Page 1

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD

Kompletny kurs przygotowuj¹cy do matury

do uciêcia 10 mm, tyle ile szerokoœæ registrów aby je odkryæ, spad przewidziano

JÊZYK FRANCUSKI DLA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH 2014/2015

Matura 2015

DOSKONALE DOPASOWANY DO WYMOGÓW POLSKIEJ SZKO£Y SZEROKI WYBÓR MATERIA£ÓW DYDAKTYCZNYCH WSZYSTKIE ZALETY METODY ZADANIOWEJ


Klett | Mo¿esz spaæ spokojnie

PRZED LEKCJ¥. PRZED SPRAWDZIANEM. PRZED EGZAMINEM.

Version Originale – kompletny kurs przygotowuj¹cy do matury! Drodzy Nauczyciele Jêzyka Francuskiego! Mijaj¹ ju¿ dwa lata od momentu, kiedy uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych rozpoczêli naukê wed³ug wytycznych nowej podstawy programowej. Wiosn¹ 2012 zaproponowaliœmy Pañstwu pierwszy tom kursu dla m³odzie¿y ponadgimnazjalnej, rozpoczynaj¹cej naukê jêzyka francuskiego od podstaw.

Jednoczeœnie pragniemy bardzo podziêkowaæ za uwagi, wskazówki i opinie, którymi Pañstwo dziel¹ siê z nami w akcjach recenzowania podrêczników i podczas spotkañ indywidualnych i warsztatów. Dziêki doœwiadczeniu i pomys³om nauczycieli, a tak¿e merytorycznej wiedzy Autorek polskiej adaptacji powsta³ podrêcznik zgodny z oczekiwaniami polskich uczniów i wymaganiami polskich nauczycieli.

W tym roku z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce, trzeci, ostatni tom Version Originale. Nasza, kompletna ju¿ seria, pozwoli Pañstwu doskonale przygotowaæ uczniów do ustnego egzaminu maturalnego oraz u³atwi æwiczenie kompetencji niezbêdnych na egzaminie pisemnym. Dodatkowo, do serii proponujemy Pañstwu maturalne repetytorium leksykalne.

Dziêkujemy. Robert Kuc Redaktor Naczelny Wydawnictwa LektorKlett

Do trzeciego tomu kursu przygotowaliœmy podrêcznik multimedialny i specjalne zadania uzupe³niaj¹ce na naszej stronie internetowej.

2


Gwarancja sukcesu

VERSION ORIGINALE

SPIS TREŒCI Komponenty kursu ..............................................................................................5 Podrêcznik z p³yt¹ CD ..........................................................................................6 Zeszyt æwiczeñ z p³yt¹ CD ................................................................................... 10 Matura w Version Originale................................................................................. 12 Repetytorium maturalne .................................................................................... 16 Filmy DVD ....................................................................................................... 18 Podrêcznik multimedialny .................................................................................. 18 Les clés du nouveau DELF ................................................................................... 19 La grammaire du français .................................................................................. 19 Testy .............................................................................................................. 20 Specjalna strona internetowa kursu Version Originale ............................................. 20 Poradnik metodyczny na CD-ROM ........................................................................ 21 Kompleksowa dokumentacja szkolna .................................................................... 22 Komplet nagrañ na www.chmura.klett.pl ............................................................. 22 Odbierz swój zestaw VIP .................................................................................... 24

3


VERSION ORIGINALE |

NOWOCZESNY, ORYGINALNY, NA KA¯D¥ LEKCJÊ!

ATUTY KURSU

VERSION ORIGINALE Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, rozpoczynaj¹cych naukê jêzyka francuskiego. Przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym. Dziêki wspó³pracy polskich nauczycieli praktyków, jest doskonale dostosowany do realiów polskiej szko³y.

Dziêki Version Originale mo¿esz: u³atwiæ pracê swoj¹ i uczniów dziêki przejrzystej i logicznej strukturze podrêcznika i zeszytu æwiczeñ przygotowaæ do egzaminu maturalnego poprzez du¿y wybór æwiczeñ w formacie egzaminacyjnym motywowaæ uczniów poprzez bogat¹ i interesuj¹c¹ szatê graficzn¹ oferowaæ w trakcie lekcji aktualne materia³y realioznawcze wykorzystaæ autentyczne nagrania na p³ytach CD do podrêcznika i zeszytu æwiczeñ korzystaæ z nowoczesnej obudowy dydaktycznej utrwalaæ s³ownictwo i struktury gramatyczne poznane na lekcjach dziêki filmom DVD do 1 i 2 tomu

4


KOMPLETNY ZESTAW MATERIA£ÓW

Gwarancja sukcesu

VERSION ORIGINALE |

KOMPONENTY KURSU

Ju¿ dostêpny!

Maj 2014

Ju¿ dostêpny!

• podrêcznik ucznia + CD + DVD • zeszyt æwiczeñ + CD

• podrêcznik ucznia + CD + DVD • zeszyt æwiczeñ + CD

• podrêcznik ucznia + CD • zeszyt æwiczeñ + CD

nr dopuszczenia MEN 567/1/2012

nr dopuszczenia MEN 567/2/2013

nr dopuszczenia MEN ju¿ wkrótce

POMOCE DYDAKTYCZNE

• 1 i 2 czêœæ DVD On tourne 

• podrêcznik multimedialny na CD-ROM

Wiêcej na stronie 18

Wiêcej na stronie 18

NOWOή

• repetytorium maturalne lipiec 2014

Wiêcej na stronie 16

• przygotowanie do egzaminu DELF

• gramatyka z æwiczeniami dla poziomu B1

Wiêcej na stronie 19

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA

testy do tomów 1 i 2 z p³yt¹ CD VERSION ORIGINALE 1

VERSION 1 ORIGINALE 2

L’actionnel pour tous !

L’actionnel pour tous !

poradnik metodyczny na CD-ROM

VERSION VERSION ORIGINALE ORIGINALE 1 2 2

A1 français Version Originale est une méthode de français Version Originale est une méthode de langue étrangère efficace et facile à utiliser. langue étrangère efficace et facile à utiliser. Composée de 4 volumes, Version Originale Composée de 4 volumes, Version Originale couvre les niveaux A1, A2, B1 et B2. couvre les niveaux A1, A2, B1 et B2.

kompleksowa dokumentacja szkolna

Version Originale propose :

un apprentissage progressif adapté à chaque niveau un apprentissage progressif adapté à chaque niveau des séquences didactiques conçues spécifiquement pour des séquences didactiques conçues spécifiquement pour mener à la tâche finale mener à la tâche finale un travail inductif de lexique et de grammaire pour rendre un travail inductif de lexique et de grammaire pour rendre l’apprenant acteur de son apprentissage l’apprenant acteur de son apprentissage des compréhensions orales authentiques : diversité d’accents des compréhensions orales authentiques : diversité d’accents et de situations, intonations naturelles et de situations, intonations naturelles une vidéo par unité spécialement conçue pour Version une Originale vidéo par unité spécialement conçue pour Version Originale une préparation rigoureuse au DELF une préparation rigoureuse au DELF un journal d’apprentissage comme le préconise le CECRun journal d’apprentissage comme le préconise le CECR des tâches authentiques complémentaires en ligne pour des tous tâches authentiques complémentaires en ligne pour tous les utilisateurs sur le site de Version Originale les utilisateurs sur le site de Version Originale

wszystkie nagrania do kursu w internecie

Pour chaque niveau, l’ensemble pédagogique comprend Pour chaque : niveau, l’ensemble pédagogique comprend :

specjalna strona internetowa kursu

le livre de l’élève (+ CD et DVD) le cahier d’exercices (+ CD) le CD-ROM guide pédagogique du matériel multimédia pour TBI et vidéoprojecteur des activités en ligne

Wiêcej na stronach 20-22

le livre de l’élève (+ CD et DVD) le cahier d’exercices (+ CD) le CD-ROM guide pédagogique du matériel multimédia pour TBI et vidéoprojecteur des activités en ligne

. . .

ÉVALUATIONS ÉVALUATI ÉVALUATIONS ÉVALUATI

ISBN 978-84-8443-560-0

9

vo1_eva_cover.indd 1

A2

Méthode de français

Version Originale | Évaluations

Version Originale propose :

A1

A2

Méthode de français

Version Originale | Évaluations

• • • • •

CD AUDIOROM

788484 435600

vo2_eva_cover.indd 1

21/09/12 11:25

5

CD AUDIOROM 21/09/12 10:07

Wiêcej na stronie 19


VERSION ORIGINALE |

PODRÊCZNIK

PODRÊCZNIK Z P£YT¥ CD*

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD

Podrêcznik o przejrzystej i czytelnej strukturze. W ka¿dym rozdziale: • strony wprowadzaj¹ce • æwiczenia i zadania rozwijaj¹ce wszystkie kompetencje jêzykowe (CE, CO, PE, PO) • s³owniczek • dodatkowe æwiczenia utrwalaj¹ce Na koñcu podrêcznika: • podsumowanie gramatyczne • tabele odmian czasowników regularnych i nieregularnych

*Wszystkie tomy serii zawieraj¹ CD z nagraniami w wersji semi-authentique, a tomy 1-2 dodatkowo tak¿e DVD z filmami do ka¿dej jednostki.

7

1. Premier contact •

Podwójna strona wprowadzaj¹ca informuje o temacie i zadaniu koñcowym ka¿dej jednostki Wskazuje na rozwijane kompetencje jêzykowe Informuje o zastosowanych œrodkach jêzykowych, strukturach gramatycznych i zagadnieniach fonetycznych

• •

Y a-t-il une vie après l’école ?

Zobacz przyk³adowe materia³y na p³ycie CD.

Premier contact 1. PASSERELLES ENTRE DEUX MONDES ?

A. Quelles questions cet article soulève-t-il ?

SOCIÉTÉ

B. Les mêmes votre pays ?

L’ÉCOLE ESTELLE UN TREMPLIN VERS LE EL ? MONDE PROFESSIONN trente ans, le taux de n verdict sans appel. Depuis élevé en France que chômage des jeunes est plus alisés (21,2 % en 2007, soit 7 dans les autres pays industri e). moyenn la que plus de points si touchés ? L’école prépare sont-ils jeunes les i Pourquo Français à entrer dans le t-elle réellement les jeunes monde professionnel ?

U

À la fin de cette unité, nous organiserons un sondage sur nos choix d’études et de profession, et nous en présenterons les résultats à la classe et/ou nous réaliserons une interview sur un métier insolite.

Selon les chiffres de l’AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés), un peu plus en d’un jeune diplômé sur trois 2008 a un emploi en avril 2009, nt. contre 60 % un an auparava 25 de De plus, 60 % des moins ans ont un poste instable ou sont au chômage.

Pour cela, nous allons apprendre à : • synthétiser des informations et les transmettre • rapporter un événement, une information, une interview... • présenter un compte rendu d’enquête

La situation française est paradoxale : la jeunesse est de plus en plus formée, mais elle ne trouve pas de débouchés, parce qu’elle n’a pas d’expérience.

Nous allons utiliser : • le discours rapporté • la concordance des temps dans le discours rapporté • l’interrogation directe et indirecte • le lexique du monde du travail et de l’orientation professionnelle • le lexique du sondage • l’intonation dans les interrogations

Pourcentage de candidats inscrits aux différents types de baccalauréat en 2010 en France.

54

20 26

BAC GÉNÉRAL BAC PROFESSIONNEL BAC TECHNOLOGIQUE la Jeunesse, de L’Éducation Source : Ministère de nationale et de la Recherche

Près de la moitié des bacheliers el ou sont inscrits au bac professionn technologique. Apprendre un métier ? dès le lycée est-ce une solution

88 | quatre-vingt-huit

7 | À la recherche de l’information 2. JE RÊVE D’ÊTRE...

A. Quel métier vous attire le plus ? Pourquoi ? B. Dans votre classe, quel est le top 5 des métiers préférés ?

A. À votre avis, faut-il avoir été un bon élève pour avoir un bon métier ?

Piste 22

Top 5 des métiers préférés des jeunes Français 1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Peut-on réussir sans études ?

3. L’ÉCOLE DE LA VIE

C. Lisez ce compte rendu de sondage : quels sont les 5 métiers qui plaisent le plus aux jeunes Français ?

1.

B. Écoutez le reportage. À qui vous identifiez-vous ? Pourquoi ? C. Lisez le document suivant. À votre avis, pourquoi ces patrons ont réussi malgré tout ? Cela est-il possible aussi dans votre pays ?

Ils n’ont pas passé de longues années sur les bancs de l’école. Ils n’ont pas connu l’attente des résultats du bac et n’ont pas fait d’études supérieures. Et pourtant, ils ont réussi leur vie professionnelle : ce sont aujourd’hui de grands chefs d’entreprise. Comment analysent-ils leur succès ?

• 30 % pensent qu’ils doivent leur réussite professionnelle à • 60 % d’entre eux affirment qu’ils ont dû travailler deux fois plus que les autres pour y parvenir.

• 10 % croient que leur réussite vient de leur bonne étoile.

18-25 ANS : QUELS MÉTIERS VOUS FONT RÊVER ?

de l’emploi avant tout. On dit d’eux qu’ils ont peur de l’avenir, qu’ils recherchent la sécurité MonIncroyableJob.com, Pourtant, à en croire le top 100 des métiers préférés établi par le site les 18-25 ans n’ont rien perdu de leurs rêves.

Les surprises. Le métier de chef de projet « énergie renouvelable » occupe la sixième position. Un choix qui atteste d’une certaine sensibilisation à la protection de l’environnement. Pourtant, les métiers de responsable environnement et responsable

développement durable arrivent loin e e derrière, respectivement en 61 et 62 position. Les métiers du vin séduisent la jeune génération. Pour preuve, le viticulteur rafle la 15e place tandis que le e sommelier est élu à la 27 . Les incontournables. S’ils font rêver les e tout-petits, les métiers d’infirmière (11 ), e de professeur des écoles (14 ), de pompier (23e) de fleuriste (39e) ou de lieutenant de police (45e) occupent encore des places très honorables dans le cœur des 18-25 ans. e Les originaux. Chasseur de trésors (12 place) et chasseur d’ancêtres avec le e métier de généalogiste (13 place), ce top 100 accorde une part belle à l’originalité. Le coach PNListe tire son épingle du jeu avec la 53e place. C’est enfin une profession peu commune qui clôt cette liste : hypnotiseur.

Nadia Graradji, www.emploi-france5.fr

A. Pour vous, que signifie « réussir professionnellement » ? Discutez-en avec un camarade.

B. Lisez les témoignages suivants. Avec qui êtes-vous le plus d’accord ?

LA RÉUSSITE PROFESSIONNELLE POUR LES FRANÇAIS 60 % des Français estiment avoir bien réussi leur vie professionnelle. Mais que signifie exactement « réussir professionnellement » ? Nous avons posé cette question aux Français. Voici quelques réponses représentatives. Pour moi la réussite professionnelle passe avant tout par un bon salaire. Si on gagne très bien sa vie, cela veut dire qu’on a bien réussi sa vie professionnelle !  Alain  Réussir professionnellement, pour moi, c’est faire un métier qu’on aime, peu importe si ce n’est pas bien payé : l’important, c’est d’être bien dans ce que l’on fait.  Jacques 

Pour moi réussir sa vie professionnelle, c’est surtout partir de rien pour arriver au sommet, avoir des responsabilités, diriger une équipe, etc. Anne-Marie

quatre-vingt-onze

6

La réussite professionnelle pour moi, ça veut dire surtout la reconnaissance de mon travail par mes supérieurs. Liliane 

et Outre-mer, ont classé leurs 100 métiers préférés (1) 300 étudiants de 18 à 25 ans, sur l’ensemble du territoire français d’écoles d’ingénieurs et d’universités. parmi une liste de 300. Les étudiants viennent d’écoles de commerce,

90 | quatre-vingt-dix

2. A` la recherche de l’information

leur entourage familial.

4. RÉUSSIR PROFESSIONNELLEM PROFESSIONNELLEMENT M E NT

ligne (5e).

quatre-vingt-neuf | 89

À la recherche de l’information | 7

Top 5 des métiers préférés de la classe

Les grands gagnants. Envie de célébrité, d’argent ou passion artistique ? Le métier d’acteur recueille le plus grand nombre de suffrages et se positionne en tête de ce top 100, tandis que le chanteur occupe la quatrième position. La profession de journaliste-reporter d’images occupe la deuxième position. C’est avant tout le goût de l’aventure, l’image du baroudeur présent sur tous les points chauds de la planète qui séduit les jeunes, plus que le goût de l’information. En effet, le journaliste de la e presse écrite et web n’occupe que la 76 position. Enfin, l’ambassadeur ne perd rien de son prestige (3e) tout comme le pilote de

problèmes se posent-ils dans

| 91

Podwójna strona z æwiczeniami na rozumienie tekstów mówionych i pisanych Ciekawe teksty i ilustracje umo¿liwiaj¹ce rozwijanie umiejêtnoœci rozumienia tekstów autentycznych Specjalne ikony wskazuj¹ na œcie¿ki nagrañ audio


VERSION ORIGINALE |

PODRÊCZNIK

3. A` la découverte de la langue

• •

Uczeñ obserwuje i analizuje funkcjonowanie struktur leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych Stosuje poznane regu³y we w³asnych wypowiedziach ustnych i pisemnych Dziêki ró¿norodnym zadaniom rozwija w³asne strategie uczenia siê jêzyka francuskiego Des sons et des lettres – æwiczenia fonetyczne wzmacniaj¹ umiejêtnoœæ poprawnej wymowy W ¿ó³tych polach zaznaczono regu³y gramatyczne, które uczeñ powinien uzupe³niæ

7 | À la découverte de la langue 7. SONDAGES TÉLÉPHONIQUES

À la découverte de la langue | 7

C. Relisez le courriel de Madame Leroi : observez les formes soulignées et complétez le tableau ci-dessous.

A. Avez-vous déjà répondu à un sondage par téléphone ? Si oui, à quelle occasion ?

questions de l’institut de sondage

8. ZOOM SUR L’INDIRECT L INDIRECT L’

B. Lisez cette BD et racontez ce qui se passe dans la deuxième planche. À quel moment cela-se  passe-t-il ?

A. Avez-vous déjà dû être l’intermédiaire dans la communication entre deux personnes ? Racontez à quelle occasion.

questions rapportées par Mme Vignal dans son courriel

Allô Anne, je suis malade : hier j’ai attrapé un rhume.

Ah !, j’espère que tu iras mieux pour demain…

C’est Violaine ? Qu’est-ce qu’elle a ?

« Combien de temps par jour Elle m’a demandé… regardez-vous la télévision ? » « Où regardez-vous Elle m’a demandé… généralement la télévision ? » « Que préférez-vous regarder le soir ? »

Elle m’a demandé…

« Comment choisissez-vous ce que vous allez regarder à la télévision ? »

Elle m’a demandé…

« Avez-vous un téléviseur Haute Définition ? »

Elle m’a demandé…

« De quelle marque est votre téléviseur ? »

Piste 25

B. Écoutez cette conversation téléphonique, puis lisez le courriel correspondant. Sur quoi porte le sondage ?

On introduit l’interrogation indirecte avec un verbe exprimant une question, comme le verbe • Si l’interrogation est totale (réponse par oui/non), le discours indirect est introduit par si.

Salut ! J’espère que tu vas bien. De mon côté, tout va bien. Je vais peut-être gagner un téléviseur 3D ! J’ai eu un appel d’une jeune femme de JALTV, un institut de sondage pour la télé. Elle m’a posé des questions très simples… Elle m’a demandé combien de temps je regardais la télévision par jour et où je la regardais, dans quelle pièce. Elle m’a demandé ce que je préférais regarder à la télévision et comment je choisissais ce que j’allais regarder. Elle m’a aussi demandé si j’avais un téléviseur Haute Définition et de quelle marque était mon téléviseur. Bref, des questions vraiment pas très difficiles… Si tu veux, je te parraine pour pouvoir gagner toi aussi un téléviseur, je crois que c’est par tirage au sort. Il faut que je leur envoie tes coordonnées (nom, adresse et numéro de téléphone) par courriel. Ils t’appelleront et te poseront les mêmes questions qu’à moi je pense. Je pense que cela ne nous engage à rien, et qui ne tente rien n’a rien… Bon, tiens-moi au courant très vite : à mon avis, il ne faut pas tarder à leur écrire. Bises, Juju

Je lui ai demandé s’il comptait nous accompagner. • Si l’interrogation est partielle (la réponse attendue est une indication de temps, lieu, etc.), le discours indirect est introduit par le mot interrogatif du discours direct correspondant : qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Il m’a expliqué où et quand ils arriveraient. Le pronom qui reste qui lorsqu’il s’agit d’un être animé. Je lui ai demandé qui était venu. Dans les autres cas, le pronom qui devient ce qui : J’ai essayé de savoir ce qui le tracassait. Le pronom que devient ce que : J’ai essayé de savoir ce que le patron lui avait dit.

E. Que demandez-vous d’abord à quelqu’un que vous venez de rencontrer ?

Elle a dit qu’elle ne pourrait pas la faire.

Et la présentation de demain ?!!

Elle m’a demandé…

D. Lisez puis complétez la règle de transformation des phrases interrogatives directes en phrases interrogatives indirectes.

De : leroi.juju@vo.com À : mimi42@vo.com Date : 15 mai Objet : Nouvelles

Elle dit qu’elle est malade, qu’elle a attrapé un rhume et qu’elle ne pourra pas faire sa présentation…

Non, je ne pourrai sûrement pas venir faire ma présentation.

Violaine a appelé ce matin, elle m’a dit qu’elle était malade, qu’elle avait attrapé un rhume.

Ah non ! Rappelez-la immédiatement ! Elle doit venir, même malade !

C. Lisez et complétez le tableau ci-dessous en recopiant les parties correspondantes du dialogue de la BD. Discours direct

« J’ai un rhume. Je suis malade. Je ne peux pas venir faire ma présentation. »

Discours indirect Verbe introducteur au présent

Passé composé

Elle dit qu’

elle a attrapé elle est un rhume. malade.

elle ne pourra pas venir faire sa présentation.

Verbe introducteur au passé

Plus-queparfait

Conditionnel présent

Elle a dit qu’

elle avait attrapé un rhume.

Présent de l’indicatif

Imparfait

Futur simple

D. Anne rappelle Violaine pour lui expliquer ce que le Directeur a dit. Complétez les bulles de la dernière vignette de la BD.

