Page 1

ODLIČNA IZBIRA ZA UČBENIŠKI SKLAD

Zakaj učitelji izbirajo serijo Raziskujem ...?

BREZPLAČNO

DODATNO GRADIVO ZA UČITELJE Na spletni strani www.devetletka.net so za učitelje uporabnike brezplačno na voljo: • predlog letne priprave • predlogi dnevnih priprav • rešitve nalog iz delovnega zvezka in samostojnega delovnega zvezka • priročniki za učitelje • zbirka nalog za preverjanje in ocenjevanje znanja v formatu doc/pdf • zbirka predstavitev v PowerPointu Dodatno gradivo za komplet Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje bo na voljo najkasneje avgusta 2018. NOVO

1

Urna učna  priprava  za  predmet  GEOGRAFIJA                  

Šola:     Razred:   6.   Datum:         Učna  tema:     U V O D         Učna  enota:     Začetek  potovanja  (uvodna  ura)       Operativni  učni  cilji:       Učenec:   •  izve,  kaj  zajema  nov  predmet,     •  spozna  učna  gradiva  in  izve,  kako  se  jih  uporablja,     •  izve,  kako  bo  potekalo  delo  pri  predmetu,     •  izve,  na  kakšen  način  bo  pridobil  ocene.    

Letna učna priprava – Geografija 6

Učna ura:    

  Učne  oblike:  

LETNA UČNA PRIPRAVA

§ § § §

frontalna, individualna,   skupinska,   delo  v  dvojicah.  

Učne metode:   § verbalno  tekstualna  −  razlaga,  razgovor,   pripovedovanje,  poslušanje,  poročanje,   grafično  delo,  branje,  pisanje,   opazovanje,   § demonstrativno  ilustracijska  –   prikazovanje  oz.  demonstracija,   § eksperimentalna  –  eksperimentiranje,     § izkustveno  učenje  –  igra,  praktično  delo.  

  Strategija  izobraževalno-­‐vzgojnega  dela:     Seznanitev  z  delom       Učila  in  učni  pripomočki:   § atlas,   § stenski  zemljevid  sveta,   § samostojni  delovni  zvezek  Raziskujem  Novi  svet  6,   § irokus,   § računalnik  s  projektorjem,   § elektronske  prosojnice  (EP).    

GEOGRAFIJA 6. razred

Geografija Str. 6 Tole je lahko: Geografija je

Zemlja, Evropa,

Slovenija, rešijo

Str. 10 / nal. 1:

individualno, rešijo

; b) rešijo individualno

a) rešijo individualno

individualno.

.

Venera, planete: Merkur,

Vesolje

Jupiter, Saturn,

Slovenija, številka), pošta,

Osončje

PLANET ZEMLJA Mount Everest,

8848 m, Triglav,

2864 m, Ljubljana,

Bohinjsko jezero,

UTRJEVANJE   PONAVLJANJE  IN Planet  Zemlja   ja,  Vesolje  in  

Geografi                                                                                                                                                         2   emlje.                               proučevanje  Z  je  pomembno   1.  Napiši,  zakaj     e.       prikazane  različne  pojav ografiji.   ografijah  imaš   javov  na  fot 2.  Na  spodnjih  fot ime  pojava  ali  po ografija.   otografijo  napiši   ali  družbena  ge a)  Pod  vsako  f roučuje  fizična   napiši,  ali  jih  p b)  Na  drugo  črto  

6

____ __________________ ______________              _ ___   _______            __________ __________________ ______________            __ _______            __________

__________________

Sava

na Zemlje je malo izbočena, krogle. Na ekvatorju obliko nepravilne a) Zemlja ima Str. 26 / nal. 1: sploščena. tečaju pa malo za obzorjem … severnem in južnem »izginjanje« ladje posnetki iz vesolja; Zemlje; fotografije, b) Potovanje okoli skorja. jedro; plašč; zemljina Str. 27 / nal. 2:

Oblika in zgradba

Priročnik za učitelj e za pouk geogra v šestem razredu fije osnovne šole

Evropa,

hišna naslov (ulica in ime in priimek, Str. 17 / nal. 1: Rimska cesta. MERKUR, Zemlja, Osončje, JUPITER, URAN, , ZEMLJA, MARS, a) LUNA; b)VENERA Str. 19 / nal. 2: č) SONCE NEPTUN; c) SATURN; individualno. Zanimivosti rešijo svetlobo in toploto Str. 20 / nal. 3: Sonce Zemlji daje premalo omogoča Sonce. ne preveč in ne Življenje na Zemlji od Sonca in prejema Str. 20 / nal. 4: je ravno prav oddaljena (energijo). Zemlja sonde 5, 4, avtomatske svetlobe in toplote. 3, umetni sateliti teleskop 2, rakete Observatorij 1, Str. 22 / nal. 1: 6. potreboval Hubblov teleskop na Zemlji, bi planet podobnega življenju Za nastanek življenja, … Str. 22 / nal. 2: temperature vodo, primerne ozračje s kisikom,

Tole je lahko:

