.

25 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

podmienka, bez ktorej nemožno začať žiadnu prácu alebo činnosť súvisiacu s výrobou, manipuláciou alebo používaním výbušnín. Nerešpektovanie tejto podmienky má vo väčšine prípadov tragické následky. Skúsenosti nadobudnuté v minulosti mnohými generáciami, ktoré dnes pri našej činnosti využívame, boli v mnohých prípadoch zaplatené tým najdrahším – ľudskými životmi.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

26

chých, dobre vetraných miestnostiach, riadne požiarne zabezpečených. Neodpaľovať rakety, rímske sviece, guľové bomby, delové rany, kompakty v blízkosti osôb, alebo horľavých látok, nemocníc, kostolov, domovov dôchodcov, ZOO parkov a najmä nie v uzavretých miestnostiach. Nedovoliť manipulovať s pyrotechnickým výrobkami triedy II a III deťom. Pred odpaľovaním kompaktných celkov malých vystreľovacích puzdier (kompakty) tieto zásadne vhodne upevňovať proti prevráteniu (napr. uchytením textilnou lepiacou páskou ku kolíku zakopaného do zeme). Na prepravu pyrotechnických výrobkov po verejných komunikáciách používať iba dopravné prostriedky v súlade so zákonom o cestnej doprave a dohodou ADR. Nepokúšať sa vykonávať ohňostroje pomocou osôb bez kvalifikácie odpaľovača ohňostrojov.

2.3. Protipožiarna ochrana Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku. Preto je povinnosťou orgánov, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ako aj všetkých občanov požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich zdolávaniu. Na úseku ochrany pred požiarmi platia nasledovné právne predpisy : zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení zákonov č.438/2002 Z.z., 215/2004 Z.z., 347/2004 Z.z. a 562/2005 Z.z. vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení vyhlášky MV SR č. 591/2005 Z.z. vyhláška MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej

kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

2.3.1 Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb Na účely predchádzania vzniku požiarov je právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba povinná okrem iného: zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky; zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb; určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré vydá Ministerstvo, zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa zdržujú v jej objektoch; vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi; splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách, zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej


Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o fyzickú osobu podnikajúcu, zodpovedá za ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca. Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba nesmie : vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva, používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifi-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná : obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, zdroje vody na hasenie požiarov, hasičskú techniku, hasiace látky, požiarne a evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v objektoch, zariadeniach a v priestoroch a udržiavať ich v akcieschopnom stave; označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, k požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov, udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania, vykonať najmenej raz za rok cvičný požiarny poplach v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej, v ktorých nie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb; zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu;

oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo“) každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní.

27 7 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá Ministerstvo, zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek, zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.


kát podľa osobitných predpisov vyžaduje, vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie,

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

2.3.2 Povinnosti fyzických osôb

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

28

sobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov, poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnotechnickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.

Fyzická osoba je povinná okrem iného: dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, požiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní, zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo v priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou, umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov,

2.3.3 Technik požiarnej ochrany

Fyzická osoba nesmie: fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spô-

Odborná spôsobilosť je vzdelanie, prax a súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti.

Technikom požiarnej ochrany, špecialistom požiarnej ochrany alebo preventivárom PO obce môže byť len fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou. Ústredný orgán, právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností: vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok, vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok, vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva po absolvovaní odbornej prípravy technikom požiarnej


Odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany, špecialistov požiarnej ochrany vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané Ministerstvom. Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môžu len fyzické osoby, ktoré absolvovali odbornú prípravu a overenie vedomosti a majú vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie spôsobilosti vykonáva a oprávnenie na obdobie troch rokov vydáva výrobca, ak má sídlo na území SR, alebo jeho splnomocnený zástupca v SR .

2.3.4 Preventívne protipožiarne kontroly Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je preverovanie dodržiavania povinností ustanovených v zákone o ochrane pred požiarmi: v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo, v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb. Preventívnymi protipožiarnymi kontrolami sa preveruje dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä: dokumentácia ochrany pred požiarmi, vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi, skladovanie horľavých látok,

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Postihy právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb - občanov Zákon č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov stanovuje v §§ 59 až 62 pokuty právnických a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré porušujú povinnosti ustanovené v zákone. Pokuty ukladá Okresné riaditeľstvo.

2.3.5 Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, protipožiarne hliadky Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním.

stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia, vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov.

29 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

ochrany krajské riaditeľstvo a špecialistom PO Ministerstvo.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

30

nevzťahuje, usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť, vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny, vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny, vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky, používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes, používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň. Miesta s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu sú miesta, v ktorých sa vyskytujú horľavé látky, výrobky alebo výbušniny, a miesta, v ktorých sa môže vyskytnúť ich výbušná koncentrácia. Na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vykonáva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba najmä tieto opatrenia: zabezpečuje dôsledné a trvalé dodržiavanie požiadaviek osobitných predpisov, najmä v súvislosti s možnými zmenami podmienok na týchto miestach, a pravidelnú kontrolu ich dodržiavania, zabezpečuje účelné rozmiestnenie potrebného množstva hasiacich prostriedkov vhodných druhov. Pre miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vypracúva právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba požiarny poriadok pracoviska, zriaďuje protipožiarnu hliadku pracoviska a označuje ich príslušnými

symbolmi, zákazmi a pokynmi v súlade s osobitným predpisom.

2.3.6 Požiarny poriadok pracoviska Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci so zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska. Požiarny poriadok pracoviska sa umiestňuje na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvalo prístupný všetkým zamestnancom. V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

2.3.7 Protipožiarna hliadka pracoviska Protipožiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; ak ide o občasné pracovné miesta, zriadenie protipožiarnej hliadky pracoviska sa nevyžaduje. Protipožiarna hliadka pracoviska: dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska, vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu. Členovia protipožiarnej hliadky pracoviska najmä: dohliadajú, aby pred odchodom zamest-


Aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh tvorí súčasť požiarneho poriadku pracoviska a umiestňuje sa na pracovisku na viditeľnom mieste. Záznam o vykonanej odbornej príprave protipožiarnych hliadok obsahuje dátum vykonania, mená, priezviská a podpisy osôb, ktoré sa na odbornej príprave zúčastnili, a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá odbornú prípravu vykonala.

2.3.8 Školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä: oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní

Ak štatutárny orgán právnickej osoby, podnikajúca fyzická osoba alebo jej zodpovedný zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov. Vedomosti vedúcich zamestnancov a osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané školením overuje komisia bezprostredne po jeho skončení. Zloženie komisie a spôsob overenia určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby, podnikajúca fyzická osoba alebo jej zodpovedný zástupca. Školenie novoprijatých zamestnancov o ochrane pred požiarmi zabezpečí právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba po ich zaradení na pracovisko pred začatím práce; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o povinnostiach právnických osôb alebo podnikajúcich fyzických osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vzniku zamestnaneckého pomeru. Dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi tvorí záznam o vykonanom školení, výsledky overenia vedomostí

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Počet členov protipožiarnej hliadky pracoviska určuje právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba ; ak sa protipožiarna hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje jej vedúceho.

horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi, oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu, spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo u podnikajúcej fyzickej osoby a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

31 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

nancov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté všetky spotrebiče, kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k nim.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

vedúcich zamestnancov a osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase s podpisom predsedu skúšobnej komisie. Záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi obsahuje dátum vykonania, obsah a rozsah školenia, mená, priezviská a podpisy školených osôb a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá školenie o ochrane pred požiarmi vykonala.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

32

2.3.9 Hasiace prístroje Vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov ustanovuje vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny. Pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlač-

ného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny. Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť funkčné bez pretočenia do prevrátenej polohy. Na vytláčanie hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja sa používajú výtlačné plyny (vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík) a ich zmesi (ďalej len „výtlačný plyn”). Do výtlačného plynu možno pridať najviac 3 % hmotnosti výtlačného plynu látky potrebnej na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja. Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje. Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na: a) vodné, b) penové, c) práškové, d) CO2, e) halónové. Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na: a) vodné, b) vodné s prísadami, c) penové, d) práškové, e) CO2. Na prenosnom hasiacom prístroji a pojazdnom hasiacom prístroji musí byť nezmazateľne vyznačený rok výroby hasiaceho prístroja. Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby, číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby, rok výroby, skúšobný tlak v MPa.


Tab. č. 2: Ukážka prenosných hasiacich prístrojov (zdroj: www.firecontrol.sk) Použitie

Hasivo Hnací plyn Pracovný tlak (bar) Na požiare triedy Rozsah (°C) Min. dostrek (m) Doba činnosti (s)

PR 1e 315 2,34 89 ABC 1kg vzduch (N2)

PR 2e 390 3,9 108 ABC 2kg vzduch (N2)

P6Te 570 10 150 ABC 6kg vzduch (N2)

S2KTe 600 6,5 104

S5KTe 760 14,5 140

CO2

CO2 - 5kg

CO2

CO2

15

15

15

-

-

ABC -20 až +60 2 6

ABC -20 až +60 2 6

ABC -20 až +60 4 12

BC -20 až +60 1,5 6

BC -20 až +60 1,5 12

V9Ti 630 17,9 180 H2O + K2CO3 vzduch (N2)

VP6TNC VP9TNC 570 630 10 15 150 180 H2O + H2O + penidlo penidlo N2

N2

15

15

15

A -20 až +60 8 54

AB

AB

0 až +60

0 až +60

6 40

6 60

Tab. č. 3: Ukážka pojazdných hasiacich prístrojov (zdroj: www.firecontrol.sk) Použitie

Obrázok

Typ Výška (mm) Váha (kg) Ø nádoby (mm) Hasivo Hnací plyn Pracovný tlak (bar) Na požiare triedy Rozsah (°C) Min. dostrek (m) Doba činnosti (s) Látky pevné, horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma

P50 Te 1040 78 300 ABC - 50kg vzduch (N2) 15 ABC -20 až +60 4 45

S2x10T 1420 74 500x550 CO2 - 2x10kg CO2 BC -20 až +60 5 50

Látky kvapalné, horiace plameňom, napr. a) benzín, olej, benzol, lak, decht, tuky b) lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode

VP50Te 107 85 300 voda + penidlo N2 15 AB 0 až +60 8 90 Látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, acetylén

33 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Typ Výška (mm) Váha (kg) Ø nádoby (mm)

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obrázok


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Na tlakovej patróne na výtlačný plyn prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje: hmotnosť bez náplne v gramoch, určená celková hmotnosť v gramoch, hmotnosť výtlačného plynu v gramoch alebo plniaci tlak v MPa, rok výroby, obchodné meno výrobcu tlakovej patróny.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

34

Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja (ďalej len „technická dokumentácia“), v návode na obsluhu a v popisnom označení. Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou; na bezodkladnú výmenu inštalovaného pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako. Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja. Inštalovaním

pojazdného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja. Stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja musia byť viditeľné a trvale prístupné. Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdný hasiaci prístroj na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia. O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja.


Pyrotechnické zlože - sú mechanické zmesi okysličovadiel, horľavín, spojív, prípadne ďalších prídavných látok v ktorých sa po ich iniciácii (napr. plameňom) rozbehne chemická exotermická reakcia. Tvoria základ pyrotechnických výrobkov. Základnou požiadavkou na pyrotechnickú zlož je aby bola schopná horieť a aby pri tomto horení vydávala požadovaný efekt, ktorý môže byť tepelný, svetelný, dymový, zvukový, zábleskový a pod. Aby zlož mohla horieť musí vždy obsahovať horľavinu, t.j. látku, ktorá horí za pomoci postupne dodávaného kyslíka. Ten horľavine dodáva okysličovadlo. Pyrotechnická zlož teda horí pomocou vlastného kyslíka. Pre dosiahnutie požadovaného efektu zlož obsahuje ďalšie pomocné látky, ktoré napr. farbia plameň, vydávajú dym, iskria, pískajú a pod. Na stmelenie všetkých komponentov zlože sa pridávajú rôzne spojivá (tmel), na riadenie procesu horenia a citlivosti zlože rôzne flegmatizátory, na zvýšenie chemickej stability stabilizátory a pod. OKYSLIČOVADLÁ - sú pevné látky s bodom topenia nad 60o C, ktoré musia obsahovať čo najväčšie množstvo chemický viazaného kyslíka, musia kyslík uvoľňovať čo najľahšie, nesmú byť hygroskopické a nesmú pôsobiť toxický na ľudský organizmus. Medzi okysličovadlá zaraďujeme:

Oxidy a peroxidy kovov. Obmedzené použitie má iba peroxid bárya do zapaľovacích zloží. Oxidy rôznych kovov majú malé, väčšinou iba špeciálne použitie, podľa požiadaviek na charakter zlože. Chromany a dvojchromany. Dusičnany. Najčastejšie použitie majú: dusičnan sodný – je silne hydroskopický, má obmedzené použitie, dusičnan draselný – používa sa do svetelných zloží, dusičnan bárnatý – požíva sa do svetelných a explozívnych zloží. Je jedovatý, dusičnan stronctnatý – používa sa do svetelných zloží. Chlorečnany. chlorečnan draselný – veľmi ľahko uvoľňuje kyslík, preto zlože obsahujúce chlorečnan draselný sú veľmi citlivé na úder a trenie. Používa sa do svetelných a explozívnych, zábleskových zloží, chlorečnan bárnatý – používa sa do svetelných zloží. Je jedovatý. Zlože s ním sú veľmi citlivé na úder a trenie. Voľne pohodené svetličky po zvlhnutí a intenzívnom žiarení slnka priamo na ne môžu byť samozápalné. Chloristany. chloristan bárnatý – používa sa do explozívnych a niektorých svetelných zloží, chloristan amónny – používa sa v špeciálnych efektoch, chloristan draselný – používa sa do explozívnych, hvízdavých a svetelných zloží.

35 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

3.1 Pyrotechnické zlože (látky)

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

3. PYROTECHNICKÉ ZLOŽE, PYROTECHNICKÉ VÝROBKY A PYROTECHNICKÉ POMÔCKY


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

36

HORĽAVINY - horľavinou v pyrotechnickej zloží je každá látka, ktorá je schopná oxidačnej reakcie s kyslíkom, uvoľňovaným rozkladom okysličovadla. Pyrotechnických horľavín poznáme veľké množstvo. Ako horľaviny sa používajú látky organické a anorganické. Z organický látok sem patria najmä: práškové kovy – hliník, horčík, titán, železo, antimón a i., ktoré uvoľňujú veľké množstvo tepla a preto sa používajú predovšetkým do zloží osvetľovacích, svetelných a explozívnych, síra, fosfor, uhlík (drevené uhlie), sírnik antimonitý, sírnik zinočnatý a i. Z organických látok sú to najmä: škrob, cukor, drevené piliny, dextrín, práškové plastické hmoty (PVC), šelak, nitrocelulóza, novolak, kolofónia, fermež, naftalén, antracén, horský vosk a i., čiastočne horia aj farbivá, pigmenty, ktoré sa pridávajú do zloží ako látky dymotvorné. PRÍDAVNÉ LÁTKY - slúžia na dosiahnutie a zvýraznenie požadovaných vlastnosti zloží ako aj na zlepšenie jej mechanických vlastnosti, manipulačnej bezpečnosti a chemickej stability. Patria sem: a) Spojivá - sú to spravidla vždy horľaviny, ktoré majú tmeliaci alebo lepivý účinok na ostatné komponenty zloží. Do zloží sa pridávajú vo forme prášku, alebo ako roztok, ktorý po vysušení obalí jednotlivé zložky lepivým filmom a celú zlož stmelí. Ako spojivá sa používajú šelak, novolak, kolofónia, škrób, dextrín, fermež, nitrocelulóza, horský vosk, antracén, antracénový olej a i. V niektorých prípadoch použité spojivo plní zároveň funkciu látky, ktorá chráni komponenty zlože pred zvlhnutím. Ako príklad možno uviesť novolak, nitrocelulózu , kolofóniu a i.. b) Flegmatizátory - sú látky, ktoré znižujú rýchlosť horenia a citlivosť zloží na mechanické podnety ( náraz, trenie a pod.). Väčšinou sú to látky mäkké, pružnej alebo

plastickej konzistencie. Preto pri náraze pohlcujú mechanickú energiu, ktorá nemôže v plnej miere pôsobiť na citlivé časti zlože. Ako flegmatizátory sa používajú horský vosk, parafín, grafitový prášok, minerálne oleje a i.. c) Stabilizátory - sú látky, ktoré zvyšujú chemickú stálosť pyrotechnických zloží. d) Látky farbiace plameň - sa používajú vo svetelných zložiach pre nočnú signalizáciu a v zábavnej pyrotechnike. Aj keď plameň farbí viacero prvkov, v pyrotechnike sa väčšinou používajú iba tieto: na docielenie žltej farby - sodík, ako dusičnan sodný, šťavelan sodný a kryolit, na docielenie červenej farby - stroncium, ako dusičnan stronctnatý a šťavelan stronctnatý, na docielenie zelenej farby - báryum, ako dusičnan bárnatý, chlorečnan bárnatý a peroxid bárya, na docielenie modrej farby - meď, ako zásaditý uhličitan meďnatý, síran meďnato-amónny a i., na docielenie svetlofialovej farby – draslík, ako dusičnan draselný, chlorid draselný a rôzne draselné soli. svetlice horiace oslnivo bielo nie sú farbené na bielo. Do ich zloží sa ako horľavina používajú práškové kovy, ktoré majú vysokú teplotu horenia. Pri tejto teplote jednotlivé prvky vyžarujú kvantá energie na všetkých vlnových dĺžkach, čo vnímame ako biele svetlo. e) Látky vydávajúce iskrenie - do pyrotechnických zloží s iskrivým efektom sa pridávajú hrubozrnne látky, ktoré sú z horiacej zloží vymršťované do okolia, kde dohorievajú pomocou atmosférického kyslíka, čo vnímame ako iskry. Na tento účel sa používa: práškové železo – vydáva iskry nažltej farby, používa sa do prskaviek, hrubý práškový hliník alebo horčík – vydáva oslnivo biele , dlho horiace iskry, používa sa v ohňopádoch, titan - kovový prášok rôznej zrnitosti, vy-


Pri výrobe pyrotechnických výrobkov sa najčastejšie používajú tieto druhy pyrotechnických zloží: Čierny prach je najstaršou používanou pyrotechnickou zložou a zároveň aj výbušninou objavenou už v starovekej Číne. Dnes sa používa v civilnej pyrotechnike na pohon rakiet a výmet telies vystreľovaných z mažiarov, ako výmetná a zažíhacia zlož v ohňostrojných telesách, ako oneskoro-

Obr. č. 12: Nestor pyrotechniky - objaviteľ čierneho prachu budhistický mních Li Tian.

vacia zlož alebo ako nanesený na bavlnené nite vo forme stopiny alebo opradený niťami vo forme zápalnice. Zloženie čierneho prachu pozostáva zo 75 % dusičnanu draselného, 15 % dreveného uhlia a 10 % síry. Čierny prach sa používa v rôznych veľkostiach zrnitosti i ako prach múčkový. Zažíhacie zlože sa používajú na zapálenie tých zloží, ktoré na ich zapálenie vyžadujú vyššiu teplotu ( napr. svetličky). Ako zažíha-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

3.1.1 Druhy pyrotechnických zloží

Obr. č. 11: Čierny prach ako fenomén - výrobné zariadenie

37 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

dáva horiace biele iskry, sírnik antimonitý – vydáva iskry namodralej farby, požíva sa napr. v trblietavkách, hrubozrnné práškové drevené uhlie – vydáva trvalejšie iskry zlatožltej farby, používa sa na docielenie dobre viditeľnej stopy dráhy letu výškových pyrotechnických efektov, f) Látky vydávajúce dym - musia svojim účinkom poskytovať veľké množstvo dymu, najčastejšie bielej farby. Rozdeľujeme ich podľa spôsobu akým produkujú dym do dvoch skupín: Horľaviny, ktoré majú malú rýchlosť horenia a potrebujú k tomu veľké množstvo kyslíka. Pri horení zlože sa táto nestačí dokonalé spáliť, preto ako produkt nedokonalého horenia vzniká veľké množstvo sadzi a dymu čiernej až našedlej farby. Na docielenie takého dymového efektu sa používa antracén alebo naftalén. Látky s vysokou sublimačnou rýchlosťou. Na získanie hustého bieleho dymu sa najčastejšie používa chlorid amonný s prísadou antracénu. Ak k tomuto účelu použijeme vhodne sublimujúce farbivo ( napr. rhodamín, auramín a i.), získame farebný oblak – dym. Takto môžeme získať ľubovoľnú farbu, vrátane farby čiernej.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

38

cia zlož sa obyčajne používa aplikácia čierneho prachu vo forme tzv. zlože OOP (75 % KNO3, 10 % iditol –umelý šelak, 15 % Mg). Výmetné zlože sa používajú na výmet svetličiek z nosiča rakety, výmet u mažiarových efektov a pod. Aj v tomto prípade sa najčastejšie používa čierny prach v hrubozrnnej forme. Oneskorovacie zlože sa používajú na vytvorenie časového odstupu medzi primárnou iniciáciou a funkciou systému ( napr. výbušky). V oneskorovacích zložách sa ako horľavina uplatňuje najčastejšie titán, zirkon, bór, antimón, železo, mangán, nikel a zliatiny týchto kovov. V civilnej pyrotechnike sa do oneskorovačov používa najčastejšie čierny prach rôzne flegmatizovaný. Výbuškové zlože sa zhotovujú z voľne sypaného práškového kovu a okysličovadla. Najčastejšie je to horčík, hliník, alebo ich zliatiny a dusičnan bárnatý alebo chloristan draselný. Pri zvukovom efekte vytvárajú zároveň silný záblesk. Sú veľmi citlivé a manipulačne nebezpečné, pretože dosahujú detonačnú rýchlosť až 5000 m. s-1. Sú tiež citlivé na vznik a pôsobenie elektrostatického náboja. Osvetľovacie zlože obsahujú ako horľavinu väčšinou horčík, ako okysličovadlo napr. dusičnan sodný a ako spojivo fermež, alebo kolofóniu. Tieto zlože vyžarujú pri horení svetlo vysokej intenzity a používajú sa najmä vo svetličkách. Farebné horiace zlože sa používajú na vytváranie farebných svetelných efektov v civilnej a zábavnej pyrotechnike. Základnou horľavinou týchto zloží býva kov (horčík, hliník), alebo organická látka. V bengálskych ohňoch sa ako horľavina používa šelak. Červené zafarbenie plameňa spôsobuje dusičnan stronctnatý. Zeleno horiace zlože obsahujú báryum, vždy sa však vyžaduje prítomnosť chlóru. Žlto horiace zlože obsahujú sodík, najčastejšie vo forme dusičnanu. Oslnivo biele zafarbenie sa dosahuje najčastejšie prítomnosťou dusičnanu bárnatého a draselného, pričom ako horľa-

vina sa používa horčík, hliník alebo ich zliatiny. Zlože s modrým zafarbením obsahujú vždy meď a síru. V raketových motoroch sa stopa dráhy letu zvýrazňuje prídavkom dreveného uhlia alebo titánu do čierneho prachu. Dymotvorné zlože využívajú schopnosť sublimácie chloridu amónneho, ktorý pri zahrievaní zmesou horľavín intenzívne sublimuje (mení pevné skupenstvo na plynné). Výpary vnímame ako hustý biely dym. Do dymotvorných zloží sa tiež pridávajú niektoré uhličitany ako ochladzovadlá. Zápalné zlože sa pre civilné účely používajú len vo forme termitu (zmes hliníka, Al-Mg a železných okují, prípadne horčík + oxid železnato železitý) na zváranie koľajníc a pod. Prskavkové zlože obsahujú železité piliny, hliník a ako okysličovadlo dusičnan bárnatý. Prídavnou troskotvornou látkou je kaolín a spojivom dextrín. Tvorba iskier je podobná ako pri brúsení železa. Zápalkové zlože sú citlivé na trenie. Vysoká citlivosť týchto zloží sa dosahuje rôznym pomerom napr. chlorečnanu draselného s prídavkom skleneného prášku. Hvízdavé zlože sú charakteristické tým, že majú veľkú rýchlosť horenia s vysokou tvorbou plynných splodín, horia tzv. pulzačným spôsobom, pričom vydávajú hvízdavý zvuk. Zahrievacie zlože sú to pomaly horiace zlože, ktoré vytvárajú pomerne veľké množstvo tepla. Používajú sa napr. na vulkanizáciu gumových záplat na vzdušnice pneumatík, žeravenie vznetových motorov a i.

