Issuu on Google+

Preden začnemo

Kaj ti pomaga pri usvajanju znanja iz predmeta slovenščina?

Se ti zdijo znanje in spretnosti, ki si jih razvijaš pri pouku slovenščine, pomembni? Zakaj?

Misliš, da imate četrtošolci po vsej Sloveniji na urniku iste predmete? Kateri predmeti so to?

Kakšne so tvoje izkušnje s predmetom slovenščina? Kaj vse počneš pri tem predmetu?


Kako je sestavljen samostojni delovni zvezek za jezikovni pouk?

… stem, bom

1

Ko odra

2 lice Kate re pok prikazujejo fotograf ije?

3

Naslovnica

Že veš, moraš kate re šole si končati, da pridobiš lic? žele ni pok

Ali kdaj razmišljaš, poklicu, kaj boš po ? ko odrasteš

poglavja

In še moje četrto/zadnje vprašanje.

Moje drugo vprašanje.

Tu je že tretje vprašanje.

6

Radovednih pet

2 Fotografije Ob fotografijah in ob naslovu poglavja razmišljaš, kaj novega boš spoznaval pri enotah znotraj poglavja.

3 Temeljna vprašanja poglavja Cofi te s svojimi vprašanji usmerja v raziskovanje slovenskega jezika. Pogosto te spomni na to, kar že veš. Vprašanja začni brati desno zgoraj in nadaljuj v smeri urinega kazalca.

Moje prvo vprašanje.

1 Naslov poglavja V samostojnem delovnem zvezku je osem poglavij in vsako ima svoj naslov. V kazalu na začetku lahko prebereš naslove teh poglavij in naslove enot, ki so vključene vanje.

4 Naslov enote Naslovi enot so vedno v obliki bistvenega vprašanja. Torej te že naslov enote usmeri v problem, ki ga raziskuješ med uro.

5 Ključne besede enote Ključne besede ti pomagajo izluščiti bistvo. To so temeljni pojmi učne ure. Pomembno je, da jih razumeš in se naučiš pojasniti vsakega od njih. 6 Izhodiščno besedilo V 4. razredu spoznavaš besedila, kot so novica, opis živali, osebe in poklica, prijavnica, jedilni list … Nekatere enote zato vsebujejo tudi besedilo. Ob njem spoznavaš značilnosti določene besedilne vrste, kot sta npr. prošnja in opis. Besedilo je na modrem ozadju.


4 Kaj izvemo iz opisa poklica? 5

Kaj je opis poklica?

Ključne besede • opis poklica

7

Glava, tuhtaj! 1. Kje pilot opravlja svoje delo?

Opis poklica je besedilo, v katerem predstavimo, kje kdo dela v določenem poklicu, kaj dela in kaj pri tem uporablja.

2. Kaj dela pilot? Kaj dela pred letom? In kaj med njim? Kaj naredi po letu? 3. Katere pripomočke uporablja pri svojem delu? 4. Kaj počne, kadar ni na poletu?

8 Dokumentacija so podatki o kakšni stvari. Dokumentacijo o poletu sestavljajo seznam potnikov, podatki o teži prtljage, o količini goriva, o smeri in cilju poleta …

6

Pilot

Ključne besede v opisu poklica so: – delo/kaj oseba dela, – prostor/kje dela in – pripomočki/katere pripomočke uporablja pri delu.

Tudi jaz bi rada postala živinozdravnica, saj bi rada pomagala bolnim živalim.

Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih in je odgovoren za to, da varno in pravočasno prepelje potnike in blago z enega letališča na drugo. Svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala. Preveri in pripravi dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za letalce. Pred letom se posvetuje s člani posadke in organizira njihovo delo. Opravi pregled letala, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu. Med letom sodeluje s kontrolorji letenja, ki delajo na letališču v kontrolnem stolpu. Piloti in kontrolorji v vseh državah na svetu se sporazumevajo v angleškem jeziku. Po končanem poletu preveri in podpiše dokumente o opravljenem poletu. Kadar ne pilotira letala, se usposablja na simulatorju za letenje. Pilot spremlja strokovno literaturo in opravlja teste s področja poznavanja letal in postopkov ob morebitnih nesrečah. Skrbeti mora za svojo telesno pripravljenost in za zdravje, ki se redno preverja na posebnih zdravstvenih pregledih. Osnovni delovni pripomoček pilota je letalo z opremo. Pri delu uporablja tudi priročnike in tabele, ki se nahajajo v letalu ali pa jih nosi v pilotski torbi. Delo je vezano na vsakodnevno izpolnjevanje številnih obrazcev.

86

Katere so ključne besede v opisu poklica?

9

Ko odrastem, bom pilot. Zato že zdaj vadim na simulatorju!

Hočeš vedeti in zmoči še več? 1. Kaj misliš, kje bi lahko bilo objavljeno besedilo o pilotu? Izberi med ponujenimi odgovori. V časopisu./Na spletni strani./V reviji za mlade./ V učbeniku za družbo. 2. Kdo bi ga lahko napisal? In čemu? 3. Koliko odstavkov ima to besedilo? Zakaj misliš, da prav toliko? 4. Kateri podatek iz besedila te je presenetil? 5. Si tudi ti želiš postati pilot? Napiši kratko razmišljanje o tem, zakaj da oz. zakaj ne.

Radovednih pet

Radovednih pet

87

Strani iz enote v poglavju

7 Naloge, vaje, vprašanja … Naloge, ki jih rešuješ ustno ali pisno, sam, v dvojicah ali v skupinah, se navezujejo na obravnavano učno snov ali na besedilo. Namenjene so pogovoru in razmišljanju v razredu, usvajanju znanja, reševanju jezikovnih problemov, ponavljanju in utrjevanju. 8 Rubrika Razmisli in odgovori. Vprašanja v tej rubriki so namenjena razmisleku o tem, kako se učiš in kako napreduješ, kaj vse že znaš in katero znanje oz. zmožnosti moraš še poglobiti. 9 Rubrika Dopolni in pomni. Rubrika je zasnovana kot povzetek vsega tistega, kar se boš naučil skozi reševanje nalog in branje ter opazovanje besedil.

Legenda

branje

govorno nastopanje

pisanje

pogovarjanje

gledanje

poslušanje

igra

delo z računalnikom

Radovednih pet

7


Kako si uredimo zvezek in zapiske v njem? Ključne besede • urejen zvezek • zapiski Živijo! Sem Tine Kovač. Zvezke sem si letos ovil sam. Na nalepke sem napisal svoje ime in priimek, točno v tem zaporedju.

1. Oglej si platnice zvezka. a) Kdo je lastnik zvezka na fotografiji? b) Kaj je lastnik najprej napisal: svoje ime ali svoj priimek? Misliš, da je tako prav? c) Je poimenovan tudi predmet, pri katerem Tine uporablja zvezek? Zakaj? č) Zakaj napišemo še razred, ki ga obiskujemo? d) Kaj pomeni šol. l.? 2. Čemu zvezke in šolske knjige ovijemo? 3. Oglej si zapiske v zvezkih učencev 4. razreda. a) Preberi naslove v zapiskih. Ali so vsi pravilno zapisani? Pojasni. b) S katero barvo so zapisani? c) Kam so učenci zapisali naslove? Se ti zdi to ustrezno? č) Kam so zapisali datume? d) S katero barvo je zapisan ostali del besedila? e) Čemu imata dva od zvezkov rob? f) Katere napake najdeš v zapisih? g) Ali je pisava čitljiva?

8

Radovednih pet


Kaj pomeni Zvezek je ogledalo učenca?

4. Z učiteljem oz. učiteljico se pogovorite, kako boste oblikovali svoje zapiske v zvezku. Dogovorite se, – ali boste v zvezek vsak dan zapisovali datum pisanja in kam ga boste zapisovali, – kako boste pisali naslove, – katero vrsto pisala boste uporabljali, – kaj bo naredil, kdor ima zvezek, ki nima narisanih črt za robove, – kaj boste naredili z delovnimi listi in besedili iz časopisov ali spleta. V mojem zvezku je veliko barv, saj si tako lažje zapomnim snov.

Rad imam urejene zvezke. Iz njih se lažje učim.

Radovednih pet

9


Razmisli in odgovori. Pomisli na svoje lanske zvezke. So ti bili v pomoč pri učenju? Si znal prebrati vse, kar si si zapisal v šoli?

Boš pri pisanju v zvezek uporabljal pisala različnih barv? Zakaj?

Boš letos zapiske oblikoval drugače kot lani? Kaj boš spremenil? Zakaj?

Dopolni in pomni. učenju

barvo ravnilom

večjim i

čitljiva

časop isov

mo podčrta

Zvezek in zapiske v njem uredimo tako, da nam pomagajo pri Naslov učne snovi je dobro napisati z

. črkami in drugačno

. Pisava mora biti

. Dele, ki

so pomembnejši ali si jih težje zapomnimo, poudarimo tako, da jih obkrožimo, ali pobarvamo. Zapiskom lahko dodajamo tudi skice, risbe in slike, ki jih narišemo/naslikamo sami ali pa jih izrežemo iz revij,

, oglasov … Izrezane slike in fotografije prilepimo.

Snov lahko zapišemo tudi v obliki miselnega vzorca ali preglednice. Črte in preglednice lažje rišemo s šablonami ali z

10

Radovednih pet

.


Katere črke slovenske abecede poznamo? Ključne besede • abeceda • male pisane črke • velike pisane črke

So v naslovu te enote pisane ali tiskane črke? Kaj pa na tabli?

1. Razdelite se v dvojice. Zamisli si pisano črko (veliko in malo) in jo s prstom izpiši po zraku. Sošolec naj ugotovi, kaj pišeš. Zapisuj tako dolgo, da bo sošolec ugotovil, katero črko kažeš. Nato vlogi zamenjata. Vajo ponovita še tako, da zapisujeta črke s prstom po hrbtu.

Radovednih pet

11


2. Preberi besedilo. Miha je četrtošolec. Počitnice je preživel pri stricu na deželi. Njegov stric je lovec. Miha je večkrat vzel s sabo na lov. Skupaj sta se povzpela na lovsko izvidnico, s katere sta tiho opazovala srne, zajce in fazane. Miha je pridobil veliko novega znanja o divjih živalih. Komaj čaka, da bo o svoji počitniški dogodivščini pripovedoval v šoli.

Besedilo s pisanimi črkami prepiši v zvezek. Piši čitljivo. 3. Preberi imena v levem stolpcu in nato še priimke v desnem. Iztok Urška Primož Tina Filip Dejanr Peter

Čop Kauzer Žolnir Kozmus Maze Flisar Zavec

Ali so imena in priimki napisani po abecednem redu? Pojasni. Imena in nato še priimke zdaj razvrsti po abecednem redu.

Poveži, kar sodi skupaj. Kaj si dobil? 12

Radovednih pet


4. Kako ste učenci razporejeni v redovalnici? a) Po abecednem redu priimkov. b) Po abecednem redu imen. 5. V čim krajšem času se postavite v kolono po abecednem redu priimkov, nato pa še v vrsto po abecednem redu vaših imen. a) V katerem primeru ste bili uspešnejši? Zakaj? 6. Reši premetanke. ČENIPOTSBER

ČNIKNIVS

ALABT

GINJKA

KEZVEZ

Da ti bo lažje: vse besede so povezane s šolo.

Besede razvrsti po abecednem redu. Na črte jih zapiši s pisanimi črkami.

Uporabi jih v povedih. Ali veš, kaj napišemo na koncu povedi?

7. S sošolcem/sošolko zamenjajta samostojna delovna zvezka. Drug drugemu preglejta 6. nalogo. S kljukico (✓) označi trditve, s katerimi se strinjaš. Zapis je čitljiv.

Zapis je le delno čitljiv.

Črke so pravilno oblikovane.

Črke niso povsem pravilno oblikovane.

Besede so pravilno zapisane.

Vse besede niso pravilno napisane.

Podpis pregledovalca:

Radovednih pet

13


Razmisli in odgovori. Jo znaš povedati oz. napisati v pravilnem zaporedju?

Ali moraš še kaj popraviti? Kako boš to naredil?

Povej ali napiši slovensko abecedo.

Dopolni in pomni. Abeceda je ustaljeno zaporedje

v kateri od pisav, zlasti v latinici.

Latinica je pisava starih Rimljanov. Tudi Slovenci pišemo v V slovenščini uporabljamo male in

. tiskane (npr. m, N, S, r)

črke (npr. m, N , S, r). To pomeni, da uporabljamo abecedo v

različnih oblikah.

Tiskane črke (male in velike) običajno beremo, redkeje jih pišemo (razen kadar pišemo z računalnikom). Samo velike tiskane črke uporabljamo izjemoma, npr. kadar želimo kaj poudariti. Običajno pišemo z malimi pisanimi črkami. Seveda pa smo dolžni uporabljati t. i. veliko začetnico – npr. na začetku povedi in za zapisovanje imen.

14

Radovednih pet


Jaz, moja družina, družba

Kdo so osebe na fotografijah? Ali jih lahko povežeš z naslovom poglavja? Pojasni. Razmisli, kaj ti pove misel Družina je ključ sreče. Razloži jo. Kaj se boste po tvojem mnenju učili v tem poglavju?

Na list papirja nariši svojo družino in jo predstavi v razredu.


Kdo smo? Zakaj smo z vami? Ključne besede • vzdevek 1. Opazuj dečka in deklico ter preberi, kar piše v oblačkih.

Živijo. Jaz sem Filip. Star sem devet let in hodim v 4. razred. Prijatelji in sošolci me kličejo Glavca. Najraje imam delo na računalniku.

Zdravo. Ime mi je Zala. Stara sem devet let in pol. Tudi jaz hodim v 4. razred. Izvolili so me za predsednico razreda in zelo sem ponosna na to.

2. Opazuj dečka Jaka, deklico Nežo in radovednega vohljača Cofija. Dopolni oblačke po vzoru iz prejšnje naloge.

Hov hov hov, jaz pa sem

Pozdravljeni. Jaz sem

Čav. Moje ime je

16

Radovednih pet


3. Kaj lahko dečka in deklici iz 1. in 2. naloge še vprašaš, da jih bolje spoznaš? Napiši tri vprašanja. Razdelite se v manjše skupine in članom svoje skupine preberite vprašanja, ki ste jih napisali. V skupini ugotovite, katera vprašanja se ponavljajo. To so vzdevki.

Pred razredom poročajte o svojih ugotovitvah. 4. Zakaj Filipu pravijo tudi Glavca? Pojasni. Ali veš, kako rečemo besedam Glavca, Hitri, Gumbek, Bistri, Mišica? 5. Imajo tudi tvoji sošolci in sošolke, prijatelji in prijateljice vzdevke? Katere? a) Pojasni, zakaj so jih dobili in ob kateri priložnosti. b) Ali misliš, da je kateri od vzdevkov žaljiv? Zakaj? c) Kako je ime tvojim staršem ter bratom in sestram? Kako pa jih kličeš? č) Ima kdo od njih vzdevek?

6. Pogovori se s starši in starimi starši – povedo naj, katere vzdevke so si dajali, ko so hodili v šolo. So dajali vzdevke tudi svojim učiteljem? Katere? Zakaj? 7. Ali veš, da Prežihov Voranc ni pravo ime našega pisatelja? Katero pa je njegovo pravo ime? Ali veš še za katerega slovenskega književnika, ki ga poznamo po skrivnem imenu? Kako imenujemo izmišljeno, skrivno ime pisatelja, pesnika, slikarja, kiparja, skladatelja …? To je psevdonim.

Dopolni in pomni. je izraz, ki ga dobi oseba po kaki značilnosti. Ne sme biti žaljiv. pa je skrivno ime in priimek oseb, navadno umetnikov, ki želijo prikriti svoje pravo ime.

Radovednih pet

17


Kako se predstavimo? Na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • predstavljanje • vljudnost 1. S sošolcem ali sošolko zaigrajta kratek spoznavni pogovor med neznanima vrstnikoma (na primer na morju, na taborjenju, na treningu). Po vsakem odigranem pogovoru se s sošolci in sošolkami pogovorite, – o čem sta se pogovarjala, – kaj sta o tem povedala, – kako sta se pogovarjala. Bi jima še kaj svetovali? 2. Preberi besedilo. MARKO:

Živijo. Jaz sem Marko Cedilnik, tvoj novi sošolec. Prihajam iz Bele krajine, iz Metlike. Pred kratkim smo se preselili v vaš kraj, zato bom tu nadaljeval šolanje. MARTINA: Živijo. Jaz pa sem Martina. Me veseli, da sva se spoznala. MARKO: Oprosti. Kako ti je ime? Nisem dobro slišal. MARTINA: Martina sem. Stanujem čisto blizu šole. Samo deset minut hoje imam do šole.

3. Razmisli in povej. a) Kdo se je pogovarjal? b) Kje sta se verjetno pogovarjala? c) O čem sta se pogovarjala? č) Od kod sta dekle in fant? d) S katero besedo je fant začel pogovor? S katero pa dekle? Je to v redu? 4. Opazuj fotografijo na karei sta Martina in Marko. a) Ali sta se fant in dekle pogovarjala vljudno? Iz česa to sklepaš? b) Ali misliš, da sta med pogovorom gledala drug drugega? Je to v redu? Pojasni. c) Ali misliš, da si govorca smeta skakati v besedo? Pojasni.

18

Radovednih pet


5. Odgovori. a) Katerega podatka o sebi Martina ni povedala, Marko pa ga je? b) Je to moteče?

DA

NE

Pojasni. 6. Opazuj ilustracijo in dopolni oblačke.

, Katja. Ana Pečar. Vesela Mama, rada

sem, da sem te

Dober dan,

spoznala.

bi ti predstavila svojo Katjo.

Pečar. Jaz sem

Katja, to je moja .

Kos.

7. Razmisli in odgovori.. a) S katerim pozdravom je Katja Kos pozdravila gospo Pečar? b) S katerim pozdravom bi Katja še lahko pozdravila gospo Pečar? c) S katero besedo je Katja nagovorila gospo Pečar? č) Je to potrebno? Zakaj? Radovednih pet

19


8. Preberi besedila.

Lovro je lani končal 3. razred v osnovni šoli v Kranju. Zdaj šolanje nadaljuje v Celovcu, kamor se je družina preselila za pol leta. Trenira plavanje in igra harmoniko. Miha je učenec 5. razreda jeseniške osnovne šole. Njegov oče je Francoz, mama pa Slovenka, zato govori slovensko in francosko. Rad bere slovenske in francoske mladinske knjige, še raje pa potuje. Moja prijateljica Adrijana je Pirančanka. Stara je deset let. Zelo rada ima šport. Najraje pleše; že drugo leto je članica domačega plesnega kluba. Ob nedeljah rada spi.

9. Dopolni preglednico s podatki iz besedil. OD KOD JE?

Miha

Lovro

Adrijana

20

Radovednih pet

V KATERI RAZRED HODI?

KATERI SO NJEGOVI/NJENI KONJIČKI?


10. Ustno predstavi osebe na fotografijah. Pomagaj si s podanimi podatki. - Tilen - 11 let - Mengeš - kolesarjenje - plavanje - angleščina - nemščina

- Janez - 25 let - Vrhnika - kuhar - gledanje televizije - tek - angleščina - italijanščina

- Emina - 10 let - Sarajevo - učenka 5. razreda - bosanščina - slovenščina - pogovor s prijateljicami - ples

11. Razmisli, kako si predstavil osebe iz 10. naloge. S kljukico (✓) označi, kaj drži. V CELOTI

DELNO

MORAM ŠE IZBOLJŠATI

Moje govorjenje je bilo razločno in naravno. Moje govorjenje je bilo primerno glasno. Moje govorjenje je bilo tekoče in razumljivo. Uporabljeni so bili vsi podatki iz preglednice. Ni bilo ponavljanja istih besed. Moje govorjenje je bilo v knjižni slovenščini.

S sošolci in sošolkami ter z učiteljico ali učiteljem se pogovorite o tvojem nastopu. Povedo naj, ali se strinjajo s tvojo oceno predstavitve. Radovednih pet

21


Razmisli in odgovori.

Kaj ste izvedeli o predstavljanju?

Ste se naučili tudi kaj novega? Kaj?

Ali se po spletu predstaviš z istimi podatki kot v govornem nastopu pred sošolci? Zakaj? S katerimi pozdravi pozdraviš znano osebo? S katerimi pa pozdraviš neznano osebo?

Dopolni in pomni. Kadar se predstavimo neznani osebi, jo najprej pozdravimo, nato povemo svoje in

. Povemo, od kod smo, koliko smo

stari, v katero šolo hodimo, kateri so naši konjički, s čim se ukvarjamo itd. Pri predstavljanju gledamo drug v drugega, spoštujemo sogovorčevo govorjenje in mu ne skačemo v . Lahko si tudi sežemo v roke, tako smo še vljudnejši.

22

Radovednih pet


Kako izpolnjujemo vprašalnik o osebnih podatkih? Ključne besede • osebni podatki • vprašalnik oz. obrazec

Konjiček ali hobi je najljubše delo v prostem času.

1. Dopolni s podatki o sebi. OSEBNI PODATKI Ime:

Priimek:

Starost:

Datum rojstva:

Kraj rojstva: Domači naslov: E-naslov: Številka prenosnega telefona: Ime osnovne šole: Razred: Zunajšolske dejavnosti: Konjički: Kateri podatki si navedel v rubriki Domači naslov? Radovednih pet

23


Dodaj še nekaj podatkov o sebi. OSEBNI PODATKI Najljubša knjiga: Najljubši šport: Najljubša barva: Najljubši film: Najljubša jed:

2. Ustno se predstavi pred razredom. Pomagaj si s podatki iz 1. naloge. Sošolci in sošolke naj te pozorno poslušajo, nato pa povedo svoje mnenje o tvojem nastopu. V svoji predstavitvi bodi pozoren na rabo knjižnega jezika. 3. Preberi besedilo. Tanja Vidmar živi v Idriji. Letos poleti bo dopolnila 14 let. Visoka je 165 centimetrov in težka 54 kilogramov. Po končani osnovni šoli bi šolanje rada nadaljevala na srednji glasbeni šoli, saj že sedem let igra flavto. V svojem prostem času veliko bere. Ukvarja se tudi z gimnastiko. Poleg angleščine govori še italijansko.

Dopolni vprašalnik s Tanjinimi podatki. IME PRIIMEK KRAJ BIVANJA KONJIČKI TUJI JEZIKI

24

Radovednih pet


4. Oglej si posnetek. 5. O čem govori posnetek? 6. Odgovori. a) Kdo je želel dobiti Janjine osebne podatke? b) Ali je Janja zaupala svoj osebni podatek? c) Komu Janja ne sme zaupati svojih osebnih podatkov? 7. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Ali zdravniki in policisti lahko posredujejo osebne podatke komurkoli? Pojasni. b) Kje je treba biti še posebej previden pri posredovanju osebnih podatkov? Zakaj? 8. Kateri zakon zahteva od nas, da zaupamo svoje osebne podatke določenim osebam, npr. zdravniku in policistu? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. a) Zakon o varstvu okolja. b) Zakon o varstvu potrošnikov. c) Zakon o varstvu osebnih podatkov. č) Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 9. Predstavi se pisno. Svoje besedilo napiši v zvezek ali na list papirja, lahko pa tudi na računalnik.

Radovednih pet

25


Razmisli in odgovori.

Kako izpolnjuješ vprašalnik o osebnih podatkih?

Naštej nekaj osebnih podatkov.

Ali lahko svoje osebne podatke zaupaš neznani osebi?

Dopolni in pomni. Besedilo iz 1. naloge je obrazec oz.

o osebnih podatkih.

Izpolnjujemo ga tako, da na ustrezna mesta napišemo zahtevane osebne podatke. Kot osebne podatke navajamo ime in

, datum rojstva, kraj

, domači naslov, elektronski naslov, številko prenosnega telefona, , razred itd. Svojih osebnih podatkov ne smemo zaupati komur koli. Lahko jih zaupamo uradnim osebam, npr. učitelju, ravnatelju, razredničarki, zdravnici.

Kadar se predstavljamo ustno, povemo najprej svoje rojstno

, nato

(npr. Marko Cedilnik). Enako je pri pisnem predstavljanju.

še svoj

Le v seznamih (npr. v učiteljevi redovalnici) je zaradi abecednega reda in večje preglednosti najprej napisan (npr. Cedilnik, Marko).

26

Radovednih pet

in za tem ime, vendar je med njima vejica


Kaj je prijavnica in čemu jo izpolnjujemo? Ključne besede • prijavnica 1. Odgovori na Jakova vprašanja.

Si že kdaj sodeloval v Cici Veseli šoli? Če, pripoveduj, kako je bilo. Zakaj si se prijavil?

Cici Vesela šola je priloga revij Ciciban in Cicido.

V njej se učimo zabavno in igrivo! V Cici Veseli šoli je veliko didaktičnih nalog, to pomeni, da so poučne.

2. Preberi besedilo. Cici Vesela šola Cici Vesela šola nam vsak mesec prinese novo zanimivo temo na srednjih straneh revije Cicido – s področja kulture, narave, športa …, kar je lahko spodbuda za raziskovanje, pogovor, obisk knjižnice, skupno preživljanje prostega časa. Objavljamo skrbno premišljene igrive didaktične naloge za razvijanje številskih in prostorskih predstav, razvrščanja, logičnega mišljenja ... Ovce in jagenjčki, koze in kozlički Septembrska Cici Vesela šola nam z nazornimi naravoslovnimi fotografijami in jedrnatim besedilom predstavi domače koze in ovce ter širše sorodstvo z osnovnimi značilnostmi obeh živalskih vrst.

S črkami v šoli in na jesenskem pikniku Oktobra se v Cici Veseli šoli godijo zabavne in čudežne reči: pridružimo se 25 navihanim črkam v razredu med šolskim odmorom in popoldne na pikniku. Če abecede še ne znamo, se je mimogrede naučimo.

Radovednih pet

27


Čutila Novembra odkrivamo vznemirljivi svet z vsemi čuti. Vid, okus, tip, sluh in voh nam odkrivajo lepoto in raznolikost sveta ter prebujajo v nas različne občutke. Cici Veselo šolo pripravlja Darja Bricelj, specialna pedagoginja, ki dela v Bolnišnični šoli v Ljubljani. Zlate Grimmove pravljice Decembra tudi s Cici Veselo šolo stopamo v pravljični svet, v svet pravljic bratov Grimm. Leta 1812 sta brata Jacob in Wilhelm Grimm objavila prvo knjigo Otroških in hišnih pravljic s 86 zgodbami. Ob 200. obletnici prve objave te knjige je izšla knjiga Zlate Grimmove pravljice s slikami Jelke Godec Schmidt in v prevodu Polonce Kovač, mi pa smo njunim pravljicam posvetili celo Cici Veselo šolo. Pripravila jo je Jelka Godec Schmidt. Matematika okrog nas Psihologinja Nataša Bucik nam matematiko ponudi malo drugače kot šolski učbeniki. Spomni otroke in odrasle, kje vse v vsakdanjem okolju in početju se srečujemo z matematiko. Umetnost V februarskih Cici Veselih šolah že leta predstavljamo različna področja človekovega umetniškega snovanja.

Moja domovina Slovenija Marca se v Cicidoju povzpnemo na bližnji hribček ali goro in se razgledamo po Sloveniji.

Življenjska raznovrstnost Aprila vedoželjnemu otroku odgovarjamo na težka vprašanja, na primer: kaj je življenjska raznovrstnost, zakaj je tako pomembna za vsa živa bitja na Zemlji, kako je z življenjsko raznovrstnostjo v Sloveniji. Živa in neživa narava Kako otroku razložiti, da se potok sicer giblje, ni pa živ, kot je živ na primer zajček? In da se rastlina giblje, čeprav se zdi precej negibno bitje?

28

Radovednih pet


Tale Cici Vesela šola je pa res vesela! Besedilo sem prebral na spletni strani. Verjetno ga je prejela tudi naša učiteljica.

3. Odgovori v povedih. a) O čem govori besedilo? b) Komu je namenjeno? c) Na kaj vabi to besedilo? č) Kaj je Cici Vesela šola? d) Kje najdeš ta podatek? e) Kaj se lahko naučiš v Cici Veseli šoli? Napiši pet stvari. 4. Kaj je besedilo iz 2. naloge? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. a) Naročilnica za reviji Ciciban in Cicido. b) Vabilo v Cici Veselo šolo. č) Prijavnica za sodelovanje v Cici Veseli šoli. Radovednih pet

29


5. Preberi trditve o Cici Veseli šoli. Dve sta napačni, zato ju prečrtaj. a) Naloge za reševanje nalog v Cici Veseli šoli najdemo na srednjih straneh revije Cicido. b) Znanje, pridobljeno v Cici Veseli šoli, spodbuja k nadaljnjemu raziskovanju. c) V Cici Veseli šoli spoznavamo nove stvari na zabaven način. č) V Cici Veseli šoli spoznavamo iste učne predmete kot v šoli. d) V Cici Veseli šoli se vsak mesec obravnava druga tema. e) Decembrske naloge za Cici Veselo šolo je pripravila slikarka. f) Matematične naloge v Cici Veseli šoli odkrivajo uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. g) Naloge v Cici Veseli šoli se ocenjujejo. 6. Razmisli a) Ali veš, zakaj Cici Vesela šola obravnava umetnost prav v mesecu februarju? b) Kdaj v Cici Veseli šoli raziskujemo svoje okolje? c) O čem razmišljamo v aprilu? 7. Katera tema v Cici Veseli šoli se ti zdi najbolj zanimiva? Zakaj? Bi dodal še katero temo?

30

Radovednih pet


8. K besedilu je priložena prijavnica za sodelovanje v Cici Veseli šoli. Oglej si izpolnjeno prijavnico.

Prijavnica za Cici Veselo šolo Prosimo, da Prijavnico izPolnite s tiskanimi črkami.

BLED Šola ali vrtec: OSNOVNA ŠOLA BLED Davčna številka šole/vrtca: 75369608 Ulica: ČOPOVA 21 Kraj: Bled Poštna številka: 4260 Telefon: 031 723 755 Ime in priimek mentorice/mentorja: MANCA ZUPANČIČ E-pošta: MANCA.ZUPANCIC@GMAIL.COM Občina:

Podpis mentorice/mentorja:

Podpis ravnatelja/vodje:

Datum prijave:

Žig vrtca/šole

6. 1. 2014

Število otrok, ki sodelujejo v cici veseli šoli V VRTCU: V 1. RAZREDU: V 2. RAZREDU: V 3. RAZREDU: V 4. RAZREDU:

22

Prijavnico za tekmovanje v Cici Veseli šoli pošljite najkasneje do 10. januarja na naslov: založba mladinska knjiga, izobraževalno založništvo – revije, slovenska c. 29, 1000 ljubljana. Med pravočasno poslanimi prijavnicami bomo izžrebali 20 šol in 20 vrtcev. Nagradili jih bomo s knjigami, eno šolo in vrtec pa bomo na ciciveselošolski dan obiskali z lutkovno predstavo. Tajnica Cici Vesele šole: Brigita Oven Telefon: 01 241 32 20, fax: 01 425 28 36, e-pošta: brigita.oven@mkz.si

Sponzorji Cici Vesele šole so: Abanka, Pošta Slovenije, Zavarovalnica Triglav.

