Page 1

PONS Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

in žina dru oja ,m Jaz

t bra

Ben

c

.

sreč

ata.

Kaj

yo at ’s Wh

si p

ta oves

am ur n

dru

g

e?

. Tim e’s ? : nam u from Ben my yo Hi, . are ? aica ere : Jam u from Wh Tim fromare yo . : I’m do n Ben ere Lon Wh : m m o Ti fr ma. is? I’m er Em ’s th o st h : y si W . Ben is m ther : bro This e? Tim ot a eg nam : is I’v ? . h en B ther at ’s Sam : Wh e is a bro is Leo. Tim e nam got : am His e you is n Ben ! e. H Hav : I hav morrow Tim Yes, to you : See Ben : Tim

t aun t Aun

ny is Jen

NOVO

Summer

’s Dad

y bab

h, th

Ssh

eb

is aby

boy Ben

beach ball

is a

e el ar Rachsins. u and Abi a’s co m Em

Dad

oče

ny je Jen Teta ra. sest

doje

pin

a

Očk

nče

tova

is This

k

doje

nče

k sp

t fan

g.

Ben

e.

žina

my

Tim

is B

fr en’s

na.

ruži

ja d mo

ca telji prija telj. telj, prija prija enov je B Tim

ily. fam

nd frie

i.

smej

To je

is sm

ily fam

a se

dru

ddy , da dad g. ilin

Pst,

slee

očk

sin cou

teta

er. sist

o

tran bra

ma , Em n. Ben childre are

B sem jaz ijo, m. Živ ime? je Ti i mi teb ? ime ajaš ijo, Živ ke. prih kod z Jamaj aš ti? Od haj ajam pri na. Prih kod pa ndo iz Lo Od am aj ma. ? Em Prih je to sestra Kdo ja mo ta. To je am bra e? im im Jaz u je . m m o Kak je Sa ta? mu ti bra Ime tudi Leo. Imaš e mu je Im tri. Ja. a ju div Se vi

in Le

a ričn sest ec, sta chel čni. in Ra stri Abi ini se m Em

ren hild d, c Leo chil and

a je

ci otro

ma , Em Ben troci. so o

. ther bro

n seve

iend .

nt. je fa

Poletje

. boy seagullOD 4. RAZREDA DALJE

six

OŽEN CD

boat spade

PONS Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

bucket sun

sun cream

sandcastle

sun hat

ruler Emma has go t

towel a lon

school sixty-eight

68

This is Be

school

g ruler . ravnil

n’s sch

a new

Pleas e give me

teache r Dad is

Besediš art Engli sh Frenc h Germ an

a tea

22

twen ty-tw o

o

schoo

To je l bag.

šolsk

Beno va šo

a torb

the sci ssors.

šolsk o torb

škarje Daj mi , pros im, šk

arje.

učite lj, učite ljica Očka je učite lj.

če

favou rite su bject? likovna vzgo ja angle ščina franc oščin a nemš čina

družba mater inš

čina

Kater i je tvo math j najlju s bši pr music edme t? matem atika glasb ena vz goja športn a vzgo ja versk a vzgo ja gosp craft odinj and de stvo sign tehnič na vz goja PE

religi ou educ s ation sewing

o.

Mord

a tvo j učite

Good morn Are yo ing. Let’s u ready? begin .

la.

a

Tim im a novo

cher.

What’ s your

ravnil

šola

bag

Tim ha s got

sixty-nine

Emma ima do lgo

ool.

scissor s

perso nal, so healt h educ cial and ation nativ e educ language ation

o.

