Page 1


MOSAIC DESIGN od Magnum / by Magnum / von Magnum MOSAIC DESIGN od Magnum K vývoji produktu Mosaic Design nás vedlo několik důvodů. Všeobecně rostoucí trend použití přírodních materiálů v interiérech a to i ve vlhkém prostředí, naše dlouholeté zkušenosti se zpracováním různých druhů dřevin, včetně exotických, znalost jejich vlastností a také dostupnost uvedených materiálů. Produkt Mosaic Design jsou prvky z masivního dřeva, konstrukcí i použitím podobné keramickým, příp. skleněným. Možnosti použití jsou v interiérech téměř neomezené, neopakovatelnou atmosféru přírodního dřeva je možné přenést prostřednictvím Mosaic Design na celé stěny, podlahy i stropy, vytvářet působivé kombinace barev i materiálů, např. ve spojení s keramikou v koupelnách či kuchyních. Architekti tak prostřednictvím Mosaic Design dostávají další nový materiál, splňující současné požadavky na estetické, moderní a ekologické vlastnosti, který jistě najde uplatnění v řadě projektů. Rozměr mozaikového dílu je 29,6 x 29,6 cm, tedy 11 ks do jednoho m2. Možné je i dodání po jednotlivých dílech, abychom mohli reagovat co nejlépe na individuální řešení použití. Co více, umíme vytvořit dřevěnou mozaiku „na zakázku“, podle přání či fantazie klienta, architekta. Omezujícím faktorem jsou pouze použité dřeviny a rozměry jednotlivých prvků mozaiky. Takovéto kombinace např. z keramiky vytvořit nelze. Produktovou řadu tvoří tedy kombinace 9ti druhů dřeva různých barev od evropských klasiků po exotické extravagantní a tří rozměrů jednotlivých prvků (70x70 mm,70x33,5mm a 33,5x33,5mm). Pružný podklad umožňuje kopírovat obkládaný povrch, takže ideální varianta pro vytvoření luxusně vyhlížejícího sloupu nebo zaoblené stěny. Těšíme se, že nás společně s Vámi bude práce s Mosaic Design bavit. MOSAIC DESIGN by Magnum Several reasons let us to development of Mosaic Design product, which we are placing on the home and export market, such as generally growing trend of using natural materials in interiors even in wet setting, our many year long experience with processing various kinds of wood species including the exotic ones, our knowledge of their characteristics and also availability of mentioned materials. The Mosaic Design product is elements from solid timber similar to ceramic eventually glass ones by construction and use. The usage possibilities in interiors are almost unlimited, the no repeat natural timber atmosphere can be transferred by Mosaic Design to all walls, floors and ceilings, impressive colour and material combinations can be made for example when combined with ceramics in bathrooms or kitchens. Therefore there comes a next new material for architects which answers the contemporary aesthetic, modern and ecological feature needs which will surely come in one´s own in many projects. The dimension of mosaic element is 29.6 x 29.6 cm, which means 11 pcs in 1 m2. We also take the sale in individual pieces for granted, so that we can react to individual usage solving in the best way. Moreover, we are able to form wooden „custom-made“ mosaic according to the wishes or fantasy of the client or architect. The limitative elements are only used timber and dimensions of individual mosaic elements. Such combinations cannot be formed from for example ceramics. The product range is then formed by 9 timber sorts of various colours from European classics to the exotic extravagant ones and by three dimensions of individual elements (70x70 mm, 70x33,5 mm and 33,5x33,5 mm). The bendable base enables the tiling surface copying, so, it's the ideal alternate for forming of luxuriously looking pillar or rounded wall. We are looking forward to having pleasure when working with Mosaic Design together with you. MOSAIC DESIGN von Magnum Zur Entwicklung von Mosaic Design führten uns ein paar Grande - allgemein wachsender Trend von Benutzung der natürlichen Materialien im Interieur und feuchter Umgebung, unsere langjährige Erfahrungen mit Verarbeitung von verschiedenen Holzarten, einschließlich die exotischen, die Kenntnis ihrer Eigenschaften und auch die Verfügbarkeit der angegebenen Materialien. Produkt Mosaic Design sind Elemente aus Vollholz, ihre Konstruktion und Benutzung ist ähnlich den keramischen, bzw. Gläsernen. Die Möglichkeiten ihrer Benutzung in Interieuren sind fast unbeschränkt, die einmalige Atmosphäre von Naturholz kann man mittels Mosaic Design auf ganze Wände und Decken übertragen und wirksame Farben und Materialienkombinationen, z.B. in Verbindung mit Keramik in Badezimmer oder Küchen, formen. Die Architekten bekommen so dank Mosaic Design das nächste neue Material, das zugleich die Bedürfnisse der ästhetischen, modernen und ökologischen Eigenschaften erfüllt und das bestimmt seine Verwertung in vielen Projekten findet. Das Format von Mosaikteil ist 29,6 x 29,6 cm, also 11 Stück in m2. Wir setzen den Verkauf auch in einzelnen Teilen voraus, so dass wir bestens auf individuelle Benutzungslösung reagieren können. Umso mehr sind wir auch fähig die Holzmosaik „im Auftrag“ nach dem Wunsch unseres Klienten, Architekten bilden. Beschränkend sind hier nur benutzte Holzarten und Formate der einzelnen Mosaikteilen. Solche Kombinationen kann man z.B. aus Keramik formen. Die Produktreihe bildet so Kombination von 9 Holzsorten verschiedener Farben von europäischen Klassikern bis zu den exotischen und extravaganten und von drei Formate der einzelnen Teile (70X70 mm, 70X33,5 mm und 33,5x33, 5 mm). Die elastische Unterlage ermöglicht die Täfeloberfläche zu kopieren, so ist es eine ideale Variante für Bildung der luxuriös aussehenden Säule oder abgerundeten Wänden. Wir freuen uns, dass uns die Zusammenarbeit mit Ihnen mit Mosaic Design Spaß machen wird.