CVS_prijavnica_2012-2013.indd 1

18.9.12 10:25

Mentor je svetovalec, ki z nasveti in pojasnili vodi in usmerja mladega neizkušenega človeka.

Radovednih pet

31


9. Ali je besedilo iz 8. naloge obrazec? Pojasni. Kje je bilo verjetno objavljeno? Po čem tako sklepaš? 10. Odgovori v povedih.

a) Komu je namenjena prijavnica?

b) Na kaj vabi organizator?

c) Kdo izpolni prijavnico?

č) Koga mentorji lahko prijavijo na Cici Veselo šolo?

d) Kdo podpiše prijavnico?

e) Kam je treba poslati izpolnjeno prijavnico?

f) Ali se prijavnico lahko pošlje tudi po elektronski pošti? Kako to veš?

g) Do kdaj jo je treba poslati?

Sponzor je posameznik ali podjetje, ki kako dejavnost denarno podpre v reklamne namene. Pravimo mu tudi podpornik ali pokrovitelj.

32

Radovednih pet


11. Poveži, kar spada skupaj. Brigita Oven

Manca Zupančič

sponzorji Cici Vesele šole

tajnica Cici Vesele šole

mentorica šolske Cici Vesele šole

Abanka, Pošta Slovenije, Zavarovalnica Triglav

12. Poišči prijavnico, lahko tudi na spletu. Izpolni jo, prinesi v šolo in nalepi na večji plakat. Predstavi jo sošolkam in sošolcem.

Razmisli in odgovori. Je prijavnica hrana, ki ti prija?

Je mogoče ženska, ki se prijavlja?

Je prijavnica kraj za prijavo?

Nič od tega! Gotovo je prijavnica prijateljica.

Dopolni in pomni. Prijavnica je

za prijavo, s katerim se

k dani dejavnosti. Izpolnimo jo tako, da na ustrezna mesta napišemo zahtevane podatke. Pogosto je iz

delov: iz vabila, v katerem je predstavljena dejavnost,

in iz prijavnice za sodelovanje na dejavnosti.

Radovednih pet

33


Kako izpolnjujemo prijavnico in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • prijavnica • jezikovna pravilnost 1 Si že kdaj izpolnil prijavnico? Če si, pripoveduj o tem. S čim si imel težave? 2. Preberi besedilo. POZDRAVLJEN, UČENEC! POZDRAVLJENA, UČENKA! VABLJEN/VABLJENA SI NA PRAVLJIČNO BRALNO NOČ V BOMO BRALI, NATO PA V ŠOLI

. OB

. PO BRANJU TE ČAKAJO MIRNO SPANJE

IN SLADKE SANJE. V PETEK ZJUTRAJ BOMO

IN NADALJEVALI S

.

PRIČAKUJEMO TE V ČETRTEK, 20. 12. , OB 18. URI V JEDILNICI ŠOLE. S SABO IMEJ PRIBOR ZA OSEBNO HIGIENO, DEBELEJŠO ODEJO, BLAZINO IN PIŽAMO, DA BOŠ LAHKO UDOBNO SPAL/SPALA. UČITELJICE 2. TRILETJA ........................................................................................................................................................................................................................................................................ Podpisani starši prijavljamo svojega otroka iz

razreda na Pravljično bralno noč v šoli, kjer bo tudi prespal.

Telefonska številka za nujna sporočila: Moj otrok bo v petek zjutraj v šoli zajtrkoval, zato naročam zajtrk po ceni 0,50 EUR. DA NE (Obkrožite ustrezno.) Prijavnico je treba oddati razredničarki do ponedeljka, 17. 12.

Podpis staršev:

34

Radovednih pet


3. Odgovori. a) Kdo je napisal besedilo? b) Komu je namenjeno? c) Na kaj avtorji vabila vabijo? č) Kdaj bo potekala dejavnost in kje? d) Kako bo potekala dejavnost? 4. Kaj je besedilo iz 2. naloge? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. a) Prijavnica za Pravljično bralno noč. b) Predstavitev Pravljične bralne noči. c) Vprašalnik o učenčevih osebnih podatkih. č) Vabilo na Pravljično bralno noč in prijavnica zanjo. Ali je dejavnost, h kateri vabi organizator, predstavljena? DA NE Pojasni. 5. Obkroži črko pred pravilno trditvijo. V Pravljično bralno noč a) morajo svojega otroka prijaviti starši. b) se lahko vsak učenec prijavi sam. c) prijavijo učenca učiteljice 3., 5. in 6. razreda. č) prijavi učenca ravnateljica šole. V Pravljično bralno noč se učenec lahko prijavi a) po navadni pošti. b) pri razredničarki. c) po elektronski pošti.

Radovednih pet

35


Pravljična bralna noč bo trajala a) eno noč in en dan. b) dve noči. c) eno noč. 6. Razmisli. a) Kdo lahko izpolni prijavnico? b) Kdo pa jo mora podpisati? c) Zakaj? 7. Kako je prav? a) Podpisani starš. b) Podpisani starši. c) Podpisana starša.

Prav je rešitev c! Imam namreč mamo in očeta – to pa je dvojina.

Nimaš prav! V knjižnem jeziku uporabljamo samo obliko starši.

8. V 12. nalogi prejšnje enote (str. xx) si izpolnil prijavnico in jo pnalepil na plakat. Preveri, ali je vse napisano prav. Svetuj še sošolcem in sošolkam, če meniš, da so napravili katero napako. Pomaga ti lahko tudi učitelj oz. učiteljica.

Dobro si je zapomniti napake! Na napakah se učimo! Se strinjaš?

9. Prijavnico v 2. nalogi izpolni sam, podpišejo naj jo starši. Nato jo pokaži učitelju oz. učiteljici, ki ti bo povedal/povedala, ali je vse napisano prav.

36

Radovednih pet


Razmisli in odgovori.

Kdo se mora podpisati na prijavnico? Zakaj?

Kdo prijavi otroka k dejavnosti?

Kako izpoljnjujemo prijavnico? Katere črke so najprimernejše? Zakaj?

Dopolni in pomni. Prijavnico moramo izpolniti

; v njej ne smemo ničesar popravljati.

Izpolnimo jo lahko sami, podpisati pa se morajo

; s podpisom

zagotavljajo organizatorju dejavnosti, da sprejemajo pogoje sodelovanja in zagotavljajo plačilo morebitnih denarnih prispevkov (npr. za zajtrk). Če se prijavljamo po spletu, moramo biti previdni pri posredovanju svojih osebnih podatkov.

O posredovanju svojih osebnih podatkov po spletu se pogovorite s starši in z učitelji

Radovednih pet

37


Zakaj pišemo nekatere besede z malo začetnico, druge pa z veliko? Ključne besede • mala in velika začetnica • lastna imena • občna imena

V tej in naslednji enoti piši samo s pisanimi črkami, prosim.

1. Opazuj besede ob svojih prijateljih.

učenec Filip

deklica Zala

pes Cofi

Prepiši besede, ki so v oblačkih napisane z malimi začetnicami. Prepiši besede, ki so v oblačkih napisane z velikimi začetnicami. Obkroži črko pred pravilnima odgovoroma. Z besedami učenec, deklica, pes poimenujemo a) vrsto oseb, živali. 38

Radovednih pet

b) posamezno osebo, žival.


Z besedami Filip, Zala, Cofi poimenujemo a) vrsto oseb, živali.

b) posamezno osebo, žival.

2. Prepiši ustrezno besedo na črto. DED MARTIN, BABICA MAJDA, OČE IZTOK, MAMA SONJA, BRAT TOMAŽ, SESTRA MANCA,

ded

Iztok

Tomaž

Majda mama Manca

Izhajaj iz zgornjih primerov in dopolni povedi a in b dopolni z ustreznimi besedami, nato izberi in ob poševnici obkroži pravilno besedo. a) Vrsto oseb poimenujemo z besedami

,,

ded ,

, .

Martin

b) Posamezno osebo pa poimenujemo z besedami

,,

,

,

, ,

.

Razmisli in ob poševnici obkroži pravilno besedo. Besede iz povedi a pišemo z malo/veliko začetnico. Besede iz povedi b pišemo z malo/veliko začetnico. 3. Spomni se imen oseb in živali Vpiši jih v preglednico. prijateljica soseda stric sestrična maček pes papagaj

Radovednih pet

39


Dopolni. a) V levem stolpcu so napisane vrste oseb (npr. prijateljica,

)

,

in vrste živali (npr.

).

b) V desnem stolpcu pa so napisane posamezne osebe (npr.

) in posamezne živali (npr.

).

, ,

Dopolni z besedama občna in lastna. Nato izberi in obkroži pravilno besedo. c) Besede, s katerimi poimenujemo vrste oseb ali živali, so splošna oz. imena. Pišemo jih z malo/veliko začetnico.

č) Besede, s katerimi poimenujemo posamezno osebo ali žival, so imena. Pišemo jih z malo/veliko začetnico.

posebna oz.

4. Prepiši v preglednico. pravljica Sapramiška, pesem Žabeceda, knjiga Ostržek, opera Hrestač, predstava Obuti maček, pripoved Drejček in trije Marsovčki VRSTA STVARI

POSAMEZNA STVAR

pravljica Sapramiška

Pridi bližje, ti, muha z malo začetnico

Drejček in trije Marsovčki Ob poševnici obkroži pravilno rešitev. V levem stolpcu so besede napisane z veliko/malo začetnico, saj poimenujejo vrsto stvari. V desnem stolpcu so prve besede napisane z veliko/malo začetnico, saj poimenujejo posamezno stvar.

40

Radovednih pet


5. K občnim imenom pripiši lastna imena iz oblačkov. bratranec

Žogica Marogica

pesnica pravljica

Svetlana Makarovič

pesmica Bele snežinke

predstava kraj

Primorec

prebivalec pokrajine film

Anže

papagaj Maribor Kekčeve ukane

Koki Brkonja Čeljustnik

S katero začetnico so napisane besede na levi strani? Zakaj? S katero začetnico so zapisane prve besede imen v oblačkih? Zakaj? Izberi pet občnih in pet lastnih imen ter jih uporabi v povedih. Povedi napiši v zvezek.

Radovednih pet

41


6. Besede napiši v ustrezni stolpec. FRANCE, TRIGLAV, REKA, GOSPA, ZDRAVLJICA, SOČA, HRIB, SLOVENEC, DEČEK, ZNANEC, KOVAČIČ, POHORJE, RAVNATELJ, KONJ, PEDENJPED, DOLINA LASTNO IME

OBČNO IME

France Prešeren je avtor besedila Zdravljice, avtor njene melodije pa je skladatelj Stanko Premrl..

Sedma kitica Zdravljice je slovenska himna.

Triglav je najvišji vrh v Julijskih Alpah.

7. K občnim imenom napiši poljubna lastna imena.

42

mesto

reka

pokrajina

pesnik

pravljica

pevka

planet

država

športnik

gora

Radovednih pet


Dopolni. Kako so napisana občna imena? Z

začetnico.

Kako so napisana lastna imena? Z

začetnico.

8. Obkroži besede, s katerimi poimenuješ posamezno osebo in žival. lizika, Liza, Cofi, cof, cofek, golob, Golob, kos, Kos, kovač, Kovač, Pika, pika, pikapolonica, Lisko, lisa Utemelji svojo odločitev.

Razmisli in odgovori. No, zdaj pa že znaš, kajne. Saj ni težko! S svojimi besedami razloži, zakaj nekatere besede pišemo z veliko začetnico, druge pa z malo.

Če ne gre, poglej v pravili v rubriki Dopolni in pomni.

Dopolni in pomni. Besede učenec, pes, pravljica pišemo z

začetnico. Z njimi

poimenujemo vrsto oseb, živali in stvari. Imenujemo jih splošna oz. imena. Besede Jaka, Cofi, Žabeceda pišemo z

začetnico.

Z njimi poimenujemo posamezno osebo, žival, stvar. Imenujemo jih posebna oz. imena.

Radovednih pet

43


Katera lastna imena poznamo in kako jih pišemo? Ključne besede • lastna imena bitij • zemljepisna lastna imena • stvarna lastna imena 1. Prepiši lastna imena v ustrezni stolpec.

Gregorčičeva ulica Prešeren Cerkniško jezero Zdravljica Kočevje Ciciban Glavca Muri Milena Zvezdica Zaspanka Triglav Pekarna Mišmaš

LASTNA IMENA BITIJ

44

Radovednih pet

ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA

STVARNA LASTNA IMENA


Med lastna imena bitij spadajo tudi vzdevki, imena živali in domišljijska imena, npr. Pepelka.

Dopolni. skupine:

Lastna imena delimo v ,

.

in

začetnico.

Pišemo jih z

2. Dopolni preglednico s svojimi primeri. LASTNA IMENA _____________

ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA

___________________________

Erika Zverjasec

Izberi pet besed in jih uporabi v povedih. Povedi napiši v zvezek. 3. Razmisli in reši naloge. a) Napiši naslove treh knjig, ki jih rad bereš. ,

,

b) Napiši naslove treh časopisov ali revij, ki jih poznaš. ,

,

c) Napiši imena treh krajev, ki jih poznaš. ,

,

č) Kako si napisal vse besede v tej nalogi? Z

začetnico.

Zakaj si jih tako napisal? 4. Iz 6. naloge v prejšnji enoti prepiši stvarni lastni imeni.

,

Pojasni svojo odločitev.

Radovednih pet

45


5. Iz prve preglednice v enoti Kako izpolnjujemo vprašalnik o osebnih podatkih? (str. xx) prepiši lastna imena. LASTNA IMENA BITIJ

ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA

STVARNA LASTNA IMENA

6. Opazuj zapise nekaterih besed v povedih ob sličicah.

Naša Lučka rada piha regratove lučke.

Sosedova Neža joka, ker je stopila na bodečo nežo.

Gospod Kos, ali slišite, kako lepo poje kos?

Kaj se ti zdi v povedih nenavadno? Razloži rabo velike in male začetnice v zapisu besed v povedih. 7. Prepiši povedi s pisanimi črkami. a) POGLEJ, POGLEJ, NAŠ CICIBAN BERE CICIBANA. b) NAŠA JAGODA NE JE JAGOD, KER JE ALERGIČNA NANJE. c) GOSPOD GOLOB JE SKOZI OKNO OPAZOVAL GOLOBA. Kako so v tvojih povedih napisane besede CICIBAN, JAGODA in GOLOB? Pojasni svoj odgovor. 46

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Naštej vrste lastnih imen, prosim.

Kaj poimenuješ z besedami Ivo, Slovenija, Pedenjped?

S katero začetnico jih napišeš? Zakaj?

Dopolni in pomni. Lastna imena so treh vrst: 1. lastna imena

(npr. oseb, živali),

2.

lastna imena (npr. krajev, držav),

3.

lastna imena (knjig, filmov).

Radovednih pet

47


Iz oči v oči v mojem jeziku

Kaj počnejo otroci na fotografijah?

Kaj pomeni iz oči v oči?

Kaj misliš, kaj se boste četrtošolci naučili v tem poglavju?

Kateri jezik je tvoj materni jezik?


Se znamo pogovarjati? Ključne besede • pogovor • neuradni pogovor • sogovorec, sogovorka Stoodstotno!

1. Reši test in se preveri. SAMO ZA DEKLETA

SAMO ZA FANTE

Kakšna sogovorka si?

Kakšen sogovorec si?

Se prijateljice in prijatelji radi pogovarjajo s tabo? Preveri, kako dobra si v tem kratkočasnem početju.

S kom se najraje pogovarjaš? Preveri, kako dobro se znajdeš v različnih pogovornih položajih.

1. Med odmorom sošolka igra igrice na mobilnem telefonu. Kaj storiš? a) Pustim jo, naj počne, kar hoče. Tudi sama izvlečem telefon iz torbe. b) Zakličem ji z drugega konca učilnice in vprašam, ali je naredila domačo nalogo iz slovenščine. c) Pristopim in jo vprašam, kako je preživela včerajšnje popoldne.

1. Tvoj najboljši prijatelj je matematiko pisal zadostno, čeprav je sicer odličnjak. Je na robu joka. Greš do njega. Kaj mu rečeš? a) Rečem mu: »Saj boš popravil!« b) Pristopim in začnem tarnati, kako zelo zahteven test je bil. c) Vprašam ga, katere naloge so mu delale težave, in mu ponudim pomoč.

2. Sošolec ti nekaj pripoveduje, a ti ga ne poslušaš zbrano. Kaj narediš, ko te on na to užaljeno opozori? a) Hudo mi je, a ne vem, kaj naj naredim. b) Opravičim se mu in ga prosim, naj pove še enkrat. c) Skomignem z rameni in rečem: »Veš, ne da se mi danes.«

2. Eden od sošolcev ves čas pogovora grobo prekinja drugega sošolca. Kaj narediš? a) V pogovoru sodelujem tako, da vključujem tudi sošolca, ki je bil že večkrat prekinjen. b) Sošolca, ki drugemu skače v besedo, prijazno opozorim, da to ni vljudno in da bi rad slišal tudi mnenje sošolca, ki doslej ni prišel do besede. c) Nič. Mislim si, da to pač ni moj problem.

3. V pogovoru sodeluje več tvojih prijateljic. Pogovarjate se o …, saj veš, fantih. Kako se obnašaš? a) Vljudno, govorim tako in toliko, da tudi druge pridejo do besede. Varujem zaupnost pogovora. b) Poslušam, kdo je v koga. Nato fante zbadam, ker vem nekaj, česar oni ne vedo. c) Druge govorijo prepočasi, zato več govorim sama. Imam pač veliko povedati.

3. Sošolka te povabi na rojstnodnevno zabavo, a ti žal ne moreš priti. Ji boš to povedal? a) Da, zahvalil se bom za vabilo in ji pojasnil, zakaj ne morem priti. b) Da, takoj ji bom povedal, da me ne bo, ker se ne družim z dekleti. c) Vabilo bom sprejel, rekel pa ne bom ničesar. Pa saj bo videla, da me ne bo!

Seštej točke in preberi razsodbo! 1. a = 2 točki, b = 3 točke, c = 4 točke; 2. a = 3 točke, b = 4 točke, c = 2 točki; 3. a = 4 točke, b = 2 točki, c = 3 točke REZULTATI TESTA Do 7 točk Pogovarjanje se ti zdi nekaj samoumevnega, nekaj, s čimer se ni treba posebej ukvarjati. Večkrat se raje ukvarjaš z drugimi stvarmi, kot pa da bi se pogovarjal oz. pogovarjala z ljudmi okrog sebe.

Od 8 do 10 točk Si kar dober sogovorec oz. dobra sogovorka. Včasih si sicer v zagati in ne veš, kako ravnati, vendar pa se trudiš biti vljuden in spoštljiv oz. vljudna in spoštljiva tudi pri pogovarjanju.

Nad 10 točk V pogovoru si vljuden in strpen oz. vljudna in strpna. Poskušaš biti dober poslušalec oz. dobra poslušalka in si oseba, vredna zaupanja. Pogovarjanje ti je v užitek.

Radovednih pet

49


2. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) S čim običajno začnemo pogovor? b) Koliko oseb je potrebnih za pogovor? c) Kako poteka pogovarjanje? č) Je pogovor sošolci in sošolkami v času odmora uradni ali neuradni? Zakaj? d) Katera pravila vljudnega obnašanja upoštevaš, kadar se pogovarjaš? e) S čim običajno zaključimo pogovor? Pogovarjal si se s sošolci in sošolkami. Kaj smo ljudje drug drugemu med pogovorom? Dopolni. Kadar se pogovarjamo, smo drug drugemu

.

3. Oglej si posnetek. Še prej pa predvidevaj: Kaj je na njem?

SLIKA VIDEOPOSNETKA

In na kaj bi veljalo biti pozoren med gledanjem? Navedi vsaj dve stvari. 4. Odgovori. a) Se ti posnetek zdi zanimiv? Zakaj? b) Ga je bilo težko zbrano spremljati?

50

Radovednih pet


5. Razmisli o okoliščinah, v katerih je potekal pogovor. Odgovori v povedih. a) Kje in kdaj je prišlo do pogovora? b) Kdo je v njem sodeloval? c) Kaj je naredil Jošt, ko je prišel domov? Se ti to zdi prav? č) Kdo je začel pogovor pri večerji? d) Se ti zdi primerno pogovarjati se pri večerji? Pojasni. 6. Posnetek si oglejte še enkrat, nato se po skupinah pogovorite o naslednjem. 1. skupina a) O čem so se družinski člani pogovarjali pri večerji? b) K  aj so o tem povedali? c) Zakaj so se pogovarjali prav o tem? č) O  čem se pogovarjate pri večerji v vaši družini?

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

a) Koliko je po vašem mnenju star Jošt? b) S čim se ukvarja v prostem času? c) Kako mu gre v šoli? č) Kakšen odnos ima do staršev? d) I n kakšen odnos imate vi do svojih staršev?

a) Katero vprašanje je oče kot prvo zastavil Joštu? Zakaj prav to? b) Kaj je rekel oče, ko je izvedel za oceno iz matematike? c) Kakšen je torej očetov odnos do Jošta? č) Kako se navadno odzovejo vaši starši, ko izvedo za katero od ocen?

a) K  ateri sta Joštovi dolžnosti doma? b) Katere so vaše dolžnosti v vaših družinah? c) Katere pravice starši Joštu priznavajo? č) In katere vam priznavajo vaši starši?

a) So sogovorci gledali drug drugega v oči med pogovarjanjem? b) So govorili s polnimi usti? c) So drug drugemu segali v besedo? č) So drug drugega zbrano poslušali?

Dogovorite se, kdo bo zastopal vašo skupino. Ta naj vaše skupne ugotovitve predstavi še ostalim skupinam.

Radovednih pet

51


7. Obkroži DA, če trditev drži, in NE, če ne. a) Pogovarjanje je ena od človekovih najpogostejših dejavnosti.

DA

NE

b) Pogovarjamo se z različnimi nameni.

DA

NE

c) Pogovarjanje od nas nikoli ne terja posebnega napora.

DA

NE

č) Pri pogovarjanju je pomembno sogovorca poslušati in slišati.

DA

NE

d) Poslušati in slišati pomeni isto.

DA

NE

e) Pri pogovarjanju je pomembno dvoje: da znamo povedati to, kar želimo, in da znamo svojega sogovorca slišati.

DA

NE

f) Pomembno je tudi, da odgovorimo na sogovorčeva vprašanja.

DA

NE

Pojasni trditev b. Ponudi vsaj tri odgovore.

52

Radovednih pet


8. Predstavljaj si, da te včeraj ni bilo v šoli in si želiš sposoditi zvezek za matematiko, da prepišeš manjkajočo snov. Zapiši svoj pogovor s sošolko ali sošolcem.

Radovednih pet

53


Razmisli in odgovori. V katerih primerih tvorimo neuradni pogovor? Dopolni miselni vzorec.

s starši

z vrstniki

NEURADNI POGOVOR tvorim v pogovoru …

Dopolni in pomni. sogovorke

časa

neuradni

oči

Osebe, ki sodelujejo v pogovoru, so

sogov orci

pozdravom

sogovorci

in

resnejši

prosto r

.

To sta lahko že dve osebi, lahko pa jih je tudi več. Kadar se med sabo pogovarjajo npr. sorodniki, prijatelji ali sošolci, nastane

pogovor.

Presoditi moramo kdaj in kje ter s kom se bomo o čem pogovarjali. Na pokopališču npr. se ni primerno pogovarjati o rojstnodnevni zabavi.

Pogovor običajno začnemo in končamo s pogovoriti o vzeti nekaj moramo primeren

. Če se želimo s kom

zadevi (npr. s starši o babičini bolezni), si moramo (staršem se npr. ne sme muditi v službo) in izbrati (npr. ob ugasnjeni televiziji). Med pogovorom

sogovorcem ne segamo v besedo, drug drugega pa gledamo v

54

Radovednih pet

.


Kako ogovorimo svoje sogovorce? Koga tikamo in koga vikamo? Ključne besede • ogovarjanje • tikanje • vikanje 1. Oglej si fotografijo in odgovori na vprašanja.

Pozdravljena, Janja, me veseli, da sva se spoznali.

a) Kako bi Janja lahko odgovorila svoji sogovornki? b) Kako jo bo ogovorila: z imenom ali s priimkom? Kaj bo dodala spredaj? 2. Mama te pošlje v trgovino po prepečenec. S polic ne moreš razbrati, koliko stane, zato poiščeš prodajalko in jo prosiš za pomoč. Kako jo ogovoriš? Obkroži črko pred načinom, ki se ti zdi najprimernejši. a) Prodajalka, mi lahko, prosim, poveste, koliko stane ta prepečenec? b) Teta prodajalka, mi lahko, prosim, poveste, koliko stane ta prepečenec? c) Gospa prodajalka, mi lahko, prosim, poveste, koliko stane ta prepečenec? Utemelji svojo rešitev. Radovednih pet

55


3. Razmisli. a) Ali svoje sestrične, bratrance, vrstnike, prijatelje, sošolce ogovarjaš s katerim od ogovorov ali jih preprosto pokličeš po imenu? b) Ali tudi mamo, očeta, tete, strice, babico in dedka pokličeš le po imenu? c) Kako ogovoriš starejšo sosedo? 4. Obkroži črko pred ogovori, ki se ti zdijo ustrezni. Pojasni svoje rešitve. a) Stric natakar, oprostite, kje je stranišče? b) Stric Miha, lahko pri vas preživim naslednje počitnice? c) Teta Teja, pridi pogledat tole knjigo. č) Gospa Kajuh, mi lahko rezervirate dve vstopnici, prosim? d) Potrebujete izkaznico, teta zdravnica? e) Na tej postaji izstopim, gospod voznik, ustavite, prosim. f) Oprostite, teta prodajalka, je to mleko brez laktoze? 5. Katera od zanimivosti se te najbolj dotakne? Pogovori se s sošolci in sošolkami. Ali ste vedeli?  Vikanje po vsej verjetnosti izvira iz srednjega veka. Vitezi so namreč vikali svojega gospodarja (kralja) in svojo izvoljenko.  Otroci so v preteklosti starše in stare starše morali vikati (Mama, mi lahko, prosim, daste kruh?).  Francoski policisti ne smejo nikogar tikati, niti mladih, temveč morajo vse, s katerimi se pogovarjajo, vikati.

56

Radovednih pet


6. Preberi del zapisa pogovora, ki je nastal ob obisku Tine Maze, uspešne slovenske smučarke, na eni od osnovnih šol. VODITELJ:

Spoštovana ga. Tina Maze, iskreno se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas in nas obiskali. Tale ura pogovora z vami je neverjetno hitro minila. Želim vam še veliko športnih uspehov, poguma in dobre volje. Tudi letos bomo navijali za vas. TINA MAZE: Hvala tudi vam – za povabilo in za topel sprejem. V družbi otrok sem vedno rada. Podpora navijačev pa je sploh izjemno pomembna za vsakega športnika, tako da – hvala še enkrat. Če bi kdo želel dobiti moj podpis – kartice bom podpisovala pri tisti mizi tamle. VODITELJ: Dragi otroci, slišali ste našo šampionko, vabim vas torej k mizi, pri kateri bo naša gostja podpisovala kartice. TILEN: (se preriva skozi množico) Tina! Tina! Meni se podpiši! Napiši Za mojega najboljšega prijatelja Tilna! Daj no, podpiši se mi, meni se najprej podpiši! TINA MAZE: Kako ti je ime? TILEN: Tilen. TINA MAZE: V kateri razred hodiš? TILEN: V četrti b. TINA MAZE: In rad spremljaš smučanje? TILEN: Ful rad, tebe še posebej. Ti si taka carica na smučkah!

7. S sošolko ali sošolcem reši naloge. a) Je voditelj Tino Maze vikal ali tikal? Dokaži z izpisom dela povedi, iz katerega je to razvidno. b) Je to prav? Utemelji. c) Je Tina Maze voditelja vikala ali tikala? Dokaži z izpisom dela povedi, iz katerega je to razvidno. č) Je to prav? Utemelji. d) Je Tina Maze Tilna vikala ali tikala? Dokaži z izpisom dela povedi.

Radovednih pet

57


e) Je to prav? Utemelji. f) Je Tilen Tino Maze vikal ali tikal? Dokaži z izpisom dela povedi. g) Je to prav? Utemelji. 8. S kom lahko pričneš neuradni pogovor? Obkroži. a) Z babico.

f) Z bratrancem.

b) Z razredničarko.

g) S knjižničarjem.

c) S hišnikom.

h) S snažilko.

č) S teto.

i) S kuharjem.

d) S prijateljem.

j) S tajnikom.

e) S sosedo, ki je tvoje starosti.

k) Z ravnateljico.

9. Pojasni, kako je 4. naloga povezana s tikanjem in vikanjem.

58

Radovednih pet


10. Preberi povedi in v njih prečrtaj t. i. polvikanje, ki je napačno.

a) Gospa, a boste še kdaj prišla v našo pekarno?

b) Odpoj nam to pesem, prosim, še enkrat.

c) Ste mi rezervirali knjigo, kot sem vas prosila?

č) Boste izpolnil prijavnico, gospod?

d) Jutri pridite in vse se bomo dogovorili.

e) Vi boste zagotovo vedela, kam naj pridem. O, lepo pozdravljeni, gospa Kos! Kako ste danes?

Polvikanje popravi v vikanje.

11. Ali vikanje pomeni spoštovanje, tikanje pa nespoštovanje? Pogovori se s sošolci i sošolkami. Kaj pa o tem meni tvoj učitelj oz. tvoja učiteljica?

Radovednih pet

59


Razmisli in odgovori.

1. Prijatelje in vrstnike ogovarjamo

 le z imenom.  le s priimkom.  z imenom in s priimkom.

Preveri se in oceni svoje znanje.

2. Starejše sorodnike ogovarjamo

 kar z imenom.  s poimenovanjem za sorodstvene odnose

in imenom.

3. Izbrani odgovor v 2. nalogi ponazori s primerom.

Kar pogumno, saj bo šlo!

4. Neznane osebe in uradne osebe ogovarjamo

 s teta/stric.

 z gospod/gospa.

5. Neznane osebe in uradne osebe

 vikamo.

 tikamo.

6. Polvikanje je

 pravilno in ustrezno.  nepravilno in neustrezno.

Svoje reševanje oceni z enim od piktogramov. Obkroži ga.

Dopolni in pomni. Sogovorce, s katerimi tvorimo neuradni pogovor, običajno odnose (npr. stric,

in jih ogovarjamo s poimenovanji za , babi,

…).

Starejše ljudi, tudi nekatere bolj oddaljene sorodnike (npr. babičino sestro), . Vikamo tudi t. i.

v teh primerih ne bi bilo vljudno. osebe, torej ljudi, ki po službeni dolžnosti

opravljajo kakšno delo. (npr. prodajalko, svojo osebno zdravnico, bančnega uslužbenca …).

