Page 1

Najlepszy wœród podrêczników Przyk³ady wszystkich publikacji

JÊZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM 2014 / 2015 na za³¹czonej p³ycie CD!

MAGNET - NAJCZÊŒCIEJ REKOMENDOWANY PODRÊCZNIK WŒRÓD NAUCZYCIELI GIMNAZJUM WG TNS POLSKA KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO POMIAR PRZYROSTU WIEDZY UCZNIÓW


Klett | Mo¿esz spaæ spokojnie

PRZED LEKCJ¥. PRZED SPRAWDZIANEM. PRZED EGZAMINEM.

CZY ZNASZ JU¯ NAJLEPSZY PODRÊCZNIK ? Szanowni Pañstwo! Wyniki ostatniego badania podrêczników gimnazjalnych, które przeprowadzi³ TNS Polska wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e kurs Magnet jest najchêtniej rekomendowanym kursem do nauki jêzyka niemieckiego wœród nauczycieli w gimnazjum. Ponadto badania, które prowadzimy wœród nauczycieli pracuj¹cych z kursem Magnet wykazuj¹, ¿e mo¿e on poszczyciæ siê najwiêkszym gronem zadowolonych u¿ytkowników wœród podrêczników w segmencie szkó³ gimnazjalnych.

Zamieœciliœmy na niej przyk³adowe rozdzia³y prezentowanych publikacji oraz pe³n¹ dokumentacjê szkoln¹ kursu Magnet. Jesteœmy przekonani, ¿e dziêki takiemu rozwi¹zaniu, bêd¹ mieæ Pañstwo mo¿liwoœæ bli¿szego zapoznania siê z ofert¹ kursu Magnet przygotowan¹ na rok szkolny 2014/2015. ¯yczymy Pañstwu wielu sukcesów i satysfakcji w pracy z naszymi materia³ami.

Doœwiadczenie, które procentuje To dziêki doœwiadczeniu, opiniom i wskazówkom, którymi ka¿dego roku dziel¹ siê z nami nauczyciele pracuj¹cy z kursem Magnet, jesteœmy w stanie zaoferowaæ podrêcznik z pe³nym wachlarzem materia³ów dodatkowych, które doskonale sprawdzaj¹ siê w praktyce szkolnej. Robert Kuc Redaktor Naczelny Wydawnictwa LektorKlett

Zajrzyj do œrodka! Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z materia³ami na do³¹czonej do niniejszej broszury p³ycie CD.

2


Magnet

JÊZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM

MAGNET – NAJLEPSZY WŒRÓD PODRÊCZNIKÓW Magnet - komponenty …......................................................................... 5 Egzamin gimnazjalny …........................................................................... 10 Landeskunde ….................................................................................... 12 Pomiar przyrostu wiedzy .......................................................................... 14 Digitale Bibliothek …............................................................................. 16 Materia³y dydaktyczne ….......................................................................... 19 Zajrzyj do œrodka – niezbêdnik CD ................................................................ 23 Odbierz swój Zestaw VIP .......................................................................... 24

Najczêœciej rekomendowany podrêcznik wœród nauczycieli gimnazjum (wg badania TNS Polska)

3


Magnet

NAJLEPSZY WŒRÓD PODRÊCZNIKÓW

Kurs Magnet do nauki jêzyka niemieckiego w gimnazjum jest, wed³ug badania przeprowadzonego przez TNS Polska, najchêtniej polecanym podrêcznikiem do nauki jêzyka niemieckiego przez nauczycieli w gimnazjum. Ponadto inne niezale¿ne badania wskazuj¹, ¿e Magnet cieszy siê równie¿ nies³abn¹cym zaufaniem wœród nauczycieli, na co wp³yw z pewnoœci¹ maj¹ przygotowywane do niego materia³y dodatkowe, rokrocznie rozbudowywane i aktualizowane zgodnie z potrzebami nauczycieli i uczniów polskiej szko³y. Poznaj najlepszy podrêcznik w gimnazjum!

Dziêki Magnet mo¿esz: Pracowaæ z uczniami rozpoczynaj¹cymi (poziom III.0), jak i kontynuuj¹cymi (poziom III.1) naukê jêzyka niemieckiego w gimnazjum, bez koniecznoœci korzystania z dwóch ró¿nych kursów Cyklicznie monitorowaæ postêpy uczniów w nauce, dziêki kompleksowemu zestawowi testów oferuj¹cych pomiar przyrostu wiedzy Skutecznie przygotowaæ do egzaminu gimnazjalnego, korzystaj¹c z repetytorium gimnazjalnego oraz licznych dzia³ów egzaminacyjnych w samym podrêczniku Efektywnie utrwalaæ i powtarzaæ materia³, realizuj¹c zadania z licznych sekcji powtórkowych Zaciekawiæ i motywowaæ uczniów, pokazuj¹c im barwne oblicza krajów DACHL przedstawione na stronach kursu

Szybko przygotowaæ siê do ka¿dej lekcji, korzystaj¹c z gotowych materia³ów dla nauczyciela oraz dodatkowych komponentów, takich jak filmy DVD, repetytoria maturalne, publikacje Landeskunde

4


Magnet

Magnet | KOMPONENTY

MATERIA£Y PODSTAWOWE Poziom III.0

Poziom III.1

NR MEN 98/1/2009

NR MEN 98/2/2010

NR MEN 98/3/2011

NR MEN 98/4/2012

POMOCE DYDAKTYCZNE Do egzaminu

Trening leksyki i gramatyki

• •

• • •

Repetytorium gimnazjalne Magnet Arkusze egzaminacyjne

ÆWiêcej na stronie 19

Landeskunde

Pomiar przyrostu wiedzy

ÆWiêcej na stronie 13

O Œ Æ!

Wortschatz Intensivtrainer Grammatik Intensivtrainer Zestaw æwiczeñ utrwalaj¹cych

ÆWiêcej na stronie 11

Rund um das Schuljahr mit Magnet

NOW

NOW

O Œ Æ!

Zestaw testów diagnostycznych

ÆWiêcej na stronie 19

DIGITALE BIBLIOTHEK

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA Kolekcja filmów DVD

• • • •

• • •

Jung in Europa Neue Freunde DVD Magnet Treffpunkt Berlin

Pomoce multimedialne • • •

Podrêcznik interaktywny Platforma edukacyjna NOWOŒÆ Chmura.klett.pl

ÆWiêcej na stronie 20

5

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy w 4 wersjach Kartkówki w 4 wersjach Przewodnik do pracy z uczniem dyslektycznym Pe³na dokumentacja szkolna

ÆWiêcej na stronie 16


Magnet | PODRÊCZNIK

PODRÊCZNIK

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

1. Strona wprowadzaj¹caA : @ I > D C

• • •

@gVc`\ZhjcY @ gVc`\ZhjcY GQXKYÛZKSGZ_I`T_œ GQXKYÛZKSGZ ZKSGZ_I`T_œ

zÛÛJXU]OK z JXU]OK

informacje o zakresach tematycznych omawianych w rozdziale, informacje o umiejêtnoœciach æwiczonych w danym rozdziale, materia³ wizualny stymuluj¹cy do rozmowy.

ÛZ_SÛXU`J`OGRKÛTG[I`_Y`ÛYOmœ

z OTLUXSU]GfÛUÛY]UOINÛJURKMRO]UzIOGINž zÛ ÛOTLUXSU]GfÛUÛY]UOINÛJURKMRO]UzIOGINž zÛÛTG`_]GfÛI`mzIOÛIOGqGž z TG`_]GfÛI`mzIOÛIOGqGž zÛÛVÛ _ZGfÛUÛYZGTÛ`JXU]OGÛOTT_INÛUYuHÛOÛUJVU]OG« z JGfÛTGÛZGQOKÛV_ZGTOKž

zÛÛTG`_]GfÛTGPI`mzIOKPÛYVUZ_QGTKÛINUXUH_ÛÛ z TG`_]GfÛTGPI`mzIOKPÛYVUZ_QGTKÛINUXUH_ÛÛ OÛJURKMRO]UzIOž

zÛTG`_]GfÛTGPVUV[RGXTOKPY`KÛzXUJQOÛRKI`TOI`Kž zÛÛ TG`_]GfÛTGPVUV[RGXTOKPY`KÛzXUJQOÛRKI`TOI`Kž zÛÛ]_PGzTOGfÛVX`_I`_T_žÛYZUY[PeIÛ`JGTOGÛ z ]_PGzTOGfÛVX`_I`_T_žÛYZUY[PeIÛ`JGTOGÛ VUJX`mJTKž

zÛÛXU`VU`TG]GfÛ`]Oe`QOÛSOmJ`_ÛVUY`I`KMuRT_SO z XU`VU`TG]GfÛ`]Oe`QOÛSOmJ`_ÛVUY`I`KMuRT_SOÛ I`mzIOGSOÛZKQYZ[ž

zÛÛUQXKzRGfÛMqu]TeÛS_zRÛVUY`I`KMuRT_INÛI`mzIOÛ z UQXKzRGfÛMqu]TeÛS_zRÛVUY`I`KMuRT_INÛI`mzIOÛ ZKQYZ[›

+ ª Ûۏܓ•

vZßb]ß]VLßIV\_WZ\MßI]NßLQMßZIOMVŸßß ""ßßvZßb]ß]VLßIV\_WZ\MßI]NßLQMßZIOMVŸß W[s]KPIRÞQÞWLXW_QMLbÞVIÞXa\IVQIŸZIVSPMQ\MVß¶ß MLQSIUMV\M

ZIVSPMQ\MV߶ß

0DOVHKHQ6WHIIL GGXKDVWDEHU)LHEHU7XW XKDVWDEHU)LHEHU7XW GLUGHU.RSIZHK"I[ßXI[[\ßb]ß_MTKPMZß ZIVSPMQ\©ßZLVMßb]Ÿß ""ßßI[ßXI[[\ßb]ß_MTKPMZß ZIVSPMQ\©ßZLVMßb]Ÿß

'XKDVWVLFKHUHLQH *ULSSH,FKUXIHVRIRUW GHQ$U]W

0XWWLLFKJODXEH 0XWWLLFKJODXEH LFKELQNUDQN

ZbaXWZbgLS]RÞTMSIZ[\_IÞWLXW_QMLVQUÞLWTMOTQ_W|KQWUÞQÞKPWZWJWUŸ ZbaXWZbgLS]RÞTMSIZ[\_IÞWLXW_QMLVQUÞLWTMOTQ_W|KQWU QÞKPWZW %

&

<U`ghUV`YhhYb

-DGHU.RSIWXWPLUZHK -DGHU.RSIWXWPLU ZHK 8QGGHU+DOVDXFK

BZg`Y^g

BUgYbhfcdZYb

)

?Ua]``YbhYY

X%9XlZ_jZ_d\iq\e X%9XlZ_jZ_d\iq\e

Z%JZ_elg]\e Z%JZ_e

Y%Bfg]jZ_d\iq\e Y% Bfg]jZ_d\iq\e

[%?ljk\e [%?lj

<ighYbgUZh

\%?XcjjZ_d\iq\e

IZ]U©ßMQTߟŸŸßßZIO\ß]VLßIV\_WZ\M\ß_QMßQUßMQ[XQMTŸß U©ßMQTߟŸŸßßZIO\ß]VLßIV\_WZ\M\ß_QMßQUßMQ[XQMTŸß ""ßßIZ]U

TIKbMOW©ÞWŸŸŸÞa\IRKQMÞQÞWLXW_QILIRKQMÞ\IS¢ÞRISÞ_ÞXZbaSsILbQMŸ TIKbM MOW©ÞWŸŸŸÞa\IRKQMÞQÞWLXW_QILIRKQMÞ\IS¢ÞRISÞ_ÞXZbaSsILbQMŸ _

[ZÛJOXۛ››Û]KN¥

6WHIILZ 6WHIILZDUXP QLPPVW QLPPVWGX 6FKPHU]WDE 6FKPHU]WDEOHWWHQ"

TLUXSU]GTOKÛUÛJURKMRO]UzIO

GIN

OXÛZ[Zۛ››Û]KN›(_ZGTOGÛUÛJURKMRO]UzIO zO

"Û GQÛZKLLOÛSu]OžÛ„KÛ]_JGPKÛPKPÛYOmžÛ„KÛPKYZÛINUXG¥ "Û GQÛSGSGÛV_ZGÛIuXQmžÛI`_ÛHUROÛPeÛMqU]G¥ "Û GQÛZKLLOÛUJVU]OGJGžÛ„KÛHUROÛPeÛMqU]GÛOÛMGXJqU¥ "Û GQÛSGSGÛSu]OžÛ„KÛZKLLOÛSGÛVK]TOKÛMX_Vm¥

GW\aYfnhUV`YhhYb

'

:HLOLFK :HLOLFK K .RSIVFKPHU]HQKDEH

[MKP[]VL[QMJbQO

BZg`Y^g INÛTKNSKÛINSKX`ZGHRKZZ KTžÛ ]KORÛOINÛ UVLYINSKX`KTÛNG HK›IZ]UßPI\ßI\Qß][\MV©ßZIO\ß]VLßIV\_WZ\M\ß_QMßQUßMQ[XQMTŸß XQM ""ßßIZ]UßPI\ßI\Qß][\MV©ßZIO\ß]VLßIV\_WZ\M\ß_QMßQUßMQ[XQM

TIKbMOWÞ\I\IÞUIÞSI[bMT©Þa\IRKQMÞQÞWLXW_QILIRKQMÞ\IS¢ÞRISÞ_Þ _X TIKbMOWÞ\I\IÞUIÞSI[bMT©Þa\IRKQMÞQÞWLXW_QILIRKQMÞ\IS¢ÞRISÞ_ÞXZbaSsILbQMŸ

yy NXild_XkMXk`?ljk\e6 yy N\`c\iqlm`\c\Q`^Xi\kk\eiXlZ_k%

UVLYINSKX`KTÛ `[Û\OKR GXHK

UVLYINSKX`KTÛÛ`[Û\OKRÛGXHKOZKT G[INYINSKX`KTÛ `[Û\OKRÛKY G[INYINSKX`KTÛÛ`[Û\OKRÛKYYKT GNTYINSKX`KTÛÛ`[Û\ \OKRKÛ} GNTYINSKX`KTÛÛ`[Û\OKRKÛ}aOMQKOZKTÛKYYKT GRYYINSKX`KTÛÛ`[Û\OKRÛXG[INKT GRYYINSKX`KT `[Û\OOKRÛXG[I 5HKXMK]OINZÛNGHKT TOKÛVU 5HKXMK]OINZÛNGHKTÛÛTOKÛVUXZÛZXKOHKT QM[ßLMVßM`\ß]VLßLQMßZIOMVß²°³ŸßZOeVbMßLQMß KSMVß²“°–³ŸßKP\]VO ßQVMßZIOMßXI[[\ßPQMZßVQKP\Ÿß  ""ßß QM[ßLMVßM`\ß]VLßLQMßZIOMVß²°³ŸßZOeVbMßLQMß KSMVß²“° TKX\tYÛYKOTÛÛXUHRKSKÛOSÛ}XUÛNGHKT TKX\tYÛYKOT XUHRKSKÛOSÛ ZbMKba\IRÞ\MS[\¢ÞIÞVI[\oXVQMÞbIXWbVIRÞ[QoÞbÞXa\IVQIUQÞ²°³ŸÞ ZbMKba\IRÞ\MS[\¢ÞIÞVI[\oXVQMÞbIXWbVIRÞ[QoÞbÞXa\IVQIUQÞ²°³ŸÞb]XMsVQRÞT]SQÞ²“°–³ŸÞ_IOI Þ MLVWÞXa\IVQMÞbW[\IsWÞXW¯ LIVMÞLWLI\SW_WÞQÞVQMÞXI[]RMÞLWކILVMRÞT]SQŸ X R R

2. Rozdzia³ podrêcznika • •

• •

MQV]VLIKP\bQO

,JOEFSIBCFOPGUDISPOJTDIF,SBOLIFJUFO ,JO OEFSIBCFOPGUDISPOJTDIF,SBOLIFJU ( <j^`Yk_\lk\`dd\id\_iB`e[\id`k Z_ife`jZ_\eBiXeb_\`k\e%8d_€lÔ^jk\e Z_ife`jZ_\eBiXeb_\`k\e%8d_€lÔ^jk\e c\`[\e[`\B`e[\iXe8jk_dX% ) 8jk_dX`jk\`e\BiXeb_\`k[\iCle^\% N\i8jk_dX_Xk#Y\bfddkdXeZ_dXcb\`e\ Cl]k% * <`e\JkXk`jk`bjX^k#[Xjjq\_eGifq\ekXcc\i [\lkjZ_\eB`e[\iZ_ife`jZ_\j8jk_dX_XY\e# [\lkjZ_\eB`e[\iZ_ife`jZ_\j8jk_dX_XY\e# e[ [%_%j`\Y\bfdd\e8kkXZb\emfe8k\defk#le[ [%_%j`\Y\bfdd\e8kkXZb\emfe8k\defk#le qnXie`Z_keli\`edXc#jfe[\ie`dd\in`\[\i% qnXie`Z_keli\`edXc#jfe[\ie`dd\in`\[\i ii%% + Qld>c•Zb^`Yk\j\`e\JlYjkXeq[X^\^\e%<j`jk Qld>c•Zb^`Yk\j\`e\JlYjkXeq[X^\^\e%<j`jk `jk `jk [\e \`eJgiXple[dXedljj[XjD\[`bXd\ek`e[\e [` Dle[jgi•_\e%F_e\[`\j\jD\[`bXd\ekbXee[`\ BiXeb_\`k^\]€_ic`Z_j\`e%

sta³a, regularna budowa. Ka¿dy rozdzia³ to trzy aspekty g³ównego tematu, czytelna i intuicyjna nawigacja, dziêki odpowiednim piktogramom ³¹cz¹cym treœci pomiêdzy podrêcznikiem i zeszytem æwiczeñ, „Merk dir!” – wizualne wyró¿nienie najwa¿niejszych zagadnieñ leksykalnych i gramatycznych, liczne æwiczenia komunikacyjne.