lj ali uč iteljic

a angle ščine med pouk om go Na za vori sa četku mo an ure gleško Dobr Pleas . o e tak e out Ste pr jutro. Open yo iprav yo Učite ljeni? Za Come ur book ur . . . čnim lj/učit s, o. eljica Sit do here, pleas please. vam wn. / e. da Can yo Stand Prosim navodila Put yo u clean th up. , vz em Odpr e ite kn ite ven sv Colou ur hand up blackboard jige. Pridi, oje ... r pr Look in the pic / down, ple , please? Vstan osim, sem. at ture. ase. ite Point . . . Prosim ./Sedite. to . . . What Spus , pobriši tab is tit Show / are . . . ? Poba e/Dvignit lo. me / rvajte e roke Pleas Give Pogle sliko. , pros me . . e jte ... im. ., pleas Listen draw a . . . Poka e. žit Let’s to the sto Kaj je e na ... ry say ...? Put yo the word / song. Poka ur mo s. ži bile ph Nariš mi/Daj mi ones ite , pros away Poslu ... im ... Quiet ! šajte , pleas zg Sk Listen e! odbo upaj Posp izgovorim /pesem. Stop to me, ple V učiln ravite talkin as ici je svoje o besede. g, ple e. včasi mobil ase. h hr ne tel Tišina upno efone That’ , s . Poslu prosim! That’ very good ša s . Neha jte, prosim Well a lovely pic Učite jte done lj/u . ture. govo čitelj ! That’ riti, pr ica tu s right osim di po ! . hvali To je ze To je lo dobro. Let’s ču play a Odlič dovita slik Find game no a a. . Pravil ! Ben / partner, ple no! Emma ase. Igrali It’s yo , se bo ur / Tim you go firs ste t. ’s turn Igrajm . Poišč o se igro. Put yo ite ur si thing Ben/Em partnerj Good s aw by Ti si na ma, ti za a. See yo e everyon ay, pleas čneš e. vrsti./ u next e. Na ko Tim je . time! ncu ur na vrs e ti. Posp ravite svoje Nasv ide stvari Se vid nje. . imo na sledn jič.

twen ty-th ree

69

V šoli

Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

jeno Pripravl anju v sodelovelji z učit

OŽEN CD

NOVO

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

IL

no z Usklaje učnim načrtom

S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, »Animals«, »Merry Christmas« ... V • • • • • •

vsakem tematskem poglavju so: besede in njihovi prevodi, ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, primeri rabe besed v stavkih, zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, dodatni seznam uporabnih besed in fraz.

Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček, ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave.

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

IL

OŽEN CD

+ DARILO za prvih 100 kupcev!

Šolski slikovni

Angleško-slovenski angleško-slovenski slovar za osnovno šolo slovar

23

www.pons.si

© Ernst Klett Sprachen GmbH Stuttgart 2007 © za to izdajo: Založba Rokus Klett, d.o.o. Ljubljana 2008 ISBN 978-961-209-784-4

www.pons.si

ns ki za p

To

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01 513 46 00, faks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

- 25 %

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

Slikovni slovar ti bo pomagal odkrivati svet angleščine na igriv in zabaven način. Skozi besede, slike in zvočne posnetke te bosta popeljala tvoja vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj.

19,90 EUR

Poštnina plačana. Pogodba 188/1/S.

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9b

1000 Ljubljana

DN130432 letak slikovni slovar.indd 1

At sch ool

PR

lighthouse

19,90 EUR

is je a

vto

rsk oz ašč i te

n. Pr e

n di poved ano je vsako razmnoževanje i

po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave. ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček, • • • • • • V

strib

a. ucij

Vse

n rža rid ep vic pra

z avdio zgoščenko

700 besed • 22 poglavij • 160 strani • trda vezava

dodatni seznam uporabnih besed in fraz. razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, primeri rabe besed v stavkih, ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, besede in njihovi prevodi, vsakem tematskem poglavju so:

»Animals«, »Merry Christmas« ... and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed, vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj.

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

slovar angleško–slovenski

IL

RP

PONS Šolski slikovni angleškoslovenski slovar

Sodoben, barvit in enostaven za uporabo!

crab

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

oz Usklajen učnim načrtom

IL

D C N E Ž OLI

Ben

no Pripravlje nju v sodelovalji z učite

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

e j l ad ad er z ar . 4 d o e c l o š on v on s o aZ

n

RP

lo, I’m Hel

rvič

op Kak en.

k, otro

o ne has

ta. bra

e.

rža rid ep vic pra

PR

se p

? gem

ega

r a v o l s i k sn e v o l s – ok š e l gn a i n v ok i l s i k s l o Š

Vse

© Ernst Klett Sprachen GmbH Stuttgart 2007 © za to izdajo: Založba Rokus Klett, d.o.o. Ljubljana 2008 ISBN 978-961-209-784-4

a. ucij

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

m in Ti

ru od

en ima

SODOBEN • BARVIT • ENOSTAVEN

i telj prija

PR

is.snop.www

RUE 09,91

,kečravols ikšelgna–oksnevols intadod šedjan ajravols ucnok aN ajlvatsderp hij ni vopolks hikstamet hesv zi edeseb ejužurdz ik .evajravogzi isipaz z uder mentsrv mendeceba op