Použití / Intended use / Verwendungsbereich Použití: Mosaic Design dřevěná mozaika může být použita prakticky v jakémkoliv interiérovém prostředí a omezeně vystavena působení vody. Mozaika může být instalována na stěnách, stropech, v prostředí koupelny, kuchyně i na zatěžované podlahy. Mosaic Design není určena pro použití v místech s trvale stojící vodou a v prostředí s trvale extremní vlhkostí. Tím je myšleno zejména venkovní prostředí, bazény a fontány, sauny a sprchové kouty, atd. Je snadno udržovatelná a pokud dojde k mírnému opotřebení během používání, může jí být snadno vrácena původní krása lehkým přebroušením a pokrytím vrstvou laku. I když je mozaika Mosaic Design vhodná i pro koupelnové podlahy, stojící voda by měla být vždy co nejdříve odstraněna. Originálně a výjimečně působí použití Mosaic Design na plochy stolků, barů. Stojící voda by měla být setřena co nejdříve. Mozaiky Mosaic Design jsou vyrobeny z přírodního dřeva, jsou tedy hořlavé. Zeptejte se Vašeho dodavatele zdroje tepla na bezpečnou vzdálenost. Intended use: The wooden mosaic Mosaic Design may be used in practically any interior environment with limited exposure to water. The mosaic may be installed on walls, ceilings, in bathrooms, kitchens and load-exposed floors. The Mosaic Design is not intended for applications with permanent presence of water and environments with permanently extreme moisture. These environments include: out-door applications, pools and fountains, saunas, shower cubicles, etc. It is easy to maintain, a common wear and tear can be easily removed and the original beauty restored by a smooth sanding and re-finishing. Although the Mosaic Design may be used for bathroom floors, make sure that all splashes of water are removed as soon as possible. The Mosaic Design may also be used as original and extraordinary surface finish of tables and bars. Make sure to wipe the water splashes as soon as possible. Being a product of genuine wood, the Mosaic Design is flammable. Consult your heat source supplier about safe distances. Verwendungsbereich: Das Holzmosaik Mosaic Design kann praktisch in jedem Interieur benutzt und beschränkt der Wassereinwirkung ausgesetzt werden. Das Mosaik kann auf Wänden, Decken, im Badezimmer, in der Küche sowie auf belasteten Fußböden verwendet werden. Mosaic Design ist nicht zur Verwendung auf Flächen mit dauerhaft stehendem Wasser und in einem Raumklima mit dauerhaft extremer Feuchtigkeit bestimmt. Es handelt sich insbesondere um Verwendung im Freien, in Schwimmbecken und Springbrunnen, Saunas und Duschen usw.. Die Wartung ist ganz einfach und bei einer eventuellen mäßigen Abnutzung kann der Fußboden durch leichtes Überschleifen und Lackieren wieder schön gemacht werden. Obwohl das Mosaic Design auch für Badezimmerböden geeignet ist, stehendes Wasser ist sofort zu beseitigen. Verwendung von Mosaic Design auf Tisch oder Barflächen wirkt sehr originell und außergewöhnlich. Vergossene Flüssigkeiten sind sofort abzuwischen. Die Mosaic Design Mosaiken sind aus Naturholz hergestellt, deshalb sind sie brennbar. Fragen Sie Ihren Wärmeversorger nach dem richtigen Sicherheitsabstand der Heizquelle. 1