›Û OKÛNKOaZÛJOKÛNc[LOMYZKÛINXUTOYINKÛ XGTQNKOZÛ[TZKXÛJKTÛ OTJKXT¥ OKÛNKOaZÛJOKÛNc[LOMYZKÛINXUTOYINKÛ XGTQNK ›Û GYÛL}XÛKOTKÛ XGTQNKOZÛOYZÛYZNSG¥ ›Û OKÛMKLcNXROINÛOYZÛYZNSG¥ OKÛMKLcNXROINÛOYZÛYZNSG¥Û › › ›Û KRINKÛ KJOQGSKTZKÛMOHZÛKYÛMKMKTÛYZNS KRINKÛ KJOQGSKTZKÛMOHZÛKYÛMKMKTÛYZNSG¥ ›Û OKÛ\OKRKÛ OTJKXÛNGHKTÛOTÛK[ZYINRGTJÛYZNSG¥ OKÛ\OKRKÛ OTJKXÛNGHKTÛOTÛK[ZYINRGTJÛYZN 5H[TMKTۏ‘¬— + ª Ûۏܔ

v vZßb]ß]VLß[XZQKPßVIKPŸßß ] ] L [X K IK Ÿ  "ßßvZßb]ß]VLß[XZQKPßVIKPŸß s]KPIRÞQÞXW_\IZbIRŸ

1IPOFUJL TZUTGZOUT " GYÛZ[ZÛJOXÛ]KN¥ "ßß GYÛZ[ZÛJOXÛ]KN¥ÛKXÛG[IN¥ KXÛG[IN¥ "ßß GžÛOINÛNGHKÛG[INYINSKX`KT› " GžÛOINÛNGHKÛG[INYINSKX`KT›

" GX[SÛTOSSYZÛJ[ÛGRYZGHRKZZKT¥ "ßß "ßßKORÛOINÛGRYYINSKX`KTÛNGHK› "

" OKÛMKNZÁYÛJKOTKXÛIN]KYZKX¥ "ßß OKÛMKNZÁYÛJKOTKXÛIN]KYZKX¥ " "ßßNXÛMKNZÛKYÛRKOJKXÛTOINZÛYUÛM[Z› NXÛMKNZÛKYÛRKOJKXÛTOINZÛYUÛM[Z›

" GX[SÛMKNYZÛJ[Û`[ÛUQZUXÛ RKHKX¥ "ßß "ßßKORÛOINÛYZNSGÛNGHK› "

" KSÛZ[ZÛJKXÛ UVLÛ]KN¥ "ßß KSÛZ[ZÛJKXÛ UVLÛ]KN¥ "ßß KOTKSÛGZKXÛZ[ZÛJKXÛ UVLÛ]KN› "

KOTKSÛGZKXÛZ[ZÛJKXÛ UVLÛ]KN›

LZMQ]VLIKP\bQO

6


przejrzyste zestawienie najwa¿niejszego s³ownictwa z rozdzia³u, wybrane s³owa opatrzone wizualizacj¹, idealna pomoc w przygotowaniu do kartkówek i sprawdzianów.

<gVbbVi^`

  ^c;gV\ZcjcY6cildgiZc

›ÛKRU]TOQ › ›ÛKRU]TOQ

 @Z__XY\=`\Y\i%Û @Z__X XY\=`\Y\i%Û GSÛMUXeI`Qm› [\i=`e^ [\i=`e^\i#$Û ^\i#$ VGRKI j`Z_]•_ j`Z_]•_c\eÛ _c\eÛ I`[fÛYOm  N`\]•_cjk[l[`Z_6Û N`\]• ]•_cjk[l[`Z_66 GQÛYOmÛ I`[PKY`¥ ^\^\eÛ VX`KIO]QUžÛ\] VX`KIO]QUžÛ\] ÛTG TG  <`eD\[`bXd\ek^\^\e?ljk\e%Û <`eD D\[`bXd\ek^\^\e?ljk\e%Û Û KQGXYZ]UÛTGÛQGY`KR› ^\jle[Û `JXU]_ [`\>\jl [`\>\jle[_\`kÛ le[_\`k `JXU]OK [`\>i`g [`\>i`gg\Û gg\Û MX_VG  @Z__XY\>i`gg\%Û @Z__X XY\>i`gg\%Û GSÛMX_Vm› [\i?Xc [\i?Xcj#$¢\Û cj#$¢\Û MGXJqUŸÛY`_PG [`\?XcjkXYc\kk\#$eÛ ZGHRKZQGÛTGÛ HuRÛMGXJqGKRU]TOQ X›Û„KrYQO JKX

X›ÛTOPGQO JKS

R›ÛSTUMG JKT

KOTKS

KOTKX

KOTKS

¬

SKOTKS

SKOTKX

SKOTKS

SKOTKT

ONS

ONX

ONS

ONTKT

X›ÛSmYQO JKSX`_PX`_PÛYOmÛVX`_QqGJUS›Û GÛQZuX_SÛSOKPYI[Û]Û `JGTO[ÛVUJX`mJT_SÛ]_YZmV[PKÛVUJSOUZžÛGÛTGÛ QZuX_SÛUX`KI`KTOK¥ "INÛMKNKÛ`[SÛX`ZžÛ]KORÛOINÛXOVVKÛNGHK› "INÛTKNSKÛJOKYKYÛ KJOQGSKTZžÛ]KORÛOINÛ]OKJKXÛ MKY[TJÛ]KXJKTÛ]ORR› Û`JGTO[ÛVUJX`mJT_SÛVUÛYVuPTOQ[Û]_YZmV[PKÛVUJ« SOUZžÛGÛUX`KI`KTOKÛTGÛQUrI[Û`JGTOG› KzROÛUX`KI`KTOKÛPKYZÛ`qU„UTKÛ®TV›ÛI`GYU]TOQÛSUJGR« T_Û»ÛHK`UQUROI`TOQ¯žÛZUÛTGÛQUrI[Û`JGTOGÛ]_YZmV[PKÛ UJSOKTTGÛI`mzfÛUX`KI`KTOG›

]XufÛ[]GMm¤ ]XufÛ fÛ[]GMm¤ qUYQOÛ]Û`GQUrI`KTO[ÛIKRU]TOQGÛYeÛINGXGQZKX_« YZ_I`TKÛJRGÛVUY`I`KMuRT_INÛXUJ`GPu]ÛUXG`ÛROI`H_Û YZ_I`TKÛJRGÛVUY`I`KMuRT_INÛXUJ`GPu]ÛUXG`ÛROI`H_ STUMOKPÛ®XUJ`GPÛSmYQOÛOÛTOPGQOÛ «SžÛ STUMOKPÛ®XUJ`GPÛSmYQOÛOÛTOPGQOÛÛ«SžÛÛ XUJ`GPۄKrYQO «XžÛROI`HGÛSTUMGÛ «T¯› XUJ`GPۄKrYQOÛÛ«XžÛROI`HGÛSTUMGÛÛ«T¯›

"GX[SÛMKNYZÛJ[Û`[ÛUQZUXÛIN[R`¥ "INÛMKNKÛ`[ÛUQZUXÛIN[R`žÛ]KORÛOINÛ[YZKTÛNGHK› R[Hœ "KORÛOINÛ[YZKTÛNGHK›

GVGSOmZGP¤ GVGS SOmZGP¤ `KI`U]TOQOÛ]ÛIKRU]TOQ[ÛROI`H_ÛSTUMOKPÛVX`_qeI`GPeÛ QUrIu]Qm «T›Û OKÛJUZ_I`_ÛZUÛX`KI`U]TOQu]žÛQZuXK QUrIu]QmÛ«T›Û OKÛJUZ_I`_ÛZUÛX`KI`U]TOQu]žÛQZuXKÛ QUrI`eÛYOmÛ]qGzTOKÛTGÛZmÛMqUYQmÛ®TV›ÛLQMßT\MZV¯›

JGTOGÛVUJX`mJTKÛ]_YZmV[PeÛTGPI`mzIOKPžÛPGQÛ]_„KPÛ TGVOYGTUžÛPGQUÛI`mzfÛ`JGrÛVUJX`mJTOKÛ`qU„UT_IN›ÛÛ GÛV_ZGTOKÛUÛVX`_I`_TmÛSU„TGÛPKJTGQÛUJVU]OK« J`OKfÛHK`ÛVU]ZuX`KržÛ[„_]GPeIÛYGSKMUÛ`JGTOGÛ VUJX`mJTKMU›

" KTÛ OTJKXT " KTÛ OTJKXTÛMKLcRRZÛJOKÛTMROYINYZ[TJKÛYKNXÛM[Z› MKLcRRZÛJOKÛTMROYINYZ[TJKÛYKNXÛM[Z› "KTÛ]ORROTMKTÛZ[ZÛJKXÛG[INÛ]KN› " KTÛ]ORROTMKTÛZ[ZÛJKXÛG[INÛ]KN› "OKÛMKNZÁY " OKÛMKNZÁYÛJKOTKTÛRZKXT¥ JKOTKTÛRZKXT¥ GVGSOmZGP¤ GVGS SOmZGP¤ ÛX`KI`U]TOQÛR[HÛ`GOSKQÛ]ÛIKRU]TOQ[ÛV_ZGS_Û`G ÛX`KI`U]TOQÛR[HÛ`GOSKQÛ]ÛIKRU]TOQ[ÛV_ZGS_Û`GÛ VUSUIeÛ`GOSQGÛV_ZGPeIKMUÛ]KS¥ ®QUS[¥ÛI`KS[¥¯› VUSUIeÛ`GOSQGÛV_ZGPeIKMUÛ]KS¥Û®QUS[¥ÛI`KS[¥¯›

4. Grammatik in Fragen und Antworten

X`_PX`_PÛYOmÛ`JGTO[ÛVX`_QqGJU]KS[›ÛJGTOKÛ VUJX`mJTKÛ]_YZmV[PKÛVX`KJÛ`JGTOKSÛTGJX`mJ« T_S›Û GQÛ]Vq_TmqUÛZUÛTGÛY`_QÛZKMUÛUYZGZTOKMU¥

`GOSKQÛV_ZGPeI_Û]ÛSOGTU]TOQ[ V_ Pe _ KX NGZÛ UVLYINSKX`KT¥ KXÛNGZÛ UVLYINSKX`KT¥

"KORÛOINÛXOVVKÛNGHKžÛMKNKÛOINÛ`[SÛX`Z›

`GOSKQÛV_ZGPeI_Û]ÛIKRU]TOQ[ V_ Pe _ KSÛZ[ZÛJKXÛ UVLÛ]KN¥Û

J_Û]Û`JGTO[Û`qU„UT_SÛTGPVOKX]Û]_YZmV[PKÛ`JGTOKÛ VUJX`mJTKžÛZUÛ`JGTOKÛTGJX`mJTKÛ`GI`_TGÛYOmÛUJÛ UX`KI`KTOGžÛVUÛQZuX_SÛYZG]OGS_ÛVUJSOUZ›

czytelne zestawienie zagadnieñ gramatycznych na ostatniej stronie ka¿dego rozdzia³u, pomocne uczniowi w pracy domowej objaœnienia regu³ gramatycznych w jêzyku polskim, przyk³adowe zadania u³atwiaj¹ce zrozumienie zagadnieñ gramatycznych.

• NVN]VLIKP\bQO

^QMZ]VLIKP\bQO

ÛPm`_Q[ÛTOKSOKIQOSÛ]_XG`_Û]Û`JGTOGINÛ VUJX`mJT_INÛ]_YZmV[PeÛ]ÛzIOzRKÛUQXKzRUT_SžÛÛ INGXGQZKX_YZ_I`T_SÛJRGÛTOINÛY`_Q[›Û

ÛXUJ`GP[ÛSmYQOSÛOÛTOPGQOSÛLUXS_ÛIKRU]TOQGÛYe ÛXUJ`GP[ÛSmYQOSÛOÛTOPGQOSÛLUXS_ÛIKRU]TOQGÛYeÛ ZGQOKÛYGSK›

O l ^ h X ] Z c h i V i ^ d c

O l ^ h X ] Z c h i V i ^ d c

ېÛ"ې"ßßa[s]KPIRßL_]SZW\VQMßSZw\SQMRßZWbUW_aŸß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ßWLXW_QMLbßVIßXa\IVQMŸß WL[\I_QM QVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ßWLXW_QMLbßVIßXa\IVQMŸß ISZM|TߢßßT]Jߟ KL}NRZ¥ KXÛNGZÛYOINÛMKYZKXTÛYINRKINZÛMKL}NRZ¥ ›ÛG[RG ›ÛG[RGYÛ [ZZKX ›ÛG[RGYÛGZKX ېÛ"ۑ

ZW\VQMßZWbUW_oßVI[\WTI\Sw_Ÿß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß "ßßIXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßZWbUW_oßVI[\WTI\Sw_Ÿß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß _ßVIOZIVQ]ßbIbVIKbß_ß\IJMTQßbVISQMUߢßS\wZMßbLIVQIß[gßbOWLVMßbß\ZM|KQgßVIOZIVQIß²³¢ßIßS\wZMßVQMß²³Ÿ bLIVQIß[gßbOWLVMßbß\ZM|KQgßVIOZIVQIß²³¢ßIßS\wZMßVQMß²³Ÿ

5. Zwischenstation po ka¿dych dwóch rozdzia³ach dzia³ powtórkowy w formacie egzaminacyjnym, doskona³a forma utrwalenia materia³u, trening wszystkich sprawnoœci jêzykowych.

WßSI†LMRßbßWXQ[IVaKPß[a\]IKRQß²“°–³ß_aJQMZbßWLXW_QMLVQgßZMISKRoŸßISZM|TߢßßT]Jߟ ""ßßWßSI†LMRßbßWXQ[IVaKPß[a\]IKRQß²“°–³ß_aJQMZbßWLXW_QMLVQgßZMI

›ÛÛ_PGzTOGY`ÛVX`_I`_TmÛQGY`R[ÛZGZ_› Û ›ÛKXÛGZKXÛNGZÛ[YZKTžÛ]KORÛKXÛ`[Û\OKRÛXG[INZ› Û ›ÛKXÛGZKXÛXG[INZÛOMGXKZZKTžÛ]KORÛKXÛ`[Û\OKRÛN[YZKZ› Û ›ÛÛKXÛGZKXÛNGZ KXÛGZKXÛNGZÛ[YZKTžÛ]KORÛKXÛ\OKRKÛOMGXKZZKTÛQG[LZ› [YZKTžÛ]KORÛKXÛ\OKRKÛOMGXKZZKTÛQG[LZ›

‘›ÛÛ_Z ‘›ÛÛ_ZGY`ÛUÛZKXSOTÛ]YVuRTKMUÛ]_PzIOGÛJUÛQOTG› Û ›Û ›ÛGX[SÛMKNKTÛ]OXÛOTYÛ OTU¥ Û ›Û ›ÛGTTÛMKNKTÛ]OXÛOTYÛ OTU¥ Û ›Û ›ÛUNOTÛMKNKTÛ]OXÛNK[ZKÛHKTJ¥

TLUXS[PKY`ÛUVOKQ[TGÛ]_SOGT_ÛSOmJ`_Y`QURTKPÛÛ ›ÛÛÛTLUXS[PKY`ÛUVOKQ[TGÛ]_SOGT_ÛSOmJ`_Y`QURTKPÛ UÛVX`K]OK`OKTO[ÛQURKMOÛJUÛY`VOZGRG› Û ›ÛÛKXÛXGOTKXÛNGZÛ GTÛOTYÛ XGTQKTNG[YÛMKHXGINZ› Û ›Û GTÛOYZÛYULUXZÛOTYÛ XGTQKTNG[YÛMKMGTMKT› Û ›Û GTÛS[YYÛPKZ`ZÛOTYÛ XGTQKTNG[YÛLGNXKT›

’›ÛÛTL ’›ÛÛTLUXS[PKY`ÛUÛ[VGJQ[Û [X[ÛKXROrYQOKMU› Û ›Û ›ÛTÛKXROTÛMOHZÛKYÛKOTKÛ G[KX› Û ›Û ›ÛOKÛ G[KXÛOTÛKXROTÛOYZÛMKLGRRKT› Û ›Û ›ÛOKÛ G[KXÛOTÛKXROTÛMKLcRRZÛSOXÛTOINZ›

WßSI†LMRß_aXW_QMLbQß²“°–³ßLWXI[]RßRMLVgßbßXWLIVaKPßZMISKRQß²°³Ÿß_IOI ß MLVIßZMISKRIßbW[\IsIßXWLIVIßLW¯ ""ßßWßSI†LMRß_aXW_QMLbQß²“°–³ßLWXI[]RßRMLVgßbßXWLIVaKPßZMISKRQß² LI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILVMRß_aXW_QMLbQŸßWb_QgbIVQIß_XQ[bßLWß\IJMTQŸ LI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILVMRß_aXW_QMLbQŸßWb_QgbIVQIß_XQ[bJ`\_Xk|Y\i^\n`Z_k%Û TGÛSGÛ TGJ]GMm› m\ijZ_i\`Y\eÛ VX`KVOY_]Gf ;\i8iqkm\ijZ_i\`Ykd`i\`e D\[`bXd\ek%Û KQGX`ÛVX`KVOY[PKÛ SOÛRKQGXYZ]U› NXild6N\`c%%%Û RGI`KMU¥Û UTOK]G„››› NXild_XkMXk`?ljk\e6Û RG« I`KMUÛZGZUÛQGY`RK¥ N\`c\iqlm`\ciXlZ_k%Û UTOK« ]G„Û`GÛJ[„UÛVGRO› n\_kleÛ HURKf D`iklk[\iBfg]n\_%Û UROÛSTOKÛ MqU]G› n\d6Û \] ÛQUMU¥ N\dklk[\iBfg]n\_6Û UMUÛ HUROÛMqU]G¥ [\iQX_e#$¢\Û `eH [\iQX_eXiqk#$¢\Û YZUSGZURUM

JGTOKÛVUJX`mJTOKÛ`qU„UTKÛYQqGJGÛYOmÛ`KÛ`JGTOGÛ TGJX`mJTKMUÛ®TG`_]GTKMUÛI`GYKSÛ`JGTOKSÛ Mqu]T_S¯ÛOÛVUJX`mJTKMU›ÛJGTOKÛVUJX`mJTKÛ`Û_MQTÛ ]_XG„GÛVX`_I`_TmÛR[HÛ[`GYGJTOKTOK›

]XufÛ[]GMm¤ ]XufÛ fÛ[]GMm¤

jZ_i\Zbc`Z_Û YZXGY`T_ @Z_Y`ejZ_i\Zbc`Z_\ib€ck\k%Û Û KYZKSÛYZXGY`TOKÛVX`K`OmHOUT_› [`\KXYc\kk\#$eÛ ZGHRKZQG @Z_dljji\^\cd€`^KXYc\kk\e e\_d\e%Û [Y`mÛXKM[RGXTOKÛ`G« „_]GfÛZGHRKZQO› [Xj|Y\i^\n`Z_kÛ TGJ]GMG

@Z__XY\JZ_elg]\e%Û  @Z__XY\JZ_elg]\e% GSÛQGZGX›

UÛZKPÛVUX_Û]ÛJOGRUMGINÛOÛZKQYZGINÛVX`K]G„Gq_Û `JGTOGÛVXUYZKÛR[HÛ`JGTOGÛ]YVuqX`mJTOKÛ`qU„UTKÛ ®`KÛYVuPTOQGSOÛ]VLžÛWLMZžÛIJMZ¯›ÛÛZ_SÛXU`J`OGRKÛ VUPG]Oq_ÛYOmÛ`JGTOGÛVUJX`mJTOKÛ`qU„UTKÛ`KÛYVuPTO« QOKSÛ_MQTÛ®HUžÛVUTOK]G„¯›