94 | quatre-vingt-quatorze

quatre-vingt-quinze | 95

7 | Approches culturelles 10. INÉGALITÉS

A. Considérez-vous que certaines études ou certains métiers doivent être plutôt réservés aux femmes ou aux hommes ? Si oui lesquels ? Pourquoi ? B. Lisez ces deux documents. Certaines de ces informations vous surprennent-elles ? Pourquoi ? C. Dans votre pays, y a-t-il des filières ou des métiers plus choisis par les femmes ou par les hommes ? Discutez-en avec vos camarades. Effectifs des classes supérieures par niveau – Année 2008 – 2009 Filles

Garçons

% filles

Total

Classes préparatoires aux grandes écoles

34 179

45 824

42,7

80 003

• Préparations scientifiques

15 020

34 259

30,3

49 279

• Préparations économiques

10 530

8 672

55,3

19 202

• Préparations littéraires

8 629

2 893

75,5

11 522

Section de techniciens supérieurs

118 951

115 213

50,8

234 164

Total général

153 130

161 037

48,7

314 167

Le discours indirect est utilisé pour rapporter les paroles de quelqu’un. Pour cela, on utilise des verbes introducteurs comme dire, déclarer, déclarer penser, penser etc. Ces verbes sont au présent si on rapporte immédiatement les paroles. Ces verbes sont au passé si on rapporte les paroles après un certain temps. Il faut faire la concordance des temps en fonction du temps du verbe introducteur.

Approches culturelles | 7 MOINS DE FILLES DANS LES FILIÈRES DU SUPÉRIEUR LES PLUS COTÉES Après un baccalauréat général ou technologique, les filles s’inscrivent moins souvent que les garçons dans les principales filières post-baccalaur éat (84% contre 91% en 2000-2001). Cela ne les empêche pas d’être plus nombreuses que les garçons dans l’enseignement supérieur, grâce à un taux de réussite au baccalauréat plus élevé (82% contre 77%). La différence est plus marquée pour la filière technologique que pour la filière générale. Les garçons, plus souvent dotés d’un baccalauréat scientifique, s’orientent deux fois plus souvent que les filles vers les classes préparatoires aux grandes écoles. Lorsqu’ils proviennent des filières technologiques, près des deux tiers des garçons privilégient les filières à finalité professionnelle (IUT et STS), contre moins de la moitié des filles. En revanche, les filles […] s’orientent plus fréquemment que les garçons vers l’enseignement universitaire. Au sein de l’université, les filles se retrouvent majoritaires dans les disciplines littéraires, et minoritaires dans les disciplines scientifiques : elles représentent 74% des étudiants en langues, 73% en lettres, sciences du langage et arts, 34% en sciences, 19% en sciences et technologie. Enfin, […] les filles ne représentent que 23% des effectifs des grandes écoles d’ingénieurs.

11. SONDAGES, SONDAGES…

12. COMMENT APPRENEZ-VOUS ?

A. En France, la pratique du sondage est très répandue : sur la politique, la consommation, les mœurs, etc. À votre avis, à quoi servent les sondages ? Il y en a-t-il autant dans votre pays ?

A. Reprenez le document 4 de l’activité 11 B. Répondez individuellement à ce début de questionnaire, proposé par un spécialiste de l’enseignement des langues. Comparez vos résultats et discutez-en.

B. Observez les documents suivants, qui correspondent à des formes différentes de sondage, et complétez le tableau suivant.

B. En classe, constituez trois groupes. Chaque groupe rédige un sondage sur les astuces des uns et des autres pour bien apprendre le français, sur l’une des thématiques suivantes :

Comment sont posées les questions ? document 1

Questions ouvertes

document 2

- Questions fermées - QCM (questions à choix multiples)

Groupe 1 : Comment faire pour mémoriser ? Groupe 2 : Comment faire pour pratiquer le français ? Groupe 3 : Comment faire quand on n’a pas compris un mot ou une phrase en français ?

document 3

4. Approches culturelles •

C. Interrogez tous les membres de votre classe puis présentez votre compte rendu. Toute la classe fait le bilan des différents sondages : avez-vous appris de nouvelles techniques pour améliorer votre apprentissage du français ?

document 4

INSEE Première Nº 834

Source : Ministère de la Jeunesse, de L’Éducation nationale et de la Recherche

D. Quelles autres stratégies d’apprentissage ajouteriez-vous à ce début de questionnaire ?

DOCUMENT 1 1. Qu’attendiez/qu’attendez-vous de votre formation en français ? 2. Qu’est-ce qui vous a le plus satisfait dans ce début de formation, et pourquoi ?

DOCUMENT 2 1. La formation que vous avez reçue en français jusqu’à présent correspond-elle à vos attentes ? • oui, tout à fait • pas complètement • non, pas du tout

3. Si vous pouviez modifier quelque chose dans cette formation, que changeriez-vous, et pourquoi ?

DOCUMENT 3

2. Avez-vous jusqu’à présent rencontré des difficultés pour comprendre les cours ? • oui, souvent • oui, parfois • non, jamais

1. Quelles étaient vos plus grandes craintes vis-à-vis de votre apprentissage du français ? • peur de ne pas y arriver • peur de me décourager • peur de manquer d’organisation • peur de ne pas comprendre les exercices

DOCUMENT 4

2. Pensez-vous que ces craintes ont disparu au fur et à mesure de la formation ? • oui, complètement • partiellement • non, j’ai toujours les mêmes craintes • non, elles se sont accentuées • non, d’autres sont apparues

1. Je recopie plusieurs fois les mots pour les retenir. 2. Je lis régulièrement les journaux en français. 3. Je cherche des personnes avec qui je peux parler en français. 4. Je m’organise pour me réserver du temps pour étudier le français. 5. Quand je n’ai pas compris ce que le professeur a dit, je lui demande de répéter ou d’expliquer.

Lisez les phrases suivantes et dites si vous utilisez ces stratégies jamais ou rarement (1) quelquefois (2) ou très souvent (3).

96 | quatre-vingt-seize

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Dwie strony z informacjami o ¿yciu spo³eczno-kulturalnym Francji i krajów francuskojêzycznych Uczeñ poznaje najwybitniejszych przedstawicieli œwiata kultury i najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce geopolityki oraz utwory literackie napisane po francusku

quatre-vingt-dix-sept | 97

7 | Passage à l’action

Passage à l’action | 7

13. C’EST NOTRE CHOIX !

14. LES OLYMPIADES OLYMP L LYMP IADES DES MÉTIERS INSOLITES

Nous allons organiser un sondage sur nos choix d’études ou de profession. Ensuite, nous présenterons nos résultats à toute la classe. A. Constituez quelques groupes (par sexe, par tranche d’âge, par études envisagées, etc.)

La classe se divise en deux groupes.

B. Chaque groupe rédige un sondage pour un autre groupe en s’inspirant des propositions ci-dessous.

pourquoi av ez -vous choisi...?

Na dwóch stronach umieszczono zadania-projekty do zrealizowania w klasie

GROUPE 1 : LES PROFESSIONNELS

GROUPE 2 : LES HUISSIERS

A. Choisissez ensemble les métiers de chacun. Chaque membre de ce groupe doit avoir un métier différent. Vous pouvez vous aider de la liste ci-dessous ou inventer vos métiers. 

A. Vous êtes chargés de vérifier le bon déroulement des Olympiades des métiers insolites.

Liste des métiers • entraîneur d’escargots de course ; • faiseur de pluie ou de beau temps ; • éducateur de robots ; • conducteur de poussettes d’enfants ; • psychologue pour végétaux ; • etc.

• motivation et/ou raisons pour choisir cette formation ou cette profession

5. Passage a` l’action

• attentes préalables vis-à-vis de cette formation ou cette profession

Une fois que vous avez déterminé qui fait quoi, faites passer la liste aux huissiers pour qu’ils puissent commencer leur travail. Puis, ensemble, imaginez les études, le parcours, les motivations pour chaque métier choisi.

• Autres…

B. Vous sortez de la classe. C. Chaque groupe interroge les camarades d’un autre groupe pour recueillir leur témoignage. D. Lorsque tous les témoignages ont été recueillis, chaque groupe rédige son compte rendu. E. Présentez les résultats de votre enquête à la classe et commentez-les La plupart des sondés affirment que… La majorité des personnes interrogées déclarent que…

Découvrez les activités 2.0 sur versionoriginale.emdl.fr

Les Olympiades des métiers les plus insolites ont lieu demain soir. Vous allez participer à cette compétition ou en vérifier le bon fonctionnement.

CONSEIL

Souvenez-vous des différentes façons dont on peut poser des questions : Que pensez-vous de votre formation ou de votre métier ? Avez-vous des regrets ? Qu’espériez-vous lorsque vous avez choisi cette filière ou ce métier ? Quels facteurs vous ont aidé à faire ce choix de filière ou de métier ?

98 | quatre-vingt-dix-huit

C. Vous répondez aux questions posées par les huissiers. D. Pendant ce temps, les professionnels sont très mécontents d’avoir été ainsi suspectés par les huissiers. Ils préparent une lettre collective de protestation adressée au Président du Comité d’Organisation des Olympiade.

Vous êtes chargés d’enquêter sur chaque professionnel pour être sûr qu’il n’y ait pas de tromperie. Préparez les questions que vous allez poser aux différents professionnels.

Où avez-vous fait vos études ? Expliquez-nous votre parcours. B. Faites entrer un par un les professionnels et posez-leur des questions précises pour voir s’ils exercent bien les métiers qu’ils vont présenter aux Olympiades des métiers. Vous êtes très soupçonneux et plutôt désagréables. C. Préparez un compte rendu écrit pour le président du comité. Pour cela vous allez rapporter les paroles des professionnels. Faites part des doutes éventuels que vous avez sur un ou plusieurs candidats.

Nous avons demandé à l’entraîneur d’escargots où il avait fait ses études. Il nous a répondu qu’il avait fait ses études en Bourgogne. Il a déclaré que les escargots étaient une vraie passion pour lui. Pourtant, etc.

Ils nous ont demandé si… Ils ont voulu savoir pourquoi...

quatre-vingt-dix-neuf | 99

7

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ


VERSION ORIGINALE |

TRENING I SAMOOCENA

DODATKOWO PO KA¯DYM ROZDZIALE Dwie strony polskiej adaptacji Mon aide-mémoire i Pour aller plus loin – zestawienie najwa¿niejszego s³ownictwa i zwrotów oraz æwiczenia utrwalaj¹ce poznane s³ownictwo i struktury gramatyczno-leksykalne.

1. Parlons un peu Dodatkowe æwiczenia doskonal¹ce umiejêtnoœæ wypowiedzi ustnej w jêzyku francuskim

2. Le point de vocabulaire Uzupe³niaj¹ce, ciekawe s³ownictwo przydatne w przygotowaniu do sytuacji komunikacyjnej na maturze ustnej

1 | Mon aide-mémoire Premier contact couverture (f) cover okładka avoir envie de (loc) to feel like doing sth mieć ochotę na

cause (f) cause przyczyna justifier (v) to justify uzasadnić

À la recherche de l’information ressemblance (f) resemblance podobieństwo orgueilleuse (adj) proud dumna, wyniosła royaume (m) kingdom królestwo pièce (f) room pomieszczenie rouge à lèvres (m) lipstick pomadka

tâter (v) to touch dotykać apprivoiser (v) to domesticate oswoić prunelle (f) pupil źrenica alouette (f) lark skowronek enjeu (m) aim cel éveiller (v) to awake pobudzić, obudzić

À la découverte de la langue en rapport à (loc) due to w związku z sonnerie (f) ring dzwonek brouilleur de fréquence (m) interference waves zakłócacz częstotliwości tranquille (adj) calm spokojny devoir (m) homework ćwiczenie, zadanie parcours (m) route trasa carte d’identité (f) identity card dokument tożsamości siège (m) seat siedzenie, miejsce affection (f) affection czułość souligner (v) to underline podkreślać arrêt (m) stop przystanek manche (f) sleeve rękaw sac en bandoulière (m) shoulder bag torba na ramię rouge vif (m) bright red intensywnie czerwony s’éparpiller (v) to scatter rozsypać się image (f) painting obraz poursuivre (v) to chase prześladować

Pour aller plus loin... | 1 PARLONS UN PEU

Approches culturelles

rédiger (v) to write zredagować, napisać punir (v) to punish ukarać retraite (f) retirement emerytura apercevoir (v) to notice zauważyć échapper (v) to escape uciekać croire (v) to believe wierzyć à son issue (loc) without her/ his knowledge bez jej/ jego wiedzy proche (m) near bliski nausée (f) nausea mdłości gonflement (m) swelling obrzęk, puchnięcie témoignage (m) testimony świadectwo signalement (m) description opis fournir (v) to provide dostarczyć souhaiter (v) to wish życzyć obtenir (v) to get otrzymać auxiliaire (m) auxiliary czasownik posiłkowy gloire (f) fame sława avoir l’air (v) to look like wyglądać raison (f) reason powód

engager (v) to make a commitment zobowiązywać point fort (m) strong point mocny punkt récent (adj) recent ostatni, niedawny arme (f) weapon broń à double tranchant (loc) doubleedged obosieczny améliorer (v) to improve polepszyć casser (v) to break złamać séduire (v) to charm uwodzić sans doute (loc) no doubt bez wątpienia éclairage (m) lighting oświetlenie

1. Dis quel traits de caractère faut-il avoir pour exercer ces métiers:

mêler (v) to mix mieszać il semble que (loc) it seems as if wydaje się że décaper (v) to clean oczyścić apparaître (v) to appear pojawić się énumérer (v) to list wymienić lancer (v) to start rozpocząć engloutir (v) to devour pochłonąć s’affaiblir (v) to weaken słabnąć chair (f) body ciało pitoyable (adj) miserable godny pożałowania être soumis à (loc) to be subjected to być czemuś poddanym

Pour être un bon …………….. il faut être ………….. par contre on ne peut pas être …….

À VOS OREILLES Écoutez la piste n°5 de votre CD et cochez la bonne réponse : Cochez la bonne réponse: Vrai Faux 1. Nous pouvons comparer le CV vidéo à un clip 2. CV vidéo apporte les mêmes informations sur

Passage à l’action marquant (adj) significant znaczący grâce à (loc) thanks to dzięki par personne (loc) per person na osobę silencieusement (adv) silently po cichu fixer (v) to fix zaznaczyć voisin (m) neighbour sąsiad solution (f) solution rozwiązanie résoudre (v) to solve rozwiązać déjanté (adj) crazy zwariowany inconnu (adj) unknown nieznany rendre visite (v) to visit odwiedzić repas (m) meal posiłek

le candidat que le CV traditionnel 3. Les recruteurs mettent le plus grand accent sur les compétences de futurs salariés

surprendre (v) to surprise zaskoczyć inoubliable (adj) unforgettable niezapomniany aventure (f) adventure przygoda île (f) island wyspa survivre (v) to survive przeżyć désert (adj) deserted pustynny à tout prix (loc) at any price za wszelką cenę âme soeur (f) soul mate bratnia dusza moitié (f) half połowa tenter (v) to try spróbować, skusić się

4. Il n’est pas sûr si le CV vidéo remplacera le CV traditionnel dans le futur 5. Le CV traditionnel a le rôle seulement informatif 6. La préparation d’un CV vidéo n’est pas trop compliquée 7. On nous encourage à adopter cette nouveauté

(loc) locution – wyrażenie, zwrot (exp) expression – wyrażenie (m) masculin – rzeczownik rodzaju męskiego

Français

svelte, gros, mince

……… ……… ………

sympathique, méchant, vulgaire

……… ……… ………

couverture, presse, célébrités

……… ……… ………

travail, CV, recruteur

……… ……… ………

Polski

English half

bratnia dusza à tout prix surprise bez wątpienia être soumis à

2. Donnez les synonymes pour les mots : une rencontre

………

un travail

une image

………

un camarade ……… un miroir

- je voudrais être, devenir : acteur (actrice), ingénieur, directeur (directrice), musicien(enne) ; chanteur(euse), chauffeur, professeur, cuisinier(ère), serveur(euse), photographe, secrétaire - je rêve de travailler dans : les multimédias, le cinéma, le monde d’affaires, l’administration publique, le bâtiment, l’informatique, le commerce, l’hôtellerie - je suis motivé, organisé, systématique, ponctuel, dynamique, ouvert, courageux, franc - j’ai beaucoup d’autres qualités comme le sens d’organisation, l’indépendance, - je sais travailler individuellement, j’adore travailler en équipe, j’ai un bon contact avec les membres du personnel, j’apprends facilement, je connais couramment (bien, assez bien) plusieurs langues étrangères comme le français, l’anglais, l’italien, l’allemand, - j’ai obtenu une bonne formation à l’Université Silésienne, à la faculté du droit, à L’Académie Économique, dans une École Supérieure des BeauxArts, dans une école professionnelle, - le métier de… me permettra de développer mes qualités en matière de la négociation, la recherche scientifique, des relations humaines, l’organisation et de la gestion de l’entreprise, - le travail dans votre entreprise, établissement, organisme, m’apportera une grande satisfaction, me permettra me réaliser pleinement, donnera un nouvel élan dans ma vie,

Es-tu prêt ?/ Are you ready ? 4. Uzupełnij tabelkę:

PAROLES, PAROLES, PAROLES 1. Terminez les listes avec 3 autres mots :

un renseignement ……… (adj) adjectif – przymiotnik (adv) adverbe – przysłówek (f) féminin – rzeczownik rodzaju żeńskiego

LE POINT DE VOCABULAIRE

reason

……… ………

wydaje się że carte d’identité

(ex) exemple – przykład (v) verbe – czasownik (prép) préposition – przyimek

* Nazwy zawodów i narodowości oraz przymiotniki podano w języku polskim w rodzaju męskim.

24 | vingt-quatre

vingt-cinq

5. A` vos oreilles

3. Mon aide-mémoire S³owniczek francuskoangielsko-polski osobno dla ka¿dej czêœci rozdzia³u

| 25

4. Paroles paroles, paroles Æwiczenia sprawdzaj¹ce rozumienie tekstu pisanego i poszerzaj¹ce znajomoœæ leksyki

8

Æwiczenia rozwijaj¹ce rozumienie ze s³uchu


VERSION ORIGINALE |

PODSUMOWANIE I UTRWALENIE MATERIA£U

TRENING I BILANS DLA UCZNIA We wszystkich trzech tomach podrêcznika uczeñ mo¿e oceniæ swoje postêpy w nauce, a tak¿e przygotowaæ siê do egzaminu DELF (na poziomach A1-B1), dziêki specjalnie opracowanym æwiczeniom.

Osobisty dziennik nauki umo¿liwia dokonanie bilansu poziomu wiadomoœci i osi¹gniêtych sprawnoœci jêzykowych Unités 1, 2 et 3

Journal d’apprentissage AUTOÉVALUATION 1. Compétences visées Je suis J’éprouve des Je ne suis pas encore dans les unités 1, 2 et 3 capable de... difficultés à... capable de...

3. Compétences culturelles visées dans les unités 1, 2 et 3

Exemples

raconter des expériences passées

Je suis capable de...

J’éprouve encore des difficultés à…

comprendre les spécificités du CV à la française

exprimer la cause préciser les détails d’un voyage

adapter ma façon de concevoir un CV pour en produire un qui corresponde à la culture des entreprises françaises

faire des propositions justifier un choix donner son opinion

comparer ma façon de voir avec celle véhiculée par certaines téléréalités

faire des hypothèses situer dans l’espace décrire

retirer des informations de textes pour connaître les habitudes des Français en vacances

parler de sa motivation parler des projets évoquer des regrets

comparer les vacances des Français aux miennes, à celles des personnes de ma culture

donner et suivre des indications scéniques

2. Connaissances visées Je connais et j’utilise dans les unités 1, 2 et 3 facilement…

Je connais mais n’utilise pas facilement…

retirer des informations sur le théâtre de l’absurde pour mieux préparer la lecture d’un texte de ce genre de théâtre

Je ne connais pas encore…

les temps du passé

retirer des informations sur un auteur de théâtre français : Eugène Ionesco pour mieux comprendre ses textes et en préparer une lecture

l’opposition passé composé / imparfait les pronoms personnels COD

réfléchir sur l’utilisation du théâtre en classe de langues

l’accord du participe passé employé avec avoir les connecteurs de cause

À ce stade, mes points forts sont :

le conditionnel et si + imparfait pour faire des propositions les prépositions et articles pour localiser

À ce stade, mes difficultés sont :

l’intonation dans l’hypothétique l’irréel du passé Si vous le souhaitez, discutez-en avec vos camarades.

les adverbes en –ment

48 | quarante-huit

quarante-neuf | 49

2. Entraînement a` l’examen du DELF B1 Przyk³adowy zestaw egzaminacyjny, przygotowuj¹cy do egzaminu DELF B1. Uczeñ realizuje zadania doskonal¹ce wszystkie 4 sprawnoœci: CE, CO, PE, PO

Entraînement à l’examen du DELF B1

Compréhension des écrits SÉJOUR À L’ÎLE MAURICE

Lors de cette épreuve de compréhension des écrits, vous devrez répondre en 35 minutes à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits. Vous devrez dégager des informations utiles par rapport à une tâche donnée et analyser le contenu d’un document d’intérêt général.

LA BRETAGNE À BICYCLETTE

14 jours, départ tous les samedis

Une formule de voyage et de vacances alternative qui vous fera profiter de la douceur des étés bretons. Nouveaux-Voyages vous propose un tour de Bretagne à vélo à votre rythme. Vous partez pour 15 jours et fixez votre itinéraire entre la mer et les Monts d’Arrhée et choisissez parmi les hôtels et gites que nous vous proposons ceux qui vous conviennent. Vous nous indiquez votre calendrier et nous organisons tout pour vous : un vélo performant et bien équipé vous attendra à votre point de départ, nous réserverons vos chambres et, si vous le désirez, nous transporterons vos bagages d’une étape à l’autre.

Nous vous proposons un séjour idéal pour des vacances de tout repos entre mer et soleil ! Découvrez une île de rêve sous les tropiques : le séjour comprend un tour de l’île et une excursion sur la très belle île aux Cerfs. Vous séjournerez dans une chambre spacieuse parfaitement équipée (télévision, Internet, bain…) dans un hôtel 5 étoiles muni d’une grande piscine et donnant directement sur la plage. Le prix inclut la demi-pension avec un grand buffet de spécialités internationales et mauriciennes et le petit-déjeuner tardif (jusqu’à 11h). Profitez d’un service exceptionnel assuré par un personnel francophone dont l’amabilité est légendaire.