1

Mars;

Luno, nekatere lahko: zvezde, Str. 12 Tole je . rešijo individualno telesa Vesolje in nebesna meteorit, Zemlja. planeti, komet, galaksija, zvezde, vesolje; velikanski Str. 16 / nal. 1: meteorji, meteoriti; galaksija, sonce, zvezde, komet, telesa. Str. 16 / nal. 2: so različna nebesna prostor, v katerem

__________________

_____________        __________ _____________   ____   _______            __________ __________________ _____________                  _ _______            __________ opisa   __________________ da   črko   izpred   To   narediš   tako,   5                 smiselno   poveži.                                                       pojme   in   opise                                                     3.   Spodaj   navedene                                                      pojmu.                       vetlo   prepišeš  k  pripadajočem telo,  ki  ga  vidimo  kot  s ljsko   znjeno  veso   ajhno  zamr ino  Sonca                                      A      m ko  zaidejo  v  bliž _____  ZVEZDE   roglo  z  repom,                                                k ste  krogle     egrete  plina                                                    velike,  zelo  s                                      B       emlje   _____  LUNA       aravni  satelit  Z                                C        n _____    KOMETI          naša  Galaksija   D       milijard  zvezd _____  GALAKSIJA                       estavlja  jo  več   CESTA            E        s 1   _____  RIMSKA  

__________________

Za šolsko leto 2018/19 bodo za prenovljeni učbenik Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje na voljo tudi tematske priprave z idejami za delo - kaj vse je mogoče uporabiti in kako.

BREZPLAČNO

GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI

birko Raziskujem ... za geografijo uporabljam že kar nekaj let, v zadnjih letih samostojne Z delovne zvezke. Zbirko rada uporabljam pri pouku, ker je sistematična in pregledna. Več kot dobrodošli so videoposnetki, ki niso predolgi, pa vendar prikažejo bistvo. Samostojni delovni zvezki in učbeniki so tudi polni zelo kakovostnih fotografij. Samostojne delovne zvezke uporabljam zato, ker je v njih po mojem mnenju kakovosten izbor vaj (ne preveč in ne premalo), s pomočjo katerih lahko učenci sami ali pri skupinskem delu zelo dobro utrdijo snov.

O B O G AT E N A U Č N A S E R I J A

Raziskujem …

Tanja Plohl, Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica

Rokusova geografija v osnovni šoli

 erijo Raziskujem … uporabljam pri pouku geografije že vse od njenega nastanka. Razlogov S je veliko. Premišljeno zasnovane vsebine v povezavi z nalogami omogočajo utrjevanje in vpogled v to, kaj so se učenci dejansko naučili in odnesli, ter takojšnjo reakcijo. Učence zelo pritegnejo tudi neverjetne fotografije in interaktivna gradiva na spletu. Serija Raziskujem … ostaja zakladnica znanja, ki omogoča, da tudi kasneje, v srednji šoli, pobrskamo po njej. Boštjan Majerič, Osnovna šola Bogojina

 ri pouku geografije že nekaj let uporabljam samostojne delovne zvezke. Gradivo P me je prepričalo s svojo izjemno uporabnostjo. Geografija je veda, ki mora slediti sodobnim trendom in dogodkom, in gradivo mi s svojo aktualnostjo in sprotnimi posodobitvami to nedvomno omogoča. Andreja Janša, Osnovna šola Vižmarje - Brod

Elektronske izdaje so na www.iRokus.si brezplačno na voljo vsem učiteljem in učencem, ki uporabljajo serijo Raziskujem … Elektronska oblika učbenika in delovnega zvezka je na videz enaka tiskani, le da ima dodano zelo uporabno orodjarno, ki omogoča povečevanje izbranega dela besedila, dodajanje beležk, pisanje po straneh idr.

Želite dodatna pojasnila?

Elektronska oblika samostojnega delovnega zvezka je še bogatejša – vključuje tudi multimedijske in interaktivne vsebine: videoposnetke, galerije fotografij, animacije, interaktivne zemljevide in interaktivne naloge. NOVO

Na voljo so vam naše izobraževalne svetovalke, ki vas lahko obiščejo na šoli, ko imate čas. European Educational Publishers Group

Za šolsko leto 2018/19 bodo na voljo tudi kratki opisi vsebine videoposnetkov z vprašanji za analizo.

Marinka Velikanje

PRENOVA 2018

EPG

031/725 534 marinka.velikanje@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett je članica Evropskega združenja

NA OGLED ŽE DANES!

Vaš učiteljski dostop bomo uredili sami na osnovi uradnega seznama učnih gradiv za vašo šolo (za šolsko leto 2018/19), ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada.

Vzorčne vsebine prenovljenega učbenika Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje si lahko v elektronski obliki ogledate že danes, in sicer na www.iRokus.si/novosti.

Učenci, ki bodo uporabljali delovni zvezek ali samostojni delovni zvezek, bodo do elektronskega gradiva dostopali s kodo, ki jo najdejo v gradivu. Če boste uporabljali samo učbenik, bo tudi dostop učencev do njega urejen avtomatsko, na osnovi uradnega seznama gradiv za vašo šolo, ki ga pridobimo pri skrbniku učbeniškega sklada.