X`_PX`_PÛYOmÛLUXSUSÛIKRU]TOQG›Û GQOKÛVXG]OJqU« ]UzIOÛ`G[]G„GY`¥

[`\?Xe[#$¢\ XmQGŸÛJqUr [`\?Xe[#$¢\Û XmQGŸÛJqU [\i?XljXiqk#$¢\Û RKQG [\i?XljXiqk#$¢\ RKQGX`ÛXUJ`OTT_ [\i?ljk\eÛ QGY`KR [\i?ljk\e [\i?ljk\ejX]k#$¢\Û Y_XUVÛTGÛ [\i?ljk\ejX]k#$¢\ Y_ QGY`KR [\iBXd`cc\ek\\Û NKXHGZGÛ`Û [\iBXd`cc\ek\\ NKXH X[SOGTQ[ [\iBfg]#$¢\Û MqU]G [\iBfg]#$¢\ [\iBig\ik\`c#$\Û I`mzfÛIOGqG [\iBig\ik\`c#$\ I`m biXebÛ INUX_ [`\BiXeb_\`k#$\eÛ INUXUHG [`\BiXeb_\`k#$\e IN c\`[\eÛ IOKXVOKf @Z_c\`[\XeBfg]jZ_d\iq\e%Û  @Z_c\`[\XeBfg]jZ_d Û OKXVOmÛTGÛHuRKÛMqU]_› OKXVOmÛTGÛHuRKÛMqU] [`\Cle^\#$eÛ Vq[IU [`\Cle^\#$e [`\DX^\ejZ_d\iq\eGc% Û HuRKÛ [`\DX^\ejZ_d\iq\e „UqeJQG [XjD\[`bXd\ek#$\Û RKQGXYZ]U [XjD\[`bXd\ek#$\ [`\D\[`q`e#$\eÛ RKQG RKQGXYZ]UŸÛ SKJ_I_TG d•[\Û `SmI`UT_ [\iDle[#$¢\iÛ [YZG [`\EXj\#$eÛ TUY [`\EXj\ekifg]\eGc% Û QXUVRKÛJUÛ TUYG e\imjÛ TKX]U]_ [XjF_i#$\eÛ [INU [XjF_i#$\e [`\GiXo`j#GiXo\eÛ VX VXGQZ_QGÛ RKQGXYQGžÛMGHOTKZ iXlZ_\eÛ VGROf iXlZ_\e [XjI\q\gk#$\Û XKIKVZG [XjI\q\gk#$\ [\iI•Zb\e#$Û VRKI_ jZ_X[\eÛ Y`QUJ`Of IXlZ_\ejZ_X[\k[\i>\jle[$  IXlZ_\ejZ_X[\k[\i _\`k%Û GRKTOKÛY`QUJ` GRKTOKÛY`QUJ`OÛ`JXU]O[› [`\JZ_d\iqkXYc\kk\#$eÛ ZGHRKZQGÛ [`\JZ_d\iqkXYc\kk\# VX`KIO]HuRU]G [\iJZ_elg]\eÛ QGZGX [\iJZ_elg]\e

›ÛJGTOGÛVUJX`mJTOKÛ`qU„UTKÛ`Û_MQT ›Û

OKÛYeÛIOÛUHIKÛLUXS_ÛIKRU]TOQG XUJ`GPTOQG OKÛYeÛIOÛUHIKÛLUXS_ÛIKRU]TOQGÛXUJ`GPTOQGÛ UQXKzRUTKMUÛOÛTOKUQXKzRUTKMU›ÛÛZ_SÛXU`J`OGRKÛ ]VXU]GJ`UTUÛVUTGJZUÛ`GOSQOÛJ`OKX„G]I`KÛOÛ`GOSQOÛ UYUHU]KÛ]ÛIKRU]TOQ[›ÛUTO„KPÛ`KYZG]OUTUÛ]Y`_YZ« QOKÛZKÛLUXS_Û]ÛZGHKRO›

XUJ`GPTOQÛ UQXKzRUT_ XUJ`GPTOQÛ TOKUQXKzRUT_ `GOSKQÛ J`OKX„G]I`_ `GOSKQÛÛ `GOSKQÛ UYUHU]_

 UXZZYINGZ`œÛGYÛS[YYZÛJ[ÛR UXZYINGZ`œÛGYÛS[YYZÛJ[ÛRKXTKT [Xj8ek [Xj8ek`Y`fk`bld# k`Y`fk`bld# 8ek`Y`fk`bXÛ 8ek`Y Y`fk`bX GTZ_HOUZ_Q [\i8id [\i8id#$\Û d#$\Û XGSOmŸÛXmQG [\i8iq [\i8iqk#$¢\Û qk#$¢\ RKQGX`  @Z_^\_\qld8iqk%Û @Z_^\\_\qld8iqk%Û JmÛJU JmÛJUÛ RKQGX`G›  @Z_nXiY\`d8iqk%Û @Z_nX XiY\`d8iqk% _qGSÛ[Û RKQGX`G› [`\viqk [`\viqk`e#$e\eÛ k`e#$e\e RKQGXQG [Xj8jk_ [Xj8jk_dXÛ _dX GYZSG [Xj8l^ [Xj8l^\#$eÛ ^\#$eÛ UQU [\i8l^ [\i8l^\eXiqk#$¢\Û ^\eXiqk#$¢\Û UQ[ROYZG [\i9Xl [\i9XlZ_#$¢\Û lZ_#$¢\ HX`[IN [`\9Xl [`\9XlZ_jZ_d\iq\eGc% lZ_jZ_d\iq\eGc% Û HuRKÛ HX`[ING [Xj9\`e [Xj9\`e#$\Û e#$\Û TUMG [`\9\jZ [`\9\jZ_n\i[\eGc% Z_n\i[\eGc% Û JURKMRO« ]UzIO \ib€ck\k \ib€ck\kÛ kÛ VX`K`OmHOUT_ [\i=XZ_ [\i=XZ_Xiqk#$¢\Û _Xiqk#$¢\ RKQGX`ÛYVKIPG« ROYZG [Xj=`\Y [Xj=`\Y\iÛ Y\i MUXeI`QG

3. Wortschatz: Das musst du lernen! • • •

Magnet›

RKOJ[TM M MKQG[LZ MKQG MÛMKQG[LZ›Û MKQG[LZ QG[LLZ KZKXÛNGZÛSOZÛYKOTKXÛGSOROKÛ RKOJ[TMÛMKQG[LZ›ÛÛ

›

MKTÛMKRKYKT› XÛNGZÛSOZÛYKOTKSÛGZKXÛ[ZU`KOZ[TMKTÛMKRKYKT›

‘›

KYZÛMKRKXTZ› XÛNGZÛSOZÛ [RKÛL}XÛKOTKTÛKYINOINZYZKYZÛMKRKXTZ››Û GYÛOYZÛG[LÛJKSÛVUXZVRGZ`ÛVGYYOKXZ¥ ›Û GX[SÛcXMKXZÛYOINÛJKOTKÛ [ZZKX¥ ‘›Û GYÛNGHZÛONXÛOSÛTZKXXOINZÛMKSGINZ¥ ’›Û GTTÛNGYZÛJ[ÛUXOTTGÛQKTTKTÛMKRKXTZ¥

›Û OXÛNGHKTÛ[TYÛ\UXÛ‘Û GNXKTÛ`[SÛKXYZKTÛ GRÛMKZXULLKT› OXÛNGHKTÛ ›Û › INÛNGHKÛ]OKJKXÛKOTKÛYINRKINZKÛ UZKÛHKQUSSKT› INÛNGHKÛ] ›Û › INÛNGHKÛYOKÛG[LÛKOTKXÛGXZ_ÛQKTTKTÛMKRKXTZ› INÛNGHKÛYOK ›Û › TYKXKÛ GTTYINGLZÛNGZÛJGYÛVOKRÛMK]UTTKT› TYKXKÛ G ›Û › KXÛ KNXKXÛNGZÛJOKÛ RGYYKTGXHKOZKTÛ`[X}IQMKMKHKT› KXÛ KNXKXÛ 



‘

’

ېÛ"ے

°–³ŸßZbaXWZbgLS]RßSI†LMU]ßbßVQKPßUQMR[KMß²°³¢ß_ßS\wZaUß[QoßWVß "ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßSZw\SQMßLQITWOQß²“°–³ŸßZbaXWZbgLS]RßSI†LMU]ßbßVQKPßUQMR[KMß²°³¢ß_ßS\wZaUß[QoßWVß WLJa_IŸß_IOI ß MLVWßUQMR[KMßbW[\IsWßXWLIVMßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILVMOWßLQITWO]Ÿ MßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILVMOWßLQITWO]Ÿ ›Û TÛJKXÛX`ZVXG^OYÛ ›Û TÛJKXÛOYJOKRKÛ ›Û TÛJKXÛ[XTNGRRK ›Û TÛJKXÛVUZNKQKÛÛ ›Û TÛJKXÛUNT[TM





‘

’

ېÛ"ۓ

°–³ŸßWßSI†LMOWßbßVQKPß_aJQMZbß_sI|KQ_gßZMISKRoŸßß "ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßSZw\SQMßXa\IVQIß²“°–³ŸßWßSI†LMOWßbßVQKPß_aJQMZbß_sI|KQ_gßZMISKRoŸßß ISZM|TߢßßT]Jߟ

›Û Û ›ÛINSKX`ZGHRKZZKTÛ[TJÛGRYYINSKX`KT› Û ›Û[YZKTYGLZÛ[TJÛ GYKTZXUVLKT› Û ›Û[YZKTÛ[TJÛINT[VLKT›

‘›Û Û ›Û GÛQRGXžÛSOZÛKHGYZOGT› Û ›Û KOTžÛOINÛNGHKÛMKRKXTZ› ›Û KOTžÛOINÛNGHK MKRKXTZ› Û ›Û GžÛOINÛRKXTKÛTOINZÛ\OKR›

›Û Û ›ÛINÛZXKOHKÛVUXZ› Û ›ÛINÛHOTÛMKY[TJ› Û ›ÛINÛNGHKÛ5HKXMK]OINZ›

’›Û Û ›ÛTÛJKXÛIN[RK› Û ›ÛTÛJKXÛVUXZNGRRK› Û ›ÛTÛJKXÛG[YK›7

[MKP[]VLIKP\bQO

IXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIßQßbLMKaL]R¢ßRISßVQMßUW†VIßWLXW_QMLbQMhßVIßXa\IVQIß²“°–³ŸßISZM|TßSI†LWZIbW_Wß ""ßßIXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIßQßbLMKaL]R¢ßRISßVQMßUW†VIßWLXW_ RMLVgßJsoLVgßWLXW_QML„¢ßL_QMßXWbW[\IsMßWLXW_QMLbQß[gßXWXZI_VMŸ RMLVgßJsoLVgßWLXW_QML„¢ßL_QMßXWbW[\IsMßWLXW_QMLbQß[gßXWXZI

›ÛÛGYÛZ[ZÛJOXÛ]KN¥ Û ›ÛINÛNGHKÛ}IQKTYINSKX`KT› Û ›Û OXÛZ[TÛJOKÛcNTKÛ]KN› Û ›ÛYÛZ[ZÛSOXÛYKNXÛRKOJ› ›ÛÛGX[SÛMKNZÛKYÛTTGÛTOINZÛM[Z¥ Û ›ÛOKÛMKNZÛSGTINSGR›Û Û ›ÛOKÛOYZÛKXQcRZKZ› Û ›ÛOKÛNGZÛINT[VLKT› ‘›ÛÛGTTÛNGYZÛJ[ÛSOZÛKZXGÛMKYVXUINKT¥ Û ›ÛUXÛ`]KOÛGMKT› Û ›Û KZ`ZKTÛ UTGZ› Û ›Û]KOÛ UTGZK› ’›ÛÛKXÛNGZÛKOTKÛ ÛHKQUSSKT¥ Û ›ÛGTOKR› Û ›ÛUTÛGTOKR› Û ›Û KOTÛXK[TJ›

[QMJMV]VLIKP\bQO


Magnet | KSI¥¯KA ÆWICZEÑ

KSI¥¯KA ÆWICZEÑ

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

 @gVc` @gVc`\ZhjcY \ZhjcY QMßPMQc\ßLI[ßI]NßWTVQ[KP©ßZLVMßb]Ÿß ""ßßQMßPMQc\ßLI[ßI]NßWTVQ[KP©ßZLVMßb]Ÿß

ZbaXWZbgLS]RÞXWT[SQMÞ_aZIbaÞQKPÞVQMUQMKSQUÞWLXW_QMLVQSWUŸ

(% 

[\iBfg]

X% UQU

_% TUY

)% 

[Xj8l^\ [Xj8l^\

[\i=`e^\i [\i=`e^\i

Y% Y`_PGŸÛMGXJqU

`% XmQG

*% 

[XjF_i [XjF_i

('% ('% 

/% /% 

[\i9XlZ_ [\i9XlZ_

Z% HX`[IN

a% YZUVG

+% 

[`\EXj\ [`\EXj\

((% ((% 

[Xj9\`e [Xj9\`e

[% MqU]G

b% [INU

,% 

[\iDle[ [\iDle[

()% ()% 

[\i=l [\i=l

\% `eH

c% TUMG

-% 

[\i?Xcj [\i?Xcj

(*% (*% 

[\iQX_e [\iQX_e

]% VGRKI

d% [YZG

.% 

[\i8id

^% XGSOm

0% 0% \

[`\?Xe[

IVV[\ßL]ßZMKPVMV©ßQTLMße\bMŸß ""ßß IVV[\ßL]ßZMKPVMV©ßQTLMße\bMŸß baÞXW\ZINQ[bÞTQKbah©Þsw†ÞbLIVQIŸ

1. Æwicz i utrwalaj • •

:LHYLHOH$UPHKDWHLQH *UXSSHYRQ/HXWHQ"

:LHYLHOH+ÄQGHKDWHLQH :LHYLHOH+ÄQGHKDWHLQ QH )DPLOLHPLWIđQI3HUVRQHQ"

Liczne æwiczenia dryluj¹ce i utrwalaj¹ce materia³ podrêcznikowy. Zdjêcia i ilustracje pomocne w realizacji poszczególnych zadañ.

:LHYLHOH1DVHQ KDEHQ.LQGHU"

:LHYLHOH)LQJHUKDEHQ :LHYLHOH)LQJHUKDEHQ ]ZHL=ZLOOLQJVVFKZHVWHUQ"

:LHYLHOH%HLQH KDEHQGUHL7LVFKH"

:LHYLHOH)đćHKDEHQ :LHYLHOH)đćHKDEH HQ 6FKđOHU"

;_d[<Wc_b_[c_j\”d\F[hied[d^Wjp[^d>dZ[$ ;_d[<Wc_b_[c_j\”d d\F[hied[d^Wjp[^d>dZ[$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

I[ß\]\ßLQZß_MP©ßKPZMQJMße\bMß_QMßQUßMQ[XQMTŸß ""ßßI[ß\]\ßLQZß_MP©ßKPZMQJMße\bMß_QMßQUßMQ[XQMTŸß WÞKQoÞJWTQ©Þ IXQ[bÞbLIVQIÞ\IS¢ÞRISÞ_ÞXZbaSsILbQMŸ

C_hjkjZ[h8WkY^m[^$ C_hjkj

 @Z__XY\9XlZ_jZ_d\iq\e% (%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

)% @Z__XY\?XcjjZ_d\iq\e% @Z__XY\?XcjjZ_d\iq\e%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

*% @Z__XY\QX_ejZ_d\iq\e% *% @Z__XY\QX_ejZ_d\iq\e%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

+% @Z__XY\I•Zb\ejZ_d\iq\e% +% @Z__XY\I•Zb\ejZ_d\iq\e%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

,% @Z__XY\F_i\ejZ_d\iq\e% ,% @Z__XY\F_i\ejZ_d\iq\e%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

-% @Z__XY\Bfg]jZ_d\iq\e% -%

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿[MKPbQOQTLMße\bMŸßß ""ßßQTLMße\bMŸßß sw†ÞbLIVQIŸ

Jgfik

C\Y\i%

IXlZ_\e IXlZ_\e

jZ_X[\k jZ_X[\k

[\d

Big\i%

Qlm`\c<jj\e

klk%%%^lk

[\i

>\jle[_\`k%

8cbf_fc 8cbf_fc

_`c]k

[\e

Dljb\ce%

IX[]X_i\e

=`^li%

7bae^ebiY^WZ[jZ[hB[X[h"$ 7bae^ebiY^WZ[j Z[hhB[X[h"$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

2. Trening sprawnoœci jêzykowych •

QTLMße\bMŸßß ""ßßQTLMße\bMŸßß sw†ÞbLIVQIŸ

  D`k  

Æwiczenia typu Kettenaufgaben pomagaj¹ w opanowaniu struktur leksykalnych i gramatycznych. Trening wszystkich sprawnoœci jêzykowych, w tym w ka¿dym rozdziale zadania na rozumienie tekstów czytanych.

 [\d [\i [\i [\e 

EXj\ EXj\ Dle[ ?€e[\e 8l^\e Bfg] =•\e =•\e F_i\e

  bXeedXe  

=lYXccjg`\c\e% [\eb\e% i`\Z_\e% Dlj`b_i\e% j\_\e% j`e^\e% Mfcc\pYXccjg`\c\e%

C_jZ[hDWi[aWddcWdh_[Y^[d$ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

QM[ßLMVßM`\ß]VLßMZOeVbMßLQMß KSMVß²“°•³ŸßKP\]VO ßQVßI\bßXI[[\ßVQKP\Ÿß ""ßß QM[ßLMVßM`\ß]VLßMZOeVbMßLQMß KSMVß²“°•³ŸßKP\]VO ßQVßI\bßXI

ZbMKba\IRÞ\MS[\ÞQÞ]b]XMsVQRÞT]SQÞ²“°•³ŸÞ_IOI Þ MLVWÞbLIVQMÞVQMÞXI[]RMÞLWކILVMRÞT]SQŸ ZbMKba\IRÞ\MS[\ÞQÞ]b]XMsVQRÞT]SQÞ²“°•³ŸÞ_IOI Þ MLVWÞbLIVQMÞVQ L

@]b_g\ @]b_g\}bXYf \}bXYf KUg\UVYb@YihYk]YXYfUaYf]_Ub]gW\Y9 KUg\UVYb@YihYk]YXYfUaYf]_Ub]gW\Y9l!Df}g]XYbh6]``7`]bhcb XYfVYf’\ahY9l!6YUh`Y DUi`AW7UfhbYmibX@YcbUfXcXUJ]bW][Y DUi`AW7UfhbYmibX@YcbUfXcXUJ]bW][YaY]bgUa3%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS" GhUh]gh]_YbgU[Yb XUgg\YihYWU"%)XYf6Yj`_Yfib[@]b_g\}bXYfg]bX.8]YgY@YihY XUgg\YihYWU"%)XY VYbihnYb]aaYfX]Y`]b_Y<UbXghUhhXYffYW\hYb<UbXniaGW\fY]VYb nia5fVY]hYbigk" VYbihnYb]aaYfX]Y`]b_Y<UbXghUhhXYff &SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"AUb[`UiVhYb}a`]W\ &SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS XUggX]YfYW\hY<UbXX]Yf]W\h][Y dcg]h]jY<UbXkUf"<YihY]ghYgZ’f@Y\fYf[UbnbcfaU` dcg]h]jY XUggY]b][YGW\’`Yfa]hXYf`]b_Yb<UbXgW\fY]VYb"'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS XUggY]b][YGW\’`Yfa]hXYf`]b_Yb<UbXgW SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"8YbbaUbkY]š.KYbbaUbX]Y?]bXYfnk]b[h a]hXYffYW\hYb SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"8YbbaUbk _UbbXUgnidgmW\]gW\YbDfcV`YaYbZ’\fYb" <UbXnigW\fY]VYb _UbbXUgnidgmW\]gW\ Û Û Û Û

›ÛÛ ›ÛÛ ›ÛÛ ›Û ›ÛÛ ›Û

KOTÛ KNXKXÛ`]OTMZÛNK[ZKÛYKOTKÛIN}RKXžÛSOZÛJKXÛXKINZKTÛGTJÛ`[ÛYINXKOHKT›

KOTÛ KNXKXÛ`]OTMZÛNK[ZKÛYKOTK GÛOTIOÛNGZÛYKRZKTKÛLRGT`KTÛ[TJÛOKXKÛMK`KOINTKZ› GÛOTIOÛNGZÛYKRZKTKÛLRGT`KT [ X}NKXÛNGHKTÛJOKÛ KNXKXÛJOKÛ OTJKXÛMK`][TMKTžÛSOZÛJKXÛXKINZKTÛGTJÛ`[ÛYINXKOHKT› X}NKXÛNGHKTÛJOKÛ KNXKXÛJOKÛ OT RRKÛJXKOÛYOTJžÛHK`OKN[TMY]KOYKÛ]GXKTÛ OTQYNcTJKX› RRKÛJXKOÛYOTJžÛHK`OKN[TMY]KOYK

LZMQ]VL[MKPbQO

8
MagnetZOeVbMßLQMßQITWOMŸß ""ßßZOeVbMßLQMßQITWOMŸß

b]XMsVQRÞLQITWOQÞXWLIVaUÞ[sW_VQK\_MUŸ

3. Landeskunde

(% biXeb (% b  D\[`bXd\ek\  9\kk  YiXlZ_jk NXj Xjjk\_k[\ee[Xe\Y\e[\`e\d %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6

 8cc\ cc\d\`e\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%1?ljk\ejX]k#

EXj\ekifg]\ele[KXYc\kk\e% EXj\

W ka¿dym rozdziale w bardzo prosty i przystêpny sposób prezentacja treœci realio- i kulturoznawczych w sekcji Landeskunde.

