Page 1

Jêzyk niemiecki

2014 / 2015

dla liceum, technikum, zasadniczej szko³y zawodowej Przyk³ady wszystkich publikacji

NAJBARDZIEJ KOMPLEKSOWA OFERTA DLA SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH

na za³¹czonej p³ycie CD!

Matura 2015 KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2015 PODRÊCZNIKI ODPOWIEDNIO DOPASOWANE DO DANEGO TYPU SZKO£Y I WYMAGAÑ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MULTIMEDIA, POMOCE DYDAKTYCZNE, MATERIA£Y NA KA¯D¥ LEKCJÊ


Klett | Mo¿esz spaæ spokojnie

PRZED LEKCJ¥. PRZED SPRAWDZIANEM. PRZED EGZAMINEM. Matura 2015

Najbardziej kompleksowa oferta dla szkó³ ponadgimnazjalnych! Pracuj z podrêcznikami idealnie dostosowanymi do umiejêtnoœci jêzykowych uczniów! Szanowni Pañstwo! Mamy przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu kompleksow¹ ofertê materia³ów do nauki jêzyka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Znajd¹ w niej Pañstwo publikacje, które zosta³y przygotowane z myœl¹ o uczniach liceów (np. Exakt für Dich), techników (np. Direkt neu, Deutsch für Profis) i szkó³ zawodowych (np. Genau!). Matura 2015 Od 2015 roku uczniowie aktualnych klas drugich przyst¹pi¹ do egzaminu maturalnego w nowej formule. Chcemy zapewniæ Pañstwa, ¿e wszystkie nasze podrêczniki oraz repetytoria zosta³y dostosowane do nowych wymagañ i zarówno Pañstwo, jak i uczniowie otrzymaj¹ nale¿yte wsparcie w przygotowaniach do MATURY 2015. Rozwi¹zania wynikaj¹ce z potrzeby Na kolejny rok szkolny chcemy zaproponowaæ Pañstwu tytu³ Exakt für Dich. Powsta³ on jako odpowiedŸ na potrzeby nauczycieli i uczniów. Exakt für Dich w nowej ods³onie oferuje m.in. cztery tomy, w tym podrêcznik dla uczniów rozpoczynj¹cych naukê jêzyka niemieckiego od podstaw. W ka¿dym rozdziale znajd¹ Pañstwo lekcjê z filmem oraz przygotowanie do MATURY 2015.

Jêzyk obcy zawodowy Dla uczniów w kszta³ceniu zawodowym przygotowaliœmy seriê zeszytów zawodowych Deutsch für Profis oraz podrêcznik Genau!. S¹ to jedyne na rynku materia³y w pe³ni dostosowane poziomem jêzykowym do wiedzy uczniów w technikach i szko³ach zawodowych, a jednoczeœnie uwzglêdniaj¹ce oczekiwania wynikaj¹ce ze specyfiki jêzyka zawodowego. Zajrzyj do œrodka! Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z materia³ami na do³¹czonej do niniejszej broszury p³ycie CD. Zamieœciliœmy na niej przyk³adowe rozdzia³y prezentowanych publikacji oraz pe³n¹ dokumentacjê szkoln¹ naszych podrêczników. Jesteœmy przekonani, ¿e dziêki takiemu rozwi¹zaniu, bêd¹ mieæ Pañstwo mo¿liwoœæ bli¿szego zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ przygotowan¹ na rok szkolny 2014/2015. ¯yczymy wielu sukcesów i satysfakcji w pracy z naszymi materia³ami.