V • • • • • • :os ujvalgop mekstamet mekasv ,idoverp ivohijn ni edeseb ,edeseb esv ojajrazanop ik ,ejicartsuli ,hikvats v deseb ebar iremirp ,iknečšogz inežolirp an itensop os ik ,vogolaid isipaz ,ajvalgop omet s hinazevop ,itsonbesop hinrutluk egalzar .zarf ni deseb hinbaropu manzes intadod

To

,deseb hikšelgna hišjenbmemopjan 007 šičuan okhal es mejravols S ylimaf ym ,eM» :remirp an os tok ,hijvalgop hikstamet 22 v hinejlvatsderp ,«knird dna dooF» ,«strops dna seibboH» ,«loohcs tA» ,«sdneirf dna ... «samtsirhC yrreM» ,«slaminA»

nds frie nd ily a fam , my Me

%

OŽEN CD

nevabaz ni virgi an eničšelgna tevs itavirkdo lagamop ob it ravols invokilS ajovt alajlepop atsob et ektensop enčovz ni ekils ,edeseb izokS .ničan .jletajirp inžoniritš vijagan nujn ,niffuM ret neB ni yliL akintsrv

Ben

- 25

PR IL

strib

i n v ok i l s i k s l o Š i k sn e v o l s – ok š e l gn a ravols

r the bro

RILO + DA rvih za p pcev! ku 100

Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

Slikovni slovar ti bo pomagal odkrivati svet angleščine na igriv in zabaven način. Skozi besede, slike in zvočne posnetke te bosta popeljala tvoja vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj.

n di poved ano je vsako razmnoževanje i

S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, »Animals«, »Merry Christmas« ...

Šolski slikovni

n. Pr e

e.

vsakem tematskem poglavju so: besede in njihovi prevodi, ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, primeri rabe besed v stavkih, zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, dodatni seznam uporabnih besed in fraz.

rsk oz ašč i te

Angleško-slovenski angleško-slovenski slovar za osnovno šolo slovar

vto

r a v o l s i k sn e v o l s – ok š e l gn a i n v ok i l s i k s l o Š

V • • • • • •

www.pons.si

is je a

Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček, ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave.

19,90 EUR

e j l ad ad er z ar . 4 d o e c l o š on v on s o aZ

Ben

ns ki za p

rčan

DN080288

OŽEN CD

8/20/13 12:36 PM


n. Pr e

n di poved ano je vsako razmnoževanje i

a. ucij

Vse

rža rid ep vic pra

%

ZA OSNOVNOŠOLCE OD 4. RAZREDA DALJE

vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj. način. Skozi besede, slike in zvočne posnetke te bosta popeljala tvoja Slikovni slovar ti bo pomagal odkrivati svet angleščine na igriv in zabaven

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

slovar angleško–slovenski Šolski slikovni

IL

RP

»Animals«, »Merry Christmas« ... and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed,

OŽEN CD

V vsakem tematskem poglavju so: • besede in njihovi prevodi, • ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, • primeri rabe besed v stavkih, • zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, • razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, • dodatni seznam uporabnih besed in fraz. IL

RP

slovar angleško-slovenski Šolski slikovni

strib

načrtom učnim Usklajen oz

OŽEN CD

z učite v sodelovalji Pripravlje nju no

Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček, ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave.

Ugodna cena 14,90 EUR velja samo do 30. septembra 2013. DARILO za prvih 100 kupcev – slušalke z mikrofonom! Redna cena slovarja znaša 19,90 EUR.

NAROČILA:

• s priloženo naročilnico • po e-pošti: narocila@rokus-klett.si • na tel. št. 01/513 46 46 • na tel. št. 080 19 22

DN130432 letak slikovni slovar.indd 2

- 25 % + DARILO za prvih 100 kupcev!