 NXi Xild%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%[l[\eejfm`\c\ D\[`bXd\ek\6 D\[ 9c[ c[\=iX^\%N\`c`Z_n`ibc`Z_jZ_n\i %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Y`e%

)% cc\`[\e  j•  i`\Z_k  ?ljk\ejX]k )% Le[ e[6N`\jZ_d\Zbk[\i%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%6 8Z_ Z_#`Z_bXee[\e?ljk\ejX]ke`Z_k %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%IOMßM[ßI]NßM]\[KPŸßß ""ßßIOMßM[ßI]NßM]\[KPŸßß

W_QMLbÞ\WÞXWÞVQMUQMKS]Ÿ

 NXi Xild[\ee6N\`c\ijf%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `jk6 E\`e \`e#n\`c\ibfd`jZ_%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Û ›Û U]OKJ`žÛ„KÛ]I`UXGPÛYOmÛVX`K]XuIOqGzª«qKzÛOۂRKÛYOmÛI`[PKY`› Û ›Û U]OKJ`žÛ„KÛJ`OYOGPÛTOKÛOJ`OKY`ÛJUÛY`QUq_žÛVUTOK]G„ÛPKYZKzÛI U]OKJ`žÛ„KÛJ`OYOGPÛTOKÛOJ`OKY`ÛJUÛY`QUq_žÛVUTOK]G„ÛPKYZKzÛINUXGª«_›Û

*% BXkXjkifg_\  biXeb  DXk_\XiY\`k  

Û ‘›Û GV_ZGPÛVX`_PGIOuqQmžÛJRGI`KMUÛOJ`OKÛJUÛJKTZ_YZ_›Û

8iY\`k  Efk\

Û ’›Û U]OKJ`žÛ„KÛHUReÛIOmÛVRKI_žÛVUTOK]G„ÛMXGqGzª«qKzÛIGqK U]OKJ`žÛ„KÛHUReÛIOmÛVRKI_žÛVUTOK]G„ÛMXGqGzª«qKzÛIGqKÛVUVUq[JTOKÛ]ÛVOqQm› VUVU Û “›Û U]OKJ`žÛ„K U]OKJ`žÛ„KÛZ]UPKMUÛHXGZGÛHUROÛHX`[INžÛVUTOK]G„Û`H_ZÛJ[„UÛ`PGJq› Z]UPKMUÛHXGZGÛHUROÛHX`[INžÛVUTOK]G„ `H_ZÛJ[„

 N`\ `\nXi[`\DXk_\XiY\`k6

Û ”›Û U]OKJ`žÛ„KÛVGRKTOKÛVGVOKXUYu]ÛY`QUJ`OÛ`JXU]O[›

 <`e\ `e\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%@Z_Y\bfdd\

Û •›Û _ZGY`ÛKUXMGžÛPGQÛYOmÛI`[PKÛPKMUÛYOUYZXG›

Y\jk`ddk\`e\jZ_c\Z_k\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Y\jk

Û –›Û U]OKJ`žÛ„KÛZ]uPÛZGZGÛVGROې˜ÛVGVOKXUYu]ÛJ`OKTTOK›ÛRGZKMU U]OKJ`žÛ„KÛZ]uPÛZGZGÛVGROې˜ÛVGVOKXUYu]ÛJ`OKTTOK›ÛRGZKMUÛHUROÛMUÛMGXJqU›Û

 Qld ld>c•ZbY`e`Z__\lk\ql?Xlj\ ^\Yc`\Y\e% ^\Yc

He^Zab^iHeV›

 AX#XY X#XY\i[\iC\_i\ijX^k#[ldljjk[`\ %%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%efZ_jZ_i\`Y\e%

GMXGPIOKÛ]ÛVGXGINÛ]ÛMXmÛYqU]TeÛOÛXW_\wZbKQMÛVX`_ÛZ_SÛVU`TGTKÛJUZeJÛVQMUQMKSQMß GMXGPIOKÛ]ÛVGXGINÛ]ÛMXmÛYqU]TeÛO XW_\wZbKQMÛVX`_ÛZ_SÛVU`TG [sW_VQK\_W›Û KÛYZXUT_ۗ‘Û]_ZTOPIOKÛROZKXQOžÛVX`_QqGJU]KÛ]_XG`_žÛGÛZGQ„KÛV[YZKÛQGXZUTOQOžÛQZuXKÛHmJeÛYVKqTOGfÛXURmÛPUQKXu]›ÛÛ KÛYZXUT_ۗ‘Û]_ZTOPIOKÛROZKXQOžÛVX`_QqGJU]KÛ]_XG`_žÛGÛZGQ„KÛV[YZ GÛVRGTY`mÛVUYq[„eÛ]GSÛJ]OKÛUYZGZTOKÛYZXUT_ÛQYOe„QO›Û XmÛ`GI`TOPIOKÛUJÛ[SOKY`I`KTOGÛTGÛzXUJQ[ÛVRGTY`_ÛPKJTKMUÛ`Û] XmÛ`GI`TOPIOKÛUJÛ[SOKY`I`KTOGÛTGÛzXUJQ[ÛVRGTY`_ÛPKJTKMUÛ`Û]_IOmZ_INÛ]_XG`u]›ÛI`KYZTOI_ÛRUY[PeÛÛ VUۏ˜ÛROZKXKQÛOÛQURKPTUÛ[QqGJGPeÛ`ÛTOINÛJU]URTKÛ]_XG`_Û]_YZmV[PeIKÛ]ÛPm`_Q[ÛTOKSOKIQOS›Û U]KÛ]_XG`_ÛS[Y`eÛ VUۏ˜ÛROZKXKQÛOÛQURKPTUÛ[QqGJGPeÛ`ÛTOINÛJU]URTKÛ]_XG`_Û]_YZmV[ YOmÛQX`_„U]GfÛ`Û]_XG`GSOÛP[„Û`TGPJ[PeI_SOÛYOmÛTGÛVRGTY`_Û®VUJ YOmÛQX`_„U]GfÛ`Û]_XG`GSOÛP[„Û`TGPJ[PeI_SOÛYOmÛTGÛVRGTY`_Û®VUJUHTOKÛPGQÛ]Û`]_QqKPÛQX`_„u]IK¯›Û UÛ[qU„KTO[Û]_XG`[ÛJUHOKXGÛYOmÛROZKXQOžÛZGQÛGH_Û`Tu]ÛSOKfÛOINۏ˜›Û KzROÛQZuX_zÛ`Û[I`KYZTOQu]ÛTOKÛSU„KÛ[qU„_fÛÛ UÛ[qU„KTO[Û]_XG`[ÛJUHOKXGÛYOmÛROZKXQOžÛZGQÛGH_Û`Tu]ÛSOKfÛOINۏ `Û]_RUYU]GT_INÛROZKXۄGJTKMUÛ]_XG`[žÛSU„KÛ]_SOKTOfÛJU]URTeÛROI`HmÛROZKXKQÛTGÛOTTKÛ®VX`K`ÛRUYU]GTOK¯›ÛXGIOÛ `Û]_RUYU]GT_INÛROZKXۄGJTKMUÛ]_XG`[žÛSU„KÛ]_SOKTOfÛJU]URT PKJTGQÛVX`_ÛZ_SÛQURKPQm›

G„JGÛROZKXGÛ`Û[qU„UTKMUÛ]_XG`[ÛPKYZÛV[TQZU]GTGÛZGQÛYGSUžÛZGQ„KÛZGžÛQZuXGÛP[„Û`TGPJU]GqGÛYOmÛTGÛVRGTY`_›Û

G„JGÛROZKXGÛ`Û[qU„UTKMUÛ]_XG`[ÛPKYZÛV[TQZU]GTGÛZGQÛYGSUžÛZG _MX_]GÛ[I`KYZTOQžÛQZuX_Û`MXUSGJ`OÛ]OmQY`eÛROI`HmÛV[TQZu]›

 Le[ e[nXild6@Z_Y`e[fZ_%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% AX#XY X#XY\i[Xj`jk[`\c\kqk\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% `e[`\j\dAX_i% `e[` ۏÛ"۔’

vZßb]¢ßSWV\ZWTTQMZMß]VLß[XZQKPßVIKPŸßß ""ßßvZßb]¢ßSWV\ZWTTQMZMß]VLß[XZQKPßVIKPŸß

XZI_L„Þ[_WRMÞZWb_QgbIVQM Þ[s]KPIRÞQÞXW_\IZbIRŸ[MKP[]VL[MKPbQO

7HUD]SRWUDÀĐ 7 HUD]SRWUD Û TG`_]GfÛI`mzIOÛIOGqGŸ ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û Û›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û OTLUXSU]GfÛUÛY]UOINÛJURKMRO]UzIOGINŸ Û Û››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› ۛ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û V_ZGfÛUÛYZGTÛ`JXU]OGÛOTT_INÛUYuHŸ ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û Û›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û UJVU]OGJGfÛTGÛV_ZGTOKÛUÛYZGTÛ`JXU]OGÛOTT_INÛUYuHŸ Û Û››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› ۛ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û TG`_]GfÛINUXUH_žÛJURKMRO]UzIOÛOÛzXUJQOÛRKI`TOI`KŸ Û Û››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› ۛ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› Û V_ZGfÛUÛVX`_I`_TmÛOÛPeÛVUJG]Gf› Û Û››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››› ۛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››

[QMJMV]VL[MKPbQO;gV\Zche^Za ; gV\Zche^Za 4. Spaß mit Deutsch •

„Sag es auf Deutsch” uœwiadamia nabyt¹ wiedzê jêzykow¹ dziêki zestawieniu jêzyka polskiego z niemieckim. „Spiel mit Spaß” to propozycja gry jêzykowej utrwalaj¹cej materia³ gramatyczny i leksykalny z danego rozdzia³u.

5. Gry i zabawy • •

Na koniec 1 i 2 tomu Magnet w ksi¹¿ce æwiczeñ zamieszczono propozycje gier i zabaw jêzykowych. Gry typu Memory, Würfelspiel i wiele innych uatrakcyjniaj¹ lekcjê i pomagaj¹ w przyswojeniu nowej leksyki i gramatyki.

JOKÛ }INK J OOKÛ }INK

} N

JGYÛGJ JGYÛ GJ

JGYÛINRGL`OSSKX JGYÛINRGL`OSS

JOKÛOHROUZNKQ

JKXÛ RGYYKTXG[S

JOKÛ KTYG J OOKÛ KTYG

JOKÛ[XTNGRRK JOKÛ[XT TNGRRK

JGYÛUNT`OSSKX J JGYÛUNT`OSS N O

JKXÛ cYK

JOKÛ[XYZ

JGYÛXUZ J 

GXZULLKRT

GXZULL Z LLLKRT R

JGYÛRKOYIN

JKXÛVLKR

JOKÛ ORIN

JKXÛXGTMKTYGLZ J 

JGYÛ OTKXGR]GYYKX JGYÛ OTKXG

O GR]GYYKX R

JKX KK JKXÛKK

JKXÛ GLLKK

JKXÛKOT

JKXÛRKOYZOLZ

JOKÛINKXK JOKÛIN JOK IN NKXK

JKXÛVOZ`KX

JKXÛGJOKXM[SSO

JGYÛ OTKGR

JKXÛ [MKRYINXKOHKX JKX JKXÛ

[MKRYINXKOHKX

JGYÛGNXXGJ JGYÛGN NXXGJ

JGYÛ[XLHXKZZ JGYÛ[XLHXKZ

JKXÛGRR

QOKX

JKXÛKTTOYYINRcMKX JKXÛ KTTOYYINRcMKX

TROTKYQGZKY TROTKYQ QGZKY

JOKÛ OQXU]KRRK JOK JOKÛ OQXU]KR

OQXU]KR

JKXÛ }NRYINXGTQ

JKXÛKYINOXXYV}RKX

VM]V]VLIKP\bQO

9 


Przygotowanie do egzaminu

EGZAMIN GIMNAZJALNY Z

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

Kurs Magnet oferuje kompleksowe przygotowanie do egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

1. Testy egzaminacyjne

ېÛ"۔” ېÛ"

IXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßSZw\SgßZWbUW_oŸß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPßß SZw\Sg ""ßßßIXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQM _ßVIOZIVQ]ß_aJQMZb _sI|KQ_g WLXW_QML„ŸßISZM|TߢßßT]Jß _ßVIOZIVQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_gßWLXW_QML„ŸßISZM|TߢßßT]JߟßIßXWXZI_VMßZWb_QgbIVQMßW\ZbaUI[bߓßX]VS\Ÿ

  UX}HKXÛYVXKINKTÛJOKÛ [MKTJROINKT¥ UX}HKXÛYVXKINK

5HKXÛJKTÛ GZNKS 5HKXÛJKTÛ GZNKSGZOQ[TZKXXOINZ›5HKXÛONXKÛUSSK 5HKXÛONXKÛUSSKXLKXOKT›5HKXÛJKTÛTK[KTÛ 5HKXÛJKTÛTK[KTÛZ[TJKTVRGT›

ېÛ"ە• ېÛ"



IXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßSZw\SQßLQITWOŸß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZI¯ SZw\SQß "ßßIXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQM

W ka¿dym tomie kursu Magnet zamieszczono po dwa pe³ne testy egzaminacyjne, w tym od tomu trzeciego testy na poziomie rozszerzonym.

VQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_gßWLXW_QML„ŸßISZM|TߢßßT]JߟßIßXWXZ VQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_gßWLXW_QML„ŸßISZM|TߢßßT]JߟßIßXWXZI_VMßZWb_QgbIVQMßW\ZbaUI[bߓßX]VS\ŸUÛYOTJÛJOKÛ [MKTJROINKT¥ ;BEBOJF@^©d^ed^eOb`V]Z_YTP]ZeXZb¥>LMTYde?LYU¡ELeYLNeb_LMPWTeYLVTPXCV_ä]PeP eOLħt^¡eRZOYPe_]PĺNT¡YLR]LYTL;t[]LbOLLV_ä]PYTP1tQL©^e 0

 ېÛ"ۖ– ېÛ"

IXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßVIOZIVQMßVIßI]\WUI\aKbVMRß[MSZM\IZKMŸß IßXWL[\I_QMß VIOZIV ""ßßßIXWbVIRß[Qoßbß\ZM|KQgßbILIVQIŸß[sa[ba[bßL_]SZW\VQM 3ABINEUND4ANJAKENNENSICHSEHRGUT4ANJAWOHNTSCHONLANGEIN+ÁLN3IEBESUCHENBEIDEDIE+LASSEB3ABINEISTGUTIN-ATHE

&

QVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_MßWLXW_QM QVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_MßWLXW_QMLbQßVIßXa\IVQIß²“°”³ŸßISZM|TߢßßT]JߟßIßSI†LMß XWXZI_VMßZWb_QgbIVQMßW\ZbaUI[bߓßX]VS\Ÿ ›ÛSÛ]OKÛ\OKRÛNXÛZXKLLKTÛYOINÛUHOGYÛ[TJÛ OIU¥

›ÛUÛZXKLLKTÛYOINÛUHOGYÛ[TJÛ OIU¥

SÛZGJZ`KTZX[S›UXÛJKXÛVUXZNGRRK›SÛZGJOUT›

2. Arkusze egzaminacyjne

;BEBOJF

  

VM]VbQO

 

@^©d^ed^eOb`V]Z_YTP_]edbd[ZbTPOeTYL_PXL_`W`MTZYdNSebTP]e¡_9L[ZO^_LbTP TYQZ]XLNUTeLbL]_dNSbYLR]LYT`OZ[L^`UOZVLřOPUbd[ZbTPOeTZO[ZbTPOYTP eOLYTP,/@bLRL 5POYZeOLYTPeZ^_L©Z[ZOLYPOZOL_VZbZTYTP[L^`UPOZřLOYPU bd[ZbTPOeT

Nauczyciel korzystaj¹cy z kursu Magnet otrzymuje dostêp do zestawu arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

!*EDEN4AGKÇMMEREICHMICHUMMEIN4IER " )CHSUCHE)NFORMATIONENÇBER4IEREIM)NTERNET #$IE)NTELLIGENZDIESER4IEREFASZINIERTMICH $-ITMEINEM4IERVERBRINGEICHAUCHDIE3OMMERFERIEN 

;BEBOJF@^©d^ed^eOb`V]Z_YTPNe_P]dbd[ZbTPOeT/ZVLřOPUeYTNSbdMTP]eb©LĺNTb¡ ]PLVNU¥,0B[T^e]ZebT¡eLYTLOZ_LMPWT@bLRL 5POYL]PLVNULeZ^_L©L[ZOLYLOZOL_ VZbZTYTP[L^`UPOZřLOYPUbd[ZbTPOeT   

!%SISTNICHTWEITVONHIER INDER(AUPTSTRA­E " )CHHABEAM&REITAG:EIT #)CHBINNICHTDURSTIG $)CHKOMMEMITMEINEM&REUND % !MBESTENMITDEM"US

Æ Arkusze dostêpne w Bazie

Wiedzy na www.klett.pl.