Robert Kuc Redaktor Naczelny Wydawnictwa LektorKlett

2


PODRÊCZNIKI Poziom IV.0

Poziom IV.1P

Poziom IV.0

Poziom IV.1P

LICEUM, TECHNIKUM

ÆZobacz wiêcej na stronie 4

LICEUM, TECHNIKUM, SZKO£A ZAWODOWA

ÆZobacz wiêcej na stronie 10 Poziom IV.1R

LICEUM, TECHNIKUM

ÆZobacz wiêcej na stronie 15 Poziom IV.0

SZKO£A ZAWODOWA, TECHNIKUM

ÆZobacz wiêcej na stronie 16

JÊZYK NIEMIECKI ZAWODOWY ÆZobacz wiêcej na stronie 16

MATERIA£Y DYDAKTYCZNE - repetytoria, filmy ÆZobacz wiêcej na stronie 18

Odbierz swój zestaw VIP ÆWiêcej na stronie 24

3

Poziom IV.1P

Kurs dla Twojej klasy

WYBIERZ KURS ODPOWIEDNI DLA TWOJEJ KLASY


Exakt für Dich

Kurs Exakt für Dich to nowa ods³ona doskona³ego kursu do nauki jêzyka niemieckiego w liceach i technikach. Oferuje przygotowanie do matury 2015, ca³kowicie nowy tom dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê od podstaw (IV.0) i wkomponowan¹ w ka¿dy rozdzia³ podrêcznika lekcjê z filmem. Matura 2015

Dziêki Exakt für Dich mo¿esz: Pracowaæ zarówno z uczniami rozpoczynaj¹cymi (IV.0), jak i kontynuuj¹cymi (IV.1P) naukê jêzyka niemieckiego bez koniecznoœci korzystania z dwóch ró¿nych kursów Przygotowaæ uczniów efektywnie do egzaminu maturalnego w nowej formule ju¿ od pierwszej lekcji Pracowaæ tylko z jednym podrêcznikiem, nawet przy wiêkszej liczbie godzin, dziêki dodatkowym tekstom do czytania, zagadnieniom Landeskunde czy zadaniom maturalnym zawartym w rozdziale Exakt Plus Uatrakcyjniæ lekcjê filmami prezentowanymi w ka¿dym rozdziale podrêcznika na FILMSEITEN

Szybko i efektywnie przygotowaæ siê do ka¿dej lekcji, korzystaj¹c z dodatkowych komponentów, takich jak filmy DVD, repetytoria maturalne, publikacje Landeskunde

DLA CIEBIE! DLA TWOICH UCZNIÓW! DLA WSPÓLNEGO EFEKTU!

4


Exakt für Dich | KOMPONENTY

MATERIA£Y PODSTAWOWE

ÆWiêcej na stronie 6

Poziom IV.0

Poziom IV.1P

NOWA ODS£ONA!

Exakt für Dich

STARTER START TER

podręcznik do nauki języka niemieckiego | poziom po oziom A2

lekcjaa p pr próbna

NR MEN w trakcie zatwierdzania

NR MEN 368/2/2012

NR MEN w trakcie zatwierdzania

POMOCE DYDAKTYCZNE NOWOή

Przygotowanie do matury 2015

Landeskunde

• • •

Repetytoria maturalne Repetytorium leksykalne Fiszki. Niemiecki do matury

ÆWiêcej na stronie 18

60 Stunden Deutschland

ÆWiêcej na stronie 21

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA

DIGITALE BIBLIOTHEK Kolekcja filmów DVD • •

Jung in Europa Neue Freunde

• • •

ÆWiêcej na stronie 22

Pomoce multimedialne • • •

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy i kartkówki w wersji A i B Bank pytañ do matury ustnej Pe³na dokumentacja szkolna

ÆWiêcej na stronie 9

Podrêcznik interaktywny Platforma edukacyjna Chmura.klett.pl - nagrania online

ÆWiêcej na stronie 8

5


Exakt für Dich | PODRÊCZNIK

PODRÊCZNIK

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

NOWA ODS£ONA!

1. Strona wprowadzaj¹ca • •

informuje o treœciach i celach rozdzia³u, wskazuje na æwiczone w danym rozdziale sprawnoœci jêzykowe oraz techniki pracy pod k¹tem egzaminu maturalnego, dziêki ciekawemu i zabawnemu materia³owi wizualnemu stymuluje do rozmowy.

2. ABI-Seiten • • • •

NOWOή

Matura 2015

sekcja maturalna 2015 w ka¿dym rozdziale, zestaw zadañ maturalnych z æwiczeniami pomocnymi w ich realizacji, nowe formaty zadañ egzaminacyjnych, w tym zadania z obszaru œrodki jêzykowe, informacje o egzaminie oraz strategie rozwi¹zywania zadañ w formie Tipp-ów.