Doussie / Pretty Afzelia / Doussie

Afzelia spp.

Kde roste Roste v suchých oblastech východní Afriky a v deštných pralesech západní části afrického kontinentu. Vzhled Bělové dřevo má světle slámovou barvu a je výrazně odděleno od světle hnědého jádrového dřeva, které zráním na světle nabývá intenzivního červenohnědého mahagonového odstínu. Vlastnosti Doussie je dřevo s vysokou hustotou, po vysušení v průměru 820 kg/m3. Je to výjimečně odolné dřevo, kvalitou srovnatelné s teakem. Je velmi pevné a má vynikající trvanlivost a tvarovou stálost. Opracování je obtížné, ohýbání jen do určité míry. Where does it grow Afzelia grows among savannah vegetation in dry regions of East Africa and in the rainforests of Western part of African continent. Look Sapwood is of light-straw colour and it is dramatically divided from auburn heartwood which gets intensive red-brown mahogany tint by maturing on light. Qualities Afzelia is wood with high solidity, when dried it is 820kg/m3. It is extraordinarily resistant wood, its quality can be compared to teak. It is very robust and its lifetime is very high. It is form stabile. Wood working is difficult, bending only to a certain degree.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Doussie wächst in trockenen Gebieten von Ostafrika und in den Regenwäldern im westlichen Teil des afrikanischen Kontinents. Look Splintholz hat helle Strohfarbe und ist markant vom hellbraunen Kernholz abgeteilt, das durch Reife einen intensiven rotbraunen Mahagoni-Farbton erwirbt. Eigenschaften Doussie ist Holz mit großer Konsistenz, nach Austrocknung im Durchschnitt 820kg/m3. Es ist außergewöhnlich stabiles Holz, seine Qualität kann man mit Teak vergleichen. Es ist sehr massiv und hat ausgezeichnete Lebensdauer und Formbeständigkeit. Die Bearbeitung ist kompliziert, Biegung nur einigermaßen.

Dub / Oak / Eiche

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/

Quercus spp.

