Page 1

htus„th rþûtý y™u

‚iÞth yhS…ºtftu Ërn‚ Ëhfthe y™u yÄo-Ëhfthe ™tufhe™e ònuht‚tu Ë{tð‚wk ™tufhe ðtkåAwytu™u W…Þtu„e Œh þ™ðthu ™ÞÂ{‚ he‚u «rËæÄ Út‚wk ËtÂtÂnf. RNI Regd. No.: GUJGUJ / 11750 / 06 / 01 / 2006 Web : www.issuu.com/rojgar_shikshan_margdarshan

{t„oŒþo™

cHIc4 $(v.4 U]HZFT CFp;L\U AM0"4 !5_ O]8 ZL\U ZM04 ZFHSM8v#&___5

DMP )(Z$Z_$&(5

JQF"o* ´ V\S G\Po$! ´ TFZLBoZZq_ZqZ_!$ ´ 5FGFo#Z ´ ;\5FNSolHT[QF IFNJ ´ lS\DTo!5qv

U]HZFT CF.SM8"DF\ )&5 58FJF/FGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z(P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF !#v!& p5Z4 OL EZJFG]\ JFpRZ !* p5Zf

U]HZFT CF.SM8"DF\ Z_!Z VFl;:8g8GL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o #!P_#PZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF !(vZ! p5Z4 OL EZJFG]\ JFpRZ ZZ p5Zf

GJMNI lJnF,I ;lDlT äFZF )#* 5M:8 U|H[ I]V8[ VG[ 8=.[ g0 U|H[ I]V8[ l8RZGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z(P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF Z( p5Zf

;[g8=, lZhJ" 5M,L; OM;"DF\ Z*! VFl;:8g8 ;A .g:5[S8ZGL EZTL ´ VZÒ :JLSFZJFGL K[<,L TFZLB o ZZP_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF G\AZ 5 p5Z4 V[Â%,S[XG OMD" 5FGF & p5Zf

A[\S VMO .Âg0IF Z* l;SI}ZL8L VMlO;ZGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z_P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF Z)v#_ p5Z4 OL EZJFG]\ JFpRZ 5FGF #!f

Ëh¤ yk„úuS ´ :5WF"tDS 5ZL1FF DF8[ H~ZL V\UÒ | XLBMP ´ ºtý rŒðË™e £e xÙtÞ÷{tk ytsu s òuztytu.

::: ftuLxuõx ::: 99254 04110 98982 09183 98790 78711

The Institute of English yuV-16, ™uÃåÞw™ xtðh, ft÷tðz htuz, htsftux ©e™tÚtS ftuBÃ÷uût, hts ƒUf …tA¤, …hVuõx þtu Y{ …tËu, „tkÄe„út{ …tu÷eË [tufe Ët{u, 150 Vwx hª„ htuz, htsftux

OSCAR

.SM * ;L8Z s;LPV[GPÒPf gI} Sg0LXg0 O[lD,L SFZ TFtSFl,S J[RJFGL K[P O], lJDMP Z5´ lSPlDPGL V[JZ[HP lS\P DF+ ZP*5 ,FBP DMP )(Z$Z _$&(5

U]HZFT CF.SM8"DF\ #&( V\UÒ [| VG[ U]HZFTL :8[GMU|FOZGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z(P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF Z#vZ& p5Z4 OL EZJFG]\ JFpRZ Z* p5Zf

5X]5F,G lGIFDSGL SR[ZL4 UF\WLGUZ äFZF #5_ 5X]WG lGZL1FSGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z*P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF G\AZ !_v!Z p5Zf

V[d%,M.h :8[8 .g:IMZg; SM5M"ZX [ GDF\ Z&* ;MxI, l;SI}lZ8L VMlO;ZGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o Z_P_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF G\AZ $ p5Zf

SMRLG XL5IF0"DF\ lJlJW :8FOGL EZTL ´ VMG,F.G VZÒ SZJFGL K[<,L TFZLB o ZZP_ZPZ_!$ sHFC[ZFT 5FGF G\AZ *v) p5Zf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

V[Â%,S[XG OMD" 5FGF # p5Z

2

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

3

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

4

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

5

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

V[Â%,S[XG OMD" 5FGF & p5Z


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

6

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

7

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

8

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

9

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

10

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

11

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

12

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

13

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

14

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

15

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

16

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

OL EZJFG]\ R,6 5FGF !* p5Z


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

17

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

18

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

19

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

20

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

21

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

OL EZJFG]\ JFpRZ 5FGF ZZ p5Z


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

22

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

23

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

24

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

25

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

26

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

OL EZJFG]\ JFpRZ 5FGF Z* p5Z


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

27

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

28

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

29

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

30

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

OL EZJFG]\ JFpRZ 5FGF #! p5Z


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

31

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf


ZZ O[AV ]| FZL4 Z_!$

32

ZMHUFZ VG[ lX1F6 DFU"NX"G slJS,Lf

RSM41-7 (Dt.22.02.2014)  

Rojgar & Shikshan Margdarshan

RSM41-7 (Dt.22.02.2014)  

Rojgar & Shikshan Margdarshan

Advertisement