6


Exakt für Dich | PODRÊCZNIK

W ka¿dym rozdziale FILMSEITEN!

NOWOή

3. Lekcja z filmem

• •

w ka¿dym rozdziale lekcja z filmem wraz z æwiczeniami przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u filmowego, krótkie, ciekawe sekwencje filmowe zwi¹zane z treœciami danego rozdzia³u, w ka¿dym rozdziale inni, nowi bohaterowie oraz ciekawe sytuacje komunikacyjne.

Exakt für Dich

4. Ilustrowany s³owniczek • • • •

zestawienie s³ownictwa i zwrotów z danego rozdzia³u, najwa¿niejsze s³owa opatrzone przyk³adowymi zdaniami, graficzna wizualizacja wybranych hase³, doskona³a pomoc w przygotowaniu do testów, kartkówek.

5. Blitzgrammatik • • •

czytelne zestawienie zagadnieñ gramatycznych na ostatniej stronie ka¿dego rozdzia³u, pomocne uczniowi w pracy domowej objaœnienia regu³ gramatycznych w jêzyku polskim, przyk³adowe zadania i æwiczenia u³atwiaj¹ce zrozumienie zagadnieñ gramatycznych.

7


Exakt für Dich | POMOCE MULTIMEDIALNE

PODRÊCZNIK INTERAKTYWNY Podrêcznik interaktywny gwarantuje efektywne i dynamiczne nauczanie.

W pe³ni interaktywne æwiczenia

Oferuje: • w pe³ni interaktywne zadania, • krótkie sekwencje wideo do ka¿dego rozdzia³u, • materia³ audio wkomponowany w podrêcznik, • zestaw narzêdzi wirtualnych (stoper, lupa, przes³ona, pisaki) umo¿liwiaj¹cych kreowanie w³asnych zadañ, • s³ownik dwujêzyczny (ka¿de s³owo opatrzone wymow¹), • zestaw æwiczeñ fonetycznych, • strony z gramatyk¹ do ³atwej prezentacji podczas lekcji.

Do ka¿dego rozdzia³u sekwencja wideo!

PLATFORMA EDUKACYJNA Platforma edukacyjna to ksi¹¿ka æwiczeñ w Internecie. Praca z materia³em æwiczeniowym na platformie pozwala m.in. na: • • • •

szybkie i ³atwe zadawanie pracy domowej, oszczêdnoœæ czasu dziêki automatycznemu poprawianiu zadañ, analizê postêpów ka¿dego ucznia oraz dobór optymalnych æwiczeñ.

Praca na platfomie to oszczêdnoœæ czasu, wygodna oraz efektywna nauka.

8


Exakt für Dich | BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA

PORADNIK NAUCZYCIELA

• • • • •

Wskazówki metodyczne do zadañ z podrêcznika, Transkrypcje, Klucz odpowiedzi do zadañ z æwiczeñ i podrêcznika, Testy i kartkówki w wersji A i B, Karty pracy ABI-Seiten – bank pytañ do rozmowy wstêpnej oraz rozmowy z odgrywaniem roli.

W poradniku do ka¿dego rozdzia³u przygotowano bank pytañ do rozmowy wstêpnej i rozmowy z odgrywaniem roli!

Do ka¿dego rozdzia³u komplet kartkówek i testów w wersji A i B. Ponadto testy diagnostyczne na pocz¹tek roku szkolnego!

DOKUMENTACJA SZKOLNA • • • • • • •

Program nauczania, Opinia doradcy metodycznego, Rozk³ad materia³u, Rozk³ad materia³u do elektronicznego dziennika np. LIBRUS, Plany wynikowe, Karta monitoringu realizacji podstawy programowej, Przedmiotowy System Oceniania.

Zobacz wszystkie dokumenty szkolne w pe³nej wersji na p³ycie CD!

9

Exakt für Dich

Poradnik oferuje kompleksowe wsparcie dla nauczyciela.