DN171125 Letak Geografija.indd 1-3

Slavica Bela 031/622 751 slavica.bela@rokus-klett.si

Suada Čaušević 040/560 847 suada.causevic@rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana telefon: 01 513 46 00 e-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN171125 | Založba Rokus-Klett

VAŠ BREZPLAČNI DOSTOP

šolskih založnikov (EEPG).

05/02/18 11:05


POSELITEV

Zakaj imenujemo Zemljo tudi modri planet?

Klifi Moher na Irskem, obala Atlantskega oceana

Na fotografijah Zemlje, posnetih q Imena in velikosti celiniz vesolja, prevladuje modra barva. To je zato, ker je večina Zemljinega površja prekritega z vodo. Voda prekriva 71 % Zemljinega površja in je življenjskega pomena za vsa živa bitja na Zemlji. Voda 2 na Zemlji je lahko slana ali sladka, tekoča ali stoječa, površinska ali podzemna. Tvori oceane, morja, jezera, reke, mokrišča, podzemne vode in ledenike. V Evropa Severna Azija naravi jo najdemo v vseh treh agregatnih stanjih: Amerika

1

Arabski polotok

2

Grenlandija

3

Monako, najgosteje poseljena država v Evropi

2

4

11

4

število v milijardah

2

8

6

5

7

15

8 9

7 14

11 12

10

13 Legenda: Čim bolj temno je obarvano področje, tem bolj je poseljeno.

Graf naraščanja števila prebivalstva

6000 pr. n. št.

4000 pr. n. št. leto

2000 pr. n. št.

Zakaj večina velikih mest leži ob vodi?

2017

2010

2000

1980

1990

1970

1920

1960

1940

1950

1930

1900

1910

1850

!

Prve visoke civilizacije so nastale ob rekah. Reke so jim pomenile vir pitne vode in vode za namakanje polj. S poplavljanjem so reke s sabo prinesle rodovitno blato, ribe v rekah pa so bile pomemben vir hrane.

Tisoče let je prebivalstvo naraščalo zelo počasi. Zadnjih 200 let pa je število prebivalcev zaradi boljše zdravstvene oskrbe, več pridelane hrane in številnih iznajdb, ki nam lajšajo življenje, skokovito naraslo. Leta 2017 je na Zemlji živelo več kot 7 milijard ljudi, razporeditev poselitve pa je zelo neenakomerna. Na štirih velikih območjih živi več kot dve tretjini vsega prebivalstva na Zemlji. To so Vzhodna Azija, Južna Azija, Jugovzhodna Azija in Evropa. To so območja, kjer so nižje nadmorske višine, ugodno podnebje in rodovitne prsti. Vedno je imela pomembno vlogo pri poselitvi tudi bližina vode. Še danes večina večjih mest leži na morski obali ali ob velikih rekah in jezerih.

STATISTIČNA DEJSTVA Na svetu se vsako minuto rodi približno 258 prebivalcev, umre pa jih približno 110.

Chicago, mesto v ZDA, leži ob jezeru.

Število prebivalcev je v zadnjih 200 letih zaradi boljše zdravstvene oskrbe, več pridelane hrane in številnih izumov skokovito naraslo.

Tokio, največje mesto na svetu, leži ob morju in ob izlivu reke.

V novi rubriki Da bo jasno najdemo pojasnila posameznih dejstev, npr.: Nadmorska višina Triglava je 2864 metrov, torej je to gora.

V prepričanju, da bo serija Raziskujem … izpolnila vaša pričakovanja, vas lepo pozdravljam.

NEVERJETNICE Vodo, ki so jo pili dinozavri, piješ danes tudi ti.

Antarktika

Avstralija

Južna Amerika

Evropa

Severna Amerika

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4.

otočje – skupina bližnjih otokov s podobnimi značilnostmi mokrišče – z vodo poplavljeno zemljišče, voda je lahko stoječa ali tekoča, sladka ali slana (močvirje, barje, mrtvica … ) ledenik – velika ledena gmota na Zemljinem površju preliv – ozek del morja med celinami pokrajina – del Zemlje, ki se po naravnih in družbenih značilnostih razlikuje od okolice visoke civilizacije – visoko organizirane človeške družbe, ki so nastale pred več kot 5000 leti ob Nilu, Evfratu, Tigrisu in drugih velikih rekah

em ci

ljen

u ab por o enik učb edno u o izdaj ega n še v sedanj delov do jnega osto zvezka sam

5. 6.