Prüfung! Trainiere für die Prüfu

k:\GDZQLFWZR/HNWRU.OHWW6S]RR

]^\YXKd"

 2Û Û $ ÛÛ®VU`OUSÛVUJYZG]U]_¯  2Û Û $ Û

ېÛ"ۖ ې "ۖ

[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßXa\IVQIß²“°–³ŸßWßSI†LMOWßbßVQKPßLWXI[]Rß_sI|KQ_gßWLXW_QML„ß²°³Ÿß_IOI ß MLVIß ""ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßXa\IVQIß²“°–³ŸßWßSI†LMOWßbßVQK WLXW_QML„ßbW[\IsIßXWLIVIßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILV WLXW_QML„ßbW[\IsIßXWLIVIßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßLW߆ILVMOWßXa\IVQIŸ



› GYÛOYZÛKOTKÛXG[› ›ÛGYÛOYZÛKOTKÛXG[› › INÛ]KOaÛTUINÛTOINZžÛ\OKRRKOINZÛ UIN¥ ›ÛINÛ]KOaÛTUINÛTOINZžÛ\OKRRKOINZÛ UIN¥ ›ÛINÛMRG[HKžÛKXÛOYZÛTO\KXYOZcZYVXULKYYUX› ›Û KOTžÛYZ[JOKXKTÛ]ORRÛOINÛTOINZ› › OKÛ\KXQG[LZÛ\KXYINOKJKTKÛGXKT› ›ÛOKÛ\KXQG[LZÛ\KXYINOKJKTKÛGXKT› ‘ ’

"ßßb]XMsVQRßLQITWOQß²“°•³¢ß_aJQMZIRgKß[XW|ZwLßXWLIVaKPßWLXW_ " b]XMsVQRßLQITWOQß²“°•³¢ß_aJQMZIRgKß[XW|ZwLßXWLIVaKPßWLXW_QMLbQßJZIS]RgKgß_aXW_QML„ßRMLVMRßbßW[wJŸßß ISZM|TßTQ\MZoߢßßT]JßŸß ›

œÛGYÛOYZÛ£KOTÛcXZTKX¡¥ÛÛÛÛÛ œÛGYÛOYZÛ£KOTÛcXZTKX¡¥ÛÛÛÛÛÛ

›ÛOTÛcXZTKX]KXQ`K[M›

œÛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Û›

›ÛOTÛKX[L› 

œÛGYÛSGINZÛKOTKÛX`ZOT¥

›ÛOKÛ\KXQG[LZÛ KJOQGSKTZK›

œÛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Û› œÛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Û›Û

 ›ÛOKÛY[INZÛTK[KÛGZOKTZKT›

 ›ÛOTÛQXGTQKXÛ GTT› ›

 ›ÛOKÛ[TZKXY[INZÛGZOKTZKT› ‘›

3. Trainiere für die Prüfung

œÛGYÛStINZKÛTZUTÛ]KXJKT¥

›ÛKOYKRKOZKX›ÛXÛ]ORRÛKOYKRKOZKXÛ]KXJKT›

œÛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Û› œÛ›››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››Û›Û

 ›ÛTZUTÛStINZKÛKXOKTÛSGINKT› ›ÛXÛStINZKÛTK[ÛGTLGTMKT› 

W ksi¹¿ce æwiczeñ Magnet 3 i 4 w ka¿dym rozdziale zamieszczono dzia³ z zadaniami egzaminacyjnymi na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 2Û2 ,Û $ Û®VU`OUSÛVUJYZG]U]_¯  2Û2 ,Û $ ZbMKba\IRß\MS[\¢ßIßVI[\oXVQMß_aJQMZbß[XW|ZwLßXWLIVaKPß_aZIbw_ß_sI|KQ_M¢ßXWXZI_VMßXWLß_bOToLMUßOZIUI\aKb¯ ""ßßZbMKba\IRß\MS[\¢ßIßVI[\oXVQMß_aJQMZbß[XW|ZwLßXWLIVaKPß_a

VaUßQßTMS[aSITVaUß]b]XMsVQMVQMßT]Sß²“°•³ŸßXQ[bßWLXW_QMLVQgßTQ\MZoß²°³ßLWß\IJMTSQßbßZWb_QgbIVQMUŸß_IOI ßZbaß VaUßQßTMS[aSITVaUß]b]XMsVQMVQMßT]Sß²“°•³ŸßXQ[bßWLXW_QMLV _aZIbaßbW[\IsaßXWLIVMßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RgßLW߆ILVMRßT] _aZIbaßbW[\IsaßXWLIVMßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RgßLW߆ILVMRßT]SQŸ ›ÛIN[R`KOZÛ › IN[R`KOZ zÛ›Û KHKTÛ › KHKTÛzÛ›Û\KXXKOYKTÛ › \KXXKOYKT zÛ›ÛVGTOYINÛ › V zÛ›ÛQUSSKTÛzÛ›ÛVGTOKT

Meine Zukunftspläne (aus einem Blog) ###>X]]VWZbVacVX]\ZYVX]ijcYb^X]\Z[gV\i!lVh^X]^cbZ^cZb&####################cdX] ###>X]]VWZbVacVX]\ZYVX]ijcYb^X]\Z[gV\i!lVh^X bVX]ZcjcYZgaZWZcl^aa#6ahdojZghi bŽX]iZ^X]YVh6W bVX]ZcjcYZgaZWZcl^aa#6ahdojZghibŽX]iZ^X]YVh6W^ijgbVX]ZcjcYYVcck^ZaaZ^X]i[“gZ^c ?V]g^cY^ZJH6 '########################9VccbŽX]iZ^X] ?V]g^cY^ZJH6'#######################9VccbŽX]iZ^X]Z^cZc?dWÉcYZc!YZgb^g\Z[~aaijcY HeV›bVX]i#:^cZZ^\ZcZLd]cjc\bŽX]iZ^X]VjX]bVa HeV›bVX]i#:^cZZ^\ZcZLd]cjc\bŽX]iZ^X]VjX]bVa]VWZc!k^ZaaZ^X]icdX] (#######################aZgcZcjcYgZ\Zab~›^\HedgibVX]Zc# (####################### aZgcZcjcYgZ\Zab~›^\HedgibVX]O l ^ h X ] Z c h i V i ^ d c

O l ^ h X ] Z c h i V i ^ d c

ۏÛ"ۏ’

ۏÛ"ۏ”

XWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_gß "ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßSZw\SQMß\MS[\aŸß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ß_aJQMZbß_sI|KQ_gß WLXW_QML„ß_ßbILIVQIKPߓ°–ŸßISZM|TßTQ\MZoߢßßT]JßŸß ßT]Jߟß





‘6

QVNWZUIKRo¢ßS\wZIßRMRßLW\aKbaŸß_IOI ß MLVgßQVNWZUIKRoßXWLIVWßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßWVIßLW߆ILVMRßW[WJaŸß QVNWZUIKRo¢ßS\wZIßRMRßLW\aKbaŸß_IOI ß MLVgßQVNWZUIKRoßXWLIVW

› ›››ÛYGSSKRZÛJOKÛTLUXSGZOUTKTÛ}HKXÛHKX}NSZKÛKXYUTKTÛOTÛ ›Û›››ÛYGSSKRZÛJOKÛTLUXSGZOUTKTÛ}HKXÛHKX}NSZKÛKXYUTKTÛOTÛK[ZYINRGTJ› ›Û›››Û]ORRÛYOINÛOSÛXUPKQZÛTOINZÛKTMGMOKXKT› › ›››Û]ORRÛYOINÛOSÛXUPKQZÛTOINZÛKTMGMOKXKT› RG[JOG RG UHOGY ‘›Û›››ÛYGSSKRZÛ GZKXOGROKTÛ}HKXÛJK[ZYINKÛ[ZUY› ‘› ›››ÛYGSSKRZÛ GZKXOGROKTÛ}HKXÛJK[ZYINKÛ[ZUY›

›ÛGYÛNGHKTÛJOKÛ cJINKTÛOSÛGXQÛSOZ¥ 5

"ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßZWbUW_oß]KbVQw_ßWßZMITQbW_IVaUßXZbMbßVQKPßXZWRMSKQMŸßWßSI†LMRßW[WJaßLWXI[]Rß XZbM "ß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßZWbUW_oß]KbVQw_ßWßZMITQbW_IVaU

7

GXQ[Y

KTG

’›Û›››ÛÛ ’› ›››ÛÛHKXKOZKZÛTLUXSGZOUTKTÛ\UXžÛ]UNOTÛP[TMKÛ K[ZKÛÛ OTÛK[ZYINRGTJÛLGNXKTÛQtTTKT› “›Û›››Û]ORRÛSOZÛ GTÛGSÛXUPKQZÛGXHKOZKT› “› ›››Û]ORRÛSOZÛ GTÛGSÛXUPKQZÛGXHKOZKT›

IKP\]VLNVNbQO

ۏÛ"ۏ• ۏÛ" •

›ÛUSOZÛLGNXKTÛJOKÛ cJINKTÛNK[ZKÛOTÛJOKÛIN[RK¥ N[RK¥

[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßSZw\SQMß_aXW_QMLbQß²“°–³ŸßWXI[]RßLWßSI†LMRßbßVQKPß_sI|KQ_gßZMISKRoß²°³Ÿßß ""ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßKb\MZaßSZw\SQMß_aXW_QMLbQß²“°–³ŸßWXI[] _IOI ß MLVgßZMISKRoßXWLIVWßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßWVIßLW߆ILVMRß_aXW_QMLbQŸß _IOI ß MLVgßZMISKRoßXWLIVWßLWLI\SW_WßQßVQMßXI[]RMßWVIßLWß

6

5

›Û GINÛJOXÛQKOTKÛUXMKT¤ÛVXOINÛKOTLGINÛSOZÛONTKT¤ ›

GINÛJOXÛQKOTKÛUXMKT¤ÛVXOINÛKOTLGINÛSOZÛONTKT¤ ›ÛINÛJGINZKžÛYOKÛOYZÛKOTKÛIN]KO`KXOT› › INÛJGINZKžÛYOKÛOYZÛKOTKÛIN]KO`KXOT› ›ÛINÛ]KOažÛYOKÛSGINZÛUZUYÛ\UTÛ\KXYINOKJKTKTÛZcJZKT›Û › INÛ]KOažÛYOKÛSGINZÛUZUYÛ\UTÛ\KXYINOKJKTKTÛZcJZKT›Û ›ÛINZ¥ÛOKÛYOTJÛYUÛGQZO\›Û ›ÛOKÛYVXKINKTÛYKNXÛM[ZÛTMROYIN› › OKÛYVXKINKTÛYKNXÛM[ZÛTMROYIN›

7

‘›ÛUÛLOTJKZÛJGYÛKYVXcINÛYZGZZ¥

4. Zwischenstation

5

Dzia³ powtórkowy Zwischenstation po ka¿dych dwóch rozdzia³ach oferuje przygotowanie do egzaminu dziêki zadaniom w formacie egzaminacyjnym.



‘

’

b]XMsVQRßLQITWOQß²“°”³¢ß_aJQMZIRgKßbßXWLIVaKPßWLXW_QMLbQßJZIS]RgKgß_aXW_QML„ßRMLVMRßbßW[wJŸßß ""ßßb]XMsVQRßLQITWOQß²“°”³¢ß_aJQMZIRgKßbßXWLIVaKPßWLXW_QMLbQßJZI

6

ISZM|TßTQ\MZoߢßßT]Jߟßß

7



’›ÛGYÛStINZKÛGZXOIQ¥ ›ÛXÛStINZKÛRMGÛGSÛUINKTKTJKÛHKY[INKT› T› ›ÛXÛStINZKÛRMGÛ`[SÛKY[INÛKOTKXÛUZUG[YYZKRR[TMÛKOTRGJKT› YZKRR[TMÛKOTRGJKT› ›ÛXÛStINZKÛSOZÛRMGÛKOTKÛ[YYZKRR[TMÛSGINKT› KT›





‘

›ÛÛ œÛGY OYZÛTGINېÛNXÛ\KXHUZKT¥ œÛGYÛOYZÛTGINېÛNXÛ\KXHUZKT¥ œ çççççççççççççççççççççç Û œÛçççççççççççççççççççççç

›Û œÛOK œÛOKÛ\OKRKÛOT]UNTKXÛNGZÛXGTQL[XZ¥ ççç Û œ œÛçççççççççççççççççççççç

Û Û Û

Û Û Û

›Û GTÛJGXLÛTOINZÛRG[ZÛ [YOQÛNtXKT› ›Û GTÛQGTTÛGXZ_YÛSGINKT› ›Û GTÛYURRÛG[LÛJKXÛKXXGYYKÛMXORRKT›

›ÛYÛOYZÛKOTKÛOTGT`YZGJZ›Û ›ÛYÛ ›ÛINÛ]GXÛTOKÛOTÛXGTQL[XZ› ›ÛIN ›ÛINÛ]KOaÛTOINZÛMKTG[› ›ÛINÛ

’

WßSI†LMRßWXQ[IVMRß[a\]IKRQß²“°–³ßLWXI[]RßWLXW_QMLVQgßZMISKRoŸßISZM|TßTQ\MZoߢßßT]JßŸß ""ßßWßSI†LMRßWXQ[IVMRß[a\]IKRQß²“°–³ßLWXI[]RßWLXW_QMLVQgßZMISKRo ۏÛ"ۏ“

L[\I_QM QVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ßbIbVIKbßbVISQMUß¢ß "ßß[sa[ba[bßL_]SZW\VQMßZMSTIUoß_ßZILQWŸß IßXWL[\I_QMßQVNWZUIKRQßbI_IZ\aKPß_ßVIOZIVQ]ßbIbVIKbßbVISQMUߢßß S\wZMßbMßbLItß[gßbOWLVMßbß\ZM|KQgßVIOZIVQIß²³¢ßIßS\wZMßVQMß²³Ÿ IßS\wZMßVQMß²³Ÿ

 ›

K[ZYINRGTJÛOYZÛQKOTÛXRG[HYRGTJ› RGTJ›

›

INtTKÛ GZ[X› TÛG_KXTÛMOHZÛKYÛKOTKÛYKNXÛYINtTKÛ GZ[X›

‘›

GLZÛHKYUTJKXYÛYINtT› TÛN}XOTMKTÛOYZÛJOKÛ GTJYINGLZÛHKYUTJKXYÛYINtT›

’›

TÛSGTÛTLUXSGZOUTKTÛ TZKXÛ]]]›XKOYK`OKRK›JKÛQGTTÛSGTÛTLUXSGZOUTKTÛ TJÛLOTJKT› }HKXÛJGYÛ ROSGÛOTÛK[ZYINRGTJÛLOTJKT›10

IKP\]VLb_IVbQO›ÛÛGV_ZGPÛQURK„GTQmžÛ`ÛQOSÛYVmJ`OÛ]GQGIPK› Û ›Û OZÛ]KSÛLcNXYZÛJ[ÛOTÛXRG[H¥ Û ›ÛUSOZÛLcNXYZÛJ[Û`[ÛRG[JOG¥ › USOZÛLcNXYZÛJ[Û`[ÛRG[JOG¥ Û ›ÛcNXYZÛJ[ÛSOZÛRG[JOGÛTGINÛVGTOKT¥

‘›Û UJGPÛVU]uJÛY]UPKMUÛ]_PG`J[ÛJUÛKXROTG› UJ Û ›ÛINÛ]ORRÛJGYÛXGTJKTH[XMKXÛUXÛYKNKT› › Û ›ÛINÛNGHKÛKXROTÛSKNXSGRYÛMKYKNKT› › Û ›ÛINÛNGHKÛQKOTKÛXK[TJKÛOTÛKXROT› ›Û

›ÛÛUXu]TGPÛY]UOINÛVX`_PGIOuq› Û ›Û GXQÛOYZÛYVUXZROINÛ[TJÛJ_TGSOYIN› Û ›Û GXQÛOYZÛY_SVGZOYINKXÛGRYÛNXOYZOGT› Û ›Û KOTÛX[JKXÛOYZÛcRZKXÛGRYÛOIN›

’›ÛÛÛGV_ZGPÛY]UOINÛMUYVUJGX`_ÛUÛ`MUJmÛTGÛ`UXMGTO`U« GV ]GTOKÛVX_]GZQO› ]GT Û ›ÛGXLÛOINÛOKÛ`[ÛSKOTKXÛGXZ_ÛKOTRGJKT¥ › Û ›Û GINKTÛOKÛNK[ZKÛKOTKÛGXZ_¥ ›

Û ›ÛGXLÛOINÛNK[ZKÛKOTKÛGXZ_ÛMKHKT¥ ›Û

VM]V]VLb_IVbQO


Przygotowanie do egzaminu

REPETYTORIUM GIMNAZJALNE - WIĂ&#x160;CEJ NIÂŻ POWTĂ&#x201C;RKA

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

oferuje przygotowanie do egzaminu na poziomach podstawowym i rozszerzonym, numer dopuszczenia MEN daje moÂżliwoĹ&#x201C;ĂŚ wykorzystania jako podrĂŞcznika w ostatniej klasie gimnazjum, zawiera 15 rozdzia³ów tematycznych z okoÂło 200 zadaniami z podziaÂłem na typy zadaĂą egzaminacyjnych. NR MEN 367/2011

Twoje tematy egzaminacyjne: tradycyjne i nowoczesne Ĺ&#x201C;rodki masowego przekazu (telewizja, radio, prasa, internet) CD 46

1 Przeczytaj pytania (1â&#x20AC;&#x201C;3). WysÂłuchaj dwukrotnie trzech dialogĂłw i zaznacz poprawne odpowiedzi na pytania, zakreĹ&#x201C;lajšc A, B lub C. A

B

C

1.Wonach fragt Alice?

2. Was will Alice?

2 Przeczytaj zdania (1â&#x20AC;&#x201C;3), a nastĂŞpnie wysÂłuchaj dwukrotnie fragmentu audycji poĹ&#x201C;wiĂŞconej nauce. Zaznacz w tabeli, ktĂłre zdanie jest zgodne z treĹ&#x201C;ciš audycji (R), a ktĂłre nie (F).

R

das Fernsehprogramm, -e program telewizyjny das Onlinefernsehen program telewizyjny w internecie die Infoseite, -n strona informacyjna das Radioprogramm, -e program radiowy der Musiksender, - NDQDĂĄPX]\F]Q\ GHU6SLHOÂżOPVHQGHUNDQDĂĄÂżOPRZ\ der Kultur- / Sportsender, - NDQDĂĄNXOWXUDOQ\ sportowy im ersten / im zweiten Programm na pierwszym GUXJLPSURJUDPLH die Kindersendung, -en audycja dla dzieci die Dokumentationsreihe serial dokumentalny die Filmserie, -n VHULDOÂżOPRZ\ die Fernsehserie, -n serial telewizyjny aus den 70er-Jahren z lat 70-tych die Folge, -n odcinek serialu GHU=HLFKHQWULFNÂżOPHkreskĂłwka GHU$QLPDWLRQVÂżOPHÂżOPDQLPRZDQ\ der Talk, -s UR]PRZ\]JRÄ&#x17E;ĂźPL die Show, -s show (widowisko rozrywkowe) 'Ă&#x2C6;SÂŤCFSĂ&#x152;JFHFS der FĂźhrer, - przewodnik die Kurzbeschreibung, -en krĂłtki opis der Blick, -e spojrzenie das Rätsel, - zagadka das Quiz, - kwiz von einem Fernsehkanal zum anderen schalten / zappen SU]HĂĄÄ&#x2026;F]DĂźNDQDĂĄWHOHZL]\MQ\ kultige Filme NXOWRZHÂżOP\ die MP3-Dateien pliki mp3 der Titelsong, -s SLRVHQNDW\WXĂĄRZD zum Downloaden do pobrania z internetu

3. Was soll Matheus leiser machen?

CD 47

10 Telewizja

F

1. 'DV:LVVHQVPDJD]LQLVW]XP7KHPD.LQGHUXQG-XJHQGÂżOPH 2. Die Podcasts zu verschiedenen Themen kann man aus dem Internet herunterladen. 3. 'LH$XWRUHQHUNOlUHQZLH%ORJVIXQNWLRQLHUHQ

Odpowiedz. 1. Welche Sender schaust du dir gern an? ................................................................................ 2. Was ist deine Lieblingssendung im Fernsehen? ................................................................................ 3. Warum magst du gerade diese Sendung? ................................................................................ 4. Wann kommt sie? ................................................................................ 5. Wovon handelt sie? ................................................................................ PrzetÂłumacz. )LOPMHVW]ODWVLHGHPG]LHVLÄ&#x2026;W\FK ................................................................................ 6HULDOÂżOPRZ\PDRGFLQNyZ ................................................................................ :LHF]RUHPRJOÄ&#x2026;GDP]URG]HÄ&#x201D;VWZHPNUHVNyZNL ................................................................................ /XELÄ&#x160;ÂżOP\DQLPRZDQH ................................................................................ 3URJUDPWHOHZL]\MQ\MHVWWHÄŞZLQWHUQHFLH ................................................................................