25 points

À vous de choisir si vous préférez un séjour sportif ou un séjour découverte…

À partir de 1065 € pour deux semaines.

QUELQUES CONSEILS POUR L’EXAMEN 4Les textes peuvent être complexes et parfois assez longs. Vous n’êtes pas obligé de tout comprendre pour répondre aux questions.

LA MER DU NORD EN BELGIQUE

4 Dans le cas d’une lecture intégrée à une tâche (exemple ci-dessous), on vous propose souvent un tableau à remplir, cherchez donc les informations pertinentes pour remplir le tableau et prendre une décision finale (question sous le tableau).

4 Dans le cas de questions sur un texte, les premières questions sont d’ordre général et portent essentiellement sur le sujet du texte. Vous pouvez y répondre en vous aidant des mots-clés du texte. Les suivantes vous demandent de repérer des informations spécifiques dans le texte.

Vous cherchez des vacances loin des foules et des grandes chaleurs, découvrez une région pleine de charme et de douceur : la côte belge vous offre de nombreuses possibilités de pratiquer des sports nautiques (kitesurf, planche à voile, voile, char à voile, etc.), mais aussi la possibilité de faire de longues promenades à pied ou à vélo. Et puis, vous ne serez pas loin de villes qui comptent parmi les plus belles d’Europe. Laissez-vous tenter par Bruges, sa vieille ville au charme incomparable et ses musées par exemple !

EXERCICE 1

Séjour à l’Île Maurice

Voici le profil de cinq clients et quelques destinations en promotion dans l’agence de voyages pour laquelle vous travaillez. Pour vous permettre de faire des propositions adaptées à vos clients, complétez le tableau ci-dessous en indiquant les raisons pour lesquelles une destination ne convient pas. Marc C. Il veut absolument aller dans un endroit chaud et pouvoir se baigner. Il préfèrerait sortir d’Europe, mais ne pas aller dans un pays où on ne parle pas français.

Viviane F. Elle veut absolument aller au bord de la mer et découvrir une région de France.

Christine H. Elle désire pouvoir faire beaucoup de sport, mais aussi visiter des villes. Elle préfère des endroits où il ne fasse pas trop chaud.

Karim Z. Il veut passer des vacances reposantes et culturelles. Il aimerait notamment assister à des manifestations culturelles importantes, mais sans se ruiner !

Marc C.

MONTPELLIER Entre culture et méditerranée Vous cherchez des vacances culturelles, Montpellier est le lieu de séjour idéal. En juillet, vous pourrez profiter du célèbre festival de musique de Radio-France avec ses nombreux concerts de musique classique, de jazz, de reggae…, dont beaucoup sont offerts. Avignon et son festival de théâtre n’est pas loin non plus. Arles et ses rencontres « photographie » sont également tout proches. La mer est aussi à quelques kilomètres ! Sans parler du superbe arrière-pays dans lequel vous pourrez faire de très belles randonnées.

La Bretagne à bicyclette

La Mer du Nord en Belgique

Montpellier – Entre culture et Méditerranée

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas

Convient

Ne convient pas Convient

Ne convient pas

Raisons si ne convient pas Viviane F.

Blanche B. Elle veut du soleil ! Elle n’aime pas trop les vacances culturelles et déteste le sport.

Raisons si ne convient pas Christine H. Raisons si ne convient pas Karim Z. Raisons si ne convient pas Blanche B. Raisons si ne convient pas

130 | cent trente

cent trente et un

9

| 131

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ

1. Journal d’apprentissage


VERSION ORIGINALE |

ZESZYT ÆWICZEÑ

ZESZYT ÆWICZEÑ Z P£YT¥ CD

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD

Cahier d'exercices zawiera zadania i æwiczenia œciœle powi¹zane z tematyk¹ podrêcznika, zapewniaj¹ce prawid³owe utrwalenie materia³u. Aby zobrazowaæ ró¿nice w wymowie rodzimych u¿ytkowników jêzyka francuskiego, do æwiczeñ do³¹czono p³ytê z bogatym wyborem oryginalnych nagrañ. Dodatkowo w polskiej wersji zeszytu æwiczeñ Activités pour aller plus loin: systematyzuj¹ce wiadomoœci gramatyczno-leksykalne, æwiczenia opracowane przez autorki polskiej adaptacji kursu.

Activités

S ÉTAIENT DÉJÀ ARRIVÉS

ez les phrases suivantes et relevez les verbes au plus-que-parfait.

4. CE MATIN-LÀ…

1 | Activités

Piste 01

ILS ÉTAIENT DÉJÀ ARRIVÉS nd j’ai pris le métro pour la première fois, j’étais très stressé ; pourtant, je m’étais bien renseigné A.2.sur Lisez les phrases suivantes et relevez les verbes au plus-que-parfait. gnes et les changements.

Nagrania na CD rozwijaj¹ umiejêtnoœæ parents se sont rencontrés un jour où ils avaient pris le tramway. rozumienia ze s³uchu

Activités | 1es informations sec Écoutez l’enregistrement et marquez par une ponctuation correcte (parenthèses, virgules ou ti

4. CE MATIN-LÀ… Piste 01

Écoutez l’enregistrement et marquez es informations secondaires. par une ponctuation correcte (parenthèses, virgules ou tirets).

1. Ce matin-là comme tous les matins j’étais dans le métro quand j’a

1. Quand j’ai pris le métro pour la première fois, j’étais très stressé ; pourtant, je m’étais bien renseigné sur les lignes et les changements.

1. Ce matin-là comme tous les matins j’étais dans le métro quand j’ai aperçu cette fille.

2. Mes parents se sont rencontrés un jour où ils avaient pris le tramway.

2. Elle portait une robe à fleurs avec ces motifs un peu asiatiques et un gilet bleu. Elle avait aussi un grand porte-document comme les étudiants en arts plastiques et un sac en bandoulière.

3. J’étais coincée dans les embouteillages sur le chemin de l’aéroport alors que son avion était déjà arrivé !

2. Elle portait une robe à fleurs avec ces motifs un peu asiatiques et Elle avait aussi un grand porte-document comme les étudiants en

3. J’ai voulu la suivre mais elle est descendue à Châtelet en pleine heure de pointe et je l’ai perdue de vue.

B. Complétez le tableau suivant avec les formes du plus-que-parfait. Prendre

Arriver

Se renseigner

is coincée dans les embouteillages sur le chemin de l’aéroport alors que son avion était déjà arrivé ! Je / J’

Piste 02

m’étais renseigné

5. SOUVENIRS DE VOYAGE

Écoutez le dialogue et dites pour chacun de ces récits de quel pays et de quelle langue on parle, puis quelle expérience marquante y est rattachée.

Tu

3. J’ai voulu la suivre mais elle est descendue à Châtelet en pleine h

était arrivé

Il / Elle Nous

Cultur

Vous

mplétez le tableau suivant avec les formes du plus-que-parfait.

Ils

avaient pris

3. RÉCIT D’UNE RENCONTRE

Prendre / J’

Arriver

A. Complétez le récit de Sophie avec les verbes suivants au plus-que-parfait.

Se renseigner changer

perdre

commencer

s’assoir

voir (x 2)

se lever

Piste 02

5. SOUVENIRS DE VOYAGE Salomé

Écoutez le dialogue et dites pour chacun de ces récits de on parle, puis quelle expérience marquante y est rattaché

Pays :

J’ai rencontré Cédric dans le métro, c’était en avril. J’

mon travail la semaine

Piste 4 - Activité précédente et mes habitudes8 et mon itinéraire ; avant, je ne prenais jamais cette ligne m’étais renseigné

Langue :

les « vedas ». En sanskrit, « vedas » veut dire « le savoir ». Nadège Ce cimetière a été crée en 1899 lors d’une épidémie de 1La femme C’est quibienfume, qui boit du vin . Cédric a dûfrançaise ? voir que j’étais fatiguée et m’a proposé sa celle place. J’ai refusé, sûr, mais il s’ déjà et insistait beaucoup. Je continuais à refuser, mais il a peste introduite sur l’île par et qui toujours Marc un bateau venant de Chine. tellement insisté est que j’ai fini par accepter. Ce quepassionnée nous n’ pas dans ,les c’est discussions. que pendant que nous discutions, quelqu’un déjà la place ! Elle enterrait les morts pas centaine dans une fosse commun pLa femme française Nous avons beaucoup ri et c’est comme ça que tout an’est commencé ! ni libérée, ni conditionnée. Ça Pour finir cette visite, la ville de Saint-Denis vous invite au dépend àà unfait de ce qu’elle veut être. B. À votre tour, racontez untout souvenir lié moyen de transport. ous Marché de Nuit. On se laisse guider au gré des fleurs, de !C’est une façon de marcher, de porter un sac à main, Piste 3 - Activité 6B 8| ous senteurs et des lumières !  On y| 9trouve aussi des produits qu’on ne trouve nulle part ailleurs. artisanaux fabriqués en Afrique du Sud et à Madagascar. 1Bonjour M. Morin. Bienvenue chez V.O S.A. Je suis Jacques P66 ans après le droit de vote, 38 ans après l’égalité des ls avaient pris Daliès, chargé du personnel. salaires, 27 ans après la loi sur l’égalité de l’emploi, il Piste 6 - Activité 6A !Bonjour monsieur Daliès, enchanté. semblerait que les femmes françaises modernes ont tout 1J’avais ce projet de voyager en vélo depuis des années 1Tout d’abord, je voulais vous remercier de l’intérêt que obtenu. 82% des femmes de 25 à 49 ans ont un travail. je cherchais une personne pour m’accompagner quan portez notre entreprise. D’ailleurs, voulais savoir La femme française a en moyenne 2 enfants alors que la mplétezvous le récit deà Sophie avec les verbesje suivants au plus-que-parfait. Salomé un ami m’a dit : Contacte ce gars, il a le même projet comment vous nous avezTranscriptions connus. moyenne des pays voisins commeCulture l’Allemagne, l’Italie est audio 2) (x enfant. voir perdre r ngel’intermédiaire ence s’assoir se lever cha!Par que toi ». Je me souviens de la première rencontre ave de votre sitecomm Internet, querje consulte de 1,5 59% des femmes françaises ont un diplôme UNITÉ 1 Stéphane. On s’est quittés avec la certitude que le proj régulièrement. Il est très bien fait et il y a beaucoup de universitaire. Mais la réalité est-elle aussi brillante qu’elle en Pays : était en route. On a travaillé deux ans chacun de son cô ressourcesCédric pour les traducteurs. J’ai rencontré dans le métro, c’était en avril. J’ mon travail la semainea l’air ? Écoutons le témoignage de Clara, 30 ans, et mère Langue : pour économiser et puis on est partis. On a commencé 1Très bien. Passons à votre CV. Pouvez-vous me résumer de deux enfants. précédente et mes habitudes et mon itinéraire ; avant, je ne prenais jamais cette ligne par descendre de la Bretagne jusqu’au Maroc puis la votre parcours ? iJe suis responsable marketing dans une chaîne de de métro. Mauritanie. !Bien sûr : j’ai étudié tout d’abord les lettres modernes télévision française. Je viens d’avoir mon deuxième enfant Expérience marquante : Nadèg !Quel était votre budget ? à la Sorbonne, puis j’ai préparé une licence d’anglais et et, depuis que je suis retournée au bureau, je sens de J’ un siège libre mais le temps d’y accéder quelqu’un s’ déjà 1On est partis sur une base moyenne de 10 euros par enfin j’ai passé un master de traduction-interprétation à grandes pressions de la part de mon supérieur qui, de Pays : Cédric a dû voir que j’étais fatiguée et m’a proposé sa place. J’ai refusé, bienfait, sûr, Transkrypcje nagrañondodormait sous la tente ou chez jour. Le plus souvent, l’université. de la Sorbonne nouvelle à Paris III. J’ai ensuite est une femme. Je ne suis pas un cas isolé. J’ai parlé l’habitant. On a été très surpris de Langue : la générosité des gen avec beaucoup de femmes qui vivent la même chose. wszystkich rozdzia³ów mais ilfait s’ un stage pour l’Union déjà européenne à Bruxelles. et insistait beaucoup. Je continuais à refuser, mais il a et de l’intérêt qu’ils portaient à notre projet. 1Hum, hum… Intéressant… Pouvez-vous m’en dire un peu D’un côté, on reçoit beaucoup d’aides de l’État pour zeszytu æwiczeñ tellement insisté que j’ai fini par accepter. Ce que nous n’ pas , c’est !Et qu’est-ce qui vous a le plus manqué ? plus sur ce stage ? pouvoir continuer à travailler en élevant des enfants, on Expérience marqua UNITÉ 2 1Ma famille de temps en temps et parfois un peu de tem !Eh bien,que j’étais attaché au service de presse et chargé que pendant nous discutions, quelqu’un déjà la place ! a de la chance. Mais ce n’est pas facile de combiner vie pour moi et certains jours un bon repas. de traduire les dépêches sélectionnées par les attachés professionnelle et vie maternelle. Nous avons beaucoup ri et c’est comme ça que tout a commencé ! !Quel type d’entraînement avez-vous suivi ? de communication. C’est dans ce cadre que j’ai pu 1On n’a pas suivi d’entraînement particulier. On était tou commencer à faire un peu d’interprétation en renfort pour Wszystkie les deux nagrania assez sportifs, moi je faisais du foot et du vélo les racontez interprètes un officiels lors de lié petites outransport. de otre tour, souvenir à unconférences moyen de mais sans plus. Notre préparation s’est faite pendant le rencontres. Je n’avais jamais envisagé cet aspect de ma na www.chmura.klett.pl 86 | | 87 voyage. Nous avons commencé doucement et puis, au profession – qui est très différent – mais j’ai beaucoup Piste 5 Activité 4A et à mesure, notre corps s’est habitué. apprécié l’expérience. Nous sommes à proximité de la rue de Bordeaux, derrière !Quelles étaient les relations entre vous ? 1C’est un parcours intéressant, en effet, et qui semble la centrale EDF. Ce lavoir a été construit en 1958. À cette 1Très tranquilles, très naturelles dès le départ. correspondre au profil que nous recherchons. Cependant, it époque, il n’y avait pas d’eau courante dans les cases, il !Quels sont vos meilleurs souvenirs ? vous avez vu dans l’annonce, je pense, que nous avons n’y avait pas de toilettes dans les maisons, ni de robinet 1Sans aucun doute l’accueil reçu par les habitants de besoin de quelqu’un disponible immédiatement, est-ce dans la cuisine et la salle de bain. Donc, au centre de ce certaines régions, parfois très humbles et si généreux. U que c’est votre cas ? quartier, qui s’appelait et qui s’appelle toujours « Quartier de soir, dans un village du Guatemala, on a été hébergés p !Bien sûr. Comme je le mentionnais dans ma lettre, depuis l’épuisement », le maire a fait construire ce lavoir. une famille. On a cuisiné pour eux en échange et puis la fin de mon stage, je travaille à mon compte comme La mosquée est située au centre-ville. Devant la porte, il y a ont voulu nous faire découvrir leur cuisine et on est res traducteur indépendant, je suis donc disponible dès que beaucoup de chaussures : il faut se déchausser. C’est la plus une semaine alors qu’on devait s’arrêter une nuit. On e nécessaire. ancienne mosquée située dans un département français. partis avec la gorge serrée. 1Eh bien dans ce cas, M. Morin, vous passez à la phase de Ici, nous entrons dans10 l’espace sacré nommé Arsha vidya !Un mauvais souvenir ? sélection suivante. Je vous demanderais de repasser lundi ashram. À l’intérieur, assis sur le sol, un homme explique aux pour un test de traduction. Vous verrez avec ma secrétaire

Tu

français, beaucoup de mimes ! Et, du coup, je me suis mis au portugais… 1J’aurais bien voulu te voir ! La prochaine fois, on part en était arrivé voyage ensemble !

de métro. J’

Expérience marquante :

un siège libre mais le temps d’y accéder quelqu’un s’

déjà

Pays :

Langue :

Expérience marquante :

Pays :

Langue :

Expérience marquante :

huit

neuf

ÉCIT D’UNE RENCONTRE

Piste 1 - Activité 4

1. Ce matin-là, comme tous les matins, j’étais dans le métro quand j’ai aperçu cette fille...

2. Elle portait une robe à fleurs, avec des motifs un peu asiatiques, et un gilet bleu. Elle avait aussi un grand portedocument –comme les étudiants en arts plastique– et un sac en bandoulière. 3. J’ai voulu la suivre mais elle est descendue à Châtelet, en pleine heure de pointe, et je l’ai perdue de vue.

Piste 2 - Activité 5

1Salut Marc ! Ça va ? !Salut Nadège, ça va super, je viens de voir Salomé ! Elle est en France pour les vacances. 1Elle vit toujours au Mexique ? !Oui, oui, toujours. Tu savais qu’elle s’était mariée ? 1Non, je savais qu’elle était partie pour un stage d’espagnol il y a trois ans et qu’elle était restée parce qu’elle avait rencontré quelqu’un, mais après j’ai plus eu de nouvelles. !Eh bien, elle s’est mariée le mois dernier et elle est à Paris avec son mari en voyage de noces ! Quelle histoire, non ? 1Oui, incroyable ! Le Mexique, quelle chance ! On peut dire qu’elle a bien mis à profit son stage linguistique ! Tu te souviens quand j’étais allée au pair à Londres pour apprendre l’anglais ? !Oui et que tu étais tombée dans une famille française qui ne parlait que français ! 1Je crois que, quand je suis rentrée, je parlais encore moins anglais qu’avant mon séjour !!! !Tu sais… les langues… quand tu en as besoin, ça vient tout seul ! Moi, quand je suis parti au Brésil l’année dernière, j’avais un peu peur : je ne parlais pas un mot de portugais et tu connais mon niveau en anglais ! Eh bien, tu te débrouilles quand il faut ! Et puis, après une semaine sans parler à personne et à manger seulement du riz et des haricots parce que tu ne sais pas demander autre chose, tu trouves le moyen de communiquer un minimum avec les gens ! Un peu d’espagnol, quelques mots de

quatre-vingt-six

français, beaucoup de mimes ! Et, du coup, je me suis mis au portugais… 1J’aurais bien voulu te voir ! La prochaine fois, on part en voyage ensemble !

Piste 3 - Activité 6B

1Bonjour M. Morin. Bienvenue chez V.O S.A. Je suis Jacques Daliès, chargé du personnel. !Bonjour monsieur Daliès, enchanté. 1Tout d’abord, je voulais vous remercier de l’intérêt que vous portez à notre entreprise. D’ailleurs, je voulais savoir comment vous nous avez connus. !Par l’intermédiaire de votre site Internet, que je consulte régulièrement. Il est très bien fait et il y a beaucoup de ressources pour les traducteurs. 1Très bien. Passons à votre CV. Pouvez-vous me résumer votre parcours ? !Bien sûr : j’ai étudié tout d’abord les lettres modernes à la Sorbonne, puis j’ai préparé une licence d’anglais et enfin j’ai passé un master de traduction-interprétation à l’université de la Sorbonne nouvelle à Paris III. J’ai ensuite fait un stage pour l’Union européenne à Bruxelles. 1Hum, hum… Intéressant… Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur ce stage ? !Eh bien, j’étais attaché au service de presse et chargé de traduire les dépêches sélectionnées par les attachés de communication. C’est dans ce cadre que j’ai pu commencer à faire un peu d’interprétation en renfort pour les interprètes officiels lors de petites conférences ou de rencontres. Je n’avais jamais envisagé cet aspect de ma profession – qui est très différent – mais j’ai beaucoup apprécié l’expérience. 1C’est un parcours intéressant, en effet, et qui semble correspondre au profil que nous recherchons. Cependant, vous avez vu dans l’annonce, je pense, que nous avons besoin de quelqu’un disponible immédiatement, est-ce que c’est votre cas ? !Bien sûr. Comme je le mentionnais dans ma lettre, depuis la fin de mon stage, je travaille à mon compte comme traducteur indépendant, je suis donc disponible dès que nécessaire. 1Eh bien dans ce cas, M. Morin, vous passez à la phase de sélection suivante. Je vous demanderais de repasser lundi pour un test de traduction. Vous verrez avec ma secrétaire pour l’horaire. Je vous remercie et vous dit à très bientôt. !Merci beaucoup M. Daliès, à lundi alors !

Piste 4 - Activité 8

1La femme française ? C’est celle qui fume, qui boit du vin et qui est toujours passionnée dans les discussions. pLa femme française n’est ni libérée, ni conditionnée. Ça dépend tout à fait de ce qu’elle veut être. !C’est une façon de marcher, de porter un sac à main, qu’on ne trouve nulle part ailleurs. P66 ans après le droit de vote, 38 ans après l’égalité des salaires, 27 ans après la loi sur l’égalité de l’emploi, il semblerait que les femmes françaises modernes ont tout obtenu. 82% des femmes de 25 à 49 ans ont un travail. La femme française a en moyenne 2 enfants alors que la moyenne des pays voisins comme l’Allemagne, l’Italie est de 1,5 enfant. 59% des femmes françaises ont un diplôme universitaire. Mais la réalité est-elle aussi brillante qu’elle en a l’air ? Écoutons le témoignage de Clara, 30 ans, et mère de deux enfants. iJe suis responsable marketing dans une chaîne de télévision française. Je viens d’avoir mon deuxième enfant et, depuis que je suis retournée au bureau, je sens de grandes pressions de la part de mon supérieur qui, de fait, est une femme. Je ne suis pas un cas isolé. J’ai parlé avec beaucoup de femmes qui vivent la même chose. D’un côté, on reçoit beaucoup d’aides de l’État pour pouvoir continuer à travailler en élevant des enfants, on a de la chance. Mais ce n’est pas facile de combiner vie professionnelle et vie maternelle.