V atlasu poišči zemljevid Slovenije in z njegovo pomočjo opiši: · kaj je značilno za površje Slovenije, · katere so prevladujoče reliefne oblike v tvoji domači pokrajini. Oglej si zemljevid gostote prebivalstva na strani XX in ga primerjaj s fizičnim zemljevidom sveta. Naštej območja, ki so redko poseljena. Pojasni, zakaj so redko poseljena. Ob katerem zalivu in morju leži Slovenija? V učbeniku sta na strani XX fotografiji dveh mesti. Poišči ju v atlasu in opiši njuno lego, ob katerem morju, reki ali jezeru sta. Preberi statistična dejstva na strani XX. Najvišje gore posameznih celin poišči na zemljevidu Sveta in poimenuj gorovja, katerih del so najvišje gore. Oglej si zemljevid na strani 33 in opiši lego največjih mest na svetu. Pojasni, kaj vpliva na njihovo lego.

Pojasni s pomočjo fotografije Zakaj v Sloveniji prevladujejo majhna naselja? Pomagaš si lahko tudi z zemljevidom Slovenije.

29

• V katerih agregatnih stanjih je voda na fotografijah? • Za vsako agregatno stanje dodaj še en primer.

Raznolikost nalog in samoevalvacija Zadostno število pestrih nalog vseh zahtevnostnih ravni poskrbi za temeljito utrjevanje. Naloge omogočajo ponovitev osnovnega znanja in ponujajo številne nove možnosti za nadgradnjo.

Zakaj je tako dolgo trajalo, da so ljudje začeli verjeti, da je Zemlja okrogla? Kaj omogoča in predstavlja morje ljudem? Zakaj število prebivalstva danes narašča hitreje kot v preteklosti? S kakšnimi težavami se srečujejo v državah, kjer prebivalstvo hitro narašča? Kaj se bo zgodilo, če bo število prebivalcev še naprej tako hitro naraščalo? Kako posamezne reliefne oblike vplivajo na življenje ljudi? Kateri dejavniki so vplivali na razvoj pristanišča Rotterdam?

Pojasni s pomočjo zemljevida

S LOVA RČ E K

30/01/2018 10:33 Sprehod po spletu

Naloge v rubrikah Opazuj, Preberi, Poglej … in pojasni, ki so dodane za aktivno usvajanje učne snovi, so namenjene preverjanju razumevanja nove snovi, povezovanju vsebin ter razvijanju spretnosti in veščin. Te rubrike so namenjene tudi aktualizaciji vsebin.

23

Obišči www.stat.si (http://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17) in poišči podatke o: · številu prebivalcev v Sloveniji, · povprečni gostoti poselitve in · številu naselij v Sloveniji.

Hongkong (Xianggang), Kitajska

36

37

26/01/2018 11:50

GEO6 UCB notranjost 03.indd 36-37

24/01/2018 12:12

Na koncu posamezne teme je slovarček neznanih besed in pojasnil.

7. razred

Brezplačno dodatno gradivo za učitelja Poleg priročnika za učitelje, rešitev nalog ter letnih in dnevnih priprav na www.devetletka.net serija ponuja učiteljem tudi brezplačne elektronske učbenike, delovne zvezke in samostojne delovne zvezke na www.iRokus.si.

Rubrika Sprehod po spletu usmerja k drugim medijem. Zaradi pomena in razvoja informacijske tehnologije je prav, da učence seznanimo z različnimi spletnimi naslovi, kjer lahko najdejo gradivo, s katerim bodo razširili svoje znanje ali le potešili svojo radovednost.

8. razred

9. razred

ŠE VEDNO NA VOLJO

16,60 EUR

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Samostojni delovni zvezek

7

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

8

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM NOVI SVET Samostojni delovni zvezek

8

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Helena Verdev

RAZISKUJEM SLOVENIJO Samostojni delovni zvezek

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16,60 EUR

16,60 EUR Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon. html?src=R9sGLNsQVqBpKGcXcU0APQ-1-5 Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Priložena koda za dostop do e-gradiva

GEOGRAFIJA 6 RZ UC 2016 naslovnica.indd All Pages

Delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon. html?src=R9sGLNsQVqBpKGcXcU0APQ-1-5

www.iRokus.si

04/05/17 09:23

Samostojni delovni zvezek Raziskujem Zemljo 6

GEO 6 RZ DZ 2017 naslovnica.indd 1

13/06/16 11:59

7

11,50 EUR

Učbenik Raziskujem Zemljo 6

Delovni zvezek Raziskujem Zemljo 6

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Samostojni delovni zvezek

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16,60 EUR

7

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM STARI SVET Samostojni delovni zvezek

7

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

8

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM NOVI SVET Samostojni delovni zvezek

8

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Helena Verdev

RAZISKUJEM SLOVENIJO Samostojni delovni zvezek

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16,60 EUR

16,60 EUR Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

789612 099367

GEO 7 UCB 2016 naslovnica.indd All Pages

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

03/05/17 09:17

Samostojni delovni zvezek Raziskujem Stari svet 7

Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

8 16,60 EUR

11,50 EUR

21/07/15 13:57

Učbenik Delovni zvezek Raziskujem Stari svet 7 Raziskujem Stari svet 7

Geografija SDZ 8 naslovnica.indd 1-3

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM ZEMLJO Samostojni delovni zvezek

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16,60 EUR

16,60 EUR

7

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM STARI SVET Samostojni delovni zvezek

7

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

8

Helena Verdev

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM NOVI SVET Samostojni delovni zvezek

8

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Helena Verdev

RAZISKUJEM SLOVENIJO Samostojni delovni zvezek

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

16,60 EUR

16,60 EUR Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

789612 099985

Geografija 8 UCB 2016 naslovnica.indd 1,3

Z uporabo serije Raziskujem … prispevate k uresničevanju poslanstva društva National Geographic Society. Društvo je ena največjih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu, ki že od leta 1888 podpira znanstvene raziskave, pomembne za človeštvo, financira odprave v še neraziskane kraje in kulture sveta, spodbuja ohranjanje in zaščito okolja ter skrbi za izobraževanje novih in novih generacij.