3.1.2 Citlivosť na vonkajšie podnety a skúšky pyrotechnických zloží Pyrotechnické zlože ako aj iné výbušniny sú rôzne citlivé na vonkajšie mechanické a tepel-


Citlivosť na plameň Vyjadruje sa vzdialenosťou udávanou v cm medzi skúšanou zložou a zápalnicou z ktorej po jej zapálení vyšľahne na zlož plameň. Jednotlivé zlože sú na tuto skúšku rôzne citlivé. Najcitlivejší je čierny prach, ďalej všetky explozívne a zažíhacie zlože. Citlivosť zloží na plameň je dôvodom na všeobecný zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a iskriacimi predmetmi v blízkosti zloží a pyrotechnických výrobkov vôbec. Citlivosť na náraz podľa Kasta Citlivosť na náraz sa skúša na vzorke pyrotechnickej zloží umiestnenej pod závažím o hmotnosti 2 kg. Výška pádu kladiva v cm pri ktorej dôjde v dôsledku nárazu kladiva na zlož k zapáleniu zlože, je súčasne mierou citlivosti skúšanej zlože na náraz. Prímesi piesku, skla a iných tvrdých materiálov túto citlivosť mimoriadne zvyšujú. Na náraz sú najcitlivejšie zlože chlorečnanové s fosforom. Preto je nevyhnutne aby sa so zložami manipulovalo primerane opatrne. Pyrotechnické výrobky sa nesmú sypať ani hádzať, pretože vždy obsahujú zlože o rôznej citlivosti na náraz. Citlivosť na trenie Skúška citlivosti na trenie sa robí na osobitnom skúšobnom zariadení. Na zdrsnenej keramickej podložke sa pohybuje porcelánový kolík, valček, ktorým sa skúšaná zlož roztiera

Stabilita pyrotechnických zloží V pyrotechnických zložách časom dochádza k fyzikálnym a chemickým zmenám nazávislé na tom, či sú v stave voľnom alebo v zlisovanom alebo či sú pripravené k použitiu do pyrotechnických výrobkov alebo sú už vo výrobkoch zalaborované. To znamená, že kvalita a stálosť pyrotechnických výrobkov sa časom mení, výrobky sa dlhým skladovaním znehodnocujú. Fyzikálne zmeny - bývajú obvykle spôsobené vlhkosťou. Niektoré suroviny po zvlhnutí strácajú svoju reaktívnosť (nehoria , neuvoľňujú kyslík) alebo sa úplne rozpustia, vypotia so zložou von. Tým sa poruší zloženie zmesí, zmes nemôže ani horieť, pretože roztok suroviny sa na povrchu svetličky odparí a povrch má potom silne zvýšený obsah okysličovadla, čo spôsobuje zvýšenú citlivosť svetličky na úder alebo trenie. Podobné zmeny vyvoláva aj pôsobenie vyššej teploty než je bod topenia niektorej z použitých surovín v zloží. Takáto surovina potom zmäkne, poruší sa tvar zlože, prípadne roztečená surovina pokryje povrch zážihu a zlož sa nemôže zapáliť. Všetky tieto zmeny spôsobujú vždy narušenie povrchu svetličiek, ktoré praskajú, zväčšujú svoj objem a pri vymetení z efektovej komory pyrotechnického výrobku sa rozpadávajú alebo vyhoria priamo v komore.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Teplota vzbuchu Teplotou vzbuchu nazývame teplotu, pri ktorej sa postupne zahrievaná zlož vznieti alebo vybuchuje. U výbušnín je to teplota pri ktorej výbušnina detonuje. Z hľadiska manipulačnej bezpečnosti sa vyžaduje, aby táto teplota bola čo najvyššia. Pyrotechnické zlože a výrobky, ktoré tieto zlože obsahujú sa nesmú skladovať ani ukladať v blízkosti vykurovacích telies a horúcich predmetov, ktorých teplota presahuje viac ako 50 o C.

pri rôznom zaťažení kolíka. Miera citlivosti skúšanej zlože sa hodnotí podľa veľkosti sily pôsobiacej na kolík.

39 Chemické zmeny - sú vyvolávané vplyvmi pôsobiacimi na zlože z vonku (teplota pri uskladnení, vlhkosť a pod.), alebo vplyvmi spôsobenými nevhodnou receptúrou a konštrukciou zlože (horčík + síra), alebo vysokým obsahom nežiaducich nečistôt. Tieto zmeny môžu spôsobiť znecitlivenie zlože na zážih. Väčšinou však spôsobujú pozvoľný rozbeh exotermických chemických reakcii, pričom vznikajúce teplo sa

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

né podnety, ktoré môžu vyvolať zapálenie až výbuch.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

v zloží postupne akumuluje až do dosiahnutia teploty vzbuchu, resp. dôjde k samovznieteniu zlože.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

40

Hore uvedené zmeny sú dôvodom na prísne požiadavky skladovania pyrotechnických výrobkov v suchých, nepreteplených skladoch bez kolísania teploty a vlhkosti, ako aj dodržania spotrebnej doby. Pri nerešpektovaní týchto požiadaviek vzniká nebezpečenstvo, že sa „ohňostroj“ odpáli sám v dobe a na mieste, kde to najmenej potrebujeme.

3.1.3 Technológia spracovania pyrotechnických zloží Vlastnosti pyrotechnických zloží a pyrotechnických výrobkov sú do značnej miery závisle na technológii spracovania vstupných surovín aj samotných zloží. Okysličovadlá sa sušia, melú a triedia. Na mletie sa používajú rôzne druhy mlynov, triedenie sa väčšinou vykonáva na sitách. Pri kovoch je veľkosť častíc (zrna) určujúcim faktorom pre rýchlosť a pravidelnosť horenia zlože, pričom sa požaduje úzke rozmedzie veľkosti použitých zŕn. Výroba samotných pyrotechnických zloží spočíva v opatrnom miesení surovín buď klasickým spôsobom ručne na papieri alebo v otáčacích bubnoch a v miešadlách potravinárskeho typu. Spojiva sa pridávajú väčšinou v kvapalnej forme. Do miešadiel sa najprv nadávkuje roztok spojiva a postupne sa do neho pridávajú ostatné suroviny do ktorých sa nakoniec pridáva kov. Cestovitá zlož sa zrní na sitách a potom sa necháva schnúť v sušiacich boxoch. Pri výrobe jednotlivých druhov pyrotechnických zloží sa používajú najmä tieto technológie: Voľné sypané pyrotechnické zlože – po-

užívajú sa v zábleskových a výbuškových zložiach Máčané zlože – sú tvorené suspenziou jednotlivých zložiek v roztoku spojiva. Do suspenzie zlože sa ponára nosič, na ktorý sa nanáša zlož. Takto sa napríklad vyrábajú konzumné zápalky, prskavky a pod. Lisované zlože - zhotovujú sa lisovaním zmesí do požadovaného tvaru, pričom sa zrna veľkým tlakom k sebe stláčajú a zároveň sa z medzier vytláča vzduch. Lisované tlaky sa pohybujú v rozmedzí od 50 Mpa u dymových zloží, od 200 Mpa u osvetľovacích a farebne horiacich zloží a od 800 až 1000 Mpa u zloží oneskorovacích a stopovkových. Vytláčané zlože – zhotovujú sa vytláčaním cez otvor požadovaného tvaru. Výhodou tejto technológie je vysoká produktivita a veľký obsah plynných látok v splodinách horenia, pričom vzniká veľký, jasne horiaci plameň. Granulované zlože – Vyrábajú sa postupným nanášaním vrstiev zlože v granulátoroch.

3.2 Pyrotechnické výrobky – základné pojmy, druhy, skladba, popis, balenie, použitie 3.2.1. Základné pojmy Svetlička – je teliesko v tvare valčeka, guľky, alebo kocky, vyrobené lisovaním, vytláčaním, alebo nabaľovaním - granulovaním pyrotechnických zloží. Na čele, alebo povrchu sa nachádza zväčša nápal z čierneho prachu, alebo citlivej pyrotechnickej zlože. Svetličky sa môžu lisovať do papierových, alebo hliníkových Al – puzdier. Svetlička po zapálení vydáva svetelný efekt v rôznych farbách (biela, žltá, červená,


ø

nápal vlastná zlož

ø

nápal

Svetlica plná bez plášťa

nápal vlastná zlož

vlastná zlož

nápal

jadro (kaolín alebo rôzne zrnká)

Svetlica PETIT

Granulovaná svetlica

Tulák – je to v podstate malý raketový motorček, ktorý sa zapaľuje pomocou stopiny uchytenej v otvore telesa tuláka. Pri zapálení stopiny dôjde k zahoreniu zväčša čierneho prachu zalisovaného v raketovom motorčeku, pričom nastáva vývin reaktívnej sily z plynných splodín, ktorý môže doprevádzať napr. prúd strieborných iskier. Ak teleso nie je stabilizované, vytvára sa nepravidelný pohyb. Po prehorení raketového motora dochádza k zapáleniu explozívnej zlože , ktorá vyvolá zvukový i zábleskový efekt. Tuláky sa môžu používať vo valcových , guľových bombách i mínach. Stopina – tvoria ju spradené bavlnené nite, obalené čiernym prachom za pomoci spojiva. Stopina môže byť dodávaná v rôznych dĺžkach (zväčša 1m). Používa sa v ohňostrojných výrobkoch k prenosu plameňa (okamžitému), napr. v zvodoch telies, efektových komorách, tulákoch a pod. Jeden meter stopiny horí voľne na vzduchu cca 20 s. Ak je však stopina vložená do komunikačnej trubice, dochádza k jej horeniu pod tlakom, čim sa horenie veľmi urýchľuje. Stopina sa pri montáži ohňostroja môže použiť aj pri odpaľovaní viacerých pyrotechnických výrobkov naraz. Napr. pri zostavovaní tzv. hniezd, kedy jednotlivé komunikačné zvody bômb sa prepojujú stopinami tak, aby po zapálení došlo k súčasnému odpáleniu všetkých bômb naraz.

Zápalnica – je tvorená zo skrutkovito stočených bavlnených nití v strede ktorých je zrnitý čierny prach. Povrch vzniknutého povrazcu – šnúry je chránený obalom z umelej hmoty. Takúto zápalnicu voláme Bickfordová. Povrch 1

2

3

4

5

6

7

8

Obr. č. 14: Tulák s tryskou (1-utesnenie, 2-víko, 3-stopina, 4-dutinka, 5-explozívna zlož, 6-hnacia zlož, 7-tryska, 8-stopina)

Obr. č. 15: Zápalnica čierna, zelená a stopina

41

Obr. č. 16: Samolepiaca zápalnica

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

zelená, modrá, oranžová, fialová, strieborná, zlatá – brokát, kamuro, ohňopád, alebo blikavá, trblietavá a rôzne iné efekty).

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 13: Druhy svetlíc


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 17: Komunikačný zvod

zápalnice môže byť aj impregnovaný rôznymi lakmi a môže mať rôzne farby. Zápalnica slúži k pomalému prenosu plameňa (k časovaniu). Používa sa ako oneskorovací prostriedok

ohňostrojných výrobkov, napr. na koncoch o komunikačných zvodoch bômb, mín, alebo k vo v fontánach, raketách, japonských slnkách a pod. V delových ranách dĺžka zápalnice dosahuje cca 15 cm (oneskorenie asi 15 sek). Je s potrebné si zapamätať, že zápalnica horí rýchp losťou 1cm za 1sek. Jeden meter zápalnice lo teda horí cca.120s ± 10 s. U pyrotechnických t výrobkoch sa používajú aj iné druhy zápalv níc n líšiace sa svojou konštrukciou, rozmermi a rýchlosťou horenia. V súčasnosti sa hodne používa samolepiaca zápalnicu (obr. č. 16 ). p Komunikačná trubica - je to zlepená dutinka zväčša z dvoch zvitkov tenkého papiera (môže byť impregnovaný), alebo z mäkkej plastovej trubičky (napr. bužírka). Spoločne so stopinou, ktorá je vložená do komunikačnej trubice tvoria tzv. komunikačný zvod. Komunikačnými zvodmi sú opatrené všetky guľové, valcové bomby, míny, ohňopády, slniečka. Komunikačné zvody sa vyrábajú a dodávajú v rôznych dĺžkach a farbách. Slúžia aj na rôzne prepájanie pyrotechnických výrobkov a môžu vytvárať ľubovoľné dĺžky spojov, aby vytvorili bezpečnú vzdialenosť pri ich zapaľovaní. Elektrický palník – je charakterizovaný prevodom elektrickej energie na tepelnú (šľahnutie plameňa). Používa sa k zážihu zápalníc pyrotechnických predmetov triedy III. a výbušných predmetov triedy IV. Elektrický palník môstikový sa skladá z dvoch

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

42

Obr. č. 18: Schémy el. pilulky a el. mihového palníka

Obr. č. 19: Zväzky elektrických palníkov EMP-NO


1

2 3

4

5

13

12 6 7 11

8

10

9

Obr. č. 21: Guľová bomba sférická - rez: 1-komunikačný zvod, 2-zápalnica, 3-krytka, 4-komora efektovej časti, 5-svetličky, 6-vnútorné púzdro, 7-zápálnice, 8-telo oneskorovača, 9-oneskorovač, 10-výmet (hrubozrnný čierny prach), 11-telo výmetu, 12-záblesková zlož, 13-vonkajší papierový obal bomby

Obr. č. 20: Elektrické palníky NO, SO a SO s krytkou

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

kovových, od seba izolovaných lamiel, prepojených tenkým žhaviacim drôtikom z elektrickej pilulky, dutinky a prívodných elektrických vodičov (obr.č. 18). Pilulka sa skladá z dvoch vrstiev, z mihovej roznetnej zlože, ktorá sa zapaľuje od rozžeraveného drôtika a vonkajšej zápalnej, ktorá zapaľuje zápalnicu. Povrch pilulky je opatrený nitrolakom proti zvlhnutiu. Celá pilulka je vložená do dutinky a zaliata masou (síra) aby sa neuvoľnila. Prívodné vodiče sú naspájkované na elektródy pilule. V zábavnej pyrotechnike sa používajú najmä tieto druhy elektrických palníkov : a) elektrický mihový palník EMP-NO - je určený pre iniciáciu pyrotechnických výrobkov na povrchu v nevýbušnom prostredí. Bezpečný prúd 0,18 A, min. zážihový impulz 3mJ.Ω−1. Dutinka palníku je z plastu. b) elektrický mihový palník EMP-SO - je určený pre iniciáciu pyrotechnických výrobkov na povrchu v nevýbušnom prostredí. Bezpečný prúd 0,45 A, min. zážihový impulz 18mJ.Ω−1. Dutinka palníku je z plastu.

3.2.2 Druhy pyrotechnických výrobkov Guľová bomba (sférická) - je teleso guľového tvaru, priemeru zväčša od 50 – 300 mm (vyrábajú sa však i väčšie priemery – Guinessova kniha rekordov uvádza priemer 1120cm - obr. č. 63).

svetličky

polguľové púzdra efektovej časti

Obr. č. 22: Rôzne veľkosti guľových bômb

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

43


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

KOWARI-MONO

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

44

POKA-MONO

je v závislosti od dĺžky zápalnice (cca 10 s od zapálenia zápalnice po výmet telesa z mažiara). Povrch guľovej bomby môže byť opatrený lakom, označený etiketou druhu efektu, návodom na použitie a likvidáciu, poprípade je vložená do PE sáčku, alebo prebalená v papieri. Guľová bomba sa vkladá do mažiara zásadne výmetnou náplňou dolu, ktorá musí ležať na jeho dne. Funkcia efektovej časti nastáva po odpálení telesa a prehorení oneskorovacej časti. Guľové bomby sa používajú pre vyvolanie svetelných a zvukových efektov na vytvorenie rôznych farebných útvarov (chryzantéma, pivonka, dália, krozety, ...) a grafických tvarov (kruhy, srdcia, štvorlístky, hviezdy...) vo výškach, alebo na vode (farebné bukety....). Guľová bomba je doménou výrobcov Japonských a Čínskych pyrotechnikov.

WARI-MONO Obr. č. 23: Rezy rôznych guľových bômb

Materiál môže byť z papiera, alebo plastu. Je tvorená dvoma polguľami. Na spodnej polguli je uchytený oneskorovač a čiaška s výmetnou náplňou (čierny prach), do ktorej je vložený komunikačný zvod. Po jeho zapálení výmetná náplň vymetie guľovú časť efektovej komory do výšky 60 - 100 m (nadpriemerné kalibre i do väčších výšok). Výrobok je laborovaný svetlicami rôznych tvarov, veľkostí a množstvom, alebo rôznymi telieskami rôznych efektov, alebo menších guľových bômb a ich kombináciami. Výrobok môže byť laborovaný i rôznymi farebnými konfetami, stužkami, padáčikmi, alebo dymovými zložiami – tzv. guľové bomby pre denné použitie, alebo rôznymi plávajúcimi elementmi fontán, blikaviek či svetlíc – tzv. vodné bomby. Guľové bomby menších kalibrov môžu byť laborované priamo do papierových mažiarov už od výrobcu. Iniciácia sa vykonáva zapálením zápalnice na konci zvodu. Oneskorenie

Valcová bomba (cylindrická) - je to teleso valcového tvaru rôznej dĺžky od 50 cm do 500 cm i viac a priemeru, zväčša od 40 mm do 250 mm. Spravidla je vyrobená z papierovej dutinky, trubky, alebo umelohmotného valcového puzdra. Pozostáva z valcovej efektovej časti a z výmetnej časti s komunikačným zvodom. Efektová časť - komora môže obsa-

Obr. č. 24: Rezy valcovými cylindrickými bombami


stáva po odpálení telesa a prehorení oneskorovacieho člena. Bomby sú zabalené v papieri, alebo PE sáčkoch. Vonkajší povrch je opatrený označením druhu efektu, návodom na použitie. Iniciácia valcovej bomby sa vykonáva rovnako ako u guľovej bomby. Valcové bomby môžu byť podobne ako guľové konštruované ako vodné, alebo denné bomby. Mnoho krát sa im ľudovo hovorí Talianska bomba, nakoľko jej vznik sa traduje v tejto krajine, alebo Lietavica, ktorá obsahuje tuláky.

Obr. č. 25: Schéma valcovej cylindrickej bomby (1.veko výmetu, 2.dutinka výmetu, 3.čierny prach, 4.8.lep.páska, 5.21.spona, 6.redukcia, 7.oneskorovač, 9.obal zábleskovky, 10.stopiny, 11.záblesková zlož, 12.svetlice,13.výplň napalovaná, 14.PE vrecko, 16.efektová komora, 17.efektový element, 19.krytka, 20.veko, 22.komunikačný zvod, 23.zápalnica, 24.krytka, 25.úchyt zápalnice v komunikačnom zvode)

Valcové bomby sa používajú pre vyvolanie svetelných a zvukových efektov na vytvorenie mnoho početných figúr (mozaiky, kaskády...) a rôznych kombinačných variant efektov (chryzantémy s tulákmi, hvizdom, motýľmi...) vo výškach, alebo na vode (plávajúce fontány, vodné míny...) Vznik valcovej - cylindrickej bomby sa pripisuje južnému Taliansku a Sicílii, kde sa dodnes vyrába tradičnou ručnou metódou a patria medzi najlepšie na svete. Svetoznámymi výrobcami veľkých cylindrických bômb sú i pyrotechnici z Malty, čo je u nich i národná tradícia. Vodné bomby, majú podobný tvar ako guľové bomby. Odpaľujú sa na vodnú hladinu z mažiarov umiestnených na pevnine pod určitým uhlom. Dolet bomby sa riadi uhlom sklonu mažiara. Pri väčších uhloch sklonu mažiara letí bomba do väčšej vzdialenosti. Po dopade

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 26: Valcové bomby cylindrické

45 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

hovať priamo rôznu efektovú náplň (svetlice, tuláky, hvizdáky, a ich kombinácie). Môže byť zložená z viacerých menších častí efektových valcových komôr, čím sa môžu vytvárať rôzne kaskády, mozaiky a tvary efektov vybuchujúcich v rôznom časovom intervale, alebo naraz a vytvárať tak úchvatné a jedinečné obrazce typické pre tieto bomby. Spodná časť obsahuje výmetnú náplň (čierny prach), ktorá vymetie bombu z mažiara do výšky cca. 40 m – 100 m. Do mažiara sa bomba vkladá výmetnou náplňou dolu, ktorá musí ležať na jeho dne. Funkcia efektovej časti na-


sklon mažiaru

dráha doletu: 60 - 80 m

šírky až 10 m a výšky cca. 20 - 25 m. Funkcia efektovej časti nastáva priamo po zapálení výmetnej časti od komunikačného zvodu. Iniciujú sa obdobne ako guľové bomby.

zem vodná hladina

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 27: Spôsob odpalu vodnej bomby

bomby na vodnú hladinu sa odpáli jej efektová časť a nad vodnou hladinou sa vytvárajú zaujímavé obrazce v tvare kvetov. Spôsob odpalu vodnej bomby je znázornený na obr. č. 27. Míny – sú pyrotechnické výrobky valcového tvaru rôznej výšky a priemeru od 75 mm do 150 mm. Tvorí ich papierová, alebo plastová dutinka. Pozostáva z efektovej komory v ktorej je na jej spodku zároveň i výmetná časť (čierny prach) a komunikačný zvod. Efektová časť od výmetnej je oddelená konštrukčne papierovou krytkou s prešľahovými otvormi. Efektová komora obsahuje svetlice, tuláky, hvizdáky, rotačné efekty a ich kombinácie a pod. Míny sa odpaľujú z mažiara, vložením výmetnej časti na jeho dno. Sú charakteristické tým, že efektová komora nevyletuje do výšky, ale vytvára tzv. prízemný - nízky efekt priamo vymetený z mažaira. Míny vytvárajú jedinečné bukety roztvárajúcich sa efektov do

Obr. č. 29: Schéma míny (1.veko, 2.čierny prach, 3.efektová komora, 4.5.perforovaná krytka a papier, 6.svetličky, 7. crossette, 8.10.etiketa, 9.PE sáčok, 11.spona, 12.komunikačný zvod, 13.zápalnica, 14.krytka, 15.úchyt zápalnice

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

46

Obr. č. 28: Mína rez

Obr. č. 30: Míny rôznych veľkostí


Obr. č. 31: Schéma výmetníku (1.veko, 2.telo výmetníka 3.čierný prach 5,8 perforovaná krytka a papier, 7 svetličky 10 papierový uzáver) a jeho rez

Rakety – patria vzhľadom k svojmu použitiu a konštrukcií medzi špecifické pyrotechnické výrobky. Skladajú sa z troch základných častí: raketového motora, efektovej komory a stabilizátoru. Raketový motor je teleso valcového tvaru vyrobené zvyčajne z pevnej pa-

pierovej, plastovej, alebo hliníkovej dutinky, do ktorej je nalisovaná tryska (kaolín), hnacia náplň - zlož (čierny prach) a oneskorovacia zlož. Do trysky motoru je vlepená zápalnica. Priamo do voľného priestoru dutinky raketového motoru môžeme vkladať efekty (svetličky), alebo je naň upevnený kontajner (papierová dutinka valcového tvaru), resp. efektová komora s rôznymi svetličkami, tulákmi, zábleskovou zložou a pod. Na telo kontajneru, alebo motorčeka je upevnený stabilizátor (z ľahkého dreva). Jeho rozmery sú dané vzhľadom k aerodynamickým schopnostiam rakety stúpať pravidelne kolmo hore. Povrch rakety je opatrený etiketou s označením efektu a návodom na použitie. K funkcii efektovej komory dochádza po prehorení hnacej a oneskorovacej náplne vo výške cca. 40 m -100 m. K iniciácii dochádza po zapálení zápalnice v tryske raketového motora. Rakety sa používajú na vyvolanie svetelných, zábleskových a zvukových efektov vo výškach, pričom mnohokrát raketový motor zanecháva počas dráhy letu jedinečnú svetelnú stopu (strieborné, zlaté iskry). Vznik rakety sa spomína už v starovekej Číne, či stredovekej Európe.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 32: Schéma rakety a rôzne typy rakiet

