Page 1

MATEMATIKA

razlage in vaje za boljše ocene v cetrtem razredu Vida Trošt Vidic

knjigarna.com swis721 CMYK 10/100/90/0

ZZV Mat 4-TISK.indd 1

18. 06. 13 11:31


Zbirka Znam za več

MATEMATIKA 4

Razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu

Avtorica: Vida Trošt Vidic Urednica: Petra Bizjak Strokovni pregled: Marjeta Raztresen Jezikovni pregled: Katja Paladin Ilustracije: Marta Bartolj Fotografije: Shutterstock, Istockphoto

Vse knjige in dodatna gradiva Založbe Rokus Klett dobite tudi na naslovu www.knjigarna.com.

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2013). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

knjigarna.com swis721

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

CMYK 10/100/90/0

51(075.2)(076.2)

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

TROŠT Vidic, Vida     Znam za več. Matematika 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu / Vida Trošt Vidic ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013. - (Zbirka Znam za več) ISBN 978-961-271-304-1 267764224

ZZV Mat 4-TISK.indd 2

18. 06. 13 11:31


KAZALO I. NARAVNA ŠTEVILA ................................................................................................................................................................................................................................. 4 II. MNOŽENJE IN DELJENJE DO 100 ................................................................................................................................................................................. 10 III. PISNO MNOŽENJE IN DELJENJE .................................................................................................................................................................................. 26 IV. ENAČBE IN NEENAČBE ............................................................................................................................................................................................................... 40 V. DELI CELOTE (RACIONALNA ŠTEVILA) ................................................................................................................................................................... 42 VI. GEOMETRIJA ............................................................................................................................................................................................................................................ 50 VII. MERJENJE .................................................................................................................................................................................................................................................... 62 VIII. MNOŽICE, ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV ............................................................................................................................. 78 IX. PONOVITEV ............................................................................................................................................................................................................................................... 90 REŠITVE ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 98

Ko rešuješ besedilne naloge, sledi spodnjim korakom.

 Natančno (večkrat) preberi nalogo.  Razmisli, kako bi rešil nalogo.  Podčrtaj in izpiši podatke, ki jih potrebuješ.

knjigarna.com swis721

 Nariši skico, načrt.

 Podčrtaj vprašanje.

 Zapiši račun, oceni rezultat.

 Izračunaj račun, reši nalogo.

CMYK  Oblikuj in zapiši odgovor. 10/100/90/0  Preveri celoten proces reševanja in rezultat.  Preveri pravilnost in smiselnost rešitve.

3

ZZV Mat 4-TISK.indd 3

18. 06. 13 11:31


I. NARAVNA ŠTEVILA Naravna števila so števila, s katerimi šteješ: 1, 2, 3, 4, 5 … 99, 100, 101 … 567, 568 … Število 0 ni naravno število, saj z njim ne šteješ.

1 Zapiši števila, ki so prikazana.

a)

b)

T

S

D

E

c)

T

S

e)

D

E

d)

T

S

f)

Dt

T

S

D

E

D

E

T

S

D

S

D

E

E

g)

Dt

T

S

D

E

Dt

T

knjigarna.com swis721

2 Spodnja števila prikaži na pozicijskem računalu.

a)

b)

c)

d)

e)

T S D E

T S D E

CMYK 10/100/90/0 T S D E

8

T S D E

23

T S D E

121

256

900

4

ZZV Mat 4-TISK.indd 4

18. 06. 13 11:31


f)

g)

h)

i)

j)

T S D E

T S D E

T S D E

T S D E

T S D E

463

3000

1405

4026

5560

3 Na pozicijskem računalu prikaži dana števila in jih zapiši z besedo.

a)

b)

Dt T S D E

Dt T S D E

10 000

a)

b)

c) 4 Dopolni.

a)

c)

3245

Dt T S D E

4701

knjigarna.com swis721 b)

Zapiši s številko.

Zapiši z desetiškimi enotami.

CMYK 982 – 9S 8D 2E 10/100/90/0 7201 –

5D 4E – 54

8S 7D 8E –

3S 4D 1E –

7S 2E –

5S 5E –

8T 5E –

42 –

508 –

8S 4D –

2S 2D 3E –

203 –

109 –

356 – 2310 –

5

ZZV Mat 4-TISK.indd 5

18. 06. 13 11:31


I. NARAVNA ŠTEVILA 5 Štej naprej ali nazaj.

a) 320, 321, 322,

,

,

,

b) 197, 198, 199,

,

,

,

c) 976, 975, 974,

,

,

,

d) 12340, 12341, 12342,

,

,

,

6 Nadaljuj zaporedje.

a) 540, 550, 560,

,

,

,

b) 880, 780, 680,

,

,

,

c) 654, 653, 652,

,

,

,

d) 9800, 8700, 7600,

,

,

,

7 Primerjaj in vstavi znak <, > ali =.

2D

2E

800

9S

7D 2E

720

80

8E

2D

2S

8S 7D

87

2T

200

5S

5D 5E

550

10E

5000

1D

8 Uredi števila po velikosti. Začni z najmanjšim številom!

knjigarna.com swis721

a) 95, 4, 230, 551, 3307, 85, 328 b) 79, 9, 433, 2, 65, 178, 28

CMYK 9 Uredi števila po velikosti. Začni z največjim številom! 10/100/90/0 a) 7, 456, 879, 7863, 121, 23, 890 b) 41, 5633, 18, 568, 432, 32, 212 6