Piste 5 - Activité 4A

Nous sommes à proximité de la rue de Bordeaux, derrière la centrale EDF. Ce lavoir a été construit en 1958. À cette époque, il n’y avait pas d’eau courante dans les cases, il n’y avait pas de toilettes dans les maisons, ni de robinet dans la cuisine et la salle de bain. Donc, au centre de ce quartier, qui s’appelait et qui s’appelle toujours « Quartier de l’épuisement », le maire a fait construire ce lavoir. La mosquée est située au centre-ville. Devant la porte, il y a beaucoup de chaussures : il faut se déchausser. C’est la plus ancienne mosquée située dans un département français. Ici, nous entrons dans l’espace sacré nommé Arsha vidya ashram. À l’intérieur, assis sur le sol, un homme explique aux enfants : en Inde, se trouvent des livres sacrés qu’on appelle

UNITÉ 2

les « vedas ». En sanskrit, « vedas » veut dire « le savoir ». Ce cimetière a été crée en 1899 lors d’une épidémie de peste introduite sur l’île par un bateau venant de Chine. On enterrait les morts pas centaine dans une fosse commune. Pour finir cette visite, la ville de Saint-Denis vous invite au Marché de Nuit. On se laisse guider au gré des fleurs, des senteurs et des lumières !  On y trouve aussi des produits artisanaux fabriqués en Afrique du Sud et à Madagascar. Piste 6 - Activité 6A

1J’avais ce projet de voyager en vélo depuis des années et je cherchais une personne pour m’accompagner quand un ami m’a dit : Contacte ce gars, il a le même projet que toi ». Je me souviens de la première rencontre avec Stéphane. On s’est quittés avec la certitude que le projet était en route. On a travaillé deux ans chacun de son côté pour économiser et puis on est partis. On a commencé par descendre de la Bretagne jusqu’au Maroc puis la Mauritanie. !Quel était votre budget ? 1On est partis sur une base moyenne de 10 euros par jour. Le plus souvent, on dormait sous la tente ou chez l’habitant. On a été très surpris de la générosité des gens et de l’intérêt qu’ils portaient à notre projet. !Et qu’est-ce qui vous a le plus manqué ? 1Ma famille de temps en temps et parfois un peu de temps pour moi et certains jours un bon repas. !Quel type d’entraînement avez-vous suivi ? 1On n’a pas suivi d’entraînement particulier. On était tous les deux assez sportifs, moi je faisais du foot et du vélo, mais sans plus. Notre préparation s’est faite pendant le voyage. Nous avons commencé doucement et puis, au fur et à mesure, notre corps s’est habitué. !Quelles étaient les relations entre vous ? 1Très tranquilles, très naturelles dès le départ. 1 !Quels sont vos meilleurs souvenirs ? 1Sans aucun doute l’accueil reçu par les habitants de certaines régions, parfois très humbles et si généreux. Un soir, dans un village du Guatemala, on a été hébergés par une famille. On a cuisiné pour eux en échange et puis ils ont voulu nous faire découvrir leur cuisine et on est restés une semaine alors qu’on devait s’arrêter une nuit. On est partis avec la gorge serrée. !Un mauvais souvenir ?

quatre-vingt-sept


VERSION ORIGINALE |

PODSUMOWANIE I UTRWALENIE MATERIA£U

Activités pour aller plus Activités loin...| |11 EN AVANT LA GRAMMAIRE 1. Mettez les verbes au plus-que-parfait : 1. Elles (venir)

Nous (crier)

Il (finir)

2. Tu (avoir)

Elle (prendre)

Je (boire)

3. Vous (être)

Tu (acheter)

Nous (savoir)

4. Il (pouvoir)

Je (lire)

Ils (dormir)

5. Nous (mincir)

Elle (écouter)

Tu (être)

6. Ils (ouvrir)

Je (écrire)

Vous (apprendre)

7. Tu (vendre)

Je (courir)

Elles (offrir)

2. Mettez les verbes au passé (imparfait, passé composé et plus-que-parfait) : 1. Quand elle (être)

jeune, elle (rêver)

2. Vous me (donner)

la semaine dernière.

visiter la France que nous (connaître) que tu (perdre)

5. Pendant l’été, il (faire)

il y a quelques mois.

les clés auparavant.

beau et chaud.

6. Pendant que nous (visiter)

l’Allemagne, nous (avoir)

7. Vous (constater)

que nous (avoir)

8. Anne (écouter)

beaucoup de problèmes. beaucoup trop d’animaux.

la radio quand Pierre (entrer)

9. Je (trouver)

dans l’appartement.

le livre que ma sœur me (acheter)

il y a un mois - ce (être)

mon livre adoré.

3. Mettez la forme comme ou puisque: 1. Le concert était annulé

il pleuvait.

2. Ils doivent nous rembourser

le concert a été annulé.

3. Elle n’est pas arrivée 4. Elle était épuisée

elle était épuisée. elle a nettoyé toute la maison.

5. Il n’aime pas aller à la montage

il déteste les randonnées.

6. Il a renoncé à faire cette randonnée 7. Nous restons à la maison

il n’a pas de chaussures convenables. nous avons beaucoup de devoirs à faire.

8.

nous avons beaucoup à faire, restons à la maison !

9.

j’aime le sport je passe mon temps libre activement. quinze

| 15

1 | Activités pour aller plus loin... A VOS PLUMES

1. Complétez le CV avec les mots de la liste:

une conférence de presse, sports, informatique, expérience professionnelle, stage en marketing, anglais, centres d’intérêt, compétences spécifiques, formation.

Agnès Juillet 28 rue de la Paix / 93400 Paris 21 ans / 0501132456 / agnes.juillet@yahoo.fr Recherche d’un .................................... de 4 mois minimum, à partir d’avril 2014 ....................................

Æwiczenia poszerzaj¹ce znajomoœæ s³ownictwa, wykorzystuj¹ce ró¿ne formy wypowiedzi pisemnej

2010-2011 Master 1 Marketing, un semestre effectué à l’université de Nova à Lisbonne au Portugal, dans le cadre du programme Erasmus, et un semestre effectué à L’IAE Gustave Eiffel de Créteil. 2009-2010 Licence 3 Gestion des entreprises (gestion, marketing, communication). IAE Gustave Eiffel (Institut d’Administration des Entreprises) – 94000 Créteil.

....................................

2009 Assistante Responsable en Relations Internationales - Steria Avril à Juin, stage de 2 mois. • Réalisation de dossiers de presse. •Réalisation •Participation à l’organisation d’.................................... 2008 Assistante commerciale – LektorKlett Avril, stage de 2 semaines. • Suivi d’un commercial. • Participation à la négociation. • Prospection, conception et envoi de mailing.

....................................

• ....................................: Niveau correct. • Espagnol : Niveau correct. • ....................................: Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).

....................................

....................................: Basketball pendant 5 ans, football et tennis pendant 2 ans. Voyages : Pologne, Italie, Espagne.

2. Complétez le

faire-part avec les mots de la liste:

bientôt, 16 heures 30, petite, rencontrer, m’appelle, coeur, parents.

Dodatkowe æwiczenia opracowane przez autorki polskiej adaptacji powtarzaj¹ce i utrwalaj¹ce wprowadzony materia³

Je .................................... Charlotte. Mes .................................... ont fait ma connaissance le 12 mai à .................................... Je suis toute .................................... avec mes 3kilos 450 et 50 cm. Mais je prends déjà une grande place dans le .................................... de mes parents ! J’ai vraiment hâte de vous .................................... A .................................... .

Charlotte

16 | seize

2 | Connectez-vous !

11. LA NOUVELLE ODYSSÉE

A. Vous allez participer à l’écriture collective d’une nouvelle Odyssée. Un récit est en cours d’écriture sur le web 2.0, il raconte le grand voyage d’un personnage à qui il arrive des aventures diverses dans les lieux qu’il visite. Vous pouvez rédiger un des épisodes en faisant venir le personnage dans votre ville ou un autre lieu que vous connaissez bien.

Connectez-vous Æwiczenia z wykorzystaniem internetu dodatkowo motywuj¹ ucznia i zachêcaj¹ do samodzielnej pracy

B. Lisez le début de La Nouvelle Odyssée. Vous pouvez aussi lire quelques aventures du personnage pour mieux écrire votre épisode. C. Formez des groupes de 3 à 4 personnes et choisissez un lieu que vous connaissez bien et où vous voulez conduire le personnage. Imaginez : • ce que le personnage pourrait visiter dans ce lieu, • ce qu’il pourrait y faire comme activités, • qui il pourrait rencontrer, • ce qui pourrait lui arriver. D. Écrivez l’épisode à la première personne du singulier. Remarques et notes techniques : Pour lire l’histoire, cliquez, dans la colonne de gauche, sur « La Nouvelle Odyssée » dans le widget « LEER|LIRE|LEGGERE ». Pour écrire, connectez-vous et cliquez, dans la colonne de gauche, sur « La Nouvelle Odyssée » dans le widget « ESCRIBIR|ECRIRE|SCRIVERE ». Ajoutez votre texte en bas du texte que vous trouverez déjà et soumettez-le à relecture. N’effacez pas le texte des Babelwébiens qui ont participé avant vous. En revanche, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.

http://m4.babel-web.eu

Activités complémentaires en ligne sur versionoriginale.emdl.fr

24 | vingt-deux

11

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ

4. Tu (voir)

Æwiczenia systematyzuj¹ce zagadnienia gramatyczne opracowane specjalnie dla polskich uczniów

de devenir actrice.

les pantalons que vous (acheter)

3. Nous (aller)


VERSION ORIGINALE |

MATURA

MATURA We wszystkich tomach podrêcznika specjalny rozdzia³ zawieraj¹cy materia³y przygotowuj¹ce do matury ustnej. W Annexes na koñcu podrêcznika wyjaœnienia i opis zasad egzaminu maturalnego, dziêki którym uczeñ zaznajamia siê z technikami egzaminacyjnymi i krok po kroku oswaja siê z egzaminem.

Mon kit de survie Podstawowe informacje o formie ustnego egzaminu maturalnego

Mon kit de survie pour le bac

Mon kit de survie pour le bac

MON KIT DE SURVIE POUR LE BAC

W przygotowaniu się do poszczególnych części egzaminu pomogą Ci następujące struktury:

czyli podstawowe informacje o ustnym egzaminie maturalnym z języka francuskiego

ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI

Nie wiesz, jak zadać pytanie lub jak wyrazić swoją opinię? Oto kilka podpowiedzi.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka francuskiego trwa około 15 minut.

Excusez-moi, je voudrais obtenir quelques renseignements sur... Il est important pour moi de savoir si... J’aimerais bien vous poser quelques questions concernant... As-tu quelques propositions à me faire ? Quelle est ton opinion sur... ? J’aimerais savoir que penses-tu de... ?

Egzamin ma formę rozmowy ucznia z egzaminatorem, w obecności drugiego nauczyciela, który jednak nie bierze w niej aktywnego udziału. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. Pamiętaj, że: • po wylosowaniu zestawu przystąpisz do egzaminu i nie będziesz miał czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu.

Je tiens à faire quelques suggestions sur... Je voudrais te proposer de... Je pense que... est une bonne idée/ mauvaise idée. À mon avis, il serait préférable de... Je suis tout à fait d’accord avec toi, par contre je tiens à attirer ton attention sur... C’est une proposition très intéressante, par contre il me semble que...

OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDZI NA TRZY PYTANIA

Zaproponowane poniżej zdania pozwolą Ci precyzyjnie opisać otaczającą rzeczywistość. Rozmowa wstępna

Egzaminujący zadaje kilka pytań dotyczących twojego życia i zainteresowań. Ta rozmowa ma cię oswoić z sytuacją egzaminacyjną.

około 2 minuty

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli

To rozmowa, w trakcie której uczeń i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Odpowiadają one doświadczeniom życiowym nastolatków. W rozmowie poruszysz cztery elementy wskazane w poleceniu i rozwiniesz swoją wypowiedź. Musisz też reagować na wypowiedzi egzaminatora.

maksymalnie 3 minuty (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

Opisujesz ilustrację precyzując miejsce, osoby oraz wykonywane przez nie czynności. Odpowiadasz też na trzy pytania egzaminującego związane z tematyką ilustracji.

maksymalnie 4 minuty

Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Masz około 1 minuty na zapoznanie się z poleceniem i materiałem stymulującym. Wybierasz element z tego materiału który, twoim zdaniem, najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu. Uzasadniasz swoją decyzję i wyjaśniasz, dlaczego odrzuciłeś pozostałe elementy. Odpowiadasz także na dwa pytania egzaminującego.

maksymalnie 5 minut (wliczając czas na zapoznanie się z treścią zadania)

Cette image présente... Sur l’image/ la photo/ le dessin je vois, je peux remarquer, je peux distinguer... Cette photo nous oblige à se poser la question... comment les jeunes aiment passer leur temps libre L’auteur de cette photo essaie d’attirer notre attention sur le problème de... Au premier plan il y a/ se trouve... Ensuite / puis/ après/ et encore/ en plus/ aussi Par contre/ cependant/ en revanche

Ce qui attire particulièrement mon attention c’est... Au deuxième plan/ au fond de l’image/ à gauche de/ à droite de/ au centre il y a... Les couleurs dominantes sont vives/ ternes/ claires... On peut dire que les personnages y présentés sont... Selon moi/ d’après moi/ à mon avis/ je pense que/ je trouve que/ j’oserais même dire que/ je dirais que/ il me semble que... Cette photo me fait penser à... (à + le = au/ à + les = aux)

WYPOWIEDŹ NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO I ODPOWIEDZI NA DWA PYTANIA

Dzięki następującym strukturom lepiej uzasadnisz swój wybór i podjętą decyzję. J’ai décidé de choisir... la proposition numéro 3 parce que... Les propositions numéro 1 et 2 me semblent les plus intéressantes car... Vu que je m’intéresse à... la première suggestion me paraît la plus attirante. Puisque je suis passionné de... naturellement j’opte pour le deuxième choix.

Je ne me suis pas décidé à choisir la deuxième et la troisième suggestion car... La première et la deuxième proposition ne m’attirent pas spécialement parce que je ne suis pas fan de... Je ne choisirais jamais la proposition numéro 1 et 2 à cause de... Je ne comprends pas comment quelqu’un aurait pu choisir ces deux propositions restantes parce que...

138 | cent trente-huit

cent trente-neuf

| 139

Pour commencer Zestawienie zwrotów komunikacyjnych przydatnych na ustnym egzaminie maturalnym

Zobacz przyk³adowe materia³y na p³ycie CD.

12


VERSION ORIGINALE |

MATURA

• • • •

Opis ilustracji powi¹zanych z tematami maturalnymi Bank pytañ maturalnych WypowiedŸ na podstawie materia³u ilustracyjnego Rozmowa wstêpna

Zestaw 2 | Entraînement au bac

Entraînement au bac | Zestaw 2

ROZMOWA WSTĘPNA (2 MINUTY)

ZADANIE 3. (5 MINUT)

Życie rodzinne i towarzyskie • Comment est votre journée ordinaire ? • Parlez de votre famille.

(Po upływie ok. 1 minuty, jeśli to konieczne, egzaminujący mówi: Commencez, s’il vous plaît.) plaît. Popatrz na zdjęcie nr 1, 2, 3. Oto propozycje twojego rozmówcy na wyjazd wakacyjny. Wybierz miejsce, które najbardziej ci odpowiada: • wybierz to, które twoim zdaniem jest najlepsze i uzasadnij wybór, • wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propozycje.

Człowiek • Avez-vous une personne que vous admirez particulièrement ? • Quels sont vos loisirs ? Zakupy i usługi • Aimez-vous faire les courses ? • Préférez-vous aller au supermarché ou au marché ?

ZADANIE 1. (3 MINUTY) Chcesz wynająć mieszkanie w Marsylii. Rozmawiasz z agentem nieruchomości. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym.

Cena wynajmu

Wyposażenie

Transport

1

2

3

Pytania dla egzaminującego: Proszę zadać zdającemu dwa z poniższych pytań: 1. Les vacances organisées ou plutôt partir tout seul ? Quel est votre choix ? 2. Quel moyen de transport est le meilleur pour les vacances ? 3. Partir comme fille/ garçon au pair. Est-ce une bonne solution pour les vacances ? 4. L’échange d’appartements c’est une idée très tendance en France pour passer des vacances pas chères. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Okolica

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

ZADANIE 2. (4 MINUTY) Décrivez cette photo, s’il vous plaît. (Po upływie ok. 10 sekund, jeśli to konieczne, egzaminujący mówi: Commencez, s’il vous plaît.) Merci. Maintenant, je vais vous poser 3 questions.

142 | cent quarante-deux

cent quarante-trois

Jeux de rôle

Jeux de rôle

ÉLÈVE A

ÉLÈVE B

EXERCICE 4

La santé

| 143

EXERCICE 4

La santé

1. Pose des questions à ton collègue pour compléter les cases vides dans le tableau ci-dessous. Note ses réponses. Ensuite, présente les informations concernant la maladie de Marianne.

1. Pose des questions à ton collègue pour compléter les cases vides dans le tableau ci-dessous. Note ses réponses. Ensuite, présente les informations concernant la maladie de Pierre.

Personne A

Maladie

Personne B

Maladie

Marianne

la grippe

Pierre

Personne A Marianne

Pierre

les premiers symptômes

le mal de tête, une petite fièvre, l’envie de dormir

les premiers symptômes

Les premiers symptômes

Les premiers symptômes

la nausée, le mal de ventre

la consultation médicale

oui, deux fois

la consultation médicale

La consultation médicale

La consultation médicale

oui, une fois le généraliste et l’autre fois le spécialiste

les examens effectués

non

les examens effectués

Les examens effectués

Les examens effectués

oui, la prise de sang et l’analyse des urines

les médicaments conseillés

un analgésique, la vitamine C, un somnifère et un médicament contre le refroidissement

les médicaments conseillés

Les médicaments conseillés

Les médicaments conseillés

un anti-douleur, la flore bactérienne

les conseils du médecin

garder le lit pendant une semaine, rester au chaud

les conseils du médecin

Les conseils du médecin

Les conseils du médecin

garder le régime, se reposer

les coûts des médicaments

au total 54 €

les coûts des médicaments

Les coûts des médicaments

Les coûts des médicaments

une fois 13 € et l’autre 34 €

la guérison

longue et problématique

la guérison

La guérison

La guérison

très rapide après les médicaments

VOCABULAIRE POUR T’AIDER : • Comment s’appelle la maladie de… ? Il/ elle souffre de… • Quels sont les symptômes de sa maladie ? Il/ elle a… • Est-ce qu’il/ elle a consulté le médecin ? • Est-ce qu’il/ elle a eu des examens à faire ? • Quels médicaments le médecin lui a conseillé ? Il lui a prescrit… • Est-ce que le médecin lui a donné quelques conseils à suivre ? • Combien il/ elle a payé pour les médicaments ? • Est-ce qu’il/ elle s’est vite rétabli(e) ?

Maladie

Personne B

Maladie l’intoxication alimentaire

VOCABULAIRE POUR T’AIDER : • Comment s’appelle la maladie de… ? Il/ elle souffre de… • Quels sont les symptômes de sa maladie ? Il/ elle a… • Est-ce qu’il/ elle a consulté le médecin ? • Est-ce qu’il/ elle a eu des examens à faire ? • Quels médicaments le médecin lui a conseillé ? Il lui a prescrit… • Est-ce que le médecin lui a donné quelques conseils à suivre ? • Combien il/ elle a payé pour les médicaments ? • Est-ce qu’il/ elle s’est vite rétabli(e) ?

154 | cent cinquante-quatre

cent cinquante-cinq

• •

| 155

Æwiczenia przygotowuj¹ce do sytuacji komunikacyjnych, które mog¹ pojawiæ siê na maturze ustnej Æwiczenia komunikacyjne, dziêki którym uczeñ doskonali umiejêtnoœæ porozumiewania siê w sytuacji zbli¿onej do rzeczywistej

13

Matura

Pytania dla egzaminującego: 1. Qu’est-ce que font les personnes sur la photo ? 2. Comment vous pensez, pourquoi ces jeunes font des travaux ? 3. Avez-vous déjà décoré ou transformé votre chambre ? Parlez de votre expérience.


VERSION ORIGINALE |

MATURA

PRODUCTION ORALE We wszystkich trzech tomach æwiczenia rozwijaj¹ce production orale na stronach polskiej adaptacji Pour aller plus loin. W pierwszym i drugim tomie podrêcznika po³o¿ono nacisk na przygotowanie uczniów do ustnego egzaminu maturalnego.

7 | Textes et contextes 2. JOYEUX ANNIVERSAIRE

A. Thierry prépare une grande fête pour célébrer le quarantième anniversaire de sa femme Caroline. Voici sa liste d’invités et les animations prévues. Examinez le courrier d’aujourd’hui et complétez sa liste.

3 dodatkowe pytania do zdjêæ, pozwalaj¹ je opisaæ i wykszta³caj¹ w uczniu nawyk mówienia

1. Où la photo a été prise ?

2. De quelle fête peut-il s’agir ?

3. Voudrais-tu participer à une

fête en plein air ?

INVITÉS Véro et Marc ok Sophie et Laurent ok Marcel Jean et Luc D. Famille Rieux Pierre et Isa Domievsky

FANFARE 2000 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 14000 NIVELLES

ANIMAT ION Théâtre : Fred D. ok Piano : Mateo A. ok Chansons : Ariane + Léa + Éric ok Fanfare :

OBJET : CONCERT SAMEDI 23 MAI

À M. LAURENT

Cher Monsieur, Nous vous remercions d’avoir songé à nous pour animer votre fête, mais, malheureusement, le samedi 23, nous jouons déjà dans notre région jusqu’à 13h. Nous sommes désolés de ne pouvoir accepter votre offre. Cordialement, Bien à vous,

De : francois.rieux@version.vo À : thierry.laurent@version.vo Objet : Re : invitation

Cher Thierry, Un petit mot pour te remercier de l’invitation que nous acceptons avec grand plaisir. Juste une question : cela te gêne-t-il -t-il si nous amenons nos enfants ? Amitié et à bientôt, François et Gaëlle Rieux

Just in Violet

MARCEL GER ANT ! Quelle belle idée là ! je serai Oui, bien sûr, r! Avec grand plaisiurs, toujo Votre ami de Marcel

De : domievsky.p@version.vo À : thierry.laurent@version.vo Objet : Re : invitation

Bonjour Thierry, Quel dommage ! Isabelle et moi sommes déjà retenus par une représentation ésentation théâtrale qu’Isabelle met en scène. Impossible de nous libérer. Très belle journée et bon anniversaire à Caroline. Pierre

telle

Piste 27

Dodatkowe s³ownictwo, uzupe³niaj¹ce tematykê lekcji

maintenant la conversation B. Éc Écoutez main de Thierry : faut-il modifier à nouveau téléphonique d sa liste ?

108 | cent huit

Pour aller plus loin... | 5 PARLONS UN PEU

LE POINT DE VOCABULAIRE

1. Dis ce que les personnes sur la photo sont en train de faire ?

Ilustracje s¹ punktem wyjœcia do rozmowy, w której uczeñ mo¿e odwo³ywaæ siê do w³asnych doœwiadczeñ

La fille...., les adultes, les grands-parents, la femme brune, le bébé au fond... 2. Voici un modèle d’un homme parfait/ d’une femme idéale. Terminez les phrases pour que l’image soit complète: C’est un homme qui. . .