Kde roste Dub se vyskytuje v Evropě a části Asie, včetně Japonska. Vzhled Bělové dřevo je lehčí než jádrové, také světlejší, nažloutle bílé. Jádrové dřevo je žlutohnědé, tmavne, v čerstvém stavu v závislosti na stanovišti také lehce načervenalé. Vlastnosti Dub evropský má hustotu po vysušení 720-750 kg/m3. Je to středně tvrdé dřevo, velmi se hodí k ohýbání. Strojní opracování probíhá dobře a dřevo lze krásně povrchově upravovat. Je to velmi trvanlivé dřevo. Dub je celosvětově jeden z nejoblíbenějších druhů dřeva, ideálním materiálem pro výrobu nábytku. Where does it grow Oak occurs in Europe and a part of Asia including Japan. Look Sapwood is lighter than heartwood, and it is also colour-lighter, of yellowish colour, heartwood is of yellow-brown but it can become darker, in fresh condition depending on site it can be light reddish. Qualities The solidity of European oak is 720-750 kg/m3 when dried. It is medium-hard wood, very suitable for bending. Mechanical working can be proceeded well and wood can be nicely finished. Its lifetime is very long. Oak is worldwide one of the most favourite kinds of wood, it is ideal material for production of furniture. Wo wächst es Eiche erscheint in Europa und Im Teil von Asien, einschließlich Japan. Look Splintholz ist leichter als Kernholz, auch heller, gelbweiß, Kernholz ist gelbbraun, dunkel, in frischem Zustand in Abhängigkeit vom Standpunkt auch leicht rötlich. Eigenschaften Europäische Eiche hat Konsistenz nach Austrocknung 720-750 kg/m3. Es ist Mittelhartholz, Es eignet sich sehr zur Biegung. Maschinenbearbeitung verläuft gut und das Holz kann man schön oberflächlich aufbereiten. Es hat eine große Lebensdauer. Eiche ist weltweit eine der beliebtesten Holzarten, ideales Material für Herstellung von Möbel.

2

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/


Hevea / Hevea / Hevea

Hevea Brasiliensis

Kde roste Domovem je Brazílie. Vyskytuje se např. Malajsie, Indonésie, Thajsko, Srí Lanka, Filipíny, Barma, Vietnam; Libérie, Nigérie, Pobřeží Slonoviny. Vzhled Barva bělové a jádrové části dřeva není rozlišitelná, dřevo je nažloutle bílé, tmavne na žlutohnědou, staré stromy jsou uvnitř růžově hnědé. Vlastnosti Hevea poskytuje lehké a tvrdé dřevo s hustotou v suchém stavu 560-640 kg/m3. Stromy se těží teprve po 30 letech, kdy končí produkce latexu. Dobře opracovatelné dřevo je vhodné na podlahy, schody, dělící příčky atd.. Where does it grow Its home is in Brazil. It is a natural source of rubber and it is grown in many plantations of South-East Asia and Western Africa; e.g. Malaysia, Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Philippines, Burma, Vietnam; Liberia, Nigeria, Ivory Coast. Look The sapwood and heartwood colours are not distinguished, wood is yellowish white, it can get dark to yellow-brown, old trees can be rosy-brown inside. Qualities Hevea offers light and hard wood, its solidity is 560-640 kg/m3 when dried. The trees are lumbered after 30 years first when the production of latex is to the end. Its wood is good for wood working, convenient for production of floors, walls etc..

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Beheimatet ist es in Brasilien, man pflanzt es auch in Südostasien und Westafrika; z.B. Malaysia, Indonesien, Thailand, Sri Lanka, Philippinen, Burma, Vietnam, Liberia, Nigeria, Elfenbeinküste. Look Splint- und Kernholzfarbe kann man nicht differenzieren, das Holz ist gelblich weiß, es wird dunkel zu gelbbraun, alte Bäume sind innen rosabraun. Eigenschaften Hevea bietet leichtes und hartes Holz, mit Konsistenz im Trockenzustand 560-640 kg/m3. Bäume werden erst nach 30 Jahren ausgenutzt, wann die Herstellung von Latex zu Ende ist. Gut bearbeitetes Holz eignet sich zu Holzboden, Treppen, Trennwände usw..