ZZV Mat 4-TISK.indd 6

18. 06. 13 11:31


10 Števila zaokroži na desetice in stotice.

a)

b) Število

Zaokroženo na desetice

Število

Zaokroženo na stotice

270 – 274 – 280

270

200 – 274 – 300

300

132

132

287

287

312

312

658

658

11 Števila zaokroži.

Število

Zaokroženo na desetice

Zaokroženo na stotice

Število

113

769

287

1112

324

2246

469

3512

514

4359

368

7326

658

9832

knjigarna.com

12 Dopolni tabele.

P 5

ŠT

N

6

7

37 259

P = predhodnik P

ŠT = število ŠT

Zaokroženo na desetice

Zaokroženo na stotice

N = naslednik swis721

N

789 CMYK 8921 10/100/90/0

76

541

542

2431

679

P

ŠT

N

432 5689 651 901 5321 7

ZZV Mat 4-TISK.indd 7

18. 06. 13 11:31


I. NARAVNA ŠTEVILA SODA ŠTEVILA so števila, ki imajo na mestu enic števko 0, 2, 4, 6 ali 8.

4

2 6

LIHA ŠTEVILA so števila, ki imajo na mestu enic števko 1, 3, 5, 7 ali 9.

0

8

13 Obkroži soda števila in prečrtaj liha števila.

22

84

35

780

432

378

13

881

39

952

721

9803

16

909

2531

689

352

8

Število sodih števil je

, število lihih števil je

Računaj ustno. Vsota sodih števil v tretji vrstici je

. .

14 Dopolni tabele.

a) Štej po 10 naprej. 30

20

40

b) Štej po 2 nazaj. 90

knjigarna.com swis721

c) Štej po 5 naprej. 610

d) Štej po 100 nazaj. 12 360

CMYK 10/100/90/0

e) Štej po 1000 nazaj. 34 900 8

ZZV Mat 4-TISK.indd 8

18. 06. 13 11:31


15 Nadaljuj vzorce.

 ◆■◆■◆

  16 Izpolni preglednico. Števila zapiši s številko, z desetiškimi enotami oziroma z besedo.

10 000 12 430 1 000 000 5Dt 3T 1S 1D 1St 3Dt 5T 4S 2E 8St 1T 2E šestdeset tisoč tristo petindevetdeset osemindvajset tisoč dvesto pet petsto tisoč tristo šestinšestdeset 17 a) Zapiši vsa trimestna števila, ki imajo vse tri števke enake.

knjigarna.com swis721

Koliko je takih števil?

Za koliko je največje od teh števil večje od najmanjšega od teh števil?

CMYK 10/100/90/0

b) Zapiši vsa štirimestna števila, ki imajo vse števke enake.

Koliko je takih števil? 9

ZZV Mat 4-TISK.indd 9

18. 06. 13 11:31


II. MNOŽENJE IN DELJENJE DO 100

Množenje in deljenje Kaj je množenje? Množenje je ena od računskih operacij. Znak za množenje je pika na sredini med številoma (•), redkeje tudi križec (x). Množenje števil a in b zapišeš tako: a • b, redkeje a x b. Števili, ki ju množiš, in rezultat množenja imenuješ na dva načina: 7

5

=

35

množenec (faktor)

krat

množitelj (faktor)

je (enako)

zmnožek (produkt)

Množenje je tudi krajši način zapisa seštevanja enakih faktorjev. Kaj je deljenje? Deljenje je ena od računskih operacij. Med številoma, ki ju deliš, zapišeš znak deljeno (:), a lahko pa zapišeš tudi ulomek (a/b oz. ). b Števili, ki ju deliš, in rezultat deljenja imenuješ tako: 32

:

8

=

4

deljenec

deljeno

delitelj

je (enako)

količnik (kvocient)

Pri operaciji deljenja poznamo tudi deljenje z ostankom. Pri deljenju z ostankom dobiš količnik k in ostanek r. Ostanek je manjši od delitelja. a : b = k, ost. r, ker je k • b + r = a 22 : 5 = 4, ost. 2, ker je 4 • 5 + 2 = 22

knjigarna.com swis721

1 Povej 10 večkratnikov števil 3, 6, 7 in 8 po vrsti.

CMYK 10/100/90/042 72

2 Obkroži števila, ki so večkratniki števila 8.

8 15

80 10

27 16

13 32

65

73 3

25

10

ZZV Mat 4-TISK.indd 10

18. 06. 13 11:31

Profile for Založba Rokus Klett, d.o.o.

9789612713041  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713041.pdf

9789612713041  

http://www.knjigarna.com/UserFiles/File/9789612713041.pdf