Medien TwĂłj niezbĂŞdnik leksykalny

Medien rozumienie ze sÂłuchu

10

UzupeÂłnij. 1. Im Internet gibt es einen ............................................ Ăźber die Filme. 0DQÂżQGHWDXI79,QIRVHLWHQGLH .......................... zu den Filmen. 3. Filmfans suchen oft nach .......................................... Filmserien aus den 70er und 80er-Jahren. 4. Fans kĂśnnen sich die ................................................. aus dem Internet herunterladen.

Czat internetowy der Internetchat, -s czat internetowy im Chat na czacie chatten F]DWRZDĂź der Chatter, - osoba na czacie internetowym die Tastatur klawiatura der Nickname, -s (ang.) QLFN LPLÄ&#x160;XÄŞ\ZDQH SU]H]LQWHUQDXWÄ&#x160; persĂśnliche Daten dane osobiste nerven GHQHUZRZDĂź das Ausrufezeichen, - wykrzyknik das Fragezeichen, - znak zapytania der Beitrag, -¨e ZSLVQDF]DFLHQDIRUXP steckenWNZLĂź sich unterhalten (Ăźber + A) UR]PDZLDĂź R

sich ausgeben (als + A) SRGDZDĂźVLÄ&#x160; ]D vorsichtig seinE\ĂźRVWURÄŞQ\P aufpassen (auf + A) XZDÄŞDĂź QD

verraten ]GUDG]DßSRGDZDß beleidigend REUDĨOLZ\

96

Odpowiedz. 1. Chattest du? Warum? ................................................................................ 2. Mit wem chattest du? ................................................................................ :HOFKHQ1LFNQDPHQKDVWGX" ................................................................................ 4. Was nervt dich beim Chatten? ................................................................................ 5. WorĂźber unterhältst du dich im Chat? ................................................................................ PrzetÂłumacz. %Ä&#x2026;GĨRVWURÄŞQDRVWURÄŞQ\QDF]DFLH ................................................................................ 8ZDÄŞDM ................................................................................ 1LHSRGDZDMDGUHVXLQXPHUXWHOHIRQX ................................................................................ 1LH]GUDG]DMVZRMHJRLPLHQLDLQD]ZLVND ................................................................................

101

MateriaÂły dla nauczyciela do Repetytorium gimnazjalnego Magnet 1. Dokumentacja szkolna â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Program nauczania, RozkÂład materiaÂłu, RozkÂład materiaÂłu do dziennika elektronicznego np. Librus, PrzykÂładowe arkusze egzaminacyjne na poziomach podstawowym i rozszerzonym.

2. Testowanie postĂŞpĂłw w nauce â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Testy leksykalno-gramatyczne do kaÂżdego rozdziaÂłu, KartkĂłwki do kaÂżdego rozdziaÂłu. Ă&#x2020;MateriaÂły dla nauczyciela dostĂŞpne na www.klett.pl

11

Zajrzyj do Ĺ&#x201C;rodka. MateriaÂł na pÂłycie CD

Do egzaminu

Repetytorium gimnazjalne Magnet


Landeskunde

LANDESKUNDE Z Infobox Landeskunde 

QM[Ă&#x;LQMĂ&#x;M`\MĂ&#x;²°ÂłĂ&#x;]VLĂ&#x;LQMĂ&#x;^QMZĂ&#x;ZWNQTMĂ&#x;²Â&#x201C;°Â&#x2013;ÂłÂ&#x;Ă&#x;ZLVMĂ&#x;LQMĂ&#x;M`\MĂ&#x;LMVĂ&#x;MZ[WVMVĂ&#x;b]Â&#x;Ă&#x;KP\]VO Ă&#x;QVĂ&#x;M`\Ă&#x;XI[[\Ă&#x;b]Ă&#x;b_MQĂ&#x;  ""Ă&#x;Ă&#x; QM[Ă&#x;LQMĂ&#x;M`\MĂ&#x;²°ÂłĂ&#x;]VLĂ&#x;LQMĂ&#x;^QMZĂ&#x;ZWNQTMĂ&#x;²Â&#x201C;°Â&#x2013;ÂłÂ&#x;Ă&#x;ZLVMĂ&#x;LQMĂ&#x;M`\M MZ[WVMVÂ&#x;

 Ă&#x; Ă&#x;    

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘specjalna sekcja z ciekawymi tekstami realioi kulturoznawczymi, do ka¿dego tekstu zestaw Ìwiczeù oraz s³owniczek, przystêpne i interesujšce dla uczniów teksty.

 ÂŞ

 "Ă&#x;Ă&#x; QM[Ă&#x;LMVĂ&#x;M`\Ă&#x;]VLĂ&#x;IV\_WZ\MĂ&#x;I]NĂ&#x;LQMĂ&#x;ZIOMVÂ&#x;Ă&#x; ZbMKba\IRĂ&#x17E;\MS[\Ă&#x17E;QĂ&#x17E;WLXW_QMLbĂ&#x17E;VIĂ&#x17E;Xa\IVQIÂ&#x;

GYĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;GSĂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A;QZUHKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x203A;VGYYOKXZÂĽ GYĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;GSĂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A;QZUHKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x203A;VGYYOKXZÂĽ KXĂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽJXOZZKÂŻĂ&#x203A;QZUHKXĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;OTĂ&#x203A;K[ZYINRGTJĂ&#x203A; GZOUTGRÂŤ

SĂ&#x203A;USSKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Ă&#x203A;ÂŽTK[T`KNTN[TJKXZTK[T[TJGINZ`OMÂŻĂ&#x203A; SĂ&#x203A;

LKOKXZGMÂ&#x203A;Ă&#x203A;GYĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;GTĂ&#x203A;JOKYKSĂ&#x203A;GMĂ&#x203A;VGYYOKXZÂĽ

NGHKTĂ&#x203A;\OKRKĂ&#x203A;ÂŤ}XMKXĂ&#x203A;L}XĂ&#x203A;KLUXSKTĂ&#x203A;[TJĂ&#x203A;SKNXĂ&#x203A; NGHK

SĂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽJXOZZKTÂŻĂ&#x203A;QZUHKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x203A;ÂŽTK[T`KNTN[TJKXZTK[TÂŤĂ&#x203A;

KSUQXGZOKĂ&#x203A;VXUZKYZOKXZÂ&#x203A; KS

`OMÂŻĂ&#x203A;NGHKTĂ&#x203A;YOINĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;`]KOĂ&#x203A;JK[ZYINKTĂ&#x203A;ZGGZKTĂ&#x203A;`[Ă&#x203A;KOTKSĂ&#x203A;Ă&#x203A;

GYĂ&#x203A;YU`OGROYZOYINKĂ&#x203A;_YZKSĂ&#x203A;JKXĂ&#x203A;Ă&#x203A;OYZĂ&#x203A;`[YGSSKTÂŤ GYĂ&#x203A;

ZGGZĂ&#x203A;\KXKOTOMZÂ&#x203A;Ă&#x203A; GÂ&#x17E;Ă&#x203A;JKTTĂ&#x203A;\UTĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2014;Ă&#x203A;ÂŽTK[T`KNTN[TJKXZÂŤ

MKHXUINKTĂ&#x203A;[TJĂ&#x203A;OTĂ&#x203A;KXROTĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;GSĂ&#x203A;Â&#x2014;Â&#x203A;Ă&#x203A; U\KSHKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Ă&#x203A;Ă&#x203A; MKHX

TK[T[TJ\OKX`OMÂŻĂ&#x203A;HOYĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x203A;NGZĂ&#x203A;KYĂ&#x203A;`]KOĂ&#x203A;JK[ZYINKĂ&#x203A;ZGGZKTĂ&#x203A; TK[T[TJ\OKX`OMÂŻĂ&#x203A;HOYĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Ă&#x203A;NGZĂ&#x203A;KYĂ&#x203A;`]KOĂ&#x203A;JK[ZYINKĂ&#x203A;ZGGZKT

JOKĂ&#x203A; G[KXĂ&#x203A;MKLGRRKTÂ&#x203A;Ă&#x203A;OTĂ&#x203A; GNXĂ&#x203A;YVcZKXÂ&#x17E;Ă&#x203A;GSĂ&#x203A;Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A;QZUHKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2014;Â&#x2DC;Â&#x17E;Ă&#x203A; JOKĂ&#x203A;

MKMKHKTÂ&#x153;Ă&#x203A;JOKĂ&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽ[TJKYXKV[HROQĂ&#x203A;K[ZYINRGTJÂŻĂ&#x203A;OSĂ&#x203A; MKMKHKTÂ&#x153;Ă&#x203A;JOKĂ&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽ[TJKYXKV[HROQĂ&#x203A;K[ZYINRGTJÂŻĂ&#x203A;OS

NGHKTĂ&#x203A;JGTTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;K[ZYINKTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;TGZOUTGRKĂ&#x203A;OTNKOZĂ&#x203A;MKLKOKXZÂ&#x203A; NGHK

KYZKTĂ&#x203A;[TJĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽK[ZYINKĂ&#x203A;KSUQXGZOYINKĂ&#x203A;KV[HROQÂŻĂ&#x203A; KYZKTĂ&#x203A;[TJĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;Ă&#x203A;ÂŽK[ZYINKĂ&#x203A;KSUQXGZOYINKĂ&#x203A;KV[HROQÂŻ OSĂ&#x203A;YZKTÂ&#x203A;

GYĂ&#x203A;LKOKXTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;K[ZYINKTÂĽ GYĂ&#x203A;LKOKXTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;K[ZYINKTÂĽ

 BVX]b^i

Â?Â&#x203A;Ă&#x203A; GY`_SĂ&#x203A;`GJGTOKSĂ&#x203A;HmJ`OKĂ&#x203A;VX`KVXU]GJ`KTOKĂ&#x203A;Z[XTOKP[ GY`_SĂ&#x203A;`GJGTOKSĂ&#x203A;HmJ`OKĂ&#x203A;VX`KVXU]GJ`KTOKĂ&#x203A;Z[XTOKP[Ă&#x203A;TGĂ&#x203A;TGPRKVY`_Ă&#x203A;JU]IOVÂ&#x203A; TGĂ&#x203A;T Â?Â&#x203A;Ă&#x203A; UJ`OKRIOKĂ&#x203A;YOmĂ&#x203A;TGĂ&#x203A;VOmfĂ&#x203A;MX[VÂ&#x203A; Ă&#x203A;XGSGINĂ&#x203A;MX[VĂ&#x203A;VX`KJ_YQ[Z[PIOKĂ&#x203A;VUJ`OGqĂ&#x203A;VXGIÂ&#x153;Ă&#x203A;QZUĂ&#x203A;Y`[QGĂ&#x203A;JU]IOV[Â&#x17E;Ă&#x203A;QZUĂ&#x203A;HmJ`OKĂ&#x203A;MUĂ&#x203A;UVU]OGJGqÂ&#x17E;Ă&#x203A;I`_Ă&#x203A;VU]OTT_Ă&#x203A; Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A; Ă&#x203A;Ă&#x203A;XGSGINĂ&#x203A;MX[VĂ&#x203A;VX`KJ_YQ[Z[PIOKĂ&#x203A;VUJ`OGqĂ&#x203A;VXGIÂ&#x153;Ă&#x203A;QZUĂ&#x203A;Y`[QGĂ&#x203A;JU H_fĂ&#x203A;]Ă&#x203A;TOSĂ&#x203A;VGXZOKĂ&#x203A;JOGRUMU]KĂ&#x203A;OĂ&#x203A;QZUĂ&#x203A;PKĂ&#x203A;UJKMXGĂ&#x203A;OZVÂ&#x203A;Ă&#x203A; GYZmVTOKĂ&#x203A;`MUJTOKĂ&#x203A;`Ă&#x203A;[YZGRKTOGSOĂ&#x203A;VX`_MUZ[PIOKĂ&#x203A;JU]IOVÂ&#x17E;Ă&#x203A;QUTY[RZ[PeIĂ&#x203A;`Ă&#x203A;TG[I`_IOKRKSĂ&#x203A;PKMUĂ&#x203A;]_HuXĂ&#x203A;OĂ&#x203A;ZX[JTUzIOĂ&#x203A; Â&#x2019;Â&#x203A;Ă&#x203A; Ă&#x203A; GYZmVTOKĂ&#x203A;`MUJTOKĂ&#x203A;`Ă&#x203A;[YZGRKTOGSOĂ&#x203A;VX`_MUZ[PIOKĂ&#x203A;JU]IOVÂ&#x17E;Ă&#x203A;QUTY Pm`_QU]KÂ&#x203A;Ă&#x203A;Ă&#x203A;Y`[QGTO[Ă&#x203A;SGZKXOGq[Ă&#x203A;VUSUMeĂ&#x203A;]GSĂ&#x203A;QYOeÂ&#x201E;QOĂ&#x203A;UXG` Pm`_QU]KÂ&#x203A;Ă&#x203A;Ă&#x203A;Y`[QGTO[Ă&#x203A;SGZKXOGq[Ă&#x203A;VUSUMeĂ&#x203A;]GSĂ&#x203A;QYOeÂ&#x201E;QOĂ&#x203A;UXG`Ă&#x203A;YZXUT_Ă&#x203A;OTZKXTKZU]KÂ&#x17E;Ă&#x203A;TVÂ&#x203A;Ă&#x203A;]]]Â&#x203A;HROTJKÂŤQ[NÂ&#x203A;JKÂ&#x203A; GĂ&#x203A;QUTOKIĂ&#x203A;`UXMGTO`[PIOKĂ&#x203A;]Ă&#x203A;QRGYOKĂ&#x203A;Z[XTOKPÂ&#x153;Ă&#x203A;QGÂ&#x201E;JGĂ&#x203A;MX[VGĂ&#x203A;VXK`KTZ[PKĂ&#x203A;Y]uPĂ&#x203A;JU]IOVĂ&#x203A;ÂŽTOKĂ&#x203A;`GVUSTOPIOKĂ&#x203A;UĂ&#x203A;`GVU`ÂŤ Â&#x201C;Â&#x203A;Ă&#x203A;Ă&#x203A; GĂ&#x203A;QUTOKIĂ&#x203A;`UXMGTO`[PIOKĂ&#x203A;]Ă&#x203A;QRGYOKĂ&#x203A;Z[XTOKPÂ&#x153;Ă&#x203A;QGÂ&#x201E;JGĂ&#x203A;MX[VGĂ&#x203A;VXK` TGTO[Ă&#x203A;OTT_INĂ&#x203A;[I`KYZTOQu]Ă&#x203A;`Ă&#x203A;ZX[JT_SĂ&#x203A;YqU]TOIZ]KSÂŻÂ&#x17E;Ă&#x203A;GĂ&#x203A;XKY`ZGĂ&#x203A;UIKTOGĂ&#x203A;MUĂ&#x203A;UQRGYQGSOÂ&#x203A;Ă&#x203A;YVGTOGqeĂ&#x203A;VGSOeZQeĂ&#x203A; TGTO[Ă&#x203A;OTT_INĂ&#x203A;[I`KYZTOQu]Ă&#x203A;`Ă&#x203A;ZX[JT_SĂ&#x203A;YqU]TOIZ]KSÂŻÂ&#x17E; GĂ&#x203A;XKY` HmJ`OKĂ&#x203A;TGQXmIKTOKĂ&#x203A;LORS[Ă&#x203A;`Ă&#x203A;Z[XTOKP[Â&#x203A;Ă&#x203A;

   Ă&#x;   

â&#x20AC;˘

9^Z9ZjihX] 9^Z9ZjihX]Zc[Z^Zgc\ZgcjcYYVh\VcoZ?V]g]^cYjgX]#9Vh [gÂ&#x17D;]a^X]hiZ; [gÂ&#x17D;]a^X]hiZ;Zhi^hiLZ^]cVX]iZc!VcYZbbVcY^Z<ZWjgi8]g^hi^ [Z^Zgi#K^ZgL [Z^Zgi#K^ZgLdX]ZckdgLZ^]cVX]iZcWZ\^cciY^Z6YkZcihoZ^i#9Vh^hi Y^ZOZ^iYZg Y^ZOZ^iYZg:glVgijc\#@^cYZgWZ`dbbZc6YkZcih`VaZcYZg/?ZYZc IV\`Â&#x17D;ccZc IV\`Â&#x17D;ccZch^ZZ^cZ@aZ^c^\`Z^iVjheVX`Zc# >cYZg6YkZc >cYZg6YkZcihoZ^iĂ&#x2030;cYZc^ck^ZaZcHi~YiZcigVY^i^dcZaaZ LZ^]cVX]ih LZ^]cVX]ihb~g`iZhiVii#7ZhdcYZghWZgÂ&#x201C;]bi^hiYZg8]g^hi`^cYabVg`i ^cCÂ&#x201C;gcWZg\ ^cCÂ&#x201C;gcWZg\/:g^hihX]dc(*%?V]gZVai# 6b=Z^a^\Zc 6b=Z^a^\Zc 6WZcY! Vb')#9ZoZbWZg!h^c\ibVcYVccLZ^]cVX]iha^ZYZg 6WZcY!Vb')#9ZoZbWZg!h^c\ibVcYVccLZ^]cVX]iha^ZYZg jcYWZh hX]ZgiZ^cVcYZg#9^Z@^cYZglVgiZcjc\ZYjaY^\Vj[ \ jcYWZhX]ZgiZ^cVcYZg#9^Z@^cYZglVgiZcjc\ZYjaY^\Vj[ <ZhX]Z c`Z# <ZhX]Zc`Z#

>bbZgVb:cYZYZhL^ciZgh bbZgVb b:cYZYZhL^ciZgh ^Z]ibVc c^c9ZjihX]aVcY h^Z]ibVc^c9ZjihX]aVcY BZchX]Zc cb^i`db^hX]Zg@aZ^Yjc\#?ZYZg BZchX]Zcb^i`db^hX]Zg@aZ^Yjc\#?ZYZg lZ^Â&#x203A;/9Z g@VgcZkVa\Z]il^ZYZgadh lZ^Â&#x203A;/9Zg@VgcZkVa\Z]il^ZYZgadh :^cZVcYZ ZgZ7ZoZ^X]cjc\[Â&#x201C;g@VgcZkVa :^cZVcYZgZ7ZoZ^X]cjc\[Â&#x201C;g@VgcZkVa hi;VhX]^^c\#;VhX]^c\^cHÂ&#x201C;YYZjihX]aVcY ^hi;VhX]^c\#;VhX]^c\^cHÂ&#x201C;YYZjihX]aVcY ]ViZ^cZ aVc\ZIgVY^i^dc#9Zg=Â&#x17D;]Zejc`i ]ViZ^cZaVc\ZIgVY^i^dc#9Zg=Â&#x17D;]Zejc`i hiY^ZLZ^WZg[VhicVX]i!YVh^hiYZgaZioiZ ^hiY^ZLZ^WZg[VhicVX]i!YVh^hiYZgaZioiZ 9dccZghi iV\kdgYZb6hX]Zgb^iildX]#9^Z 9dccZghiV\kdgYZb6hX]Zgb^iildX]#9^Z ;gVjZcZg g\gZ^[ZcYVccY^ZBVX]i^cYZg ;gVjZcZg\gZ^[ZcYVccY^ZBVX]i^cYZg HiVYi#9V Vcc`dbbiYZgGdhZcbdciV\# HiVYi#9Vcc`dbbiYZgGdhZcbdciV\# 6cY^ZhZb bIV\o^Z]ZcY^ZkZg`aZ^YZiZc 6cY^ZhZbIV\o^Z]ZcY^ZkZg`aZ^YZiZc BZchX]Zc c[gÂ&#x17D;]a^X]YjgX]Y^ZHiVYi# BZchX]Zc[gÂ&#x17D;]a^X]YjgX]Y^ZHiVYi# 9Vh;Zhi ZcYZi^cYZgCVX]iojb 9Vh;ZhiZcYZi^cYZgCVX]iojb 6hX]Zgb^ ^iildX]# 6hX]Zgb^iildX]#