60

Radovednih pet


Na kaj moramo paziti, kadar se pogovarjamo? Ključne besede • bonton • vljudno pogovarjanje

1. Obkljukaj lastnosti, za katere želiš, da te odlikujejo kot sogovorca oz. sogovorko.

Vljudnost.

Strpnost.

Umirjenost.

Odrezavost.

Zbrano poslušanje.

Nesramnost.

Nepotrpežljivost.

Spoštljivost.

Zgovornost.

Nezanimanje.

Sproščenost.

Gledanje v oči.

2. Preberi besedilo, ki ga je Tjaša napisala za šolski časopis.

Barbara in jaz sva se rodili istega dne in, verjeli ali ne, v isti porodnišnici. Živiva v istem kraju in obiskovali sva isti vrtec. In ne, nisva sestri. Pogosto se igrava skupaj – ali pri njej doma ali pa pri meni doma. Ne obiskujeva iste šole, a če bi jo, bi verjetno bili sošolki. To bi bilo čudovito! Barbara govori zelo počasi. Nekatere to moti. Tega sicer ne povedo naravnost, a vidim, da se težko pogovarjajo z njo. To me razjezi. Medtem ko ona govori, postanejo nestrpni. Kar ne morejo počakati, da ona konča. Kakšenkrat se zgodi, da kdo zaključuje njene še nedokončane misli. Ali pa gleda okrog in še celo komu pomaha. Barbara pravi, da ji je težje, kadar je sogovorcev več. Včasih se zgodi, da se kar pogovarjajo med sabo, ne da bi ji dovolili, da tudi ona v miru pove, kar bi rada. To jo razžalosti, zato je včasih raje tiho in se sploh ne vplete v pogovor. Mene ta njena posebnost v govoru prav nič ne moti. Kadar sem z njo, govorim malo počasneje, da bi se ona počutila bolje. In kadar ona govori, jaz poslušam. Dam ji dovolj časa. In zato je ona srečnejša, jaz pa bolj umirjena. Bolj sproščena. Prav rada sem v njeni družbi. In koliko zanimivih reči ima povedati! Sem že zapisala, da je Barbara moja najboljša prijateljica? Radovednih pet

61


3. Odgovori na vprašanja. a) O kom govori besedilo? b) O čem govori besedilo? c) Kaj moti avtorico? č) Kaj misliš, zakaj o tem piše v šolskem časopisu? 4. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Ali veš, kaj je bonton? b) Ga je potrebno spoštovati vedno in povsod? c) Kaj veš o bontonu pri oblačenju? č) In kaj o bontonu na kulturnih prireditvah? d) Nelda Štok Vojska je napisala knjigo z naslovom Bonton in olika človeka sta slika. Kako razumeš naslov? 5. Poveži, kar sodi skupaj.

OČESNI STIK

To, da počakaš, da sogovorec dokonča svojo misel.

VLJUDNOST

To, da sogovorcu ne segaš v besedo.

ZBRANOST

To, da sogovorca poslušaš in tudi slišiš.

STRPNOST

To, da sogovorcu med pogovarjanjem gledaš v oči.

62

Radovednih pet

Strpen je, kdor dopušča drugim, da povedo svoje mnenje.


6. Kaj ti je pri sogovorcih najbolj všeč? Kaj te pri sogovorcih najbolj moti? Katero pravilo vljudnega pogovarjanja najtežje upoštevaš? Kaj lahko narediš, da ga boš lažje upošteval?

Tudi psi vemo, kaj je vljudnost. Pozdravimo tako, da pomahamo z repom.

7. Pogovorite se in sestavite razredni bonton pogovarjanja. Izdelajte ga kot slikopisni plakat in ga obesite na steno učilnice.

Radovednih pet

63


Razmisli in odgovori. Je upoナ。tevanje bontona za ト考oveka pomembno? Zakaj?

Dopolni in pomni. Tri najpomembnejナ。a pravila vljudnega pogovarjanja so: 1. 2. 3.

64

Radovednih pet

Je upoナ。tevanje bontona pomembno tudi za otroka? Zakaj?


Kaj povemo s kretnjami in držo telesa in kaj z izrazom na obrazu? Ključne besede • nebesedne prvine 1. Kaj ti o svojem počutju povedo osebe na fotografijah?

2. Kaj prepoznaš na obrazih otrok? Poveži. a

d

b

e

c

f

č

g

1 veselje

e dušenj 2 nav

3 jeza

4 b es

h 5 stra

6 pre seneče nje

st edeno 7 zm

8 umirjenost

Radovednih pet

65


3. Oglej si posnetek. 4. Razmisli in se pogovori s sošolci. a) Kdo se je pogovarjal? b) Kdaj in kje je pogovor potekal? c) O čem sta se pogovarjala? č) Kdo je začel pogovor in kako? d) Je pogovor Tinetu pomagal? Pojasni. e) Se tudi ti kdaj znajdeš v podobni situaciji, kot se je Tine? Pripoveduj. 5. Dopolni poved. Pogovor s posnetka je

(neuradni/uradni)

, saj

6. To, da ima Tine precejšnjo tremo, je razvidno že na začetku, še preden se prijatelja pričneta pogovarjati. Zapiši, iz česa se to vidi. Glej zgled.

nemirna hoja

7. Posnetek si oglej še enkrat. Med gledanjem ali po njem dopolni svoj seznam iz prejšnje naloge. Primerjaj ga s seznamom soseda v klopi. Kdo je opazil več Tinetovih nebesednih odzivov, skozi katere se izraža njegova trema? 8. Po čem ugotoviš, kadar ti kdo laže? Pomisli, kako se odziva tvoje telo, kadar ti lažeš. 66

Radovednih pet


9. V zvezek napiši spis z naslovom Presenečenje ena a. V njem pripoveduj o dogodku, ko so te starši presenetili in ti omogočili nekaj, kar si že dolgo želiš. Kako se je na to odzvalo tvoje telo? 10. Predstavljaj si, da učenca, ki ju vidiš na ilustracijah, pred razred deklamirata eno od pesmi Toneta Pavčka. Kateri te bolj prepriča? Zakaj?

Radovednih pet

67


Razmisli in odgovori. Kakšna je tvoja drža telesa, kadar ješ? Kaj pa, kadar govoriš pred razredom? Ali paziš na svojo držo tudi, kadar sediš? Veljajo tukaj kakšna posebna vljudnostna pravila?

Dopolni in pomni. Ljudje se ne sporazumevamo le z

, ampak tudi

. Včasih se s kom le spogledamo, pa vemo, kaj je hotel reči. Včasih nam sogovorec na vprašanje odgovori npr. s prikimavanjem, z odkimavanjem ali s pomežikom. Med nebesedne prvine sodijo

, kretnje,

in ton glasu. Z njimi o sebi povemo marsikaj, morda celo več kot z besedami.

68

Radovednih pet


Kaj je prvi jezik ali materni jezik? Ključne besede • prvi jezik ali materni jezik 1. Oglej si fotografije.

Ils vivent. Je suis de la France.

Hallo, Leute! Wir sind aus Deutschland.

Viven. Soy de España.

Hello, people! I’m from England.

Pogovori se s sošolci. a) Znaš prebrati, kar piše v oblačkih? Zakaj? b) Bi se lahko s kom od otroke na fotografijah pogovarjal npr. o filmu, ki si ga videl včeraj po televiziji? Zakaj? c) Kaj je torej potrebno, da se lahko sporazumevamo? 2. Preberi vprašanji, ki ga je neka mama zastavila uredniku revije z nasveti staršem. Kako bi ji ti odgovoril? Sem mati enomesečne deklice. Jaz sem Slovenka, partner (oče) je Italijan, živimo v Italiji. S partnerjem se pogovarjam v angleščini. Problem je v tem, da se s partnerjem ne morem pogovarjati v slovenščini, ker je ne zna. Pomembno je, da bi moja deklica poleg italijanščine znala angleško, vendar bi rada še, da usvoji tudi slovensko. Kako naj ravnam, da bo moja deklica bolj ali manj znala vse tri jezike? Ali mogoče pretiravam in zahtevam preveč?

Radovednih pet

69


3. Poznaš koga, ki dobro obvlada več kot en jezik? Katerega obvlada najbolje? Zakaj? 4. Preberi besedila. Živijo! Moje ime je Nana Ogrizek in prihajam iz Rogaške Slatine. Stara sem 10 let. Moji starši so Slovenci in doma govorimo slovensko. Tudi vsi moji sošolci doma s svojimi starši govorijo slovensko.

Zdravo! Sem Timon Kos. Z mamo in mlajšim bratom živim v Celovcu v Avstriji. V družini se pogovarjamo slovensko, v šoli pa uporabljam nemščino. Mama išče službo v Sloveniji, da bi se lahko preselili. Vsi moji sorodniki živijo v Sloveniji, tako da se že veselim selitve.

Moje ime je Adrina Novak in živim v Rimu. Moja mama je Slovenka, moje oče pa Italijan. Doma govorimo italijansko, mama pa me je naučila tudi malo slovensko, da se lahko pogovarjam z babico in dedijem v Sloveniji.

a) Kdo od otrok, ki so se predstavili, živi v Sloveniji? b) Kdo od njih se želi preseliti v Slovenijo? c) Kdo doma ne uporablja slovenščine? č) Katera jezika obvladata Adrina in Timon? d) Kateri jezik je Nanin, Timonov in Adrinin prvi ali materni jezik? Dopolni preglednico. Nana

70

Radovednih pet

Timon

Adrina


5. S sošolci in sošolkami se pogovori, kateri jezik je njihov materni jezik. Pobarvaj grafikon za prikaz rezultatov.

20

15

10

5

Prvi ali materni jezik je jezik, ki se ga naučimo od svojih staršev. V njem spregovorimo in ga uporabljamo v krogu družine.

slovenščina

Radovednih pet

71


6. Preberi, kar so o sebi povedali otroci na fotografijah. Na črto napiši, kateri jezik je njihov materni.

Prihajam iz Zagreba, moji starši so Hrvati.

Moji starši so Slovenci, živimo pa v Parizu.

Skupaj s starši, dedkom in babico živim v Argentini. Doma se ne pogovarjamo v španščini, temveč v jeziku mojih starih staršev, ki sta se v Mendozo priselila iz Novega mesta.

72

Radovednih pet


7. Preberi besedili in izberi pravilni odgovor. Admin je Rom in živi v Murski Soboti. Obiskuje 4. razred osnovne šole. Njegov najljubši predmet je matematika. Rad ima tudi slovenščino, čeprav ima pri pisanju nekaj težav.

Adminov prvi jezik ali materni jezik je a) romščina. b) slovenščina.

Jani živi v Celovcu. Tam obiskuje osnovno šolo, v prostem času pa tudi karate in pouk klavirja. Njegov oče je Slovenec, njegova mama pa Avstrijka. V družini govorijo tako slovensko kot tudi nemško.

Janijev prvi jezik ali materni jezik je a) slovenščina. b) nemščina. c) slovenščina in nemščina. Utemelji obe svoji izbiri.

Radovednih pet

73


Razmisli in odgovori.

Kaj vse lahko počneš v svojem maternem jeziku, česar v drugih jezikih ne moreš?

Kateri jezik je tvoj materni jezik? Znaš to določiti tudi za druge ljudi?

Kaj je bolj običajno: ljudje z enim maternim jezikom ali ljudje z dvema maternima jezikoma?

Dopolni in pomni. Prvi jezik ali V njem

jezik je jezik, ki se ga naučimo od svojih staršev. in ga uporabljamo v krogu

Po navadi ga tudi najbolje znamo. V njem se najlaže izražamo, v njem razmišljamo, sanjarimo …

74

Radovednih pet

.


Kaj je drugi jezik ali jezik okolja in kaj tuji jezik? Drugi jezik ali jezik okolja je jezik, ki se ga naučimo, če živimo v okolju, v katerem se v šoli, na pošti, v trgovini … ne uporablja naš materni jezik.

Ključne besede • drugi jezik ali jezik okolja • tuji jezik

1. Predvidevaj, kaj je to drugi jezik. Ga imaš tudi ti? Kateri jeziki pa so zate tuji jeziki? Zakaj? 2. Preberi besedilo. Sem Ajda. Z mamo in očetom živim v Rimu. Tja smo se preselili zaradi atijeve službe, ko sem bila stara 5 let. Z učitelji in prijatelji v šoli govorim italijansko, doma s starši pa slovensko. Tudi kadar grem na počitnice k babici Mariji v Tomaj in k babici Ani v Ljubljano, govorim slovensko. Všeč mi je, da obvladam oba jezika, ker imam tako veliko prijateljev – v Rimu, v Tomaju in v Ljubljani. Imam tudi dve spletni prijateljici. Dopisujemo se v angleščini, saj je Klara Nemka, Zofia pa Poljakinja.

3. Dopolni povedi. a) Ajdin materni jezik je

.

b) Ajdin drugi jezik je

.

c) Tuji jezik, ki ga Ajda obvlada, je

.

č) Klarin materni jezik je

.

d) Tuji jezik, ki ga Zofia obvlada, je

.

e) Zofiin prvi jezik je

.

f) Jezik okolja za Ajdino mamo je

.

g) Materni jezik Ajdinega očeta je

. Tuji jeziki so vsi tisti jeziki, s katerimi pridemo v stik. Radovednih pet

75


4. Kdo od tvojih sošolcev ima drugi jezik ali jezik okolja? Kateri jezik je to? 5. Preberi besedilo. Živijo! Jaz sem Ema, tole pa sta moja brata Jošt in Lenart. Fotografija je nastala letos poleti, ko smo počitnikovali pri teti Janji, ki živi v Grčiji. S stricem Pallasom, ki je Grk, imata hišo na Kreti. Njun sinček Demitrij govori grško in malo tudi slovensko. Stric Pallas pozna le nekaj slovenskih besed, kot so npr. potica pa zelje in klobasa. Vsakič ko se vidimo, ga naučimo kakšno novo. Včasih se glasno smejimo, ker določenih besed ne more in ne more izgovoriti. Podobno si tudi mi trije zvijamo jezike pri učenju grških besed. Ko sta se spoznala, sta teta in stric govorila v angleščini, zdaj pa teta že tekoče govori grško. Tudi meni je grščina všeč, prav tako kot angleščina, ki se jo učim v šoli. Učenje jezikov je prav zabavno.

6. Reši naloge. Odgovori v povedih. a) Kdo je sporočevalec besedila v 5. nalogi? b) O čem to besedilo govori? c) Sta Jošt in Demitrij sorodnika? Pojasni. č) V kateri državi je Kreta? d) Kaj Emo močno zabava? Zakaj?

76

Radovednih pet


e) Dopolni preglednico. STRIC PALLAS

JOŠT

TETA JANJA

DEMITRIJ

MATERNI JEZIK DRUGI JEZIK TUJI JEZIK

Razmisli in odgovori. Pripravil sem ti obrazec. Dopolni ga.

Kateri ljudje nimajo drugega jezika oz. jezika okolja?

In kateri ga imajo?

1. Moj prvi ali materni jezik je 2. Moj drugi jezik ali jezik okolja je 3. Tuji jezik, s katerim sem v stiku, je

Dopolni in pomni. Drugi jezik ali

je jezik, ki se ga

naučimo, če živimo v okolju, v katerem se v šoli, na pošti, v trgovini … ne uporablja naš jezik. Tuji jezik ni naš

in ne naš . To so vsi tisti jeziki, ki se jih učimo, ker so

nam všeč, ker si nekoč želimo obiskati države, v katerih se govorijo …

Radovednih pet

77


Ali imena jezikov pišemo z veliko ali z malo začetnico? Ključne besede • imena jezikov 1. Spomni se, katere besede sodijo med občna imena in katere med lastna. Razvrsti jih v preglednico. deklica Zala, maček Muri, pesem Pedenjped, reka Sotla, gora Nanos OBČNA IMENA

LASTNA IMENA

2. Poveži, kar sodi skupaj.

Z občnimi imeni poimenujemo

posamezno osebo, žival, reko, goro, besedilo …

Z lastnimi imeni poimenujemo

vrsto oseb, živali, vode, gorovja, besedila …

3. S katero začetnico zapisujemo lastna imena in s katero občna? Dopolni poved. začetnico, občna

Lastna imena zapisujemo z pa z

78

Radovednih pet

.


4. Prepoznaš zastave? Črke pod njimi uredi v ustrezno zaporedje in dobil boš imena držav. Napiši jih v preglednico. Napiši tudi imena jezikov, ki se uporabljajo v teh državah.

Imena jezikov spadajo med občna imena, imena držav pa med lastna.

IME DRŽAVE

JEZIK V DRŽAVI

K, A, H, R, A, V, Š

T, A, I, J, A, L, I

A, V, I, A, T, S, R, J

A, M, A, R, D, Ž, K, S, A

E, M, I, J, A, N, Č

5. Oglej si svoje zapise v preglednici iz prejšnje naloge. Katero začetnico uporabljaš za zapisovanje imen držav? In katero za zapisovanje jezikov? Radovednih pet

79


6. Preberi besedilo in v njem podčrtaj besede, pri katerih opaziš napake v rabi velike začetnice. JEZIKI SVETA Koliko jezikov se govori po svetu? Strokovnjaki ocenjujejo, da se po svetu govori preko 7.000 različnih jezikov. Razvrščeni so v družine glede na to, kako so se razvijali v preteklosti. Npr. angleščina je povezana z Nemščino in Nizozemščino in spada v germansko družino jezikov. Kateri jeziki imajo največ govorcev? Med jeziki, ki jih govori največ ljudi po svetu, so kitajščina, Angleščina, Španščina, hindi in bengali (indija), arabščina, ruščina, Portugalščina, Japonščina, Nemščina in francoščina. Katerih jezikov se je najtežje naučiti? To je nekoliko odvisno od tega, kateri jezik je naš materni jezik. Na splošno velja, da se lažje naučimo tistega jezika, ki je bolj podoben našemu maternemu. Tako se npr. Poljaki lažje naučijo Češčine kot Japonščine, Japonci pa se lažje naučijo kitajščine kot poljščine.

Na črto napiši besede, ki si jih podčrtal. Uporabi pravilno začetnico. 7. Kateri jezik se uporablja v naštetih državah? Dopolni povedi. Uporabljaj pisane črke. Če česa ne veš, si pomagaj s spletom.

80

a) V Nemčiji se uporablja

.

b) V Franciji se uporablja

.

c) V Avstriji se uporablja

.

č) V Združenih državah Amerike se uporablja

.

d) V Avstraliji se uporablja

.

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. S katero začetnico torej zapisujemo imena jezikov? Presodi, ali pri pisanju upoštevaš to pravilo.

Dopolni in pomni. Imena jezikov pišemo z

začetnico, ker spadajo med imena.

Radovednih pet

81


Kako zapisujemo imena pripadnikov narodov? Ključne besede • imena pripadnikov narodov 1. Poimenuj predstavnike narodov na fotografijah. Dopolni preglednico.

KITAJCA

NEMKA

DRŽAVA

PREBIVALEC

PREBIVALKA

Kitajska Madžarka Portugalec Nemčija PORTUGALEC

MADŽARKA

82

Radovednih pet


2. Igrajte se igro ali morda veš. Povedi dopolni s poimenovanji za narod. Kdo bo ustrezno dopolnil največ povedi? Ali morda veš, a) kdo je zgradil piramide? Piramide so zgradili

Egipčani

.

b) kdo si ob petih vzame čas za čaj? Čas za čaj si okrog 5. ure popoldan vzamejo c) kdo nosi kimono? Kimono nosijo

č) kdo namesto vilic pri jedi uporablja palčke? Palčke uporabljajo d) kateri narod je ustvaril potico? Potico so ustvarili e) kdo je zgradil Eifflov stolp? Eifflov stolp so zgradili

Radovednih pet

83


3. Preberi besedilo. POPOTNI DNEVNIK

Potovanje v mojo drugo domovino Tschimy Aliage Obenga, 14 let OŠ Ledina Po očetu sem pol Afričan oziroma Gabonec. Če vprašate odrasle, kaj je Gabon, bodo odgovorili, da je Gabon država na vzhodni obali ekvatorialne Afrike. A če isto vprašanje postavite domačinom s tega območja, vam hitrega odgovora ne bodo mogli dati. Zanje, za nas je Gabon več kot država. Zgodilo se je med poletnimi počitnicami. Imel sem 13 let in še nikoli nisem potoval dlje od Italije, Avstrije ali Madžarske. Bilo je prvič, da sem se peljal z letalom. Takoj ko sem stopil iz letala, sem se počutil, kot da sem doma. Sorodniki, ljudje, ki jih sploh nisem poznal, so me sprejeli, kot bi bil njihov otrok. Živeli smo kot vsi ostali. Nobenih luksuznih hotelov, nobenih posebnih restavracij. Priznam, Gabon ni država za razvajene turiste. V njej je vsaj 1000 različnih vrst pajkov, kač, sršenov, ki samo čakajo, da te dobijo. Rečeno mi je bilo, naj se zanje ne zmenim, a to je bilo za Ljubljančana, kot sem jaz, malo težje, kot bi si mislili. V Librevillu, glavnem mestu, smo ostali nekaj dni. Ljudje so me spraševali, ali sem Maročan in vedno sem jim s ponosom odgovoril: »Ne, nisem Maročan, Gabonec sem!« Odgovorili mi po navadi niso, le nasmejali so se. Četrti dan smo odpluli do otoka Pongara. Cvetje, eksotične rastline, prelepa obala z občasnimi večmetrskimi valovi, fin pesek, 20 metrov vstran pa že začetek tropskega gozda. Na otoku smo preživeli cel teden, a ni nam bilo dolgčas. Z bratom sva raziskala vso obalo. Ob večerih smo prirejali zabavne turnirje v namiznem nogometu. Obiskali smo tudi narodni park Lope. Najbolj se spomnim potovanja s terenskim vozilom, podobnega safariju. Običajno je pri safarijih pot začrtana in je potovanje zgolj turistično, v Gabonu pa te začrtane poti ni. S čuvaji parka smo se odpravili na tedenski pregled živali. Videli smo bizone, divje svinje, opice, kuščarje in še več živali, ki so nas opazovale skozi listje ali vejevje. Najbolj se spomnim prvega stika z veličastnimi sloni. Naleteli smo na čredo teh velikanov in čuvaji so se jim približali, da bi jih prešteli in videli, ali imajo

84

Radovednih pet


mladiče. Vse je šlo gladko, dokler se eden od čuvajev ni preveč približal čredi, mama slonica ga je opazila in ga v skrbi za mladiče skušala napasti. Paznik se je spretno odmaknil. Slonica pa je kar tekla naprej, naravnost proti nam. Hitro smo splezali v prtljažnik poltovornjaka. Komaj smo ji ušli. Priznam, da sem se pošteno ustrašil. V Gabonu sem se počutil »eno z naravo«. S sabo nisem imel niti mobitela niti računalnika in za zabavo nisem imel drugega kot brcanje že tako raztrgane nogometne žoge in kopanja v morju. Povsod so bile živali, komarji, opice, mačke, psi, celo po jedilni mizi so lezli polmetrski kuščarji, a me je to vse manj in manj motilo. Na potovanju sem zelo užival. Spoznal sem, da imam dve čudoviti domovini – Slovenijo in Gabon – in zaradi tega se čutim bogatejšega. Upam, da bom kmalu znova obiskal Gabon.

4. Pogovorite se o prebranem. Si bral z zanimanjem? Kaj te je še posebej pritegnilo? Si želiš obiskati to državo? Pojasni. 5. Odgovori v povedih. a) Kaj je Tschimy po narodnosti? b) Kaj je (po narodnosti) njegov oče? c) Zakaj Tschimy pravi, da se je v Gabonu počutil kot »eno z naravo«? č) Zakaj Tschimy meni, da Gabon ni za razvajene turiste? 6. So Gabonci Tschimyju verjeli, da ni Maročan?

DA NE

Zakaj?

Radovednih pet

85


7. Imaš tudi ti sorodnike, ki po narodnosti niso Slovenci? Pripoveduj o tem. 8. Reši naloge. a) Kje vse bi lahko bilo objavljeno Tschimyjevo besedilo? Navedi vsaj tri možnosti. b) Izpiši naslov. c) Izpiši nadnaslov. č) Je mogoče že po naslovu in nadnaslovu sklepati, o čem govori besedilo?

DA

NE

d) Velja to za vsako besedilo?

DA

NE

9. Tschimy je na potovanju doživel marsikaj. Dogodke oštevilči in jih tako uredi v zaporedje, v katerem so se zgodili.

86

S čuvaji parka se je družina odpravila na pregled živali v narodni park Lope.

Sorodniki so jih toplo sprejeli že na letališču.

Tschimy se je prvič peljal na letalu.

Z bratom je raziskoval obalo otoka Pongara.

Komaj so pobegnili pred slonico, ki je varovala svojega mladiča.

Tschimy je z družino obiskal glavno mesto.

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. S katero začetnico zapisujemo imena pripadnikov narodov?

Presodi, ali pri pisanju upoštevaš to pravilo.

Dopolni in pomni. Imena pripadnikov narodov pišemo z med

začetnico, ker spadajo

imena.

Radovednih pet

87


Sporazumevamo se (včasih tudi brez besed)

Si že kdaj komu sporočil kaj brez besed? Komu? Zakaj si to storil brez besed in ne z besedami?

Kako razumeš, kar kaže dekle na prvi fotografiji?

Kaj sporoča fant na drugi fotografiji? Kako to vemo? Kaj kaže dekle na zadnji fotografiji?

In kaj sporoča fant na tretji fotografiji? Kako to vemo?


Kaj je sporazumevanje in kako poteka? Ključne besede • sporazumevanje • sporočevalec in naslovnik • besedno in nebesedno sporazumevanje

Sporazumevamo se in ljudje in živali

1. Razmisli. a) Zakaj se ljudje sporazumevamo? Kaj počnemo, kadar se sporazumevamo? b) Kako se po navadi sporazumevamo doma, v trgovini, knjižnici in šoli: besedno ali nebesedno? c) V katerih primerih se sporazumevamo nebesedno? 2. Oglej si fotografije.

2

1

3

a) Kdo se sporazumeva na prvi fotografiji? b) Kdo je sporočevalec in kdo naslovnik? c) Ali lahko sklepaš, kaj je deček zaupal deklici? Pojasni. č) Je to sporazumevanje besedno ali nebesedno? Pojasni. d) Ali je tudi na drugi fotografiji predstavljeno sporazumevanje? Zakaj? e) Kdo je v tem primeru sporočevalec in kdo naslovnik? f) Ali je to sporazumevanje ustno ali pisno? g) Gre tudi na tretji fotografiji za sporazumevanje? h) Po katerih poteh se je torej mogoče sporazumevati z ljudmi? Radovednih pet

89


3. Oglej si fotografije in preberi, kar piše v oblačkih. Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v našem gledališču.

V primeru nevarnosti si nadenemo masko.

Model prikazuje prebavno pot.

Na črti ob posamezno fotografijo napiši, kdo je sporočevalec in kdo naslovnik. Izberi med besedami stevardesa, igralec, potnik, učenci, gledalci, učiteljica.

90

Radovednih pet


4. Razdelite se v skupine. Oglejte si strip in se pogovorite o njem. Preoblikujet ga v zgodbo in jo napišite v zvezek.

Preberite nastale zgodbe. a) Primerjajte jih med sabo. V čem so si enake in v čem se razlikujejo? b) Kako se počuti deklica v stripu? Ali to sporoča besedno ali nebesedno? Pojasnite.

Radovednih pet

91


Razmisli in odgovori.

Kdo je sporočevalec in kdo naslovnik, če gledamo dokumentarno oddajo po televiziji?

Kako vse se ljudje sporazumevamo?

Ustno sporazumevanje se mi zdi lažje od pisnega. Kaj pa tebi? Pojasni.

Kako bi komu pokazal, naj bo tiho? Je to besedno ali nebesedno sporazumevanje?

Dopolni in pomni. telefonu

po spletu

valec sporoče

branje

pismo

naslov nik

poslušanje

Sporazumevanje je izmenjevanje podatkov med ljudmi. To lahko počnemo na več načinov: – osebno (iz oči v oči), – po

,

– po pošti, –

,

– preko medijev … Sporazumevamo se lahko ustno ali gre za govorjenje in

. Pri ustnem sporazumevanju , pri pisnem sporazumevanju pa za pisanje in

. Kdor sporoča, torej govori ali piše, je namenjeno, torej poslušalcu, gledalcu ali bralcu, je

92

Radovednih pet

. Komur je besedilo .


Kaj je nebesedno sporazumevanje in v kolikšni meri ga uporabljamo? Ključne besede • nebesedno sporazumevanje • piktogrami 1. Oglej si fotografijo na desni.

Blaž vidim, da si danes zelo žalosten in zaskrbljen. Kako ti lahko pomagam?

Odgovori. a) Kaj je oče vprašal sina? b) Ali je to naredil besedno ali nebesedno? c) Kako je oče vedel, da je Blaž žalosten in zaskrbljen? Pojasni. č) Ali si se tudi ti kdaj počutil tako kot Blaž? Predstavi svojim sošolcem, zakaj si se tako počutil. 2. Izberi si eno od čustev in ga z izrazom na obrazu, s kretnjami ali držo telesa pokaži pred razredom.

ZALJUBLJENOST

STRAH

JEZA

VESELJE

ŽALOST

PRESENEČENJE

S čustvom pokažeš, kako se počutiš. Radovednih pet

93


3. Razdelite se v skupine. Zamislite si dogodek in na kratko zapišite njegov potek. Na primer: Očetu je počila guma na avtomobilu. Izstopi iz avta in menja gumo. Pri tem ima težave, ker je ne more odvijačiti. Zelo se trudi. Med tem se mu rezervna guma skotali po klancu. Poskuša jo ujeti, vendar zaman. V skupini določite sošolca, ki bo potek dogodka pred razredom zaigral s pomočjo pantomime. Ostale skupine naj opazujejo igro in ugibajo, kaj ste prikazovali. Razmisli. a) Kakšna se ti je zdela naloga? Pojasni. b) Ali je katera skupina natančno ugotovila potek zgodbe? c) Od česa je to odvisno?

Pri pantomimi ne smeš govoriti. Kar hočeš povedati, pokažeš. Pri tem uporabiš izraz na obrazu, kretnje, držo telesa.

4. Pobrskajte po spletu: raziščite, kdo je Andrés Valdés.

94

Radovednih pet


5. Žan se je z družino odpravil na bazen. Tam je opazil veliko znakov. Z družino so si jih natančno ogledali.

Ne znam brati, ampak vem, kaj pomeni ta znak, ki mu pravimo tudi piktogram.

Razumeš, kaj pomenijo piktogrami? Poveži, kar spada skupaj.

Obvezno tuširanje pred uporabo bazena.

Prepovedano vpitje.

Obvezna uporaba stranišča.

Prepovedano skakanje v vodo.

Prepovedan vnos hrane in pijače.

Prepovedano potiskanje v vodo.

Prepovedane grobe igre.

Prepovedano tekanje.

Prepovedano potapljanje.

Pazite na svoje otroke.