Helena Verdev

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISBN 978-961-209-999-2

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

21/04/17 11:22

Samostojni delovni zvezek Raziskujem Novi svet 8

9

789612 099992

9

NJENA IZPOPOLAJA IZD

Samostojni delovni zvezek

9 Helena Verdev

Raziskujem

NOVI SVET 8

Učbenik za geografijo v osmem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

11,50 EUR

Delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Geografija 8 RNS DZ 2015 naslovnica_dotisk.indd 1

Helena Verdev

RAZISKUJEM SLOVENIJO

Helena Verdev

Raziskujem

NOVI SVET 8 13,25 EUR

ISBN 978-961-209-998-5

9

13/06/16 11:05

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Samostojni delovni zvezek

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-935-0

9

V SERIJI SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE: V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Raziskujem

STARI SVET 7

STARI SVET 7 GEO RSS 7 DZ 2015 naslovnica_dotisk.indd 1

8

Helena Verdev

RAZISKUJEM NOVI SVET

Helena Verdev

Helena Verdev

Raziskujem

13,25 EUR

ISBN 978-961-209-936-7

9

Geografija SDZ 7.indd 1-3

Helena Verdev

RAZISKUJEM ZEMLJO

16,60 EUR

Z uporabo serije Raziskujem … prispevate k uresničevanju poslanstva društva National Geographic Society. Društvo je ena največjih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu, ki že od leta 1888 podpira znanstvene raziskave, pomembne za človeštvo, financira odprave v še neraziskane kraje in kulture sveta, spodbuja ohranjanje in zaščito okolja ter skrbi za izobraževanje novih in novih generacij.

16,60 EUR

Priložena koda za dostop do e-gradiva

09/03/17 08:34

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Samostojni delovni zvezek

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

www.iRokus.si

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

STARI SVET

ZEMLJO 6

13,25 EUR

ISBN 978-961-209-799-8

8

V SERIJI SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE: V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Helena Verdev

16,60 EUR

789612 097998

7

Raziskujem

Helena Verdev

9

Helena Verdev

RAZISKUJEM STARI SVET

Učbenik

Helena Verdev

RAZISKUJEM STARI SVET

RAZISKUJEM NOVI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

7

13/06/16 10:55

Raziskujem SLOVENIJO

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

RAZISKUJEM SLOVENIJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

6

RAZISKUJEM ZEMLJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

RAZISKUJEM STARI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Samostojni delovni zvezek

Z uporabo serije Raziskujem … prispevate k uresničevanju poslanstva društva National Geographic Society. Društvo je ena največjih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu, ki že od leta 1888 podpira znanstvene raziskave, pomembne za človeštvo, financira odprave v še neraziskane kraje in kulture sveta, spodbuja ohranjanje in zaščito okolja ter skrbi za izobraževanje novih in novih generacij.

6

11,50 EUR

Delovni zvezek Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje

Helena Verdev

RAZISKUJEM ZEMLJO

16,60 EUR

Samostojni delovni zvezek

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Geografija SDZ 6 naslovnica 2017.indd 1-3

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon. html?src=R9sGLNsQVqBpKGcXcU0APQ-1-5 Z uporabo serije Raziskujem … prispevate k uresničevanju poslanstva društva National Geographic Society. Društvo je ena največjih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu, ki že od leta 1888 podpira znanstvene raziskave, pomembne za človeštvo, financira odprave v še neraziskane kraje in kulture sveta, spodbuja ohranjanje in zaščito okolja ter skrbi za izobraževanje novih in novih generacij.

7

V SERIJI SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE: V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Učbenik

RAZISKUJEM ZEMLJO

RAZISKUJEM SLOVENIJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

Raziskujem NOVI SVET

9

RAZISKUJEM NOVI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Samostojni delovni zvezek

RAZISKUJEM NOVI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

RAZISKUJEM SLOVENIJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

RAZISKUJEM SLOVENIJO

16,60 EUR

RAZISKUJEM STARI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

RAZISKUJEM ZEMLJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

8

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Učbenik

Samostojni delovni zvezek

Raziskujem

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM NOVI SVET

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

RAZISKUJEM NOVI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

8

16,60 EUR

RAZISKUJEM SLOVENIJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

7

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

RAZISKUJEM ZEMLJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Samostojni delovni zvezek

RAZISKUJEM STARI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM STARI SVET