Jasan Ztepilý / European Ash / Esche

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/

Fraxinus excelsior

Kde roste Vyskytuje se v Evropě až středním Rusku, Přední Asii. Příbuzné druhy i v Severní Americe a Japonsku. Vzhled Evropský jasan ztepilý má bělové dřevo bělavé, běl širokou, jádrové dřevo nažloutlé až načervenale bílé, později světle hnědé, vlivem rozdílně barevných vrstev často nepravidelně pruhované nebo šmouhaté, může mít také zabarvení podobné olivě. Vlastnosti Hustota jasanu po usušení je 580kg/m3, dřevo jasanu vykazuje minimální sesychání, má vynikající předpoklady pro ohýbání. Lze jej opracovávat ručně i strojně, snadno se lepí, moří i lakuje. Where does it grow? Europe to Central Russia, Front Asia. Related species grow in North America and Japan. Look European ash has white sapwood, sap is wide and heartwood is yellowish to reddish white, later light brown, due to different colour sections it is often irregularly striped or smudged, it can also be of olive colour. Qualities Its solidity is 580kg/m3 when dried and ash wood shows minimal shrinkage, it is very suitable for bending. It is very good for manual and mechanical working, gluing, staining and lacquering. Wo wächst es Europa bis Zentral-Russland, Vorderasien. Verwandte Sorten auch in Nordamerika und Japan. Look Europäische Edelesche hat weißes Splintholz, breites Weiß, Kernholz gelb bis rötlich weiß, später hellbraun, wegen verschiedenfarbigen Schichten ist es oft unregelmäßig gestreift oder fleckig, es kann auch olivenfarbig sein. Eigenschaften Konsistenz von Esche nach Trocken ist 580 kg/m3, Eschenholz weist minimales Trockenschwinden aus, es hat ausgezeichnete Voraussetzungen für Biegung. Man kann es manuell und maschinell bearbeiten, es wird leicht geklebt, geätzt und lackiert. 3

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/


Merbau / Merbau / Merbau

Intsia bijuga

Kde roste Roste zejména v Jihovýchodní Asii, Indonésii, Vietnamu, Thajsku, Malajsii, v oblastech blízko pobřeží. Vzhled Bělové dřevo je bledě žluté, odlišné jádrové dřevo je hnědošedé až tmavě červenohnědé, zřetelně oddělené. Vlastnosti Dřevo Merbau, často nazývané kwila, je velice tvrdé, trvalé a odolné proti všem škůdcům. Díky své tvrdosti je obtížněji opracovatelné. Where does it grow It mostly grows in South-East Asia, mostly in Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, in the regions close to the coastline. Look Sapwood is light yellow, different heartwood is brown-grey to dark red-brown, distinctly separated. Qualities Merbau wood, often called kwila, is very hard, durable and resistant to all pests. Thanks to its hardness its working is difficult. Wo wächst es Es wächst meistens in Südostasien, meistens in Indonesien, Vietnam, Thailand, Malaysia, in den Gebieten in der Nähe von Küste. Look Splintholz ist blassgelb, das unterschiedliche Kernholz ist braungrau bis dunkelrotbraun, deutlich getrennt. Eigenschaften Holz Merbau, oft kwila genannt, ist sehr hart, beständig und beständig gegen Befall. Dank seiner Härte kann man es schwerer bearbeiten.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/

Ořech Americký / Black Walnut / Amerikanischer Nussbaum

Juglans nigra

Kde roste Je hojně rozšířen po Severní Americe, od jihu Ontaria v Kanadě do Texasu a na východ od Maine po Floridu. Vzhled Bělové dřevo je téměř bílé, zašedlé, zatímco atraktivní jádrové dřevo je světle hnědé a postupně přechází do syté, tmavě čokoládové hnědi, často s purpurovým žíháním. Vlastnosti Má střední hustotu, po vysušení 640 kg/m3, suché je tvarově velmi stabilní. Dobré předpoklady pro ohýbání, dobře drží vruty a hřebíky. Je velmi trvanlivé, vhodné k lepení. Where does it grow It is wildly spread in North America, From South of Ontario in Canada to Texas and to the East from Maine to Florida. Look Its sapwood is nearly white, dusky, while the attractive heartwood is light brown and slowly changes to rich dark chocolate brown colour, often with purple lines. Qualities Its solidity is medium, 640kg/m3 when dried and it is very form stabile when it is dry. It has good bending possibilities, it keeps the wood screws and nails very well, it is suitable for gluing.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Es wird sehr in Nordamerika, von Süd-Ontario in Kanada bis zu Texas und östlich von Maine bis zu Florida erweitert. Look Splintholz ist fast weiß, grau, während das attraktive Kernholz hellbraun ist und schrittweise satt, dunkelschokoladenbraun, oft mit purpurrotem Glühen wird. Eigenschaften Es hat Mittelkonsistenz, nach Trocken 640 kg/m3, trockenes Holz ist sehr formstabil. Es hat gute Voraussetzungen zur Biegung, es hält gut Schrauben und Nagel. Es ist sehr standfest, günstig zum Kleben.