Radovednih pet

95


6. Pogovorite se. a) Bi človek, ki ne govori slovensko, razumel piktograme na bazenu? Zakaj? b) Kje vse najdemo piktograme? c) Ali je pomembno, da jih upoštevamo? Zakaj? 7. Na črte zapiši pomen piktogramov, ki so v tej knjigi. 8. Preberi besedilo. Od:

polona1@slovenscina.com

Za:

milena.coh@slovenscina.com

Zadeva:

VESELA NOVICA Mami, zdravo! Sporočam ti, da sem bila v krosu peta . Zelo sem ponosna nase, saj se kljub utrujenosti  nisem vdala. No, pa saj veš, da sem v dobri formi. Se vidimo doma. XOXO Polona

9. Odgovori. a) Kdo je sporočevalec tega elektronskega sporočila? b) Kdo je njegov naslovnik? c) Kaj hči sporoča mami? č) Kaj poleg besed še opaziš v besedilu? 96

Radovednih pet


10. Ustrezno poveži.

 XOXO

žalost objem, poljub, objem, poljub veselje

11. a) Ali tudi ti uporabljaš kakšne piktograme, kadar pišeš elektronska sporočila?

DA

NE

b) Če si obkrožil da, napiši, katere piktograme uporabljaš.

c) Zakaj to počneš?

12. V samostojnem delovnem zvezku za družbo si oglej načrt kraja na strani xx. Prekrij legendo. V zvezek preriši vse znake in zraven napiši, kaj pomenijo. Nato odkrij legendo in primerjaj svoje rešitve. 13. Na spletni strani http://www.signaco.si/pznaki.htm iz vsakega zavihka na levi strani izberi po en prometni znak. Natančno jih preriši in jih predstavi pred razredom. Izdelaš lahko tudi plakat. 14. V učbeniku za naravoslovje so na strani xx narisani posebni znaki. Kaj pomenijo? Poveži, kar spada skupaj.

strupeno

nevarno za vodno okolje

jedko

vnetljivo

Kam boš pogledal, če imaš težave?

Radovednih pet

97


Razmisli in odgovori. Kako se ljudje največkrat sporazumevamo? Zakaj tako misliš?

Na seznamu obkljukaj, kar štejemo med nebesedno sporazumevanje.

izraz obraza kretnje šepetanje kričanje pantomima pisanje risanje drža telesa

Dopolni in pomni. besedno

izraz obraza

i besedam

ustnem

nebesedne

kretnje

Ljudje se sporazumevamo predvsem

piktog rami no nebesed

ije fotograf rok

. To pomeni, da večino

tistega, kar želimo sporočiti, sporočimo z uporabljamo tudi

. Ob besedah pa prvine. Torej se sporazumevamo tudi

.

Pri

nebesednem

sporazumevanju uporabljamo nebesedne prvine, kot so , drža telesa in

.

Pri pisnem sporazumevanju pa uporabljamo podčrtave, včasih kaj pobarvamo ali zapišemo z večjimi črkami. Med nebesedne prvine spadajo tudi diagrami, zemljevidi in

. Med piktograme štejemo prometne znake,

oznake javnih prostorov (npr. xxx), znake za napoved vremena …

98

Radovednih pet

, slike,


Kaj je cenik in kaj izvemo iz njega? Ključne besede • cenik • seznam 1. Oglej si ilustracijo in odgovori na vprašanja.

a) Kaj vse ponujajo Pri potički? b) Kaj je poleg sladic še zapisano na tem seznamu? c) Kaj manjka na seznamu? č) Kako imenujemo ta seznam: vozni red, imenik, cenik, kazalo?

Radovednih pet

99


2. Preberi cenik. ČEVLJAR SMOLKO Cenik blaga in storitev Popravilo poškodovane pete Čiščenje čevljev Lepljenje čevljev Šivanje Višanje pete Barvanje

12,00 EUR 5,00 EUR 7,00 EUR 10,50 EUR 13,00 EUR 12,00 EUR

Krtača za čevlje Krema za usnje Ortopedski copati

9,50 EUR 7,00 EUR 24,00 EUR

Izdelujemo tudi moško in žensko obutev po naročilu. 3. Odgovori v povedih. a) Kako se imenuje čevljarna? b) Koliko cen je napisanih na ceniku? c) Ali so zapisane samo cene za blago?

DA

NE

č) V čem se loči blago od storitev? d) Katere storitve ponuja čevljar? e) Katero blago ponuja? f) Katero blago je najdražje? g) Katera storitev je najcenejša? h) Razvrsti storitve po ceni.

Po novo rolko grem v trgovino. Kupim torej blago.

100

Radovednih pet

V primeru, da se ti rolka pokvari, jo neseš v popravilo. V tem primeru nekdo zate opravi storitev.


4. Gotovo poznaš igro z naslovom dan – noč: ko vodja igre reče dan, igralci vstanejo, in ko reče noč, počepnejo. Tokrat bo malo drugače. Ko bo vodja poimenoval storitev (npr. šivanje, popravilo avtomobila, striženje …), vstanete, in ko bo poimenoval blago (npr. avtomobil, zvezek, kruh …), počepnete. Za začetek prosite učitelja, naj vodi igro, nato jo lahko vodite sami. 5. V učbeniku za matematiko poišči poglavje Kako računamo z denarnimi zneski? na strani xx in sestavi različne besedilne naloge s pomočjo cenikov. Pregleda naj učitelj in jih ponudi tvojim sošolcem in sošolkam, da jih rešijo. 6. Oglej si cenik in reši naloge.

CENIK EUR Osnovnošolci, dijaki, študenti in upokojenci, tujci...........................................................1,00 Odrasli................................................................................................2,00 Družine (otroci brezplačno) ..............................................4,00 Voden ogled (vsaj 2 osebi) – odrasli, tujci................3,00 Voden ogled (vsaj 2 osebi) – osnovnošolci, dijaki, študenti, upkojenci...........................................2,00 Voden ogled z lutko.................................................................2,00 UČNA URA z vodstvom po stalni razstavi Osnovnošolci, dijaki, študenti in upokojenci........................................................................5,00 Odrasli................................................................................................6,00 Spremljevalci osnovnošolskih skupin............................................................brezplačno MUZEJSKA DELAVNICA Izdelovanje šolskih zvončkov...........................................4,00 Učna ura intuicije (program ob razstavi Šola iz zemlje......................4,00 Indijanska učna ura (program ob razstavi Šola iz zemlje......................4,00 Stereotipi o narodih (program ob razstavi Šola - ključ za razvoj......3,00 Muzejska delavnica lepopisanja.....................................8,00 Učna ura, vodstvo in delavnica zvončki....................7,00

MUZEJSKA TRGOVINA Svinčnikv..........................................................................................2,10 Svinčnik s knjižno kazalko...................................................1,00 Svinčnik z radirko.......................................................................1,00 Radirka...............................................................................................1,00 Šilček...................................................................................................1,50 Pero......................................................................................................3,00 Barvice v svinčniku...................................................................3,50 Črnilo..................................................................................................2,00 Tablica – mala...............................................................................6,00 Tablica - velika..............................................................................7,00 Lesena puščica.............................................................................7,00 Magnet..............................................................................................1,00 Nalivno pero..................................................................................7,00 Voščenke..........................................................................................3,00 Ovratni trak....................................................................................3,50 Obesek za ključe.........................................................................3,50 Barvice v leseni puščici..........................................................3,50 Notesnik...........................................................................................3,50 Zvezekv.............................................................................................1,00 Ring Pen...........................................................................................5,00 Knjižna kazalka............................................................................0,50 Lepopisni komplet: lepopisne vaje, pero, črnilo..................................8,00 Mali pisalni komplet 1: puščica, svinčnik, radirka, šilček..............................8,00 Veliki pisalni komplet 2: puščica, pero, šilček, svinčnik,radirka...............10,00 Vrečka rdeča..................................................................................1,50

Radovednih pet

101


a) Koliko je vstopnina za osnovnošolca? b) Kdo plača za vstopnino največ? c) Koliko bi plačala vaša družina za vstopnino? č) Koliko plačajo osnovnošolci za vstopnico, če se udeležijo učne ure z vodstvom po razstavi? d) Katere muzejske delavnice ponujajo v muzeju? e) Kaj misliš, da se dogaja na muzejski delavnici lepopisja? f) Katera muzejska delavnica je najdražja? g) Katero blago v muzejski trgovini je najcenejše? h) Katero blago stane 7 EUR? 7. Obišči bližnjo pekarno ali trgovino. Oglej si cene njihovega blaga. Nato dopolni cenik. CENIK Blago Cena mala žemlja

EUR

orehov rogljiček

EUR

krof

EUR

makovka

EUR

sirova štručka

EUR

a) Primerjajte zapisane cene. So vse enake? Zakaj je tako? b) V kateri trgovini bi ti izbral blago? Pojasni. c) Ali na tvojo odločitev, katero blago boš izbral, vedno vpliva cena ali tudi kaj drugega?

102

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Katere podatke vsebuje cenik?

Ali cenik vedno prebereš v celoti? Zakaj?

Ločiš med blagom in storitvijo? Kaj je, če me živinozdravnik cepi: blago ali storitev?

Dopolni in pomni. Cenik je seznam, na katerem so napisana imena ter njihova

in .

je izdelek ali pridelek, namenjen prodaji. pa je naročeno delo, ki ga kdo opravi za plačilo.

Radovednih pet

103


Kaj je jedilni list in kako ga beremo? Ključne besede • jedilni list 1. Oglej si ilustracijo.

Ali bomo naročili tudi juho?

Predlagam govejo, se strinjate?

2. Kaj držita v roki mama in oče? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. a) Cenik. b) Jedilni list. c) Prijavnico. č) Vprašalnik o osebnih podatkih. Kdo ga v restavraciji po navadi prinese k mizi? Kaj je v njem zapisano? Si ga že kdaj uporabljal in kje? Pripoveduj o tem. 104

Radovednih pet


3. Preberi besedilo.

Radovednih pet

105


4. Odgovori. a) So jedi v jedilnem listu iz 3. naloge smiselno razvrščene?

DA

NE

Utemelji: b) Koliko različnih jedi po naročilu ponujajo gostom? c) Katera pripravljena jed je najcenejša? č) Prišel si na kosilo. Kaj boš jedel? Izberi z jedilnega lista v 3. nalogi. Naročam: 1. 2. 3. 4. 5. d) Koliko te bo stalo naročeno kosilo? Si računal tudi pijačo? 5. Poznaš vse jedi z jedilnega lista v 3. nalogi? Če jih ne, si jih oglej na spletni strani http://www.kulinarika.net/recepti/. V iskalno okno vpiši jed, ki je ne poznaš. 6. Ustrezno poveži.

106

Pripravljene jedi

so tiste, ki jih gost naroči v gostilni in mu jih pripravijo.

Jedi po naročilu

so tiste, ki so že kuhane ali pečene.

Radovednih pet


7. Odgovori na vprašanja. a) Ali je v razdelku Jedi po naročilu poleg mesa zapisana tudi zelenjava?

DA

NE

DA

NE

b) Kateri dve jedi pripravljajo na žaru? c) Ali ponujajo tudi ribe? č) S čim so nadevane palačinke? d) Katere vrste zavitek ponujajo? e) Katera sladica je najdražja? 8. Predstavljaj si, da ne maraš zelja in paradižnika. Katero solato bi si lahko naročil? 9. Imaš 1 evro. Katero pijačo lahko naročiš? 10. V skupini zberite podatke, koliko učencev si je izbralo posamezno jed (vrnite se k seznamom v 4. nalogi). Podatke prikažite v preglednici in grafu. Napišite tudi zaključke (katero jed si je izbralo največ učencev in katero najmanj učencev). Pri tem si lahko pomagate z učbenikom za matematiko. Naslov poglavja je Zbiranje, razvrščanje in prikaz podatkov.

Radovednih pet

107


Razmisli in odgovori.

Se dobro znajdeš v jedilnem listu? Si znaš izbrati hrano in izračunati, koliko stane

Ali potrebujemo vse, kar je v jedilnem listu?

Dopolni in pomni. njihove cene

mednaslove

imena jedi

juhe

sladice in pija č

V jedilnem listu sta dve vrsti podatkov: Torej je tudi jedilni list (tako kot

cenik

in

.

) sestavljen iz besednega in

nebesednega dela. Za jedilni list je pomembno, da je pregleden in lepo oblikovan. Jedi so razvrščene v skupine po vrstah jedi. Na začetnih straneh so običajno navedene mrzle in tople jedi, tem sledijo , glavne jedi, solate in Jedilni list beremo s preletom, to pomeni da najprej preberemo

. ,

ker nas zanima, katere vrste jedi in pijač nam nudijo. Nato se omejimo le na določeno vrsto/ skupino jedi in beremo le ta del.

108

Radovednih pet


Zakaj pišemo nekatere besede drugače, kot jih izgovarjamo?

Obraz ali obras? To je zdaj vprašanje.

Ključne besede • pravopisno težke besede

1. Na glas preberi povedi. a) Tvoj obras je ves pikast. b) Tomaš, ali veš, da je labot velika vodna ptica? c) Otroci so si danes privoščili sladolet. č) Ali je Matjaš tvoj brat? d) Andraš je Alenkin moš. Ali je v zgornjih povedih vse prav? Pojasni. Pobarvaj besede, za katere meniš, da niso prav napisane. Napiši jih v pravilni obliki.

Kako pa veš, da je prav obraz, ne pa obras? Če to besedo prebereš, jo prebereš kot obras.

Pri pisanju takih besed si pomagaš takole.

Radovednih pet

109


Dopolni tako, kot je Neža svetovala Cofiju Izhajaj iz prebranih povedi.

obraza

a) Rečeš

, ne pa

.

b) Rečeš

, ne pa

.

Rečeš

, ne pa

.

c) Rečeš

, ne pa

.

č) Rečeš

, ne pa

.

d) Rečeš

, ne pa

.

2. Vpiši manjkajoče črke. golo

– goloba Bla

vra

– vraga pogle

hri

– hriba gra

– Blaža – pogleda – gradu

3. Vpiši manjkajoče črke. V mislih besedi dodaj črko a. a) Blagajničarka nas je prosila za drobi b) Nariši rdeč kro

.

.

c) Obleci si pulover, ker je zelo mra č) Doma sem pozabil zemljevi

. .

d) Njihova družina vsako leto potuje v Pari e) Sošolec Matev natečaaju. f) Začutil sem ugri

je bil prvi v krosu, Primo

v levo nogo.

g) To je res odličen predlo

110

Radovednih pet

!

, ker tam živijo njihovi prijatelji. pa je zmagal na likovnme


4. Preberi poved in vpiši manjkajočo črko. a) Povzpeli smo se na bližnji hri b) O tem čikajo že vra

ci na strehah.

c) Stvari je skrbno zložil v nahr č) Poštar se le re

tnik.

ko oglasi pri nas.

d) Psu moramo natakniti nago e) Kupi si ro

ček.

čnik, če gremo z njim na avtobus.

čke, ker si nahoden.

5. Izberi pravilno napisano besedo iz oklepaja in jo prepiši na črto. a) Rad bi poučeval (glasbo/glazbo)

.

b) Vedel je, da mu je (negdo/nekdo)

sledil.

c) Gregoričevi že od (nekdaj/negdaj)

živijo v naši vasi.

č) Čigava je ta zanimiva (rizba/risba) d) (Kdo/Gdo) e) (Gdaj/Kdaj)

gdaj gdo gdor negdaj

? je napisal knjigo Ronja, razbojniška hči? si začel igrati klavir?

kdaj kdo kdor nekdaj

Radovednih pet

111


6. Kateri zapis besede v oklepaju je pravilen? Vpiši to besedo. a) Si že (napisau/napisal/napisav)

domačo nalogo, Klemen?

b) Včeraj smo se pozno vrnili (domol/domov/domou)

.

c) V kočijo je bil vprežen (beu/bev/bel)

lipicanec.

č) Krt se je skril v svoj (rov/rou/rol)

.

d) Lovci so že zgodaj odšli na (lou/lol/lov/ e) Kdaj boš (kupiu/kupiv/kupil)

. (nou/nol/nov)

računalnik, oče?

f) Tine, to je pa res izvirna in pametna (miseu/misev/misel) g) (Žovna/Žouna/Žolna) kljunom.

je ptica z močnim dletastim

h) Letos si je mama kupila (siu/siv/sil) Pravilno napisane besede prepiši v ustrezni stolpec.

napisal

112

Radovednih pet

!

domov

jesenski plašč.


Razmisli in odgovori. Kaj se ti je zdelo težko v tem poglavju?

Kako se piše prav: obraz ali obras, krog ali krok, zemljevid ali zemljevit? Pojasni svoj odgovor.

Dopolni in pomni. Pri pisanju težjih besed, kot so medved, hrib, jež, dokaz, si pomagamo zelo preprosto, in sicer tako, da vsaki besedi v mislih dodamo črko ,

. Npr: Ne vidim ,

medveda

,

.

Radovednih pet

113


Katere besede še pišemo drugače, kot jih izgovarjamo? Ključne besede • pravopisno težke besede • polglasnik

Bralec ali bralc? To je zdaj vprašanje.

1. Poimenuj, kar je na fotografijah. Besedo napiši na črto.

114

Radovednih pet


Sošolec ali sošolka naj napiše te besede na tablo. Učitelj ali učiteljica pa naj pove, ali je pravilno napisano. Preberi pravilno napisane besede na glas in razločno. Kako prebereš črko e? Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. a) Črko e preberem z glasom e. b) Črko e preberem z nekim drugim glasom; ta glas imenujemo polglasnik. 2. Poimenuj, kar je na fotografijah, nato besede napiši.

Obkroži, kar je prav. S črko e je napisan glas i/glas e/polglasnik. 3. Izberi pravilni zapis besede v oklepaju in dopolni povedi. a) (Konec/Konc)

njive prerašča plevel.

b) (Jezdc/Jezdec)

priganja konja.

c) Prejšnji (tedn/teden)

sva se srečala pred šolo.

č) Zdrav (pes/ps) d) V (petk/petek)

ima mrzel in vlažen (smrček/smrčk) . se dobimo na pevskih vajah. Radovednih pet

115


4. Poimenuj, kar je na fotografijah. Besede napiši.

Preberi napisane besede na glas. Kateri glas ni zapisan, čeprav si ga izgovoril pred r? a) Glas i. b) Glas e. c) Polglasnik. 5. Podčrtaj pravilno napisane besede. srce/serce

smrt/smert

hrt/hert

grb/gerb

grd/gerd

srna/serna

Napiši pravilno napisane besede. Ali je pred črko r napisana črka e? DA NE Zakaj? 6. Odpravi napake. Na črte napiši pravilne povedi. a) Kupili smo ji erdeče copate. b) Černa barva ji je najljubša. c) Listi so postali erjavi.

116

Radovednih pet


Razmisli in odgovori.

Razmisli, katere besede s polglasnikom ti še vedno delajo težave pri zapisu. Se pri pisanju še pogosto zmotiš? Naredi načrt, kako boš te težave odpravil.

Kako se prav piše: robec ali robc, srna ali serna, erdeč ali rdeč? Pojasni svoj odgovor.

Dopolni in pomni. Polglasnik po navadi zapišemo s črko Polglasnika, ki ga izgovorimo pred

. sredi besede, ne pišemo.

Radovednih pet

117


Kdaj pišemo v besedah lj in nj, ne pa l in n? Ključne besede • pravopisno težke besede

Učitel ali učitelj? Kniga ali knjiga? To je zdaj vprašanje!

1. Opazuj besede na tablah.

učitelj, prijateljica, kljuka, učiteljica, ljubezniv, kegelj

knjiga konj zadnji sosednji češnja bližnjica

Kateri črki sta rdeči na levi tabli? Kateri črki sta rdeči na desni tabli? Preberi besede, napisane na obeh tablah, na glas. Ali si jih izgovoril tako, kot so zapisane? Zakaj so črke lj in nj v rdeči barvi? 118

Radovednih pet

DA NE


2. Na glas poimenuj, kar je na fotografijah. Besede napiši na črte.

Ali si besede napisal z j ali brez? Preveri še pri sošolcih in sošolkah. Pri zapisu teh besed si pomagamo tako, da vsaki besedi v mislih dodamo a.

3. Podčrtane besede uporabi v novih povedih. a) Moj brat ima prijatelja Janija. Moj najboljši

pa je Primož.

b) Lani smo pridelali veliko hmelja. Pri nas je najbolj znan savinjski

.

c) Ostali smo brez ravnatelja. Je gospod Frelih naš novi

?

č) Veliko ljudi po svetu si prizadeva, da bi prepovedali lov na tjulnje.

je morski sesalec z gosto dlako.

d) Metulji letajo od cveta do cveta.

se izvije iz bube?

Radovednih pet

119


4. Dokončaj besede v povedih. a) Rodil se je lep dan, zato so kmetje že zgodaj odšli delat na po b) Njegova sestra hitro in kar naprej govori, je prava rag c) Učenci, kdo je danes redite

. .

?

č) Na gozdni poti smo videli zdrob

polževo hišico.

d) Telovadno orodje, sestavljeno iz dveh vzporednih lesenih drogov, .

se imenuje brad e) Prejš

mesec smo se srečali na izletu v gorah.

f) Prvi dan v tednu je ponede g) Šport nam je v veliko vese

, sedmi pa nede

.

.

h) Na poti domov smo v pekarni kupili sveže žem

.

5. Na levem lističu so pravilno napisane besede z lj, na desnem pa z l. Napiši lj-zgodbo ali l-zgodbo tako, da uporabiš čim več besed s posameznega lističa. Zgodbo napiši na list papirja ali v svoj zvezek. Lahko jo napišeš tudi z računalnikom.

poljub, razs vetljava, učitelj, zemel jski, prijatelj, cin gljati, mravlja, obl juba

bilka, , a l et m , a l t a šk kla, a b , a l k re p , a krogl cokla, orgle

Vem. Vsebuje lj in nj.

Ali veš, kaj je posebnost te besede?

življenje

120

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Kako se prav piše: čevel ali čevelj? Kako si pomagamo pri pravilnem zapisu

Kaj si izvedel o zapisu črk lj, nj?

Dopolni in pomni. Na zapis s črko j moramo paziti za črkama

in

na koncu besed (npr. čevelj,

vonj) oz. v sredini (npr. poljub, čebelnjak). Teh besed ne pišemo tako, kot jih izgovarjamo. Pri pravilnem zapisu si pomagamo tako, da vsaki besedi v mislih dodamo (npr: čevlja, ognja).

Radovednih pet

121


Pred katerimi besedami pišemo z, pred katerimi pa s? Ključne besede • besedi z, s • branje – izgovor

Z kolesom ali s kolesom ? To je zdaj vprašanje!

1. Eden iz razreda naj razločno in na glas prebere, kar je v levem stolpcu, drugi pa, kar je v desnem. z Matejo

s Filipom

z Branetom

s Cofom

z Jakom

s Črtomirjem

z Nežo

s Petrom

z Zalo

s Simono

a) Kateri besedi sta v okvirčkih? b) Na katere črke se začnejo besede, pred katerimi stoji z? c) Na katere črke se začnejo besede, pred katerimi stoji s? č) Ali stojita besedi z in s pred besedami, ki se začnejo na isto črko?

DA

d) Ali sta besedi z in s napisani skupaj z naslednjo besedo ali ločeno od nje? e) Ali besedi z in s izgovarjaš skupaj z naslednjo besedo ali ločeno od nje? 122

Radovednih pet

NE


2. Napiši z ali s.

babico

fižolom

Cilko

žogo

srpom

roko

časopisom

denarjem

Ireno

kočijo

Tonjo

Aljo

metlo

hrano

Štefanom

palico

Pomagaj si s sproščenim izgovorom besed z in s skupaj z besedo, ki sledi. Naj steče kot po maslu.

Na katere črke se začnejo besede, pred katere se napiše s? Dopolni. , stoji beseda s.

Pred besedami, ki se začenjajo na črko Pred vsemi drugimi pa stoji beseda

.

Ta suhi škafec pušča. Zapomni si tole poved o škafcu. V njej so vse črke, pred katerimi napišeš s.

Radovednih pet

123


3. S čim kaj delamo? Dokončaj povedi. a) Strižemo

.

b) Sekamo

.

c) Grabimo

.

č) Travo kosimo

.

d) Pesek lopatamo

.

e) Tablo brišemo

.

f) Piskamo

.

g) Juho jemo

.

h) Meso režemo

.

i) Solato jemo

.

j) Šivamo

.

k) Na tablo pišemo

.

l) Na violino igramo

.

m) Meljemo

.

Z vilico ali z vilicami? Tudi to je zdaj vprašanje. Pomagaj, Jaka.

Prav je z vilicami.

Dopolni. Izbiraj med skupaj z naslednjo besedo, ločeno od naslednje besede. Besedi z in s pišemo

.

Besedi z in s izgovarjamo

.

4. Kjer so napake, jih odpravi. a) Tine se dobro razume s Janjo in z Kevinom. b) Bi se rad igral z nami? c) Zelo sem zadovoljna z tvojim napredkom. č) Najraje se pogovarjam s Zoranom. d) Prihodnji teden gremo z Tanjino mamo v kino. e) Z starši in s babico se rada sprehajam po gozdu.

124

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Kako se prav piše: z fantom ali s fantom? Pojasni svoj odgovor.

V katerih primerih rabimo besedi z in s?

Zakaj si moramo zapomniti poved o škafcu

Kako ju pišemo? Kako pa ju izgovarjamo?

Dopolni in pomni. Pred besedami, ki se začenjajo na črko t, s, h, š, k, f, c, p, š, č, napišemo besedo vsemi ostalimi pa napišemo besedo Besedi z in s izgovarjamo

. Pred

. z naslednjo besedo. Pišemo pa ju ločeno

od naslednje besede.

Radovednih pet

125


Pred katerimi besedami pišemo k, pred katerimi pa h? Ključne besede • besedi k, h • branje – izgovor

K Katji ali h Katji ? To je zdaj vprašanje!

1. Preberi poved. Naš Luka je dopoldne odšel najprej k Tanji, h Gorazdu, k Aljoši, h Gregorju, k Branetu in h Katji, popoldne pa še k Sonji, h Goranu, k Rudiju, h Gabrijeli in k Urhu.

a) Kateri besedi sta v okvirčkih? b) Na katere črke se začnejo besede, pred katerimi stoji k? c) Na katere črke se začnejo besede, pred katerimi stoji h? č) Ali stojita besedi k in h pred besedami, ki se začnejo na isto črko?

DA

d) Ali sta besedi k in h napisani skupaj z naslednjo besedo ali ločeno od nje? e) Ali besedi k in h izgovarjaš skupaj z naslednjo besedo ali ločeno od nje? Dopolni. Pred besedami, ki se začenjajo na

Pred vsemi drugimi pa napišemo besedo 126

Radovednih pet

, napišemo besedo h.

in .

NE


2. Dopolni povedi. a) Danica je odpotovala k Maja pa h

, .

b) Najprej smo odšli h

, .

potem pa še k c) Deklica je pohitela k deček pa h

, . ,

č) Stela je odskakljala k Klemen pa h

.

Dopolni. Beseda h je napisana pred besedami, ki se začnejo na

.

Beseda k je napisana pred besedami, ki se začnejo na

.

3. Preberi poved in vpiši k ali h. Obiskal sem kmetijo in najprej odšel

kravi, nato pa še

prašičem.

Dopolni. Izbiraj med skupaj z naslednjo besedo, ločeno od naslednje besede. Besedi k in h pišemo

.

Besedi k in h izgovarjamo

.

Radovednih pet

127


4. Kjer so napake, jih odpravi. a) Obiskal je živalski vrt in najprej pohitel h tigrom in levom. b) Stopi k Gorazdu in ga prosi, naj ti posodi svoj zvezek. c) K kislemu zelju gre pražen krompir. č) Razmišljal je, da bi šel k teti in tam počakal, da se oče vrne iz službe. d) Zakaj vedno hitiš h nauku o glasbi? Zakaj ne greš pravočasno od doma? e) H konju vedno pristopi od spredaj, tako da te bo videl. f) H ribam rada postreže grško solato. 5. Preberi besede v preglednici. V prazno preglednico prepiši besede, pred katerimi napišemo besedo s oziroma h. z/s Gojkom

Gojku

Katjušo

Katjuši

Bredo

Bredi

Primožem

Primožu

Katko

Katki

Gorazdom

Gorazdu

Heleno

Heleni

s

128

k/h

Radovednih pet

h


Razmisli in odgovori.

Zakaj je ob 2.nalogi kilogramska utež?

Kako se prav piše: h Katji ali k Katji? Pojasni svoj odgovor.

Kako izgovarjamo besedi k, h?

V katerih primerih rabimo besedi k, h?

Dopolni in pomni. Pred besedami, ki se začnejo na črko drugimi pa napišemo besedo Besedi k in g izgovarjamo

ali

, napišemo besedo h. Pred vsemi

. z naslednjo besedo. Pišemo pa ju ločeno

od naslednje besede.

Radovednih pet

129


Kako zanikamo dejanje in kako to napišemo? Ključne besede • trdilne povedi • nikalne povedi

Ne bom!

1. Odgovori. a) Kaj rečeš mami, če ne boš pomil posode? b) Kaj rečeš mami, če se ne boš učil? c) Kaj rečeš očetu, če ne boš odnesel smeti? č) Kaj rečeš učitelju, če ne boš prišel na športni dan? Ali so povedi, ki si jih napisal, trdilne ali nikalne? Pojasni. 130

Radovednih pet

Bom!


Dopolni oblačka. Povedi, s katerimi kaj zanikamo, so

Povedi, s katerimi kaj pritrdimo, so

. .

Trdilne ali nikalne?

2. Obkroži črke pred nikalnimi povedmi. a) Številni pajki predejo mreže. b) Ujeta žuželka se sploh ne more več premikati. c) Samica škorpijona ne leže jajčec. č) Plenilski ptiči imajo dolge, ostre kremplje. d) Pajek skakač ne lovi žuželk s spredenimi mrežami. e) Večina vrst potujočih mravelj je slepa. f) Pingvini ne znajo leteti. g) V nekaj dneh se medičina zgosti v med. h) Muhe okušajo hrano z nogami. i) Kengurujska podgana nikoli ne pije vode. j) Nekatere lupine so preluknjane. k) Orjaški lignji so dolgi kot dva avtobusa skupaj. l) Kiti ne potrebujejo nikakršnega bivališča. Radovednih pet

131


3. Preberi povedi. a) Podnevi na nebu ne vidimo zvezd. b) Ene strani Lune ne vidimo nikoli. c) Naša Luna ne sveti sama od sebe. č) V tropskem podnebju ne poznajo izrazitih poletij in zim. d) Brez Sonca življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. e) Zraka ne moremo videti. f) Sonce se ne premika po nebu. g) Pozimi rastline ne rastejo. h) Nekaterih živali zaradi debelega kožuha pozimi ne zebe. Ali so povedi trdilne ali nikalne? S katero besedo zanikamo? Ali je ta beseda napisana skupaj z naslednjo besedo ali ločeno od nje? 4. Preberi povedi. a) Janez se noče učiti. b) O tem še nisem razmišljal. c) Kar naprej govori, da nima pojma o matematiki. č) Z njim noče imeti nobenega opravka. d) Oče mu noče izročiti posestva. Izberi pravilno trditev v oklepaju in jo napiši na črto. Povedi so (trdilne/nikalne) S katerimi besedami so povedi zanikane? 5. Zanikaj podčrtane besede. a) Dokler živim, hočem biti gospodar v hiši. b) Človek je razumno bitje. c) Matjaž hoče postati glasbenik. č) Vsega imamo v izobilju.