C’est un homme qui. . .

C’est un homme avec lequel…

À VOS PLUMES!

C’est une femme qui. . .

C’est une femme qui. . .

C’est une femme sans laquelle…

Francuski korespondent planuje przyjechać do ciebie na wakacje i chciałby wiedzieć, co warto zwiedzić w twoim mieście. Napisz do niego krótką wiadomość, w której: • sprecyzujesz, jakie muzea (interesujące miejsca) znajdują się w twoim mieście; • doradzisz mu, które powinien absolutnie zwiedzić (zobaczyć); • podasz ceny i godziny otwarcia; • zaproponujesz pomoc w oprowadzeniu po mieście.

- aimer regarder les films, aller au cinéma, se faire une soirée DVD, voir les films à la télé - adorer particulièrement: la comédie noire, le film: d’horreur, d’action, d’arts martiaux, d’espionnage, policier, de science fiction, documentaire, biographique, d’aventure - mon film préféré est intitulé…, le titre de mon film préféré est…, XY est son metteur en scène, il a été tourné par XY - l’action de ce film se déroule à Paris, au XX siècle, ce film raconte l’histoire de…, cest un film qui a remporté beaucoup de prix, c’est un film qui a obtenu quelques récompenses: pour le meilleur acteur, le meilleur réalisateur - préférer regarder les films en VO (version originale), doublés, avec sous-titres - l’histoire de ce film est basée sur des faits réels - les acteurs ont été spécialement sélectionnés, le choix d’acteurs a été particulièrement difficile - l’action du film est lente, ennuyeuse, elle manque de vie, l’action est rapide, surprenante - le jeu d’acteurs est remarquable, exceptionnel, très convainquant, peu réaliste - c’est un film que je peux recommander à tout le monde, que j’aimerais voir et revoir, qui oblige à réfléchir sur le problème de…, cela ne vaut pas la peine de le regarder, c’est un navet

3. Uzupełnij tekst poniżej, zgodnie z treścią i zasadami gramatyki, używając słownictwa znajdującego się na końcu zdań z lukami: .............. des livres ou .............. les films ? C’est une question .............. pour moi. Personnellement, je préfère lire parce que la .............. enrichit mon vocabulaire et stimule mon .............. J’adore suivre les aventures des mes .............. principaux - c’est tellement passionnant ! La lecture des livres me permet de .............. dans le temps et de découvrir différents lieux. J’aime les polars, .............. , les recueils de poèmes, les romans et les récits de voyages. Mais d’autre part, je pense que regarder les films est une .............. aussi très intéressante et enrichissante. Je rencontre quelque fois par .............. mes amis au cinéma et après avoir regardé le film, nous allons au café pour en .................

imagination, mois, difficile, héros, les nouvelles, lire, distraction, lecture, discuter, voyager, voir

quatre-vingt-sept | 87

14


MATURA

COMPRÉHENSION DU TEXTE ÉCRIT W trzecim tomie podrêcznika w rozdziale Annexes w podrozdziale Compréhension du texte écrit dodatkowe, autentyczne teksty – zró¿nicowane tematycznie, aktualne artyku³y wraz z æwiczeniami opracowanymi na wzór zadañ maturalnych.

Compréhension du texte écrit 1

VERSION ORIGINALE 3

Le restaurant Atelier Amaro à Varsovie, première étoile Michelin de Pologne

1. Associez les titres au texte : A. La fonction du guide Michelin B. Le succès polonais C. Les premières impressions D. L’origine de la réussite E. Les débuts F. Les premiers pas en Pologne

Le Guide Michelin, souvent surnommé Guide rouge, est un annuaire gastronomique, hôtelier et touristique. Il sélectionne chaque année, selon ses critères, les hôtels, les restaurants et les localités proposant le gîte et le couvert, sur lesquels il donne des renseignements et des appréciations. La gastronomie polonaise l’attendait depuis longtemps. Et enfin ! Un restaurant polonais a été présent dans le classement Main Cities of Europe du Guide Michelin 2012 dans la catégorie «  étoile montante », à peine un an après son ouverture en septembre 2011. Cette distinction permettait au chef polonais d’espérer obtenir la vraie étoile dans un proche avenir. Et voilà  ! Le couronnement est arrivé plus vite que prévu ! Le 14 mars 2013, pour la première fois, un restaurant polonais a obtenu sa première étoile Michelin. Il s’agit de l’établissement l’Atelier Amaro situé à Varsovie près du centre de la capital. Quelle a  été la réaction des animateurs de l’atelier ? « C’est une joie énorme, l’euphorie », a indiqué Agnieszka Amaro, la femme et « le cerveau » de ce restaurant géré par son mari et chef de cuisine Wojciech Amaro. Le chef ajoute : « C’est l’accomplissement de mes rêves professionnels ». Et quel est le secret d’un tel succès  ? Pour le chef de l’atelier, c’est grâce à  un travail dur et constant, à la détermination et à la passion. La politique du restaurant – «  Slow Food  » – encourage l’utilisation de produits locaux, d’ingrédients traditionnels et la promotion de la cuisine polonaise. De plus, l’Atelier Amaro n’a  pas de menu fixe. Le chef choisit des ingrédients : des fruits et légumes en les adaptant à la période à laquelle ils sont frais et mûrs. Les plats changent au fil des saisons qui sont très marquées en Pologne et qui jouent un rôle déterminant dans la cuisine.

Quelles sont les origines de la grande passion du chef de l’Atelier ? « Mon aventure culinaire commença dès mon enfance  » a-t-il dit dans l’une de ses interviews. Après avoir terminé l’école secondaire, Wojciech Amaro voulait étudier à  l’Académie des Beaux-Arts, mais finalement, il est entré à la Faculté des Sciences politiques à Katowice. En 1993, il est parti en Grande Bretagne pour gagner son pain. Comme tous les immigrants polonais avant lui, il a dû choisir entre le travail sur un chantier ou dans une cuisine. Il n’est pas difficile de deviner ce qu’il a choisi – la cuisine. Mais il s’avère que pour lui, c’était une grande chance. Il pouvait se former aux côtés des meilleurs maîtres à Londres, Chicago et Berlin.

Pozosta³e teksty dostêpne w podrêczniku i na www.klett.pl/baza-wiedzy

2. Complétez ce texte avec les informations tirées de l’article : depuis son Il voulait étudier à Wojciech Amaro se passionnait pour la mais finalement il a décidé autrement. Dans les années 90, il est parti en pour chercher du travail. Là, il a eu de la chance de pouvoir développer ses compétences en matière Après son retour, il a ouvert à Son talent culide la naire a été très vite remarqué, Il a participé au projet Cook it Raw, en 2012 il a reçu la distinction d’une et en 2013 il a obtenu 3. Expliquez ce que c’est : Le guide Michelin Slow Food Cook it Raw

En 2011, Wojciech Modest Amaro, cuisinier de cœur et sans formation, a ouvert son studio culinaire expérimental à Varsovie. Peu de temps après l’ouverture, l’atelier a  reçu l’étoile montante du Michelin. Parallèlement, sa vision de l’Atelier se précisait. La passion et l’engagement de Wojciech ont fait qu’il a été invité à prendre part au projet Cook It Raw, dont la participation est une vraie distinction  ! De quoi s’agit-il exactement? Chaque année, les quinze meilleurs cuisiniers du monde se rencontrent dans un pays où ils passent quelques jours, apprennent des saveurs locales et préparent leurs propres compositions. Le sommet culinaire a déjà eu lieu, entre autres, en Italie, au Danemark et au Japon. En août 2012 il s’est déroulé dans la région de Suwałki en Pologne. Le chef a  développé ses compétences auprès des grands maîtres cuisiniers… Le chef cuisinier de Sosnowiec, Monsieur Amaro, est entré dans l’histoire de l’art culinaire polonais. Grâce à lui, le monde entier pourra découvrir les saveurs des plats polonais. La Pologne possède une excellente cuisine traditionnelle qui mérite d’exister sur la carte gastronomique du monde !

4. Répondez à des questions d’après le texte : Qui est Agnieszka Amaro ? Pourquoi Wojciech Amaro n’a pas le menu fixe ? Comment explique-t-il son succès ? De quelle ville vient –t-il ? 5. Trouve dans le texte la traduction des expressions suivantes : To spełnienie marzeń Akademia Sztuk Pięknych Gastronomiczna mapa świata Odgrywać znaczącą rolę W najbliższej przyszłości 6. Autour du sujet : 1. Aimez-vous faire de la cuisine ? 2. Voudriez-vous déjeuner dans ce restaurant ? 3. Pensez-vous qu’une étoile de Michelin est une distinction importante pour notre pays ? 4. Peut-on être un bon chef sans formation adéquate ? 5. Aimez-vous la cuisine traditionnelle ou préférez-vous d’autres saveurs ?

Matura

VERSION ORIGINALE |

source: Français présent

3

1. AU SOLEIL DU MIDI

A. Regardez ce paysage. Que vous évoque-t-il ? À quelle région de France appartient-il ? Où se trouve-t-elle ?

L ’artisane

relaxant et anti-stress. ou Utilisations : rhume, mal de gorge, petites plaies de peau. brûlures, piqûres d’insectes, insomnie, problèmes

en v L’utilisation de la lavande en pharmacie et parfumerie est très ancienne et s’est maintenue jusqu’à nos jours.

Une hirondelle a fait le printemps, printemps en ville à la montagne Christian Carion, (2001) à la campagne dans un immeuble Sandrine, 30 ans, informaticienne, rêve depuis toujours de devenir agricultrice dans les Alpes. dans une ferme dans une maison Après deux ans de formation, elle achète une À la fin unité, nous ferme à un vieux paysan. Mais la Parisienne et de cette Dans quelle région vit-il ? le vieux paysan grognon doivent cohabiter... et capables d’organiser un serons en Provence dans les Alpes dans les Cévennes affronter les difficultés de la vie paysanne.

4pour soulager une piqûre de moustique ?

Propriétés : une huile essentielle de lavande 100 % pure et naturelle, très appréciée pour ses vertus antiseptiques et pour son délicieux parfum. Elle a un grand pouvoir

U n p e u d’histoir e

A. L’environnement de Bernard. ard.

4pour calmer un mal de gorge ?

HUILE ESSENTIELLE DE LAVANDE

Regards sur... | 2

Où habite-t-il ?

B. Lisez la brochure de L’artisane. Quel produit pourriez-vous utiliser...

N os p roduits

L a lavan de, le trésor de la Prove n c e

Bien DE VIE dans CHANGER sa peau ON TOURNE !

L’EXODE URBAIN AU CINÉMA ET EN MUSIQUE

Premier contact

Une émulsion hydratante qui apporte fraîcheur et douceur pour calmer le feu du rasage. Chaque jour, votre peau est nette et fraîche.

forum d’échange de conseils.

Quels animaux apparaissent à l’écran ?

SAVON À LA LAVANDE

Un savon sans colorant qui respecte la nature de votre peau. Son parfum est relaxant et frais. Il produit une mousse compacte et très

• exprimer notre point de vue (2)

douce.

Nous allons utiliser : • l’impératif Vrai Faux du corps et de la santé • le lexique • le lexique d’Internet

Nous allons travailler le point de 2. Une « politique d’accueil » est une sorte de phonétique suivant : projet pour les jeunes qui veulent s’installer en • les courbes mélodiques ville 3. La famille de Laurent se compose de 4 personnes 4. Le projet de Laurent était facile à réaliser 5. Laurent regrette son ancienne vie à Paris 6. Marianne a passé son enfance à la campagne 7. Marianne n’a pas apprécié la vie en ville 8. Pierre a réussi son projet tout seul 9. Le projet de Pierre est lié à l’écologie

4pour vous laver ?

C. Dans votre pays, utilise-t-on d’autres produits naturels pour ces usages ? Lesquels ?

1 Chez moi, pour le mal de gorge, on utilise...

BAUME APRÈS-RASAGE

v Quant au parfum de la lavande, après des siècles d’usage, il reste un des composants de base de la parfumerie moderne.

Le Bonheur est dans le Pré, un chat des moutons des chèvres Pour cela, nous allons apprendre à : Étienne Chatiliez (1995) Quelles pièces « Le bonheur est dans le pré, cours-y vite,• cours-y parler de notre santé : décrire desapparaissent à l’écran ? vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il douleurs et des symptômes la cuisine le salon la bergerie la fromagerie va filer. » Le héros du film suit les conseils• demander du et donner des conseils poème de Paul Fort pour échapper à la mort, aux des instructions • donner employées de son usine, à sa femme et à sa fille...

Cochez la bonne réponse : 1. Il est rare que les habitants de villes veulent déménager à la campagne

4pour soigner votre peau après le rasage ?

Cochez la bonne réponse : Vrai Faux 1. La lavande vient de la région de Provence 2. La lavande n’est plus utilisée pour la production des médicaments 3. On utilise toujours la lavande dans l’industrie du parfum 4. L’huile de lavande a des propriétés antibactériennes 5. Quand nous avons des problèmes immunitaires, l’huile de lavande peut nous aider 6. On utilise le baume après-rasage pour calmer les irritations 7. Pour obtenir la couleur violette du savon à la lavande on y ajoute quelques colorants naturels

B. La vie de Bernard. Âge : Nom de sa compagne : Villes où il a habité : 1.

42 | quarante-deux

11. RETOUR AUX SOURCES

A. Selon les documents, que recherchent les gens en partant vivre à la campagne ? B. Et chez vous ? Beaucoup de gens viventils à la campagne ?

quarante-trois

2.

Ses métiers : 1.

| 43

2.

C. Le travail de Bernard.

Nombre de bêtes au départ : La fabrication des fromages représente

de son

revenu. Mois de la traite : Durée de la traite : le matin :

le soir :

D. Bernard se sent-il isolé ? Pourquoi ? trente-cinq | 35

15

W tomach 1-2 dodatkowe æwiczenia na rozumienie tekstu, opracowane przez autorki polskiej adaptacji Materia³ kulturo- i realioznawczy proponuje spojrzenie na wspó³czesnoœæ krajów francuskiego obszaru jêzykowego Zadania sk³aniaj¹ do refleksji interkulturowej


VERSION ORIGINALE |

POMOCE DYDAKTYCZNE

REPETYTORIUM MATURALNE Niezast¹piona pomoc w nauce i powtórce leksyki na poziomie A2-B1, uporz¹dkowana w 14 dzia³ach tematycznych. Repetytorium przeznaczone jest dla wszystkich ucz¹cych siê jêzyka francuskiego, przygotowuj¹cych siê do matury i chc¹cych poszerzyæ i powtórzyæ s³ownictwo.

Dziêki Repetytorium maturalnemu mo¿esz: poszerzyæ s³ownictwo Twoich uczniów i przygotowaæ ich do egzaminu maturalnego usystematyzowaæ i efektywnie trenowaæ struktury leksykalne motywowaæ uczniów poprzez atrakcyjn¹ i przyjazn¹ szatê graficzn¹ powtarzaæ s³ownictwo, wyra¿enia i zwroty zawarte w serii Version Originale równomiernie rozwijaæ production écrite, compréhension du texte écrit i production orale dziêki ciekawym i zró¿nicowanym æwiczeniom æwiczyæ struktury gramatyczne w ka¿dym rozdziale

16


VERSION ORIGINALE |

A

Nouer des connaissances Nawiązywanie znajomości

se mettre en relation avec qqn. nawiązać kontakt rester en contact avec qqn. być w kontakcie entretenir le contact utrzymywać kontakt perdre le contact stracić kontakt se faire des amis/ de nouveaux amis zawierać znajomości faire la connaissance de qqn. poznać kogoś sur Internet/ sur le net w Internecie sur un site de rencontre na portalu społecznościowym sur Skype, sur Facebook, na Skypie, na Facebooku écrire une lettre, message, un texto pisać list, wiadomość envoyer un SMS/ un texto wysyłać wiadomość, SMS téléphoner à qqn/ appeler qqn. dzwonić rappeler qqu. oddzwonić parler au téléphone/ au portable/ avoir qqn. au téléphone rozmawiać przez telefon/ komórkę laisser un message sur le répondeur zostawić wiadomość na sekretarce

B

12

Caractère et comportement Charakter i zachowanie

avoir du charme mieć wdzięk avoir le sens de l’humour mieć poczucie humoru manquer de patience nie mieć cierpliwości savoir se débrouiller umieć sobie radzić savoir prendre des risques umieć podejmować ryzyko protéger la nature, être éco(logiste) dbać o środowisko épargner sur tout oszczędzać na wszystkim économiser son argent oszczędzać pieniądze gaspiller son argent trwonić pieniądze être de bonne/ mauvaise humeur mieć dobry/ zły nastrój ne pas être d’humeur à plaisanter nie być w nastroju do żartów avoir bon/ mauvais caractère mieć dobry/ zły charakter être d’un caractère... być z charakteru c’est quelqu’un de... to ktoś… adorable zachwycający/czarujący chaleureux(euse) serdeczny (in)sociable (nie)towarzyski conciliable zgodny/ ugodowy gai wesoły drôle zabawny chouette fajny égoïste egoista réservé powściągliwy méchant złośliwy agressif(ve) agresywny querelleur(euse) kłótliwy triste smutny nerveux(euse) nerwowy autoritaire władczy intelligent inteligentny cultivé wykształcony travailleur(euse) pracowity sérieux(euse) poważny (im)patient (nie)cierpliwy calme spokojny modeste skromny

Homme et femme

Lieu d’habitation

Famille

1. Przyjrzyj się zdjęciom i podpisz czynności.

(in)discret(ète) (nie)dyskretny timide nieśmiały indépendant niezależny bête głupi paresseux(euse) leniwy superficiel(le) powierzchowny maladroit niezdarny ambiteux(euse) ambitny bavard gadatliwy distrait roztrzepany

C

Utrwal

1

1

1

2

........................................

Description physique, apparence Wygląd

3

........................................

4

........................................

........................................

2. Wypisz w dwóch kolumnach nazwy 5 cech charakteru. W pierwszej wpisz nazwy cech pozytywnych, a w drugiej negatywnych.

beau (belle), joli, mignon   piękny, ładny, ładniutki laid/ moche   brzydki avoir le type slave   mieć słowiański typ urody avoir de l’allure, de la classe   mieć ładny wygląd, klasę être quelconque   być zwyczajnym passer inaperçu   nie rzucać się w oczy La silhouette Sylwetka maigre, mince, rond, gros(se), obèse chudy, szczupły, okrągły, guby, otyły de petite/ grande taille, de taille moyenne niskiego/ wysokiego/ średniego wzrostu musclé, costaud, svelte, bien fait umięśniony, dobrze zbudowany, smukły, o ładnych kształtach

3. Połącz przymiotniki o przeciwstawnym znaczeniu. 1. mignon(ne)

Le nez Nos un grand, petit nez/ le nez droit, pointu, aquilin, retroussé nos duży, mały, prosty, szpiczasty, orli, zadarty Le visage Twarz le visage rond, allongé, carré okrągła, podłużna, kwadratowa twarz les oreilles décollées odstające uszy les lèvres épaisses, minces, serrés szerokie, wąskie, ściśnięte usta porter des lunettes nosić okulary des taches de rousseur piegi, des boutons pryszcze

Travail

Achats

H. paresseux(euse)

3. travailleur(euse)

B. réservé(e)

5. gai(e)

2. timide 8. maladroit(e) 9. sérieux(euse) 10. bavard(e) 4. querelleur(euse)

E. triste

F. silencieux(euse)

J. laid(e)

G. souple

Szata graficzna wzbogacona ilustracjami powi¹zanymi z tematem rozdzia³u

A. indiscret(crète)

C. conciliable

D. superficiel(le)

I. audacieux(euse)

4. Połącz przymiotniki z właściwym wyjaśnieniem. antipathique – chouette – nerveux – méchant – sociable

1. Tout le monde le déteste, il est ............................................................................... 2. Elle se vante de n’importe quoi, elle est .................................................................. 3. Il n’est pas calme, il est ........................................................................................... 4. Il communique facilement avec tout le monde, il est ................................................ 5. Elle est très sympa avec moi, elle est .......................................................................

5. Przyjrzyj się osobom na zdjęciach i przypisz im cechy podane poniżej.

Les cheveux Włosy blonds, bruns, marron, roux, colorés blond, brązowe, kasztanowe, rude, farbowane longs, mi-longs, courts długie, półdługie, krótkie frisés, ondulés, raides, rasés kręcone, falowane, proste, wygolone porter la frange nosić grzywkę la tresse warkocz la queue de cheval koński ogon le chignon kok les cheveux lâchés rozpuszczone włosy les cheveux attachés par une barrette włosy spięte spinką

Enseignement

6. communicatif(ve)

7. discret(crète)

Les yeux Oczy les yeux bleus, verts, gris, marron, noirs niebieskie, zielone, kasztanowe, czarne oczy de grands/ petits/ beaux yeux bleus/ des yeux magnifiques duże/ małe/ piękne/ cudowne oczy en amande, enfoncés, bridés, cernés migdałowe, głęboko osadzone, skośne, podkrążone

Voyages

a) les cheveux longs et ondulés b) les cheveux rasés c) les cheveux en tresses des rastas

Loisirs

Repas

a) les yeux noirs et bridés b) de beaux yeux bleus c) les yeux marrons un peu cernés

Sport

Santé

a) le nez droit b) le nez retroussé c) le nez aquilin

Nature

13

Technologie et communication

Politique et société

Sprawdź się

1

Powtórz

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ

Powtórz

POMOCE DYDAKTYCZNE

5. Z listy wybierz ubrania i obuwie dla każdej z postaci.

U³o¿one tematycznie, aktualne s³ownictwo, zwroty i wyra¿enia, niezbêdne w przygotowaniu do egzaminu maturalnego

vêtements

chaussures

maillot de bain, bermuda, T-shirt

pantoufles

survêtements

baskets

jupe, pull col roulé, collant, blouson

sandales de toile

jean, pull

bottes en cuir

jupe, chemisier, veste

chaussures plates

1. Pierre va au terrain de sport : ........................................................................................................................ 2. Monique reste à la maison : ......................................................................................................................... 3. Eric va à la plage : ........................................................................................................................................ ............................................................................................................................... 4. Fabienne va à l’école : .................................................................................................................................. ............................................................................................................................... 5. Charlotte va au cinéma avec ses copines : .....................................................................................................