4

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/


Panga-Panga / Panga-Panga / Panga-Panga

Millettia stuhlmannii

Kde roste Západní Afrika, hlavně v Zairu, Kamerunu, Kongu, v tropických nížinných deštných lesích. Vzhled Bělové dřevo je bělavé až šedobílé, jádrové dřevo ve dvou odstínech světle hnědé, později tmavne na kávově hnědou až černě fialovou. Vlastnosti Hustota po vysušení je 830 kg/m3, pomalu schne a míra deformací je malá. Při použití je tvarově stabilní. Má špatné předpoklady pro ohýbání, ale je vysoce odolné proti oděru. Toto trvanlivé dřevo se dobře opracovává ručně i strojně. Where does it grow West Africa, mainly in Zairo, Cameroon, Congo, in tropical lowland rain forests. Look Its sapwood is white to grey-white, heartwood is in two tints of light brown, it slowly gets dark to coffee brown or black-purple. Qualities Its solidity is 830 kg/m3 when dried, it becomes dry very slowly and the measure of deformation is very small. When used it is very form stabile. It is very bad for bending, but very resistant against abrasion. Mechanical and manual working of this durable wood is very good.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Westafrika, meistens in Zaire, Kamerun, Kongo, in tropischen unterländischen Regenwäldern. Look Splintholz ist weiß bis grauweiß. Kernholz ist in zwei Farbtonen von hellbraun, später wird es dunkel bis zu kaffeebraun und schwarzviolett. Eigenschaften Konsistenz nach Trocken ist 830 kg/m3, es wird sehr langsam trocken und Maß an Deformierung ist sehr gering. Bei Benutzung ist es formstabil. Es hat schlechte Biegungsvoraussetzungen, aber es ist hochwiderständig gegen Abrieb. Dieses standfeste Holz wird gut bearbeitet sowie manuell als auch maschinell.

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/

Třešeň Americká / Black Cherry / Amerikanische Kirsche

Prunus serotina

Kde roste Roste ve Spojených státech od Ontaria po Floridu a od Dakoty po Texas. Také v Mexiku a Guatemale. Vzhled Krémově růžové bělové dřevo je zřetelně odděleno od jádrového dřeva, které zraje do tmavší červenohnědé barvy, s úzkými hnědými dřeňovými skvrnami. Vlastnosti Její hustota je po vysušení 610 kg/m3, vykazuje střední tvarovou stálost, velmi dobré předpoklady pro ohýbání. Dobře se opracovává ručně i strojně. Where does it grow Grows in the United States from Ontario to Florida and from Dakota to Texas, in Mexico and Guatemala. Look Eggshell rosy sapwood is visibly divided from heartwood, which grows to darker red-brown colour with narrow brown heart flecks. Qualities Its solidity is 610 kg/m3 when dried, it shows medium form stability and it is very good for bending. Manual and machine working are very good.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Wächst in Vereinigten Staaten von Ontario bis zu Florida und von Dakota bis zu Texas, auch in Mexiko und Guatemala. Look Cremiges rosa Splintholz ist deutlich von Kernholz getrennt, das in dunklere rotbraune Farbe mit engen braunen Markflecken wächst. Eigenschaften Seine Konsistenz nach Trocken ist 610kg/m3, es zeigt mittlere Formstabilität, sehr gute Voraussetzungen zur Biegung. Es wird gut manuell und maschinell bearbeitet. 5

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/


Zebrano / Zebra Wood / Zebrano

Microberlinia brazzavillensis

Kde roste Tento charakteristický strom roste převážně v západní Africe. Kamerun, Gabun, Kongo, Rovníková Guinea, v tropických nížinných deštných lesích. Vzhled Na řezu na čtvrtky má jádrové dřevo světle zlatožlutou barvu a úzké, pravidelné a souběžné tmavě hnědé až téměř černé žilkování, které vytváří charakteristické zebrování. Vlastnosti Hustota Zebrana po vysušení je kolem 740kg/m3. V procesu použití je tvarově stabilní. Toto tvrdé a těžké dřevo má vysoké hodnoty ve všech kategoriích pevnosti a je vyhlášené zejména pro svou vysokou tuhost. Where does it grow This characteristic tree grows mostly in West Africa, Cameroon, Gabon, Congo, Equatorial Guinea, in tropical lowland rain forests. Look In section to quarters the heartwood is of light gold yellow colour and narrow regular and even dark brown to nearly black graining which forms the characteristic zebra style. Qualities The zebrano solidity is about 740kg/m3 when dried. In process of usage it is form stabile. This hard and heavy wood is very valued in all categories of strength and is mostly known because of its high rigidity.