132

Radovednih pet

.


6. Dopolni povedi z ustrezno besedo v oklepaju in jo napiši na črto. a) Morski levi imajo plavuti, nimajo (noge/nog)

.

b) Netopirji imajo krila, nimajo (roke/rok)

.

c) Mrož ima na zgornji ustnici ščetinaste brke, nima (kljun/kljuna)

.

č) Kokoš ima kljun, nima (gobec/gobca)

.

d) Moj prijatelj Bine ima hrčka, nima pa (maček/mačka)

.

7. Dopolni z besedama v oklepaju. a) Za rojstni dan smo mu kupili

, nismo kupili

. (knjiga, igrača)

b) Razredničarki so ob koncu šolskega leta poklonili . (vrtnica, bombonjera)

niso ji poklonili c) Vrnil sem ji izposojeno

,

, nisem ji vrnil . (kolo, čelada).

Radovednih pet

133


Razmisli in odgovori. S katerimi besedami zanikamo dejanje?

Kako se prav piše: ne bom ali nebom? Pojasni svoj odgovor. Kako se prav piše: nisem ali ni sem, nimam ali ni mam? Pojasni svoj odgovor.

Dopolni in pomni. Trdilne povedi so tiste, s katerimi kaj

.

povedi pa so tiste, s katerimi kaj zanikamo. Zanikamo z besedo ne. To besedo napišemo

od naslednje besede,

npr. ne bom. Zanikamo tudi z drugimi besedami, na primer nisem, nočem, nimam.

134

Radovednih pet


Ljudje in živali

Kaj se boste verjetno učili v tem poglavju?

Bi znal opisati katero od živali in katerega otroka s fotografij? Se ti zdi to težko? Zakaj?

Kaj je skupnega vsem fotografijam?

Katera fotografija ti je najbolj všeč? Zakaj?


Kako opisujemo živali in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • opis živali • ključne besede • bistveni podatki 1. Na strani xx najdeš »zamešano« fotografijo neke živali. Razreži jo po zarisanih črtah. Posamezne dele fotografije razvrsti tako, da boš dobil fotografijo nedomače živali. Prilepi jih na to stran. Katera žival je na fotografiji?

S strani xx izreži prilogo 1. Razreži jo po zarisanih črtah. Posamezne dele fotografije prilepi sem v ustreznem zaporedju.

6

Radovednih pet


2. Napiši tri povedi o tej živali. 3. Razdelite se v skupine in članom svoje skupine preberite, kar ste napisali o živali. Nato v skupini ugotovite, – kateri podatki se ponavljajo, – kateri podatek o živali je napisal en sam učenec oz. učenka in – zakaj drugi niste napisali tega podatka. Iz povedi vseh članov svoje skupine sestavite smiselno skupno besedilo o tej živali. Eden naj ga napiše v zvezek ali na list papirja. Vsaka skupina naj ostalim prebere svoje besedilo. Eden od sošolcev naj na tablo ali na plakat napiše podatke o zunanjosti te živali, o njenem prehranjevanju, življenjskem prostoru …, ki so bili navedeni v vaših besedilih. 4. Kaj pomenijo besede iz levega stolpca? Poveži jih z razlagami v desnem stolpcu, tako da na črtico napišeš ustrezno številko. 1 orientacija

(žival), ki bo imela mladiče

2 brst

ugotavljanje svojega položaja glede na določene točke

3 breja (žival)

v dva ali več krakov razraslo deblo, veja

4 leglo

poganjek lista, komaj razvit iz popka

5 duplina

votlina v deblu

6 rogovila

istočasno skoteni mladiči

5. Pred branjem besedila v 6. nalogi si oglej, kaj piše ob njegovem levem robu. O čem bo verjetno govorilo besedilo?

Radovednih pet

7


6. Preberi besedilo.

ZUNANJOST

Navadna veverica zraste do 20 centimetrov v dolžino. Kožuh je na zgornji strani rdečerjav, črnorjav ali siv, na trebušni strani pa je vedno bel. Poleti je dlaka kratka, zimski kožuh pa ima debelejšo dlako, ki je tudi temnejša. Ima velike oči in velike uhlje. Pozimi ima čopke na uhljih. Brki so dolgi in občutljivi. Uporablja jih za orientacijo. Ima zelo oster vid, ne loči pa barvnih odtenkov. Rep je košat in približno enako dolg kot trup. Pri sedenju ga poravna ob hrbtu, pri plezanju in skakanju pa ga uporablja za lovljenje ravnotežja. Ponoči ji rep služi kot pokrivalo za ohranjanje telesne toplote. Na vseh prstih, razen na prednjih palcih, ima dolge in ostre kremplje. Dejavna je podnevi.

OGLAŠANJE

Oglaša se z ostrim tjuk-tjuk-tjuk, v nevarnosti pa kru-ru-ru. Navadna veverica se prehranjuje pretežno z rastlinsko hrano: s semeni iglavcev, z lešniki, orehi, s sadjem, z brsti, gobami, lubjem. Hrani se tudi z žuželkami, jajci, mladimi ptiči. Če hrane ne more pojesti, jo zakoplje ali skrije v gostem grmovju ali v bližini dreves, da jo lahko kasneje poje. Živi v gozdovih, najpogosteje v iglastih in mešanih, redkeje v listnatih. Najdemo jo tudi v parkih. Ko se giblje na tleh, ostaja ves čas v bližini dreves.

RAZMNOŽEVANJE

Samica je breja 38 dni in ima v enem letu eno ali dve legli. V leglu je do pet mladičev, ki so ob rojstvu goli. Mati zanje naredi udobno okroglo gnezdo iz vejic in mahu v drevesni rogovili ali duplini. Mladiči so prvih 12 tednov v gnezdu, mati pa ostaja v bližini gnezda in jih prihaja redno dojit, kajti mladiči so slepi. Spregledajo šele po štirih tednih. Navadna veverica spada v družino veveric.

7. O kateri živali govori besedilo? Katerega podatka iz prebranega besedila ni navedla nobena skupina med reševanjem 3. naloge?

8

Radovednih pet


8. Odgovori. a) Kateri deli glave navadne veverice so omenjeni v besedilu? b) Kateri del glave je pozimi drugačen kot poleti? Pojasni odgovor. c) Kateri del navadne veverice je vse leto iste barve? č) V čem se razlikuje dlaka glede na letni čas? d) Kateri del na glavi navadni veverici služi za to, da se ne izgubi? e) Ali navadna veverica vidi dobro ali slabo? f) Koliko centimetrov meri navadna veverica v dolžino (skupaj z repom)? g) Kaj ima na koncu večine prstov? 9. Kako se oglaša navadna veverica? 10. Odgovori.

a) S katero vrsto hrane se veverica najpogosteje prehranjuje?

b) Ali navadna veverica hrano skladišči?

DA

NE

DA

NE

Pojasni. 11. Razmisli in odgovori..

a) Kje najpogosteje srečamo veverico?

b) Ali veverice lahko vidimo tudi v mestu? Pojasni.

Radovednih pet

9


12. Odgovore poišči v besedilu.

a) Kolikokrat na leto ima samica mladiče?

b) Koliko mladičev je navadno v leglu?

c) Kakšni so mladiči ob rojstvu?

č) Kako dolgo so slepi?

d) Kje mati pripravi gnezdo zanje?

e) Navadna veverica spada med sesalce. Iz česa to razbereš?

13. Iz koliko delov je zgrajeno besedilo o navadni veverici?

S čim si lahko pomagaš pri tem odgovoru?

O čem govorijo deli besedila? Poveži, tako da na črtico vpišeš ustrezno številko iz levega stolpca.

1. del govori o

hrani

2. del govori o

zunanjosti

3. del govori o

razmnoževanju

4. del govori o

družini

5. del govori o

življenjskem prostoru

6. del govori o

oglašanju

Ob levem robu besedila v 6. nalogi napiši manjkajoče ključne besede.v

Besede v levem stolpcu ob besedilu v 6. nalogi so ključne besede. Pobarvaj jih tudi v 13. nalogi.

10

Radovednih pet


14. Preberi podatke v preglednici. Levi stolpec dopolni s ključnimi besedami. NAVADNA VEVERICA (Sciurus vulgaris) – do 20 centimetrov – spodnja stran bela – zgornja stran rdečerjava ali črnorjava – dolgi brki – oster vid – dolg, košat rep – kremplji – tjuk-tjuk-tjuk, kru-ru-ru – semena iglavcev, lešniki, orehi, sadje, brsti, gobe, lubje – žuželke, jajca, mladi ptiči – iglasti in mešani gozdovi, redkeje listnati gozdovi – parki – brejost traja 38 dni, 1 ali 2 legli na leto – do 5 golih in slepih mladičev – gnezdo, narejeno iz vej in mahov, v duplini ali na drevesni rogovili – veverice

Radovednih pet

11


Razmisli in odgovori. Če is odgovoril z NE, naj te ne skrbi – z vajami boš tudi takim nalogam kos.

Si znal odgovoriti na vsa vprašanja od 8. do 12. naloge?

Naštej ključne besede pri opisu veverice. Bi okrog istih ključnih besed zgradil tudi opis psa?

Če si odgovoril z DA, potem nimaš težav z razumevanjem besedila.

Dopolni in pomni. Opis živali je besedilo, v katerem prikazujemo značilnosti živali, to je njeno

12

Radovednih pet

,

,

,

,

, ipd.


Kako povzamemo vsebino opisa živali (osebe, poklica itd.)? Ključne besede • preglednica • miselni vzorec 1. Pretvori preglednico iz 14. naloge v prejšnji enoti v miselni vzorec. Vpiši ključne besede in podatke.

2. Ustno opiši navadno veverico. Pomagaj si s podatki v miselnem vzorcu ali v preglednici iz 14. naloge v prejšnji enoti. 3. Pisno opiši navadno veverico. Pomagaj si z miselnim vzorcem ali s preglednico. Besedilo napiši na list papirja ali v zvezek, lahko pa ga napišeš na računalnik. Svoje besedilo primerjaj z besedilom o veverici (str. xx). Ali si katere podatke pozabil napisati? Radovednih pet

13


4. Pripravi se na opisovanje velike uharice. Najprej opazuj fotografijo, nato preberi nepopolno preglednico. Po branju jo dopolni najprej s ključnimi besedami in nato še z drugimi podatki Še tole si zapomni: znanstveniki pišejo znanstvena imena živali v latinskem jeziku. Tale uharica ima pa zanimivo znanstveno ime: Bubo bubo. Katero pa je znanstveno ime veverice?

VELIKA UHARICA (Bubo bubo)

ZUNANJOST

– velikost: največja evropska sova, do 70 , razpon peruti prek 150 – glava: zelo velika, do 8 cm dolga obušesna čopka perja (večinoma polegla, ob razburjenju ju dvigne), velike živo oranžne , močan in ukrivljen – telo: poraslo s rumenorjave barve, s temno podolžnimi progami – zamolkli bu-bu, u-hu, hu-hu-hu – miši, polhi, veverice, zajci, ježi, srednje veliki ptiči, plazilci, žabe, ribe, večje žuželke – pleni ponoči – gorski gozdovi Evrope, pri nas tudi na Krasu – nedostopne pečine – stari samotni gozdovi s skalnimi stenami in globelmi – jajca izleže v gnezdu – gnezdi na strmih, nedostopnih krajih, včasih tudi v opuščenih gnezdih ujed – od marca do maja ima en zarod z dvema ali s tremi – sove

14

Radovednih pet


Ujede so ptice z ukrivljenim, ostrim kljunom in zakrivljenimi kremplji. Med ujede prištevamo jastreba in kragulja. Poglej, kako veličastna sta!

6. Oglej si posnetek.

SLIKA VIDEOPOSNETKA

7. Žival pobarvaj tako, kot je opisano na posnetku.

8. Kaj ste izvedeli o tej živali? Sošolec ali sošolka naj na tablo ali plakat napiše podatke o rjavem medvedu, ki ste si jih zapomnili. Radovednih pet

15


9. Preglednico dopolni s ključnimi besedami. RJAVI MEDVED (Ursus arctos) KLJUČNE BESEDE

BISTVENI PODATKI

ŽIVLJENJSKI PROSTOR

POSEBNOST

10. Ključne besede za rjavega medveda primerjaj s ključnimi besedami pri veverici. Kaj opaziš? Zakaj je to drugače? 11. Še enkrat si oglej posnetek o rjavem medvedu.

Po ponovnem ogledu posnetka vpiši v preglednico iz 9. naloge manjkajoče ključne besede in bistvene podatke.

12. Poimenuj dele rjavega medveda. 13. Kakšno je telo rjavega medveda?

16

Kakšen je rep?

Katere oblike so njegovi uhlji?

Radovednih pet


14. Katera trditev o rjavem medvedu je nepravilna? Obkroži črko pred njo.

a) Rjavega medveda srečamo tudi v naseljenih krajih.

b) Rjavi medved tudi sredi zime včasih išče hrano.

c) Rjavi medved se prehranjuje z raznimi jagodami in sadeži.

č) Rjavi medved je nevaren človeku, kadar je ogrožen.

d) Mladič rjavega medveda postane samostojen, preden je star pol leta.

e) Ob skotitvi je mladič rjavega medveda po velikosti podoben morskemu prašičku.

15. V posnetku zvemo, da spadajo rjavi medvedi med zveri. Kateri podatek to potrjuje? 16. Ali so naslednje trditve o rjavem medvedu pravilne?

a) Rjavi medved je visok približno en meter.

DA

NE

b) Rjavi medved nima repa.

DA

NE

c) Medvedji mladiči nekaj časa ne vidijo in ne slišijo.

DA

NE

č) Rjavi medved spada med podplatarje, ker ima močne podplate.

DA

NE

d) Rjavega medveda lahko srečamo povsod v Evropi.

DA

NE

e) Mladiči rjavega medveda imajo navadno bel ovratnik.

DA

NE

f) Rjavi medved se hrani z rastlinsko in živalsko hrano.

DA

NE

17. Če želiš, lahko pripraviš plakat, na katerem v miselnem vzorcu predstaviš rjavega medveda. Ustno ga predstavi v razredu.

Radovednih pet

17


Razmisli in odgovori. Kako povzemamo vsebino opisa živali?

Ali si več podatkov zapomniš iz miselnega vzorca ali iz preglednice? Pojasni.

Dopolni in pomni. Kadar povzemamo vsebino opisa živali, si lahko pomagamo tako, da

besede razporedimo v miselni vzorec ali

v

, nato navedemo še

k posameznim ključnim besedam.

18

Radovednih pet

podatke


Kako tvorimo miselni vzorec in opisujemo žival (osebo, poklic itd.)? Ključne besede • tvorjenje miselnega vzorca • ponavljanje besed 1. Pretvori preglednico o medvedu v prejšnji enoti v miselni vzorec. Napiši in nariši ga na list papirja ali v zvezek. Pri tem ti bodo pomagali Jaka, Zala, Filip in Neža.

Pod poimenovanje živali napiši vrsto besedila. To je OPIS. Oboje lahko obkrožiš.

Zdaj pa iz poimenovanja živali in vrste besedila povleci nekaj črt in k vsaki pripiši ključno besedo. H ključnim besedam pripiši bistvene podatke o živali. Ne piši v povedih, ampak le v obliki besed ali besednih zvez.

Najprej na sredino lista napiši poimenovanje živali, ki jo želiš opisati. Lahko jo tudi narišeš.

2. Na list papirja ali v zvezek napiši opis velike uharice; pri tem si pomagaj z dopolnjeno preglednico iz 4. naloge prejšnje enote. Svoje besedilo lahko napišeš na računalnik; pošlji ga učiteljici oz. učitelju po elektronski pošti, da ti bo povedala/povedal svoje mnenje o njem in ti svetovala/svetoval, kako ga lahko izboljšaš.

3. Ustno opiši katero koli domačo/gozdno/vodno/… žival. Pazi, da ne razkriješ, o kateri živali govoriš. Sošolci in sošolke naj ugibajo, katero žival opisuješ.

Učitelji, knjižničarji in starši lahko svetujejo, kje dobiš podatke o živalih. Lahko pa pobrskaš po spletu.

Radovednih pet

19


4. Preberi. V nedeljo popoldne smo se z družino odpravili v živalski vrt. Že dolgo nismo bili tam, zato sem bil zelo vesel obiska. Veliko je bilo novega. Najbolj mi je bila všeč risa. Ob sebi je namreč imela ljubkega mladiča. Kar naprej se je stiskal k mami risi, pa tudi ona ga je skrbno varovala in ga ni spustila izpred oči niti za hip. Ves čas sem ju opazoval in užival v pogledu na risjo družino.

Odgovori. a) Ali so v besedilu naštete značilnostih rise?

DA

NE

b) Ali so v besedilu podatki o prehranjevanju rise?

DA

NE

c) Ali so v besedilu podatki o razmnoževanju rise?

DA

NE

č) Je to opis živali ali pripoved o dogodku? 5. Preberi besedilo. Veverica živi v raznovrstnih gozdovih. Veverico najdemo tudi v parkih. Ko se veverica giblje na tleh, ostaja veverica ves čas v bližini dreves.

Iz koliko povedi je to besedilo? a) S katero besedo se začne prva poved? b) Ali se ta beseda v tem odlomku še kdaj ponovi?

DA

NE

c) Pojasni svoj odgovor. Ali te to moti? DA

NE

Zakaj? č) Odlomek prepiši tako, da boš to besedo ohranil samo v prvi povedi, v drugih pa jo boš izpustil. Primerjaj obe besedili in povej, katero je boljše.

20

Radovednih pet


6. Preberi naslednje zveze povedi. Izberi eno od besed v oklepaju in jo napiši. a) Veverica ima košat rep. (Z repom/Z njim)

lovi ravnotežje

pri plezanju. b) Jež je gozdna žival. (Ježeva/Njegova)

samica

mladiče koti. c) Andrej je v parku videl veverico. (O veverici/O njej) so se pogovarjali v šoli. č) Polh se rad naseli v drevesnih duplih. (V drevesna dupla/Tja) si pogosto nanosi veliko svežega listja.

d) Medved je plenilec, zato je (medvedov/njegov) plen lahko tudi živina. 7. Poglej, kako je četrtošolec Andrej obarvani del miselnega vzorca pretvoril v besedilo. Ris je kratkorepa mačka. Ris v višino zraste do 75 cm, v dolžino pa do 130 cm. Ris tehta od 30 do 40 kg. Ris ima zelo ostre kremplje in zobe. Ris ima rdeče rjav kožuh, posut s temnejšimi pikami.

OGLAŠANJE ZUNANJOST

PREHRANJEVANJE

- kratkorepa mačka - visoke noge - do 130 cm - do 40 kg RIS DRUŽINA

ŽIVLJENSKI PROSTOR RAZMNOŽEVANJE

Radovednih pet

21


Je Andrej podatke iz miselnega vzorca ustrezno preoblikoval v besedilo? Zakaj? Andrejevo besedilo prepiši na črte. Izogni se ponavljanju iste besede. Kako si se izognil ponavljanju iste besede? Si jo nadomestil z drugo, kot si to npr. počel v 6. nalogi? Pojasni.

Razmisli in odgovori. Ali se ti zdi lažje tvoriti besedilo ob miselnem vzorcu ali s preglednico? Zakaj?

Kaj ste se naučili o ponavljanju besed in besednih zvez?

Kako pretvorimo miselni vzorec ali preglednico v opis živali?

Dopolni in pomni. Kadar tvorimo besedilo, moramo paziti na to, da v povedih ne ponavljamo istih besed. Isto besedo lahko

22

Radovednih pet

ali pa jo zamenjamo s katero drugo.


Kako opisujemo osebe in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • opis osebe

To sta Alis in Amir. Alis je letos postal moj sošolec.

1. Oglej si fotografijo. Na njej sta brata. Eden od njiju je Filipov sošolec. Poslušaj, kaj ti bo o svojem sošolcu povedal Filip, in ugotovi, kateri od obeh dečkov na fotografiji je Alis. Si prepoznal Alisa? Pojasni. Kaj je Filip predstavil v tem besedilu? Obkroži črko pred ustreznim odgovorom. a) Alisovo vedenje in njegove interese. b) Alisovo zunanjost. c) Svoje mnenje o sošolcu. 2. Poslušaj, kaj ti bo Filip še povedal o sošolcu Alisu. Ali zdaj veš, kateri od dečkov je Alis? Iz česa si to prepoznal? Radovednih pet

23


3. Obkroži, kar sodi k opisu. a) Ime in priimek osebe, njena starost. b) Mnenje o pričeski osebe. c) Višina, teža, postava osebe, barva in dolžina las, oblika obraza, barva oči. č) Način vedenja, interesi, hobiji osebe. d) Slog oblačenja. e) Mnenje o oblačilih in obutvi osebe. f) Vidne posebnosti (npr. materino znamenje, ortodontski aparat …). g) Posebnosti v razmišljanju, izražanju, preživljanju prostega časa … 4. Katero od obeh poslušanih besedil je opis osebe: prvo ali drugo? Pojasni. 5. Oglej si, katere podatke je treba vpisati v preglednico. KLJUČNE BESEDE

BISTVENI PODATKI

IME

Pavčič STAROST

155 cm 45 kg LASJE

podolgovat OČI

karirasta modra srajca s kratkimi rokavi in temno modre kavbojke POSEBNOSTI NAČIN ŽIVLJENJA

Še enkrat poslušaj opis Alisa. Preglednico lahko dopolnjuješ že med poslušanjem oz. po njem.

24

Radovednih pet


6. Preberi časopisno novico.

Fotorobot osumljencu za petami Včeraj, nekaj po tretji uri popoldne, je neznanec oropal poslovalnico za odkup zlata na Lendavski ulici v Murski Soboti. Z grožnjami in fizično silo je prodajalko prisilil, da mu je izročila plen. Policisti so izdelali fotorobot osumljenca in javnosti posredovali njegov opis. Neznani moški je star od 25 do 30 let, visok je med 170 in 180 centimetrov, podolgovatega in obritega obraza. Na glavi je imel črno kapo s šiltom, sončna očala s svetlečimi stekli, majico s kratkimi rokavi rjavo olivne barve brez vzorca. Čez ramo je imel platneno torbico, na rokah pa sive plastificirane rokavice. Kot še dodajajo na PU Murska Sobota, je govoril z rahlim štajerskim naglasom. Informacije, ki bi prispevale k aretaciji osumljenca, lahko anonimno sporočite na številko 113.

7. Kaj pomenijo besede z levega stolpca? Poveži jih z razlagami v desnem stolpcu. anonimen

prekrivati s tanko plastjo umetne, plastične mase

aretacija

kdor je osumljen

plastificirati slika iskane osebe, navadno prestopnika, narejena po opisih, pričevanjih osumljenec

prijeti koga in mu odvzeti prostost

fotorobot

ni naveden z imenom

8. Odgovori. a) O čem govori besedilo? b) Čemu je nastalo? c) Ali časopisna novica vsebuje tudi opis osebe? č) Podčrtaj del besedila, ki vsebuje opis osebe. d) Čemu je vključen v besedilo? e) Ali bi na osnovi prebranega opisa prepoznal storilca?

DA

NE

Pojasni.

Radovednih pet

25


9. Kaj pomeni to, da so policisti izdelali fotorobot neznanega moškega? Katerega od treh fotorobotov so izdelali policisti? a

b

c

Foto: Policija

10. Preberi odlomek iz Tjašinega opisa osebe.

Neja je stara deset let. Neja tehta okoli 30 kg. Neja je četrtošolka. Je majhna in vitka. Je temne polti. Ima belo majico. Ima svetlomodre kavbojke. Ima rjave balerinke z mašnico. a) Te v Tjašinem opisu osebe kaj zmoti? Pojasni. b) Katere besede se v besedilu večkrat ponovijo? Podčrtaj jih. c) Besedilo prepiši, pri tem pa ponovljeno besedo izpusti ali zamenjaj z drugo. Naj ti namignem. Ime osebe napišeš na začetku besedila, nato ga pa izpustiš.

26

Radovednih pet

Besedo ima lahko nadomestiš z besedami je oblečen, nosi, je obut.


11. Preberi odlomek iz knjige Enajstnik pisteljice Nataše Konc Lorenzutti. Knjiga govori o dečku Nacetu. Rodil sem se v prejšnjem tisočletju. Star sem enajst let. Zato sem enajstnik. Imam veliko lastnosti. Tri četrt dobrih. Zdajle sem zelo priden. Ker bi rad pisal pet. To bi bila mama vesela. V šoli mi je najljubša matematika. Z lahkoto računam. Le včasih zamenjam plus in minus. Izračunam pravilno, rezultat pa je vseeno napačen. Imam rjave lase in kožo. Poleti se spremenim v čokoladno tortico. Obožujem vodo. Tako kot moj oče.

Kateri povedi iz odlomka sta opis osebe? Podčrtaj ju.

10. Naštete besede razvrsti v preglednico glede na to, katere dele telesa bi lahko opisal z njimi. vitka, okrogel, posut s pegami, kratki, dolgi, bled, velik, okrogel, podolgovat, modre, zelene, privihan, majhne, kodrasti, redki, košati, gosti, črni, ozka, polna, poševne, močna, rjavi … POSTAVA OBRAZ OČI OBRVI NOS USTA LASJE

Dopiši še svoje predloge.

Radovednih pet

27


11. Pripravi se na tvorjenje besedila. Izberi osebo, ki jo boš opisal. Miselni vzorec dopolni z bistvenimi podatki o tej osebi. STAROST

ZNAČILNOSTI OBRAZA

OBLEKA

28

NAČIN ŽIVLJENJA

TELESNE ZNAČILNOSTI

OBUTEV

Miselni vzorec pretvori v besedilo. Zapiši ga v zvezek.

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Zakaj je pomembno, da znamo opisati osebo?

Zakaj je pri vsakem besedilu pomembno, da se besede ne ponavljajo?

Na seznamu obkljukaj trditve, s katerimi se strinjaš.

 Za uspešno opisovanje moram pozorno opazovati živali, rastline, osebe, predmete.

 Opisovanje je težje od pripovedovanja.  Več izkušenj imam s pripovedovalnimi besedili,

kakršne so pravljice in pripovedke, kot z opisi.  Opisi živali v mojih učbenikih imajo uvod, jedro in zaključek.

Dopolni in pomni. videz

zunan je

značilnosti obraza

obutev

Opis osebe je besedilo, v katerem predstavimo osebe, npr.: njeno starost, njen

(višino,

težo), značilnosti njenega

(barvo in obliko oči, obrvi, nos, usta,

brado), značilnosti njenih

, obleko in

posebnosti (materino znamenje,

,

, …).

Radovednih pet

29


Kaj je poved in kaj zapišemo na koncu nje? Ključne besede • poved • končna ločila 1. Oglej si besede v preglednici. mir tišina tat deklica

Mir. Tišina. Tat! Deklica?

Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) V čem je razlika med besedami v levem in desnem stolpcu? b) Kje so besede zapisane tako kot levem stolpcu? c) Kako imenujemo primere, ki so zapisani v desnem stolpcu?

2. Uredi zaporedje besed v okvirčkih. Fotografija dečka in rešen primer ti bosta v pomoč. baretko ima modro deček na glavi z belimi obute ima čevlje rdeče vezalkami v ohlapne oblečen je hlače štrleča ušesa ima oči njegove rjave so

Deček ima na glavi modro baretko.

30

Radovednih pet


Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Kako imenujemo besedilo, ki je nastalo z urejanjem zaporedja besed? b) Iz koliko povedi je sestavljeno? Kako pa to veš? c) Po čem torej prepoznaš poved?

3. Kateri od zapisov je poved? Obkroži črko pred njim. a) Timon je moj najboljši prijatelj. b) Moj je prijatelj Timon najboljši. Utemelji svojo izbiro. Bi znal povzeti, kaj je poved? 4. Preberi povedi. a) Čarovnik je imel v roki čarovniško palico b) Primož Suhodolčan je mladinski pisatelj c) Kakšne lase ima Svetlana Makarovič č) To pa že ni Boris A. Novak d) Kdo je pogršana oseba e) Ali nisi prepoznale naše teniške igralke f) Kdo pa ne pozna Otona Župančiča g) Tina Maze je najboljša slovenska smučarka h) Na levi rami je imel velik tatu orla 5. Reši naloge. a) Kaj manjka na koncu vseh povedi v četrti nalogi? b) Napiši ustrezna ločila. c) Kam si jih zapisal? č) Kako torej imenujemo ločila, ki si jih napisal: končna ali nekončna ločila? d) Poimenuj posamezno ločilo. Njegovo ime napiši na črto v legendi.

Povedi iz 4. naloge preberi na glas. Sošolci in sošolke naj te poslušajo in ti povedo, ali si jih prebral ustrezno, tj. razumljivo, razločno in smiselno.

Radovednih pet

31


5. V petih povedih opiši deklico na fotografiji. a) Zamenjaj zvezek s sošolcem in drug drugemu preglejte zapisano. b) Ali ste vsi zapisali enake povedi? Pojasni. c) Ali so vse povedi v sošolčevem zvezku pravilno zapisane? Če nisi prepričan, prosi za nasvet učiteljico oz. učitelja.

32

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Bi znal s svojimi besedami razložiti, kaj je poved?

Naštej končna ločila.

Dopolni in pomni. Poved je zaključena enota iz smiselno povezanih besed. Vsaka poved se začne z

začetnico, konča pa s končnim ločilom – piko, ali

.

Radovednih pet

33


Katere vrste povedi poznamo in kaj je zanje značilno? Ključne besede • pripovedna poved • vprašalna poved • vzklična poved 1. Preberi pogovor.

Ej, Tini, si danes videl našega novega sošolca?

Ne. Bil sem pri zobozdravniku.

Res? Kako mu je pa ime?

Blaž

Poznam ga. Skupaj igrava na turnirjih. To, da je zdaj naš sošolec, je res super!

Ali ima morda dolge črne lase?

Ima. Kako pa veš?

34

Veš, tudi on trenira tenis.

Radovednih pet

Tudi meni se zdi zanimivo. Jutri ga boš lahko videl v naših šolskih klopeh.


2. Odgovori. a) Koliko povedi v stripu je takih, ki sprašujejo? b) Kako to veš? c) Koliko povedi v besedilu je takih, ki nekaj pripovedujejo? č) Kaj stoji na koncu njih? d) Ali je kakšna poved, ki izraža veselje in navdušenje? e) Kaj je zapisano na koncu te povedi? 3. Razdelite se v dvojice. Eden v paru naj se pripravi na branje Aninega dela besedila, drugi pa na branje Tinijevega dela. Pogovorita se, kako bosta brala posamezne povedi. Besedilo preberite po vlogah. Poskusite upoštevati ločilo na koncu povedi. 4. V zvezek napiši po dve pripovedni, vprašalni in vzklični povedi. 5. Pripravi si tri kartončke s končnimi ločili, npr. takole:

Učiteljica ali učitelj naj pripravi seznam različnih povedi. S tega seznama si izberi eno poved in jo preberi na glas. Sošolci naj te pozorno poslušajo. V zrak naj dvignejo listič z ločilom, ki po njihovem mnenju stoji na koncu prebrane povedi. Igrajte se tako dolgo, da boste vsi prišli na vrsto za glasno branje.