6. Przeczytaj wypowiedź i powiedz, czy Sophie lubi chodzić do szkoły i dlaczego. Bonjour, je m’appelle Sophie et je déteste mon école. J’aime apprendre de nouvelles choses et

Dla ³atwiejszej, bardziej przyjaznej nawigacji, ka¿dy rozdzia³ oznaczono innym kolorem

rencontrer mes amis et camarades de classe, mais j’ai peur de ma maîtresse… Je la trouve trop sérieuse et exigeante, de plus elle crie sur nous. Pour moi, l’école est devenue un endroit pénible.

7. Których rad udzielisz koledze lub koleżance, którzy szukają przyjaciół? 1. Tu dois sourire aux autres. 2. Tu devrais être plus timide ! 3. Tu devrais te montrer plus réservé(e). 4. Il faut avoir envie de plaisanter ! 5. Tu ne dois pas sortir l’après-midi. 6. Tu dois proposer aux autres de rester chez eux.

8. Podkreśl wyrazy, które nie pasują do pozostałych. 1. la séparation, la rupture, la dispute, le divorce

Zastosuj

2. l’affection, la haine, la tendresse, la sympathie 3. le copain, le mari, l’époux, le conjoint 4. le foulard, la casquette, l’anorak, la ceinture

Æwiczenia sprawdzaj¹ce znajomoœæ poznanego/powtórzonego na wczeœniejszych stronach rozdzia³u s³ownictwa

6. détester, haïr, avoir l’horreur, adorer

7

Loisirs

Repas

Sport

5. Jesteś umówiony/umówiona z francuskim kolegą, któremu masz oddać książkę. Niestety nie możesz się z nim

spotkać, ale wysyłasz koleżankę. Zredaguj tekst e-maila, w którym podajesz powód twojej nieobecności i opisujesz wygląd oraz ubiór osoby, która w twoim imieniu uda się na spotkanie

1. Uzupełnij tekst odpowiednimi rodzajnikami (rodzajniki

Je (aller) …………………….. à l’école tous les jours. Je (apprendre) déjà ………………………….. beaucoup de choses. Par exemple, je (savoir) ……………………… maintenant

garçons autant que chez ……… filles. ……… manière de se

comment aider les gens en cas d’urgence. Je (apprendre)

fringuer, c’est ……… clé de ……… apparence. Christian a 17

……………………. aussi le yoga. Nous (avoir) ………………… du

ans. Il porte……… vêtements noirs. Chaque matin il enfile

matériel sportif et (jouer) ……………………….. à deux, ce qui

………… chemise noire, ……… pantalon noir, ……….. sweat-

nous (permettre) ……………………… de développer un esprit

shirt noir. Christian achète tout dans …………. boutiques

d’équipe.

d’occases et puis les adapte à sa personnalité: il recoud et

parce que ……………………………………………………………………………………………….........

il tranforme pour être original. Car si tu as ……….. fringues

Mon amie Capucine s’est chargée d’aller au rendez-vous à ma place.

que ……….. autres, ça, ce n’est pas intéressant.

Elle c’est une fille …………..……………………………………………………………..…………….......

Stéphane s’habille sans frime. Souvent, il porte ………..

Elle a les yeux …………………………………………………………………………………................

veste et ……… pantalon militaires, mais avec ………..

4. Uzupełnij zdania odpowiednim przyimkiem: de (3 razy) , en (2 razy), avec (3 razy), à (3 razy), pour (1 raz), sur (1 raz).

1. Je t’ai laissé un message ………….. le répondeur. 2. Je me dispute souvent ……………. mes copains. 3. Il a téléphoné ……………. Monique ………… lui dire qu’il ne viendra pas. 4. Je ne me change pas, je reste …………. survêtement. 5. Pierre est tombé amoureux …………. Alice, pourtant elle ne veut pas sortir ……….. lui. 6. J’ai confiance …………. mes parents. 7. Nous ne sommes pas d’humour …………. plaisanter. 8. Le plus souvent elle porte les cheveux attachés ………….. une barrette. 9. Il aime porter des T-shirts ………….. manches longues. 10. Elle a peur …………. son prof ………. maths.

couleurs vives pour ne pas avoir …….. air trop militariste. Il

et les cheveux ……………………………………………………………………………............……....

a ……….. cheveux courts, mais il laisse pousser ………… mini

Capucine portera ………………………………………………………………………...........………...

queue de cheval sur sa nuque.

même si normalement elle s’habille …………………………………………...…………………..

2. Uzupełnij teksty przymiotnikami. Pamiętaj o

uzgodnieniu formy przymiotnika z rzeczownikiem w rodzaju i liczbie.

6. Odpowiedz na następujące pytania.

antipathique – timide – superficiel – drôle – bête – ennuyeux – autoritaire – bavard – travailleur – optimiste – indiscret – sérieux – réservé – tolérant – froid – agressif – hypocrite – chaleureux

1. Comment t’appelles-tu ? 2. D’où viens-tu? 3. As-tu beaucoup d’amis? 4. Comment tu fais pour nouer des connaissances ? 5. Que fais-tu pour draguer un garçon ou une fille ? 6. Quels traits de caractère apprécies-tu chez les autres ? 7. Quels vêtements portes-tu le plus souvent ? 8. Aimes-tu faire les magasins ? 9. Aimes-tu le style classique ? 10. Aimes-tu aller à l’école ? 11. Est-ce que tu provoques souvent des querelles ?

7. Twój kolega Pierre umówił się z dziewczyną, a Twoja koleżanka Cristelle umówiła się z chłopakiem. Nie bardzo wiedzą, co na siebie włożyć, koleżanka nie wie, czy zrobić makijaż. Doradź im, jak mają się ubrać (A) i zachowywać w czasie randki (B).

A. Pierre, comme Sophie s’habille classique, je te conseille de …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Pendant le rendez-vous, sois …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. B. Cristelle, je sais que Michel est un garçon qui prend soin de son apparence. Alors, pour votre premier rendez-vous, tu devrais ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Sophie n’aime pas parler : elle est t ……………………….. et peu b…………………………...... . C’est quelqu’un de r………………………….. . Certains pensent qu’elle est f………………….. , et pourtant elle peut être ch………………………….. et d………………....... : elle a le sens de l’humour. O…………………………., elle voit généralement le bon côté des choses. 2. Pierre et Paul sont de très bons élèves : ils sont s…………………………… et t…………………………. . Certains les trouvent a………………………….., quand ils parlent violemment, d’autres les trouvent simplement a…………………………..., parce qu’ils aiment commander. Pour moi, ils sont plutôt e……………………… et s……………………………..: je crois qu’ils manquent de sens de l’humour et de profondeur. 3. Je déteste Michelle. Elle est b……………………….. et i………………………….. . Elle a essayé de lire mon courrier ! En plus, elle n’accepte pas les opinions des autres, elle n’est vraiment pas t……………………….. et comme elle est h………………………..., elle ne parle jamais franchement. Tout compte fait, elle est a…………………………. .

Gramatyka Strony gramatyczne, wyró¿nione kolorem, na koñcu ka¿dego rozdzia³u, ³¹cz¹ æwiczenia na znajomoœæ struktur gramatycznych i leksykalnych

5. Uzupełnij zdania spójnikami: spójnikami: si, bien que, pour que, comme, jusqu’à ce que, que, parce que, à condition que, quand.

1. Je n’aime pas Paul …………………… il est trop bavard. 2. Nous pensons ………………… ce chemisier te va très bien. 3. ……………… elle soit un peu grosse, elle porte des vêtements moulants. 4. Il se sentira accepté, ………………. vous passez plus de temps avec lui. 5. …………………. elle en a assez, elle change de coiffure. 6. Elle s’est fait couper les cheveux …………………… personne ne la reconnaisse. 7. Monique s’habille ……………………. sa mère. 8. Il m’a eu au téléphone …………………….. mes parents aient coupé la communication.

Et essaie d’être ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8

Homme et femme

Famille

Lieu d’habitation

Enseignement

Travail

Achats

Voyages

9

Loisirs

Repas

Sport

17

Politique et société

3. Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika:

określone: le, la, l`, les, rodzajniki nieokreślone : un, une, des). Comment s’habiller ? ……… sujet qui compte chez ……..

Cher Michel, je suis désolé(e), mais je ne peux pas te rendre le livre moi-même,

Technologie et communication

Nature

Gramatyka

1

1

Santé

Santé

Nature

Technologie et communication

Politique et société

Pomoce dydaktyczne

Zastosuj

5. élégant, classique, mignon, chic


VERSION ORIGINALE |

POMOCE DYDAKTYCZNE

FILMY DVD On tourne – znakomite uzupe³nienie audiowizualne kursu. W pierwszym i drugim tomie podrêcznika filmy, równie¿ z opcj¹ sous-titrage. Krótkie reporta¿e nawi¹zuj¹ do tematu ka¿dej jednostki, poruszaj¹ interesuj¹ce m³odzie¿ zagadnienia (np. Vivre Erasmus). Scenki z ¿ycia codziennego mieszkañców Francji i krajów francuskojêzycznych przedstawiono w konwencji semi-documentaire.

Regards sur... | 5

LES MUSÉES : FICHE PRATIQU E

Do ka¿dego reporta¿u specjalne æwiczenia i zadania (do wykonania przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u wideo) zachêcaj¹ce do refleksji interkulturowej

Les musées nationaux sont fermés le mardi et les musées municipa ux sont fermés le lundi.

MA VIE EN COULEURSS

ON TOURNE !

Il y a en France 1200 musées et le monde entier vient les visiter. Les musées les plus populaires sont le Louvre avec 8,2 millions de visiteurs par an, le Château de Versailles avec 5,3 millions et le Musée d’Orsay avec 3,2 millions.

A. L’environnement et les outils de la peintre. Reliez. L’atelier

C

C l’outil pour peindre. e.. e

Le pinceau C

eé ten te nd d C l’objet où la peintre étend ulle u eu urrss et mélange les couleurs.

La toile

C l’endroit où elle range les tableaux.

C

La palette C

C l’endroit où elle travaille.

La réserve C

C le support pour la peinture.

L’entrée des musées est gratuite pour les jeunes de moins de 26 ans, citoyens des pays de l’Union européenne.

B. Son parcours.

Le Louvre organise des « Nocturne s» le vendredi de 18h à 22h.

Où a-t-elle étudié ?

Pourquoi la peintre montre-t-elle un cahier ? Que contient-il ?

Pour ache acheter un billet en ligne ou tout savoir sur l’Histoire de l’art, rendezvous sur le le site des musées nationaux : http://www.rmn.fr/

122 ET SI ON ALLAIT AU MUSÉE ? 112.

A. Connaissez-vous d’autres musées français ? Lesquels ? fran

B. Connaissiez-vous le fauvisme ? Donnez Co trois m mots pour définir ce mouvement. C. Écrivez Écriv à votre tour une courte biographie d’un peintre ou d’un sculteur de votre pays pe que vous vo aimez.

C. Ses tableaux. Que peint-elle ? la mer

des banquises

des portraits

des nus

des natures mortes

des animaux

D. Ses préférences. Quels sont les mots importants pour la peintre ? mer

ombre

lumière

nuit

soleil

couleur

E. Et chez vous, connaissez-vous des femmes peintres ? quatre-vingt-cinq | 85

PODRÊCZNIK MULTIMEDIALNY

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD-ROM

Tradycyjny podrêcznik w wersji zdigitalizowanej o przejrzystym uk³adzie graficznym i ³atwej, intuicyjnej nawigacji. Zapewnia efektywn¹ i dynamiczn¹ naukê jêzyka.

2 | À la recherche de l’information Wszystkie nagrania audio

2. ET SI ON PARTAIT QUAND MÊME ? Piste 06

A. Tout le monde n’a pas de moyens pour partir en vacances, mais il existe des formules bon marché. Écoutez ces interviews et repérez ce que les personnes aimeraient faire pendant leurs vacances. vacances souhaitées 1. 2. 3. 4. 5.

B. Voici des idées pour passer des vacances différentes. Soulignez, dans les documents suivants, les informations les plus importantes pour conseiller au mieux les personnes que vous venez d’entendre. Discutez-en avec un camarade.

1 Je pense que l’association Planète Urgence plairait à Rosa. 18

VOLONTAIRES SUR UN CHANTIER INTERNATIONAL www.unarec.org Les chantiers internationaux sont des lieux de rencontres et d’échanges. « Le chantier est un service volontaire à court terme, qui s’adresse à tous, dès 14 ans, sans qualification ou préparation particulière, pendant les temps libres. » En France ou à l’étranger, vous participez, pendant deux ou trois semaines, production d’intérêt W 1à iune 2 tomie podrêcznika général. C’est-à-dire que vous effectuez un filmy DVD do ka¿dego travail utile : rénover le four à pain d’un village, rozdzia³u organiser un festival, créer des animations ou même participer à des fouilles archéologiques... Les chantiers représentent aussi une passerelle vers d’autres formes d’engagement ou de volontariat !

Teksty, æwiczenia i zadania z podrêcznika ucznia


VERSION ORIGINALE |

TRENING GRAMATYCZNO-LEKSYKALNY

LES CLÉS DU NOUVEAU DELF Ksi¹¿ka sk³ada siê z 5 jednostek tematycznych, skoncentrowanych na zadaniach leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych.

entraînement

Proposition 4 Les textes textes sont sont souvent souvent complexes, complexes, mais mais vous vous n’êtes n’êtes pas pas obligé/e obligé/e de de tout tout comprendre. comprendre. Vous Vous devez devez retirer retirer Les le sens sens général général en en vous vous appuyant appuyant sur sur des des mots-clés. mots-clés. Par Par exemple exemple :: dans dans le le dernier dernier texte texte qui qui parle parle des des le charentaises (ce (ce sont sont des des pantoufles pantoufles très très chaudes), chaudes), ilil vous vous suffit suffit de de comprendre comprendre le le mot mot «« pieds pieds »» et et de de le le charentaises mettre en en relation relation avec avec «« mal mal aux aux pieds pieds »» proposé proposé dans dans le le tableau. tableau. mettre Dans l’exercice l’exercice proposé, proposé, vous vous devez devez choisir choisir le le produit produit idéal idéal pour pour chaque chaque personne. personne. Ne Ne mettez mettez pas pas Dans plusieurs croix croix par par ligne ligne !! Mais Mais attention, attention, ce ce n’est n’est pas pas toujours toujours le le cas cas :: selon selon les les exercices, exercices, vous vous pouvez pouvez plusieurs avoir plusieurs plusieurs bonnes bonnes réponses. réponses. Lisez Lisez bien bien ce ce qu’on qu’on vous vous demande demande et et soyez soyez cohérent/e. cohérent/e. La La deuxième deuxième avoir question est est toujours toujours reliée reliée au au tableau. tableau. question

FAT ALBERT

Notre héros a une nouvelle mission, mais coupé de son monde animé, il doit faire face à bien des tracas. Le premier : il se retrouve en chair et en os ! Dur, dur pour Fat Albert qui ne peut plus se livrer à ses cabrioles et autres cascades favorites dans une réalité où la pesanteur règne. Heureusement, sa bonne humeur et son humour l’aideront à «rester cool» en toute situation.

Exercice 11 (Junior) (Junior) n n Exercice Vous Vous décidez décidez d’aller d’aller au au cinéma cinéma avec avec Aurélie, Aurélie, Benjamin Benjamin et et Karim. Karim. Vous Vous consultez consultez le le programme programme du du cinéma cinéma de de votre votre quartier quartier sur sur Internet, Internet, mais mais vous vous ne ne savez savez pas pas quel quel film film choisir. choisir. Aurélie Aurélie est est très très romantique, romantique, Benjamin Benjamin aime aime les les films films d’action d’action et et Karim Karim préfère préfère les les films films fantastiques. fantastiques. Quant Quant àà vous, vous, vous vous préférez préférez les les films films comiques. comiques. Proposition 1

LE MONDE DE NARNIA

Connais-tu « Les chroniques de Narnia » de Clive Staple Lewis ? Ce sont des contes fascinants qui nous transportent au cœur d’un monde magique. Si tu n’as pas encore eu le plaisir de plonger dans cet univers imaginaire, fonce au cinéma dès le 21 décembre pour Narnia. De nombreuses aventures découvrir Le monde de Narnia t’attendent ! Inspiré du deuxième tome des Chroniques, ce film raconte la lutte entre le bien et le mal.

lexique

pièce de de théâtre théâtre une pièce spectacle grand grand public public un spectacle one-man show show »» un «« one-man concert de de rock rock un concert exposition d’art d’art une exposition événement sportif sportif un événement

Parler des des émissions émissions de de TV TV et et de de radio radio 22 || Parler Reliez le le nom nom de de l’émission, l’émission, le le type type d’émission d’émission et et le le descriptif. descriptif. AA Reliez

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

http://www.billetterie.net

a. une émission de variétés b. un divertissement c. un débat d. une sitcom e. un jeu radiophonique

DEBOUT Christophe Alévèque Venez découvrir le nouveau spectacle de cet humoriste, à l’affût des changements de son temps. Comédie Caumartin | Paris INDOCHINE – ALICE AND JUNE Le groupe mythique de rock français en tournée dans toute la France Palais des Sport | Montpellier BEN HUR Le film de Wyller 11 fois oscarisé aujourd’hui mis en scène avec des centaines d’acteurs et de figurants Stade de France | Saint-Denis KLIMT-SHIELE Les peintres de la Sécession Viennoise aux Galeries nationales du Grand Palais Paris FC RENNES / AS MONACO Journée de Championnat de France ligue 1 Stade de la route de Lorient Rennes

22

Pour son son rendez-vous rendez-vous hebdomadaire, hebdomadaire, Yvan Yvan Perreau Perreau accueillera accueillera sur sur son son plateau plateau Pour les directeurs directeurs des des principales principales chaînes chaînes françaises françaises de de radio radio et et de de télévision télévision qui qui les commenteront les les récents récents changements changements dans dans lele panorama panorama audiovisuel. audiovisuel. Des Des échanges échanges commenteront intéressants en en perspective. perspective. intéressants

33

Retrouvez tous tous vos vos personnages personnages en en direct direct sur sur lele plateau. plateau. Assistez Assistez au au tournage tournagede de Retrouvez trois épisodes épisodes et et participez participez àà notre notre concours concours :: lele gagnant gagnant remportera remportera un un déjeuner déjeuner trois avec Pascale Pascale Brognard, Brognard, l’actrice l’actrice qui qui incarne incarne votre votre héroïne héroïne préférée. préférée. avec

44

Vous Vous avez avez toujours toujours rêvé rêvé de de voir voir Marc Marc Lahaye Lahaye et et ses ses chroniqueurs chroniqueurs en en direct direct ??Venez Venez assister assister àà l’enregistrement l’enregistrement de de l’émission, l’émission, un un cocktail cocktail explosif explosif de de rire, rire, d’impertinence d’impertinence et et de de musique musique en en direct, direct, avec avec des des invités invités de de charme charme qui qui seront seront soumis soumis aux aux questions questions malicieuses malicieuses de de ce ce présentateur présentateur génial. génial.

55

Une Une émission émission pas pas comme comme les les autres autres puisque puisque Robi Robi recevra recevra les les 10 10 finalistes finalistes qui qui rivaliseront rivaliseront de de talent talent dans dans ce ce radio-crochet radio-crochet de de la la chaîne chaîne nationale nationale française. française. Attention Attention :: le le gagnant gagnant pourra pourra participer participer au au concours concours de de l’Eurovision l’Eurovision !! Inscrivez-vous Inscrivez-vous vite vite pour pour yy assister assister !!

BB Dans Dans les les descriptions descriptions des des émissions, émissions, relevez relevez le le vocabulaire vocabulaire qui qui concerne concerne lala télévision télévision et et la la radio. radio. CC ÀÀ quelle quelle émission émission aimeriez-vous aimeriez-vous assister assister ?? Pourquoi Pourquoi ?? Discutez-en Discutez-en avec avec votre votre partenaire. partenaire.

Quelle Quelle émission émission tu tu voudrais voudrais voir, voir, toi toi ?? ❍ ❍ Je Je crois crois que que jeje préférerais préférerais lele jeu jeu radiophonique radiophonique parce parce que que j’aime j’aime bien... bien...

B Relevez Relevez dans dans ces ces annonces annonces le le vocabulaire vocabulaire sur sur :: le le théâtre théâtre

la la musique musique

l’art l’art

●●

le le sport sport

C Si vous vous aviez aviez le le choix, choix, àà quel quel spectacle spectacle assisteriez-vous assisteriez-vous ?? Expliquez Expliquez pourquoi pourquoi dans un petit petit texte. texte.

Si j’avais le choix, j’irais... ● ● ❍ ❍

6 - six

Et toi, à quel spectacle tu aimerais aimerais assister assister ?? Je crois que j’irais voir le concert parce parce que... que...

D D Voici Voici des des titres titres d’émission d’émission qui qui pourraient pourraient exister. exister. Choisissez-en Choisissez-en un un et et faites faites sa sa description. description. La La minute minute pour pour tous tous

Zone Zone libre libre

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

Tim Burton s’en pourlèche encore les « bobines ». Revoilà le mystérieux Willy Wonka pour une visite guidée de sa chocolaterie en compagnie des cinq grands gagnants, heureux possesseurs de tickets d’or. D’autres aventures attendent encore ces enfants. Un régal de magie et de sensibilité !

Proposition 2

LA LÉGENDE DE ZORRO

1. 1. Notez Notez d’une d’une croix croix le le film film qui qui plairait plairait le le plus plus àà chacun chacun de de vos vos amis. amis. AMIS/FILMS AMIS/FILMS

Des Des fruits fruits et et des des hommes hommes

Le Le miroir miroir show show

Proposition Proposition 33

Proposition Proposition 44

Proposition Proposition 55

Moi Moi

Bien Bien décidée décidée àà devenir devenir une une jeune jeune femme femme ordinaire, ordinaire, la la jolie jolie sorcière sorcière Isabel Isabel (Nicole (Nicole Kidman) Kidman) s’installe s’installe dans dans une une villa villa àà Hollywood. Hollywood. Épouser Épouser un un mortel, mortel, papoter papoter au au café café avec avec des des copines, copines, exercer exercer un un métier métier :: voilà voilà tout tout ce ce dont dont elle elle rêve. rêve. C’est C’est promis, promis, àà partir partir d’aujourd’hui d’aujourd’hui :: la la magie, magie, c’est c’est fini fini !! Des Des histoires histoires drôles drôles et et surtout surtout une une belle belle histoire histoire d’amour. d’amour.