47 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Výmetníky - sú jednoranové pyrotechnické výrobky valcového tvaru výšky 200 mm – 300 mm a priemeru 30 mm – 65 mm. Sú tvorené z papierovej hrubostennej dutinky, ktorá ma zároveň funkciu mažiara, efektovej komory a výmetu. V spodnej časti sa nachádza výmet (čierny prach) oddelený od efektovej komory papierovým krúžkom s prešľahovými otvormi. Vo výmetnej časti sa nachádza otvor pre el. palník, alebo komunikačný zvod. Efektová komora obsahuje svetlice, kométy, tuláky, hvizdáky, rotačné elementy, menšie valcové bomby a ich kombinácie. Výmetníky sa upevňujú v rôznych stojanoch do rôznych tvarov. Odpaľujú sa jednotlivo, alebo naraz. Vytvárajú nízke efekty i efekty do cca 40 m. Funkcia a iniciácia je obdobná ako u mín. Sú nepostradateľné pre pyromuzikálne ohňostroje na vytvorenie presných rytmických častí a sekvencií.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Rímska svieca – je špeciálny pyrotechnický výrobok - teleso dlhého valcového tvaru. Materiál je hrubostenná papierová dutinka priemeru od 25 mm do 75 mm, ktorá tvorí efektovú komoru. V spodnej časti sa nachádza pevne uchytená zátka (drevo, plast). Do efektovej komory sa vkladajú jednotlivé efekty (kométy, menšie guľové či valcové bomby, svetličky, tuláky...), ktoré sú medzi sebou oddelené vložkami s oneskorovačmi.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

48

ska svieca má v efektovej komore uložených spravidla 6 až 8 ks efektov. Povrch rímskej sviece môže byť impregnovaný a je opatrený etiketami ako u predošlých výrobkov. Rímska svieca sa používa na vyvolanie svetelných a zvukových efektov rôznych tvarov , grafického usporiadania (napr. vejár, V, W, X) a línii v rôznych časových intervalov. Sú nenahraditeľným pyrotechnickým výrobkom najmä pri pyromuzikálnych ohňostrojoch. Prvými výrobcami rímskych sviec boli pyrotechnici zo Španielska, ktorý dodnes patria v tejto oblasti k svetovej elite. Fontány – patria medzi relatívne jednoduché pyrotechnické výrobky. Sú to telesá valcového, alebo kónického tvaru rôznych veľkostí a priemerov, vyrobené z papiera. Toto teleso tvorí zároveň efektovú časť. V spodnej časti je vlepená, alebo vlisovaná zátka (papier, drevo, hlina). Do efektovej komory sa udusáva, alebo lisuje efektová zlož (farebne svietivá, iskrivá, hvízdavá...). Vrchná časť telesa fontány má zúžený otvor pre kvalitný prechod efektu fontá-

Obr. č. 33: Schéma rímskej sviečky (1 stopina 2. časovaná iskriaca zlož 3. svetlička 4 . výmetná zlož 5. izolačná hmota 6. zátka) a rímske sviece rôznych veľkosti

Pod jednotlivými efektmi sa nachádza výmet (čierny prach). Vrch papierovej trubky je opatrený plastovým, alebo papierovým vekom. K iniciácii dochádza po zapálení zápalnice, resp. komunikačného zvodu, ktorý je vložený do vrchnej časti efektovej komory prvého efektu. K funkcii dochádza po zapálení prvého výmetu od komunikačného zvodu. Jednotlivé efekty sú potom postupne po sebe v jednotlivých intervaloch (1 s – 4 s, podľa typu oneskorovača) vystreľované do výšky 20 – 40 m. Rím-

Obr. č. 34: Rôzne typy fontán

Obr. č. 35: Koncertná fontána a interiérová fontána


Japonské slnka – sú ohňostrojné telesá, ktorých systém viacerých efektových častí môže byť upevnený na konštrukciu do tvaru kruhu, trojuholníka, alebo mnohouholníka. Konštrukcia je vyrobená z papiera, dreva, alebo plastu. Efektová časť pozostáva z papierovej trubičky, do ktorej je vlisovaná efektová zlož(iskrivá, hvízdavá...) a konštrukčne je to obdoba raketového motorčeku a fontány. Efektové časti sú uchytené v smere rotácie a sú navzájom poprepájané komunikačnými zvodmi, alebo zápalnicu. Stred konštrukcie má otvor pre upevnenie a k vytvoreniu mož-

nosti spoľahlivého rotačného pohybu. Iniciujú sa zapálením zápalnice a k funkcii dochádza po jej prehorení na efektovú zlož jednotlivých efektových častí. Používajú sa na vytvorenie farebných svetelných a zvukových efektov, ktoré môžu vytvárať kruhové obrazce (napr. strieborných iskier) až o priemere 1-2 m. Využitie pri ohňostrojoch je obdobné, ako u fontán. Japonské slnko už zo svojho samotného názvu má pôvod v Japonsku. Avšak tradíciu tohto výrobku môžeme badať i zo starovekých Európskych historických nákresov a písomných poznatkov (najmä Talianskych a Francúzskych pyrotechnikov). Kompakty - dalo by sa povedať, že patria medzi novodobý pyrotechnický produkt. Je to kombinácia viacerých rovnakých, alebo rôznorodých efektových častí a ich ohňostrojných telies, spojených do jedného kompaktného celku. Zväčša sú tvorené z papierových trubiek rôznych veľkostí a priemerov (max. 100 mm). Tieto trubky môžu tvoriť priamo efektovú komoru v ktorých sa nachádzajú rôzne efekty (svetlice, tuláky), alebo slúžia ako mažiare pre výmet rôznych iných efektových častí (valcové, guľové bomby). Spodná časť trubiek je opatrená zátkou (hlina, drevo, plast) kde sa nachádza i výmet (čierny prach). Jednotlivé efektové časti, trubky sú navzájom poprepájané zápalnicou s rôznou dobou horenia, cez výmety. Obvykle trubka v rohovej časti kompaktu je prepojená

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

ny pri horení zlože, v ktorom je vlepená zápalnica. Výška efektu fontán je cca 50 cm (malé fontány), až po niekoľko metrov (6 m až 10m i viac - veľké fontány). Iniciujú sa zapálením zápalnice pričom k funkcii efektu dochádza až po jej prehorení na efektovú zlož. Povrch fontán môže byť impregnovaný a je opatrený etiketou s popisom efektu a návodom na použitie. Fontány sa používajú na vyvolanie stĺpca svetelných iskrivých i zvukových efektov. Môžeme z nich vytvárať rôzne vejáre a iné tvary. Sú veľmi vhodné na dotváranie scénických kompozícii ohňostrojov. Jednu z najväčších fontán, vytvorili pyrotechnici z Ruska, ktorí zhotovili fontánu na princípe TPH (tuhej pohonnej hmoty) a ktorej výška efektu strieborných iskier dosahovala až 25 m.

Obr. č. 36: Japonské slnko

Obr. č. 37: Ukážka rôznych typov kompaktov

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

49


typ „W“

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

typ „V“

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

50

typ „Z“

vejár

štandard Obr. č. 38: Rôzne typy profesionálnych kompaktov

zvodom na prvý výmet. Trubky kompaktov sú konštrukčne usporiadané do rôznych geometrických tvarov (štvorec, obdĺžnik, trojuholník, šesťhran, vejár, lichobežník a pod...), ktoré sú dohromady pevne spojené. Kompakt môžu tvoriť trubky efektových častí o rôznom počte (obvykle 16, 19, 20, 25, 36, 49, 50, 100 rán), až niekoľko stovák kusov. Iniciácia sa vykoná zapálením zápalnice. K funkcii dôjde po zapálení výmetu, resp. po prehorení oneskorovača na efektovú komoru, pričom zápalnica v spodnej časti postupne prehorieva z jedného výmetu do druhého. Takto postupne v rôznych časových intervaloch dochádza k jednotlivým vý-

strelom efektových časti. Časový interval rôznych kompaktov sa pohybuje rádovo od 6 do viac sekúnd. Kompakty sa používajú na vytvorenie multifunkčných svetelných a zvukových efektov. Z dôvodu veľkej variability vytvárajú mnohé grafické útvary v strednej i vyššej výške úrovni ohňostrojov. Veľkou výhodou je i to, že jeden kompakt iba jednou iniciáciou môže vystreľovať množstvo efektov v rôznom časovom slede a intervale do rôznych úrovní výšok. Jednoznačne najväčším výrobcom kompaktov je Čína.


30 mm

225mm

papierová zátka

oneskorovač

Pískavý bežec – je výrobok zhotovený z dvoch papierových puzdier. Vo väčšej dutinke je nalisovaná pyrotechnická zlož, ktorá pri horení vydáva pískavý zvuk a súčasne uvádza teleso do pohybu. Druhá dutinka zabezpečuje vedenie telesa po napnutom oceľovom drôte

efektová trubica

prach vyvolávajúci chvostový efekt čierny prach

hlinená zátka

Obr. č. 41: Pískavý bežec 38 mm

Obr. č. 39: Prierez trubkou kompaktu

Ohňopád – pozostáva z lepenkovej trubice naplnenej pyrotechnickou zložou s obsahom hrubého lístkového hliníka, ktorý po zapálení vyvára oslnivo biele a dlho horiace iskry v dĺžke 10 – 20 cm. Spodná časť trubice má nehorľavú náplň. Doba horenia trubice ja cca 1 min. Každá trubica je opatrená dvoma komunikačnými zvodmi so stopinou, preto sa sady trubíc vzájomným prepojením komunikačných zvodov môžu spájať do ľubovoľne dlhých ohňopádov.

alebo lanku. Teleso sa zapaľuje pomocou stopiny, ktorá vyčnieva z dutinky. Na vodiaci drôt sa pripevňuje tak, aby vyčnievajúca stopina bola obrátená proti smeru pohybu telesa po vodiacom drôte. Dĺžka dráhy telesa ja cca 50 – 80 m. Delová rana ohňostrojná – je papierové valcové teleso s priemerom 30-80 mm a dĺžky 50 – 120 mm, naplnené explozívnou zložou. Vo viečku valca je vsadená zápalnica s časo1 2 3

4

5 6 7

8

Obr. č. 40: Ohňopád

Obr. č. 42: Delová rana ohňostrojná - rez (1-zapalovacia zlož, 2-zápalnica, 3-krytka, 4-víko, 5-telo efektovej komory, 6-nálepka, 7-explozívna zlož, 8-dno)

51 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

zápalnica

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

svetličky


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

52

Obr. č. 44: Petardy Megatresk

plameňom alebo škrtnutím o zdrsnenú plochu zápalkovej krabičky a ihneď sa odhodí do vzdialenosti aspoň 5 m.

Obr. č. 43: Delová rana ohňostrojná

vým oneskorením cca 10 – 15 s, opatrená na voľnom konci bezpečnostným krytom. Povrch výrobku býva opatrený etiketou alebo potlačou s uvedením návodu na používanie a ničenie. Delovú ránu pred odpálením upevníme pomocou textilnej pásky k dreveným kolíkom, zatlačeným do zeme. Vzdialenosť medzi kolíkmi má byť min. 1,5 m. Výrobok môže pri neodbornom zaobchádzaní spôsobiť smrteľné zranenie, preto musí byť odpalište po skončení ohňostroja dôkladne prehliadnuté a všetky zvyšky nevybuchnutých predmetov odstránené a odborne zneškodnené. Okrem ohňostrojov sa v poslednom období používajú delové rany aj na spúšťanie snehových lavín vo vysokohorských terénoch. Podrobnejšie v kap. 5. Petarda - je pyrotechnický predmet slúžiaci na vytvorenie silného zvukového a zábleskového efektu. Pozostáva z kratšej papierovej trubice naplnenej výbuškovou zložou. Na jednom konci je upevnená zápalnica s oneskorovačom cca 3 až 6 sekúnd, alebo častejšie zápalková zlož citlivá na trenie. Výrobok sa uvádza do činnosti zapálením zápalnice

Pyrotechnické sviečky - sú tenkostenné papierové dutinky s rôznymi priemermi a dĺžkami naplnené pyrotechnickou zložou s rôznym zafarbením plameňa. Vyrábajú sa s rôznymi dobami horenia, zvyčajne 1 - 2 minúty. Sviečky sa môžu dodávať vo farbách biela, červená, zelená, žltá, modrá a menivá, u ktorej v priebehu horenia dochádza k zmene zafarbenia, napríklad zo zelenej na žltú a červenú. Sviečka je ukončená zapaľovacou zložou v ktorej je upevnená stopina. Opačný koniec sviečky je v dĺžke cca 2 cm vyplnený nehorľavou hmotou a slúži na upevnenie sviečky v obrazovom ráme alebo na podložku. Pyrotechnické sviečky sa používajú najčastejšie na vytváranie svetelných obrazov. Do vopred zhotovených, spravidla drevených rámov sa v kontúrach požadovaného svetelného obrazca vyvŕtajú otvory rôznych priemerov a rozstupe obvykle 15 cm alebo sa v týchto rozstupoch nabijú do rámu klince. Sviečky sa spodným koncom namočia do vhodného rýchlo schnúceho lepidla a zasunú do vytvoreného otvoru alebo sa upevnia páskou na klince, vyčnievajúce z rámu cca 15 mm. Jednotlivé sviečky prepájame medzi sebou pomocou komunikačnej trubice so stopinou alebo sa-


Obr. č. 45: Pyrotechnická sviečka

Gejzír - Je konštrukčne zhodný s fontánou. Po zapálení vytvára mohutný prúd iskier do

výšky cca 3 m. Do činnosti sa uvedie zapálením zápalnice. Vejár - je zostava troch pevných ohňometov upevnených vejárovito na pevnej podložke. Horením vytvára trojitý vejár ohnivých iskier s dobou horenia cca 1 minúta. Pribíja sa na pevný rám alebo stĺp. Používa sa samostatne alebo v ľubovoľnej zostave s japonským slnkom a fontánami. Ohnivé koleso (lietajúca girlanda) - je obdobou japonského slnka. Pozostáva z troch až šiestich papierových trubíc naplnených efektovou pyrotechnickou zložou, vzájomne prepojených stopinou. Po zapálení sa na hriadeli roztočí a z vyletujúcich iskier sa vytvorí kruh o priemere 1 až 3 m. Doba horenia 15 až 60 sekúnd.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

molepiacou zápalnicou. Komunikačné trubice priložíme k osadeným sviečkam, označíme ich rozmiestnenie a nožničkami zhotovíme v komunikačnej trubici trujuholníkové zárezy. Do vzniknutých otvorov sa zasunú konce sviečok so stopinami a komunikačná trubica sa k sviečkam pripojí pomocou úzkej textilnej alebo papierovej lepiacej pásky. Nakoniec po úplnom zostavení zvodov nerežeme ostrým nožom komunikačnú trubicu medzi jednotlivými sviečkami, čím zaručíme spoľahlivý prenos plameňa k všetkým sviečkam. Pomocou pyrotechnických sviečok sa súvisle plochy vytvárajú zložito, preto sa obrazce zhotovujú častejšie len v obrysoch.

1.krytka 2.mikrozápalnica 3. veko 4. zápalná zlož 5. prechodová zlož 6.efektová zlož 7.púzdro – efektová komora 9 hliniková zátka, 10 výmetná zlož 11.svetličky 12.výmetná zlož 13.iskrivá zlož Obr. č. 46: Schéma gejzíru

Obr. č. 47: Ohnivé koleso - lietajúca girlanda

Prízemne lietajúce efekty - ( motýľ, včielka a pod.) sú výrobky, ktoré po zapálení vylietavajú do výšky 3 až 20 m a počas letu vytvárajú svetelné alebo zvukové efekty. Odpa-

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

53


ľujú sa z rovnej, pevnej podložky na voľnom priestranstve

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Záhradná fakľa - nie je typickým pyrotechnickým výrobkom. Je to silnostenná lepenková trubica obalená v hornej časti textilným ovinom presýteným pevnou horľavou látkou. Doba horenia fakle je 30 až 60 minút. Používa sa na sprievodné osvetlenie rôznych pochodov, behov a štafiet a pod. Horí žltkastým plameňom.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

54

3.2.3 Zneškodňovanie pyrotechnických výrobkov Zlyhané alebo nefunkčné pyrotechnické výrobky a predmety treba odborne zneškodniť a zničiť aby sa nedostali do nepovolaných rúk, kde by mohli spôsobiť ujmu na zdraví alebo škody na majetku. Pyrotechnické výrobky sa musia pred zničením delaborovať ( rozobrať na jednotlivé konštrukčné prvky). Z uvedeného dôvodu smie takéto zneškodňovanie a ničenie pyrotechnických výrobkov vykonať iba osoba s kvalifikáciou pyrotechnika alebo odpaľovača ohňostrojov. Osoby bez príslušnej kvalifikácie môžu zlyhané pyrotechnické výrobky (len Tr. I.,II.) zneškodňovať iba podľa návodu výrobcu, ktorý musí byť uvedený na každom pyrotechnickom výrobku. Pri delaborácii musí pyrotechnik alebo odpaľovač ohňostrojov používať ochranný štít, ostrý nôž a pomôcky z neiskriaceho materiálu a vhodné rukavice. Jednotlivé druhy pyrotechnických výrobkov sa delaborujú a zneškodňujú nasledovne: Guľová – sférická bomba Ostrým nožom odrežeme vrchol výmetného kužeľa a výmetnú náplň (čierny prach) vysypeme na pripravenú papierovú podložku. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Potom odstránime komunikačný zvod a nožom narušíme prelepy v spoji medzi po-

loguľami. Tlakom, pomocou dreveného kolíka, uvoľníme zostavu efektovej časti. Svetličky zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou alebo spálením. Pologule a komunikačný zvod zničíme spálením. V prípade, že dreveným kolíkom nevieme uvoľniť spoj efektovej časti, odrežeme ostrým nožom jedným ťahom oneskorovač, ktorý je zhotovený zväčša z opradenej impregnovanej zápalnice. Túto potom tlakom dreveného kolíka opatrne pretlačíme dovnútra efektovej komory, čím vznikne voľný otvor v efektovej časti gule. Takto narušenú efektovú časť celú ponoríme do nádoby s vodou (min. na 24 hod.), čím dôjde k jej vylúhovaniu. Zbytky po vylúhovaní môžeme zakopať do zeme. Cylindrická - valcová bomba Pomocou ostrého noža v spoji opatrne narušíme a oddelíme výmentnú časť bomby od efektovej časti. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Efektovú časť narušíme opatrne ostrým nožom v hornej časti veka a dreveným kolíkom pretláčame veko valcovej bomby kým sa neuvoľní. Svetličky zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou alebo spálením. Pyrotechnický zásyp, podobne ako čierny prach zničíme vylúhovaním vo vode. Prípadné iné efektové elementy, napr. tuláky vhodne delaborujeme alebo zničíme priamym ponorom do nádoby s vodou. Ostatné papierové súčiastky (komunikačný zvod, efektová komora) spálime v ohni. Mína Pomocou ostrého noža v spoji opatrne narušíme a oddelíme výmentnú časť od efektovej časti. Čierny prach z výmetnej časti ničíme vylúhovaním vo vode. Pomocou ostrého noža opatrne otvoríme efektovú komoru na strane viečka. Tuláky vytiahneme a jednotlivo delaborujeme. Papierový plášť tuláka asi v jednej tretine od ústia tuláka opatrne narežeme ostrým nožom tak, aby sa uľahčilo jeho rozlomenie rukami. Po rozlomení tuláka vysypeme explozívnu zlož na pripravenú papierovú podložku a zničíme ju vylúhovaním vo vode.


Vysokoletová raketa Pomocou ostrého noža uvoľníme viečko telesa rakety, svetličky vysypeme na pripravenú papierovú podložku a zničíme spálením alebo vylúhovaním vo vode. Zo zostavy odstránime stabilizačnú tyčku a vytrhneme zápalnicu. Hnacia časť (motorček) s papierovou dutinkou sa ničí vylúhovaním vo vode.

Japonské slnko Najprv rovnakým spôsobom, ako v prípade vejára odstránime komunikačné zvody, uvoľníme poistný drôt a ohňometnú trubicu opatrne vyberieme z rámu. Sviečky z rámu jednoducho vylomíme. Z dna ohňometnej trubice odstránime viečko a poklepom vysypeme zlož na pripravenú papierovú podložku. Zlož zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Sviečky zničíme už popísaným spôsobom.

Bomby s vlajkou – denné bomby Delaboraciu bomby a zničenie výmetnej náplne vykonáme rovnako ako v prípade guľovej bomby. Zo spodnej polgule, v ktorej je zalisovaný oneskorovač, odstránime papierové krycie krúžky a tlmiaci materiál. Papierové časti spálime. Delová rana ohňostrojná Zo zostavy uvoľníme viečko a odstránime komunikačný zvod. Zlož z trubice vysypeme na papierovú podložku a zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Komunikačný zvod a papierové časti spálime. Ohňopád, červená fakľa Zo zostavy uvoľníme viečko a odstránime komunikačný zvod. Zlož z trubice vysypeme na papierovú podložku a zničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Komunikačný zvod a papierové časti spálime. Pyrotechnická sviečka, zapaľovač telies, vetruvzdorný zapaľovač a pyrozapaľovač Pod zapaľovacou stopinou alebo zložou sa papierová dutinka ostrým nožom rozreže a prelomí v rukách. Zlož sa vysype na papierovú podložku a zničí vylúhovaním vo vode. Fontána - vejár, gejzír Ostrým nožom opatrne odrežeme komunikačné zvody a uvoľníme zostavu efektovej časti. Z dna efektovej trubice uvoľníme papierový krúžok a na papierovú podložku vysypeme postupne upchávku a pyrotechnickú zlož.

Vystreľovacie puzdra, kompakty Vnútorné veká jednotlivých trubiek vytiahneme za pomoci mosadzného, alebo bronzového drôtu na konci ohnutého do tvaru ostrého háčika. Takto všetky uvoľnené trubky kompaktu prevrátime a vysypeme efektovú časť na papierovú podložku. Čierny prach a svetličky ničíme vylúhovaním v nádobe s vodou. Pevné papierové elementy naplnené pyrotechnickými efektmi narežeme ostrým nožom, vysypeme na papierovú podložku a vylúhujeme. Ostatné prázdne papierové časti spálime. V prípade, že ničenie kompaktu by bolo príliš komplikované, ponoríme ho celý na min. 48 hod. do vody a po vylúhovaní zakopeme do zeme.

3.3. Pyrotechnické pomôcky 3.3.1 Zapaľovače pyrotechnických výrobkov Červená fakľa (pochodeň) – je pyrotechnický výrobok určený na osvetľovanie terénu a zapaľovanie pyrotechnických a výbušných predmetov pri ohňostrojných prácach. V papierovej trubici s priemerom 25 mm a dĺžkou 300 mm je nalisovaná pyrotechnická zlož, ktorá po zapálení horí cca 8 minút jasným červe-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Zlož zničíme vylúhovaním vo vode, ostatné časti spálime.

55 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Rovnakým spôsobom ničíme aj hnacie časti tulákov. Ostatné časti míny spálime v ohni.


Eduard Müncner | Ľubomír Masár

56

Pyrozapaľovač je ukončený vekom zo zápalkovej zlože, ktorej škrtnutím o zápalkovú krabičku sa zapáli. Doba horenia je cca 50 – 58 s. Zapaľovače sú balené po 10 ks. Expedičný obal tvorí skladačka na 140 ks.

Obr. č. 49: Pochodeň

Oneskorovač Slúži na časovanie odpalu ohňostrojných prostriedkov

ným plameňom. Spodná časť trubice , naplnená nehorľavou náplňou, je opatrená 100 mm dlhým oceľovým bodcom slúžiacim na ľahké zapichnutie fakle do zeme. Zapaľuje sa pomocou stopiny vloženej do ústia fakle.