Ko se boste nehali igrati, se pogovorite. a) Ste imeli pri igri kakšne težave? Pojasni. b) Kdo je poved prebral tako, da ste z lahkoto ugotovili, katero ločilo stoji na koncu? c) Kdo je tako dobro poslušal, da se je le redko zmotil pri dvigovanju kartončkov?

Radovednih pet

35


6. Preberi povedi in vstavi končno ločilo. a) Koliko je ura b) Juhej, Tomaž pride na večerjo c) Ti ni nikoli dolgčas č) Kljub opozorilu še vedno govori in moti ostale d) Domačo nalogo sem že napisal e) Le kdo je ta deklica, ki se tako smeji f) Ne, tega niti slučajno ne dovolim 7. Glasno preberi povedi. To je moja žoga. To je moja žoga? To je moja žoga! a) Ali si vse povedi prebral enako? Pojasni. b) Ali vse tri povedi pomenijo isto? Pojasni. 8. Dopolni povedi in na koncu zapiši ustrezno končno ločilo. a) Marija se rada lepo b) Joj, oprosti, polila sem ti c) Zakaj imaš tako razmetano č) Kako boš to d) Hej, pridi e) Ali si vse f) Takoj se obleci in g) Dober dan, h) Nehaj se tako

36

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Katero končno ločilo ti pri zapisovanju dela največ preglavic? Zakaj?

Katere vrste povedi poznamo?

Dopolni in pomni. Pripovedna poved je poved, ki pripoveduje, opisuje, pojasnjuje. Na koncu pripovedne povedi napišemo

.

Vprašalna poved je poved, s katero kaj

. Končuje se z

. Vzklična poved je poved, ki jo izrečemo čustveno. Na koncu vzklične povedi napišemo .

Radovednih pet

37


Ko odrastem, bom …

Katere poklice prikazujejo fotografije?

Že veš, katere šole moraš končati, da si pridobiš želeni poklic?

Ali kdaj razmišljaš, kaj boš po poklicu, ko odrasteš?


Kaj izvemo iz opisa poklica? Ključne besede • opis poklica 1. V katerem poklicu delajo tvoji starši? Kaj pa starši tvojih sošolcev in sošolk? 2. Ali veš, kaj delajo znanstvenik, krojač, knjižničarka, organizator dogodkov? Kateri poklic se ti zdi še posebej zanimiv? 3. Igraj se igro 5, 4, 3, 2, 1 in zberi čim več točk. Opis poklica za 5 točk a) Zdravi bolezni kože.

b) Oblikuje prostor – notranji in zunanji.

c) Pripravlja novice.

za 4 točke č) Dela v delavnici. Na osnovi zdravniškega recepta v okvirje vstavlja ustrezna stekelca. d) Dela v salonu. Strankam ponuja različne storitve, od nege obraza do masaž. e) Pogosto dela na terenu. Varuje življenje ljudi in njihovo premoženje. Odkriva storilce kaznivih dejanj in nadzoruje promet. za 3 točke f) Dela v ordinaciji. Če želi biti pri svojem delu uspešen, mora ustvariti zaupno okolje. Dela z otroki in mladostniki, odraslimi in starostniki. Ljudem pomaga s pogovorom in nasveti. g) Je uradnik in dela v pisarni. Strankam pomaga pri sklenitvi zakonske zveze, vpisu rojstva otroka, spremembi priimka po razvezi … h) Dela v gledališču. Pri bralnih vajah predvsem posluša, če pa kateri igralec manjka, bere namesto njega. Na predstavah je v nenehni pripravljenosti, da igralcu, ki pozabi besedilo, priskoči na pomoč.

Radovednih pet

39


za 2 točki i) Dela z mladimi. Pripomočki, ki jih pri tem uporablja, so učbenik, leksikon, priročnik, računalnik, projektor … Mlade usmerja v samostojno delo. j) Naroči in prevzame živila in drugo blago za pripravo obrokov hrane. Pripravi in očisti živila, nato pa pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter s ladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. k) Dela v podjetju za prevoz oseb. Upošteva vozni red. Potnikom svetuje glede povezav in prestopanja. Posebej pozoren je, kadar potniki vstopajo in izstopajo. Ne sme sunkoviti zavirati ali speljevati. za 1 točko l) Podira drevesa, jih klesti, žaga in pripravlja za nadaljnjo obdelavo. Sadi mlada drevesa, varuje in neguje rastlinske nasade in opravlja druga gozdno varstvena dela. Pri tem uporablja motorno žago, sekire, cepin, lupilnik, kline, sekaški pas … m) Dela na strehah. Čisti kurilne naprave in nadzira pravilno delovanje dimnikov in kurišč. n) Njegovo delo je zanimivo in dinamično, včasih pa tudi utrujajoče in nevarno. Zbira informacije o pogrešanih osebah, predmetih, ki so bili ukradeni. Zbira tudi dokazno gradivo. Občasno uporablja pribor za iskanje in zavarovanje prstnih sledi.

4. Ali bi zdaj že znal povedati, kaj izvemo iz opisa poklica? 5. Oglej si posnetek. Ko odrastem, bom pilot. Zato že zdaj vadim!

40

Radovednih pet


6. Odgovori. a) Kje optik opravlja svoje delo? b) Kaj dela optik? c) Katere pripomočke uporablja pri svojem delu? č) Je njegovo delo nevarno? Pojasni. d) Katere spretnosti potrebuje optik za uspešno opravljanje svojega poklica? 7. Si že kdaj obiskal katero od optik? Pripoveduj, zakaj in kako je bilo. 8. Obkroži DA, če se trditev ujema z vsebino posnetka, in NE, če se ne ujema. a) Optik stranki svetuje pri izbiri očesnega pripomočka.

DA

NE

b) Poskuša upoštevati strankine želje in potrebe.

DA

NE

c) Optik očala pripravi na osnovi recepta.

DA

NE

č) Okulist nam pregleda vid, optik pa pripravi očala.

DA

NE

d) Zelo dobro je, kadar ima optik smisel za modo.

DA

NE

Radovednih pet

41


Razmisli in odgovori. Lahko bi rekli, da iz opisa poklica izvemo tri ključne stvari. Katere?

Kaj misliš, zakaj je dobro, da se učiš o značilnostih opisa poklica?

Dopolni in pomni. uporablja

besede

PRIPOMOČKI

kaj

Iz opisa poklica izvemo,

,

in .

Radovednih pet

tri dela v opisu poklica

:

42

ključne

pri svojem delu.

Torej lahko rečemo, da so

DELO

R PROSTO

oseba dela,

in katere pripomočke

kje


Kako beremo in povzamemo daljše besedilo? Ključne besede • povzemanje bistvenih podatkov

1. Preberi besedilo. Kako beremo daljše besedilo? Opis poklica je lahko kratko besedilo, če v njem navedemo le najbolj bistvene podatke. Vsebina in dolžina besedila sta odvisna od tega, kaj hoče avtor doseči. Če hoče poklic predstaviti natančno, podrobno, potem je tako besedilo običajno daljše. Za branje daljšega besedila potrebujemo več časa in zbranosti. Zato je dobro vedeti, kaj je tisto, kar nam lahko olajša branje.

2. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Ko se znajdeš pred besedilom, ki ga želiš prebrati, kaj narediš najprej? b) Je naslov besedila zate pomemben? Zakaj? c) Je to, da ima besedilo odstavke, zate pomembno? Zakaj? č) Kaj ti pri branju še pomaga?

Radovednih pet

43


3. Preberi še naslednji zapis. Kaj pomeni RAZUMETI besedilo? Besedilo je treba brati z razumevanjem. To pomeni, da ves čas (v mislih) zbrano sledimo temu, kar prebrano pomeni. Pri razumevanju nam običajno pomagajo vprašanja, ki so v učbenikih zapisana ob strani ali pod besedilom. Če znamo nanje odgovoriti, potem smo besedilo razumeli. Če se to ne zgodi že po prvem branju, potem je treba besedilo v celoti ali po delih ponovno prebrati. Če smo besedilo razumeli, ga običajno znamo obnoviti. To pomeni, da znamo s svojimi besedami povedati, o čem besedilo govori in kaj o tem pove. Pri tem si lahko pomagamo tudi z izpisovanjem bistvenih podatkov (npr. v miselni vzorec, po alinejah ali v preglednico).

4. Pogovori se s sošolkami in sošolci. a) Ali rad bereš? Pojasni. b) Kaj najraje bereš? Kaj pa tvoji sošolci? c) Se ti zdi pomembno, da znaš dobro brati? č) Kaj pomeni znati dobro brati? Po čem prepoznaš dobrega bralca? d) Kje največ bereš? e) Koliko časa na dan bereš? f) Si razumel zapis, ki si ga prebral v 3. nalogi? Povej njegovi bistvo. g) Se strinjaš z vsem, kar si prebral v njem? Pojasni. h) Se ti pogosto zgodi, da ne razumeš česa, kar prebereš? Kaj narediš takrat? 5. V 7. nalogi boš prebral opis poklica. A preden se lotiš branja, besedilo najprej preleti z očmi. a) Ima besedilo naslov? Kaj pa podnaslove? b) Je členjeno na odstavke? Kako to veš? c) Vsebuje kaj slikovnega gradiva? č) Je pomembno, da besedilo vsebuje tudi slikovno gradivo? Zakaj? d) Ali že veš, o čem govori besedilo, ki ga boš kmalu prebral? e) Kako to veš? f) Kaj boš naredil, če boš v besedilu naletel na besede, ki jih še ne poznaš oz. ne razumeš?

Dokumentacija so podatki o kakšni stvari. Dokumentacijo o poletu sestavljajo seznam potnikov, podatki o teži prtljage, o količini goriva, o smeri in cilju poleta …

44

Radovednih pet


6. Dopolni prva dva stolpca v preglednici. Zadnjega boš dopolnil po branju besedila v 7. nalogi. PILOT (opis poklica) Kaj že vem o poklicu pilota?

Kaj želim izvedeti o poklicu pilota?

Kaj sem se naučil o poklicu pilota?

Kako je stolpca dopolnil tvoj sošolec oz. tvoja sošolka? Primerjajta svoje dopolnitve. 7. Preberi besedilo. Pilot Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih in je odgovoren za to, da varno in pravočasno prepelje potnike in blago z enega letališča na drugo. Svoje delo prične najmanj eno uro pred vzletom letala. Preveri in pripravi dokumentacijo za let, preveri vremenske razmere in preuči obvestila za letalce. Pred letom se posvetuje s člani posadke in organizira njihovo delo. Opravi pregled letala, preveri polnjenje goriva, natovarjanje in iztovarjanje tovora ter vkrcavanje in izkrcavanje potnikov. Tik pred letom podpiše dokumente o letu. Med letom sodeluje s kontrolorji letenja, ki delajo na letališču v kontrolnem stolpu. Piloti in kontrolorji v vseh državah na svetu se sporazumevajo v angleškem jeziku. Po končanem poletu preveri in podpiše dokumente o opravljenem poletu. Kadar ne pilotira letala, se usposablja na simulatorju za letenje. Pilot spremlja strokovno literaturo in opravlja teste s področja poznavanja letal in postopkov ob morebitnih nesrečah. Skrbeti mora za svojo telesno pripravljenost in za zdravje, ki se redno preverja na posebnih zdravstvenih pregledih. Osnovni delovni pripomoček pilota je letalo z opremo. Pri delu uporablja tudi priročnike in tabele, ki se nahajajo v letalu ali pa jih nosi v pilotski torbi. Delo je vezano na vsakodnevno izpolnjevanje številnih obrazcev.

Radovednih pet

45


8. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Se ti je besedilo zdelo zanimivo? b) Si razumel vse, kar si prebral? c) Bi znal povzeti, kako se pilot pripravi na polet? Poskusi. č) Kateri del besedila se ti je zdel najzanimivejši? Zakaj? 9. Dopolni zadnji stolpec preglednice v 6. nalogi. 10. Kaj misliš, kje bi lahko bilo objavljeno besedilo o pilotu? Obkroži enega od ponujenih odgovorov.

a) Se ti je besedilo zdelo zanimivo?

b) Si razumel vse, kar si prebral?

c) Bi znal povzeti, kako se pilot pripravi na polet? Poskusi.

č) Kateri del besedila se ti je zdel najzanimivejši? Zakaj?

11. Miselni vzorec, v katerega so že vpisane ključne besede, dopolni z bistvenimi podatki o poklicu pilota. Kaj dela?

Kje opravlja delo?

PILOT (opis poklica)

Katere pripomočke uporablja? – – – 12. Podatke iz miselnega vzorca zdaj poveži v kratko besedilo in ga predstavi pred razredom. Sošolci in sošolke naj ti prisluhnejo, potem pa še ti poslušaj koga od njih.

46

Sta oba s sošolcem oz. sošolko podatke iz miselnega vzorca povezala v kratko obnovo na povsem enak način? Zakaj?

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Zakaj je pomembno, da besedilo razumeš, ko ga prebereš?

Kaj misliš, zakaj si izpolnjeval miselni vzorec v 11. nalogi?

Se ti zdi vredno potruditi se in se naučiti dobro brati? Zakaj?

Dopolni in pomni. Besedilo je treba brati z

. To pomeni, da v mislih sledimo temu,

kar beremo. Če smo besedilo razumeli, ga običajno znamo

.

Obstajajo različni pripomočki, s katerimi si lahko pomagamo pri razumevanju prebranega. Eden od teh je miselni vzorec. Vanj vpišemo

besede in

podatke. Vse to izpišemo iz besedila. Miselni vzorec nam je v pomoč pri

vsebine besedila.

Radovednih pet

47


Kako si pri branju pomagamo s preglednico? Ključne besede • povzemanje s preglednico

Če naletiš na, besedo ki je ne razumeš, jo. podčrtaj. Nato razišči njen pomen –vprašaj koga ali poglej v slovar.

1. Si v predšolskem obdobju obiskoval vrtec? Česa se najbolj spominjaš iz tega časa? 2. Preberi besedilo. Ustvarjalnikove rubrike

POKLICI SE PREDSTAVIJO Torek, 16. aprila

Kaj dela vzgojiteljica?

Ustvarjalnik, revija za mlade in še mlajše

Vzgojiteljica je zaposlena v vrtcu ali na šoli. Skrbi za otroke, ki so ji zaupani v vzgojo in varstvo. Zanje pripravi in z njimi izvede različne dejavnosti, ki so koristne za njihov razvoj. Delovni dan Na delo z otroki se vzgojiteljica doma temeljito pripravi: razmisli, kaj želi doseči (npr. da bi otroci logično razmišljali, da bi bili ustvarjalni …), in na osnovi tega načrtuje dejavnosti. Delo poteka po določenem programu. Vzgojiteljica zjutraj sprejme otroke, potem skupaj pojedo zajtrk. Pri tem jih uči lepega vedenja pri mizi. Po zajtrku vzgojiteljica organizira, kaj bodo tisti dan počeli. Otrokom včasih prebere pravljico, včasih zanje pripravi poligon in jih odpelje k telovadbi ali pa jih povabi k petju pesmic, slikanju ali ustvarjanju z glino. Običajno otroke odpelje tudi na sprehod ali na igrišče, da se nadihajo svežega zraka. Po sprehodu otrokom pomaga, da se pripravijo na kosilo in potem na popoldanski počitek. Pripomočki Pri svojem delu z otroki vzgojiteljica uporablja številne pripomočke, ki jih ponudi otrokom: žoge, kolebnice, blazine, lutke, čopiče, glino, risalne liste … Material za igro in ustvarjanje pogosto najde v naravi (npr. želod, listje …), marsikateri pripomoček pa izdela tudi sama (npr. naprstne lutke, maske, male glasbene inštrumente …). Poskrbeti mora, da so pripomočki, ki jih uporablja, čisti in za otroke zelo varni. Znanja Vzgojiteljica se mora na marsikaj spoznati, da lahko pripravi zanimive dejavnosti za otroke. V času svojega šolanja se uči igranja na inštrument, petja, plesa, športnih dejavnosti … Poznati mora značilnosti otrok v različnih starostih (npr. triletniki se igrajo in obnašajo drugače kot šestletniki). Biti mora prijazna, skrbna, pravična in dosledna. Pripravila Ajda Kovač

48

Radovednih pet


3. Odgovori. a) Kje vzgojiteljica opravlja svoje delo? b) Kateri od teh dveh ustanov pravimo vzgojno-varstvena? c) Bi lahko besedilo naslovili tudi takole: Kaj dela vzgojitelj?

DA NE

č) Kaj misliš, zakaj se avtorica ni odločila za tak naslov? d) Kdo je sporočevalec prebranega besedila? e) In kdo naslovnik? Pojasni. f) Kje in kdaj je bilo besedilo objavljeno? Radovednih pet

49


4. Dopolni preglednico: vpiši naslov besedila in nato še manjkajoča naslova odstavkov. NASLOV BESEDILA NASLOVI ODSTAVKOV

Pripomočki

5. Reši naloge od a) do d). Rešitve vpiši v preglednico iz 4. naloge. Razmisli, v kateri stolpec boš kaj zapisal. a) Kaj dela vzgojiteljica? b) Naštej njene delovne obveznosti. c) Kako poteka njen delovni dan? č) Katere pripomočke uporablja pri svojem delu? d) Katera znanja in lastnosti potrebuje za delo z otroki? 6. Dobro si oglej izpolnjeno preglednico. Izpisane podatke v mislih poveži v kratko obnovo besedila. 7. Obrni se k sošolcu in ga prosi, naj prisluhne tvoji obnovi. Zdaj zamenjajta vlogi: sošolec naj obnavlja, ti pa poslušaj. 8. Opazuj besedilo v 2. nalogi in odgovori. a) Kaj ti že na prvi pogled močno olajša branje? b) V katerem časopisu je besedilo bilo objavljeno? c) In v kateri rubriki? č) S katerim namenom je sporočevalka napisala besedio v 2. nalogi?

50

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Zdaj poznaš že dva načina, s katerima si lahko pomagaš pri razumevanju in povzemanju prebranega.

Katera načina sta to?

Dopolni in pomni. Prebrano besedilo lahko povzamemo z ali s

. Uporabimo način, ki nam je bližji. Bistvo uporabe miselnega

vzorca ali preglednice je

.

Radovednih pet

51


Kako preglednico ali miselni vzorec pretvorimo v besedilo? Ključne besede • tvorjenje besedila

1. Opisati moraš poklic astronavta. Razmisli, kako se lotiš pisanja. Povej sošolcem in sošolkam. 2. Kje lahko najdeš podatke o poklicu astronavta oz. o katerem koli drugem poklicu? 3. Predstavljaj si, da ti je uspelo pridobiti podatke o poklicu astronavta. Kako jih urediš: v miselni vzorec ali preglednico? Zakaj? 4. Izberi si poklic, ki te zanima. Napiši ga na črto v prvem okvirčku. Poišči podatke o njem in jih vpiši v preglednico.

(opis poklica)

KAJ DELA?

52

Radovednih pet

KJE OPRAVLJA DELO?

KATERE PRIPOMOČKE UPORABLJA?


5. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Je še kdo v razredu izbral isti poklic kot ti? b) Si v preglednico vpisoval cele povedi ali kaj drugega? Kaj? c) So tudi tvoji sošolci preglednico zapolnili z istimi podatki kot ti? Zakaj? č) Imaš dovolj podatkov, da bi lahko pričel tvoriti besedilo? Kako se boš tega lotil? 6. Razmisli, ali pri pisanju že takoj nastane tako besedilo, da ga ni treba več popravljati, dopolnjevati ali spreminjati. Kakšne izkušnje s tem imajo tvoji sošolci in sošolke? 7. Uporabi podatke iz preglednice (naloga 4) in na list papirja napiši prvo različico besedila: tvori torej opis izbranega poklica. Ko končaš, prosi koga od sorodnikov ali prijateljev, da prebere, kar si napisal, in da ti pove svoje mnenje. 8. Obkljukaj, kar velja zate. Drži.

Delno drži.

Ne drži.

Še pred začetkom pisanja sem razmislil, kako bom besedilo začel. Razmislil sem tudi, kako ga bom končal. Za vsako poved sem vnaprej premislil, kakšna bo oz. kaj bom z njo povedal. Premislil sem tudi, ali se nova poved lepo povezuje s prejšnjo. Pri pisanju sem se večkrat zmotil, povedi sem popravljal, jih brisal in ponovno pisal. Na koncu sem besedilo prebral in še sam za sabo popravil kakšno napako. Ko sem končal, sem bil zadovoljen.

Katerih odgovorov imaš največ? 9. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Koga si prosil, da je prebral prvo različico tvojega besedila? b) Na kaj te je tvoj prvi bralec opozoril? c) Si to upošteval in besedilo popravil? č) Si tudi ti sam odkril kakšne pomanjkljivosti v svojem besedilu? Katere? 10. Končno, torej popravljeno različico besedila prepiši v zvezek oz. jo natisni, če si pisal z računalnikom, in jo prilepi v zvezek.

Radovednih pet

53


Razmisli in odgovori. Zakaj se je treba na tvorjenje besedila pripraviti?

Zakaj je dobro, da prvo različico besedila prebere še kdo?

Dopolni in pomni. Na tvorjenje besedila se lahko pripravimo na več načinov, npr. s z

. Uporabimo način, ki nam je bližji.

Če se na pisanje ne pripravimo, ne moremo tvoriti besedila, ker nimamo dovolj podatkov.

54

Radovednih pet

ali


Kako se pripravimo na govorni nastop? Ključne besede • govorni nastop • računalniška predstavitev 1. Kaj misliš, zakaj ne smemo med govornim nastopanjem besedila kar prebrati? 2. Zakaj moramo pred javnostjo govoriti knjižno? Je to storila tudi deklica na ilustraciji?

V toj vejsi se vsi trüdijo, ka vsi fküp stoupijo pa napravijo tou, ka napravijo sakšo leto.

3. S čim lahko obogatiš svoj govorni nastop? Izberi dve stvari, ki se ti zdita najučinkovitejši. Svojo odločitev pojasni. a) S plakatom. b) Z računalniško projekcijo. c) Z glasbo. č) S filmskim prizorom. d) Lahko prinesem pokazat, kar opisujem. e) S slikovnim gradivom. Radovednih pet

55


4. Oglej si dele računalniške predstavitve – učenec se pripravlja na govorni nastop. Opisal bo poklic vzgojiteljice. Razmisli, ali je z njegovo pripravo vse v redu. Predlagaj izboljšave.

5. Predstavljaj si, da pripravljaš govorni nastop. Opisati moraš poklic enega od staršev. Kako to narediš? V zvezek zapiši korake, ki jih pri tem izvedeš. Prva dva ti ponujata Jaka in Zala.

Najprej si izberem poklic, ki ga bom opisal.

56

Radovednih pet

Nato v knjigah in na spletu poiščem podatke o njem. Vprašam tudi mamo oz. očija.


Razmisli in odgovori.

Dopolni in pomni. Govorni nastop je nastop/govorjenje pred

.

V šoli gre najpogosteje za govorjenje pred razredom ali starši in učitelji. Kdor govorno nastopa, si pripravi

, ki ga bo javnosti posredoval

ustno. Običajno gre za predstavitev česa (npr. za opis predmeta, živali, osebe …). Četudi imamo pripravljeno pisno besedilo, med nastopom ne smemo ampak moramo govoriti prosto, čim bolj naravno in v

, slovenščini.

Radovednih pet

57


Kako predstavimo svoje poklicne načrte? Ključne besede • poklicni načrt 1. Ali že veš, kaj boš po poklicu, ko odrasteš? Kaj pa tvoji sošolci? Naredite razredni seznam poklicev, v katerih želite delati, in ga izobesite. 2. Preberi, kaj bi rad postal Miha.

Ko odrastem, bom zdravnik Že odkar vem za sebe, si želim postati zdravnik. Poklic se mi zdi zahteven, ampak lep. Rad bi pomagal ljudem. Zanima me, kako je zgrajeno naše telo in kako deluje. Doma imam knjige o možganih, prebavilih, kosteh, mišicah in krvnem obtoku. Rad jih prelistavam in prebiram, vedno znova se naučim kaj novega. Ko mi iz žepnine uspe zbrati kaj denarja, si kupim model človeškega srca ali pobarvanko, v kateri je treba z različnimi barvami pobarvati različne dele telesa, od živcev do žil, mišic, kosti in notranjih organov. Človeško telo je res neverjetno: Zdi se krhko in ranljivo (urežemo se lahko že na listu papirja), a hkrati lahko prestane najtežje operacije in se pozdravi po zelo hudih poškodbah. Vem, da se moram, če želim postati zdravnik, pridno učiti. Po osnovni šoli bom namreč šel na gimnazijo in nato na medicinsko fakulteto. Ne vem še, ali bom kirurg ali pediater. Če bom kirurg, bom delal v bolnišnici. V operacijski dvorani bom operiral ljudi. Če bom pediater, bom delal v zdravstvenem domu, pregledoval bom dojenčke, jih meril in tehtal. Šolanje za zdravnika je dolgo in zahtevno. A če te nekaj veseli, potem ni nič težko. Miha, 4. b

58

Radovednih pet


3. Odgovori. a) Je Miha v svojem besedilu razkril svoje poklicne načrte? Pojasni. b) Kako se že zdaj, ko je Miha še četrtošolec, kaže, da ga zanima poklic zdravnika? c) Kaj je pripravljen že zdaj narediti, da bi postal to, kar si želi? č) Ali ima Miha jasno predstavo o tem, kaj dela zdravnik? Pojasni. d) Zakaj želi postati zdravnik? Navedi oba razloga. e) Ali ima Miha jasno predstavo o tem, kako doseči poklic zdravnika? Pojasni. f) Miha je svoje poklicne načrte predstavil v pisni obliki. Na katere načine bi jih še lahko?

Radovednih pet

59


4. Pripravi se na pisno predstavitev svojih poklicnih načrtov. Pridobi si podatke in jih uredi. Nato tvori besedilo in ga napiši z računalnikom. 5. Pripravi se na govorni nastop – razmisli, kako napisano besedilo narediti zanimivo za govorno predstavitev. Namig: Izdelaj si plakat, kartončke ali diaprojekcijo, morda lahko vključiš tudi glasbo, film ali praktičen prikaz dela.

Razmisli in odgovori.

Dopolni in pomni. Paziti moramo na to, da imamo ustrezne podatke oz. da poklic vsaj malo poznamo. Dobro je, kadar poznamo koga, ki ga opravlja, ker potem lahko neposredno vprašamo, kar nas zanima. Pogosto so nam v pomoč knjige, filmi in splet. Svoje poklicne načrte predstavljamo na

načine.

Lahko jih opišemo v pisnem besedilu, lahko se o njih s kom pogovarjamo, lahko pripravimo računalniško projekcijo in svoje načrte predstavimo razredu.

60

Radovednih pet


Na kaj moramo paziti, kadar naštevamo? Ključne besede • naštevanje • vejica

1. Najprej ponovi, kar že veš. a) Katera ločila ste spoznali letos pri pouku slovenščine? b) Katera od teh ločil pišemo na koncu povedi? c) Napiši eno pripovedno, eno vzklično in eno vprašalno poved. Poimenuj ločilo, ki si ga uporabil na koncu povedi. POVEDI LOČILO č) Napiši eno trdilno in eno nikalno poved. 2. V nadaljevanju boš reševal naloge, ki se vežejo na postavljanje vejice pri naštevanju. Še prej pa se pogovori s sošolci in sošolkami. a) Kaj običajno naštevamo pri opisu živali? b) Kaj naštevamo pri opisu osebe? c) kaj naštevamo pri opisu poklica? č) Ali je torej naštevanje v opisih pogosto? d) Zakaj se boš torej z naštevanjem spoznaval prav v tem poglavju? Radovednih pet

61


3. Poveži, kar sodi skupaj. a) Vejico pišemo

na koncu povedi

sredi povedi.

b) Za vejico pišemo

veliko začetnico.

malo začetnico.

c) Kadar naštejemo le dve stvari,

vejice ne pišemo.

vejico pišemo.

4. Spodnje povedi so iz opisa poklica. Vstavi vejico, kjer je potrebno. a) Pek se poklicno ukvarja z izdelovanjem pečenjem kruha in drobnega peciva. b) Kruh pripravi tako, da v moko vmeša sol maslo različna semena in v vodi raztopljen kvas. c) Pripravi lahko beli polbeli črni rženi polnozrnati ajdov in ovseni kruh. č) Testo mora zgnesti in ga nato oblikovati v kruh in drobno pecivo. d) Pri delu uporablja različne pripomočke orodja in stroje. e) Potrebuje različne sklede tehtnico sito košare za vzhajanje in pekače. f) Za nadev lahko uporabi orehe mak bučnice sezam lan pinjole in druga semena ali oreščke. g) Pek mora skrbeti za osebno higieno higieno strojev in delovnega prostora. h) Zaposli se lahko v pekarni gostilni okrepčevalnici in celo v hotelu.

62

Radovednih pet


5. Obkroži črke pred povedmi, v katerih je vse zapisano tako, kot je prav. a) Papige so glasna, družabna bitja, v naravi živijo v jatah. b) Jedo različna semena, mlade koreninice in cvetlice. c) To, ali se naučijo govoriti, je odvisno od vrste papige, njene starosti in interesa ter tega, koliko se mi sami ukvarjamo z njimi. č) Fotograf mora biti potrpežljiv natančen, prilagodljiv in komunikativen. d) Fotografira različne priložnosti, npr. zaroko, poroko, rojstni dan, krst obhajilo. e) Pri svojem delu uporablja fotoaparat, stojalo, različne vrste objektivov in bliskavico. Iz katerega besedila so povedi od a) do c)? Kaj pa povedi od č) do e)?

Zbiram sličice, stripe, loparje vseh vrst, podpise naših košarkarjev …

Vidim, da bi lahko še našteval! Na vratih tvoje sobe bi moralo pisati: Jaka Meh, zbiratelj vsega mogočega.

Radovednih pet

63


Razmisli in odgovori. Katero ločilo uporabljamo, kadar naštevamo?

V katerih besedilih je naštevanja še posebej veliko? Pojasni.

Kaj pa, kadar naštejemo le dve stvari?

Dopolni in pomni. Kadar kaj naštevamo, napišemo

. Pri

je naštevanje pogosto. Pri opisu živali npr. naštevamo, kje vse žival živi in s čim vse se prehranjuje. Pri opisu

naštevamo npr. oblačila, ki jih oseba nosi, in vidne

značilnosti obraza ter postave opisovane osebe. Pri opisu naštevamo npr. pripomočke, ki se uporabljajo v danem poklicu, ali pa opravila, ki so v tem poklicu pogosta. Vejico pišemo z

64

povedi. Besedo za njo pišemo začetnico.