LES PRINCIPALES CHAÎNES HERTZIENNES DE TÉLÉVISION EN FRANCE

Chaîne privée

2. 2. Quel Quel film film choisissez-vous choisissez-vous d’aller d’aller voir voir ?? ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

Chaîne publique à caractère général Chaîne publique à caractère régional Chaîne privée 20et - vingt cryptée payante

Unité 1

Unité 1

vingt-et-un - 21

Chaîne publique culturelle Chaîne culturelle franco-allemande Chaîne privée de séries et de musique

LES RADIOS FRANÇAISES

Les principales sont France Info Info, France Inter, RTL et Europe1. Il y a bien sûr de nombreuses radios sur la bande FM pour tous les âges et tous les goûts. Les plus connues sont Radio bleue ou Nostalgie pour le public plus âgé et, pour les jeunes, NRJ Skyrock. La station et Skyrock de radio internationale s’appelle RFI.

La La minute minute pour pour tous, tous, c’est c’est une une émission émission qui... qui... Quel Quel titre titre d’émission d’émission tu tu as as choisi choisi ?? Moi Moi j’ai j’ai choisi choisi zone zone libre. libre. Alors, Alors, c’est c’est un un magazine... magazine...

●●

Unité 1

Proposition Proposition 22

Benjamin Benjamin Karim Karim

MA MA SORCIÈRE SORCIÈRE BIEN-AIMÉE BIEN-AIMÉE

❍ ❍

Unité 1

Proposition Proposition 11

Aurélie Aurélie

Proposition Proposition 33

montrer l’étendue l’étendue de de leurs leurs connaissances. connaissances. Venez Venez vibrer vibrer avec avec lele public public ou ou joignez-vous joignez-vous montrer tous les les auditeurs auditeurs devant devant leur leur poste poste de de radio radio et et rivalisez rivalisez avec avec les les concurrents concurrentsqui qui àà tous devront répondre répondre aux aux questions questions cruelles cruelles de de Sylvain Sylvain Lemaire. Lemaire. devront

CONVERSATIONS APRÈS UN ENTERREMENT C’est dramatique comme une comédie, c’est drôle comme une tragédie. Théâtre Antoine | Paris

BEN-HUR

Nom de de l’émission l’émission Nom 1. Forum Forum public public 1. 2. Métronome Métronome 2. 3. Alors, Alors, parlons-en... parlons-en... 3. 4. Les Les 11000 000 et et un un euros euros 4. 5. Vicky Vicky 5.

Proposition 5

Tu le connais forcément : Zorro est un justicier qui ne peut s’empêcher d’enfiler son masque pour défendre les plus pauvres. C’est un héros, qui n’a pas de pouvoirs comme Superman ou Spiderman, mais qui triomphe toujours parce qu’il est malin comme un renard. D’ailleurs en espagnol, Zorro veut dire « renard » !

jeu, qui qui est est sur sur les les ondes ondes depuis depuis près près de de 20 20 ans, ans, permet permet aux aux concurrents concurrentsde de 11I.I. CeCe jeu,

prochainement LES FESTIVALS EN FRANCE

une émission culturelle un jeu télévisé un divertissement une émission de variétés un documentaire un magazine d’actualité une émission de téléréalité un feuilleton une sitcom un débat télévisé une émission sportive un journal télévisé (les infos)

Descriptif de de l’émission l’émission Descriptif

Billetterie.net

Chaque année, de nombreux festivals sont organisés un peu partout en France. Parmi les plus connus, on trouve : le Festival International du Film de Cannes, le Festival de la BD d’Angoulème, le Festival d’Avignon (festival de théâtre) ; beaucoup de festivals de musique, comme le Festival de jazz d’Antibes-Juan-les-Pins, les Francofolies à La Rochelle (festival de la chanson francophone), le Printemps de Bourges, les Eurockéennes et le Festival des Vieilles Charrues en Bretagne, ou encore le Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence.

LES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

Type d’émission

lexique

spectacles 1 | Parler de spectacles A Trouvez Trouvez sur sur le le site site Internet Internet de de Billetterie.net Billetterie.net ::

entraînement | COMPRÉHENSION DES ÉCRITS

Ka¿dy z tomów serii (od A1 do B2) zachowuje czteroczêœciow¹ strukturê egzaminu. Do zadañ do³¹czono rozwi¹zania i arkusze ocen. Na koñcu ksi¹¿ki dodano kompletne podsumowanie gramatyczne.

COMPRÉHENSION DES ÉCRITS |

Na p³ycie CD nagrania tekstów do æwiczeñ na compréhension écrite i zadañ egzaminacyjnych

sept - 7

Seria sk³ada siê z trzech tomów, oferuj¹cych materia³ od poziomu A1 do B1, o sta³ej strukturze: jedna strona zasad gramatycznych i jedna strona æwiczeñ. Wyjaœnienia i æwiczenia przygotowuj¹ce do egzaminu DELF. • • • •

11 rozdzia³ów tematycznych 201 æwiczeñ bilans na koñcu ka¿dego rozdzia³u tabele odmiany czasowników na koñcu ksi¹¿ki

19

Pomoce dydaktyczne

LA GRAMMAIRE DU FRANÇAIS


VERSION ORIGINALE |

MATERIA£Y DLA NAUCZYCIELA

VERSION ORIGINALE 1

VERSION ORIGINALE 1

1

L’actionnel pour tous ! A1

Version Originale est une méthode de français langue étrangère efficace et facile à utiliser. Composée de 4 volumes, Version Originale couvre les niveaux A1, A2, B1 et B2.

TESTY

A1

Méthode de français

Version Originale propose :

Version Originale | Évaluations

un apprentissage progressif adapté à chaque niveau des séquences didactiques conçues spécifiquement pour mener à la tâche finale un travail inductif de lexique et de grammaire pour rendre l’apprenant acteur de son apprentissage des compréhensions orales authentiques : diversité d’accents et de situations, intonations naturelles une vidéo par unité spécialement conçue pour Version Originale une préparation rigoureuse au DELF un journal d’apprentissage comme le préconise le CECR des tâches authentiques complémentaires en ligne pour tous les utilisateurs sur le site de Version Originale Pour chaque niveau, l’ensemble pédagogique comprend :

Testy do pierwszego i drugiego tomu Version Originale zawieraj¹ przyk³adowe sprawdziany opracowane zgodnie z zasadami approche actionnelle. Wszystkie materia³y przygotowano w wersji u³atwiaj¹cej kopiowanie i wydruk.

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD-ROM

. .

le livre de l’élève (+ CD et DVD) le cahier d’exercices (+ CD) le CD-ROM guide pédagogique du matériel multimédia pour TBI et vidéoprojecteur des activités en ligne

ÉVALUATIONS ÉVALUATI CD AUDIOROM

vo1_eva_cover.indd 1

21/09/12 11:25

1 | Pour l’enseignant

Pour l’enseignant | 1

TÂCHE : VIVRE À L’ÉTRANGER

4. Comment est-ce que François a fait des progrès en anglais ?

Il fait un échange linguistique (avec un Irlandais).

■ DÉMARCHE ET CORRIGÉ

5. Le week-end, François sort souvent avec des amis.

Ce corrigé n’est pas exhaustif. Toute autre réponse cohérente par rapport aux documents supports sera acceptée. On ne pénalisera ni l’orthographe ni la morphosyntaxe, à condition que les réponses des apprenants restent compréhensibles.

Parce que sa femme a trouvé un travail (en Irlande). / Pour être avec sa femme. 2. François travaille dans le centre-ville.

Vrai

Pourquoi ? Il

Total

3

Total

2

Les critères et indicateurs figurant ci-dessous correspondent aux aspects à évaluer dans la tâche proposée. La pondération suggérée tient compte de l’importance que chacun des aspects prend par rapport aux descripteurs mentionnés et de la progression envisagée dans l’apprentissage. Aspects à évaluer

✓ Faux

ne travaille pas.

3. Pourquoi est-ce que François n’ose pas parler aux habitants ?

Il ne parle pas bien l’anglais. 4. François va rester combien de temps en Irlande ? Deux 5. Quel est le numéro de téléphone de la radio ?

(2) ans.

 01 - 48 - 20 - 01 - 06.

Total

3

Total

3

Total

2

On attribuera 2 points si le numéro de téléphone est intégralement correct, sinon 0 point. B. Dans cette deuxième phase, il y aura sûrement différentes possibilités de réaliser l’objectif final, mais dans tous les cas, il faudra que l’apprenant donne son avis sur la situation de François, parle de sa propre expérience dans un nouvel environnement (difficultés rencontrées, solutions, etc.) et donne son opinion sur la façon d’apprendre rapidement l’anglais.

Total

1

2. Utilisation des ressources linguistiques

• Utilise un répertoire de mots relatifs à la situation proposée (lexique des émotions et des difficultés, lexique de l’appréciation, etc.). • Prononce correctement les mots du répertoire spécifié. • Mobilise correctement l’essentiel des ressources morphosyntaxiques.

3. Cohérence du discours

• Peut produire un discours cohérent et clair.

Total

2

TÂCHE UNITÉ 1 Total

... /100

Parlez-vous français ?

Prénom et nom : Classe :

3. Pourquoi est-ce que François aime son travail ?

Date :

…/5

Indicateurs

Pondération

1. Production d’un message en adéquation avec la situation proposée

• Respecte la consigne proposée. • Utilise les formes élémentaires de l’accueil et de la prise de congé.

…/2 …/2

2. Capacité à informer et décrire

• Peut présenter la situation difficile d’une personne. • Peut exprimer ses émotions et sa motivation. • Peut faire un récit simple pour rapporter brièvement une expérience.

…/4 …/3 …/6

3. Utilisation des ressources linguistiques

• Utilise un répertoire de mots relatifs à la situation proposée (lexique des émotions et des difficultés, lexique de l’appréciation, etc.). • Orthographie correctement les mots du répertoire spécifié. • Mobilise correctement l’essentiel des ressources morphosyntaxiques.

4. Cohérence de la production

• Peut écrire un message cohérent et clair.

…/7

…/3 …/5

…/3

Total

3

… / 35

Unité 13 3 Corrigés

18 | Unité 13 3 Corrigés Total

... /20

| 19

OBJECTIFS DE L’UNITÉ 15-22_vo2_eva_u1.indd 18

10/01/13 17:28

15-22_vo2_eva_u1.indd 19

10/01/13 17:28

TÂCHE

1

La première partie de l’évaluation comprend une tâche, INSCRIPTION, divisée en trois parties. Dans la première partie, il s’agit de lire une page Internet pour rechercher une école de français. Dans la deuxième partie, il s’agit de remplir une fiche d’inscription. Dans la troisième partie, il s’agit de faire connaissance avec d’autres étudiants de l’école. Cette tâche suppose une mobilisation des ressources linguistiques présentées et travaillées dans l’unité 1.

Apprenez les langues ! www.languesetrangeres.vo Venez apprendre le français et le néerlandais à l’école Van Dim ! Nous vous accueillons tous les jours de 14h à 19h. 56, rue Gineste, 1210 Bruxelles, +32 2 203 62 00

RESSOURCES À MOBILISER

2 P

Les langues, c’est facile !

P

www.eurofrance.vo Un environnement idéal pour progresser en français, dans un cadre magnifique près de Toulouse. +33 5 61 21 73 09

L’alphabet Les chiffres de 1 à 20

P Les P Le

formules de salutation présent des verbes s’appeler et parler

Les activités langagières sur lesquelles se fonde l’évaluation sont :

Arkusze ocen i propozycje punktacji

ACTIVITÉS LANGAGIÈRES

3 P Réception

Pour vos séjours à Paris

de l’écrit

P Production

écrite

P Interaction

orale

www.hotel-de-seine.vo Vous cherchez une chambre ? Voici la meilleure adresse pour profiter de vos voyages dans la capitale ! 200, rue de Passy, 75016 PARIS, +33 1 48 54 56 67

ACTIVITÉS

La deuxième partie de l’évaluation est composée de cinq activités relatives aux ressources grammaticales et lexicales. Ces cinq activités ont été conçues pour évaluer de manière plus ciblée l’acquisition et la capacité d’utilisation des ressources grammaticales et lexicales présentées dans l’unité 1.

4

École de langues / Immersion en France www.ecole-immersion.vo Cours de français en petits groupes de 5 à 12 étudiants, logement dans une famille pendant l’été. 51, rue de Tourtille, 75020 PARIS, +33 1 42 01 37 65

1. DANS LA CLASSE Le vocabulaire de la classe 2. PHONÉTIQUE : LES VOYELLES Distinguer les sons [u] - [o] et [wa] - [a] 3. PARLER / S’APPELER Le présent des verbes parler et s’appeler

5

4. L’ADDITION, S’IL VOUS PLAÎT ! Les chiffres de 1 à 20

Cuisine française pas chère à Paris www.resto-chez-auguste.fr Vous allez adorer nos vins et les plats du terroir préparés par notre chef cuisinier. Notre spécialité ? Les escargots ! Pour réserver votre table : +33 1 45 70 10 57

5. DANS LE BON ORDRE Mettre les phrases dans l’ordre

Objectifs de l’unité | 15

Reproduction autorisée © les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S. L.

15-22_vo1_eva_u1.indd 16

Total

…/6

…/3 …/5

Il rencontre beaucoup de personnes différentes.

INSCRIPTION

A. Vous souhaitez étudier le français à Paris. Vous cherchez une école sur Internet. Lisez les présentations et cochez le site Internet de l’école qui convient. Entourez les mots qui vous ont aidé(e).

1

…/4 …/8

…/6 …/3

… / 40

Aspects à évaluer

chercher des amis. présenter un pays. ✓ donner des nouvelles.

2. Quel est le travail de François ?

Pondération

• Donne son avis sur la situation de François. • Donne des informations factuelles sur sa propre expérience (présentation d’un nouvel environnement, difficultés rencontrées, etc.). • Donne son opinion sur la façon d’apprendre une langue. • Prend en compte les difficultés du destinataire et adapte son discours à la situation (encourage, etc.).

Total

C. Dans cette troisième phase, il faudra que l’apprenant parle de François et de ses difficultés, présente à son ami(e) la raison pour laquelle il a téléphoné à la radio et parle du contenu de son message téléphonique.

Indicateurs

1. Respect de l’intention : donner son avis, parler de son expérience

C.

D. Dans cette dernière phase, les apprenants lisent un message laissé par François sur le site de Radio VO. 1. François écrit ce message pour :

3

3

B.

On attribuera 2 points si l’apprenant a choisi « Faux » ET a écrit la bonne justification, sinon 0 point.

Zadania w typie zadañ podrêcznikowych. Uczeñ æwiczy nowo nabyte umiejêtnoœci

Total

Total

✓ Faux Faux

Il voudrait se faire des amis (pour sortir).

■ CRITÈRES ET INDICATEURS

A. Dans cette première phase, les apprenants écoutent le témoignage de François. Avant l’écoute, l’enseignant(e) laissera quelques minutes aux apprenants pour leur permettre de prendre connaissance des questions. Il procèdera ensuite à deux écoutes espacées l’une de l’autre de quelques minutes. 1. Pourquoi est-ce que François est allé en Irlande ?

Vrai Vrai

Pourquoi ?

02/10/12 13:06

15-22_vo1_eva_u1.indd 15

02/10/12 13:06

SPECJALNA STRONA INTERNETOWA KURSU VERSION ORIGINALE Strefa dla nauczyciela: • Interesuj¹ce artyku³y metodyczne • Wskazówki do realizacji zadañ 2.0 • Jeszcze wiêcej ciekawych pomys³ów na urozmaicenie lekcji • Pe³ne informacje o poszczególnych komponentach kursu Strefa dla ucznia: • Bezpoœredni dostêp do zadañ 2.0 • Instrukcje do pracy z æwiczeniami w sieci

20


VERSION ORIGINALE |

MATERIA£Y DLA NAUCZYCIELA

PORADNIK METODYCZNY

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD

• • •

oryginalny guide pédagogique, a w nim szczegó³owe wskazówki dotycz¹ce realizacji materia³u w poszczególnych dzia³ach kartkówki opracowane specjalnie do ka¿dego rozdzia³u program nauczania z opini¹ doradcy metodycznego przyk³adowe rozk³ady materia³u w formacie Word i PDF, do druku oraz w wersji do dziennika elektronicznego

4

Guide pédagogique

On n’arrête pas le progrès ?

• Vélib à Paris /un vélib à Paris/Roulons à vélo ! • Tri sélectif/le tri sélectif/Trions ! • Planète à sauver/La planète doit être sauvée/Sauvons la planète ! Faites une mise en commun pour retenir les titres les plus parlants.

Pour cela, ils devront être capables d’exprimer leurs opinions, défendre leurs idées et gérer leurs interactions

C’est pourquoi ils apprendront au préalable à utiliser les outils suivants, qui s’ajouteront à leur bagage linguistique :

B. Laissez deux minutes aux élèves pour réfléchir aux comportements qu’ils ont (ou pas) ou à ceux qu’ils pourraient sugavoir. Faites-leur remarquer que « seriez prêt à faire » sug gère un certain sacrifice. Lequel feraient-ils pour « sauver la planète » ? Ils peuvent faire une liste de ce qu’ils font et de ce qu’ils ne font pas (et pourquoi ils font certaines choses ou pas) : manque de temps, de place, d’envie, ne croient pas en la démarche, s’en fichent… puis faites une mise en commun en revelistant au tableau les comportements qu’ils ont, puis reve nez-en aux documents de la page.

• le subjonctif présent, • les verbes d’opinion (je pense que ; je crois que, je trouve que…), • le lexique de l’écologie. De plus, ils travailleront le point de phonétique suivant : • l’intonation expressive marquant l’acceptation, la réserve, l’opinion.

AVANT DE COMMENCER L’UNITÉ

Comme d’habitude, attirez leur attention sur le titre « On n’arrête pas le progrès ? ». Comprennent-ils ce titre ? Sontils d’accord  ? Existe-t-il une phrase semblable dans leur langue : avec ou sans point d’interrogation ? Avec un autre signe de ponctuation ? si oui, lequel ? En français, le proverbe originel est « On n’arrête pas le progrès ! » (avec un point d’exclamation) et il salue une innovation, le plus souvent ironiquement et pour la critiquer.

PREMIER CONTACT

Avant de commencer Faites un remue-méninges autour du mot « écologie  » et notez (ou faites noter) au tableau tous les mots que les élèves vous donnent  : verbes, noms, adjectifs… peu importe, on travaille ici sur les idées. Mise en route Demandez-leur maintenant de regarder les documents de la double page et de les commenter : apporter le vocabulaire que les élèves demandent (panneau photovoltaïque ou panneau solaire, «  vélib  » à Paris, chariot de supermarché, produits d’entretien, détergents, etc.) Demandez-leur de vous dire où se trouve la planète (dans le chariot) et la signification qu’ils donnent à cette image, puis continuer à brasser les idées oralement. Pour le texte écrit, faites une mise en commun pour vérifier que le sens global est compris : il n’est nul besoin ici de faire une traduction ! Expliquez que le groupe Accor est un groupe qui possède des hôtels comme les Mercure, Sofitel Ibis, Etap, F1… Démarche A. Demandez maintenant à chacun de mettre une légende sous chaque document : rappelez-leur qu’il y a différentes sortes de légendes mais que l’article en début de phrase

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Puis demandez-leur de lire les tâches finales et le parcours d’apprentissage pour la mise en œuvre de ces tâches.

1. SAUVONS LA PLANÈTE

Pour aller plus loin Les élèves peuvent aller sur le site indiqué en bas du texte pour aller chercher plus d’informations.

• Légendez des documents visuels. • Parler de son propre comportement écologique.

Une fois encore rappelez à vos élèves que ce n’est pas parce que l’unité est nouvelle qu’ils ne savent rien ! Demandezleur de feuilleter cette nouvelle unité, d’en observer la composition et de vous en donner rapidement les thèmes principaux (vélo, voitures, terre, produits, pollution, débats, gestuelle…)

Objectifs de l’activité • Aborder différentes manière de « sauver la planète ».

Guide pédagogique

n’est pas obligatoire, qu’ils peuvent utiliser des verbes ou pas. Vous pouvez former des binômes si vous le souhaitez. La légende peut aussi être un slogan en lien avec l’image. Exemple de production :

OBJECTIFS DE L’UNITÉ

À la fin de cette unité, vos apprenants vont réaliser une tâche en coopération : ils auront le choix entre réaliser un débat d’idées sur la décroissance ou décider de la seconde vie d’un objet. De manière consensuelle, ils devront construire leur projet à partir d’une série de critères préétablis.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

36 / 11

V. O. 3 | U4

On n’arrête pas le progrès ?

35 / 11

Version Originale 3

Mais vous pouvez aussi, à l’aide de votre TBI vous connecter au site plus général : http://www.unep.org/french/ pour regarder les vidéos du PNUE. Vous pouvez demander à vos élèves de faire des recherches sur un point précis du site (changements climatiques, substances toxiques, désastres et conflits…) et d’en faire un court compte rendu oral lors de la prochaine séance. Cela leur donnera l’occasion de naviguer «  en français  » pour apprendre à repérer des informations. Un travail peut être aussi envisagé à partir de la rubrique « s’impliquer » (sur la page d’accueil) à partir des logos pour l’Année internationale de la forêt, Initiative pour une économie verte,…

Wskazówki dla nauczyciela

+ D’INFOS SUR… D’autres documents et informations sur le site du Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/ Commentaires sur l’actualité écologique : http://www.developpement-durable.gouv.fr/actualites.html D’autres dossiers (devenir un éco-citoyen, l’habitat écologique, la gestion des déchets, etc.) sur : http://www.notre-planete.info/ecologie/

Dodatkowe informacje o poruszanych tematach

À LA RECHERCHE DE L’INFORMATION 2. ÉTERNELS DÉBATS Objectifs de l’activité • Apprendre à débattre oralement. • L’attitude du « débatteur ».

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ

Na p³ycie dla nauczyciela:

Avant de commencer Expliquez à vos élèves qu’ils vont apprendre à débattre avec les autres au sujet, notamment, de l’écologie : il s’agira donc d’apprendre le vocabulaire, mais aussi l’attitude à adopter pour débattre efficacement et faire valoir son point de vue. Mise en route Demandez à la classe d’observer les trois photos de la page et de les commenter.

• Un couple se dispute (fam. : s’engueule) ; ils crient. • Un couple est fâché (fam. : se fait la gueule) ; ils sont assis chacun à un bout du banc / il y a beaucoup de distance entre eux et ils ont les bras croisés. • Un mari / copain crie sur sa femme / copine (fam. : engueule sa femme / copine).