ø10,2

~ 62

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 48: Fakľa s červeným svetlom

Zapaľovač telies – papierová tenkostenná trubica priemeru 8 mm a dĺžky 200 mm, naplnená červeno horiacou zložou s dobou horenia 2 minúty. Spodný koniec trubičky je naplnený nehorľavou hmotou, ktorá zabraňuje popáleniu prstov pri dohorievaní. Používa sa na zapaľovanie pyrotechnických predmetov pri menších ohňostrojoch. Pyrozapaľovač – skladá sa z papierovej dutinky, ktorá je naplnená zapaľovacou zložou. Pre bezpečné držanie v ruke je trubička u dna v dĺžke cca 3 cm plnená nehorľavou hmotou.

Obr. č. 50: Pyrozapaľovač a zapaľovače telies

2 1 ø14

Obr. č. 51: Schéma oneskorovača lisovaného (1. púzdro oneskorovača 2. čierny prach) a oneskorovače Privatex Pyro

3.3.2 Rýchlospojky Jednoduchou a veľmi účelnou pomôckou elektrického roznetu sú rýchlospojky vyrábané v BS Vlašim. Ako z hľadiska spoľahlivosti, tak aj z hľadiska bezpečnosti roznetu by sa mali používať vždy pri práci vo vlhkom prostredí, alebo pod vodou a všade tam, kde hrozí nebezpečie roznetu blúdivými prúdmi alebo vysoko frekvenčnou energiou. Rýchlospojky sa vyrábajú v dvoch veľkostiach a


RÝCHLOSPOJKY TEK 2P UY Rýchlospojky TEK 2-P sa používajú pri trhacích prácach na povrchu, v podzemí, vo výbušnom aj nevýbušnom prostredí pri ohňostrojných a pyrotechnických prácach k zapojeniu elektrických rozbušiek do roznetných sietí. Vlastnosti rýchlospojok TEK 2-P: spájajú akékoľvek medené (železné) vodiče o priemere od 0,32 mm do 0,9 mm bez nutného odstraňovania izolácie vodičov, umožňujú spájať aj káble s rozdielnym priemerom medeného (železného) jadra alebo izolácie, vodovzdorné (plnené vazelínou na báze uhľovodíkov) - smú sa používať za mokra i pod vodou v rozmedzí teplôt od +4 °C do +60 °C, smú sa používať v rozmedzí teplôt od -40 °C do +60 °C pri relatívnej vlhkosti prostredia 95%, elektrická pevnosť pre rozmedzie teplôt od -20 °C do +60 °C je 3 kV, izolačný odpor v rozmedzí teplôt od -20 °C do +60 °C ≥20MΩ. Hlavným prínosom rýchlospojok TEK 2-P je jednoduché použitie, uľahčenie a urýchlenie práce pri 100% garancii vodotesného a plynotesného spoja. Návod k používaniu rýchlospojok TEK 2-P (UY): a) elektrické vodiče pred vsunutím do konektora zarovnajte a ponechajte izoláciu. b) konektor držte čiapočkou (oranžová časť) smerom nadol a vložte neodizolované

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

v dvoch druhoch. Podľa miesta určenia pre vlhké a mokré prostredie sa používajú rýchlospojky plnené vazelínou (mb a vb), pre suché postačujú rýchlospojky prázdne (ma a va). Rýchlospojky sú trubičky z mäkkého PVC vyloženého z vnútra prehnutým hliníkovým pásikom. Menšie rýchlospojky (ma a mb) sú dlhé asi 40 mm a majú otvor o priemere do 3 mm. Pre spojenie hlavného roznetného vedenia sa dodávajú väčšie rýchlospojky (va a vb) dlhé asi 55 mm o priemere otvoru 7 mm. Vsunutím spojených oboch koncov drôtu do rýchlospojky a jej prehnutím sa vytvorí elektrický spoj s minimálnym odporom. DS-1, DS-2 - dutinkové rýchlospojky DS-1 ( pre mokré prostredie ) a DS-2 ( pre suché prostredie). Používajú sa k vytvoreniu dokonalého a proti mechanickej sile odolného spojenia a k izolácii týchto spojení pre roznetné vedenia pri trhacích prácach na povrchu a v podzemí v nevýbušnom aj vo výbušnom prostredí ako aj pri ohňostrojných prácach. Rýchlospojka sa skladá z vonkajšieho izolantu, prstencového segmentu a vnútorného izolantu elektrických vodičov proti vlhkosti a vode. Postup pri používaní: Odizolované elektrické vodiče v odizolovanej dĺžke max.3 cm sa po ich stočení zasunú cez otvorenú stranu rýchlospojky a cez izolačnú pastu dovnútra rýchlospojky. Rýchlospojka sa potom prehne v polovici až o 180° do podoby písmena U. Vyrába PROGRES-Engineering, s.r.o. Ostrava, dováža HOMELAND, s.r.o. Bratislava.

Obr. č. 52: Rýchlospojky UY2 (TEK-2P)

Obr. č. 53: Kliešte TEK

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

57


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

elektrické vodiče cez otvory až po koniec konektora. c) použitím klieští zatlačte čiapočku (oranžová časť) konektora k telu konektora. Spájanie vodičov je prevedené pomocou techniky zárezových spojov bez nutného odstraňovania izolácie vodičov. Výhodou týchto rýchlospojok je jednoduché použitie a dokonalý plynotesný spoj. Pre prevedenie dokonalého spoja doporučujeme používať výhradne len kliešte TEK, ktoré zabránia poškodeniu rýchlospojky a zaručujú kvalitu spoja.

3.3.3 Roznetnice Elektrické roznetnice sú zdrojom roznetného prúdu určeného k roznetu elektrických palníkov alebo elektrických rozbušiek. Pri elektrickom odpaľovaní pyrotechnických predmetov a výbušných predmetov sa používajú kondenzátorové roznetnice alebo špeciálne odpaľovacie zariadenia.

Obr. č. 54: Roznetnica kondenzátorová PR-12

Roznetnica je vybavená ochranou, ktorá zabraňuje vykonať roznet okruhu pri nabití na napätie menšie ako 1200 V. Nabitie kondenzátorov sa signalizuje prerušovaným svetlom indikátoru. Nabitú roznetnicu možno vybiť vykonaním roznetu naprázdno, bez skratovania výstupných svoriek. Rozmery 20x7x12,3 cm. Hmotnosť bez brašne 2,2 kg. Energia roznetnice 18 J. Výrobca AUSTIN DETONATOR, s.r.o. Vsetín.

3.3.3.1 Roznetnice kondenzátorové Sú roznetnice s premenlivou amplitúdou prúdu. Roznetný prúd je daný vybíjaním kondenzátorov roznetnice do roznetnej siete. Kondenzátorové roznetnice umožňujú súčasný roznet veľkého počtu štandardných elektrických roznecovadiel, alebo elektrických roznecovadiel so zníženou citlivosťou. Uvádzame iba dva typy, ktoré sa ešte vyrábajú v Českej republike a na Slovensku.

Roznetnica VTR–2 Je kondenzátorová roznetnica napájaná zo vstavaného akumulátorového zdroja o napätí 9,6V. Je to moderné plnoautomatické, procesorom riadené elektronické zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Je určená k roznetu elektrických môstikových roznecovadiel typu ”S” a „Sicca“

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

58 Roznetnica PR –12 Je určená k roznetu elektrických roznecovadiel citlivosti S ( 18 mJ.Ω−1), Sicca ( 60 mJ.Ω−1) v sériovom a sérioparalelnom zapojení pre všetky trhacie práce s výnimkou vo výbušnom prostredí. Môže sa používať aj pri elektrickom odpaľovaní menších ohňostrojov. Plášť roznetnice je vyrobený z hliníkovej zliatiny. Skladá sa zo skrine a z veka na ktorom sú pripevnené všetky diely roznetnice.

Obr. č. 55: Roznetnica kondenzátorová VTR - 2


v sériovom aj v serioparalelnom zapojení pri trhacích prácach na povrchu aj v podzemí v nevýbušnom prostredí (môže sa používať aj pri ohňostrojných prácach). Na nabíjanie kondenzátora slúži zdroj pozostávajúci z akumulátorovej batérie, striedavého meniča, transformátora a usmerňovača. Výrobca Pyrodyn-spiš, s.r.o. Spišská Nová Ves.

Firemaster III. „Milennium“. Tento prístroj má v sebe priamu auto kontrolu el. zapojenia. Výrobca v manuáli uvádza i maximálny počet el. palníkov zapojených v sérii do jednej svorky na jeden odpal. Pri prístrojoch tohto typu nie je preto potrebný mnoho krát zložitý matematický prepočet el. roznetu. Prístroj okamžite po stlačení kontrolného tlačidla priamo uvedie veľkosť odporu konkrétneho meraného el. palníka, alebo oznámi priamo chybu zapojenia s presným uvedením

Obr. č. 57: Firemaster III. – svorkovnica

línie a sekvencie konkrétneho meraného el. palníka. Takéto prístroje majú obrovské využitie pre odpaľovanie pyromuzikálnych ohňostrojov presne do rytmu a taktu muziky. Dokážu odpaľovať obrovské množstvá el. palníkov naraz, alebo v milisekundových sekvenciách z mnohých rôznych pozícii. Prístroje sú vzhľadom k použitej technológii špičkovej svetovej kvality zväčša zložitejšie a vyššej cenovej kategórie. Práca s nimi ale najmä konečný výsledok je jedinečný a pre veľkolepé pyrotechnické show sú nevyhnutné. Odpaľovacie zariadenie TIG 03 Je ďalším z odpaľovacích zariadení používaných pri veľkých, profesionálnych ohňostrojoch.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

3.3.3.2 Špeciálne odpaľovacie zariadenia

Obr. č. 56: Firemaster III

Obr. č. 58: Odpaľovacie zariadenie TIG 03

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

59


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

60

3.3.4 Ohmetre

3.3.5 Ostatné pomôcky

Pri ohňostrojných prácach sa musí kontrolovať elektrický odpor roznetného vedenia, aby sme sa presvedčili o vodivosti okruhu vedenia a o tom, že elektrický odpor je v súlade s celkovým počtom použitých roznecovadiel a výkonnosťou roznetnice. Pri kontrole elektrického odporu elektrických palníkov a celých roznetných okruhov sa vždy musí pamätať na to, že každý ohmeter obsahuje vlastný zdroj elektrického prúdu a že pri eventuálnej závade by mohlo nastať odpálenie i pri meraní. Meria sa preto vždy z bezpečného miesta.

Oceľový drôt o priemere aspoň 1 mm alebo oceľové lanko slúži ako nosný a vodiaci prostriedok pre odpaľovacie hvízdajúcich bežcov. Podmienkou je použitie drôtu, ktorý nemá uzliny alebo slučky, na ktorých by sa pohyblivý bežec zastavil a mohol by takto drôt prepáliť prúdacími horúcimi plynmi zo svojej trysky. Upevňovacie kolíky delových rán slúžia na upevňovanie delových rán nízko nad terénom. Na tento účel sa používajú rôzne tenké drevené tyčky alebo prúty o hrúbke 5 – 10 mm. Ich pevnosť musí byť taká, aby po zapichnutí do zeme uniesli na dĺžke asi 50 cm váhu delovej rany (cca 150 gr). Náradie a pomocné prostriedky potrebné pri montáži ohňostroja sú závisle od veľkosti ohňostroja a sortimentu použitých pyrotechnických prostriedkov. Vo väčšine prípadov sú to nožnice, štikacie a kombinované kliešte, kladivo, ostrý nôž, konopný špagát, mäkký viazací drôt, textilná alebo papierová lepiaca páska, klince rôznych veľkostí, krompáč, lopata, rýľ, hrable, vrecia na zber odpadkov a pod. Okrem toho sa používajú pomôcky a materiály, ktoré chránia pyrotechnické výrobky proti poškodeniu alebo zničeniu počas montáže ohňostroja. Proti poveternostným vplyvom sa vysoko letové rakety chránia prikrytím plas-

Ohmeter DO 200/2000 -Vyrába fy Power spol.s r.o. Bratislava. Je to digitálny ohmeter určený na meranie ohmického odporu roznetných sietí s max. odporom do 2000 Ω. Meranie sa uskutočňuje v dvoch rozsahoch do 199,9 Ω a do 1999 Ω. Môže sa používať v podzemí, na povrchu i vo výbušnom prostredí.. Zdrojom el. prúdu sú 3 tužkové batérie 1,5 V. Zapnutie prístroja sa uskutočňuje automatický po pripojení meraného odporu k meracím svorkám. Prekročenie rozsahu ohmetra pri meraní odporov väčších ako 1999 Ω sa zobrazí na displeji „oF“. Merací prúd < 20mA. Digitálny procesorový ohmeter PO-02 - Je určený na meranie ohmického odporu roznetných sietí na povrchu a v podzemí s meracím rozsahom od 0 do 5000 Ω. Zdroj prúdu akumulátor 4,8 V. V spojení s roznetnicou VTR-2 poskytuje všetky technické a dátové informácie. Na nabíjanie akumulátora sa používa rovnaký adaptér ako na nabíjanie akumulátora v roznetnici VTR-2. Vyrába PYRODYN – spiš, s.r.o. Spišská Nová Ves.

Obr. č. 59: Ohmeter PO - 02

Obr. č. 60: Rôzne druhy pomocných prostriedkov potrebných pri montáži ohňostroja


3.3.6 Povinné vybavenie odpaľovačov ohňostrojov osobnými ochrannými pomôckami Odpaľovač ohňostrojov musí pri práci používať vhodný pracovný oblek, prilbu s ochranným priehľadným štítom, gumovú pracovnú obuv, ochranné rukavice a chrániče sluchu. Pracovný oblek môže byť z akéhokoľvek materiálu za predpokladu že je dvojdielny ľahko rozpínateľný. Je dobre ak je impregnovaný proti horeniu. Prilba, ktorá chráni hlavu pred mož-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

tovými fóliami, mažiare sa zakryjú viečkami z plechoviek alebo kúskami strešnej lepenky. Plastové fólie sa používajú na ochranu papierových mažiarov, hlavne ak sú zakopané alebo inak osadené v skupinách. Pri odpaľovaní delových rán hádzaním sa odpaľovači chránia drevenými ochrannými stenami. Na ochranu a uloženie pyrotechnických predmetov pripravených na prebíjanie počas ohňostroja sa používajú debny so sklopným vekom umiestnené na podstavcoch. Drevené hranoly, laty, laty a koly rôznej hrúbky a dĺžky sa používajú na zhotovenie pomocných lešení a rámov, ku ktorým sa pripevňujú ohňopádové laty, rámy so znakom a pod. V blízkosti musí byť umiestnený najmenej jeden vhodný hasiaci prístroj a skrinka s nevyhnutnými prostriedkami prvej pomoci.

61

Obr. č. 62: Pracovné oblečenie odpaľovača ohňostrojov

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Obr. č. 61: Držiaky z PVC na upínanie sviečok pri vytváraní obrazcov

ným úrazom od padajúcich tyčiek z vysokoletiacích rakiet môže byť v rôznom prevedení. Na prilbe musí byť pripevnený priehľadný štít, chrániaci celú tvár. Štít musí byť z nehorľavého a netrieštivého materiálu, najlepšie z organického skla. Pracovná obuv by mala byť najmenej polovysoká. Je zakázané vykonávať odpaľovanie v poltopánkach, sandáloch, botaskách a pod. V nepriaznivom počasí používame obuv gumovú. Manžety pracovných nohavíc musia presahovať cez obuv, nesmú byť do obuvi zasunuté! Kožené rukavice musia chrániť ruky aspoň po zápästie. Na ochranu sluchu sa odporúča aspoň vata. Vhodnejšie sú tlmiče hluku, ktoré sa vkladajú do zvukovodov. Okrem uvedených ochranných pomôcok musí mať každý odpaľovač ohňostroja pri sebe funkčné osobné svietidlo s dobrou svietivosťou.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 63: Japonská bomba - Guinessov rekord

Univerzálny stojan na mažiare systém Privatex Pyro

1

3 2 4

62 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

8 5

Obr. č. 64: Rekordné talianske cylindrické bomby

6

7

Obr. č. 64b: 1-modul ráže 75 mm, 2-bočný nosník, 3-klietka ráže 50 mm, 4-klietka ráže 75 mm, 5-klietka ráže 100 mm, 6-klietka ráže 125 mm, 7-klietka ráže 150 mm, 8-klietka ráže 175 mm


Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavne a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV. v rámci výučby a skúšok odpaľovačov a ohňostrojov. Ohňostrojné práce, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy IV, povoľuje obvodný banský úrad. Ak rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú, obvodný banský úrad môže toto povolenie predlžiť, ak z vážnych dôvodov neboli vykonané ohňostrojné práce v lehote stanovenej v pôvodnom rozhodnutí. Žiadosť o povolenie ohňostrojných prác podáva na obvodný banský úrad ten, pre koho sa majú tieto práce vykonať, alebo s jeho súhlasom ten, kto bude tieto práce vykonávať. K žiadosti sa prikladá : dokumentácia ohňostrojných prác (technologický postup) s návrhom technických

podmienok na ich bezpečné vykonanie, návrh opatrení na ochranu práv a právom chránených záujmov organizácii a občanov, zoznam organizácii a občanov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť ohrozené použitím pyrotechnických výrobkov, vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození pri výkone ohňostrojných prác (zák. č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príslušný správny poplatok. V dokumentácii ohňostrojných prác sa okrem náležitosti uvedených v prílohe č. 4 a § 177 až 180 vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušninách v znení neskorších predpisov musí uviesť okrem potrebného počtu odpaľovačov ohňostrojov aj meno a číslo oprávnenia vedúceho odpaľovača ohňostrojov a ostatných odpaľovačov ohňostrojov. Ohňostrojné práce, ktoré nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods.1 zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, musí ten, kto ich chce vykonávať, oznámiť obvodnému banskému úradu a požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu ( zákon SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) Odpis

63 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

4.1 Povoľovanie a oznamovanie ohňostrojných prác

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4. PRÍPRAVA A VYKONÁVANIE OHŇOSTROJNÝCH PRÁC


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

oznámenia spolu so súhlasom obce sa zasiela Policajnému zboru.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

64

Oznámenie ohňostrojných prác musí obsahovať: meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal), miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah, stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení Ohňostrojné práce musia vždy vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. Pyrotechnické výrobky triedy II, III, a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc, škôl, liečebni a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.

4.2 Vedúci odpaľovač ohňostrojov Vedúci odpaľovač ohňostrojov a) vypracúva technologický postup ohňostrojných prác, b) riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov, c) riadi likvidáciu prípadných zlyhaviek, d) zabezpečí zdravotné opatrenia. Vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedá za bezpečnosť pri príprave, vykonávaní a ukončení ohňostrojných prác a určí podmienky na zaistenie bezpečnosti všetkých odpaľova-

čov ohňostrojov a na ochranu osôb a majetku, ktorý je ohrozený odpaľovaním pyrotechnických výrobkov a pádom ich zvyškov. Riadi prípravu, odpaľovanie a upratanie odpališťa po ohňostroji, likvidáciu zlyhaviek a koordinuje práce ostatných odpaľovačov ohňostroja. O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní prehliadky odpališťa obci a príslušnému obvodnému banskému úradu.

4.3 Technologický postup ohňostrojných prác Dokumentáciu (technologický postup) ohňostrojných prác podľa prílohy č. 4 vyhlášky SBÚ č. 71/1988 Zb. vypracováva vedúci odpaľovač ohňostrojov v rozsahu primeranom na použitie ohňostrojných prostriedkov. V dokumentácii sa uvedie aj meno a číslo oprávnenia vedúceho odpaľovača ohňostrojov a ostatných odpaľovačov ohňostrojov. Technologický postup ohňostrojných prác obsahuje najmä: 1) osoby, ktoré vykonávajú ohňostrojné práce, ich úlohy a povinnosti, 2) vymedzenie bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru, miesta odpalu a spôsobu ich zabezpečenia, spôsob a čas ich vypratania a uzavretia, prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlásenia, 3) mapku alebo náčrt miesta plánovaných ohňostrojných prác s vyznačením bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru a miesta odpalu, 4) vymedzenie pyrotechnických výrobkov, ich rozmiestnenie, postupnosť a spôsob odpaľovania,


5) zabezpečenie ochrany pred požiarmi, 6) opatrenia pri zlyhávke a spôsob jej zneškodnenia, 7) vykonanie prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov a zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí, 8) meno, priezvisko, titul, adresu, číslo, dátum vydania, dobu platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti autora technologického postupu ohňostrojných prác.

2. Kvalifikácia účastníkov pri ohňostrojných prácach Vedúci odpaľovač ohňostroja: (meno a priezvisko, adresa bydliska)........................ Číslo preukazu odpaľovača ohňostroja:....................................................................... Orgán, ktorý preukaz vydal:......................................................................................... Odpaľovači ohňostroja: (meno a priezvisko, adresa bydliska)................................. Číslo preukazu odpaľovača ohňostroja:...................................................................... Orgán, ktorý preukaz vydal:....................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Úlohy a povinnosti vedúceho odpaľovača ohňostroja a ostatných odpaľovačov ohňostroja........................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................. ........................................................................................ 4. Vymedzenie pyrotechnických výrobkov a pomôcok, ktoré budú použité na vykonanie ohňostrojných prác: a) výbušné predmety druh počet ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... b) pyrotechnické predmety druh počet ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... c) spôsob odpaľovania pyrotechnických výrobkov: stopina plochá, zápalnica, fakľa ohňostrojná, elektrický palník ...a pod.. Pri použití pyrotechnických výrobkov odpaľovaných elektrický je treba uviesť okrem pomôcok

65 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1. Predmet prác: Na základe objednávky .............................budú v ......................................................... k. ú obce (mesta) ..............................dňa ............................o hod................................. vykonané ohňostrojné práce.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

VZOR TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU OHŇOSTROJNÝCH PRÁC


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

66

použitých na odpálenie aj výpočet istoty el. roznetu. d) použité pomôcky: oceľové a laminátové mažiare, drevené kazety pre papierové mažiare, odpaľovacie rampy pre rakety, stojany pre rímske sviece.... a pod., e) použité ochranné pracovné prostriedky: prilby s ochranným štítom a tlmičom sluchu, pracovný oblek, impregnované plášte, rukavice, pevná obuv alebo čižmy baterky, rádiostanice ... a pod.. Postup ohňostrojných prác Cylindrické (valcové) bomby a guľové bomby triedy III. a IV. budú odpaľované z oceľových a plastových mažiarov o vnútornom priemere .... mm a hrúbke steny ... mm. Mažiare budú vložené, uchytené v špeciálnych kovových rámoch bezpečne upevnených proti prevráteniu vo dvoch radoch, vzdialených od seba 2 m. Počas ohňostrojných prác nebude (bude) vykonávané prebíjanie mažiarov cylindrickými a guľovými bombami. Pyrotechnické výrobky určené na nabíjanie budú uložené v mieste odpališťa v kartónových, resp. drevených debnách s vekom. Vysokoletiace rakety budú odpaľované z drevených alebo kovových odpaľovacích rámp, zhotovených pre tento účel. Delové rany budú pripevnené pomocou textilnej lepiacej pásky na drevené kolíky, ktoré budú zatlčené do terénu do hĺbky 30 cm vo vzdialenosti 1 m od seba, Rímske sviece budú odpaľované z 3 rámov v tvare vejára, vzdialených od seba 10 m e) Kompakty budú odpaľované z pôvodných obalov vzdialených od seba po 1m f ) ..................................................................................................................................

6. Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor: (stručný popis) ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ( viď situačný náčrt) a) spôsob vypratania a uzavretia bezpečnostného okruhu: ..................................................................................................................................... .................................................................................................................................... b) spôsob vypratania a vyznačenia manipulačného priestoru: .............................................................................................................................................................................................. 7. Zdravotnícke zabezpečenie: ..................................................................................................................................... 8. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi: ..................................................................................................................................... 9. Opatrenia pri zlyhavkách a spôsob ich zneškodnenia: ..................................................................................................................................... 10. Vykonanie prehliadky odpaľovacích zariadení, odpališťa a ohrozeného priestoru a ich


vyčistenie od zlyhaviek a nedopalkov ( po vykonaní ohňostrojných prác) : ..................................................................................................................................... 11. Prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlasovania : .....................................................................................................................................