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Z DOSTOPOM DO ELEKTRONSKE OBLIKE

RAZISKUJEM STARI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

16,60 EUR

RAZISKUJEM ZEMLJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

RAZISKUJEM NOVI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

6

RAZISKUJEM SLOVENIJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

RAZISKUJEM ZEMLJO • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

RAZISKUJEM STARI SVET • SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

7

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5 Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Helena Verdev

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon. html?src=R9sGLNsQVqBpKGcXcU0APQ-1-5

Samostojni delovni zvezek

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

RAZISKUJEM ZEMLJO

16,60 EUR

Helena Verdev

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

6

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Helena Verdev

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

V SERIJI SAMSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE:

Društvo National Geographic Society s sedežem v Washingtonu je ena največjih neprofitnih znanstveno-izobraževalnih organizacij na svetu, ki deluje neprekinjeno že od leta 1888. Njegovo poslanstvo je razsvetljevanje, poučevanje in spodbujanje ljudi k skrbi za naš planet. Člani društva verjamejo, da moč znanosti, raziskovanja in pripovedovanja zgodb lahko spreminja svet. Prek svojih publikacij, učnih gradiv, medijskih portalov in dogodkov mesečno navdihujejo in širijo geografsko pismenost več kot 600 milijonov ljudi. Društvo je doslej financiralo že več kot 11.000 raziskovalnih, proučevalnih in naravovarstvenih odprav in projektov. Številni med njimi so navdušili svet in se zapisali v zgodovino.

Helena Verdev

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Delovni zvezek

Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole 6

V SERIJI SAMOSTOJNIH DELOVNIH ZVEZKOV NAJDETE: Helena Verdev

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

RAZIS KUJ EM ZEML JO • NOVO P OTOVANJE • D ELOVNI ZVEZEK

6

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Učbenik

• Oglej si zemljevid na strani 26 in primerjaj razčlenjenost celin. • Katere celine so najbolj razčlenjene? • Katere celine so najmanj razčlenjene?

6. razred

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Učbenik Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje

Razčlenjenost celin

Opazuj in pojasni

Kakšna je oblika Zemlje? Naštej dokaze, ki potrjujejo, da je Zemlja okrogla? Kakšna je notranja zgradba Zemlje? Kakšen pomen ima ozračje za Zemljo in življenje na njej? Kakšno je razmerje med kopnim in vodo na Zemlji? Opiši kroženje vode! Kaj je celina? Kaj je ocean? Naštej oceane in celine ter jih pokaži na zemljevidu. Kakšna je razlika med absolutno in relativno višino? Naštej in opiši reliefne oblike. S pomočjo zemljevida sveta primerjaj razčlenjenost celin. S pomočjo zemljevida sveta opiši površje posameznih celin. Naštej dejavnike, ki vplivajo na gostoto prebivalstva. Zakaj večina ljudi živi ob vodi? Zakaj je na višjih nadmorskih višinah praviloma manjša gostota prebivalstva?

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Z uporabo serije Raziskujem … prispevate k uresničevanju poslanstva društva National Geographic Society. Društvo je ena največjih znanstvenih in izobraževalnih organizacij na svetu, ki že od leta 1888 podpira znanstvene raziskave, pomembne za človeštvo, financira odprave v še neraziskane kraje in kulture sveta, spodbuja ohranjanje in zaščito okolja ter skrbi za izobraževanje novih in novih generacij.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Razmišljaj kot geograf

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

NOVO POTOVANJE

6

ledeniki 69 %

en vode je v oceanih ov 71 % Zemljinega površja je pokritega učdel renz vodo, ovečji in je slana. ob p lahk ljajo

GEO6 UCB notranjost 03.indd 22-23

Helena Verdev

podzemna voda 30 %

P L A NET ZEM LJA

PONOV I

97,5 % vse vode na Zemlji je slane, večinoma je v oceanih in morjih. Preostalih 2,5 % vode predstavlja sladka voda, ki je večinoma v ledenikih in pod Zemljinim površjem, manjši delež vode na Zemlji pa je v rekah, jezerih in mokriščih.

22

Raziskujem Zemljo

8

Celina je velik del kopnega, ki je z vseh strani obdan z morjem. Na Zemlji je sedem celin. Največja je Azija.

GEO6 UCB notranjost 04.indd 28-29

A P R E N OV 8 201

10

Voda v naravi Razčlenjena celina ima veliko otokov, polotokov in zalivov.

voda v ozračju, močvirja)

28

Helena Verdev, avtorica in urednica serije Raziskujem … Založba Rokus Klett

13

voda na površju 1 % (reke, jezera, Afrika

SLIKOVNI SLOVARČEK Voda v vseh treh agregatnih stanjih: • plinastem (oblaki), • trdnem (ledena gora) in • tekočem (morje).

18

30

Azija

Naš namen je učenca usmeriti v spoznavanje našega čudovitega planeta tako, da ga bo vzljubil, ga želel raziskovati in zanj tudi skrbeti. Celotno gradivo v seriji Raziskujem … je zato zanimivo, pestro, barvito in privlačno.

