Page 1

»udovita stripovska dogodivšËina

Imela sta otroka, sina, ki sta ga poimenovala Cezarion ("mali Cezar"). Cezar pa …

Cezarju je Kleopatra spodnesla tla pod nogami tudi z izjemno inteligenco!

Ko je Kleopatra izvedela za polomijo, se je vrnila v Egipt. Cezarju je zavrtela glavo. Zares oËarljivo!

Oktavijan je moj edini dediË.

"Triumvirat". Pa πe trojna vrednost besede! 148.

Bodi vesel, da imaπ sploh kaj las na glavi, pleπko!

UEEE!

Zmagala sem, ha, ha!

HM. Mislim, da mi bo slabo.

Kleopatra naj bi bila svoje dni izjemna lepotica (a ne, kadar je nosila obredno brado!).

STARODAVNI SCRABBLE

Cezarja so pozneje umorili njegovi politiËni nasprotniki. Kleopatra se je πe vedno spogledovala z Rimom, zato je priËela dvoriti enemu od Cezarjevih naslednikov, Marku Antoniju. Zaradi te brade me vse srbi.

Tudi Marka je Kleopatra prevzela z neustavljivo oËarljivostjo in inteligenco. Tooooo! Spet sem zmagala.

VAU!

Ahhh. Upam, da se ti moja predstava ne zdi pretirana. Slovela je tudi po kopelih iz oslovskega mleka in samomoru s pikom gada. Gorje suænju, ki je dvignil roko nad katero od teh dveh æivali. Pohiti s tem mlekom, drugaËe bom tvojo glavo postregla na kroæniku!

Æe hitim, veliËanstvo.

Dajmo, kaËa neumna. Potrebujem veË mleka.

Kleopatra pa sploh ni bila EgipËanka! Pravzaprav je bila potomka grπkega generala po imenu Ptolomej. Po druæinski tradiciji so bili vsi deËki poimenovani Ptolomej, deklice pa Kleopatra – kar je popestrilo druæinska sreËanja.

Danes si Ëudovita, Kleopatra.

Ampak to je vssse, kar imam.

Najlepπa hvala.

Prirejala sta razkoπne zabave, eno draæjo od druge. Kleopatra je celo raztopila dragocen biser v kisu in ga nato spila. GLU GLU GLU.

STARODAVNI KVIZ.

Imela sta tri otroke. Skupaj s Cezarionom so priredili proslavo, na kateri so si med seboj razdelili velike predele rimskega ozemlja.

To pa je seveda razkurilo sovladarja Marka Antonija, torej Cezarjevega dediËa Oktavijana.

GLUB. Carji smo!

Jim bom æe dal zemljo krast!

MAMA KLEOPATRA SESTRA

Mmm … Superca. KLEOPATRINA PSI»KA KLEOPATRA

Ko je Kleopatrin oËe umrl, sta zavladala 18-letna Kleopatra in njen 12-letni brat Ptolomej. Nista se najbolje ujela.

Ptolomej se je s pomoËjo prijateljev kmalu znebil Kleopatre in sam zavladal Egiptu.

Buu huu huu! HoËem se igrati z vojaki.

Ne bodi neumen. Saj niso igraËe!

NI»ESAR ne smem poËeti. SOVRAÆIM TE!

Ptolomej je æelel na vsak naËin ugajati Rimu, zato je odsekal glavo Cezarjevemu sovraæniku, Pompeju.

Med Egiptom in Rimom je izbruhnila huda vojna. Vrhunec je doæivela z bitko na morju pri grπkem mestu Aktium.

Dajmo, kaËa butasta!

Dobro. S kom se bomo najprej vojskovali? Spusti me!

Vladarica je izgubila Egipt, zato se je umorila s kaËjim pikom. Najprej je morala gada drezati s palico, da je bil dovolj besen in jo je napadel.

TA-DAA! Le kje si imel glavo?!

Pompej pa je bil tudi Cezarjev zet, zato je bil vladar ogorËen.

Ojoj! Je res æe tako pozno?

Legenda pravi, da jo je Kleopatra ucvrla, saj je kmalu spoznala, da njene ladje niso vredne poËenega groπa.

Razjezi se æe!

S Kleopatrino smrtjo se je doba faraonov konËala. Gadov pik naj bi zagotavljal nesmrtnost. V Kleopatrinem primeru bo to kar dræalo, saj je po 2000 letih πe vedno slavna.

©ibam.

Samo πe enkrat me poskusi pomolsti, pa boπ videla vraga!

Halo? Mislim, da je mrtva.

Grem zdaj lahko domov?

Strip-NG Junior september 2010  
Strip-NG Junior september 2010  

Strip NG Junior - september 2010