15.Technologický postup vypracoval: meno a priezvisko, titul, adresa, číslo, dátum vydania, doba platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti autora technologického postupu ohňostrojných prác

V............................................................ dňa:........................................................... Príloha: Situačný náčrt odpališťa s bezpečnostným okruhom a manipulačným priestorom. Poučenie osôb zúčastnených na ohňostrojných prácach P.č. 1 2 3 4 5

Meno a priezvisko

Dátum

Podpis

Poučenie hliadok Hliadka je povinná riadiť sa pokynmi vedúceho odpaľovača ohňostrojov. Zodpovedá za vypratanie jej prideleného územia a za uzavretie bezpečnostného okruhu. Musí pomocou núdzového signálu upozorniť vedúceho odpaľovača na porušenie bezpečnostného okruhu, alebo inú skutočnosť, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku. Poučenie hliadok P.č. 1 2 3 4 5

Meno a priezvisko

Dátum

Podpis

67 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

13. Doprava pyrotechnických výrobkov: ........................................................................................................................................ 14. Zohľadnenie ďalších miestnych podmienok, ovplyvňujúcich výkon ohňostrojných prác: .....................................................................................................................................

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

12. Hliadky : .......................................................................................................................................


Bezpečnostný okruh

cc a

50

m

Manipulačný priestor

Mažiare a mažiarové hniezda Rakety

Rakety

ODPALIŠTE

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Ohnopády a obrazec

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

68

Vyznačenie manipulačného priestoru Stanovištia hliadok

Obr. č. 65: Situačný náčrt odpališťa s bezpečnostným okruhom a manipulačným priestorom.

4.4 Výber a príprava terénu, základné požiadavky 4.4.1 Odpalište Je manipulačný priestor, v ktorom budú namontované, zakopané alebo inak pripevnené prostriedky a pomôcky slúžiace na odpálenie alebo vymetenie pyrotechnických výrobkov. Jeho veľkosť je daná skladbou ohňostroja, množstvom a sortimentom pyrotechnických výrobkov, konfiguráciou terénu a miestnymi podmienkami. Odpalište musí byť od divákov oddelené bezpečnostným okruhom, ktorým je vymedzené ohrozené územie. Miesto pre odpalište vyberáme vždy v miestach, ktoré sú zo strany divákov dobre viditeľné a tam, kde je terén k tomuto účelu vhodný (napr. ihrisko, letisko, námestie, pontón na jazere alebo rieke a pod.). Nestrácame zo zreteľa blízkosť obytných domov,

výrobných prevádzok, škôl, nemocníc a pod., aby sme prípadným účinkom tlakovej vlny nespôsobili škody na majetku a zdraví ľudí. Pri výbere terénu musí byť prítomný zodpovedný zástupca objednávateľa ohňostroja a vedúci odpaľovač ohňostroja. V prípade ak trvá usporiadateľ na ním určenom mieste z hľadiska bezpečnosti nevhodnom, nesmie vedúci odpaľovač prevziať zodpovednosť za bezpečné odpálenie ohňostroja, resp. môže odmietnuť na takomto mieste ohňostroj odpáliť. Priestor odpališťa musí byť po celú dobu montáže, odpálenia a upratovania, vrátane obhliadky a zničenia zvyškov, zabezpečený proti akémukoľvek vstupu nepovolaných osôb. Zabezpečenie manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu je povinnosťou objednávateľa. Kontrolné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov. Pre výber odpališťa sú vhodné najmä plochy v blízkosti tokov, rybníkov, lúk a polí. Terén na ktorom má byť odpalište musí byť schodný, bez preliačin, jám a nesmie byť na príkrom


4.4.2. Bezpečnostný okruh Bezpečnostným okruh je obvod územia ohrozený účinkom odpaľovaných pyrotechnických výrobkov vrátane dopadu ich zvyškov na zem. Je vymedzený od odpališťa k divákom a zaručuje bezpečné odpálenie ohňostroja. Musí byť vymedzený tak, aby sa v ňom nenachádzali ľahko zápalné látky a objekty (budovy, sklady, čerpacie stanice pohonných hmôt, stohy sla-

my alebo sena, dozrievajúce obilie, drevené stavby, suchý lesný porast a pod.), ak sa nezabezpečí ich ochrana pred požiarmi. Počas vykonávania ohňostrojných prác sa v ňom nesmú zdržiavať žiadne nepovolané osoby. Jeho veľkosť je daná druhom a počtom odpaľovaných pyrotechnických výrobkov, konfiguráciou terénu a poveternostnými podmienkami v čase vykonávania ohňostrojných prác. Pre prízemné pyrotechnické predmety typu upevnených pískavých bežcov a pod. sa určí bezpečnostný okruh do vzdialenosti najmenej 10 až 30 m. Pre dymové efekty a bengálske ohne je rozhodujúci smer vetra, ktorý bude odnášať dym z horiacich výrobkov. Delové rany, pútače a pod. prostriedky sa odpaľujú najmenej na vzdialenosť 50 m. Pre odpaľovanie guľových a valcových bômb, mín a lietavíc sa vyžaduje min. 150 m vzdialenosť od divákov. Vysoko letové rakety, ktoré po vymetení svetličiek vo výške zanechávajú voľne padajúcu drevenú tyčku (stabilizátor letu), ľahko unášanú vetrom, si vyžadujú vytvorenie bezpeč-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

svahu. Prístupové cesta k odpališťu musia byť označené výstražnými tabuľkami so zákazom vstupu. Nie je vhodné odpaľovať výškové ohňostrojné výrobky ( bomby, míny triedy IV.) z rovných striech obytných budov, alebo továrenských hál. V nevyhnutných prípadoch sa musia vykonať také opatrenia, aby sa zabránilo účinkom spätného nárazu mažiarov pri vymetení výškových pyrotechnických výrobkov a nedošlo k poškodeniu alebo prerazeniu strešnej konštrukcie, napr.: mažiare umiestniť do odpaľovacích stojanov (obr. č. 74 - 75 ).

69 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Obr. č. 66: Ukážka zostavenia odpališťa menšieho ohňostroja


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

nostného okruhu až do vzdialenosti 300 m. Výnimku tvorí odpaľovanie bômb, mín a lietavíc za denného svetla, ktoré sa vykonáva obvykle v bezprostrednej vzdialenosti, cca 100 m od divákov. V takomto prípade je treba nakloniť mažiare alebo iné výmetné prostriedky takým smerom, aby v prípade zlyhania roznetu bomby dopadli jej zvyšky do priestoru, kde nemôžu spôsobiť škody na zdraví, alebo majetku.

4.4.3 Bezpečnosť odpaľovačov Pri odpaľovaní ohňostroja, ako aj pri likvidácii a upratovaní zvyškov po jeho odpálení môže dôjsť aj napriek dôslednému dodržiavaniu prísnych bezpečnostných opatrení k zraneniu odpaľovačov alebo jednotlivých divákov. Preto je nevyhnutne, aby pri každom ohňostroji bol prítomný pracovník zdravotnej služby a pri veľkých ohňostrojoch, kde sa odpaľujú výbušné predmety triedy IV. aj pohotovostné sanitné vozidlo s lekárom. Nebezpečenstvo vzniku požiaru od horiacich zvyškov vyžaduje prítomnosť zásahovej jednotky hasičského zboru s príslušnou hasiacou technikou. Z rovnakých dôvodov je potrebne zabezpečiť aj prítomnosť polície.

4.4.4 Činnosť vedúceho odpaľovača ohňostroja počas prípravy ohňostroja

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

70 Vedúci odpaľovač ohňostroja zodpovedá za bezpečný a hladký priebeh celého ohňostroja. Má podstatne viac povinnosti ako ostatní odpaľovači. Spoločne so zodpovedným zástupcom objednávateľa vyberá vhodný terén pre odpalište a určuje v závislosti na druhu a množstve použitých pyrotechnických výrobkov veľkosť bezpečnostného okruhu. Zápisnične zabezpečuje s objednávateľom účasť policajných hliadok, prítomnosť zdravotnej

služby a zásahovej jednotky hasičského zboru v takom rozsahu, aby bol bezpečnostný okruh dôkladne zabezpečený proti vstupu nepovolaných osôb. Záväzne zabezpečenie uvedených služieb musí byť doložené zápisnicou v ktorej sú konkretizované požiadavky a potvrdenie objednávateľa, že vedúcim odpaľovačom ohňostroja vytýčený bezpečnostný okruh bude počas prípravy a odpálenia ohňostroja až do odvolania hliadok riadne zabezpečený tak, aby z radov divákov sa nikto nedostal do nebezpečnej blízkosti a neutrpel úraz alebo nespôsobil predčasné odpálenie pripravených pyrotechnických výrobkov. Pri nedodržaní týchto podmienok preberá objednávateľ celú zodpovednosť za prípadne úrazy alebo hmotné škody. Zápisnica, podpísaná objednávateľom ohňostroja a vedúcim odpaľovačom ohňostroja sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

4.5 Druhy odpaľovacích zariadení, ich popis, funkcia a požiadavky 4.5.1 Odpaľovacie rampy pre rakety triedy III. Môžu byť vyhotovené z dreva alebo môžu mať kovovú, skladaciu konštrukciu. Drevené rampy sa skladajú z dvoch podstavcov a dvoch nosných latiek. Podstavce sú vyhotovené z drevených hranolov o rozmeroch 5 x 5 x 200 cm. Ak sa opakovane používajú, je vhodne opatriť konce určené do zeme oplechovanou špicou. Hranoly majú asi 20 až 70 cm od vrcholu na jednej strane upevnené klátiky o rozmeroch 5 x 5 x 10 cm, ktoré slúžia na uchytenie priečnych nosných latiek. Nosné


70 70 50 × 25 × 4000

700

200

kolmo

Kovové rampy sa skladajú z kovových tyčiek (napr. 4 ks), ktoré sú navzájom pospájané pomocou skrutiek horizontálnymi tyčkami. Spodné asi vo výške 10 cm nad zemou, vrchné asi 150 cm nad zemou. Na vrchných horizontálnych tyčkách sú zvisle vo vzdialenosti cca 15 cm navarené striedavo z vnútornej a vonkajšej strany trubky o dĺžke 15 až 20 cm a vnútornom priemere 10 mm. Do trubiek sa nasúvajú stabilizačné tyčky vysoko letových rakiet. Rakety sa zasúvajú do trubiek tak, aby zapaľovacia stopina bola v smere od tyčky na vonkajšej strane tyčky. (viď obr. č. 68). Odpaľovacie rampy môžu mať aj iné tvary ako tá, ktorá je uvedená na obr. č. 68.

2000

presah 600 - 700

late sú drevené o rozmeroch 2,5 x 5 cm a dĺžke cca 4 m. Pozdĺžne aspoň z jednej strany majú naskrutkované kovové očka s vnútorným priemerom 10 mm. Vzdialenosť jednotlivých očiek je asi 7 cm. Očka slúžia ako vodiace otvory pre stabilizačnú tyč vysoko letiacej rakety pri jej štarte. Umiestnenie očiek na hornej a spodnej nosnej latke musí byť rovnaké. Nosné latky sa upevnia na hranoly zatlčené do zeme viazacím drôtom na klátiky ( obr. č. 67 ). Odpaľovacie rampy pre rakety triedy II. majú podobnú konštrukciu prispôsobenú rozmerom používaných rakiet.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

cca 4000

50 × 50

Obr. č. 67: Montáž drevenej odpaľovacej rampy pre rakety

Obr. č. 68: Kovová odpaľovacia rampa s nasunutými vysoko letovými raketami

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

71


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.5.2 Mažiare Oceľové mažiare sú vyrobené z bezšvových rúr z vnútornými priemermi od 50 mm, do 160 mm. Hrúbka steny 4 mm. Výška mažiaru je závislá od jeho priemeru. Zvyčajne neprekračuje 500 mm. Pre ľahšie prenášanie a manipuláciu s pomerne ťažkými mažiarmi sú cca 200 mm od ústia opatrené dvoma protiľahlými otvormi o priemere 20 mm. Otvory slúžia na uchopenie mažiara prstami alebo na prestrčenie tyčky pri jeho prenášaní. Životnosť týchto pomôcok je praktický neobmedzená. Slúžia na odpaľovanie guľových bômb, valcových bômb, lietavíc a mín. Od ich používania sa upušťa z dôvodov deštrukcie vnútra.

Obr. č. 69: Sada oceľových mažiarov rôznych priemerov

Obr. č. 71: Papierové mažiare v drevenej kazete

ným nehorľavým náterom. Životnosť týchto mažiarov je obmedzená. Ničí ich vlhkosť pri zakopávaní do zeme, nevhodne uskladňovanie a pleseň. Pri odpaľovaní sa vnútorne vypaľujú. Slúžia len na odpaľovanie guľových bômb. Tieto mažiare je zakázané používať na odpaľovanie valcových bômb a lietavíc. Plastové mažiare, vyrábajú sa z kalibrovaných polypropylénových rúr, rôznych priemerov. Vyhovujú väčšine pyrotechnických predmetov a ľahko sa s nimi manipuluje. Ich konštrukcie sú zhodne s mažiarmi papierovými. Pre mažiare na odpaľovanie pyrotechnických predmetov triedy III. je vhodne pripraviť drevené alebo plastové kazety, stabilnej konštrukcie, do ktorých sa mažiare zasúvajú.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

72 Obr. č. 70: Hniezdo z oceľových mažiarov

Papierové mažiare sú vyrobené ako silno stenná trubica z vinutej kartonáže s vnútorným priemerom do 100 mm. Hrúbka steny je najmenej 10 mm, výška môže byť rôzna. Dno je tvorené vlepenou drevenou zátkou o hrúbke najmenej 30 mm. Tieto prostriedky je vhodne impregnovať proti vlhkosti vhod-

Obr. č. 72: Plastové mažiare HDPE

Laminátové mažiare, vyrábajú sa návinom špeciálnej textílie natieranej epoxidovými le-


nainštalovaných pyrotechnických sviečok je výhodné rám natrieť matným čiernym, alebo aspoň tmavým náterom.

4.6. Montáž odpaľovacích zariadení

(palce)

priemer (mm)

výška (mm)

hrúbka steny (mm)

hrúbka zátky (mm)

váha (kg)

Obr. č. 73: Sortiment plastových mažiarov

pidlami. Dno je vyplnené – zaliate vrstvou epoxidu. Sú vhodné pre všetky druhy pyrotechnických výrobkov. Ľahko sa s nimi manipuluje, majú neobmedzené použitie a vysokú bezpečnosť.. V súčasnosti sú najviac používané.

4.5.3 Rámy pre znaky a obrazce Slúžia na vytváranie pyrotechnických obrazcov a znakov. Sú vopred vyhotovené z drevených latiek, preglejky a pod. Svojim tvarom sú prispôsobené obrysom požadovaného obrazca. Podmienkou ich konštrukcie je čo najmenšia hmotnosť pri zachovaní tuhosti s stability pri prenášaní, zavesovaní a proti náporom vetra. Aby sa svetlý povrch dreva alebo iného konštrukčného materiálu neodrážal vo svetle

73 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

veľkosť

Oceľové mažiare pre odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV. sa upevňujú do pevných a stabilných konštrukcii alebo do rôznych rámov. Z mažiarov sa vytvárajú rady dlhé až 10 m. Vzdialenosť medzi radmi musí byť najmenej 2 m. Z takto pripravených mažiarov sa odpaľuje po jednotlivých bombách. Vystreľované bomby alebo míny smerujeme tak, aby sme korigovali spád vetrom unášaných zvyškov bômb, preto jednotlivé mažiare nakláňame v požadovanom smere, najviac však v uhle 15°. Z bezpečnostných dôvodov za neodporúča mažiare prebíjať počas ohňostroja. Z mažiarov sa môžu vytvárať hniezda (obsypané pieskom) z rôznym počtom mažiarov. Vytvorené hniezdo slúži len jednému výstrelu bômb a to zvyčajne na začiatku alebo na konci ohňostroja. Hniezda z bezpečnostných dôvodov umiestňujeme vždy na okraji odpališťa do vzdialenosti aspoň 10 m od radov mažiarov alebo odpaľovacích rámov rakiet. Hniezda z oceľových mažiarov môžeme vytvárať aj ich vzájomným pozváraním. Takéto hniezda sú dostatočne stabilné, môžu sa položiť priamo na rovný terén. (viď obr. č. 70). Papierové, alebo plastové mažiare pre odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV. ukladáme rovnako, ako oceľové. Naviac ich chránime pred pôdnou vlhkosťou podložením parafínového papiera alebo plastikovej fólie. Mažiare možno upevňovať aj o kolíky. Kolíky zakopávame do zeme do výšky mažiarov. Pre slabšiu pevnosť stien papierových

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.6.1 Montáž mažiarov


m medzi rámami a najmenej 2 m medzi radmi. Na jeden rám je možné nainštalovať cca 50 rakiet. Oceľové rámy môžeme zostavovať aj do štvorca alebo iných geometrických obrazcov. Medzi skupinami rakiet sa odporúča nechať väčšiu medzeru, pretože sa stáva, že pri štarte jednej rakety sa zapália aj ďalšie.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 74: Plastové mažiare HDPE

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

74

mažiarov a použiteľnosť len pre guľové bomby, počas trvania ohňostroja odpaľujeme z týchto mažiarov len jeden predmet. Malé sedemranové hniezda papierových alebo plastových mažiarov umiestňujeme v radoch vo vzdialenosti 1 m od seba na okraji alebo uprostred odpališťa.

4.6.3 Montáž delových rán Delové rany. V prípade, že delové rany neodpaľujeme hádzaním do vopred určeného priestoru (za drevenú ochrannú stenu), pripevňujeme ich pomocou textilnej pásky na kratšie drevené kolíky zapichnuté do zeme. Vzdialenosť medzi jednotlivými kolíkmi musí byť najmenej 2,5 m, vzdialenosť od ostatných pyrotechnických výrobkov najmenej 15 m. Kolíky do zeme treba zaraziť tak hlboko, aby susedné delové rany nemôhli byť odhodené.

Obr. č. 75: Stojan na plastové mažiare

Mažiare pre pyrotechnické predmety triedy III. umiestňujeme do pripravených kaziet, ktoré na odpališti vhodným spôsobom stabilizujeme (obr. č. 71, 74 a 75).

4.6.2 Montáž odpaľovacích rámp pre rakety Odpaľovacie rampy pre rakety zostavujeme súmerne na okrajoch odpališťa. Pretože zasúvanie vysokoletových rakiet do vodiacich očiek alebo trubiek je zdĺhavé, pripravíme vždy toľko rámov, aby sme mohli do nich nainštalovať všetky vysokoletové rakety, ktoré mame pre konkrétny ohňostroj pripravené. Drevené rampy zostavujeme v radoch s medzerami 1

Obr. č. 76: Delové rany upevnené na drevených tyčkách

4.6.4 Montáž ostatných pyrotechnických predmetov Montáž pískavého bežca. Vodiaci oceľový drôt pre pískajúce bežce napíname do dĺžky max. 100 m vodorovne alebo s miernym sklonom v smere dráhy letu. Drôt musí byť dobré napnutý a nesmie ohrozovať prechádzajúcich ľudí. Pískajúce bežce sa na drôt navliekajú nos-


Obr. č. 78: Príprava rámu na zhotovenie písmena „O“

Obr. č. 79: Montáž sviečok na rám

hybu obrazcov, alebo vznášanie rakiet a pod. Niektoré časti obrazcov je možné zhotoviť aj v otočnom prevedení a potom pri horení obrazca pomocou lanka s nimi pohybovať.

4.7. Nabíjanie pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

nou trubičkou ešte pred konečným pripútaním drôtu na odpaľovacom konci (obr. č. 41). Montáž ohňopádových trubíc . Montujú sa na doske alebo latke vsunutím do vopred pripravených otvorov alebo sa pripevňujú klincami na strešnej doske. Namontované sa pripevňujú na nosné trámy alebo dosky. Trubice musia byť umiestnené vždy vo vodorovnej polohe. Po prepojení jednotlivých trubíc sa dosky vystrčia o 1 až 2 m pred stenu budovy tak, aby prúd horiacich iskier nepopálil okná a steny budov. Ohňopád treba zavesiť najmenej 10 m nad zemou. Pod ohňopádom nesmú byť horľavé predmety, suchá tráva, drevo a pod. Ohňopády je možné pripevňovať aj na vysunuté požiarne rebríky. Obrazce, slniečka, girlandy a vejáre. Nosné konštrukcie sa pripravujú dopredu, pretože ich montáž je zdĺhavá. Do odpališťa sa prinášajú už hotové. Rozmiestňujeme ich podľa potreby tam, kde prúd iskier z horiacich pyrotechnických predmetov nemôže ohroziť prizerajúcich sa divákov a nezapáli horľavé predmety, trávu a pod. Môžu byť montované na zakopané trámy, alebo zavesené na stenách budov, prípadne zavesené na nosných lanách. Tieto efekty sú divácky veľmi pôsobivé, najmä ak ich umiestnime na plte alebo loďky plávajúce na vodnej hladine. Odporúča sa horiace obrazce posúvať do strán alebo ich vyťahovať po lane. Získavame tak dojem po-

Obr. č. 77: Vejár zostavený z 22 rímskych sviec

Pred nabíjaním pyrotechnických výrobkov (môžu vykonávať len odpaľovači ohňostrojov) musí vedúci odpaľovač ohňostroja prehliadnuť všetky pyrotechnické výrobky, ktoré majú byť v ohňostroji odpálené. Poškodené, alebo opraviteľné predmety opraví alebo touto opravou poverí niektorého odpaľovača ohňostrojov. Pyrotechnické výrobky, ktoré sú nepoužiteľné sa musia vyradiť. Každá guľová

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

75


72 mm

lietavica talianska bomba

guľová bomba 385 mm

papierové tesnenie

výmet

oneskorovač

efektové púzdro

nabíjanie

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

zápalnica

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

76

svetličky

čierny prach drevené dno

železný mažiar

papierový mažiar

Obr. č. 80: Nabíjanie bômb do mažiarov

alebo cylindrická bomba, mína alebo lietavica musí mať pred montážou uvoľnenú komunikačnú trubicu a ochrannú krytku (nie odstránenú). V priestore odpališťa je počas manipulácie s pyrotechnickými výrobkami prísne zakázané jesť, piť a fajčiť ! Guľové bomby, cylindrické bomby, míny, lietavice. Pyrotechnické výrobky určené na nabíjanie prenášajú odpaľovači ohňostrojov v rukách. Pridržiavanie ťažších bômb za komunikačný zvod je neprípustné z dôvodov možného poškodenia alebo vytrhnutia zvodu. Ľahšie bomby môžeme pridržiavať aj za zvod pri súčasnom pridržiavaní špagátom. Pred nabíjaním do mažiara sa komunikačný zvod uvoľní a rozvinie. Súčasne uvoľníme ale neodstraňujeme krytku na konci komunikačného zvodu. Bombu alebo mínu zľahka vsunieme výmetnou časťou (označená na každom predmete) do mažiara a dbáme aby dosadla až na dno. Koniec komunikačného zvodu prehneme cez okraj mažiara a nad krytkou upevníme k vonkajšej stene lepiacou páskou. Rakety. Rakety navliekame do vodiacich očiek alebo trubiek opatrne tak, aby nedošlo k zlomeniu stabilizačnej tyčky. Pri tejto operá-

80 mm

Obr. č. 81: Rez vloženej guľovej bomby v mažiari

cii dbáme, aby nevypadla stopina ( zápalnica) slúžiaca na zapálenie motora. Na horný rám položíme dva až tri stopiny, resp. zápalnicu (podľa požadovaného oneskorenia) a rakety pri nasúvaní do očiek a trubiek tak, aby boli motorom uložené na stopinách. Pri jednotlivom odpaľovaní treba rakety ukladať tak, aby ich zápalnice vyčnievali nad vodiacim očkom, trubkou smerom k odpaľovačovi. Rímske sviece. Pre odpaľovanie rímskych sviec triedy III a triedy IV. sa vyhotovujú osoOdpaľovanie jednotlivo

Skupinové odpaľovanie

Vysokoletové rakety

Obr. č. 82: Montáž a odpaľovanie vysokoletových rakiet


na zvodoch bômb ponechať. Zvody potom len zviažeme dohromady a ďalšími stopinami dôkladne omotáme okolo zápalníc. Hniezdo takto upravené má časový rozptyl v odpálení bômb cca 1 – 2 sekúnd. Hniezda upravené bez zápalníc sa odpaľujú s časovým oneskorením max. 0,5 sekúnd.