24

45

Bogato slikovno gradivo in zemljevidi Besedilo bogatijo premišljeno izbrane ilustracije, fotografije, grafi in zemljevidi – vse to je skladno z zahtevnimi standardi društva National Geographic Society.

Aktivne metode dela za učence: Razmišljaj kot geograf, Pojasni s pomočjo zemljevida in Pojasni s pomočjo fotografije.

Vprašanja za ponovitev

DA BO JASNO Obala je mejni pas med kopnim in morjem. Poznamo morske, rečne in jezerske obale.

Opazuj in pojasni

mio km²

Aktualnost in kritično razmišljanje Gradivo vključuje najsodobnejša spoznanja in teorije. V rubriki V žarišču so predstavljeni številni problemi našega vsakdanjika, in to na način, ki učenca spodbuja h kritični presoji in odgovornemu ravnanju.

33

24/01/2018 12:11

P L A NET ZEM LJA

sladka voda 2,5 %

voda 71 %

Problemski pristop in poudarjena vloga učenca Vsi podnaslovi so zapisani v obliki vprašanj, kar učence spodbuja k samostojnemu iskanju odgovorov na podlagi dosedanjih izkušenj in k pridobivanju novih spoznanj.

Ob morju so se najprej začela naseljevati pomorska ljudstva starega sveta. V srednjem veku so zaradi potreb trgovanja ob morju nastala številna pristanišča. Kasneje so bila ta pristanišča izhodišče za raziskovanje novih območij v Severni in Južni Ameriki. Tudi v novo osvojenih deželah Afrike, Azije ter Severne in Južne Amerike so prva naselja gradili predvsem ob morju.

Satelitska slika Arabskega polotoka.

Danes so med posameznimi celinami velike razlike, kar jih vsako na svoj način dela zanimivo. Velik vpliv na druge pojave ima razčlenjenost celine, to je koliko ima otokov, polotokov in zalivov. Najbolj razčlenjena celina je Evropa, ima številne otoke in polotoke, morja in zalivi segajo daleč v notranjost celine. Celine se razlikujejo tudi po obliki, legi, velikosti, po različnih reliefnih oblikah, nadmorski višini …

Rubrika Pomembno prinaša dejstva, ki so pomembna tako za splošno izobrazbo kot tudi za razumevanje prebranega, zato je pomembno, da si jih učenec zapomni.

POMEMBNO Gostota poselitve nam pove, koliko prebivalcev živi na določenem območju. Gre za razmerje med številom ljudi in površino ozemlja, na katerem živijo. Izražamo jo s številom prebivalcev na kvadratni kilometer (preb./km²).

GEO6 UCB notranjost 03.indd 32-33

4

slana voda 97,5 %

Tokio Šanghaj Ciudad de México Delhi Peking Bombay Lagos Daka Moskva Sâo Paulo Kairo London New York Džakarta Kalkuta Los Angeles

2100

leto

STATISTIČNA DEJSTVA Jezera, reke, potoki in ribniki predstavljajo le 0,1 % vse vode na Zemlji.

15 16

11 0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

število v milijardah

8000 pr. n. št.

14

Kaj pomeni, da je4celina razčlenjena?

Primerjava velikosti celin

6

10

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

100000 pr. n. št.

1

Antarktika

q

3

5

3

Satelitska slika Grenlandije

kopno 29 %

V Slikovnem slovarčku je razlaga posameznega pojma podkrepljena s fotografijo.

1 2 9

12 13 16

32

tekočem: • sladka voda: vodne kapljice v ozračju, reke, 1 jezera, mokrišča, podzemna Afrika voda v prsti in pod Zemljinim površjem; 3 • slana voda: morja, oceani, jezera; Južna plinastem: vodna Amerika para v ozračju; trdnem: sneg, led (ledeniki, ledene gore).

otočje (Indonezijsko otočje)

Gostota poselitve

Graf naraščanje števila prebivalcev od leta 200 pr. n. št. do leta 2017

3

NEVERJETNICE V delih velemest živi tudi več kot 80.000 ljudi na kvadratnem kilometru.

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Serijo Raziskujem …, ki ponuja učbenike (potrjene po posodobljenem učnem načrtu), delovne zvezke in samostojne delovne zvezke, nadgrajuje bogato brezplačno dodatno gradivo za učitelja in gradivo v elektronski obliki.

STATISTIČNA DEJSTVA Največji otok na svetu je Grenlandija, ki meri več kot 2 milijona km².

q

Zakaj število prebivalstva na Zemlji hitro narašča?

1500

Kopno je razdeljeno na šest velikih delov, ki jih imenujemo celine ali kontinenti. Posamezne celine med seboj ločujejo oceani, morja ali prelivi. Na Zemlji imamo sedem celin, saj en velik del kopnega zaradi velikih naravnih in družbenih razlik razdelimo na dve celini: Evropo in Azijo. Skupno ime za Evropo in Azijo je Evrazija. Zaradi tega sta Evropa in Azija posebnost, ker teh dveh celin ne ločuje morje, ampak med njima poteka dogovorjena meja po kopnem. Največja celina je Azija, najmanjša pa Avstralija.