Radovednih pet


Prosim, hvala, oprosti

Jih kdaj izrečeš tudi po telefonu? Jih tudi ti pogosto uporabljaš? Zakaj? Ob katerih priložnostih? Ali se ti besede iz naslova te enote zdijo pomembne? Zakaj?

Preberi naslov poglavja. Kateri fotografiji bi pripisal besedo prosim?

Kateri fotografiji bi pripisal besedo hvala in kateri besedo oprosti?


Kako izrekamo prošnjo in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • izrečena prošnja • prosim • vljudnost Živijo, mami! Prosim, da prideš domov čim prej. Boli me trebuh in ne vem, kaj naj naredim.

1. Preberi povedi. Hvala, Martin, zelo si prijazen, da si mi prinesel jabolko iz vašega sadovnjaka. Joj, Peter, pozabil sem ti prinesti zgoščenko, oprosti. Jutri ti jo bom zagotovo prinesel v šolo. Mateja, zbriši tablo, prosim. Danes si dežurna, kajne. Opazuj fotografije in k vsaki sličici izberi ustrezno poved ter jo prepiši v oblaček.

1

66

Radovednih pet


2

3

Dopolni nedokončane povedi. Izberi ustrezno besedo v oklepaju in jo napiši na črto. V oblačku ob 3. fotografiji je izražena (prošnja/zahvala/opravičilo) . To razberemo iz besede

.

2. Prepiši poved, s katero je učiteljica iz 1. naloge pozvala Matejo, da zbriše tablo. Ali ji je učiteljica to ukazala ali jo je prosila? S katero besedo je izrekla prošnjo?

Radovednih pet

67


3. Primerjaj naslednje povedi v oblačkih.

Mateja, zbriši tablo.

Mateja, prosim, da zbrišeš tablo.

Mateja, lahko zbrišeš tablo?

Razmisli. a) Ali je v vseh treh povedih izražena prošnja? b) V čem pa se razlikujejo? c) Je kateri način nevljuden? Pojasni. č) Katerega po navadi uporabiš ti? 68

Radovednih pet

DA

NE


4. Preberi, kaj piše v oblačkih.

Nekdo trka, odpri vrata. Posodi mi svojo knjigo.

Pokažite domače naloge.

Ali so fant, učiteljica in deklica izrazili prošnje? Ali so bili vljudni? Pojasni. Njihove prošnje izrazi na vljudnejši način. 5. Naslednje prošnje izrazi na druga dva načina. a) Podpišite tukaj. b) Lahko nahraniš mačko? c) Prosim, pomij posodo. Radovednih pet

69


Razmisli in odgovori. Kako izrekaš prošnjo sošolcu, staršem ali učitelju za pomoč pri nalogi?

Ali so odrasli vedno vljudni pri izrekanju prošenj? Pojasni.

Povej, katera prošnja je vljudna, katera pa ni

Dopolni in pomni. Prošnjo izrekamo, kadar od koga kaj želimo. Izrekamo jo na razne načine. Na primer: – Zbriši tablo. – Prosim, da/če zbrišeš tablo. – Lahko zbrišeš tablo?/Bi lahko zbrisal tablo? Prvi način je

70

Radovednih pet

, druga dva sta

.


Kako pišemo prošnjo in kaj vse napišemo v njej? Ključne besede • pisna prošnja 1. Ali kdaj napišeš prošnjo? Komu? Kaj prosiš? S katero besedo prosiš? S čim imaš težave pri pisanju prošnje? 2. Preberi besedila.

MANCA, LEPO PROSIM, DA POGLEDAŠ, ALI SEM PUSTIL KLJUČE OD STANOVANJA NA OMARICI V PREDSOBI. TAKOJ MI SPOROČI. OČI

Radovednih pet

71


Od:

metod@gmail.com

Za:

alenka@gmail.com

Zadeva:

Prošnja Živjo mami! Okoli 11. ure smo srečno prispeli v Kranjsko Goro. Vreme je lepo, sobe v redu. Lepo te prosim, naroči Ani, naj Petru odnese njegovo nogometno žogo, ki sem mu jo pozabil vrniti. Pozdravi atija, Ano, babi in dedija, prosim. Lp Metod

odnesi moje , e t im s o r p , a Tjaš ko se vrneš , o ic n il t is č v hlače otrebujem p h ji o jn u N . iz šole do petka. d Pozdravček o

očija

3. Odgovori. a) Kaj je izraženo v vseh besedilih? b) Po čem to veš? c) Ali so prošnje izražene vljudno ali nevljudno? č) Pojasni.

72

Radovednih pet


4. Odgovore poišči v prvem besedilu. a) Kdo je napisal prvo prošnjo? b) Komu jo je napisal? c) Za kaj jo prosi? č) Čemu jo to prosi? d) Kako je poslal prošnjo? e) Po čem to veš? 5. Ponovno preberi drugo prošnjo. a) Kdo jo je napisal? b) Komu jo je napisala? c) Za kaj prosi? 6. Še enkrat preberi tretjo prošnjo. a) Kdo jo je napisal? b) Komu jo je napisal? c) Za kaj jo prosi? č) Čemu jo to prosi? 7. Svojo pozornost usmeri v četrto prošnjo. a) Kdo jo je napisal? b) Komu jo je napisal? c) Za kaj jo prosi? č) Kje in kdaj je verjetno napisal to pismo? 8. Na list papirja napiši pismo teti Ani in stricu Stanetu, ki živita v Postojni. Prosi ju, da bi skupaj obiskali Postojnsko jamo, saj ste se o njej pogovarjali v šoli. Prošnjo lahko napišeš na računalnik in jo po e-pošti pošlji v pregled učiteljici oz. učitelju. Ko prejmeš njen oz. njegov odziv, v šoli poročaj o njem.

Radovednih pet

73


Potem ko napišeš pismo, reši še naslednji del naloge. Označi s kljukico (✓), če lahko pritrdiš.

V mojem pismu je napisan kraj pisanja.

V njem je napisan datum pisanja.

Kraj in datum pisanja sta napisana v desnem zgornjem kotu.

V pismu sta teta in stric nagovorjena.

Na koncu pisma je napisan pozdrav.

Na koncu je moj podpis.

V podpisu je samo ime.

Če pa si napravil katero napako, za pomoč prosi sošolca ali sošolko, učitelja ali učiteljico.

Če si vse trditve označil s kljukico, si pismo napisal ustrezno in pravilno. Čestitam!

9. Če pismo iz 8. naloge pošlješ po pošti, ga vložiš v pisemsko ovojnico. Nanjo napiši tetin in stričev naslov. Živita na Primorski cesti 24. Poštna številka Postojne je 6230.

74

Radovednih pet


Razmisli in odgovori.

Ali so napisane prošnje v tej enoti uradne ali neuradne? Pojasni.

Izrazi nekaj prošenj. Sošolci naj presodijo, ali so vljudne ali nevljudne.

Kaj vse napišemo v prošnji?

Dopolni in pomni. SMS PODPIS

POZDRAV

e-pošta

VSEBINA

kraj in datum

n namenje pisanja

Prošnjo lahko napišemo na list ali po telefonu kot

NAGOVOR NASLO VNIKA neuraden

papir , jo pošljemo po .

To, kako jo napišemo, je odvisno od tega, komu je pišemo teti, sošolcu, sestrični, babici je

. Prošnja, ki jo prošnj. Ima pet delov: KRAJ IN DATUM PISANJA

Radovednih pet

75


Kako izrekamo zahvalo in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • izrečena zahvala • hvala 1. Pojasni ruski pregovor Velika beseda je "hvala". Se strinjaš z njim? Pojasni. 2. Komu se največkrat zahvališ? Za kaj se zahvališ? Kako to storiš? Ali se kdaj zahvališ učitelju ali učiteljici? Za kaj se mu/ji zahvališ? S katerimi besedami to storiš? Ali se kdaj zahvališ sošolcu ali sošolki? Za kaj se mu/ji zahvališ? S katerimi besedami to storiš? Ali se kdaj zahvališ poštarju, gasilcu, zdravniku, duhovniku, policistu? Svoj odgovor ponazori s primerom. Ali se je tudi tebi že kdo zahvalil? Pripoveduj o tem. 3. Svojo hvaležnost navadno izrekamo z besedo hvala. Lahko pa jo izrekamo tudi drugače. Dopolni z besedami, ki izražajo zahvalo. Pomagaj si z oblački.

zahvala

ti ljeva a v h za

a)

za vašo pomoč pri delu.

b)

za prekrasno cvetje.

c)

se je za ponujeno hrano.

iskren

se vam za lepo in prijazno sodelovanje

d) Sprejmite mojo iskreno

.

e) Gospa učiteljica, zelo za pomoč mojemu sinu.

vam

Radovednih pet

la

a hva

biti hvaležen

č) Dragi učenci, na dnevu odprtih vrat šole.

76

hvala

najlepša hvala


Tjaša, zelo sem ti hvaležen, da si odnesla hlače v čistilnico. Hvala! Pojdiva na sladoled!

4. Preberi, kaj je oče rekel Tjaši, potem ko ona naredila, kar jo je prosil. Razmisli. a) Je to besedilo prošnja ali zahvala? b) Po čem to veš? c) Kdo je to izrekel? č) Komu se zahvaljuje?

Radovednih pet

77


Razmisli in odgovori. Ali pogosto izrekaš zahvalo? Zakaj? Ali se ti to zdi prav?

Ali se ti odrasli zahvalijo vedno, ko to pričakuješ? Če se ti ne, kako se tedaj počutiš in kako ravnaš?

Dopolni in pomni. Z zahvalo izrekamo komu svojo hvaležnost za kaj, kar je naredil za nas. Izrekamo jo na razne načine. Na primer: – Hvala. – Hvala lepa. – Zahvaljujem se. – Iskrena/najlepša hvala. – – Zahvalo izrečemo prijazno in spoštljivo. Če je ne izrečemo, smo nevljudni.

78

Radovednih pet


Kako pišemo zahvalo in kaj vse napišemo v njej? Ključne besede • pisna zahvala 1. Preberi besedilo.

Trebnje, 27. 12. 2001 Dragi člani recitatorskega krožka, najprej zahvala, nato pohvala za presenetljiv nastop na odprtju razstave "Lirični svet ilustracij Lucijana Reščiča". Potem pa še drobcena želja: Bodite ustvarjalni in v svoji požrtvovalnosti srečni. Kdo ve, mogoče bo kdo izmed vas postal nekoč pravi igralec, prava igralka. Prejmite prijazne pozdrave. Lucijan Reščič

S pohvalo pa izrečemo svoje priznanje za dobro delo.

Z zahvalo izrečemo svojo hvaležnost za kaj.

Zahvala ali pohvala?

Radovednih pet

79


Odgovori. a) Ali je to besedilo zahvala ali prošnja? b) Po čem to prepoznaš? c) Kdo jo je napisal? č) Kje je njegov podpis? d) Komu jo je napisal? e) Po čem to veš? f) Kje je napisan nagovor? g) Za kaj se jim je zahvalil? h) Kje in kdaj je pisec napisal besedilo? i) Kje sta napisana ta podatka? j) Kaj je napisano na koncu besedila? 2. V skico pisma napiši imena delov besedila.

Pomagala ti bom. Napiši besede: VSEBINA, POZDRAV, NAGOVOR, PODPIS, KRAJ IN DATUM PISANJA. Pomagaj si s pismom v 1. nalogi

80

Radovednih pet


3. Preberi besedilo.

ZIMA zunaj belina, veje hladen veter – od jutranjega svita do večerne zarje stojim pred oknom in po orošeni šipi z občutki ljubezni slikam s prsti

zadnje podobe za Vas in vse Vaše – za radost in srečo. Lucijan Reščič z družino Mentorici recitatorskega krožka OŠ Danile Kumar v zahvalo. Trebnje, december, ob izteku 2001

Razmisli. a) Ali je to zahvala? b) Po čem to veš? c) Kdo se zahvaljuje? č) Komu se zahvaljuje? d) Za kaj se zahvaljuje? e) Kaj je posebnost tega besedila? 4. Opazuj ločila v pismu iz 1. naloge. a) Kaj stoji za nagovorom: vejica, pika, klicaj ali vprašaj? b) S katero začetnico je napisana prva beseda v vsebini? 5. Na list papirja napiši zahvalo. Izberi med naslednjima možnostma: a) zahvala knjižničarki, ker ti je med tvojo daljšo odsotnostjo v šoli podaljšala čas izposojene knjige, b) zahvala tvoji učiteljici oz. tvojemu učitelju ob zaključku šolskega leta. Zahvalo lahko napišeš na računalnik in jo pošlješ učitelju oz. učiteljici, da ti bo povedal/povedala svoje mnenje o njej.

Radovednih pet

81


Razmisli in odgovori. Kako in kje se napišeta kraj in čas pisanja?

Ali si že kdaj napisal zahvalo? Komu? Za kaj si se zahvalil? Koliko delov ima pisna zahvala? Katere?

Ali je pisna zahvala lahko brez pozdrava? Pojasni.

Dopolni in pomni. Zahvalo pišemo, kadar se pisno zahvaljujemo. Pisna zahvala ima pet delov: – kraj in

pisanja,

– nagovor, – vsebino (zahvala in za kaj se zahvaljujemo), –

,

– podpis. Kadar se pisno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sošolcem …, napišemo zahvalo.

82

Radovednih pet


Kako izrekamo opravičilo in na kaj moramo pri tem paziti? Oprosti.

Ključne besede • izrečeno opravičilo • oprosti

1. Preberi besedila v oblačkih. 1 Oprostite, gospa učiteljica, tega navodila ne razumem. Zato ne vem, kako naj rešim to nalogo. Gospod učitelj, nisem mogla priti pravočasno k pouku, ušel mi je mucek in sem ga morala poiskati. Oprostite.

3

3 Halo. Rok Novak tu. Gospa profesorica, opravičujem se, ker danes ne morem priti v glasbeno šolo. V šoli imamo ob istem času vaje za nastop na prireditvi. Rad bi se dogovoril za drugo uro. Lahko?

Radovednih pet

83


Odgovori. a) Ali so učenci na fotografijah kaj prosili, se zahvalili ali se opravičili? b) Po čem to veš? c) Komu se opravičuje učenka na prvi fotografiji? č) Zakaj se opravičuje? d) Zakaj ni naredila tega, kar bi morala? e) Komu se opravičuje učenka na drugi fotografiji? f) Zakaj se opravičuje? g) Zakaj ne naredi tega, kar bi morala? h) Komu se opravičuje učenec na tretji fotografiji? i) Zakaj se opravičuje? j) Zakaj ne more narediti tega, kar bi moral? 2. Ali se tudi ti kdaj opravičiš? Komu? Zakaj? Ob kateri priložnosti se opraviči učitelj oz. učiteljica? Komu? Zakaj? Ob kateri priložnosti se opravičijo starši? Komu? Zakaj? 3. Ali se lahko opravičiš tudi nebesedno? Ponazori svoj odgovor. Opazuj fanta na fotografiji na začetku te enote. Se je opravičil samo z besedami? Pojasni. Opazuj fotografije na naslovni strani tega poglavja. Kdo se opravičuje in komu se opravičuje?

Če se ponesreči zaletiš v koga na šolskem hodniku, se opravičiš.

84

Radovednih pet


4. Razdelite se v dvojice. Opazujta ljudi na fotografijah in ugotovita, kaj izražajo njihove kretnje. Izberita si eno od fotografij in se pripravita, da bosta zaigrala podoben prizor, v katerem se eden opraviči drugemu. Določita vlogi in se pogovorita o vsebini. Nato nastopita pred razredom. Sošolke, sošolci in učiteljica oz. učitelj bodo vrednotili vajin nastop.

5. Kako bi s kretnjami izrazil prošnjo, kadar od koga kaj želiš? Kako pa bi nebesedno komu izrazil hvaležnost za kaj, kar je naredil zate?

Radovednih pet

85


Razmisli in odgovori. Ali si se naučil izrekati opravičilo v druini ali v šoli?

Se strinjaš, da je treba besedo oprosti izreči prijazno in spoštljivo?

Ali se kdaj opravičiš sošolcem, staršem, snažilki, učitelju, hišniku? Pripoveduj o tem.

Dopolni in pomni. Opravičilo izrekamo, kadar česa ne moremo narediti ali naredimo kaj narobe. Izrekamo ga na razne načine. Na primer: – – Oprostite. – Opravičujem se. Opravičimo se lahko tudi nebesedno, to je s kretnjami. Nebesedno se lahko tudi zahvalimo in prosimo.

86

Radovednih pet


Kako pišemo opravičilo in kaj vse napišemo v njem? Ključne besede • pisno opravičilo 1. Razmisli. a) Domov se vrneš pol ure kasneje, kot sta bila dogovorjena z mamo. Kaj storiš? Ali se mami opravičiš ustno ali pisno? b) Kadar si bolan, te več dni ni v šolo. Kaj storiš, ko se vrneš? c) Ali se razredničarki oz. razredniku v šoli opravičiš ustno ali pisno? Zakaj? č) Ali se kdaj opravičiš z SMS-om? Ali je tako vljudno? d) Ali se kdaj opravičiš po elektronski pošti? Pripoveduj o tem. e) Ali se kdaj komu sploh nisi opravičil, a bi se moral? Pripoveduj o tem. 2. S prijateljem Petrom iz glasbene šole sta dogovorjena, da se dobita ob 5. uri popoldne v glasbeni šoli, kjer bosta vadila skladbo za nastop na prireditvi. Ker si zbolel, ne boš mogel priti. Opraviči se mu po prenosnem telefonu. Besedilo napiši na zaslon. Razmisli. a) Ali si v besedilu napisal nagovor? Zakaj? b) Ali si se podpisal? Zakaj? c) Ali si napisal datum pisanja? Zakaj? č) Katero besedo si uporabil v besedilu: hvala, oprosti ali prosim? d) Ali si pisal v knjižni slovenščini? Pojasni.

14:10

Besedilo mora biti zelo kratko. Mobilni telefon ima namreč omejeno število znakov.

Radovednih pet

87


3. SMS iz prejšnje naloge pretvori v elektronsko opravičilo. Preberi Zaline, Jakove in Cofijeve nasvete.

V rubriko Za napiši Petrov elektronski naslov. Lahko si ga izmisliš.

Zdaj pa napiši svoje opravičilo v okence za elektronsko sporočilo. Napiši tudi, zakaj te ne bo v glasbeno šolo.

V rubriko Zadeva vpiši besedo Opravičilo, saj je tak naslov tvojega besedila.

Od: Za: Zadeva:

88

Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Ali si v elektronskem besedilu napisal nagovor? Zakaj? b) Ali si v besedilu izrekel obžalovanje? c) S katero besedo si ga izrekel? č) Ali si napisal, zakaj te ne bo? Zakaj? d) Ali si na koncu napisal pozdrav? e) Kako si se podpisal? Zakaj? f) Ali si napisal tudi kraj in datum pisanja? Zakaj?

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Ali se pogosto opravičiš? Če se, zakaj? Če se ne, zakaj? Ali se ti to zdi prav?

Ali je v opravičilu dobro napisati, zakaj nečesa nismo mogli narediti? Pojasni.

Dopolni in pomni. Kadar se ne moremo opravičiti ustno, opravičilo napišemo. V njem izrečemo komu obžalovanje, ker česa nismo oz. ne bomo naredili ali ker smo kaj naredili narobe. Pisno opravičilo ima pet delov: –

in datum pisanja,

– nagovor naslovnika, –

,

– pozdrav, –

sporočevalca.

Na koncu nagovora v pisni prošnji, zahvali in opravičilu lahko napišemo in v tem primeru prvo besedo vsebine pišemo z malo začetnico. Na koncu nagovora pa je lahko tudi klicaj, v tem primeru pa prvo besedo vsebine pišemo z veliko začetnico. Če v pozdravu napišemo Lep pozdrav, za njim ni ločila. Če pa napišemo Pošiljam ti lepe pozdrave., pa na koncu pozdrava napišemo piko. Pri pisanju prošnje, zahvale in opravičila moramo paziti na zunanjo oblikovanost besedila, na jezikovno pravilnost in čitljivost pisave.

Radovednih pet

89


Kako se pogovarjamo po telefonu in na kaj moramo pri tem paziti? Ključne besede • neuradni telefonski pogovor

Ko v glasbeni šoli končam s poukom flavte, pokličem dedija, da me pride iskat in potem greva skupaj domov.

1. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Ali imate doma telefon? b) Kdo ga največkrat uporablja? c) Čemu ga uporablja? č) Koga najpogosteje pokliče? d) Ali imaš svoj prenosni telefon? e) Ali ga potrebuješ? f) Kakšen dogovor imate s starši glede telefoniranja? 2. V razredu se pogovorite še o tem, kako poteka telefoniranje. a) Kdo izreče prve besede v telefonskem pogovoru? b) Kako začnemo pogovor, kadar koga kličemo? c) Kaj je pomembno, kadar se s kom pogovarjamo po telefonu? č) Kaj si sogovorca izrečeta na koncu telefonskega pogovora? d) Ali se pogovarjamo v knjižnem jeziku? Pojasni. 90

Radovednih pet


3. Preberi pogovor med Filipom in Nežo. Zdravo, Neža. Ali mi lahko, prosim, prideš pomagat poiskat Cofa. Potepin je spet ušel.

Hojla, Filip. Prosim?

Ravno sem namenjena k Zali. Bova prišli skupaj, da ti pomagava. Saj veš, v slogi je moč.

Saj sem vedel, da se lahko zanesem nate. Res si superca. Hvala ti. Čao.

Adijo.

V slogi je moč. Le kaj naj bi to pomenilo? Mislim, da se mi slabo piše.

Pogovori se o prebranem. a) Kdo je poklical prvi? Kako to veš? b) Kako je Neža vedela, kdo jo kliče? c) Ali bi se Filip torej moral predstaviti? č) Čemu jo je poklical? d) Ali sta bila Neža in Filip pri pogovoru vljudna? Pojasni. e) Kako sta se pozdravila na koncu?

5. Veš, kaj počneta otroka na fotografiji?

Tale najina naprava služi pogovarjanju na daljavo. Ne verjameš? Vprašaj učiteljico oz. učitelja ali razišči po spletu, kako potuje zvok.

Radovednih pet

91


6. Preberi povedi in jih prepiši v oblačke. Zdravo, Nataša, kako si? Lebeničnikovi. Prosim. Se vidiva. Adijo. Živijo. Nataša pri telefonu. V redu, hvala. Naša psička je skotila mladičke. Pridi jih pogledat. Z veseljem. Brž bom pri tebi. Hvala, ker si poklicala. Čao.

92

Radovednih pet


7. Kadar telefoniramo, moramo upoštevati določena pravila vljudnega pogovarjanja. Obkljukaj tista, ki jih pri telefoniranju upoštevaš ti.

Kadar se pogovarjamo po telefonu z neuradnimi osebami (npr. s sošolci/ sošolkami, sorodniki, prijatelji …), se predstavimo z imenom.

Na začetku pogovora svojega sogovorca pozdravimo.

Govoriti moramo dovolj glasno in razločno.

Do osebe, s katero se pogovarjamo, smo vljudni in spoštljivi.

Neuradne osebe tikamo.

Svojega sogovorca pazljivo poslušamo in mu ne skačemo v besedo.

Kadar se pogovarjamo z uradnimi osebami (npr. s knjižničarjem ali zobozdravnico), se predstavimo z imenom in s priimkom.

Uradne osebe vikamo.

Uradne osebe na koncu pogovora pozdravimo drugače kot neuradne.

8. Oglej si posnetek.

SLIKA VIDEOPOSNETKA

9. Te je posnetek pritegnil? Kdo se je pogovarjal? Si si ogledal uradni ali neuradni pogovor? Pojasni.

Radovednih pet

93


10. Poskusi odgovoriti na zastavljena vprašanja v tej in naslednji nalogi. Če se ti kje zatika, si posnetek oglej še enkrat.

a) Kdo je koga poklical?

b) Čemu?

c) Katere predmete si želi sposoditi Špela?

č) Ji bo stric ustregel?

d) Kaj ji je stric še ponudil?

e) Za kaj so uporabljali lesenega oslička?

f) Kaj meniš o tem?

g) Kakšne spomine ima stric na šolo, ki jo je obiskoval?

h) Ali izvemo, kdaj bo deklica prišla iskat predmete?

g) Kaj se mora dogovoriti z mamo?

h) Kaj ji je na koncu naročil stric?

11. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) S katerimi besedami se je oglasil stric Jaka? b) Kaj mu je odgovorila Špela? c) Kako je Špela vedela, da je pri telefonu ravno on? d) Sta se stric Jaka in Špela vikala ali tikala? Sta ravnala ustrezno? Pojasni. g) Ali je bil njun pogovor dovolj glasen in razločen? h) Je bil njun telefonski pogovor vljuden in prijazen? i) Kako je Špela izrazila spoštljivost do svojega strica? j) Ali bi se Špela lahko tako pogovarjala tudi s knjižničarko? k) Pojasni.

94

Radovednih pet


12. Na posnetku si slišal, kaj vse ima stric Jaka v svoji zbirki. Obkljukaj predmete, ki so bili omenjeni. Na črto napiši imena predmetov.

13. Razmisli še o naslednjem. a) Kaj pomeni beseda pianistka? b) Kaj so vragolije? c) Kaj pomeni, da so otroci kakšno ušpičili? č) Kaj pomeni beseda vaga? d) Ali je to knjižna beseda? e) Kaj pomenita besedi kul in OK? f) Ali sta to slovenski besedi? g) Bi se morala Špela s stricem pogovarjati drugače, npr. bolj knjižno? Radovednih pet

95


14. Kaj spada k pravilom telefoniranja? Obkroži.

96

a) Se predstavimo.

b) Med telefoniranjem opravljamo še druga opravila, saj temu služijo mobilni telefoni.

c) Telefonski pogovor je kratek.

č) Ko končamo pogovor, prekinemo brez pozdrava.

d) Telefoniramo lahko tudi med gledališkim predstavami.

e) V slušalko se deremo in kričimo, da nas sogovorec bolje sliši.

f) Do sogovorca smo vljudni in spoštljivi.

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Ali pri telefonskem pogovoru vedno vljudno pozdraviš in se posloviš?

Ali se ti zdi med hojo po cesti telefoniranje primerno? Pojasni.

Dopolni in pomni. Pri telefonskem pogovoru moramo paziti, da govorimo dovolj glasno in . V slušalko ne kričimo in ne šepetamo. Do osebe, s katero se pogovarjamo, smo vljudni in

. Neuradne osebe

. Telefonski pogovor je namenjen nujnim sporočilom, zato naj bodo kratka in jedrnata. Med pogovarjanjem ne opravljamo drugih opravil in sogovorca pazljivo poslušamo.

Radovednih pet

97


Katere podatke vsebuje telefonski imenik Ključne besede • telefonska številka • telefonski imenik

1. Predstavljaj si, da nujno potrebuješ sošolca, pa nimaš njegove telefonske številke. Kaj storiš? 2. Si že kdaj uporabljal Telefonski imenik Slovenije? Veš, da obstaja kot knjiga in kot računalniška aplikacija oz. spletna stran? Misliš, da bi bilo dobro, če bi ga znal uporabljati? Zakaj? 3. Pojdi na splet in v iskalnik vpiši besedi telefonski imenik. Med najdenimi zadetki klikni na spletno stran www.itis.si. V zavihku imenik v polje Kdo? Kaj? vpiši Slovenski šolski muzej. V polje Kje? vpiši besedo Ljubljana. Zdaj klikni na polje Najdi. Prepiši telefonsko številko Slovenskega šolskega muzeja. a) Pri sošolcih preveri, ali so tudi drugi napisali isto številko kot ti. b) Če se telefonska številka razlikuje, razišči zakaj. 4. Katera od navedenih številk je številka faksa? Kako to veš?

98

Radovednih pet


5. Na spletni strani www.itis.si poišči telefonske številke, dodeljene tvoji šoli, in jih prepiši. TELEFONSKE ŠTEVILKE RAVNATELJ/RAVNATELJICA TAJNIŠTVO VODJA PREHRANE

Poišči še naslednje telefonske številke. a) uredništvo PIL-a: b) Opera in balet v Ljubljani: c) Akvarij v Piranu: č) Otroški muzej Hermanov brlog v Celju: d) Lutkovno gledališče Maribor: f) Prešernova rojstna hiša: Svoje rešitve primerjaj z rešitvami svojih sošolk in sošolcev. Ali bi te številke lahko našel še kje drugje? 6. V vseh ustanovah iz 5. naloge najdeš zanimive in poučne stvari za četrtošolce. Razišči, kaj ponujajo. Predstavi izbrano ustanovo. V TIS-u sem poiskal telefonsko številko ge. Marije in si jo napačno prepisal na listič. Veš, kako mi je bilo nerodno! Kaj bi ti naredil na mojem mestu?

Radovednih pet

99


7. Jaka je moral nujno poklicati gospo Marijo Novak iz Celja. Preberi, na kakšno težavo je naletel.

a) Se ti je že kdaj zgodilo, da si vtipkal napačno telefonsko številko? b) Kaj si naredil? c) Meniš, da si ustrezno popravil svojo napako? č) Pripoveduj, kaj si storil. d) Kaj naredimo, kadar pokličemo napačno telefonsko številko?

8. Nekaj telefonskih številk si velja zapolniti. Poveži, kar spada skupaj. 112

Center za obveščanje

113

Policija

11 88

Informacija o telefonskih naročnikih v Sloveniji

080 12 34

TOM – telefon otrokov in mladostnikov

Zakaj je dobro poznati te številke?

100

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Katere podatke potrebuješ, da lahko poiščeš telefonsko številko v TIS-u?

Kje lahko najdemo telefonske številke?

Kaj naredimo, če smo poklicali napačno telefonsko številko?

Katere številke je dobro znati na pamet? Zakaj?

Dopolni in pomni. Telefonske številke najdemo: – v Telefonskem imeniku Slovenije (v knjigi ali na zgoščenki), –

,

.

Telefonski imenik je seznam, v katerem so zapisani podatki o telefonskih naročnikih (ime, priimek, naslov, telefonska številka, številka elektronskega naslova …). Seznam naročnikov je urejen po abecedi

.

Radovednih pet

101


Vsak dan je kaj novega

S sošolcem/sošolko se postavita v vlogo gasilca in ženske z mikrofonom ter pripravita pogovor. Kdo bo spraševal? Kdo bo odgovarjal? Kdo so osebe na fotografijah? S čim se ukvarjajo?

Katere vrste besedil tvorijo osebe?


Čemu beremo in poslušamo novice in kaj izvemo iz njih? Ključne besede • zapisana novica • govorjena novica • novinar

1. Kaj je bilo zadnje dni novega v šoli, doma, na cesti, v kraju …? Poročaj o dogodku v razredu. To pomeni, da ne smem reči "To je bilo moje najlepše doživetje." "Poročati" pomeni seznaniti koga z določenim dogajanjem, vendar brez osebnih pojasnil.