Obr. č. 84: Hniezda z oceľových mažiarov Ø 75, 100mm a plastového Ø 125 mm. Vo voľných mažiaroch sú umiestnené rímske sviece

Kompakty Odpaľujeme jednotlivo alebo spájame ich do hniezd, ktoré môžeme odpaľovať samostatne pomocou pyrotechnických zapaľovačov alebo elektrický.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

bitné stojany do ktorých sa tieto osadzujú zapaľovacou stopinou nahor. Jednotlivé sviece v stojane sa môžu pospájať komunikačným zvodom, čím sa umožní ich odpálenie naraz s vytvorením efektívneho obrazca. Rímske sviece triedy II. sa odpaľujú s trubiek alebo fliaš, nikdy nie z ruky! Zostavovanie a zapojenie hniezd. Po vložení bômb do mažiarov (cca 4 až 8 mažiare), odstrihneme zápalnicu na konci zvodov a do obnažených komunikačných trubíc vložíme do hĺbky cca 5 cm po dvoch stopinách. Konce takto upravených zvodov zviažeme. Vyčnievajúcimi koncami stopín so zvodov omotáme koniec zviazaných trubíc. Ak nám nestačia zvody svojou dĺžkou ( viac ako 4 bomby), nadstavíme ich ďalšími komunikačnými trubicami, do ktorých vložíme po dvoch stopinách. Ich konce opäť zviažeme, omotáme prečnievajúce konce stopín a pripevníme zvod vytvorený zo spojených komunikačných trubíc. Dĺžka takto pripraveného zvodu je 2 až 3 metre. Slúži na bezpečné a rýchle zapálenie hniezda. Takáto úprava zaručuje spoľahlivé, súčasne odpálenie všetkých bômb hniezda. Ak nám nepriaznivé počasie alebo nedostatok času neumožňujú zhotovenie popísaného spojenia komunikačných zvodov, alebo netrváme na súčasnom odpálení, môžeme zápalnice

Obr. č. 83: Rôzne typy stojanov na výmetníky a rímske sviece

Obr. č. 85: Sada kompaktov a ukážka ich prípravy pred odpálením. Na veľkom kompakte je ako ukážka položené odpaľovacie zariadenie s diaľkovým ovládaním

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

77


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.8. Elektrický roznet

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

78

Elektrický roznet dovoľuje súčasne odpáliť veľké množstvo pyrotechnických výrobkov, poskytuje väčšiu bezpečnosť práce, a vytvára základné predpoklady pre vhodnú organizáciu ohňostroja. V súčasnej dobe vyrábané elektrické roznecovadlá – elektrické palníky pre ohňostroje majú vysokú spoľahlivosť a dobrú akosť. Najčastejšie používanými sú el. palníky typu EMP-NO (elektrický mžikový palník nízkej odolnosti proti účinkom statickej elektriny) a EMP-SO (elektrický mžikový palník strednej odolnosti). Tieto el. palníky sú v rôznych konštrukčných prevedeniach. Napr. s ochrannými plastovými krytkami z PVC, alebo bez. S koncami vodičov odizolovanými a vyskratovanými, alebo bez. Základné hodnoty dôležité pre ich správnu funkciu sa uvádzajú na obaloch elektrických palníkov. Ak máme spoľahlivo určiť istotu roznetu, musíme tieto údaje poznať. U jednotlivých druhov el. roznecovadiel zostávajú hodnoty bezpečného a aktivačného zážihového impulzu, rovnako ako bezpečného a aktivačného prúdu rovnaké. V jednotlivých dodávkach sa však líšia hodnoty el. odporu piluly, i keď v stanovenej tolerancii. Preto musíme vždy z obalu el. roznecovadiel zistiť hodnotu el. odporu pilule a s tou počítať. Ak používame el. roznecovadlá z rovnakej dodávky, nehrozí nebezpečie, že pri dodržaní všetkých ostatných pravidiel by mohla vzniknúť zlyhavka. Aby sme takémuto prípadu predchádzali i pri použití el. roznecovadiel z viacerých dodávok v jednom roznetnom okruhu musíme dbať na to, aby sme spolu zapájali len také el. roznecovadlá, ktorých odporová trieda je rovnaká, alebo najbližšia vyššej alebo nižšej odporovej triede. Neodporúča sa používať v jednom ohňostroji a zapájať do jedného roznetného okruhu el. roznecovadlá rôznych druhov a od rôznych výrobcov i keď majú rovnakú citlivosť. Postup pri príprave roznetného vedenia je nasledovný : El. palníky je vhodné pred upevnením do py-

rotechnického výrobku vizuálne skontrolovať. Potom musia byť vložené do vhodnej časti pyrotechnického výrobku a s ním pevne spojené, napr. elektro izolačnou lepiacou páskou. Pri príprave musíme postupovať tak, aby prívodné vodiče boli čo najmenej namáhané ako na ťah, tak aj na oter. Prívodné vodiče zväčša prichytávame a tým poisťujeme proti vytrhnutiu o konštrukciu odpaľovacích zariadení. Pri zhotovovaní roznetného vedenia postupujeme tak, že najprv vizuálne prehliadneme jednotlivé el. roznecovadlá. Potom nabijeme všetky pyrotechnické výrobky do určených odpaľovacích zariadení a až potom vkladáme el. palníky do pyrotechnických výrobkov. Konce vodičov jednotlivých el. roznecovadiel zapojíme do roznetnej siete (sériové zapojenie). Ak je potrebné použijeme prepojovacie vodiče. Na kvalitné prepojenia môžeme použiť vhodné rýchlospojky, alebo konektory, napr. 3M UY2, ktoré obsahujú i gel v prípade odolnosti voči vode. Natiahneme prívodné vedenie (hlavné vedenie) a vykonáme jeho premeranie (odporu). Ak nezistíme závadu, pripojíme prívodné vedenie na roznetnú sieť a z miesta odpaľovania vykonáme meranie odporu roznetného vedenia. Za vyhovujúce zapojenie roznetného vedenia môžeme považovať také, pri ktorom nameraná hodnota odporu nie je väčšia alebo menšia, ako je hodnota vypočítaného odporu v technologickom postupe ohňostrojných prác ( prípustná odchýlka ±10% od vypočítaného odporu). Pri meraní odporu roznetného vedenia môžu vzniknúť tieto závady : bol nameraný nulový, prípadne malý odpor. Ide o skrat v prívodnom vedení, kde sa môže chyba ihneď lokalizovať, bol nameraný nekonečne veľký odpor. V tomto prípade je okruh prerušený. Chybu hľadáme tak, že si okruh rozdelíme na dve približne rovnaké časti a meriame odpor jednej z nich. Ak nameraná hodnota odpovedá súčtu dielčich odporov meranej časti, chyba je v druhej časti. Postupujeme stálym rozdeľovaním na menšie okruhy dovtedy, kým neprídeme na chybu,


Základné pojmy pre výpočet a) roznetná sieť – tvoria ju prepojené elektrické roznecovadlá (elektrické palníky) s prívodnými vodičmi, prípadne s predlžovacími (prepojovacími) vodičmi, ktoré musia mať po celej dĺžke nepoškodenú izoláciu a spoje sa musia spoľahlivo izolovať. b) prívodné vedenie - je dvojlinka (anténa) spojujúca roznetnú sieť s roznetnicou, c) prepojovacie vedenie - je el. vodič, ktorým spájame el. roznecovadlá, ak nestačia ich prívodné vodiče na pripojenie el. roznecovadiel k prívodnému vedeniu, d) roznetné vedenie - sa skladá z roznetnej siete a z prívodného vedenia, e) roznetný okruh - je uzavreté roznetné vedenie, pripravené pre odpálenie (roznetné vedenie pripojené na ohmeter alebo roznetnicu). V roznetnej sieti rozlišujeme niekoľko spôsobov zapojenia el. roznecovadiel a to :

Obr. č. 86: Elektrický kábel XCYL

Sériové zapojenie Pri sériovom zapojení všetky roznecovadlá zapájame do jednej vetvy za sebou. Odpaľovač ohňostrojov môže použiť iba sériové zapojenie. Vo výnimočných prípadoch, ak získal osobitné oprávnenie od Hlavného banského úradu, môže použiť aj iné zapojenie.

Obr. č. 87: Sériové zapojenie

Celkový odpor roznetného vedenia vypočítame ako súčet odporov všetkých zapojených el. roznecovadiel, odporu prepojovacieho vedenia a odporu prívodného vedenia. Rv = Rs + Rhv [ Ω ] Rs = Rr.n + Rp [ Ω ] Rv = Rr.n + Rp + Rhv [ Ω ] pričom: Rs = R1 + R2 + R3 + ... + Rn + Rp [ Ω ] kde : Rv - odpor roznetného vedenia [ Ω ] Rs - odpor roznetnej siete [ Ω ] Rr - odpor el. roznecovadla [Ω ] n - počet el. roznecovadiel [ks] Rp - odpor prepojovacieho vedenia [Ω] Rhv - odpor prívodného (hlavného) vedenia [Ω] Ak celkový odpor roznentého vedenia ziste-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

4.8.1 Zapojenie roznetných sieti a výpočet parametrov elektrického roznetu

sériové zapojenie (za sebou) paralelné zapojenie (vedľa seba) sérioparalelné zapojenie (kombinované)

79 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

bol nameraný podstatne vyšší odpor, ako odpor vypočítaný. Príčinou môže byť nesprávne vykonaný spoj alebo použitie nevhodných prepojovacích vodičov (zvýšené prechodové odpory v spojoch, zaoxidované spoje, nedokonalé spojenie a pod.), ak bol nameraný podstatne nižší odpor, chyba býva spravidla v spôsobe zapojenia. Najčastejšie sa zistí, že sme vynechali niektoré el. palníky, alebo časť okruhu bola prepojená paralelne. V takomto prípade postačí kontrola okruhu zrakom. Úsek v ktorom sa nachádza Závada, môžeme i v tomto prípade zistiť meraním. Pri zostavovaní roznetnej siete dôkladne izolujeme spoje najčastejšie rýchlo spojkami. Tým zaisťujeme nielen spoľahlivosť roznetu, ale prispievame i k bezpečnosti proti nežiaducemu predčasnému roznetu cudzími zdrojmi el. energie.


vadiel splnená vtedy, ak sa na každej jednotke odporu roznetného okruhu v dobe najviac 4 ms strávi impulz rovnaký, alebo väčší, než je výrobcom zaručovaný aktivačný zážihový impulz pre roznecovadlá príslušnej citlivosti. U kondenzátorových roznetníc, je možné ľahko zaistiť spoľahlivosť roznetu z tabuliek, ktoré dodáva výrobca roznetníc.

ný meraním ohmetrom je menší, alebo rovný hodnote medzného odporu danej roznetnice pre roznecovadlá príslušnej citlivosti (NO-SOSicca) môžeme odpaľovanie uskutočniť.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

80

kde : Rm - medzný odpor roznetnice v ohmoch [Ω] Odpaľovač ohňostrojov musí preto poznať hodnoty medzného odporu ním používanej roznetnice a pre používané roznecovadlá. Medzné odpory vybraných roznetníc pre sériové a sérioparalelné zapojenie sú uvedené v tab. č. 5.

Príklad: Treba vypočítať odpor roznetného vedenia pozostávajúceho z 55 el. palníkov typu EMP-SO zapojených do série, prívodného dvojvodiča o dĺžke 150 m a prepojovacieho vedenia o dĺžke 20 m. Na základe výpočtu navrhnúť vhodnú roznetnicu a stanoviť bezpečnosť (spoľahlivosť) roznetu. Odpor el. palníka EMP-SO je 2,4 Ω, odpor dvojitého prívodného vedenia 0,14 Ω.m-1, odpor prepojovacieho vedenia (jeden vodič) 0,5 Ω.m-1.

4.8.2 Spoľahlivý roznet roznetnicou U kondenzátorových roznetníc je požiadavka spoľahlivého roznetu väčšieho počtu rozneco-

Celkový odpor roznetného vedenia vypočítame zo vzťahu:

Tab. č. 4: Kondenzátorové roznetnice Typ

Menovité napätie (V)

Kapacita (μF)

Celková energia (J)

Medzný odpor pre sériové zapojenie elektrických roznecovadiel . Platí pre RHV =5Ω (Ω ) N

S

SICCA

V -

RKA-1

650

16

3,28

622

171

51

RKC-1

1000

24

12

1060

380

166

-

PR-12

1200

25

18

-

425

170

-

VTR – 2

1 200

46

33

-

510

215

-

Tab. č. 5: Medzné zaťažovacie odpory roznetníc pre sériové a sérioparalené zapojenie el. roznecovadiel

Medzný odpor Rm (Ω) – platí pre RHV = (5 ÷ 10) Ω Typ roznetnice

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Rm > Rv [ Ω ]

Počet vetví nvt 1

2

3

4

5

Typ el. palníka

Typ el. palníka

Typ el.palníka

Typ el. palníka

Typ el. palníka

S

Sicca

S

Sicca

S

Sicca

S

Sicca

S

Sicca

RKA1

171

51

168

36

142

12

-

-

-

-

RKC1

380

166

575

179

615

155

400

-

310

-

PR-12

425

170

310

95

225

50

165

20

-

-

VTR-2

510

215

370

120

270

65

195

25

-

-


Rs = Rr.n + Rp [Ω]

Rv = 55 . 2,4 Ω + 20 m . 0,5 Ω.m-1 + 150 m . 0,14 Ω.m-1 Rv = 132 + 10 + 21 (Ω) Rv = 163 Ω Môžeme použiť roznetnicu, ktorej medzný odpor pre el. palník typu EMP-SO je väčší alebo rovný odporu roznetnej siete ( Rs = 142 Ω). Vyhovuje RKC 1, ktorej medzný odpor pre el. palník EMP-SO je 380 Ω. Pomer odporov Rm ku Rs môžeme nazvať bezpečnosť roznetu a musí byť väčší alebo rovný 1. B=

Rm Rs

≥1

Rm - medzný odpor roznetnice pre roznecovadlá určitej citlivosti ( Ω ) B=

380 142

≥ 2,67

Uvedené výpočty a prehľadné tabuľky slúžia viac menej pre strelmajstrovskú prax, pri odpaľovaní ohňostrojov sa už v dnešnej dobe praktický nepoužívajú. Ohňostroje odpaľujeme pomocou špeciálnych odpaľovacích zariadení (kap.4.7.3) pre ktoré nie je potrebné vykonávať žiadne výpočty. Treba iba dodržiavať návody na ich používanie, ktoré ku každému odpaľovaciemu zariadeniu dodáva výrobca.

4.8.3. Špeciálne odpaľovacie zariadenia V súčasnosti sa pre odpaľovanie veľkých, profesionálnych ohňostrojov používajú špeciálne odpaľovacie zariadenia, ktorých prenos odpalu je cez kábel, alebo špičkové odpaľovacie zariadenia. Prenos odpalu je cez rádiové (diaľkové, anténne) spojenie. Dokonca sa využíva i odpaľovacích zaradení na infra-red princípe. Tieto špičkové prístroje sú plne automatické, programovateľné el. zariadenia na svetovej

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Rv = Rs + Rhv ; Rv = Rr.n + Rp + Rhv [Ω]

Obr. č. 87: Ukážka malého odpaľovacieho prístroja s diaľkovým ovládaním (vľavo). V súčasnej dobe nemá ešte certifikát CE

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

81


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

úrovni. Pozostávajú zväčša z hlavnej programovateľnej jednotky (tzv. hlavného odpaľovacieho prístroja) a niekoľko naraz ovládaných svorkovníc či sekvencérov o rôznom počte svoriek. Odporúčame iba tie prístroje, ktoré majú certifikát CE ! Takými sú napr. FIREMASTER III, (obr. č. 56,57) PYRODIGIT, TIG 03 (obr. č. 58), FIREMASTER PLUS IV - v súčasnosti najmodernejšie odpaľovacie zariadenie pyrotechnických výrobkov (obr. č. 88).

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

82

Obr. č. 88: Firemaster Plus IV

Obr. č. 89: Schéma elektrického odpaľovania guľovej bomby pomocou špeciálneho odpaľovacieho zariadenia (1-odpaľovacie zariadenie, 2-svorkovnica - Logger, 3-guľové bomby umiestnené v mažiaroch v kazete, 4-odpálenie bomby z mažiara, 5-let bomby a odpálenie jej efektovej časti)


Program alebo scenár ohňostroja je postupné odpaľovanie pyrotechnických výrobkov podľa vopred stanoveného poradia s cieľom vytvorenia požadovaných svetelných efektov s postupným narastaním gradácie ohňostroja. Scenár ohňostroja sa môže zostaviť aj podľa požiadaviek objednávateľa. Nie je vhodné ak počas ohňostroja dochádza k neplánovaným prestávkam, ktoré kazia celkový dojem diváka. V prípade, že sa pre ohňostroj zriadi viacero odpalíšť, odpaľuje sa z nich súčasne (ak sú tam umiestnené rovnaké druhy pyrotechnických výrobkoch), alebo postupne (musí byť zachované postupne nadväzovanie jednotlivých odpalíšť na seba). Pre každé odpalište však musí byť osobitne určený vedúci odpaľovač ohňostroja. Nie je vhodne aby vysoké svetelné efekty nízke bengálske ohne, strieborné ohňopády, hniezda s bielymi svetlicami) sa odpaľovali najskôr alebo tesne pred odpálením málo svetelných efektov (modré svetlice). Mohli by oslniť divákov a títo by potom nevideli svetelné efekty s menšou intenzitou. Preto je vhodné začínať so svetelnými efektmi s menšou intenzitou, postupne zvyšovať počet a svietivosť efektov a až na záver odpáliť pyrotechnické výrobky s najvyššou svietivosťou. Záver ohňostroja môžu tvoriť aj zvukové efekty. Kombinovanie výškových a prízemných svetelných efektov závisí od reliéfu terénu a charakteru slávnosti, pre ktorú sa ohňostroj pripravil. Prízemné svetelné efekty používame výhrad-

ne pred alebo po efektoch výškových. Nikdy nesmieme v priebehu odpaľovania striedať výškové a prízemné efekty (napr. plamene, blikavé fontány a iné), pretože by sme odpútavali pozornosť divákov. Strieborné vodopády v zásade odpaľujeme až na ukončenie celého ohňostroja. Delové rany spravidla na začiatku a na konci ohňostroja. Môžeme ich však používať aj v priebehu ohňostroja. Cez deň sa používajú iba svetelné efekty veľmi jasných farieb a svietivosti. V noci nikdy nepoužívame efekty dymové. Pri skladbe farebných svetelných efektov sa neodporúča súčasne odpaľovanie svetličiek s nevýraznou farbou svietivosti so svetličkami silného žiarenia. Na zakončenie ohňostroja používame zmes všetkých farieb, t.j. vytvárame záverečné farebné kytice alebo kytice modernej farby „brokát“. Obyčajne v tomto prípade odpálime naraz viac bômb alebo vysokoletových rakiet. Vysokoletové rakyty vytvárajú pri svojom odpálení dva efekty a to svetelnú stopu letiacej rakety od zeme až po kulminačný bod dráhy letu a farebnú kyticu výmetných svetlíc. S touto okolnosťou sa musí počítať pri použití týchto efektov. Pre malé ohňostroje je to prijemné rozšírenie sortimentu použitých efektov. V tomto prípade je vhodné odpaľovať vysokoletové rakety postupne po jednom kuse. Pri veľkých ohňostrojoch je vhodnejšie odpaľovať vysokoletové rakety súčasne v skupinách po 20 až 100 ks. Toto odpálenie vykonávame v dobe keď sa iné predmety neodpaľujú. Diváci tak môžu sledovať v plnom rozsahu od zeme stúpajúci efekt ohňa až k výmetu svetelnej farebnej kytice. Toto odpálenie

83 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

5.1 Program ohňostroja

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

5. PRAKTICKÉ VYKONÁVANIE OHŇOSTROJNÝCH PRAC


treba urobiť spravidla na začiatku ohňostroja. Odpálenie vysokoletových rakiet počas odpaľovania bômb je rušené tým, že zraky divákov sa pohybujú od zeme do kulminácie horiacich efektov.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

5.2 Vlastné odpálenie ohňostroja Vedúci odpaľovač ohňostroja sa pred začatím ohňostrojných prác presvedčí, či boli splnené všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku. Ak nie sú tieto opatrenia splnené, nesmie byť ohňostroj odpálený.

5.2.1. Inštruktáž Pred odpálením ohňostroja musí vedúci odpaľovač ohňostroja oboznámiť každého odpaľovača s úlohami a povinnosťami, ktoré bude pri odpaľovaní plniť. Odpaľovač musí s pridelenou prácou súhlasiť. Ak má k úlohám výhrady alebo má obavy o vlastnú bezpečnosť, nesmie mu byť takáto práca pridelená. Takýto odpaľovač sa určí na iné práce, s ktorými bude súhlasiť alebo sa z odpaľovania vylúči. Každý z odpaľovačov ohňostroja musí byť rámcovo oboznámený s činnosťou ostatných odpaľo-

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

84

Obr. č. 90: Inštruktáž pred ohňostrojom

vačov, aby mohol svojimi úlohami nadväzovať na činnosť a odpaľovanie ostatných odpaľovačov podľa vytýčeného scenára. Všetci zúčastnení odpaľovači musia počas odpaľovania sledovať ostatných odpaľovačov, či postupujú správne podľa príkazov vedúceho odpaľovača ohňostroja. Dôležite je aby ostatní odpaľovači kontrolovali tiež činnosť odpaľovačov susedných a nadväzovali na prípadné prestávky alebo závady urýchlením svojej činnosti. V prípade poranenia niektorého z odpaľovačov, alebo pri jeho nevoľnosti, prejave strachu a pod. je nevyhnutne, aby okolití odpaľovači vyviedli, alebo vyniesli postihnutého z odpališťa na miesto ošetrenia. Ak vedúci odpaľovač zistí, že niektorý z odpaľovačov použil alkoholické nápoje alebo iné omamné prostriedky, okamžite ho z odpaľovania vylúči a vykáže mimo bezpečnostný okruh. Vedúci odpaľovač ďalej určí odpaľovačom presný postup ich činnosti, dobu trvania ohňostroja, časové obmedzenie odpaľovania jednotlivých efektov alebo skupina efektov a náväznosť jednotlivých stanovíšť. Určí povely a signály na začatie, prerušenie a ukončenie odpaľovania. Dbá o to, aby všetci odpaľovači boli vybavení ochrannými pomôckami na zaistenie ich osobnej bezpečnosti. Pred začatím odpaľovania poučí prítomných odpaľovačov o zásadách bezpečnosti a zvýšenej opatrnosti pri odpaľovaní. Overí si, či určení odpaľovači sú v dobrom psychickom stave. Ak tomu tak


5.2.2 Bezpečnostné zásady pri odpaľovaní jednotlivých efektov

Bengálske ohne sa zapaľujú pomocou stopiny alebo zápalnice. Na terén alebo nehorľavú podložku sa ukladajú v transportných obaloch, alebo sa sypú priamo na zem, či podložku. Stopina alebo zápalnica musí byť dlhá najmenej 1 meter. Zapaľujeme ich vždy proti smeru vetra, nikdy nie naopak.