Format 17,3 x 24,6 cm Trda vezava 160 barvnih strani

V slovarju:

• 700 besed • 22 poglavij • 760 ilustracij

• SODOBEN + avdio zgoščenka

• BARVIT

• ENOSTAVEN

- 25

Septembra 2013 oz. do razprodaje zalog slovarja.

rsk oz ašč i te

Ponudba velja samo do 30.

vto

Pošta: E-pošta: Podpis starša/skrbnika:

is je a

dodatni seznam uporabnih besed in fraz. razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, primeri rabe besed v stavkih, ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, besede in njihovi prevodi, vsakem tematskem poglavju so:

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

n

e.

To

ns ki za p

19,90 EUR

NE

© Ernst Klett Sprachen GmbH Stuttgart 2007 © za to izdajo: Založba Rokus Klett, d.o.o. Ljubljana 2008 ISBN 978-961-209-784-4

www.pons.si

DA

www.pons.si

S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, »Animals«, »Merry Christmas« ...

Davčni zavezanec

Šolski slikovni

Organizacija: Id. št. za DDV: SI Ulica in hišna številka: Poštna številka: GSM: Datum:

OŽEN CD

Angleško-slovenski angleško-slovenski slovar za osnovno šolo slovar

19,90 EUR

po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave. ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček,

• • • • • • V

IL

Izpolnijo le pravne osebe

Na koncu slovarja najdeš dodatni slovensko–angleški slovarček, ki združuje besede iz vseh tematskih sklopov in jih predstavlja po abecednem vrstnem redu z zapisi izgovarjave.

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z navedenimi splošnimi pogoji: 1. Plačali boste po povzetju. Vaša soudeležba v stroških poštnine znaša 2,09 EUR. 2. Cena vključuje 9,5-odstotni DDV. 3. Slovarje bomo dostavili najpozneje v desetih dneh po prejemu naročila. 4. Naročilnica je sestavljena v enem izvodu in ima status pogodbe, sklenjene med kupcem in Založbo Rokus Klett, d.o.o., Stegne 9 b, 1000 Ljubljana. 5. Pisne reklamacije sprejemamo v osmih dneh po prejemu računa. 6. Kupec lahko odstopi od naročila najpozneje v osmih dneh od podpisa te pogodbe. 7. Do polnega plačila ostanejo izdaje last prodajalca.

vsakem tematskem poglavju so: besede in njihovi prevodi, ilustracije, ki ponazarjajo vse besede, primeri rabe besed v stavkih, zapisi dialogov, ki so posneti na priloženi zgoščenki, razlage kulturnih posebnosti, povezanih s temo poglavja, dodatni seznam uporabnih besed in fraz.

r a v o l s i k sn e v o l s – ok š e l gn a i n v ok i l s i k s l o Š

V • • • • • •

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

S slovarjem se lahko naučiš 700 najpomembnejših angleških besed, predstavljenih v 22 tematskih poglavjih, kot so na primer: »Me, my family and friends«, »At school«, »Hobbies and sports«, »Food and drink«, »Animals«, »Merry Christmas« ...

Slikovni slovar ti bo pomagal odkrivati svet angleščine na igriv in zabaven način. Skozi besede, slike in zvočne posnetke te bosta popeljala tvoja vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj.

NAROČNIK: Ime in priimek:

Šolski slikovni angleško–slovenski slovar

Slikovni slovar ti bo pomagal odkrivati svet angleščine na igriv in zabaven način. Skozi besede, slike in zvočne posnetke te bosta popeljala tvoja vrstnika Lily in Ben ter Muffin, njun nagajiv štirinožni prijatelj.

+D A za p RILO 100 rvih k up cev !

NOVO

PONS Šolski slikovni angleškoslovenski slovar

Želim naročiti ____ izvodov slovarja.

oz Usklajen učnim načrtom

po posebni akcijski ceni samo 14,90 EUR. Redna cena slovarja znaša 19,90 EUR.

no Pripravlje nju v sodelovalji z učite

OŽEN CD

�DA, NAROČAM: PONS Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

IL

NAROČILNICA  PONS Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

Za osnovnošolce od 4. razreda dalje

PR

Šolski slikovni angleško-slovenski slovar

PR

Slovar, ki ga boste imeli vedno pri roki!

8/20/13 12:36 PM

Dn130432 letak slikovni slovar tisk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you