Direkt neu

Direkt neu to bestsellerowy kurs do nauki jêzyka niemieckiego, który doskonale sprawdza siê zarówno w liceum, w technikum, jak i w szkole zawodowej. Direkt neu opracowano zarówno z myœl¹ o uczniach rozpoczynaj¹cych (poziom IV.0), jak i kontynuuj¹cych (poziom IV.1P) naukê jêzyka niemieckiego.

Matura 2015

Dziêki Direkt neu mo¿esz: Skutecznie przygotowaæ uczniów do nowej formu³y egzaminu maturalnego, korzystaj¹c z zeszytów maturalnych ABI-Heft do³¹czonych do podrêcznika Przedstawiæ wszystkie tematy z katalogu tematów maturalnych w niebanalny sposób oraz w bliskim dla m³odych osób kontekœcie Mieæ pewnoœæ , ¿e pracujesz z kursem sprawdzonym w praktyce (obecny w szko³ach nieprzerwanie od 2005 roku) i daj¹cym gwarancjê sukcesu na maturze Szybko i efektywnie przygotowaæ siê do ka¿dej lekcji, korzystaj¹c z gotowych materia³ów dla nauczyciela oraz dodatkowych komponentów takich jak filmy DVD, repetytoria maturalne, publikacje Landeskunde

PEWNYM KROKIEM PROSTO DO CELU!

10


Direkt neu | KOMPONENTY

MATERIA£Y PODSTAWOWE Podrêcznik zintegrowany z ksi¹¿k¹ æwiczeñ i z zeszytem ABI-Heft

z ABI-Heft

ÆWiêcej na stronie 12

z ABI-Heft

tom 2a - NR MEN 333/3/2012 tom 2b - NR MEN 333/4/2012

tom 3 - NR MEN 333/5/2013

Direkt neu

tom 1a - NR MEN 333/1/2011/z1 tom 1b - NR MEN 333/2/2011/z1

NOWOή

POMOCE DYDAKTYCZNE NOWOή

Przygotowanie do matury 2015

Landeskunde

• • •

Repetytoria maturalne Repetytorium leksykalne Fiszki. Niemiecki do matury

ÆWiêcej na stronie 18

60 Stunden Deutschland

ÆWiêcej na stronie 21

DIGITALE BIBLIOTHEK

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA Kolekcja filmów DVD • •

Jung in Europa Neue Freunde

• •

ÆWiêcej na stronie 22

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy i kartkówki w wersji A i B Pe³na dokumentacja szkolna

Pomoce multimedialne • •

Podrêcznik multimedialny Chmura.klett.pl - nagrania online

ÆWiêcej na stronie 14

11

ÆWiêcej na stronie 14


Direkt neu | PODRÊCZNIK Z ABI-HEFT

ABI-HEFT Direkt neu z ABI-Heft • • •

ABI-Heft to do³¹czony do podrêcznika Direkt neu zeszyt z zestawem zadañ do wszystkich obszarów egzaminacyjnych, w tym do obszaru œrodki jêzykowe, treœci w ABI-Heft skorelowane z materia³em z poszczególnych rozdzia³ów podrêcznika Direkt neu, ABI-Heft to doskona³y trening wszystkich sprawnoœci jêzykowych w formacie egzaminacyjnym.

Matura 2015

NOWOή

Direkt neu z ABI-Heft •

Do ka¿dego tomu Direkt neu do³¹czono zeszyt maturalny ABI-Heft,

ABI-Heft to zadania w formacie maturalnym skorelowane z treœciami kursu Direkt neu.

12

REPETYTORIUM Æzobacz wiêcej na str. 20


Direkt neu | PODRÊCZNIK Z ABI-HEFT

Direkt neu dobry na pocz¹tek i kontynuacjê W kursie Direkt neu dziêki wydaniu semestralnemu czterech pierwszych tomów oraz ³agodnej progresji i spiralnemu nauczaniu, materia³ mo¿na dobraæ odpowiednio do poziomu zaawansowania jêzykowego uczniów oraz liczby godzin jêzyka niemieckiego w tygodniu.

Poziom IV.1P kontynuacja / matura podstawowa

Praca z tomami Direkt neu 1a -3 dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê jêzyka niemieckiego i nieprzystêpuj¹cych do matury.