NEVERJETNICE

Do pred 200 milijoni let je bila na Zemlji samo ena celina, ki se je imenovala Pangea.

V novi rubriki Neverjetnice so predstavljena zanimiva, nevsakdanja in neverjetna dejstva.

dviguje v ozračje. Manjše dele kopnega imenujemo otoki in otočja. Otokin je manjši del v kopnega, 2 Z višino se vodna para ohladi oblikuje oblake, ki se ob gorskih ki je z vseh strani obdan z vodo. Otoke imajo tudi reke in jezera. Kadar gre za verigah okrepijo. skupino bližnjih otokov jih imenujemo otočje. Del kopnega, ki sega v morje Voda seobdan v obliki padavin vrnepolotok. na površje. in je najmanj3z dveh strani, z vodo imenujemo Skrajni del 4 kopnega imenujemo rt. po rekah ali kot podzemna voda odteče nazaj v morje in vodni krog Voda je sklenjen.

Avstralija

DN171125 Letak Geografija.indd 4-6

Najgosteje so poseljene obale Atlantskega in Tihega oceana ter obale nekaterih morij. V notranjosti celin je poselitev odvisna predvsem od reliefa, bližine reke ali jezera, nadmorske višine, gospodarske razvitosti območja in prometnih povezav. Od reliefnih oblik so najgosteje poseljene doline in kotline.

1 Sončevi žarkimanjše segrevajo vodo površju, ki izhlapeva in se kot vodna para Kako imenujemo delenakopnega?

KOPNO IN VODA

Prenovljeni učbenik je odlična izbira za učbeniški sklad, saj je od prejšnje izdaje preteklo že deset let. Ob prenovljenem učbeniku bo na voljo tudi prenovljeni delovni zvezek z istim naslovom (lahko se odločite tudi za uporabo samostojnega delovnega zvezka, ki je vsebinsko in strukturno povsem skladen tako z dosedanjim kot tudi s prenovljenim učbenikom).

Komplete Raziskujem ... za ostale razrede bomo posodobili v prihodnjih dveh letih.

Katera območja so najgosteje poseljena?

Voda na Zemlji zaradi energije Sonca nenehno kroži, kar je izjemnega pomena P L AN E T ZE M L JA za planet in življenje na njem.

Kaj je celina?

Jasna in pregledna struktura Vsaka učna enota v gradivu ima preprosto zgradbo z jasno določenimi elementi. To omogoča lažjo navigacijo in boljši pregled nad vsebino.

P L A NET ZEM LJA

PL AN ET Z EM L JA

http://www.shutterstock.com/pic-148083011/stock-vector-americas-map-vector-icon.html?src=R9sGLNsQVqBpKGcX cU0APQ-1-5

Učbenik Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje z jasno in pregledno strukturo je poleg vsebinske nadgradnje obogaten tudi s popolnoma novim slikovnim gradivom ter novimi rubrikami, ki so dodane za še bolj privlačen in razgiban pouk geografije.

Serija Raziskujem ... v obliki učbenikov, samostojnih delovnih zvezkov in delovnih zvezkov

kus.si/n www.iRo

Kako voda na Zemlji kroži? P L AN E T ZE M L JA

KLJUČNE PREDNOSTI SERIJE RAZISKUJEM …

1800

Najbolj priljubljena serija Raziskujem … za geografijo, s katero poučuje že 58 % učiteljev, za šolsko leto 2018/19 prinaša prenovljeni učbenik in delovni zvezek za 6. razred Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje, ki bosta izšla spomladi 2018.

V novi rubriki Statistična dejstva so zapisani podatki, ki za samo razumevanje snovi niso najpomembnejši, so pa za učence zanimivi in jih spodbudijo, da ob njih razmislijo in pridobijo boljše predstave.

1750

Primeri vsebine prenovljenega učbenika Raziskujem Zemljo 6. Novo potovanje

1700

SPOŠTOVANI!

i več Oglejte s a vsebine n ovosti

16,60 EUR

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

20/07/15 10:04

Učbenik Delovni zvezek Raziskujem Novi svet 8 Raziskujem Novi svet 8

Geografija SDZ 9 2017 naslovnica.indd 1-3

Geografija 9 UC 2011 naslovnica.indd 1

Priložena koda za dostop do e-gradiva

Samostojni delovni zvezek Raziskujem Slovenijo 9

Raziskujem

SLOVENIJO 9

13,25 EUR

Delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole

Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

www.iRokus.si

04/05/17 09:10

Helena Verdev

Raziskujem

SLOVENIJO 9 Geografija 9 DZ 2016 naslovnica.indd 1

Priložena koda za dostop do e-gradiva www.iRokus.si

23/09/15 09:39

20/04/16 12:24

Učbenik Delovni zvezek Raziskujem Slovenijo 9 Raziskujem Slovenijo 9

05/02/18 11:05

Geo letak  
Geo letak