Przyk³adowe pytania wprowadzaj¹ce do tematu

Démarche A. Demandez d’abord aux élèves de regarder le tableau pour savoir ce qu’ils doivent repérer lors de l’écoute. Puis passez le document une première fois et demandez-leur de ne pas prendre de notes : ils écoutent parler les personnes, mais ils font aussi attention à l’intonation. Faites une mise en commun et répondez aux questions que les élèves poseront sans doute pour avancer dans la compréhension. Passez une seconde fois le document pour que cette fois-ci les élèves remplissent le tableau.

B

UNITÉ 1 TEST Nom .......................................... Prénom .......................................... Numéro ......... Classe .......... Date ................. Note .........

1. Odmień czasowniki:

...../5

1. Je ne savais pas que ses amis (déménager) ........................................ à Rome. 2. Est-ce que vous avez prévenu les parents qu’il (appeler) ........................................ hier ? 3. Nous aimons le disque que nous (choisir) ........................................ pour vous. 4. C’était le fauteuil que je lui (faire) ........................................ faire il y a 2 ans.

43 / 11

V. O. 3 | U4

5. Je ne suis pas allé acheter ce livre car je le (lire) ........................................ déjà.

Guide pédagogique

On n’arrête pas le progrès ?

2. Uzupełnij czasowniki w tabelce:

9. LES DÉBATS A POLITIQUES ATS Objectifs de l’activité • Lire des textes et en extraire des informations. • Comparer ces informations avec ce qu’il se passe dans son propre pays. Avant de commencer Expliquez à vos élèves qu’ils vont devoir lire des textes plus ou moins complexes, en extraire des informations mais surtout essayer d’analyser la situation en France et la comparer avec celle de leur pays.

Reproduction autorisée © Les auteurs et Difusión, Centre de Recherche et de Publications de Langues, S.L.

Mise en route Demandez à vos élèves s’ils connaissent le nom des émissions dans le pays où vous faites cours, listez-les au tableau, puis demandez-leur s’ils les regardent et pourquoi. Démarche A. Vous avez suffisamment de temps en classe : Demandez à vos élèves de regarder l’illustration, de vous dire de quoi il s’agit (du plateau d’une télévision lors d’une émission politique politique), ce qu’ils remarquent et si c’est très diffé diffé-rent de ce qu’ils ont l’habitude de voir. Ensuite laissez-les lire le texte une première fois, faites une mise en commun, éclaircissez les zones d’ombre puis demandez-leur de relire le texte. Procédez de la même façon pour le second texte. Vous pouvez aussi demander à un groupe de lire et de commenter le texte I et à un deuxième groupe de faire la même chose avec le texte II. La mise en commun  : laissez la classe répondre aux questions. Vous pouvez nommer un ou deux médiateurs si le débat s’enflamme… Deux observateurs peuvent être aussi chargés de regarder le comportement des élèves lors du débat… Vous n’avez pas suffisamment de temps en classe : Demandez à vos élèves de préparer la lecture et l’observation de l’illustration à la maison (ils peuvent travailler à leur rythme, utiliser le dictionnaire… traduire, même !). Puis, une fois en classe procédez de la même façon que précédemment (la mise en commun). B. Ici aussi, cette démarche peut se travailler en autonomie à la maison car il s’agit aussi de réfléchir à ce qu’est un débat télévisé. On sait qu’il rend compte d’une “grammaire de l’espace” fondée sur un découpage du territoire (lieu, scènes, emplacements) qui préfigure les interactions à venir et confère aux plateaux de télévision une portée symbolique.

VERBE

CORRIGÉS B C

Je

Tu

...../5

UNITÉ 1 TEST Il/elle Nous

Vous

A

Ils/elles

perdre Proposition de corrigés. Dans le document proposé, on peut rajouter : - l’organisation du plateau  plateau : la forme des tables et le déplacement de la caméra qui fait voir l’essentiel du dispositif du plateau. - le présentateur (ou l’animateur/-trice) : ses vêtements, sa présentation (sérieux, souriant…), les documents qu’il a dans les mains, à la main, s’il a un stylo… Sa mise en scène par la régie. - le public : il est placé face au présentateur en général et il y a une trentaine de personnes environ. Dans la liste, il est important de rajouter : - les invités : ce sont les invités de l’animateur ; ils se font face de part et d’autre de l’animateur. Ils ont été choisis pour leur expertise politique, pour leur rôle politique, pour leurs connaissances du dossier, pour la capacité qu’ils ont à expli expliquer de façon claire des éléments complexes. Enfin, l’invitée d’honneur : - La parole : lancement de l’émission, présentation de l’invité / des invités, distribution de la parole (tour de table, regards, hochements de tête en cas d’accord, moue ou froncements de sourcil en cas de désaccord…), mais la distribution de la parole est en général très régulée même si certains débats finissent par devenir inaudibles car tout le monde parle en même temps !

être savoir

Nom .......................................... Prénom .......................................... Numéro ......... Classe .......... Date .......... . . . . . . . Note . . . . . . . . .

dire vendre parler

1. Odmień czasowniki:

...../5

1. Je ne savais pas que Marianne (quitter) ........................................ Paris. 3. Podaj bezokolicznik od poniższych imiesłowów (participe ...../6 ( 2. Est-ce que tupassé): as dit aux parents qu’il (téléphoner) ........................................ hier ? vécu ........................................

dessiné ........................................ voulu ........................................ 3. Vous aimez le disque que je vous (emprunter) ........................................ ?

dormi ........................................

eu ........................................ ........................................ 4. C’était le collierminci que je lui (offrir) ........................................ il y a 2 ans.

5. Je ne suis pas allé au cinéma car je (voir) ........................................ ce film. 4. Przyporządkuj czasowniki do odpowiedniego czasownika posiłkowego: ...../5 Uzupełnij czasowniki w tabelce: partir, dessiner, devoir, se laver, 2. revenir, apprendre, s’appeler, connaître, chanter, retomber

Rozwi¹zania zadañ

ÊTRE

VERBE

Je

Tu

Il/elle AVOIR

...../5

Nous

Vous

Ils/elles

grincer avoir vouloir partir aller

5. Opposition dans les temps passés:

...../14

dormir

1. Quand nous (monter) ......................... dans la voiture, le soleil (se lever) ......................... déjà.

Pour aller plus loin Quoi de mieux que des humoristes pour mettre en valeur les travers des hommes politiques ! Avant de regarder ces vidéos, mettez en garde vos élèves par rapport à la compréhension  : l’humour politique est une compétence supérieure à celle B1 et demande une connaissance de la société et de l’actualité politique parfois très aiguë. Les frères Taloches Taloches, humoristes belges, abordent les tics des politiques : comment parler pour ne rien dire ou comment manipuler la « langue de bois ». Visionnez la vidéo avec le son (vous pouvez ne pas tout visionner ou choisir un extrait) http://www.dailymotion.com/video/x4f1dc_les-frerestaloche-le-debat-politiq_fun Les Inconnus Inconnus, humoristes français  : «  Le débat politique  ». Visionnez la vidéo sans le son et observez les gestes des comédiens… et le rôle du chronomètre ! http://www.dailymotion.com/video/x648v2_debatpolitique-les-inconnus_fun

3. Podajdes bezokolicznik imiesłowówlors (participe passé): ( de ton enfance. passé 2. Toute la soirée, tu nous (présenter) ......................... histoires queodtuponiższych (survivre) ......................... su ........................................ parlé ........................................ 3. Il (constater) ......................... qu’il (perdre) ......................... les papiers auparavant.

pris ........................................

........................................ été ........................................ 4. Quand elles (être) ......................... jeunes, ellesvendu (vouloir) ......................... être actrices ou chanteuses.

dit ........................................

...../6

5. Quand vous (dormir) ......................... le téléphone (sonner) ......................... 4. Przyporządkuj czasowniki do odpowiedniego 6. Vous (préparer) ......................... le dessert avec les fruits qu’elle (trouver) ......................... hier dansczasownika le jardin. posiłkowego:

...../5

dans la chambre. 7. Il (regarder) ......................... la télé quand Pierre (entrer) ......................... mourir, acheter, boire, se promener, venir, courir, se laver, pouvoir, crier, tomber ÊTRE

AVOIR

5. Opposition dans les temps passés: 1. Quand ils (descendre) ......................... de la voiture, le soleil (se coucher) ......................... déjà. 2. Toute la soirée, il nous (parler) ......................... des histoires qu’il (vivre) ......................... lors de son enfance. 3. On lui (remettre) ......................... des lettres qu’elle (recevoir) ......................... pendant son absence. 4. Cet acteur (être) ......................... inconnu, mais après ce film il (devenir) ......................... célèbre. 5. Les étudiants (ne pas être) ......................... pas là quand il (arriver) ......................... 6. Elle me (donner) ......................... le pantalon qu’elle (acheter) ......................... il y a trois jours. 7. Ce jeune homme (expliquer) ......................... qu’il (être) ......................... musicien.

21

Gotowe kartkówki z podzia³em na grupy pozwol¹ oszczêdziæ czas poœwiêcony na przygotowanie kilku wersji jednego sprawdzianu

...../14

Materia³y dla nauczyciela

APPROCHES CULTURELLES


VERSION ORIGINALE |

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA SZKOLNA

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA SZKOLNA

Zajrzyj do œrodka. Przyk³adowy materia³ na p³ycie CD

Dokumentacja szkolna opracowana do kursu Version Originale umo¿liwia szybkie i bezproblemowe rozpoczêcie pracy z kursem od pierwszej lekcji. • • • • •

Przyk³adowe sprawdziany opracowane zgodnie z zasadami approche actionnelle Zadania podobne do tych z podrêcznika, przy realizacji których uczeñ musi zastosowaæ nowo nabyte umiejêtnoœci Æwiczenia sprawdzaj¹ce znajomoœæ s³ownictwa i gramatyki Materia³y do kopiowania i druku P³ytê CD Audio W sk³ad zestawu dokumentów do ka¿dego tomu Version Originale wchodz¹:

Program nauczania Opinia doradcy metodycznego Rozk³ad materia³u Rozk³ad materia³u do dziennika elektronicznego (np. Librus) Plany wynikowe

RADOŒÆ S£UCHANIA TAM, GDZIE CHCESZ! • • • •

Wszystkie nagrania do podrêczników i ksi¹¿ek æwiczeñ dostêpne w Internecie, Dostêp bezp³atny, bez logowania i rejestracji, Do pobrania na komputer, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 i inne urz¹dzenia audio S³uchasz i uczysz siê tam, gdzie jest to dla Ciebie wygodne – w szkole, w drodze do domu, w wygodnym fotelu

JAK TO DZIA£A?

1. Wejd¿ na stronê www.chmura klett.pl 2. Wybierz jêzyk francuski >> tytu³ kursu np. Version Originale 3. Ods³uchaj / pobierz interesuj¹ce Ciê nagranie za darmo.

22


VERSION ORIGINALE |

NIEZBÊDNIK NA CD

ZAJRZYJ DO ŒRODKA!

Podrêcznik i Zeszyt æwiczeñ

Zobacz przyk³ady publikacji do kursu Version Originale

Copyright Wydawnictwo LektorKlett Sp. z o.o. Poznañ 2014 www.klett.pl

DEMO

Publikacje i pomoce dydaktyczne Jêzyk francuski dla szkó³ ponadgimnazjalnych

Wszelki e pr awa zastrze¿one.

1. Podrêcznik i zeszyt æwiczeñ Version Originale •

Przyk³adowe rozdzia³y z podrêcznika i zeszytu æwiczeñ

2. Poradnik nauczyciela •

Wskazówki metodyczne

Scenariusze lekcji

Program nauczania do kursu Version Originale

Rozk³ad materia³u

Plany wynikowe

4. Przyk³adowe kartkówki w wersjach A i B 5. Prezentacja podrêcznika multimedialnego 6. Odcinek filmu On tourne…

23

Materia³y dla nauczyciela

3. Kompleksowa dokumentacja szkolna


Zestaw nauczycielski VIP* Rozpocznij pracê z kursem Version Orginale i otrzymaj poni¿szy zestaw materia³ów:

MATERIA£Y PODSTAWOWE

• •

Podrêcznik z CD i DVD Zeszyt æwiczeñ z CD

• • • •

Poradnik metodyczny na CD Wskazówki metodyczne Scenariusze lekcji Kartkówki w wersjach A i B

• • • • • •

Podrêcznik multimedialny Repetytorium maturalne NOWOŒÆ Testy Specjalna strona internetowa kursu Dostêp do nagrañ online na chmura.klett.pl P³yta DVD On tourne

• • • • •

Program nauczania Opinia doradcy metodycznego Plany wynikowe Rozk³ady materia³u Rozk³ady materia³u do dziennika elektronicznego

UNITÉ 2 TEST

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA A

le vocabulaire

Nom .......................................... Prénom

..........................................

1. Przetłumacz (w wersji francuskiej une salle à manger

vendu

....................................

souhaiter

wydłużać ....................................

Numéro ......... Classe .......... Date

langer

....................................

un bureau

................................

exceptionnel

lendemain

...............................

....................................

wiejski

szalony

...............................

.................

Note .........

podaj rodzajnik): devant

...............................

autant que

....................................

półka ....................................

....................................

.................................

unique

...............................

.................................

kawalerka

kosiarka

................................

przodek

wydawać pieniądze cały

...............................

....................................

................................

2. Przetłumacz zdania:

une traductrice

...............................

à gauche

................................

współlokator

...............................

.................................

obraz

winda

...............................

.................................

1. Kwiaty są pod lustrem ................................................................ ................................................................................................................................ 2. Sejf jest obok krzesła ................................................................ ............ ................................................................................................................................ 3. Okno jest w głębi pokoju ................................................................ ................ ................................................................................................................................ 4. Szafa jest za łóżkiem................................................................ ..... ................................................................................................................................ 5. Książki są na biurku

................. ................................................................................................................................ ................................................................................... UNITÉ 6. Półka jest nad 2 kanapą................................................ TEST ................................................................

AB

.............................................................................................. 7. Komoda jest przed lampą ................................................................ ................................................................................................................................ ....

le le vocabulaire vocabulaire

Nom .......................................... Prénom Nom .......................................... Prénom .......................................... Numéro .......................................... Classe .......... Numéro ......... Note ......... Classe .......... Date Date ................. ................. Note ......... .........

1. Przetłumacz (w wersji francuskiej 1. Przetłumacz (w wersji francuskiej podaj rodzajnik): une salle à manger quitter

UNITÉ 2 TEST

.................................... ....................................

souhaiter avoir besoin de

.................................... ....................................

A

półka pod

le vocabulaire

Nom

..........................................

Prénom .......................................... ....................................

une salle à manger

wydłużać osiedlić się rodzajnik): podaj ....................................

vendu

....................................

devant

............................... ...............................

louer

.................................... ....................................

langer grognon ................................ ................................

exceptionnel un rez-de-chaussée lendemain une cabane

.................................... ....................................

................................

un bureau un jardin ............................... ...............................

à gauche un ascenseur

une traductrice une démarche ................................. .................................

unique un déchet

......... Note ................................ wiejski......... Classe szalony ............................... ................................. .......... Date ................. ................................. zakwaterowanie drzewo Numéro współlokator kawalerka stal kosiarka po lewej ...............................

....................................

1. Przetłumacz (w wersji francuskiej

podaj rodzajnik): devant

vendu une pièce ............................... ...............................

autant que un étage

...............................

przodek zagadka

............................... ............................... langer

2. Przetłumacz zdania: ................................ 2..................................... Przetłumacz zdania:

.................................... ....................................

...............................

płótno

................................ ................................

............................... ...............................

................................. .................................

un bureau .................................... ................................ .................................... ................................ ................................. ...............................

............................... ...............................

................................. .................................

wydawać pieniądze cały porównanie traductrice unesprzedany

obraz chatka w górach winda handlowiec

unique 1. Kwiaty są pod lustrem à gauche lendemain ................................................................ 1. Książki są wokół biurka exceptionnel ................................................................................................................................ ................................. ............................................................................ 2. Sejf jest obok krzesła ................................................................ ................................................................ ............................... ........................................................................... ................................ 2. Szafa jest w głębi mieszkania...................................... ................................................................ mieszkania .................................... ................................................................ ................................................................................ kosiarka ................................................................ 3. Okno jest w głębi pokoju ................................................................ ................................................................ kawalerka ................................................................ ............................................................. 3. Dywan jest na lewowspółlokator ....................... ................................................................................................................................ od wejścia............................................... wejścia ................................................................ 4.szalony ................................. Szafa jest za łóżkiem................................................................ ................................................................ ................................................................ ..... ............................... ................................................................ ........................................................ 4. Sejf jest ................................ na przeciwko ................................................................................................................................ ......... kanapy ................................................................ kanapy............................................... 5..................................... ................................................................ winda Książki na biurku ................................................................ ................................................................ ................. obraz ................................................................ ................................................................ ............................................................ 5. Krzesłosąjest cały ................................................................ obok kwiatów ............. pieniądze ................................................................................... 6.wydawać Półka ................................................................ nad ................................. .................................................................. ............................... 6. Okno jest ................................................................................................................................ jest nad kanapą................................................ łóżkiem łóżkiem.............................................. ................................ ................................................................ ................................................................ .................................... ................................................................ .............................. ............................... 7. Komoda jest przed lampą ................................................................ ................................................................ ................................................................ 7. Lustro jest pod półką ................................................................ ................................................................ .................................... .............................. ............ ................................................................ ................................................................................................................................ .... .......................................... ............. ...................................................... 2. Przetłumacz zdania: ...................................................... B le vocabulaire .............................................. 1. Kwiaty są pod lustrem ...................................................... ............................................................................................................ Nom .......................................... Prénom .......................................... Numéro................................... 2. Sejf jest obok krzesła ...................................................... ......... Classe .......... Date ............................................................................................................ ................. Note ...................................................... ......... 3. Okno jest w głębi pokoju ..................................................................................................... 1. Przetłumacz...................................................... (w ................................................. rodzajnik): 4. Szafa jest za łóżkiem...................................................... wersji francuskiej podaj ............................................................................................................ quitter ............................................................. 5. Książki są na biurku ...................................................... une pièce ...................................................... louer grognon ...................................................... un jardin une démarche .................................... ........................................................................................ 6. Półka jest nad kanapą..................................... ............................... .................................... ................................ ............................... ............................................................................................................ ................................. 7. Komoda jest przed lampą avoir besoin de un étage un rez-de-chaussée une cabane un ascenseur un déchet ....................................

....................................

souhaiter

....................................

półka

...............................

autant que

...............................

wiejski

....................................

wydłużać

...............................

przodek

...............................

B

pod

le vocabulaire

Nom ..........................................

....................................

zakwaterowanie

Classe .......... Numéro .........drzewo .......................................... Prénom .................................... ...............................

................................

...............................

stal

.................................

po lewej

płótno

Date ................. Note .........

....................................

................................

............................... ................................. osiedlić się zagadka porównanie sprzedany podaj rodzajnik): chatka w górach handlowiec une démarche ............................... .................................... un jardin ................................ grognon ............................... ................................. louer ................................. 2. Przetłumacz zdania: ............................... ................................ .................................... un déchet un ascenseur 1. Książki są wokół biurka ................................................................ une cabane ................................................................ un étage 2. Szafa un rez-de-chaussée ................................. ........................................................................... jest w głębi mieszkania................................ ............................... ................................................................ .................................... ................................................................ płótno ............................... ............................................................. 3. Dywan jest na lewo od wejścia po lewej stal................................................................ drzewo ................................................................ zakwaterowanie ................................. ........................................................ 4. Sejf jest na przeciwko kanapy pod ............................... ................................................................ ................................ ............................................................................................................................ 5. Krzesło.................................... ............................... jest obok kwiatów ................................................................ chatka w górach handlowiec .................................... sprzedany ................................................................................................................................ porównanie 6. zagadka Okno jest ................................. nad łóżkiem ................................................................ .. osiedlić się ............................... ................................ ................................................................................................................................ .................................... 7. Lustro jest ............................... pod półką ................................................................ ............ .................................... ................................................................................................................................ ............. ............................................................................................... 2. Przetłumacz zdania: ............................................................................................................ ................................................................................. 1. Książki są wokół biurka ............................................................................................................ ............................................................................ 2. Szafa jest w głębi mieszkania ...................................................... wejścia ...................................................... ................................................................................ 3. Dywan jest na lewo od ............................................................................................................ ................................ 4. Sejf jest na przeciwko kanapy ............................................................................................................ ...................................................... 5. Krzesło jest obok kwiatów ................................................................................................ ............................................................................................................ ........................................... 6. Okno jest nad łóżkiem ............................................................................................................ 7. Lustro jest pod półką ......................................................

.................................... 1. Przetłumacz (w wersji francuskiej

quitter

....................................

une pièce

...............................

avoir besoin de

....................................

POMOCE DYDAKTYCZNE

VERSION ORIGINALE 1

1

L’actionnel pour tous ! Version Originale est une méthode de français langue étrangère efficace et facile à utiliser. Composée de 4 volumes, Version Originale couvre les niveaux A1, A2, B1 et B2.

A1

VERSION ORIGINALE 1

A1

Méthode de français

un apprentissage progressif adapté à chaque niveau des séquences didactiques conçues spécifiquement pour mener à la tâche finale un travail inductif de lexique et de grammaire pour rendre l’apprenant acteur de son apprentissage des compréhensions orales authentiques : diversité d’accents et de situations, intonations naturelles une vidéo par unité spécialement conçue pour Version Originale une préparation rigoureuse au DELF un journal d’apprentissage comme le préconise le CECR des tâches authentiques complémentaires en ligne pour tous les utilisateurs sur le site de Version Originale Pour chaque niveau, l’ensemble pédagogique comprend : le livre de l’élève (+ CD et DVD) le cahier d’exercices (+ CD) le CD-ROM guide pédagogique du matériel multimédia pour TBI et vidéoprojecteur des activités en ligne

Version Originale | Évaluations

Version Originale propose :

. .

ÉVALUATIONS ÉVALUATI CD AUDIOROM

vo1_eva_cover.indd 1

21/09/12 11:25

DOKUMENTACJA SZKOLNA NA POZIOM IV.0

Chêtnie odpowiemy na wszelkie Pañstwa pytania!

• www.facebook.com/wydawnictwoklett

Infolinia: 61 84 96 223 Czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00-16:00

E-mail: doradcy@klett.pl

Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznañ

* Oferta wa¿na do 15.04.2014 r. Zestaw VIP zostanie przes³any na podstawie formularza deklaracji do³¹czonego do broszury oraz dostêpnego na www.klett .pl

Broszura vo 2014 druk pop reg lores  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you