Page 1

PREDLOG PRIPRAV GUM DELOVNA RAZLIČICA

1


Učitelj: Razred: 4.

Dan:

Predmet: GUM

Ura: 1.

Datum:

Sklop: JAZ IN DRUŽINA Učna enota: Uvodna ura, pesem Stojimo v krogu Cilji: • Učenci se naučijo novo pesem in jo pojejo. • Izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja z gibanjem in s plesom. • Izvajajo preproste ritme z ritmično izreko in jih prevajajo v ritmične zloge. • Spremljajo pesmi z ritmičnimi inštrumenti. • Gibljejo se v ritmu. Učne metode: verbalno-tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, branje, pisanje, opazovanje demonstrativno-ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija eksperimentalna – eksperimentiranje izkustveno učenje – igra, praktično delo Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učni pripomočki/sredstva: Predpriprava na učno uro: Učilnico uredimo tako, da lahko organiziramo krog s stoli. Lahko pa tudi sedimo na tleh. Pripravimo si: MI TO SMO • kartice , • ritmične inštrumente – mali boben, les, claves, triangel ..., • palice – za vsakega učenca po dve, • zvočni posnetek (CD, št.__), • SDZ, str. 4. IZVEDBA UČNE URE

2


UVODNI DEL Petje • Učenci sedijo v krogu na tleh ali na stolih. Zapojemo jim pesem »Stojimo v krogu«. V pesem vključujemo imena učencev, tako kot sedijo po vrsti. Začnemo s poljubnim učencem.

Zapojemo ime učenca.

Zapojemo ime tretjega učenca.

Stojimo v krogu, poglejmo se zdaj. Koga ni tu, kdo prišel je nazaj? __________ je tukaj, prišel/prišla je __________, _________ je z nami in to smo mi!

Zapojemo ime drugega učenca.

Spremljamo s ploskanjem.

• Učence vprašamo, kaj vse še lahko delamo v krogu. Zapojemo predlagano rešitev, nato imenujemo naslednje tri učence. Pesem se konča, ko zapojemo ime zadnjega učenca v razredu. GLAVNI DEL Ritem • Na sredino kroga položimo 3 kartice z napisi: TO

SMO

MI

3


• Vodimo pogovor: - Ta del pesmi smo med petjem zaploskali. Koliko ploskov smo naredili? (Tri ploske.) - Na kakšen način bi še lahko spremljali besedilo »TO SMO MI«? - Z učenci iščemo različne načine spremljave. Vsako idejo zapojemo in izvedemo. Gibanje • V sredini kroga s predmeti označimo tri mesta (s tremi stoli, tremi blazinicami, tremi nalepkami ...). Trije učenci sedejo na označena mesta. • Vsak del pesmi opremimo z gibanjem. Učenci naj predlagajo različna gibanja, lahko pa izvedemo tole: (Stojimo, čepimo, skačemo...) v krogu,

Izvajamo dejavnost v krogu.

poglejmo se zdaj.

Gledamo okrog sebe, dlan imamo položeno nad obrvi. Vsi zamenjamo mesta.

Koga ni tu, kdo prišel je nazaj? __________ je tukaj, prišel/prišla je __________, _________ je z nami in to smo mi!

Na označena mesta sedejo drugi učenci. Povemo imena učencev na sredini.

Ritmiziramo s telesom – plosk, plosk, plosk; plosk, tlesk, skok ...

Delo v skupinah • Učencem naročimo, naj se razdelijo v skupine po 3. • Damo navodilo za delo skupin: vsaka skupina naj oblikuje svojo ritmično idejo za TO – SMO – MI. Za eno od besed uporabite inštrument, drugi dve besedi pa izvajajte z ritmom na telesu. ZAKLJUČNI DEL • SDZ, str. 4 Učenci v SDZ na str. 4 zapišejo svojo ritmično idejo, ki so jo oblikovali v skupini. V prostorčke z imeni vpišejo imena učencev, s katerimi so bili v skupini.