JKXĂ&#x203A; GZOUTGRLKOKXZGMĂ&#x203A;ÂŹĂ&#x203A;|_Qo\WĂ&#x;VIZWLW_MÂ&#x; JKXĂ&#x203A; YOINĂ&#x203A;\ YOINĂ&#x203A;\KXKOTOMKTĂ&#x203A;ÂŹĂ&#x203A;RMLVWKbahĂ&#x;[QoÂ&#x; `[YG `[YGSSKTHXKINKTĂ&#x203A;ÂŹĂ&#x203A;bIsIUIhĂ&#x;[QoÂ&#x; JOKĂ&#x203A;T JOKĂ&#x203A;TGZOUTGRKĂ&#x203A;OTNKOZĂ&#x203A;ÂŹĂ&#x203A;RMLVW|hĂ&#x;VIZWLW_I0TUFSOJTUEBT XJDIUJHTUF'FTU EFS$ISJTUFO EFOONBOGFJFSU EJF"VGFSTUFIVOH WPO+FTVT $ISJTUVT ;XJTDIFO "TDIFSNJUUXPDI VOE0TUFS TPOOUBHJTU EJF'BTUFO[FJU JOEFSTJDIEJF ( (MjVCJHFOBVG0TUFSOWPSCFSFJUFO0TUFSOJTUFJO T TDIzOFT'FTU CFTPOEFSTGS,JOEFS4JFHMBVCFO E EBTTEFS0TUFSIBTFJOJISFO(BSUFOLPNNUVOE E EPSUCVOUF&JFSVOE4Â&#x2021;JHLFJUFOWFSTUFDLU&TJTU B BVDIFJOF0TUFSUSBEJUJPO &JFS[VCFNBMFO

Â?Â&#x203A;Ă&#x203A; OKĂ&#x203A;RGTMKĂ&#x203A;]GXĂ&#x203A;K[ZYINRGTJĂ&#x203A;MKZKORZÂĽ Â?Â&#x203A; O Â?Â&#x203A;Ă&#x203A; Ă&#x203A;OKĂ&#x203A;]GXKTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A; GSKTĂ&#x203A;\UTĂ&#x203A;JKTĂ&#x203A;`]KOĂ&#x203A;JK[ZYINKTĂ&#x203A;Ă&#x203A; Â?Â&#x203A; O ZG ZGGZKTÂĽ Â&#x2018;Â&#x203A;Ă&#x203A; Ă&#x203A;UL}XĂ&#x203A;NGHKTĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A;ÂŤ}XMKXĂ&#x203A;OSĂ&#x203A;USSKXĂ&#x203A;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Ă&#x203A;Ă&#x203A; Â&#x2018;Â&#x203A; U VXUZKYZOKXZÂĽ VXUÂ&#x2019;Â&#x203A;Ă&#x203A; GTTĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;JOKĂ&#x203A; G[KXĂ&#x203A;OTĂ&#x203A;KXROTĂ&#x203A;MKLGRRKTÂĽ Â&#x2019;Â&#x203A; G

^QMZbQO

+ ÂŞ Ă&#x203A;Ă&#x203A;Â?Ă&#x153;Â&#x201C;Â&#x201C;

vZĂ&#x;b]Ă&#x;]VLĂ&#x;[XZQKPĂ&#x;VIKPÂ&#x;Ă&#x;Ă&#x; vZĂ&#x;b]Ă&#x;]VLĂ&#x;[XZQKPĂ&#x;VIKPÂ&#x;Ă&#x; b] ]VL [XZQKP VIKPÂ&#x;  ""Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;Ă&#x;vZ s]KPIRĂ&#x17E;QĂ&#x17E;XW_\IZbIRÂ&#x;

1IPOFUJL TZUTGZOUT " GYĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;VGYYOKXZÂĽ "Ă&#x;Ă&#x; GYĂ&#x203A;OYZĂ&#x203A;VGYYOKXZÂĽ "Ă&#x;Ă&#x;INĂ&#x203A;NGHKĂ&#x203A;SOXĂ&#x203A;JGYĂ&#x203A;KOTĂ&#x203A;MKHXUINKTÂ&#x203A; " INĂ&#x203A;NGHKĂ&#x203A;SOXĂ&#x203A;JGYĂ&#x203A;KOTĂ&#x203A;MKHXUINKTÂ&#x203A;

" OKĂ&#x203A;]GXĂ YĂ&#x203A;JKTTĂ&#x203A;NK[ZKĂ&#x203A;OTĂ&#x203A;JKXĂ&#x203A;IN[RKÂĽ "Ă&#x;Ă&#x; "Ă&#x;Ă&#x; OINZĂ&#x203A;YUĂ&#x203A;M[ZÂ&#x203A;Ă&#x203A;INĂ&#x203A;NGHKĂ&#x203A;KOTKĂ&#x203A;}TLĂ&#x203A;HKQUSSKTÂ&#x203A; "

" GTTĂ&#x203A;NGYZĂ&#x203A;J[Ă&#x203A;[aHGRRĂ&#x203A;MKYVOKRZÂĽ "Ă&#x;Ă&#x; GTTĂ&#x203A;NGYZĂ&#x203A;J[Ă&#x203A;[aHGRRĂ&#x203A;MKYVOKRZÂĽ "Ă&#x;Ă&#x;INĂ&#x203A;NGHKĂ&#x203A;RKZ`ZKĂ&#x203A;UINKĂ&#x203A;[aHGRRĂ&#x203A;MKYVOKRZÂ&#x203A; " INĂ&#x203A;NGHKĂ&#x203A;RKZ`ZKĂ&#x203A;UINKĂ&#x203A;[aHGRRĂ&#x203A;MKYVOKRZÂ&#x203A;

"Ă&#x;Ă&#x;GYĂ&#x203A;NGHZĂ&#x203A;ONXĂ&#x203A;OTĂ&#x203A;JKXĂ&#x203A;K[ZYINYZ[TJKĂ&#x203A;MKSGINZÂĽ " " OXĂ&#x203A;NGHKTĂ&#x203A;KOTĂ&#x203A;KJOINZĂ&#x203A;MKRKYKTĂ&#x203A;[TJĂ&#x203A;OTZKXVXKÂŤ "Ă&#x;Ă&#x; ZOK ZOKXZÂ&#x203A;LZMQ]VL[QMJbQOM]\[KPMĂ&#x;]\W[ M]\[KPMĂ&#x; 

 

"Ă&#x;Ă&#x; QM[Ă&#x;LMVĂ&#x;M`\Ă&#x;]VLĂ&#x;LQMĂ&#x;e\bMÂ&#x;Ă&#x;I[Ă&#x;Q[\Ă&#x;ZQKP\QOĂ&#x;²³¢Ă&#x;_I[Ă&#x;Q[\Ă&#x;NIT[KP " QM[Ă&#x;LMVĂ&#x;M`\Ă&#x;]VLĂ&#x;LQMĂ&#x;e\bMÂ&#x;Ă&#x;I[Ă&#x;Q[\Ă&#x;ZQKP\QOĂ&#x;²³¢Ă&#x;_I[Ă&#x;Q[\Ă&#x;NIT[KPĂ&#x;²³ŠĂ&#x; ZM]bMĂ&#x;IVÂ&#x;

QMĂ&#x;[KPvV[\MĂ&#x;\IL\Ă&#x;M]\[KPTIVL[ [KPv 

LMĂ&#x;LIVVĂ&#x;LQ "Ă&#x;Ă&#x; QM[Ă&#x;LQMĂ&#x;M`\MÂ&#x;Ă&#x;MZJQVLMĂ&#x;LIVVĂ&#x;LQMĂ&#x;\QKPX]VS\MĂ&#x;UQ\Ă&#x;LMVĂ&#x;\eL\MVÂ&#x;

OKĂ&#x203A;JK[ZYINKĂ&#x203A;[ZUSUHOROTJ[YZXOK OKĂ&#x203A;JK K[ZYINKĂ&#x203A;[ZUSUHOROTJ[YZXOK Kaum ein anderes industrielles Massenprodukt Massenprodu hat den Alltag der Menschheit mehr verändert als das Automobil. In Deutschland, wie in vielen anderen Indust Industrieländern, wie z.B. in den USA, Japan und Korea, stellt die Automobilindustrie einen der d bedeutendsten Industriezweige dar. In Deutschland waren im Jahr 2009 ca. 720.000 720.0 Menschen in der Produktion von Autos direkt beschäftigt. Aber wer sind die groĂ&#x;en Autohersteller des Landes? An erster Stelle Volkswagen (VW), 2010 war der Golf. Es kommen dann natĂźrlich! Das meistverkaufte Modell des Jahres Jah Opel, Mercedes, BMW, Audi und Porsche. Sehr wichtig fĂźr die Autoindustrie ist die IAA, IAA die Internationale Automobilausstellung. Frankfurt am Main ist keine Met Metropole, Dieses groĂ&#x;e Event ďŹ ndet alle zwei Jahre in FFrankfurt statt. Keine Autoschau ist so ohner. Fra es groĂ&#x; hat ca. 650.000 Einwohner. Frankfurt Welt präsentieren dort ihre neusten Modelle. wie die IAA. Die groĂ&#x;en Autohersteller der W ist aber die Finanzstadt Deutschlan Deutschlands.

Mit 3,4 Millionen Einwohnern ist Berlin die grĂśĂ&#x;te Stadt Deutschlands. Seit der Vereinigung ist Berlin wieder Hauptstadt. Hier tagt der Bundestag, das deutsche Parlament. Von 1961 bis 1989 war die Stadt durch eine Mauer geteilt. Das Brandenburger Tor ist das Wahrzeichen der Stadt.

nken! Dah Hier gibt es Ăźber 500 Banken! Daher der ier ďŹ ndet jedes Jahr â&#x20AC;&#x17E;Bankfurtâ&#x20AC;&#x153;. Hier I Spitzname = er Welt sta die grĂśĂ&#x;te Buchmesse der statt.

(% ;Xj8lkf_Xklej\iC\Y\ejkXibm\iÂ&#x20AC;e[\ik%;`\8lkf`e[ljki`\`jk\`en`Z_k`^\i@e[ljki`\qn\ )% ;`\8lkf`e[ljki`\`jk\`en`Z_k`^\i@e[ljki`\qn\`^;\lkjZ_cXe[j%Mit 1,7 Millionen Einwohnern ist Hamburg nach Berlin die zweitgrĂśĂ&#x;te Stadt Deutschlands. Die Stadt ist berĂźhmt fĂźr ihren Hafen, den grĂśĂ&#x;ten Hafen Deutschlands. Hamburg ist auch eine Medienstadt. Hier erscheinen die wichtigsten Zeitungen des Landes.

*% MN`jkeXZ_Fg\cle[D\iZ\[\j[\i[i`kk^iÂ?Â?k\8lkf_\ijk\cc\i;\lkjZ_cXe[j% MN`jkeXZ_Fg\cle[D\iZ\[\j[\i[i`kk^iÂ?Â?k\8 *% ;`\@88`jk\`e\n`Z_k`^\8lkfjZ_Xl% +% ;`\@88`jk\`e\n`Z_k`^\8lkfjZ_Xl%,% ;`\@88Ă&#x201D;e[\ka\[\jAX_i`e=iXeb]likjkXkk% 

"Ă&#x;Ă&#x;MTKPM[Ă&#x;]\WĂ&#x;Q[\Ă&#x;[KPVMTTMZŠĂ&#x;Q[S]\QMZ\Ă&#x;QVĂ&#x;LMZĂ&#x; TI[[MÂ&#x;  "Ă&#x;MTKPM[Ă&#x;]\WĂ&#x;Q[\Ă&#x;[KPVMTTMZŠĂ&#x;Q[S]\QMZ\Ă&#x;QVĂ&#x;LMZĂ&#x; TI[[MÂ&#x;

Rothenburg ist ohne Zweifel die schĂśnste mittelalterliche deutsche Stadt. Jedes Jahr besuchen en Ăźber drei Millionen jZ_e\cc\izjZ_Â?e\iz\c\^Xek\izjgfikc`Z_\izk\li\izY`cc`^\izY\hl\d\iz^iÂ?Â?\izbc\`e\i jZ_e\cc\i z jZ_Â?e\i z \c\^Xek\i z jgfikc`Z_\i z k\li\i Touristen die kleine (12.000 Einwohner) bayerische Stadt. Mauern, n, ,FKILQGHGHU *ROILVW ,FKILQGHGHU*ROILVW -DDEHUDXF -DDEHUDXFKWHXUHU TĂźrme und enge Gassen VFKĂšQHUDOVGHU U&RUVD VFKĂšQHUDOVGHU&RUVD ,FKJODXEH charakterisieren das romantische Stadtbild. NatĂźrlich gibt es in der Altstadt keine Autos!

LZMQ]VLb_IVbQO

MĂźnchen ist die geheime Hauptstadt Deutschlands. Es hat 1,3 Millionen Einwohner und liegt im SĂźden, wenige Kilometer von den Alpen entfernt. Alle Touristen kennen das Oktoberfest, das grĂśĂ&#x;te Volksfest der Welt. Und natĂźrlich auch das Deutsche Museum, das grĂśĂ&#x;te Museum der Technik in der Welt.VM]VbMPV12DACHL w tle kaÂżdego rozdziaÂłu â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

w kaÂżdym rozdziale odwoÂłania do kultury krajĂłw DACHL, autentyczne i aktualne zdjĂŞcia, ciekawe teksty informacyjne.


Landeskunde

RUND UM DAS SCHULJAHR Kopiervorlagen zur Landeskunde

Landeskunde

Ciekawa propozycja kulturo- i realioznawcza na ka¿d¹ lekcjê jêzyka niemieckiego, zbiór materia³ów do kopiowania.

7 krêgów tematycznych (kilkadziesi¹t gier i zabaw jêzykowych) u³o¿onych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

6

ÛKXOKT« KSUX_

Û

VXU]GJ`KTOKªVU]ZuX`KTOKÛYqU]TOIZ]GÛ`]Oe`GTKMUÛ`ÛLUXSGSOÛYVmJ`GTOGÛ]URTKMUÛI`GY[ª ]GQGIPO›Û

`GY

UQ›Û˜ÛSOT[Z

ZUVOKrÛZX[JTUzIO X`KHOKMÛOÛLUXSGÛVXGI_

O

KSUX_œÛVXGIGÛ]ÛVGXGINÛR[HªOÛMX[VGINŸÛUSu]OKTOKÛMX_Û]ÛVRKT[S›

GZKXOGq_

GXZ_ÛVXGI_žÛTU„_I`QO›

]GMO

X`KJÛVX`_YZeVOKTOKSÛJUÛMX_ÛSU„TGÛ]VXU]GJ`OfªVU]ZuX`_fÛ]_SU]mÛYqU]TOIZ]GÛ`]Oe`GTKMUÛÛ `ÛLUXSGSOÛYVmJ`GTOGÛ]URTKMUÛI`GY[ª]GQGIPO›ÛÛ GYGJ_ÛMX_œ

RGYmÛJ`OKROS_ÛTGÛMX[V_ÛR[HÛVGX_›Û G„JGÛMX[VGªVGXGÛUZX`_S[PKÛPKJKTÛ`KYZG]ÛJUÛMX_›Û G„J_Û MXGI`Û®]Û[YZGRUTKPÛ]I`KzTOKPÛQURKPTUzIO¯ÛSGÛVXG]UÛUJQX_fÛJ]OKÛQGXZ_Û]ÛIKR[Û`TGRK`OKTOGÛVGX›Û GXmÛZ]UX`eÛUHXG`KQÛOÛUJVU]OGJGPeIKÛS[ÛYqU]U›Û K„KROÛMXGI`U]OÛ[JGÛYOmÛ`TGRK‚fÛVGXmžÛSU„KÛPeÛ `GZX`_SGfžÛGÛZ_SÛYGS_SÛTGH_]GÛVXG]UÛJUÛUJQX_IOGÛJ][ÛQURKPT_INÛQGXZ›Û K„KROÛMXGI`U]OÛTOKÛ[JGÛ YOmÛ`TGRK‚fÛVGX_žÛS[YOÛQGXZ_ÛUJ]XuIOfÛOÛVU`UYZG]OfÛTGÛZ_SÛYGS_SÛSOKPYI[›ÛXGÛQUrI`_ÛYOmÛÛ ]ÛSUSKTIOKžÛQOKJ_Û]Y`_YZQOKÛQGXZ_Û`UYZGPeÛUJQX_ZK›Û_MX_]GÛZKTžÛQZUÛ`HOKX`KÛTGP]OmIKPÛVGX› ÛX}aKÛG[YÛJKTÛUSSKXLKXOKT

Û KRK

GVU`TGTOKÛ[I`TOu]Û`ÛLUXSeÛQGXZQOÛ`ÛVU`JXU]OKTOGSO›

`GY

UQ›Û˜ÛSOT[Z

ZUVOKrÛZX[JTUzIO X`KHOKMÛOÛLUXSGÛVXGI_

O ]OI`KTOKœÛVXGIGÛ]ÛVGXGINÛR[HªOÛOTJ_]OJ[GRTGŸÛUSu]OKTOKÛf]OI`KTOGÛ]ÛVRKT[S›

GZKXOGq_

GXZ_ÛVXGI_žÛSGVGÛQXGPu]ÛTOKSOKIQUPm`_I`T_IN›Û

]GMO

I`TOU]OKÛSUMeÛVX`_TOKzfÛTGÛRKQIPmÛ]OJUQu]QOÛ`ÛQXGPu]ÛTOKSOKIQUPm`_I`T_IN›ÛX`KJÛR[HÛVUÛ ]_QUTGTO[Ûf]OI`KTOGÛ`ÛQGXZ_ÛVXGI_ÛSU„TGÛ]_QUX`_YZGfÛSGVmÛQXGPu]ÛTOKSOKIQUPm`_I`T_INÛÛ OÛ`TGRK‚fÛSOKPYIU]UzIOžÛ`ÛQZuX_INÛ`UYZGq_Û]_YqGTKÛVX`_TOKYOUTKÛ]OJUQu]QO›ÛI`TOU]OKÛSUMeÛ Xu]TOK„ÛUJY`[QGfÛTGÛSGVOKÛSOKPYIGžÛUÛQZuX_INÛSU]GÛ]ÛQGXIOKÛVXGI_›ÛGQUrI`KTOKÛ`GJGTOGÛSU„KÛ YZGTU]OfÛYGSUJ`OKRTKÛTGVOYGTOKÛQGXZQOÛ`Û]GQGIPO›