Bomby v radoch, vysokoletové rakety v rámoch a delové rany na nosných tyčkách sa odpaľujú pomocou zapaľovača telies alebo fakle tak, aby odpaľovač postupoval proti ešte nezapáleným predmetom. Ak sú mažiare alebo rámy na rakety odklonené, nesmú sa predmety zapaľovať zo strany naklonených odpaľovacích zariadení. V prípade zakopania mažiarov na šikmom teréne sa zapaľujú vždy z nižšej strany. Odhadzované delové rany sa smú zapaľovať iba za drevenou alebo inou ochrannou stenou, chrániacou odpaľovača v celej výške jeho postavy. Odpaľovač zapichne do zeme zapálenú fakľu, vytiahne pravou rukou delovú ranu uloženú v krabici alebo inom obale, ktorý je od zapálenej fakle vzdialený min. 2 m. Ľavou rukou odstráni krytku z bezpečnost-

Obr. č. 91: Obrazec 07 pripravený na zapálenie

Ohňopády, obrazce, nápisy a znaky sa odpaľujú pomocou pripravených zvodov zo stopin a komunikačných trubíc tak, aby odpaľovač nebol v priamom dosahu horiacich efektov. Pri zapaľovaní ohňopádu musí byť zvod dlhý aspoň 2 až 3 metre. Hniezda bômb sa odpaľujú pomocou zvodov presahujúcich obvod hniezda najmenej o 1 meter. Pískajúce bežce sa odpaľujú z postoja kolmo k vodiacemu drôtu z pravej strany. Odpaľovanie v postoji za výrobkom je zakázané, pretože z hnacej trubice vyprskne prúd iskier, ktoré by mohli odpaľovača zraniť. Pri zapaľovaní treba jednotlivé predmety vždy postupne odtiahnuť od ostatných na vzdialenosť aspoň 1 meter, aby prúd iskier nezapálil ďalších hvízdajúcich bežcov. Pri ohňostroji nie je vždy k dispozícii také množstvo mažiarov, koľko sa má odpáliť bômb, mín alebo lietavíc. Preto sa počas ohňostroja vykonáva výmena (prebíjanie), t.j. do mažiarov z ktorých už boli bomby, míny a lietavice odpálené sa vkladajú ďalšie predmety určené na odpálenie. Táto výmena sa môže počas ohňostroja urobiť niekoľko krát. Predmety určené na výmenu sa vopred uložia do debien s odklopnými vekami. Debny sa uložia na podstavce ne dobre prístupnom mieste pre

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

ného násadca, delovú ranu zapáli a okamžite odhodí do určeného priestoru za ochrannou stenou v rôznych uhloch, aby pri výbuchu nebola následné vrhnutá späť proti odpaľovačovi. V prípade, že sú delové rany upevnené na zapichnutých kolíkoch, odpaľuje ich obdobným spôsobom ako bomby.

85 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

nie je, nepripustí takéto osoby k odpaľovaniu. Vlastné odpálenie ohňostroja riadi zásadne vedúci odpaľovač ohňostroja. Jednotliví odpaľovači postupujú podľa úloh, ktoré im boli pridelené a zásadne dbajú na bezpečnostné pokyny a zásady.


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

86

odpaľovačov určených na prebíjanie. Každá bomba, mína alebo lietavica musí mať vopred uvoľnenú krytku, nie však odstránenú. Pyrotechnické výrobky sú rozčlenené a pripravené v takom poradí, v akom majú byť vymieňané. Pri výmene odpaľovač nesie 3 až 5 predmetov v ľavej ruke, nikdy nie za komunikačný zvod. Vopred určenou cestou príde k radu mažiarov, z ktorých už boli predmety vystrelené a zo strany odklonu odpaľovacích zariadení pravou rukou vkladá výrobky do mažiarov. Podmienkou je, aby predmet do mažiara vkladal výmetnou časťou. Pritom dbá, aby pravá ruka, ktorou predmety vkladá, nezasahovala do ústia mažiara. Ak by prehliadol komunikačnú trubicu od vypáleného predmetu z vyčnievajúceho mažiara, mohlo by v okamihu nabíjania dôjsť k predčasnej iniciácii predmetu a tým aj k ťažkému zraneniu alebo smrti odpaľovača. Keby odpaľovač omylom vložil do mažiara dva predmety na seba, mohlo by dôjsť k prerazeniu plášťa spodného predmetu, zapáleniu svetlíc a výmetnej náplne spodného predmetu, následnému roztrhnutiu plášťa mažiaru a k ťažkému zraneniu odpaľovača. Pri prebíjaní musí odpaľovač dbať na to, aby nepoškodil alebo neodtrhol zvod bomby. Až po vložení bomby do mažiara stiahne krátku zápalnicu, ktorou je ukončená komunikačná trubica. Prebíjať sa smie až vo vzdialenosti viac ako 10 mažiarov, z ktorých už boli bomby odpálené. Od prebíjania mažiarov sa v súčasnosti upúšťa z dôvodov bezpečnosti a plynulosti ohňostroja. Treba vždy zabezpečiť taký počet mažiarov, aby sa nemuselo prebíjať. Pri malých ohňostrojoch, kde je zakopaných len niekoľko mažiarov, medzi ktorými je medzera aspoň 50 cm, je prebíjanie dovolené aj na menšiu vzdialenosť. Pre každý rad musí byť určený len jeden odpaľovač na odpaľovanie. Z bezpečnostných dôvodov nesmie jeden rad odpaľovať viac odpaľovačov. Stráca sa tým prehľad iniciovaných bômb a vzniká veľké nebezpečenstvo úrazu. V záujme prehľadnosti situácie a osobnej bezpečnosti odpaľovačov nie je vhodné, aby jeden odpaľovač za krátky čas odpálil veľké množstvo pyrotechnických

výrobkov. V prípade, že jednotlivé miesta odpaľovania sú od seba vzdialené viac ako 50 m, alebo kryté terénnou vlnou, alebo inou neprehľadnou prekážkou, nesmie ohňostroj odpaľovať jeden odpaľovač. Všetky hore uvedené rizika pri odpaľovaní možno odstrániť tým, že pyrotechnické výrobky budeme odpaľovať elektrický. V takomto prípade sa bomby, míny, lietavice ale aj vysokoletové rakety, prípadne ďalšie pyrotechnické výrobky adjustujú elektrickými. palníkmi, ktoré zapájame do série a po zapojení prívodného vedenia a zmeraní odporu roznetného vedenia odpaľujeme naraz z bezpečného miesta. Pri veľkých ohňostrojoch sa už používajú špeciálne odpaľovacie zariadenia, riadené mikropočítačom so samostatnými svorkovnicami, na ktoré sa pripájajú jednotlivé odpaľovacie okruhy. Takýmto spôsobom je možné odpaľovať naraz niekoľko sto až tisíce pyrotechnických výrobkov. Vedúci odpaľovač riadi celý ohňostroj z jedného miesta a odpaľovači iba kontrolujú odpaľovanie jednotlivých okruhov.

5.3 Vplyv počasia a ochrana pyrotechnických výrobkov Pri hodnotení vplyvu počasia je treba zvážiť možnosti prípravy a odpálenia ohňostroja v závislosti na sile a vytrvalosti dažďa, rýchlosti, smere a premenlivosti vetra najmä v čase cca 30 min pre plánovaným odpálením ohňostroja. Dážď významne nepriaznivo ovplyvňuje vlastnú funkciu uložených alebo prevážaných pyrotechnických výrobkov. Preto výmetne prostriedky chránime pred vodou a vlhkosťou nepriepustnými materiálmi, ako parafínom, papierom, prikrývkami z umelých hmôt, plechovými viečkami a pod. Pyrotechnické výrobky chránime pred poškodením alebo prípadným zničením v závislosti od ich druhu a použitých odpaľovacích zaria-


Obr. č. 93: Ukážka profesionálnych ohňostrojov

rou ovplyvňuje aj miesto dopadu zvyškov explodovaných telies. Preto je vždy nutne správne odhadnutie smeru a rýchlosti vetra a na základe toho určiť potrebnú sklonovú orientáciu odpaľovacieho zariadenia. Vietor má vplyv aj na smer a rýchlosť pohybu mraku splodín vznikajúcich pri horení svetlíc z výmetu. Je nepríjemné, ak sa tento mrak pohybuje oproti divákom, lebo zatieňuje svetelné efekty.

5.4 Povinnosti vedúceho odpaľovača ohňostroja pri ohňostroji a po jeho vykonaní Vedúci odpaľovač ohňostroja pred ohňostrojom zopakuje poradie, v akom sa budú jednotlivé efekty odpaľovať a skontroluje pripravenosť jednotlivých určených odpa-

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

dení nasledovne: Cylindrické (valcové) bomby a lietavice, ktoré odpaľujeme zo železných mažiarov chránime plechovými viečkami (alebo krytmi z umelej hmoty), prikrývkami z PVC iba v takom prípade, keď sú uložené samostatne (po 1 kuse) a nie v hniezde. Guľové bomby, ktoré odpaľujeme z papierových mažiarov chránime v prípade jednotlivých výmetných prostriedkov tiež prikrývkami ako v predchádzajúcom prípade, ak sa však tento druh odpaľuje v hniezdach, radšej volíme mastný alebo parafínový papier, hliníkové fólie. Všetky výmetné prostriedky sa obyčajne chránia proti následnému prepalu Al fóliou a proti nepriaznivému počasiu (dážď, hmla, vlhkosť) igelitovými alebo streč fóliami. Vysokoletové rakety , ktoré odpaľujeme z rámov chránime prikrývkami z umelých hmôt. Veľké hniezda chránime podlahovou gumou (PVC), nepieskovanou strešnou lepenkou alebo iným nehorľavým materiálom. Používanie plechu, dosiek a podobných materiálov je k tomuto účelu neprípustné, lebo v prípade predčasného odpálenia by mohlo dôjsť k zraneniu odpaľovačov ohňostroja úlomkami roztriešteného materiálu. Vietor ovplyvňuje dráhu letu výmetných predmetov a významnou mie-

87 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Obr. č. 92: Ukážka montáže ohňostroja na pontóne s ochranou pyrotechnických výrobkov pomocou fólii z PVC, vedier z PVC a krytiek z PVC


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

ľovačov. Dáva pokyn na vydanie a zapálenie zapaľovacích prostriedkov (zapaľovače, fakle) a na začatie ohňostroja. Spolu s ostatnými odpaľovačmi počíta odpálené delové rany na začiatku a na konci ohňostroja. Sleduje priebeh ohňostroja a dáva pokyn pre odpálenie hlavných efektov a ukončenie ohňostroja. Ak po ukončení ohňostroja zistí, že došlo čo i len k drobnému zraneniu niektorého z odpaľovačov, zabezpečí jeho ošetrenie prítomnou lekárkou službou.

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

88

Hneď po skončení ohňostroja dáva príkaz na prehliadku výmetných prostriedkov odpaľovačmi, ktorí z týchto prostriedkov odpaľovali. Ostatní odpaľovači vykonávajú obhliadku terénu v mieste odpališťa. Určí miesto, kde budú uložené prípadné zlyhavky do doby ich likvidácie. Na tento účel sa najlepšie hodí drevená, uzamykateľná debna umiestnená uprostred odpališťa a strážená jedným z odpaľovačov. Vedúci odpaľovač ohňostroja vykonáva likvidáciu zlyhaviek podľa postupu uvedeného v kap. 3.2.3 (celých pyrotechnických výrobkov alebo ich častí). Týmto úkonom môže poveriť aj najskúsenejšieho odpaľovača ohňostroja. Po ukončení tejto činnosti dáva pokyn na hrubú prehliadku celého bezpečnostného okruhu. Pri tejto prehliadke sa odpaľovači zameriavajú na vyhľadávanie prípadných zlyhaviek. Po tejto prehliadke odvoláva zdravotnú a hasičskú službu. Hliadky uzatvárajúce bezpečnostný okruh odvoláva až po naložení odpaľovacích zariadení na dopravný prostriedok. Ak je odôvodnené podozrenie z nenájdenej zlyhavky určí jedného až dvoch odpaľovačov ohňostroja na nočné hliadkovanie v bezpečnostnom okruhu. Spolu s objednávateľom a bezpečnostnými orgánmi určí čas ranného vypratania celého priestoru, jeho uvedenie do pôvodného stavu a odovzdanie do verejného užívania. Pritom dbá na o, aby pri upratovaní priestoru bol prítomný zástupca objednávateľa a polície. O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostroja zá-

pisnica a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní prehliadky odpaľovacích zariadení a odpališťa obci a príslušnému obvodnému banskému úradu. V zápisnici o výsledku ohňostrojných prác sa uvedie výsledok ohňostroja najmä, že miesto odpálenia ohňostroja bolo prehliadnuté, je bez závad, zvyšky ohňostrojných výrobkov boli vyhľadané a pozbierané a ďalej, že ohňostrojom neboli spôsobené škody na majetku ani ujma na zdraví ľudí z radov divákov. Zápisnicu podpíše vedúci odpaľovač ohňostroja, zodpovedný zástupca objednávateľa a zástupca policajného zboru (ak je prítomný).

5.5. Povinnosti odpaľovačov po ukončení ohňostroja Po ukončení ohňostroja musia odpaľovači vykonať bezodkladne prehliadku všetkých odpaľovacích zariadení pomocou ručných svietidiel (bateriek) alebo prenosných akumulátorových reflektorov. Na osvetľovanie vnútra odpaľovacích zariadení sa v nijakom prípade nesmie použiť otvorené svetlo (napr. fakľa pod). Každý mažiar musí byť dôkladne prehliadnutý, vytiahnutý zo zeme a nedohorené zvyšky vysypané. Pri tejto prehliadke musia odpaľovači používať osobné ochranné pomôcky. Ostatní odpaľovači medzitým vykonávajú hrubú prehliadku terénu v mieste odpališťa. Pri tejto prehliadke sa osvetľuje terén ručnými elektrickými svietidlami. Prehliadka a vyčistenie ohrozeného priestoru od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musí vykonať bezodkladne po ukončení ohňostrojných prác. Všetky nájdené nedopálené, zlyhané alebo nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu. Zničenie vykoná vedúci


ukončenia prehliadky odpaľovacích zariadení) je prísne zakázané v priestore odpališťa fajčiť alebo sa pohybovať s horiacimi predmetmi.

5.6 Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla Vykonávanie ohňostrojných prác za denného svetla sa v zásade nelíši od vykonávania ohňostrojných prác za tmy, ktoré je opísané v tejto kapitole. Medzi hlavné odlišnosti treba uviesť: Pri denných ohňostrojoch sa nepoužívajú pyrotechnické výrobky s bielym oslnivým svetlom, ale hlavne farebné so sýtymi farbami (červené, modré, fialové, zelené) a pyrotechnické výroby vyvolávajúce biely alebo farebný dym. Na obsadenie a kontrolu bezpečnostného okruhu treba menej hliadok. Prehliadka odpališťa a bezpečnostného

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

odpaľovač ohňostroja alebo ním poverený odpaľovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice o priebehu a výsledku ohňostrojných prác. Až po skončení prehliadky odpaľovacích zariadení môžu odpaľovači odložiť ochranné štíty a prilby. Nakoniec sa urobí dôkladná prehliadka odpališťa a bezpečnostného okruhu. Po skončení prehliadky odpališťa a bezpečnostného okruhu sa na pokyn vedúceho odpaľovača ohňostroja demontujú odpaľovacie zariadenia. Rámy, latky, mažiare a ďalší materiál sa uloží na určené miesto alebo priamo na dopravný prostriedok. Na druhý deň ráno sa pri dennom svetle urobí posledná podrobná prehliadka, ktorej sa zúčastnia všetci odpaľovači. Pre túto prehliadku treba mať pripravené hrable, lopatu, vrecia na zber nespálených zvyškov a odpadu a prípadne ďalšie pomôcky a náradie na likvidovanie všetkých zvyškov papierov a obalov bômb. Nájdené svetličky a tuláky sa odovzdajú vedúcemu odpaľovačovi ohňostroja alebo poverenému odpaľovačovi na ich likvidáciu. Počas montáže ohňostroja a upratania ( do

Obr. č. 94: Ukážky denných bômb

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

89


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

okruhu sa vykonáva bezprostredne po ukončení ohňostroja. Ďalšia ranná prehliadka sa už nevykonáva Nepoužívajú sa ohňopády a im podobné pyrotechnické predmety Ohňostroje sú podstatné menšie ako ohňostroje vykonávané za tmy a vykonávajú sa ojedinele

5.7. Scénická pyrotechnika Medzi scénické pyrotechnické výrobky patria všetky pyrotechnické výrobky väčšinou so zníženou dýmivosťou, ktoré sú vhodné pre interiéry, javiská, uzavreté, alebo otvorené scény v divadlách, koncertných halách a pod. Často sa používajú pre efekty v televízii, vo filme, pri rôznych hudobných, športových a zábavných show. Pyrotechnické zlože sú vyrábané z veľmi kvalitných chemických surovín a laborované do

bezpečných obalov z titulu svojho použitia. Tieto pyrotechnické výrobky sú zväčša iniciované el. palníkmi. Patria sem: INTERIEROVÉ FONTÁNY sú pyrotechnické výrobky prevažne valcového tvaru so zalisovanou, alebo dusanou pyrotechnickou zložou s minimálnou dymivosťou a rôznou dobou horenia, ktoré vyvolávajú stĺpec strieborných, alebo zlatých iskier do rôznych výšok. GEJZÍRE sú pyrotechnické výrobky tvorené prevažné pevnou papierovou dutinkou so zalisovanou špeciálnou zložou, ktoré

Obr. č. 95: Farebné dýmy

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

90

Obr. č. 96: Interierové fontány

Obr. č. 97: Gejzír


vytvárajú krátkodobé efekty strieborných, zlatých, iskier v dobe trvania cca.0,5 s až 5s., tzv. šokové fontány, alebo špeciálne spracované, laborované farebné iskry vystreľujúce do rôznych výšok .

Obr. č. 99: Dymový flesch

FAREBNÉ PLAMENE vytvárajú sa krátkodobé efekty, alebo záblesky plameňov rôznych farieb s minimálnou dýmivosťou. OHŇOPÁDY - stĺpce voľne padajúcich strieborných iskier, podobne konštruované ako u ohňostrojných exteriérových ohňopádov, ale so značne zníženou dýmivosťou, menším dopadom a dobou horenia. MÍNY, VÝMETNÍKY sú pyrotechnické výrobky vystreľujúce rôzne farebné efekty - svetlice do menších výšok 2 - 6m so zníženou dýmivosťou

Obr. č. 100: Konfetový výmetník

HVÍZDAKY - výrobok vyvolávajúci silné hvízdanie s možnosťou strieborných iskier s minimálnym dymom

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 98: Farebné plamene

DIVADELNÝ FLASH je pyrotechnický výrobok vyvolávajúci záblesk z titánových strieborných iskier, alebo biely dymový hríb bez zápachu, alebo silný zvukový a svetelný záblesk bez tvorby úlomkov, črepín. KONFETY - rôzne druhy výmetníkov na princípe pyrotechnickej výmetnej zlože (bezdýmny, alebo čierny prach), alebo vý-

Obr. č. 101: Kabuki

metného plynu (NO2, CO2, tiež nazývané ako „Kabuki“, alebo vzduchu), ktoré vymrš-

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

91


ťujú do rôznych výšok a diaľky rôzne papierové, alebo metalické konfety, streamre a pod.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

5.8 Uvoľňovanie lavín pomocou delových rán ohňostrojných

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

92

Lavíny je možné v závislosti od polohy a tvaru snehového profilu a skalného podložia uvoľniť pomocou jednoduchých výbušných predmetov a to použitím delových rán ohňostrojných ( ďalej len DRO), ktorých zvukové a seizmické pôsobenie postačuje na uvoľnenie príslušného snehového príkrovu. Pri použití DRO sa lavína vyvolá tak, že nad jej úrovňou v bezpečnej vzdialenosti od jej epicentra minimálne dvojčlenná, istená osádka horskej služby umiestni a odpáli DRO v súlade s návodom od výrobcu a tak, aby bol splnený požadovaný účel, t.j. za pomoci seizmických, tlakovzdušných a zvukových efektov bola umelo vyvolaná kontrolovaná lavína. DRO je treba hádzať tak, aby sa neskotúľala dolu žľabom do nežiaducich miest, alebo sa príliš nezaborila do hlbokého snehu, kde je detonačný účinok snehovou pokrývkou tlmený. Aby sa tomu predišlo, stačí DRO pripevniť leukoplastom, izolačnou páskou , gumkou, alebo šnúrkou ku halúzke, rozvetvenému konáriku, prípadne v strede do kríža zviazaných, donesených drevených latiek. Táto pomôcka zabraňuje zaboreniu i skotúľaniu sa DRO po dopade. DRO zostane takmer na povrchu, je dobré viditeľná čo umožňuje ľahkú kontrolu explózie i prípadnú likvidáciu zlyhavky. Drevené latky nesmú byť veľmi široké, aby vo vzduchu po odhodení príliš neplachtili. Môže sa stáť, že rotujúci kríž z drevených latiek sa bude chovať ako bumerang a môže sa vrátiť k vrhačovi! Základné zásady, ktoré je potrebné dodržia-

vať pri uvoľňovaní lavín pomocou DRO: delové rany ohňostrojné môže odpaľovať len osoba s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov, zažíhať zápalnice DRO len vetruvzdorným zapaľovačom, odpaľovač ohňostrojov musí používať pri práci ochrannú prilbu s chráničmi sluchu, DRO odhadzovať z bezpečného miesta do línie predpokladaného odtrhu v približne pravidelných odstupoch, vstúpiť do ohrozeného priestoru lavínového odtrhu možno len s horným istením a po odhodení DRO sa okamžite vrátiť do bezpečného terénu, pri odstrele lavín musí mať každý pracovník na svojom tele pripnutý funkčný lavínový prístroj zapnutý v režime vysielania signálu na frekvencii 457 kHz. K ďalšej výbave patria aj náhradné tužkové batérie, lavínová šnúrka, lavínová sonda a lopatka, hliadky musia byť v stálom rádiovom spojení s odpaľovačom ohňostrojov a bezpečnostný okruh uzatvárajú nielen s ohľadom na dosah lavíny, ktorej vyvolanie je v záujme, ale aj s ohľadom na lavíny, ktoré by v danej lavínovej situácii mohli byť detonáciou uvoľnené i na ďalších okolitých svahoch.

Obr. č. 102: Uvoľňovanie lavín pomocou delovej rany ohňostrojnej


Pod prvou pomocou rozumieme súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktorými sa má pri náhlom ohrození alebo narušení hodnôt zabrániť rozvoju ďaľšieho poškodenia a zmierniť následky poškodenia na najmenšiu mieru. Každý, kto získa akúkoľvek odbornú spôsobilosť na zaobchádzanie s výbušninami, teda aj odpaľovač ohňostrojov, musí teoreticky aj prakticky ovládať základné pravidla poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených výbušninami a teda aj pyrotechnickými výrobkami a musí byť schopný poskytnúť kvalifikovanú pomoc zranenému ešte pred jeho prevozom na lekárske ošetrenie. Medzi najčastejšie mimoriadne udalosti pri manipulácii s pyrotechnickými výrobkami patria úrazy osôb, ktoré s výbušninami (pyrotechnickými výrobkami) manipulujú, alebo aj úrazy nezúčastnených osôb. Príčinou prevažnej väčšiny takýchto úrazov je nerešpektovanie základnych pravidiel bezpečnosti pri práci

a manipulácii s výbušninami, resp. pyrotechnickými predmetmi. Pri ohňostrojných prácach sa najčastejšie stretávame s týmito druhmi úrazov: Rany (najmä tržné poranenia) – spôsobené priamym zásahom odpáleného pyrotechnického výrobku, alebo tlakom plynov pri výbuchu explozívnych pyrotechnických zloží. Drobné popáleniny – od zapaľovačov alebo dohorievajúceho spádu na rukách alebo iných častiach tela. Rozsiahlejšie popáleniny – od náhleho vzbĺknutia väčšieho množstva pyrotechnických zloží v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo chyby výrobku. Poškodenie zraku – zasiahnutie oka pyrotechnickým výrobkom. Otvorená zlomenina – zasiahnutie úlomkami z roztrhnutého kovového mažiaru. Nevoľnosť – v dôsledku nadýchania sa plynných splodín. Srdcová slabosť – v dôsledku preľaknutia sa od výbuchu výbušného pyrotechnického výrobku

6.1 Zásady poskytovania prvej pomoci Základným pravidlom pri poskytovaní prvej pomoci je robiť všetko, čo stav postihnutého vyžaduje a čoho je záchranca schopný, ale len v rozsahu, ktorý bezpečne ovláda. Pri poskytovaní prvej pomoci teba zachovať tento postup:

93 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Je prirodzenou povinnosťou každého občana, aby podľa svojich možnosti poskytol prvú pomoc bez rozdielu každému, koho postihol úraz alebo náhle ochorenie. Poskytnutie prvej pomoci je nielen prirodzenou (morálnou) povinnosťou každého občana, ale aj povinnosťou, ktorá vyplýva zo zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve v znení zákona č. 355/2007 Z. z. Prvá pomoc sa musí poskytnúť pri všetkých úrazoch, otravách a náhlych ochoreniach.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

6. PRVÁ POMOC


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

94

Zistiť príhodu (odstrániť alebo prerušiť pôsobenie vyvolávajúcej príčiny a umožniť poskytnutie prvej pomoci). Orientovať sa o zdravotnom stave a rozsahu poškodenia zraneného (posúdenie stavu bezprostredného ohrozenia života s nebezpečenstvom z omeškania). Vykonať opatrenia zachraňujúce život, poskytnúť prvú pomoc podľa stavu postihnutého a účinnými opatreniami zabrániť vzniku alebo rozvoju komplikácii. Zabezpečiť ďalšiu pomoc (rýchly a šetrný odvoz postihnutého do zdravotníckeho zariadenia, zabezpečiť sprevadzanie postihnutého) – vytočte číslo tel. 112. Skôr ako zložíte slúchadlo, čakajte na inštrukciu dispečera. Odovzdať postihnutého do sústavy rýchlej zdravotnej pomoci V priestoroch, kde sa pripravujú a vykonávajú ohňostrojné práce musia byť vhodne rozmiestnené prostriedky na poskytnutie prvej pomoci pri úrazoch a náhlych nevoľnostiach (lekárnička). Lekárnička musí obsahovať aj zoznam prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Spotrebnú dobu jednotlivých liekov a zdravotníckeho materiálu treba pravidelne kontrolovať a nevyhovujúci zdravotnícky materiál vyradiť a prostredníctvom lekárni vymeniť. Každá mimoriadna udalosť s následkom úrazu, resp. nevoľnosti, pri ktorej musela byť poskytnutá prvá pomoc, musí byť zaznamenaná vedúcim odpaľovačom ohňostroja, jej príčiny riadne vyšetrené, aby sa podobným úrazom mohlo vhodnými opatreniami v budúcnosti predísť. Praktické poskytnutie prvej pomoci, ktoré možno vykonať v prípade úrazu pyrotechnickými výrobkami, zabezpečuje vedúci odpaľovač u objednávateľa ohňostrojných prác. Po ukončení ohňostrojných prác vedúci odpaľovač skontroluje všetkých odpaľovačov či neutrpeli zranenia. Akékoľvek drobné zranenie

sa musí okamžite ošetriť, v prípade potreby zabezpečiť odvoz postihnutého na lekárske ošetrenie.

