Page 1

Wybra³em Geografiê XXI wieku!

A TY? „Geografia XXI wieku” to podrêcznik: • Napisany przez polskich nauczycieli praktyków specjalnie z myœl¹ o nowej podstawie programowej • Uwzglêdniaj¹cy pomys³y rzeszy nauczycieli geografii, zg³oszone w ogólnopolskiej akcji recenzowania superpodreczniki.pl • Odpowiedni zarówno dla uczniów, którzy planuj¹ zdawanie matury z geografii, jak i dla tych, którzy w kolejnych latach bêd¹ uczyli siê przyrody • Oferuj¹cy kompletny zestaw pomocy dydaktycznych dla nauczyciela, obejmuj¹cy równie¿ nowe media

Wybierz „Geografiê XXI wieku” – podrêcznik, o jakim nauczyciele zawsze marzyli!

SUPERPODRECZNIKI.PL

Zdecyduj ju¿ dziœ!

Z NAUCZYCIELAMI I DLA NAUCZYCIELI

WejdŸ na stronê www.klett.pl/deklaracja, wype³nij deklaracjê wprowadzenia podrêcznika, a otrzymasz bezp³atnie zestaw nauczycielski o wartoœci ponad 2000 z³!

Jesteœ zainteresowany zapoznaniem siê z podrêcznikiem? • wejdŸ na stronê klett.pl/zaproszenie

NAS Œ O R ZAP WOJEJ DO T O£Y! SZK

• w formularzu okreœl czas i miejsce spotkania z nami • skontaktujemy siê z Tob¹, by dopasowaæ spotkanie do Twoich potrzeb!

Infolinia: 61 84 96 223

SprawdŸ kontakt do Kierownika Regionalnego w Twojej okolicy! www.klett.pl/kontakt

Nr MEN 464/2012

Klett_EduPress_geografia_205x285_lite