Praca z tomami Direkt neu 1b -3 oraz Repetytorium maturalnym Direkt dla uczniów kontynuuj¹cych naukê jêzyka niemieckiego i przystêpuj¹cych do matury na poziomie podstawowym.

Direkt neu

Poziom IV.0 nauka od pocz¹tku

Czytelnie i prosto

Komunikacja to podstawa

• •

Sta³a, regularna struktura lekcji, ³agodna progresja i motywuj¹cy materia³ wizualny.

13

Liczne zadania komunikacyjne w formie dialogów sterowanych oraz æwiczeñ typu Kettenübungen.


Direkt neu | BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA

PODRÊCZNIK MULTIMEDIALNY • • •

Tradycyjny podrêcznik w wersji cyfrowej, o przejrzystym uk³adzie graficznym i ³atwej, intuicyjnej nawigacji, Interaktywny zestaw narzêdzi m.in. lupa, narzêdzia do pisania, notatnik, Nagrania audio wkomponowane w podrêcznik. Ods³uchiwanie mo¿liwe bez koniecznoœci u¿ycia odtwarzacza CD.

Podrêcznik multimedialny to m.in.: • • •

skupienie uwagi uczniów na wybranych elementach (grafika, tekst) dziêki ich powiêkszaniu, ods³uchiwanie nagrañ, bez koniecznoœci u¿ycia odtwarzcza CD, interakcja na lekcji.

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA Direkt neu oferuje kompleksowe wsparcie dla nauczyciela w postaci bogatego pakietu materia³ów, zawieraj¹cego m.in.: •

wskazówki metodyczne,

rozwi¹zania æwiczeñ z podrêcznika i ksi¹¿ki æwiczeñ,

propozycje zadañ domowych,

transkrypcje,

testy diagnostyczne,

testy do rozdzia³ów w wersji A i B.

Dokumentacja szkolna Direkt neu to m.in.: • • •

rozk³ady materia³u (równie¿ do dziennika elektronicznego np. LIBRUS), plany wynikowe, Przedmiotowy System Oceniania. I wiele innych...

Zobacz wszystkie dokumenty szkolne w pe³nej wersji na p³ycie CD!

14


Direkt Deutsch hautnah neu | MATURA ROZSZERZONA

Przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym

Direkt Deutsch hautnah neu: w wydaniu semestralnym – po dwa tomy na pierwszy i drugi rok nauki, „Repetytorium maturalne Direkt - poziom rozszerzony” na ostatni rok nauki, przygotowanie do nowej formu³y egzaminu maturalnego w postaci zeszytu maturalnego ABI-Heft, prowadzi do poziomu jêzykowego B2 wg ESOKJ.

Direkt neu

• • • •

Nr MEN 599/1/2012

Nr MEN 599/2/2012

Nr MEN 599/3/2013

Nr MEN w trakcie zatwierdzenia

na ostatni rok nauki

Repetytorium maturalne Direkt z ABI-Heft poziom rozszerzony

Nr MEN 616/2012

Matura 2015

NOWOή z ABI-HEFT

• • •

ABI-Heft to zestaw zadañ do wszystkich obszarów egzaminacyjnych, w tym do obszaru œrodki jêzykowe, treœci w ABI-Heft skorelowane z katalogiem tematów maturalnych, doskona³y trening wszystkich sprawnoœci jêzykowych w formacie egzaminacyjnym.

15

Zobacz przyk³adowe rozdzia³y r na p³ycie CD!


Genau!

JÊZYK NIEMIECKI W SZKOLE ZAWODOWEJ I TECHNIKUM

4-tomowy kurs jêzyka niemieckiego opracowany specjalnie dla uczniów techników i szkó³ zawodowych. Przeznaczony zarówno dla rozpoczynaj¹cych (praca z tomami 1-3), jak i kontynuuj¹cych (praca z tomami 2-4) naukê jêzyka niemieckiego. Idealnie dopasowany do szkó³ zawodowych i techników.

Zobacz przyk³adowe rrozdzia³y na p³ycie CD!

Podrêcznik, o który prosili nauczyciele ze szkó³ zawodowych i techników.

Genau das, was du brauchst!