Razmislite. a) Ali je sošolec povedal, – kaj se je zgodilo, – kdaj se je zgodilo, – kje se je zgodilo, – kdo je sodeloval v dogodku, – zakaj se je zgodilo? Radovednih pet

103


Če je odgovor na katero vprašanje nikalen, za pojasnilo prosite sošolca, ki je poročal o dogodku. b) Kakšna je bila ta novica: dobra, vesela, žalostna, slaba? Pojasni. c) Ali se ti je novica zdela zanimiva? Zakaj? Izberi ustrezno trditev v oklepaju in jo vpiši na črto. Sošolčevo besedilo je (opis dogodka/pripoved o dogodku/ novica o dogodku)

Novica je sporočilo o čem novem.

.

2. Pogovorite se s sošolci in sošolkami. a) Ali kdaj poslušaš novice? Kje jih navadno poslušaš? b) Ali kdaj bereš novice? Kje jih bereš? c) Kje pa jih navadno gledaš? č) Katere novice rad bereš? Katere poslušaš? In katere gledaš? Zakaj prav te? Jih poiščeš sam ali ti jih kdo pokaže? d) Če novic ne bereš, ne poslušaš in ne gledaš, zakaj ne? e) Kdo pripravlja novice?

Novinarji smo poklicni sodelavci radia, televizije, časopisov.

3. Pred branjem besedila v 4. nalogi poišči razlage manj znanih besed iz levega stolpca. Na črtico vpiši ustrezno črko

104

A humanitaren

sklad za pomoč otrokom

B galerija

najvišji predstavnik kake države v tuji državi

C akcija

dobrodelen

Č ambasador

stavba z zbirko umetniških slik ali kipov

D Unicef

dejavnost z določenim ciljem

Radovednih pet


4. Preberi besedilo. časopis/glasilo in datum objave besedila

LJUBLJANA, Glasilo Mestne občine Ljubljana Junij 2013

fotografija

naslov besedila podnaslov besedila

novica

POSVOJI PUNČKO IZ CUNJ IN REŠI OTROKA 10 let humanitarne akcije Unicefa LJUBLJANA — V galeriji Kresija so 26. maja zvečer razstavili punčke iz cunj, ki so jih izdelale spretne roke prostovoljk. Naslednjega dne, 27. maja, so galerijo zasedli obiskovalci in gostje, da bi počastili deseto obletnico humanitarne akcije Unicefa. K veselemu praznovanju so prispevali pevka Nuša Derenda, pevec in narodni ambasador Unicefa Slovenije Lado Leskovar ter otroški pevski zbor. O pomembnosti in namenu akcije sta spregovorila Tomaž Bergoč, direktor Unicefa Slovenije, in župan Zoran Janković. Prispevek 20 evrov, kolikor jih posvojitelj punčke iz cunj prispeva, omogoča cepljenje za enega otroka proti šestim nalezljivim boleznim, zaradi katerih v državah v razvoju še vedno umre 1,5 milijona otrok.

podpis pisca besedila

Nada Breznik

5. Odgovori. a) Kje je bilo objavljeno to besedilo? b) Kdaj je bilo objavljeno? c) Kdo ga je napisal? č) Čemu ga je napisal?

Radovednih pet

105


6. Ob besedilu iz 4. naloge odgovori še na naslednja vprašanja. a) Kaj se je zgodilo? b) Kdaj se je to zgodilo? c) Kje se je zgodilo? č) Kdo je sodeloval v tem dogodku? d) Zakaj se je to zgodilo? 7. Presodi resničnost trditev. a) Slavnostna prireditev za pomoč otrokom je bila 26. maja zvečer.

DA

NE

b) Punčke iz cunj so razstavili na predvečer 10. obletnice humanitarne akcije.

DA

NE

c) Na slavnostni prireditvi so nastopali otroci in dva pevca.

DA

NE

č) O pomenu akcije je govorilo več govorcev.

DA

NE

d) Za punčko iz cunj je vsak posvojitelj prispeval 20 evrov.

DA

NE

8. Pogovorite se. a) Kdo je predstavnik Slovenije v Unicefu? b) Kdo pa vodi Unicef Slovenije? c) Pojasni, zakaj v državah v razvoju umre milijon in pol otrok. 9. Razmislite še o naslednjem. a) Kako se glasi naslov besedila? b) Kaj si izvedel iz naslova: najbolj ali najmanj pomemben podatek iz besedila? Utemelji odgovor. c) Kaj si izvedel iz podnaslova? č) Zakaj je ob besedilu tudi fotografija? Kaj je na njej?

106

Radovednih pet


10. Preberi besedili. NOVICE 24. 8. 2013

V ljubljanski živalski vrt prispela sibirska tigra LJUBLJANA — Včeraj sta v ljubljanski ZOO prispela sibirska tigra – dveletna samica Danuta in pol leta mlajši samec Amur. Prva prihaja iz nemškega živalskega vrta Magdeburg, drugi pa iz madžarskega živalskega vrta Šošto. Tigra bosta bivala v novem sodobnem domovanju – eni največjih ograd za tigre v Evropi, veliki dobrih 4000 m². V kratkem bodo bivališče opremili še z raznimi predmeti, s katerimi bodo poskrbeli, da se bosta sibirska tigra veliko gibala. N. B.

DELO ponedeljek, 8. 7. 2013

Zaplezala sta se KAMNIK — V soboto sta se na Planjavi v Kamniških Alpah v navezi zaplezala alpinista. Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe Kamnik. Helikopter Slovenske vojske jih je pripeljal do alpinistov , vendar zaradi slabega vremena niso mogli začeti reševanja s helikopterjem. Nepoškodovana alpinista so rešili na klasični način, pozneje pa ju je helikopter prepeljal v Kamnik. J. M.

"Zaplezala sta se" pomeni, da sta med plezanjem zašla in se znašla v nevarnem položaju.

Radovednih pet

107


11. Dopolni preglednico. PRVO BESEDILO

DRUGO BESEDILO

Kaj se je zgodilo?

Kje se je to zgodilo?

Kdaj se je to zgodilo?

Kdo je bil udeležen v dogodku?

Ali sta obe besedili novici? Pojasni odgovor.

12. Presodi resničnost trditev.

a) Obe novici imata naslov.

DA

NE

b) Obema novicama je dodana fotografija.

DA

NE

c) Obe novici sta iz istega kraja.

DA

NE

č) Obe novici sta nastali istega meseca.

DA

NE

d) V obeh novicah sta napisana ime in priimek pisca.

DA

NE

13. Vprašanja o prvi novici iz 10. naloge poveži z ustreznimi odgovori.

108

Kaj se je zgodilo?

V Ljubljani.

Kdo je bil udeleženec tega dogodka?

23. avgusta 2013.

Kje se je zgodil ta dogodek? V ljubljanskem ZOO so dobili dva sibirska tigra.

Kdaj se je zgodil ta dogodek?

Radovednih pet

Sibirska tigra.


14. Na črte zapiši vprašanja, na katera odgovarja druga novica.

Med plezanjem sta zašla alpinista.

6. julija 2013.

Na Planjavi v Kamniških Alpah.

Alpinista, gorski reševalci in pilot helikopterja.

Radovednih pet

109


Razmisli in odgovori. Katera zapisana novica se ti je zdela najzanimivejša? Zakaj? Čemu časopisno novico pogosto spremlja fotografija?

Dopolni in pomni. Novica je kratko besedilo o zanimivem ali

. Lahko je govorjena

. V njej izveš,

– kaj se je zgodilo, – kje in –

se je zgodilo, je bil pri dogodku udeležen,

– lahko pa tudi, zakaj je do dogodka prišlo. Novica, objavljena v časopisu, ima – naslov, – ime in priimek novinarja (pogosto samo z začetnicama), – lahko pa je dodana tudi

110

Radovednih pet

.


Kaj so množični mediji in čemu jih uporabljamo? Ključne besede • posneta novica • množični mediji • splet ali internet • deskanje

1. Razmislite. a) S katerimi nevšečnostmi se v Sloveniji srečujemo pozimi? b) Kako se spopadamo z njimi? c) Si že kdaj slišal za žled? Razloži ta pojav. 2. Oglej si posnetek. 3. Na črte napiši vprašanja, na katera odgovarja posneto besedilo. a) Izredne vremenske razmere so povzročile številne nevšečnosti.

?

b) V večjem delu Slovenije.

?

c) V zadnjih štirih dneh.

?

? č) Prebivalci slovenskih krajev, delavci Civilne zaščite, električarji, gasilci in vojaki. d) Ker je nastal žled, ki je povzročil lomljenje in trganje žic.

?

Radovednih pet

111


4. Odgovori. a) Kaj se je zgodilo, ker smo ostali brez elektrike? b) Kdo je pomagal odpravljati posledice vremenskih nevšečnosti? c) Zakaj se je pretrgalo veliko električnih in telefonskih žic? 5. Ali so trditve resnične? Obkroži ustrezni odgovor. a) Veliko šol je bilo zaprtih zaradi neugodnih vremenskih pogojev.

DA

NE

b) Težave so imeli tudi vozniki na cestah.

DA

NE

c) Žled je povzročil škodo na gozdnih in travnatih površinah.

DA

NE

6. Kateri naslov bi dal tej posneti novici? 7. Med posnetkom je bil opisan tudi naravni pojav. Kateri? Opiši ga. 8. Razmislite in odgovorite. a) Kdo je pripravil novico o vremenskih težavah? b) Kje je nastal posnetek? c) Kje je bil predstavljen gledalcem? č) Kdo je govoril na posnetku? 9. Spremljaj novice po televiziji, radiu ali spletu. Izberi novico, obnovi jo in povej, kdaj in kje je bila objavljena. 10. Kateri so množični mediji oz. množična občila? Obkroži jih.

časopisi

radio

gledališče

mobilni telefon

film

je revi

112

televi zija

Radovednih pet

splet

"Medij" je sredstvo ali pripomoček za kaj. Danes sta televizija in računalnik pomembna medija za posredovanje podatkov ljudem.


11. Pogovorite se. a) Kaj je splet? b) Kaj potrebujemo za iskanje podatkov po spletu? c) Ali si že kdaj iskal podatke po spletu? Če si jih, povej, katere si iskal in kako si prišel do njih. č) Ali si pri iskanju podatkov uporabljal miško? Pojasni odgovor. d) Ali lahko poiščeš po spletu vse podatke, ki jih želiš? e) Kaj pomenijo besede deskati po spletu?

Na računalniku odpri spletno stran http://www.google.si.

Na strani, ki se ti odpre, poišči slovenske iskalnike. Vpiši besedo ISKALNIKI in počakaj, da se odpre prva stran.

Na črte napiši nekaj slovenskih iskalnikov.

Z miško klikni ISKALNIKI IN POVEZAVE.

12. Na katerem spletnem naslovu bi dobil podatke o kulturnih ali športnih prireditvah v tvojem kraju ali v njegovi bližini? Napiši nekaj naslovov teh prireditev.

Bi te podatke lahko našel še v katerih drugih medijih? Katerih? Radovednih pet

113


13. Razmislite. a) Ali so vsi podatki na spletu resnični ali jih moramo preverjati? b) Ali lahko podatke s spleta, ki jih najdemo za določeno nalogo, kar natisnemo in oddamo učitelju? c) Ali moramo spletno stran, na kateri smo dobili podatke za določeno nalogo, navesti med viri? Pojasni. 14. S sošolcem ali sošolko pripravita anketo med učenci v četrtih razredih o tem, koliko učencev ima doma dostop do spleta, kolikokrat na teden ga uporabljajo in za kaj ga uporabljajo. Nato o rezultatih poročajta v razredu. Res je. Lahko te spremljajo, kdaj in kako uporabljaš računalnik, katere spletne programe si obiskal in katere igre igraš.

Vse te podatke dobijo tako, da vklopijo storitev Družinska varnost.

Ugotovijo tudi, koliko časa si bil za računalnikom.

Ali veš, da te starši lahko nadzorujejo pri uporabi računalnika, tudi ko so v službi?

Ja, ja, postati moraš odgovoren uporabnik računalnika.

15. Razmislite. a) Kaj menite o trditvi V življenju ne gre brez računalnika? b) Ali raje iščeš podatke v časopisih ali na spletu? Zakaj? c) S katerim spletnim iskalnikom si pomagaš največkrat? Zakaj prav z njim? 16. Dopolni.

Govorjene novice navadno poslušamo po

beremo v

in gledamo pa novice po

114

Radovednih pet

, zapisane

, na teletekstu, na spletnih straneh. Poslušamo

.

in spletu. Novice pripravljajo


Razmisli in odgovori. Kaj vsebuje splet, čemu ga uporabljamo in kako se v njem znajdemo?

Ali je danes treba znati uporabljati splet? Pojasni.

Ali si izvedel kaj novega o uporabi spleta? Če si, kaj?

Dopolni in pomni. Pri dopolnjevanju si pomagaj z besedami: računalnik, deskanje, zaslon, iskalnik. Za iskanje podatkov po spletu potrebujemo

, ki je priključen na

splet. Do njih pridemo s programi – tj. s spletnimi

. Ti s spletnega

strežnika prenesejo vsebino izbrane spletne strani na računalniški

.

Na spletni strani so navedene tudi povezave z drugimi spletnimi stranmi. Za sprehajanje po spletnih straneh uporabljamo izraz

ali brskanje.

Zavedati se moramo, da vsi podatki na spletu niso resnični, zato jih moramo preverjati. Iskanih podatkov na spletu (npr. za projekt v šoli) ne smemo kar natisniti in oddati učiteljem, ampak jih moramo predelati v skladu z zahtevami dane naloge, šele nato tvorimo svoje besedilo. Spletno stran moramo navesti med viri, s katerimi smo si pomagali pri tvorjenju besedila.

Radovednih pet

115


Kako zapisujemo imena dnevov in mesecev? Ključne besede • imena dnevov v tednu • imena mesecev 1. Reši rebusa.

+

1 2 Rešitev:

Radovednih pet Berilo 4

Radovednih pet UČNO SERIJO RADOVEDNIH PET odlikujejo premišljena medpredmetna usklajenost, posebni dodatki za izvedbo medpredmetnih projektov in bogato multimedijsko gradivo na spletu. Vse to omogoča izvedbo zanimivega pouka, lažje povezovanje in nadgrajevanje znanja z različnih predmetnih področij ter posledično lažje učenje v šoli in doma.

www.radovednih-pet.si

+

+

Gradivo je natisnjeno na papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja skrbno in odgovorno ravnanje z gozdovi, iz katerih izvirajo surovine za izdelavo papirja.

1 Rešitev:

116

Radovednih pet

3 4

4 5 6


2. Preberi besedilo.

Mojih dvanajst mesecev Sušec je moj najljubši mesec. Narava se prične prebujati, ptički začivkajo, zvončki zacingljajo. Življenje je lepo. Če bi še mami in oči imela več prostega časa …

Mesec ljubezni! Lepo vas prosim! Ne vem, komu se dogaja vsa ta ljubezen. Še najbolj ljubeče so sobote – takrat imava s hrčkovo kletko pravo ljubezensko srečanje.

Konec šole! Juhej! Počitnice, prihajamo! Veljati začne poseben urnik: ponedeljek – igranje s prijatelji, torek – hišica na drevesu, sreda – košarka, četrtek – karaoke, petek – taborni ogenj ...

Vsa ta slana voda – kako dobro dene! Letos se učim potapljati. Vznemirjena sem, podvodni svet je čudovit. Potapljaška oprema je težka, a splača se.

Dolgo in vroče poletje se izteka. Znova bomo sedli v šolske klopi. Komaj že čakam, da vidim Janjo, Tejo, Martina in Tamaro. Nocoj ne bom mogla spati – usodni ponedeljek je že jutri.

Tako je mrzlo, da lahko v šolo oblečeš vse rokavice in kape in šale, ki so ti jih v decembru prinesli dobri možje. Če si tak mojster, kot sem jaz, potem večino zaloge izgubiš že prosinca. In potem te veselo zebe naprej.

3. Prepoznaš vse mesece, o katerih govori Anja? Tudi tiste, ki so predstavljeni s fotografijo? 4. Imena vseh mesecev v pravilnem zapovrstju zapiši na črte. Radovednih pet

117


5. Opazuj svoj zapis mesecev v 4. nalogi in z obkroževanjem izberi odgovor. Mesece zapisujem z veliko/malo začetnico. To je prav/ni prav. Imena mesecev so lastna/občna imena. Zapisovanje mesecev moram še usvojiti/že obvladam. 6. Pri opisu meseca junija so omenjeni tudi dnevi v tednu. S katero začetnico so zapisani? Je tako prav? Zakaj? 7. Pred branjem besedila se s sošolci pogovori o tem, kaj je medgeneracijsko sodelovanje. Potem preberi besedilo.

V družbi z osnovnošolci Piše: Lucija Čerkuč, delovna terapevtka

ROGAŠKA SLATINA, 10. 4. 2013 – Medgeneracijskega sodelovanja z osnovnimi šolami smo v Pegazovem domu v Rogaški Slatini vselej veseli, saj otroci prinašajo veselje in pozitivno energijo. S svojo prisotnostjo našim stanovalcem polepšajo sleherni dan. Skupaj z otroki s I. in II. OŠ Rogaška Slatina smo v oktobru ustvarjali na temo jeseni in peljali stanovalce na invalidskih vozičkih na sprehod do parka. V novembru, decembru in januarju smo v skupini Rožmarin igrali družabne igre. Srečanja so potekala ob torkih in četrtkih, naši stanovalci so se jih zelo veselili. Še zlasti radi so se z osnovnošolci igrali človek ne jezi se. V začetku aprila smo praznovali 7. obletnico delovanja doma. Prireditev je obiskal tudi župan Rogaške Slatine ter nagovoril zaposlene in stanovalce doma. Ob tej priložnosti smo izdali glasilo Pegazov utrip, kulturni program pa so pod vodstvom učiteljice Lidije Sinkovič ustvarili učenci 5. b razreda I. OŠ Rogaška Slatina. Zapel je tudi domski pevski zbor pod vodstvom Marinke Mastnak. Še posebej smo bili veseli, da so bile na naši obletnici kar tri stanovalke, ki so v preteklih mesecih dopolnile 100 let.

118

Radovednih pet


8. Odgovori. a) V katerih mesecih so stanovalci doma z osnovnošolci igrali družabne igre? b) Kolikokrat na teden so to počeli? Ob katerih dnevih? c) Kdaj so osnovnošolci stanovalce doma spremljali na sprehodih? č) Kdaj so v Pegazovem domu praznovali obletnico obstoja? d) Poglej svoje odgovore. Si zadovoljen s tem, kako (torej katero začetnico) zapisuješ poimenovanja za mesece in dneve? Zakaj? e) Je prebrano besedilo novica? Zakaj?

Radovednih pet

119


Razmisli in odgovori. Kaj že je značilno za novico? In kam spadajo imena mesecev in dnevov? Med občna imena, ki se pišejo z veliko začetnico, ali med lastna, ki se pišejo z malo?

Dopolni in pomni. Imena

in

so v novicah kar pogosta. Kadar

poročamo o tem, kaj se je zgodilo, med drugim povemo tudi, to zgodilo. Spadajo med z

120

imena. To pomeni, da jih pravilno zapisujemo začetnico.

Radovednih pet

se je


Kako zapisujemo imena praznikov? Ključne besede • imena praznikov

1. Kateri praznik je tvoj najljubši? Zakaj? 2. Praznike razvrsti v preglednico. Piši s pisanimi črkami.

BOŽIČ KULTURNI PRAZNIK DAN REFORMACIJE

ROJSTNI DAN

VELIKA NOČ

DAN DRŽAVNOSTI

SVEČNICA GOD

POROKA

OSEBNI PRAZNIKI

CERKVENI PRAZNIKI

DRŽAVNI PRAZNIKI

Radovednih pet

121


3. Oglej si, kako si v preglednico zapisal imena praznikov. Svoj zapis primerjaj z zapisom drugih sošolcev. Ali si vse praznike zapisal z malo začetnico? Kaj pa tvoji sošolci? 4. Preberi besedilo.

Želim ti veselo gregorjevo! Rok Omahen

Pokukajmo v preteklost

Kako so nekoč praznovali gregorjevo

Če breskve pred svetim Gregorjem cveto, trije eno pojedo Gregorjevo praznujemo 12. marca. Po ljudskem izročilu je to dan, ko se ženijo ptički. Star običaj namreč pravi, da so se dekleta nekoč na gregorjevo ozirala v nebo. Prva ptica, ki jo je dekle videlo, je naznanila, kakšen bo njen mož. Gregorjevi običaji na Gorenjskem Na Gorenjskem je bila na večer pred gregorjevim navada spuščati barčice v vaškem potoku. Barčice, ki jih v novejšem času imenujejo gregorčki, so bile izdelane iz preprostih materialov. Sestavljene so bile iz podlage, ki je plavala na vodi. Na njo so dali v olje namočene lesene oblance, ki so dobro goreli. Namesto oblancev so uporabljali tudi sveče, ki so bile pritrjene na deščice. Ponekod so spuščali tudi lesena obuvala – cokle, prav tako okrašene s svečami. S pošiljanjem ognja po vodi so nakazali konec dela ob svečah, oljenkah in petrolejkah, saj je bil dan že tako dolg, da so lahko delali ob dnevni svetlobi. Navada spuščanja barčic se je razvila v krajih z dolgoletno obrtniško tradicijo – v Kropi, Kamni Gorci in Železnikih. Gregorjevo v Prekmurju V Prekmurju so na gregorjevo koledovali učitelji in učenci. V navadi je bilo, da dva boljša učenca hodita od hiše do hiše, pojeta kolednico in prosita darov. To so počeli na čast papežu Gregorju I. Velikemu, ki je bil eden od najimenitnejših cerkvenih učenjakov. Sčasoma so koledovanje ob gregorjevem v Prekmurju prepovedali, ker se mladi koledniki pogosto niso vedli, kot se spodobi. Kdaj se pravzaprav ženijo ptički? Po nekaterih navedbah se ptički ženijo tudi na vincencijevo (22. 1.) in na valentinovo (14. 2.). Na Slovenskem je najbolj veljalo, da se ženijo na gregorjevo, saj je bil to včasih prvi spomladanski dan. Gregorjevo je torej slovensko valentinovo.

122

Radovednih pet


5. Pogovori se s sošolci in sošolkami o tem, kako ste doživeli in razumeli besedilo. a) Se ti je besedilo zdelo zanimivo? Utemelji. b) Si mu z lahko sledil ali nisi mogel ostati zbran? Pojasni. c) So ti podnaslovi bili v pomoč pri branju? Zakaj? 6. Odgovori. a) Izpiši naslov. b) Kako razumeš pregovor, zapisan pod njim? c) Izpiši nadnaslov. č) Kdo je avtor besedila? d) Kje bi lahko prebral tako besedilo? e) O čem govori? f) V katerem delu ti je bilo besedilo še posebej zanimivo? Zakaj? g) Izpiši imena praznikov, ki jih zaslediš v besedilu. h) So v besedilu ta imena zapisana pravilno ali ne?

DA

NE

i) Si jih tudi ti na črte zapisal pravilno?

DA

NE

Radovednih pet

123


7. Preglednico z državnimi prazniki preriši v zvezek in jo dopolni. Piši s pisanimi črkami. 1. JANUARJA KULTURNI PRAZNIK ALI PREŠERNOV DAN DAN PRIMOŽA TRUBARJA 25. JUNIJA 15. SEPTEMBRA DAN REFORMACIJE 1. NOVEMBRA 26. DECEMBRA

8. Kako na šoli praznujete kulturni praznik? Kulturni praznik drugače imenujemo tudi Prešernov dan. Zakaj kulturni praznik pišemo z malo začetnico, Prešernov dan pa z veliko? 9. Razišči, kako so pustovali tvoji stari starši. Pripravi predstavitev za sošolce in sošolke. 10. Pretvori po zgledu: dan sv. Valentina – valentinovo.

124

a) dan sv. Jožefa –

b) dan sv. Vida –

c) dan sv. Jurija –

č) dan sv. Martina –

d) dan sv. Miklavža –

Radovednih pet


11. Preberi besedilo in v njem obkroži praznike, ki niso zapisani pravilno. Na črte pod besedilom jih zapiši pravopisno ustrezno. Rodil sem se na Dan samostojnosti in enotnosti, torej dan po Božiču. Moj rojstni dan je tako zaznamovan z dvojimi darili – ena so zavita v papir, na katerem so snežaki, božična drevesca in sam Božiček, druga pa v papir brez teh motivov, tako značilnih za Novo leto. December imam zelo rad, a kaj ko tako hitro mine! Božičnemu drevesu se niti ne privadim dobro in že je tu praznik Svetih treh kraljev, ko ga podremo in pospravimo na podstrešje. Do novega božiča in Silvestrovega.

Radovednih pet

125


Razmisli in odgovori. Si si zapomnil, kako pišemo imena praznikov? Povej pravilo.

31. 12. - dan sv. Silvestra ali silvestrovo

Sem zapisala pravilno?

Dopolni in pomni. Imena

spadajo med

pišemo z

začetnico. Izjema so prazniki, ki vsebujejo lastno ime

(npr. Prešernov dan, Marijino vnebovzetje, dan sv. Miklavža).

126

Radovednih pet

imena, zato jih


Čemu beremo opis življenja vrstnikov in kaj iz njega izvemo? Ključne besede • opis življenja vrstnikov 1. Oglej si fotografije na filmskem traku.

a) Kako bi opisal življenje dečka, ki ga vidiš na fotografijah? b) Je njegovo življenje podobno tvojemu? c) V čem vse se (morda) razlikuje? č) Sklepaj in obkroži, kjer živi deček.

Deček živi v Afriki/na Kitajskem/v Evropi.

d) Po čem to sklepaš? e) Ali poznaš kakšnega otroka, ki živi v drugi državi? Pripoveduj.

Cofi, kaj pa tako koplješ? Iščem, mogoče najdem kakšen fosil.

Radovednih pet

127


2. Preberi besedilo.

Življenje dečka z Japonske Daisuki Tašita je star 10 let in je doma na Japonskem, blizu glavnega mesta Tokio. Del njegovega imena Dai pomeni velik. Skupaj z družino živi v leseni hiši. Doma imajo biološko kmetijo, kjer pridelujejo poljščine in gojijo živali tako, da ne škodujejo okolju. Sami celo proizvajajo elektriko, pri tem uporabljajo plin, ki nastaja iz živalskega gnoja in se imenuje bioplin. Gojijo okoli 500 kokoši. Daisuki tako vsako jutro, preden gre v šolo, pobere jajca iz kokošnjakov. Oče in mama sta doma in delata na kmetiji. Ima še mlajšega brata Šota in mlajšo sestro Akane. Daisuki hodi v šolo šest dni v tednu. Njegov najljubši predmet je spoznavanje narave, ne mara pa matematike. Med odmori se z otroki po navadi igrajo igro med dvema ognjema. Za šolo ne nosijo uniforme, ampak rumene čepice. Tako kot večina Japoncev tudi oni velikokrat jedo morsko hrano, na primer sašimi (surove ribe) in morsko travo. Pojedo tudi veliko zelenjave in riža s svoje kmetije. Njegova najljubša jed so svinjska rebra z rezanci soba. V prostem času se igra s prijateljem skrivalnice, računalniške igre ali pa se vozita s kolesi. Je velik oboževalec dinozavrov, zato z veseljem prebira revije in knjige o njih. Najbolj razburljiva stvar v njegovem življenju je bila, ko ga je babica peljala na razstavo dinozavrov v tokijski Narodni muzej. Njegova želja je, da bi postal znanstvenik, saj bi lahko proučeval fosile dinozavrov.

128

a) Kako je ime dečku? b) Kako se piše? c) Kje živi? č) S čim se preživlja njegova družina? d) Katero opravilo mora opraviti doma, preden gre v šolo? e) Kdo sestavlja njegovo družino? f) Koliko dni v tednu hodi v šolo? g) Katera sta njegova najljubša predmeta? h) Kaj najraje je? i) Kako preživlja prosti čas? j) Kaj je njegova želja?

Radovednih pet


3. Katere trditve o dečkovem življenju so pravilne? Obkroži jih. a) Deček živi v Tokiu. b) Najraje je riž in zelenjavo. c) Njegova želja je, da bi postal znanstvenik. č) Na kmetiji ne pomaga. d) Ima še sestro in brata. e) Njegova starša delata na kmetiji. f) Njegova najljubša predmeta sta naravoslovje in matematika. 4. O čem govorijo posamezni odstavki besedila. Ustrezno poveži. 1. odstavek

S čim se ukvarja v prostem času?

2. odstavek

Kje živi?

3. odstavek

Kdo sestavlja njegovo družino?

4. odstavek

Kaj je?

5. odstavek

S čim se preživlja njegova družina?

6. odstavek

Kako se šola?

5. Oglej si posnetek.

SLIKA VIDEOPOSNETKA DEČEK Z LEGO GRADNIKI

Radovednih pet

129


6. Odgovori. a) Kako je dečku ime? b) Kako se piše? c) Ali ima tudi vzdevek? Katerega? č) Kje živi? d) Koliko družinskih članov sestavlja njegova družina? e) Kakšna je torej njegova družina (razširjena, ožja, enostarševska …)? f) Na katero šolo hodi? g) S čim se ukvarja v prostem času? h) Kako po navadi preživlja vikende? i) Kam se odpravi na morje? 7. Poišči vsiljivca in ga obkroži. Konstruktorji so:

leseni gradniki

lego gradniki

karton

voda

8. Ali so naslednje trditve o Sebastjanovem življenju pravilne? a) Sebastjan ima mlajšo sestro. DA NE b) Na smučanje se odpravi na bližnjo Roglo.

DA

NE

c) Igra na bobne.

DA

NE

č) Ima svojo glasbeno skupino.

DA

NE

d) Oče je po poklicu kuhar.

DA

NE

9. Pogovori se s sošolci in sošolkami. a) Iz koliko odstavkov je sestavljeno besedilo? b) O čem govorijo posamezni odstavki. c) V čem se Sebastijanovo življenje razlikuje od življenja dečka z Japonske? 10. Na spletu, strokovnih knjigah ali revijah (npr. v National Geographic, …) poišči opise življenja svojih sovrstnikov. Opis, ki se ti zdi zanimiv, preberi ali s svojimi besedami predstavi v razredu. 130

Radovednih pet


Razmisli in odgovori. Katero besedilo si bral v 2. nalogi? Opis poteka delovnega dneva ali opis načina življenja? Pojasni.

Življenje katerega od obeh dečkov je bolj podobno tvojemu načinu življenja? Zakaj?

Dopolni in pomni. opisu

V

načinu

opisu

počne

oblači

vikendih življenje

življenja vrstnikov predstavimo, kako običajno poteka izbranega vrstnika. Navedemo torej, kje in s kom živi, kaj med delovnikom in kaj ob

ter med

počitnicami, kaj običajno je in kako se

Opis življenja vrstnikov prepoznamo po tem, da ne govori le o enem dnevu v življenju izbranega vrstnika, pač pa o njegovem izvemo, kako živijo drugod po

življenja. Beremo ga, da .

Radovednih pet

131


Radovednih pet - sdz Slovenščina 4