4


Učitelj: Razred: 4.

Dan:

Predmet: GUM

Ura: 2.

Datum:

Sklop: JAZ IN DRUŽINA Učna enota: Glasba me predstavi Cilji: • Učenci spoznajo učna gradiva in njihovo uporabo. • Spoznajo učbenik in funkcijo junakov pri predmetu. • Predstavijo svoje predstave o glasbi in zvoku. • Raziskujejo glasbene izkušnje sošolcev. Učne metode: verbalno-tekstualna – razlaga, razgovor, pripovedovanje, poslušanje, poročanje, grafično delo, branje, pisanje, opazovanje demonstrativno-ilustracijska – prikazovanje oz. demonstracija eksperimentalna – eksperimentiranje izkustveno učenje – igra, praktično delo Učne oblike: frontalna, individualna, skupinska, delo v dvojicah Učni pripomočki/sredstva: Predpriprava na učno uro: Učilnico uredimo tako, da lahko oblikujemo krog s stoli. Lahko pa tudi sedimo na tleh. Pripravimo si: • krog z napisom GLASBA na eni strani in napisom ZVOK na drugi, • nekaj manjših listov za zapis besed o glasbi, • flomaster, • učbenik, • SDZ.

5


IZVEDBA UČNE URE

UVODNI DEL • Učenci sedijo v krogu, na tleh ali na stolih. • Napovemo igro asociacij. Igra asociacij – KAJ JE GLASBA? Na sredino kroga položimo krog z napisom GLASBA in učencem naročimo, naj poiščejo čim več besed, ki se jih spomnijo ob tej besedi. Vse ideje učencev sproti zapisujemo na manjše lističe in jih polagamo na sredino kroga ob napis GLASBA. Naredimo neke vrste miselni vzorec. Opomba: Učenci hitro zaidejo v imenovanje naslovov pesmi, ki jih poznajo. Usmerimo jih v širše razmišljanje, v iskanje besed, ki ne pomenijo konkretno naslova pesmi, so pa povezane z glasbo in njihovimi izkušnjami z njo. Dodamo tudi svojo asociacijo – umetnost zvokov. • O vsaki asociaciji vodimo pogovor. • Povzamemo, npr.: Glasba ima veliko zvrsti. Različnim ljudem je všeč različna glasba … Posebej se ustavimo ob trditvi, da je glasba umetnost zvokov. • Kaj je zvok? Obrnemo krog z napisom GLASBA. Na drugi strani je napis ZVOK. Vodimo pogovor: Kakšen je lahko zvok? Kako bi ga lahko ponazorili? • Učence pozovemo, naj po vrsti ustvarjajo zvoke. Vsak izvedeni zvok poimenujemo in določimo njegov izvor. GLAVNI DEL • SDZ, str. 4 Spoznajmo junake Učenci vzamejo delovni zvezek. Spoznajo junake na str. 5. Tiho preberejo, kaj junaki sporočajo. Izberejo junaka, ki jim je najbolj všeč. Posamezne učence pozovemo, naj predstavijo izbranega junaka. Iščemo podobnosti in razlike med učenci in junaki. Različne glasbene izkušnje • SDZ, str. 6 Navdušimo učence, da postanejo glasbeni detektivi. Pozovemo jih, naj preberejo besedilo pri Cofu.

6


Preverimo razumevanje. Povemo, da imajo za izvedbo naloge 10 minut. Učenci izvedejo nalogo. Naročimo, naj se usedejo v krog, ko izpolnijo preglednico. O izvedeni nalogi vodimo pogovor.

ZAKLJUČNI DEL Poročanje Učenci v krogu poročajo o svoji raziskavi. Poročajo o vsakem vprašanju posebej, npr.: Kdo od učencev zna zapeti Kekčevo pesem? … Vsak učenec prebere ime sošolca, ki ga je napisal v preglednico. Domače delo Učenci rešijo nalogo v SDZ na str. 7.

7

Priprave gum 4 razred lekt  
Priprave gum 4 razred lekt