NR MEN 651/1/2013

2014

Podrêcznik i æwiczenia w jednym tomie na rok nauki

Modu³ zawodowy Deutsch im Beruf w ka¿dym rozdziale (wprowadzenie do kszta³cenia zawodowego),

Niezwykle prosta i regularna struktura,

£agodna progresja dopasowana do wiedzy jêzykowej uczniów w kszta³ceniu zawodowym,

Bogata obudowa w postaci oko³opodrêcznikowych komponentów (filmy DVD, repetytoria gramatyczne i leksykalne),

Kompleksowe zaplecze materia³ów dla nauczyciela (poradnik, testy i kartkówki, dokumentacja szkolna).

ÆWiêcej na www.klett.pl/beruf

2015

2016

16


Deutsch für Profis

JÊZYK NIEMIECKI ZAWODOWY

Deutsch für Profis to seria zeszytów zawodowych opracowana na potrzeby szko³y ponadgimnazjalnej typu zawodowego do wykorzystania na zajêciach z jêzyka niemieckiego ukierunkowanego zawodowo. Zobacz przyk³adowe rozdzia³y r na p³ycie CD!

Genau!

Niezast¹piony na lekcjach z jêzyka niemieckiego zawodowego.

Bran¿a mechaniczna

Bran¿a ekonomiczna

Bran¿a hotelarsko-turystyczna

Seriê Deutsch für Profis opracowa³ zespó³ doœwiadczonych nauczycieli i wyk³adowców pracuj¹cych z uczniami, którzy ucz¹ siê zawodu w poszczególnych bran¿ach.

Zakresy tematyczne dobrano tak, aby mo¿liwe by³o osi¹gniêcie efektów kszta³cenia dla jêzyka niemieckiego zawodowego zgodnie z podstaw¹ progamow¹.

Deutsch für Profis to seria zarówno dla uczniów techników i szkó³ zawodowych, jak i dla osób doros³ych, chc¹cych podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe lub planuj¹cych rozpocz¹æ pracê za granic¹.

ÆWiêcej na www.klett.pl/beruf

17

Deutsch für Profis

Bran¿a budowlana


Materia³y dydaktyczne | REPETYTORIA MATURALNE

REPETYTORIA MATURALNE

Matura 2015

Zobacz przyk³adowe rozdzia³y r na p³ycie CD!

Repetytorium maturalne Direkt

Repetytorium maturalne Direkt z ABI-Heft

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Nr MEN w trakcie zatwierdzenia

NR MEN 616/2012

NOWE WYDANIE MATURA 2015

Sprachbausteine •

W ka¿dym rozdziale na dwóch s¹siaduj¹cych stronach zadania z obszaru œrodki jêzykowe zgodnie z formu³¹ egzaminu maturalnego 2015. NOWOŒÆ

Obszary maturalne Ka¿dy z 15 rozdzia³ów jest podzielony wed³ug obszarów maturalnych na: • Leseverstehen • Hörverstehen • Sprachbausteine • Schreiben • Sprechen

18


Materia³y dydaktyczne | REPETYTORIA MATURALNE

Nowe i zaktualizowane treœci •

W nowym wydaniu "Repetytorium maturalnego Direkt - poziom podstawowy" zawarto nowe treœci oraz zmodyfikowano zadania tak, aby wszystkie by³y zgodne z now¹ formu³¹ egzaminu maturalnego.

NOWOή

Lexik und Grammatik Dodano dwa nowe dzia³y oferuj¹ce trening s³ownictwa oraz utrwalenie poznanych struktur gramatycznych.

Matura ustna •

19

Na koniec ka¿dego rozdzia³u przygotowano po dwa pe³ne zestawy zadañ przygotowuj¹cych do matury ustnej.

Materia³y dydaktyczne


Materia³y dydaktyczne | REPETYTORIA MATURALNE

REPETYTORIUM MATURALNE. S£OWNICTWO KROK PO KROKU Repetytorium maturalne. S³ownictwo krok po kroku przeznaczone jest dla osób ucz¹cych siê jêzyka niemieckiego na poziomie A2/B1. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do uczniów, którzy przygotowuj¹ siê do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i chc¹ powtórzyæ i usystematyzowaæ s³ownictwo ze wszystkich maturalnych obszarów tematycznych. Zobacz przyk³adowe rozdzia³y r na p³ycie CD!

