Page 1

Razred: 4.

Teden: 2. Dan:

Predmet: NIT

Ura: 4.

Datum:

Učitelj:

Sklop: SPOZNAVAM SAMEGA SEBE Učna enota: Pod kožo so mišice in kosti

Cilji: • Učenci naštejejo naloge ogrodja. • Naštejejo nekaj človeških kosti. • Razložijo, čemu so namenjeni kostni stiki. • Utemeljijo trditev, da okostje (sklepi) in mišice omogočajo gibanje telesa. Učne metode: verbalno-tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, branje, pisanje, opazovanje demonstrativno-ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija eksperimentalna – eksperimentiranje izkustveno učenje – igra, praktično delo Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učni pripomočki/sredstva: digitalni učbenik, samostojni delovni zvezek, računalnik, projektor, bombažna vrečka, pesek, obešalnik, majica, model človeškega okostja (okostnjak), lobanja divje mačke, netopirja, hitinjača paličnjaka (lev) IZVEDBA UČNE URE • Učence motiviramo z vprašanji, npr.: - Ste že opazovali meduzo med gibanjem v vodi? Kaj se zgodi, ko meduzo vzamemo iz vode? - Učencem pokažemo kratek film o gibanju meduze (vir: Morska biološka postaja Piran). - Pripravimo vrečko s peskom in plastični vrč. Demonstracija poskusa: - Vzamemo vrečko, polno peska. Ta stoji pokonci. Ko iz nje stresemo pesek, se sesede – ne stoji več pokonci. Učence pozovemo, naj poskus povežejo z gibanjem meduze v vodi in s stanjem meduze, ko jo vzamemo iz vode. Pokažemo fotografije meduze na kopnem. Nadaljevanje demonstracije poskusa: - Zdaj vzamemo pesek in ga stresemo v plastični vrč (ta ponazarja trdo ogrodje). Učence pozovemo, naj pojasnijo, kaj smo predstavili z drugim poskusom. - Povemo: Živali, kot so npr. žuželke, imajo zunanje ogrodje, zato lahko ohranijo obliko telesa. Druge živali, kot npr. ribe, ptiči, plazilci in tudi sesalci, imajo notranje ogrodje sestavljeno iz kosti, na katere so pripete mišice. To ponazorimo z obešalnikom, na 1


-

katerega obesimo majico. Zastavimo vprašanje: Si predstavljate sebe brez kosti in mišic? Povejte, kakšni bi bili. Ponazorimo z majico, ki jo snamemo z obešalnika – sesede se na kupček. Povemo, da bomo danes izvedeli, da imamo pod kožo ogrodje, ki je sestavljeno iz kosti in mišic. Na tablo napišemo naslov: POD KOŽO SO MIŠICE IN KOSTI Pred učence postavimo okostnjaka in razložimo pojem »okostnjak« (plastični model človeškega okostja).

• Elektronski učbenik, str. 12 – Ob okostnjaku in e-učbeniku povemo: V našem telesu je 208 kosti – to je okostje. Mišic, ki so pripete na kosti, je približno 640 – temu rečemo mišičje. – Ob razlagi napišemo na tablo: OKOSTJE + MIŠIČJE = OGRODJE Vse telesne kosti Vse mišice, ki so pripete na kosti Naloge ogrodja so: o Omogoča pokončno držo in gibanje. o Telesu daje oporo in obliko. o Ščiti mehke organe v notranjosti. • SDZ NIT, str. 10 - Učence povabimo, naj opazujejo projekcijo (ali sliko v SDZ) okostnjaka in poslušajo, kako poimenujemo posamezne dele človeškega okostja. - Naročimo jim, naj ob naši razlagi zapišejo pojme (poimenovanja) na črtice ob okostnjaku. - Učence povabimo bližje k okostnjaku in jim naročimo, naj ga natančno opazujejo. - Učence povabimo k dejavnosti (glej SDZ) in jih spodbujamo k sodelovanju, npr.: Oglejte si model okostnjaka. Preštejte kosti. Koliko je reber? Poglejte, kako so kosti med seboj spojene. Kako so spojene na lobanji? Katere kosti varujejo notranje organe? - Razložimo: Med kostmi so stiki. Lahko so gibljivi (sklepi) ali pa negibljivi (šivi). -

-

- Dopolnimo zapis na tabli: Stiki med kostmi: o SKLEPI – gibljivi kostni stiki (rama, komolec, koleno …) o ŠIVI – negibljivi kostni stiki (na lobanji) Učencem naročimo, naj do konca rešijo 1. nalogo v SDZ, str. 10. Pozovemo jih, naj v zvezek prepišejo zapis na tabli (tabelsko sliko).

• iRokus+ - Povemo, da si bomo za utrjevanje znanja ogledali film TIGTAG. - Posamezni učenci rešijo naloge. Domače delo: Naslednjo uro prinesite v šolo 20 razcepk in škarje.

2


Tabelna slika: POD KOŽO SO MIŠICE IN KOSTI OKOSTJE + MIŠIČJE = OGRODJE Vse telesne kosti Vse mišice, ki so pripete na kosti Naloge ogrodja so: o Omogoča pokončno držo in gibanje. o Telesu daje oporo in obliko. o Ščiti mehke organe v notranjosti. Stiki med kostmi: - SKLEPI – gibljivi kostni stiki (rama, komolec, koleno …) - ŠIVI – negibljivi kostni stiki (na lobanji)

3

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

Priprave za 4 uro (nit)  

Priprave za 4 uro (nit)