/ RÁZOVÁ HOUŽEVNATOST / / IMPACT PERSISTANCE / STOSSZÄHIGKEIT /

/ TUHOST / RIGIDITY / ZÄHIGKEIT /

/ HUSTOTA / SOLIDITY / KONSISTENZ /

Wo wächst es Dieser charakteristische Baum wächst meistens in Westafrika, Kamerun, Gabun, Kongo, Äquatorial Guinea, in tropischen unterländischen Regenwäldern. Look Im Schnitt auf Viertel hat Kernholz hellgoldgelbe Farbe und enge, regelmäßige und parallele dunkelbraune bis fast schwarze Rippung, die charakteristische Zebrastreifen bildet. Eigenschaften Konsistenz von Zebrano nach Trocken ist 740kg/m3. Bei Benutzung ist es formstabil. Dieses hartes und schweres Holz hat hohe Werte in allen Festungskategorien und ist vor allem wegen seiner Festigkeit sehr bekannt.

/ OPRACOVATELNOST / / WORKABILITY / BEARBEITBARKEIT / / PEVNOST V OHYBU / / BEND RESISTANCE / BEUGUNGSFESTIGKEIT / / PEVNOST V TLAKU / PRESSURE RESISTANCE / SPANNUNGSFESTIGKEIT/

BALENÍ / PACKAGING / VERPACKUNG Rozměry: balení 305mm x 305mm x 60mm, jedno balení obsahuje 1m2, tj. 11 ks dřevěné mozaiky. Rozměry mozaiky 296mm x 296mm x 4mm, horní vrstva 3,5mm tvrdé dřevo, spodní vrstva 0,5mm nosná plastová síťka. Povrch lakovaný polyakrylátovým vysoceodolným lakem. K instalaci doporučeno: polyuretanové lepidlo Mapei, spárovací hmota epoxidová, kyselinoodolná, hygienicky nezávadná Mapei. Dimension: 1 package 305mm x 305mm x 60mm, 1 package contains 1m2, i.e. 11 pcs of wooden mosaic. Dimensions of wooden mosaic 296mm x 296mm x 4mm, upper layer 3,5 mm hard wood, bottom layer 0,5 mm carrying plastic net. Lacquered top layer, polyacrylate highly resistant lacquer. Installation: polyuretan glue Mapei, jointing material epoxy, acid resistant, hygienic unexceptionable Mapei. Format einer Packung 305mm x305mm x 60mm, 1 Packung beinhaltet 1m2, d.h. 11 Stück Holzmosaik. Abmessungen: 296mm x 296mm x 4mm, Deckschicht 3,5mm Massivholz, Unterschicht 0,5mm Tragkunststoffnetz. Lackierte Oberfläche hochbeanspruchbarer Polyacrylatlack.

Mozaiková Mosaic Mosaikart 33,5x33,5 mm

Installation: Polyurethanklebstoff Mapei, Epoxid- und Säureresistenzfugenmörtel, hygienisch unschuldig Mapei.

6

Obdelníková Brick Rechteckatr 33,5x71 mm

Základní Basic Basickart 70x70 mm


MAGNUM Parket, a.s. Tovární 1, 682 01 Vyškov Czech Republic tel.: +420 517 318 111 fax: +420 517 343 374 e-mail: obchod@mosaicdesign.cz web: www.mosaicdesign.cz

Obklad MOSAIC DESIGN  

Katalóg obkladov MOSAIC DESIGN

Obklad MOSAIC DESIGN  

Katalóg obkladov MOSAIC DESIGN

Advertisement