Efektywny trening s³ownictwa Systematyczny i efektywny trening s³ownictwa realizowany zawsze w 4 krokach: • Powtórz • Utrwal • SprawdŸ siê • Zastosuj

Ró¿norodnie i ciekawie • •

Zgodnie z matur¹ •

14 rozdzia³ów tematycznych odzwierciedla wszystkie zakresy tematyczne z katalogu tematów maturalnych.

20

Ka¿de dwie strony repetytorium to bogaty materia³ informacyjno-ilustracyjny, Efektywny trening leksyki dziêki róznorodnym æwiczeniom, w tym zadaniom na rozumienie ze s³uchu, W ka¿dym rozdziale s³owniczek tematyczny uporz¹dkowany zgodnie z aspektami tematycznymi wymaganymi na egzaminie maturalnym z jêzyka niemieckiego.


Materia³y dydaktyczne | FISZKI I LANDESKUNDE

FISZKI. NIEMIECKI DO MATURY Fiszki, w formacie dogodnym dla Ciebie! "Fiszki. Niemiecki do matury" to niezast¹piona pomoc w opanowaniu s³ownictwa ze wszystkich obszarów tematycznych z katalogu tematów maturalnych. Fiszki s¹ dostêpne zarówno w wersji na urz¹dzenia mobilne (smartfony, tablety), jak i w tradycyjnej postaci dwustronnych karteczek. £¹cznie zestaw liczy oko³o 3000 s³ówek i wyra¿eñ, które w wersji na smartfony i tablety opatrzone s¹ dodatkowo nagraniem wymowy.

Wszystkie s³ówka i wyra¿enia opatrzone nagraniami!

W zestawie 3000 s³ówek do wszystkich zzakresów tematycznych z katalogu tematów maturalnych!

Aplikacja „Fiszki. Niemiecki do matury” dostêpna na urz¹dzeniach mobilnych z systemami: • Android • iOS

podrêcznik z æwiczeniami + p³yta CD

NOWOή

• • • • •

Oferuje aktualny zbiór materia³ów z zakresu polityki, historii, kultury i ¿ycia codziennego Niemiec, Zawiera zestaw æwiczeñ i zadañ oraz interesuj¹ce teksty do wykorzystania na lekcji, Na koñcu publikacji znajduje siê s³owniczek wa¿nych terminów z zakresu Landeskunde, P³yta CD audio z nagraniami do poszczególnych rozdzia³ów pomaga pog³êbiæ prezentowane zagadnienia, Karty pracy oraz zestaw materia³ów dla nauczyciela dostêpne na www.klett.pl.

LANDESKUNDE W AKTUALNYM WYDANIU

21

Materia³y dydaktyczne

60 STUNDEN DEUTSCHLAND


Materia³y dydaktyczne | FILMY DVD

JUNG IN EUROPA Fascynuj¹ca podró¿ po krajach DACHL Bohaterowie „Jung in Europa” to m³odzi ludzie zamieszkuj¹cy kraje niemieckojêzyczne Niemcy, Austriê, Szwajcariê, Liechtenstein i Tyrol Po³udniowy.

„Jung in Europa” to: • gotowy materia³ æwiczeniowy na ka¿d¹ lekcjê. Do ka¿dego odcinka przygotowano æwiczenia przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u wideo, • bogaty materia³ filmowy do wykorzystania przez ca³y rok. Serial sk³ada siê z 6 odcinków, ka¿dy trwa ponad 10 minut, • film do pracy z uczniami o ró¿nym poziomie jêzykowym. Serial mo¿na ogl¹daæ z napisami i bez napisów.

Zobacz przyk³adowy odcinek!

NEUE FREUNDE ¯ycie m³odzie¿y niemieckiej z panoram¹ Berlina w tle! „Neue Freunde” to fabularyzowany serial przedstawiaj¹cy losy m³odych ludzi zamieszkuj¹cych stolicê Niemiec. Ka¿dy odcinek „Neue Freunde” posiada zestaw æwiczeñ przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u filmowego. Film mo¿na ogl¹daæ z napisami i bez napisów.