U`]Oe`GTOK

Û¬ÛžÛÛ¬ÛžÛ‘Û¬Û Û [RO«XKNKT

Û KRK

ZX]GRKTOKÛUQXKzRKrÛSOKPYIGÛJUZ_I`eI_INÛ]_VUI`_TQ[›

`GY

ÛPKJTUYZQGÛRKQI_PTG

ZUVOKrÛZX[JTUzIO

OO

X`KHOKMÛOÛLUXSGÛVXGI_

]OI`KTOGۏÛOېœÛVXGIGÛ]ÛMX[VGINŸÛUSu]OKTOKÛf]OI`KrÛ]ÛVRKT[S›

GZKXOGq_

GXZ_ÛVXGI_žÛVGVOKXÛVGQU]_žÛTU„_I`QOžÛQRKPžÛLRGSGYZX_žÛJq[MUVOY›

]GMO

Ûf]OI`KTO[Û[ZX]GRGTKÛYeÛTGYZmV[PeIKÛYZX[QZ[X_œÛKPßNIPZMßIV[ß MMZß®ßIVßLQMß[\[MMß®ßQV[ßM¯ JQZOM®ßQV[ß][TIVLß®ßI]N[ß IVLß®ßIVßLMVßMMß®ßVIKPßMZTQVß®ßVIKPß+[\MZZMQKPß®ßQVßLQMßZSMQß®ßQVßLQMß KP_MQbß®ßßQVßLQMßTXMVß®ßQVßLQMßI\ZIŸ KPß^MZJZQVOMßUMQVMßMZQMVßIUß MMZß®ßIVßLMZß[\[MMß®ßQUßMJQZOM®ßQUß][TIVLß®ßI]NßLMUß IVLß®ß IUßMMß®ßQVßMZTQVß®ßQVß+[\MZZMQKPß®ßQVßLMZßZSMQß®ßQVßLMZßKP_MQbß®ßßQVßLMVßTXMVß®ßQVßLMZßI\ZIŸßß

fünfundfünfzig

ENDLICH SOMMERFERIEN

KRK

55

Szczegó³owe wskazówki metodyczne do ka¿dego zadania

13

Gotowe karty pracy do kopiowania


Pomiar przyrostu wiedzy z Magnet

POMIAR PRZYROSTU WIEDZY Z MAGNET

Do kursu Magnet zosta³ opracowany zestaw testów umo¿liwiaj¹cych pomiar przyrostu wiedzy uczniów – na pocz¹tek roku szkolnego, po pierwszym semestrze, na koniec roku szkolnego. ÆTesty dostêpne na www.edu-diagnoza.klett.pl

Pomiar przyrostu wiedzy z Magnet to: •

cykliczne monitorowanie postêpów uczniów w nauce w danym roku szkolnym (na pocz¹tek roku szkolnego, po pierwszym semestrze, na koniec roku szkolnego), ró¿ne typy zadañ, w tym zadania charakterystyczne dla egzaminu gimnazjalnego, sprawdzenie umiejêtnoœci i wiedzy uczniów we wszystkich czterech obszarach jêzykowych, informacja o przyroœcie wiedzy i umiejêtnoœciach uczniów dla nauczyciela, dyrektora, ucznia i rodziców.

• • •

Oή! NOW

edu-diagnoza.klett.pl Test diagnostyczny z jêzyka niemieckiego dla uczniów klas pierwszych szkó³ ponadgimnazjalnych

Wskazówki dla ucznia

Data

1.

Klasa Kod ucznia

2. £¹czny czas pracy: 90 minut • •

45 minut – czêœæ I (Rozumienie ze s³uchu) i II (Rozumienie tekstu pisanego) 45 minut – czêœæ III (Reagowanie) i IV (Leksyka i Gramatyka)

3. 4. 5. 6. 7.

Test sk³ada siê z czterech czêœci: I. Rozumienie ze s³uchu II. Rozumienie tekstu pisanego III. Reagowanie IV. Leksyka i Gramatyka £¹czny czas przewidziany na rozwi¹zanie testu wynosi 90 minut. Na czêœæ I i II przewidziano 45 minut, na czêœæ III i IV równie¿ 45 minut. Rozwi¹¿ test samodzielnie. Je¿eli nie umiesz rozwi¹zaæ zadania, nie zgaduj. Zgadywanie fa³szuje wynik testu. Je¿eli zadanie bêdzie dla Ciebie za trudne, opuœæ je. Je¿eli któraœ czêœæ testu stanie siê dla Ciebie za trudna, przerwij rozwi¹zywanie i przejdŸ do nastêpnej. Rozwi¹zania zadañ przenieœ ka¿dorazowo na kartê odpowiedzi.

I. Rozumienie ze s³uchu (25 pkt)

Testy diagnostyczne: • • •

• •

Zadanie 1. (5 pkt) Us³yszysz dwukrotnie piêæ krótkich wypowiedzi. Z podanych odpowiedzi wybierz w³aœciw¹, zgodn¹ z treœci¹ nagrania. Zakreœl literê A, B lub C. Za ka¿d¹ poprawn¹ odpowiedŸ otrzymasz 1 punkt. 1. Wer geht ins Kino? A. Bernd B. Tania C. Barbara

4. Worüber spricht Oskar? A. Über seine Schule B. Über sein Tier C. Über seine Familie

2. Was ist das Lieblingsfach von Katrin? A. Geschichte B. Geografie C. Chemie

5. Woher kommt Anja? A. Aus Italien B. Aus Frankreich C. Aus Deutschland

3. Wo sind jetzt Jutta und Frank? A. Zu Hause B. In der Schule C. Im Jugendzentrum

1

14

do wydrukowania i wykorzystania na lekcji, oferuj¹ pomiar przyrostu wiedzy i daj¹ mo¿liwoœæ otrzymania przejrzystego raportu, dostarczaj¹ informacji na temat kompetencji jêzykowych uczniów z czterech obszarów: mówienie, pisanie, czytanie, s³uchanie, funkcje i œrodki jêzykowe, zawieraj¹ zadania skorelowane z materia³em z podrêcznika, darmowy dostêp dla wszystkich u¿ytkowników kursu Magnet.


Pomiar przyrostu wiedzy z Magnet

PLATFORMA EDUKACYJNA MAGNET

Gwarancja dobrych wyników na sprawdzianie i egzaminie!

Do kursu Magnet zosta³ opracowano zestaw dodatkowych æwiczeñ utrwalaj¹cych zagadnienia z obszaru leksyki i gramatyki. Æwiczenia zosta³y zamieszczone na platformie edukacyjnej w Internecie. Jest to doskona³e wzbogacenie materia³u æwiczeniowego z kursu Magnet, daj¹ce gwarancjê dobrych wyników na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. ÆWiêcej informacji na www.klett.pl

Platforma, o któr¹ prosili nas nauczyciele!

Pomiar przyrostu wiedzy

Oή! NOW

Æwicz i utrwalaj • • • •

zestaw dodatkowych æwiczeñ do zagadnieñ leksykalno-gramatycznych z kursu Magnet, æwiczenia interaktywne, oferuj¹ce kontrolê poprawnoœci wykonania æwiczeñ oraz klucz odpowiedzi, do wykonania online przez uczniów w domu jako praca domowa lub w szkole na „19. godzinie”, doskona³e wzbogacenie zestawu æwiczeñ do kursu Magnet, daj¹ce gwarancjê dobrych wyników na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Dostêpne ju¿ od wrzeœnia 2014!

15


Digitale Bibliothek

JUNG IN EUROPA Fascynuj¹ca podró¿ po krajach DACHL Bohaterowie „Jung in Europa” to m³odzi ludzie zamieszkuj¹cy kraje niemieckojêzyczne: Niemcy, Austriê, Szwajcariê, Liechtenstein i Tyrol Po³udniowy.

„Jung in Europa” to: • • •

gotowy materia³ æwiczeniowy na ka¿d¹ lekcjê. Do ka¿dego odcinka przygotowano æwiczenia przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u wideo, bogaty materia³ filmowy do wykorzystania przez ca³y rok. Serial sk³ada siê z 6 odcinków, ka¿dy a¿ po 10 minut, film do pracy z uczniami o ró¿nym poziomie jêzykowym. Serial mo¿na ogl¹daæ z napisami i bez napisów.

Zobacz przyk³adowy odcinek!

NEUE FREUNDE ¯ycie m³odzie¿y niemieckiej z panoram¹ Berlina w tle! „Neue Freunde” to fabularyzowany serial przedstawiaj¹cy losy m³odych ludzi zamieszkuj¹cych stolicê Niemiec. Ka¿dy odcinek „Neue Freunde” posiada zestaw æwiczeñ przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u filmowego. Film mo¿na ogl¹daæ z napisami i bez napisów.

Zobacz przyk³adowy odcinek!

16


Digitale Bibliothek

DVD MAGNET Zza kamery reportera! • • •

Reporta¿e z ¿ycia m³odzie¿y niemieckiej przygotowane przez Maxa i Lenê, dziennikarzy m³odzie¿owej telewizji. Tematyka odcinków koresponduje z katalogiem tematów egzaminacyjnych. Do ka¿dego odcinka æwiczenia przed, w trakcie i po obejrzeniu filmu. Materia³ dostêpny na www.klett.pl

TREFFPUNKT BERLIN • • • •

Fabularyzowany serial przedstawiaj¹cy losy mieszkañców Berlina. Intryguj¹ce i ciekawe w¹tki prezentuj¹ historie mi³osne, przyjaŸnie, barwn¹ miêdzynarodow¹ kulturê Berlina. Na 3 p³ytach DVD zamieszczono ³¹cznie 24 odcinki. Losy bohaterów mo¿na œledziæ przez trzy lata gimnazjum. Do ka¿dej p³yty DVD dodatkowy zeszyt æwiczeñ z zadaniami przed, w trakcie i po obejrzeniu materia³u wideo.

17

Digitale Bibliothek

Berlin w trzech ods³onach: przyjaŸñ, mi³oœæ, Multi-Kulti


Digitale Bibliothek

PODRÊCZNIK INTERAKTYWNY Podrêcznik interaktywny Magnet zawiera: • • • • •

w pe³ni interaktywne zadania, filmy do ka¿dego rozdzia³u, materia³ audio wkomponowany w podrêcznik, s³ownik dwujêzyczny z wymow¹ poszczególnych wyrazów, zestaw narzêdzi wirtualnych.

Zestaw narzêdzi do pisania i robienia notatek

Mo¿liwoœæ powiêkszania wybranych elementów

Wyznaczenie czasu na wykonanie zadañ, kartkówek

Wpisywanie rozwi¹zañ przy tablicy

S³ownik niemiecko-polski z wymow¹ ka¿dego s³ówka

Zestawienie zadañ na rozumienie ze s³uchu

RADOŒÆ S£UCHANIA, TAM GDZIE ZECHCESZ! Chmura.klett.pl • • • •

wszystkie nagrania do podrêczników i ksi¹¿ek æwiczeñ dostêpne w Internecie, bezp³atny dostêp, bez logowania i rejestracji, do pobrania na komputer, smartfon, tablet, odtwarzacz mp3 i inne urz¹dzenia audio, s³uchasz i uczysz siê tam, gdzie jest to dla Ciebie wygodne – w szkole, w drodze do domu, w wygodnym fotelu.

18


Materia³y dydaktyczne OŒÆ! NOW

ÆWICZENIA LEKSYKALNO-GRAMATYCZNE Utrwalaj i æwicz. Zestaw æwiczeñ leksykalno-gramatycznych do Magnet Do kursu Magnet opracowano nowy zestaw dodatkowych æwiczeñ utrwalaj¹cych zagadnienia z obszaru leksyki i gramatyki z kursu Magnet. Æwiczenia zosta³y zamieszczone w Bazie Wiedzy na www.klett.pl. Jest to doskona³e wzbogacenie materia³u æwiczeniowego z kursu Magnet, daj¹ce gwarancjê dobrych wyników na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym.

Æwiczenia utrwalaj¹ce Magnet

Wortschatz Intensivtrainer und Grammatik Intensivtrainer • • • •

umo¿liwiaj¹ gruntowne wyæwiczenie i utrwalenie s³ownictwa i gramatyki, oferuj¹ ciekawe i ró¿norodne æwiczenia, liczne ilustracje u³atwiaj¹ zrozumienie prezentowanych zagadnieñ, idealne na lekcjê powtórzeniow¹ i przygotowanie przed sprawdzianem.

19

Digitale Bibliothek

dodatkowy trening zagadnieñ gramatycznych i leksykalnych z kursu Magnet, doskona³a pomoc na ka¿d¹ lekcjê, w tym na „19. godzinê”, materia³ dostêpny do pobrania dla nauczycieli pracuj¹cych z Magnet z Bazy Wiedzy na www.klett.pl (jako pliki PDF i Word).

Materia³y dydaktyczne


Materia³y dydaktyczne

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

PORADNIK NAUCZYCIELA

Poradnik dla nauczyciela Magnet oferuje kompleksowe wsparcie dla nauczyciela w postaci: • • • •

wskazówek metodycznych do zadañ z podrêcznika, rozwi¹zañ æwiczeñ z podrêcznika i ksi¹¿ki æwiczeñ, propozycji zadañ domowych, transkrypcji.

ÆPoradnik dostêpny równie¿ po zalogowaniu

na stronie www.klett.pl

KOMPLEKSOWA DOKUMENTACJA SZKOLNA Kompleksowo opracowana dokumentacja szkolna do kursu Magnet umo¿liwia szybkie i bezproblemowe rozpoczêcie pracy z kursem od pierwszej lekcji.

W sk³ad zestawu dokumentów do ka¿dego tomu kursu Magnet wchodz¹:

Program nauczania Opinia doradcy metodycznego Rozk³ad materia³u Rozk³ad materia³u do elektronicznego dziennika np. LIBRUS Plany wynikowe Karta monitoringu realizacji podstawy programowej Przedmiotowy System Oceniania Zobacz pe³ne wersje dokumentów na poziom III.0 i III.1 na do³¹czonej p³ycie CD!

20


Materia³y dydaktyczne OŒÆ! NOW

TESTY I KARTKÓWKI W 4 WERSJACH Do kursu Magnet do ka¿dego tomu opracowano testy i kartkówki w wersji A i B. Ponadto od 2014 roku do Magnet 1 i 2 przygotowano ca³kowicie nowy zestaw testów i kartkówek równie¿ z podzia³em na grupy. W nastêpnych latach przewidziane s¹ nowe testy i kartkówki równie¿ do kolejnych tomów.

Zajrzyj do œrodka. Materia³ na p³ycie CD

A Testy •

Do ka¿dego rozdzia³u testy A i B, ponadto od 2014 roku dodatkowo nowy zestaw testów – ³¹cznie 4 wersje testów do ka¿dego rozdzia³u. Sprawdzanie wszystkich sprawnoœci jêzykowych, w tym zadania na rozumienie ze s³uchu.

Kartkówki

Do ka¿dej z trzech lekcji danego rozdzia³u kartkówki. Kartkówki w wersji A i B, a ponadto od 2014 roku dodatkowy zestaw kartkówek – ³¹cznie 4 wersje kartkówek do danej lekcji.

21

Materia³y dydaktyczne


Materia³y dydaktyczne

PRZEWODNIK DO PRACY Z UCZNIEM DYSLEKTYCZNYM • •

Porady i wskazówki, w jaki sposób realizowaæ poszczególne zadania i æwiczenia z kursu Magnet w pracy z uczniem z dysleksj¹. Zestaw æwiczeñ indywidualizuj¹cych pracê z uczniami maj¹cymi trudnoœci w pisaniu i czytaniu. ÆDostêpny na stronie www.klett.pl

Oή! NOW

Zestaw æwiczeñ dla uczniów z dyskleksj¹ •

Gotowe karty pracy do skopiowania i przekazania uczniom z dysleksj¹. Doskona³y materia³ na zajêcia oraz jako praca domowa.

22


Zajrzyj do œrodka - niezbêdnik CD

MATERIA£Y I PUBLIKACJE DO KURSU MAGNET NA P£YCIE CD Zobacz przygotowane do kursu Magnet publikacje i materia³y!

Najbogatszy zestaw materia³ów dla nauczyciela i ucznia!

Zawartoœæ p³yty CD: 1. Podrêczniki i ksi¹¿ki æwiczeñ Magnet 1-4

Podrêcznik interaktywny Magnet 1

• Spis treœci Magnet 1-4 • Przyk³adowe rozdzia³y z podrêcznika i ksi¹¿ki æwiczeñ Magnet 1-4

• • • •

Film DVD „Jung in Europa” Film DVD „Neue Freunde“ Film DVD „Magnet” Fim DVD „Treffpunkt Berlin”

2. Przygotowanie do egzaminu Repetytorium Magnet – wiêcej ni¿ powtórka Arkusze egzaminacyjne Dzia³y egzaminacyjne w kursie Magnet

5. Przewodnik do pracy z uczniem dyslektycznym

• • • • • •

Programy nauczania Opinia doradcy metodycznego Plany wynikowe Rozk³ady materia³u Rozk³ady materia³u do dziennika elektronicznego Karty monitoringu realizacji podstawy programowej

6. Poradnik nauczyciela

3. Rund um das Schuljahr mit Magnet – Kopiervorlagen zur Landeskunde

• •

Wskazówki metodyczne Scenariusze

4. Digitale Bibliothek

7. Testy i kartkówki

23

Materia³y dydaktyczne

• • •

8. Dokumentacja szkolna na poziom III.0 i III.1 (pe³ne wersje dokumentów)


Zestaw nauczycielski VIP* Jêzyk niemiecki w gimnazjum

Rozpocznij pracê z kursem Magnet i otrzymaj poni¿szy zestaw materia³ów: MATERIA£Y PODSTAWOWE

• • •

Podrêcznik Ksi¹¿ka æwiczeñ Nagrania do podrêcznika i ksi¹¿ki æwiczeñ

BIBLIOTECZKA NAUCZYCIELA • • • • • •

Poradnik dla nauczyciela ze wskazówkami metodycznymi Testy w 4 wersjach NOWOŒÆ Kartkówki w 4 wersjach NOWOŒÆ Pomiar przyrostu wiedzy NOWOŒÆ Pe³na dokumentacja szkolna Przewodnik do pracy z uczniem dyslektycznym

POMOCE DYDAKTYCZNE NOW

O Œ Æ!

• • • •

Repetytorium gimnazjalne Magnet Wortschatz Intensivtrainer A1 NOWOŒÆ Grammatik Intensivtrainer A1 NOWOŒÆ Zestaw æwiczeñ leksykalno-gramatycznych NOWOŒÆ

• • • • •

Film DVD „Jung in Europa" Film DVD „Magnet" Podrêcznik interaktywny Platforma edukacyjna NOWOŒÆ Nagrania w wersji online na www.chmura.klett.pl

DIGITALE BIBLIOTHEK

Chêtnie odpowiemy na wszelkie Pañstwa pytania!

• www.facebook.com/wydawnictwoklett

Infolinia: 61 84 96 223 Czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 8:00-16:00

E-mail: doradcy@klett.pl

Wydawnictwo LektorKlett sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznañ

* Oferta wa¿na do 15.04.2014r. Zestaw VIP zostanie przes³any na podstawie formularza deklaracji do³¹czonego do broszury oraz dostêpnego na www.klett.pl

Broschure jezyk niemiecki gim  
Broschure jezyk niemiecki gim