6.2 Praktické poskytovanie prvej pomoci v konkrétnych, najčastejších prípadoch 6.2.1 Prvá pomoc pri zlýhaní základných životných funkcii (zastavenie srdečnej činnosti a dýchania) Európska rada pre resuscitáciu stanovila nové odporúčania pre prvú pomoc v prípade zastavenia srdca a dýchania. Základný postup: presvedčíme sa, či sú záchranca, postihnutý a okolostojaci v bezpečí, skontrolujeme, či postihnutý reaguje na oslovenie, jemné zatrasenie. Ak odpovedá: ponecháme ho v polohe v akej sme ho našli, ak nehrozí nebezpečenstvo, zistíme čo sa stalo a zaistíme mu ďalšiu pomoc, pravidelne kontrolujeme stav postihnutého.

Obr. č. 103


Ak postihnutý nedýcha zabezpečíme privolanie prvej odbornej pomoci druhou osobou, ak sme sami najskôr zavoláme odbornú pomoc (tel. 112) a tak začneme s oživovaním: kľakneme si vedľa postihnutého, položíme spodok dlane na stred hrudníka postihnutého, spodok dlane druhej ruky priložíme na chrbát prvej ruky, prsty vrchnej ruky vpletieme medzi prsty spodnej ruky a tým sa zároveň uistíme, že tlak nebude prenášaný na rebra postihnutého,

Kombinuj nepriamu masáž hrudníka s umelým dýchaním: po 30 stlačeniach hrudníka uvoľníme dýchacie cesty záklonom hlavy, palcom a ukazovákom ruky, ktorá je položená na čele postihnutého stlačíme „mäkkú časť nosa“ a súčasne sa normálne nadýchneme a urobíme umelý vdych do postihnutého, po dvoch umelých vdychoch znovu položí-

Obr. č. 105

me ruky na hrudník a stlačíme ho 30 x, cyklus opakujeme v pomere 30 stlačení : 2 vdychy, resuscitáciu neprerušujeme, až pokiaľ postihnutý nezačne spontánne dýchať. Ak sa hrudník počas umelého dýchania nedvíha, pred ďalším pokusom o vdych: skontrolujeme ústnu dutinu postihnutého a odstránime prípadné prekážky (cudzie telesá, zvratky), skontrolujeme či je mierny záklon hlavy a podvihnutie brady dostatočne,

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Ak neodpovedá: zakričíme o pomoc, položíme postihnutého na chrbát na rovnú podložku a uvoľníme dýchacie cesty miernym záklonom hlavy, zistíme , či postihnutý dýcha (vidíme – či sa hrudník dvíha, počujeme – prúdenie vzduchu, cítime – na tvári vydychovaný vzduch postihnutého)

Obr. č. 104

nakloníme sa nad hrudník a pevnými vystretými rukami ho začneme stláčať do hĺbky 4 – 5 cm, po každom stlačení hrudník uvoľníme, avšak ruky zostanú položené na hrudí, aby nestratili kontakt s miestom stláčania, frekvencia masáže je 100/min - necelé 2 stlačenia za 1 sekundu, doba stlačenia a uvoľnenie hrudníka by mala mať rovnaké časové trvanie.

Obr. č. 106

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

95


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov Eduard Müncner | Ľubomír Masár

96

vždy urobíme len 2 vdychy a ďalej pokračujeme v stláčaní hrudníka 30 x. Ak sú prítomní viacerí záchrancovia, resuscitáciu vykonáva vždy len jeden záchranca a po asi dvoch minútach sa vystriedajú, aby sa predišlo únave. Postup pri oživovaní len s masážou srdca: ak nemôžeme alebo nechceme podávať umelé dýchanie, ihneď začneme poskytovať len samotnú masáž srdca, stláčame hrudník neprerušovane frekvenciou 100/min., masáž prerušíme iba vtedy, ak postihnutý začne spontánne dýchať. V oživovaní pokračovať až pokiaľ: nepríde odborná pomoc, postihnutý nezačne spontánne dýchať, sa nevyčerpáme tak, že ďalej nevládzeme resuscitovať, neobjavia sa nezvratné známky smrti,

6.2.2 Rany Rana je porušenie celistvosti kože alebo sliznice. Tento najbežnejší druh poranenia zapričiňujú rozmanité činitele. Pri náraze vzniká tržná rana, pri porezaní rezná, seknutím sečná, bodnutím predmetom bodná, pohryzením hryzná, nábojom alebo črepinou strelná rana. Rana ohrozuje telo, pretože máva tieto následky: Krvácanie, ktoré pri poranení veľkých ciev môže skončiť vykrvácaním. Poranenie vnútorných ústrojov. Infekcia, ktorá je najčastejšou komplikáciou rany, vzniká pri zanedbaní alebo pri nesprávnom poskytnutí prvej pomoci. Najčastejšie sa vyskytuje hnisavá infekcia. Infekcia rany môže spôsobiť až otravu krvi. Ošetrovanie rany pri prvej pomoci sa má zamerať na tieto základné povinnosti: zastaviť krvácanie a znemožniť vstup infekcie do rany,

okolie rany sa očistí gázou namočenou v dezinfekčnom roztoku, na ranu sa položí gáza, takto ošetrená rana sa obviaže obvínadlom, ak nie sú naporúdzi tieto prostriedky prvej pomoci, ranu obviažeme priamo čistou, nepoužívanou vreckovkou, v krajnom prípade kúskom bielizne.

6.2.3 Krvácanie Existujú tri druhy krvácania: vnútorné, vonkajšie a z prirodzených otvorov. Vo všetkých troch prípadoch, aj keď nie je ranený v smrteľnom nebezpečenstve, je nevyhnutné aby ho vyšetril lekár. Vonkajšie krvácanie nastáva najčastejšie v dôsledku nejakého zranenia, Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Poranený je v šoku (potí sa, je bledý, má rýchly pulz...) Pri krvácaní s prirodzených otvorov vyteká krv z konečníka, z úst, z pošvy a z močových ciest. Postup: v každom prípade treba poskytnúť prvú pomoc. Ak to stav vyžaduje , treba volať lekársku pomoc, postihnutého položte na tvrdú podložku, okrem krvácania z nosa, ak ide o vonkajšie krvácanie, pritlačte ruku na miesto krvácania a urobte tlakový obväz. Ak krvácanie neprestáva, čakajte na pomoc a pritom nájdite tlakové body (pozri ďalej), ak ide o vnútorné krvácanie, okamžite vo-

Obr. č. 107


lajte zdravotnícku záchrannú službu, ak ide o krvácania z prirodzených otvorov, informujte sa na dispečingu záchrannej zdravotníckej služby.

Pri krvácaní zo stehna: stlačte tlakový bod v záhybe slabiny, päsť majte zatvorenú a ruku vystretú, držte tlakový bod, kým nepríde pomoc

6.2.4 Tlakové body

Tlakové body sú núdzové riešenie. Škrtidlo sa používa len pri amputácii končatiny, ak už nie je iné riešenie. Obr. č. 108

6.2.5 Protišoková poloha

Postup: postihnutého položte na chrbát a vystrite mu nohy, nájdite tri tlakové body podľa rany: Pri krvácaní v oblasti krku: palcom stlačte tepnu, ktorá vedie do hlavy (vedľa chrupavky v strede krku). Pozor na krk nikdy neprikladajte škrtidlo.

Obr. č. 109

Pri krvácaní z ruky alebo predlaktia: stlačte tlakový bod na vnútornej strane ramena medzi svalmi

Pri každom väčšom poranení vzniká následkom bolesti, strachu a krvácania šok. Šok môže ohroziť život poraneného aj vtedy, ak poranenie nie je životu nebezpečné. Preto pri ošetrení poranenia urobíme aj protišokové opatrenia, aj keď príznaky ešte nie sú rozvinuté: bolesť, rýchly pulz a dýchanie, apatia alebo nepokoj, studený pot. Postup: uložte postihnutého do pohodlnej polohy ležmo (okrem poranení hrudníka, keď je lepšie pohodlne sedieť), uspokojte ho a dodávajte mu odvahu, prikryte ho zo všetkých strán na zabráne-

Obr. č. 112

Obr. č. 110

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Obr. č. 111

97 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Väčšinu krvácaní zastavíte tlakom ruky v rane alebo správne priloženým tlakovým obväzom. Vo výnimočných prípadoch, ak krvácanie neprestáva, musíte pritlačiť cievu, ktorá privádza krv do rany, o kosť – to značí stlačiť v tlakovom bode. Okamžite volajte zdravotnícku záchrannú službu ( tel.112).


nie strát tepla, pretože strata tepla zhoršuje priebeh šoku, pri krvácaní uložte postihnutého do protišokovej polohy (ležmo, dolné končatiny zdvihnuté o 30 cm), až do príchodu zdravotníckej záchrannej služby kontrolujte vedomie, dýchanie a známky obehu každé tri minúty.

čistou tkaninou bez vlákien a kontrolujte ju ako malú ranu. Nezabudnite sa presvedčiť, či je postihnutý očkovaný proti tetanu, ak v mieste popáleniny pretrváva bolesť, chladíme postihnuté miesto 20 minút pod studenou vodou .

6.2.7 Zlomeniny Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

6.2.6 Popáleniny Popáleniny sa považujú za vážne, ak sú rozsiahle ( ak je popálená plocha väčšia ako polovica dlane obete), ak zasahujú isté častí tela (tvar, otvory). Vážnosť popálenín súvisí s problémami krvného obehu a šokom, ktoré môžu popáleniny spôsobiť. Postup: v každom prípade navštívte lekára a ak sa vám zdá popálenina vážna, volajte zdravotnícku záchrannú službu alebo hasičov, kým čakáte na pomoc, nech je príčina popáleniny hocijaká: najmenej 10 minút dajte popálené miesto pod prúd studenej vody, odstráňte oblečenie a nechajte iba to, ktoré sa na telo prilepilo, položte postihnutého na chrbát, prikryte ho a kontrolujte stupeň vedomia a známky obehu, ak ide o jednoduchú popáleninu, stačí, ak budete ranu desať minút oblievať studenou vodou. Potom ju prikryte obväzom,

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

98

Kosť sa zlomí najčastejšie v dôsledku pádu alebo silného úderu. Podľa druhu zlomeniny treba volať zdravotnícku záchrannú službu. Je dôležite, aby sa so zlomenou končatinou nehýbalo, pokiaľ nepríde pomoc. Určite ide o zlomeninu: ak bolo počuť prasknutie, ak je bolesť neznesiteľná, ak je končatina deformovaná a nie je možné ňou hýbať. Postup: okamžite volať zdravotnícku záchrannú službu: • ak sú zlomeniny početnejšie a poškodená je panva, chrbtica alebo lebka, • ak je zlomenina otvorená, • ak sa poškodený cíti zle, ak cíti nevoľnosť, ak sa potí..., okrem akútnych prípadov, keď ide o zlomeninu hornej končatiny, postihnutý sa môže dopraviť do nemocnice, alebo môže počkať na príchod zdravotnej záchrannej služby, kým čakáte na pomoc, znehybnite zlomenú končatinu, ak ide o otvorenú zlomeninu, obviažte ju sterilným obväzom, prípadne čistou látkou. Dolná končatina: stehno, noha, členok Vo väčšine prípadov čakáme na zdravotnícku záchrannú službu.

Obr. č. 113

Horná končatina: predlaktie a rameno Postihnutý si zvyčajne zlomenú končatinu podoprie, lebo tak menej bolí. Postihnutému


Stabilizovaná poloha je vhodná pre postihnutého v bezvedomí, ak nehrozí riziko poranenia krku alebo chrbtice. Môže byť na pravom alebo ľavom boku. Postup: záchranca položí postihnutého na chrbát a rukami hore, akoby sa vzdával. Pokrčí mu ľavé koleno. Ľavou rukou pridržiava ruku postihnutého, chytí ľavé koleno postihnutého. Potiahne postihnutého za rameno a koleno a prevráti ho na pravý bok, ľavé rameno a ľavú nohu mu pokrčí, aby sa nemôhol prevrátiť na brucho. Zakloní mu hlavu aby zvratky prípadne iné tekutiny Obr. č. 114

6.2.9. Poranenie očí Pri akomkoľvek poranení očí, poranené oko prekryť sterilnou gázou a okamžite odtransportovať zraneného k lekárovi!

6.2.10 Pravidlo 5 T TICHO – pracujeme bez zmätku a hluku, kľudne a účelne TEPLO – postihnutého zabalíme, aby nedošlo k tepelným stratám TEKUTINY – väčšinou podávame postihnutému dostatok nápojov, nie však pri podozrení na vnútorné a vnútrobrušné zranenia a pri bezvedomí TÍŠENIE – tíšenie bolesti TRANSPORT – praktický každé vážnejšie poranenie si vyžaduje transport, najlepšie v ležiacej polohe Počínanie poskytovateľa prvej pomoci by malo byť vždy kľudne a rozvážne. Postihnutý musí mať dojem, že už je všetko v poriadku, že je o neho dobre postarané.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

6.2.8 Stabilizovaná poloha na boku

mohli voľne vytekať a aby nedošlo k zaduseniu, záchranca sa postará, aby postihnutý bol v teple a v bezpečí, pravidelne sleduje jeho stav a čaká na zdravotnícku záchrannú službu.

99 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

ruku znehybníte na hrudníku pomocou šalu alebo odevu.


Eduard Müncner | Ľubomír Masár

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Poznámky:

100


2.

Kolektív autorov: Učebné texty pre odpaľovačov ohňostrojov, Konštrukta Defence š.p. – SKTC 112 Lieskovec, 1993

3.

Masár Ľ.: Prospekty výrobcov zábavnej pyrotechniky

4.

Masár Ľ.: Technické výkresy, náčrty a fotodokumentácia

5.

Müncner E.: Elektrický roznet pre TVO, ZO SBS pri OBÚ Sp. Nová Ves, 1995

6.

Müncner E.: Predpisy o výbušninách, SSPaZK Spišské Podhradie, SBS OBÚ Sp. Nová Ves, SSTVP Banská Bystrica, 1996

7.

Müncner E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a TVO – tretie vydanie, SSTVP B. Bystrica 2006

8.

Müncner E.: Učebné texty pre predavačov zábavnej pyrotechniky. SSTVP Banská Bystrica 2003

9.

Príručka prvej pomoci, Príroda ,1998

10. Solár T.: Učebné texty pre odpaľovačov ohňostrojov, PYRODYN-spiš, 1998 11. Usmernenie SČK z augusta 2006 12. Zbierky zákonov s príslušnou problematikou.

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov

Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečných vecí (ADR) I. a II. zväzok 2003

101 Eduard Müncner | Ľubomír Masár

1.

pyrotechnických výrobkov

POUŽITÁ LITERATÚRA


Názov publikácie:

PRÍRUČKA PRE ODPAĽOVAČOV OHŇOSTROJOV A PREDAVAČOV PYROTECHNICKÝCH VÝROBKOV

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov

pyrotechnických výrobkov

Autori: Ing. Eduard Müncner, Ing. Ľubomír Masár

Eduard Müncner | Ľubomír Masár

102

Zostavil: Ing. Eduard Müncner Grafická úprava a sadzba: Roland Endrész Formát: 158 × 228 mm Prvé vydanie Náklad: 700 ks Texty neprešli jazykovou úpravou.

Vydáva: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici ako internú publikáciu. Hlavný banský úrad svojim rozhodnutím č. 339-383/2008 z 27. 2. 2008 schvaľuje „Príručku pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov“ ako učebné texty na výučbu odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov. Tlač: Tlačiareň Sedlák, s.r.o., Spišská Nová Ves

ISBN: 978-80-968748-7-3

Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce si vyhradzuje práva na vydanie a distribúciu publikácie: Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov


Marka, doświadczenie, jakość!

OFERUJEMY:  dynamity  materiały wybuchowe emulsyjne  materiały wybuchowe węglowe i metanowe  materiały wybuchowe małowrażliwe  ładunki specjalne (do urabiania skał blocznych)  lonty detonujące pentrytowe (skalne i metanowe)  zapalniki elektryczne  systemy nieelektrycznego inicjowania Wkrótce w ofercie zapalniki elektroniczne!

ul. Chemików 133, 43-150 Bieruń, POLAND tel. (+48) 32 46 61 373 fax (+48) 32 46 61 386

ul. Zawadzkiego 1, 42-693 Krupski Młyn, POLAND tel. (+48) 32 46 62 290 fax (+48) 32 46 62 110


0

Slovenský výrobca prostriedkov trhacej techniky Z výrobného programu na trhu firma ponúka certifikované prostriedky pre aktivovanie výbušnín, pyrotechnických predmetov, ohňostrojných výrobkov a ich zneškodňovanie, s možnosťou využitia v rôznych rezortoch.

VTR – 2 – vrecková procesorom riadená tranzistorová roznetnica Je to moderné plnoautomatické procesorom riadené elektronické a programovateľné zariadenie s vlastnou kontrolou napätia akumulátora a kondenzátora. Jeho súčasťou je aj plnoautomatická kontrola nabíjania akumulátora. Určená je na roznet elektrických mostíkových roznecovadiel druhu SO a Sicca v sériovom aj v sérioparalelnom zapojení pri iniciovaní výbušnín na povrchu aj v podzemí a vo výbušnom prostredí. Roznetnica je vstavaná do skrinky z tvarovaného kovového plechu o rozmeroch 205x95x50 mm. Je napájaná nabíjateľným NIMH akumulátorom s napätím 9,6 V. Na prednom paneli sú umiestnené ovládacie a kontrolné prvky: dve tlačidlá, dve kontrolky, z ktorých ľavá kontrolka ukazuje stav akumulátorov a nabíjania kondenzátora a pravá kontrolka ukazuje stav nabitia kondenzátora. Hlavný prepínač - kľúčik pracovného režimu je na pravom boku prístroja. - má nastaviteľné zaťaženie od 150 Ω (6 J) do 550 Ω (40 J), - má núdzový režim nabíjania a možnosť nabíjania z iných vhodných zdrojov, - 2 ročná záruka a 12 ročný servis, - periodické overenie funkčnej spoľahlivosti priamo u odberateľa PO – 02 – digitálny procesorom riadený ohmmeter a tester roznetnice VTR-2 Je určený na meranie ohmického odporu roznetných sietí pri trhacích prácach s maximálnym odporom do 5000 ohmov bez prepínania rozsahov s presnosťou merania na jedno desatinné miesto. Svojim obvodovým a konštrukčným vybavením v kovovej skrinke o rozmeroch 85x85x30 mm je určený pre používanie na povrchu, v podzemí a vo výbušnom prostredí. Mimo jeho základnej funkcie je plne kompatibilný s roznetnicou VTR-2: - poskytuje všetky informácie o technickej funkčnosti VTR-2, - zabezpečuje priebežné meranie nabíjania kapacity VTR2 a konečného odpalu, - jeho prúdový odber pri meraní je pod hodnotou 1 μA Napájanie zabezpečuje nabíjateľný NIMH akumulátor 4,8 V ORGANIZUJEME: ¾ ¾ ¾

Základné kurzy technických vedúcich odstrelov Základné kurzy odpaľovačov ohňostrojov Odborné školenia predavačov pyrotechnických výrobkov OBCHODNÝ KONTAKT:

PYRODYN spiš s.r.o., Duklianska 47, 052 80 Spišská Nová Ves, SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36 194 999, DIČ: SK 2020033917, Tel. + fax: 053 4412092, Mobil: 0905 470134-5, e-mail: pyrodyn @ azet.sk


Katedra pre teoretickú výučbu TVO ZO SBS pri OBÚ Spišská Nová Ves ORANIZUJEME ¾ Základné kurzy technických vedúcich odstrelov (TVO) pre všetky odbornosti, minimálne 1 x ročne. ¾ Základne kurzy odpaľovačov ohňostrojov. ¾ Odborné školenia predavačov pyrotechnických predmetov ¾ Školenia technických pracovníkov pre prípravu na skúšky za účelom získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Zb. ¾ Odborné semináre pre revíznych technikov VTZ. ¾ Konferencie s odbornou i historickou tematikou.

POSKYTUJEME ¾ Odbornú poradenskú službu v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a používania výbušnín a výbušných predmetov. Informujte sa na adrese: Základná organizácia SBS Obvodný banský úrad Markušovska cesta 1 O52 01 Spišská Nová Ves Tel: 053 44 25256 • Fax: 053 44 25568 • E-mail: obusnv@obusnv.sk


SLOVENSKÁ SPOLONOS PRE TRHACIE A VRTACIE PRÁCE KATEDRA VÝUBY STRELMAJSTROV A TVO Ul. 9. mája .2 Tel. a fax: +421/48/411 2746

975 90 Banská Bystrica E mail: blast.mine@stonline.sk

ORGANIZUJEME: ¾ Základné kurzy pre výubu strelmajstrov vo všetkých odbornostiach ¾ Periodické školenia a preskušávanie strelmajstrov ¾ Kurzy pre výubu technických vedúcich odstrelov vo všetkých odbornostiach ¾ Kurzy pre výubu odpaovaov ohostrojov ¾ Kurzy pre predavaov zábavnej pyrotechniky ¾ Odborné konferencie a semináre aj s medzinárodnou úasou

ZABEZPEUJEME: ¾ Poradenstvo v oblasti projektovania a vykonávania trhacích práv vo všetkých odbornostiach ¾ Cez EFEE v Londýne vydávanie preukazov „Europský strelmajster“ ¾ Vydávanie odbornej literatúry, Zborníkov prednášok z konferencii a seminárov, Bulletinov SSTVP


Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov E. Müncner, Ľ. Masár ár

ISBN 978-80-968748-7-3

Eduard Müncner Ľubomír Masár

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov  

Príručka pre odpaľovačov ohňostrojov a predavačov pyrotechnických výrobkov

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you