Zobacz przyk³adowy odcinek!

22


Zajrzyj do œrodka!

Zobacz przyk³adowe publikacje i materia³y do liceum, technikum, zasadniczej szko³y zawodowej na p³ycie CD!

Zajrzyj do œrodka i zobacz nastêpuj¹ce materia³y i podrêczniki: Æ Exakt für Dich Æ Direkt neu Æ Genau! Æ Direkt Deutsch hautnah neu Æ Deutsch für Profis

9 Przyk³adowe rozdzia³y i zakresy tematyczne podrêczników 9 Dokumentacja szkolna – pe³ne wersje dokumentów szkolnych 9 Przyk³adowe rozdzia³y publikacji dodatkowych 9 Przyk³adowe odcinki filmów

Æ Film DVD "Neue Freunde" Æ Film DVD "Jung in Europa"

23

Materia³y dydaktyczne

Æ Repetytorium maturalne Direkt – poziom podstawowy Æ Repetytorium maturalne Direkt – poziom rozszerzony Æ Repetytorium maturalne. S³ownictwo krok po kroku Æ Fiszki. Niemiecki do matury Æ Gramatyka jêzyka niemieckiego z æwiczeniami Direkt


Zestawy nauczycielskie VIP* ,

,

Rozpocznij pracê z poni¿ej wymienionymi kursami i otrzymaj zestawy nauczycielskie VIP!

NOWOŒÆ • •

Podrêcznik z CD i DVD Ksi¹¿ka æwiczeñ

Pomoce dydaktyczne

Biblioteczka nauczyciela

• •

• • •

STARTER S T

podręcznik do nauki języka niemieckiego | po poziom oziom A A22

lekcjaa p próóbn pr na

Digitale Bibliothek • • • •

Podrêcznik interaktywny Platforma edukacyjna Film DVD "Jung in Europa" Chmura.klett.pl - nagrania online

Podrêcznik z ksi¹¿k¹ æwiczeñ i CD

Digitale Bibliothek • • •

Podrêcznik multimedialny Film DVD "Jung in Europa" Chmura.klett.pl - nagrania online

Podrêcznik z ksi¹¿k¹ æwiczeñ i CD

Digitale Bibliothek • • • •

Podrêcznik multimedialny Film DVD "Jung in Europa" Film DVD "Neue Freunde" Chmura.klett.pl - nagrania online

Repetytorium maturalne Direkt – poziom podstawowy NOWOŒÆ Fiszki. Niemiecki do matury Deutsch für Profis - wybrany zeszyt zawodowy 60 Stunden Deutschland NOWOŒÆ

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy i kartkówki w wersjach A i B Bank pytañ do matury ustnej Pe³na dokumentacja szkolna

Pomoce dydaktyczne

Biblioteczka nauczyciela

• •

• • •

Repetytorium maturalne Direkt – poziom podstawowy NOWOŒÆ Fiszki. Niemiecki do matury Deutsch für Profis - wybrany zeszyt zawodowy 60 Stunden Deutschland NOWOŒÆ

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy w wersji A i B Testy diagnostyczne Pe³na dokumentacja szkolna

Pomoce dydaktyczne

Biblioteczka nauczyciela

• •

Repetytorium maturalne Direkt – poziom podstawowy NOWOŒÆ Fiszki. Niemiecki do matury Deutsch für Profis - wybrany zeszyt zawodowy

Chêtnie odpowiemy na wszelkie Pañstwa pytania!

• www.facebook.com/wydawnictwoklett

Infolinia: 61 84 96 223 Czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00-16:00

E-mail: doradcy@klett.pl

Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznañ

• •

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Gry i zabawy jêzykowe (Kopiervorlagen) Testy w wersji A i B Pe³na dokumentacja szkolna

* Oferta wa¿na do 15.04.2014r. Zestaw VIP zostanie przes³any na podstawie deklaracji zgodnie z formularzem do³¹czonym do broszury oraz dostêpnym na www.klett.pl.

Broschure jezyk niemiecki pg  
Broschure jezyk niemiecki pg