Page 1


1.

Rovaniemen kaupungin visio

3

2.

Elinkeino-ohjelman tavoitteet

4

3. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.1.7. 3.2.

Toimenpideohjelma Kilpailukykyä tukevat toimenpiteet Maankäyttö Yritysten ja investointien saaminen Rovaniemelle sekä alueen yritysten kansainvälistyminen Markkinointi ja viestintä Saavutettavuus Sähköisen liiketoiminnan vahvistaminen Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Ympäristö ja viihtyisyys Elinkeinojen painopistealueiden kehittäminen

6 6 6

8 12 14 16 17 22 25

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

Matkailu Luovat alat Teollisuus Kauppa ja palvelut

25 28 32 35

4. 4.1. 4.2.

Eri toimijoiden roolit ja vastuut elinkeinojen kehittämissä Hallinto-organisaation / tilaajan rooli ja tehtävät Palvelutuottajan rooli ja tehtävät

37

38 38

5.

Elinkeinojen kehittämisohjelman toimeenpano ja toteutuksen seuranta

Liitteet Johtoryhmän kokoonpano Haastateltujen yritysten edustajat

39

39


ROVANIEMEN KAUPUNGIN VISIO

Rovaniemen kaupunkistrategiassa määritelty visio Elinkeino-ohjelmassa visiosta korostuvat erityisesti kasvu ja kansainvälisyys. Rajattomat mahdollisuudet viittaavat tietotekniikan ja digitaalisuuden luomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Syrjäinen sijainti ei ole enää yritysten liiketoiminnoille samanlainen este kuin aikaisemmin. Monipuoliset palvelut tarkoittavat elinkeino-ohjelmassa yritysystävällisyyttä. Rovaniemen kaupunki ottaa päätöksenteossaan mahdollisimman hyvin huomioon yritysten kasvun ja kilpailukyvyn tarpeet. Käytännössä kaupungin päätöksenteko on joustavaa, nopeaa, tasapuolista ja tehokasta. Tämä toimintatapa on vallitseva kaikessa kaupungin toiminnassa, mutta erityisesti se näkyy kaavoitus- ja tonttipolitiikassa ja yrityksille suunnatuissa palveluissa.

ASUKKAAT JA YRITYKSET 1. Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 2. Yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistaminen

Rovaniemen visio

HENKILÖSTÖ 8. Johtamisen, henkilöstöpolitiikan, henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen.

Luovasti lappilainen, aidosti kansainvälinen Rovaniemi on monipuolisten palvelujen ja rajattomien mahdollisuuksien kasvava keskus.

TALOUS 3. Kaupungin talouden tasapainoisuus 4. Kaupunkikonsernin tuloksellisuus 5. Palvelujärjestelmän tuoloksellisuus

RAKENTEET JA PROSESSIT 6. Asiakas- ja palveluprosessien sujuvuus ja laatu 7. Ohjausjärjestelmän toimivuus

3


ELINKEINOOHJELMAN TAVOITTEET

Tekesin rahoituksen määrä yrityksille ja organisaatioille kasvaa 10 % vuosittain verrattuna vuoden 2009 tasoon (966 400) Yritysten viennin arvo kasvaa vuoteen 2013 mennessä keskimäärin 5 prosenttia vuosittain. Lähtötaso vuonna 2009 oli 159 milj. euroa. Kansainväliset yöpymisvuorokaudet lisääntyvät keskimäärin 5 prosenttia vuosittain. Lähtötaso vuonna 2009 oli 225 933 kansainvälistä yöpymistä.

Rovaniemen kaupunkistrategiassa on asetettu vuosille 2011 – 2013 seuraavat tavoitteet koskien yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamista. Yritysten nettomäärää kasvaa keskimäärin 4 prosenttia vuosittain.

Työttömyysaste on enintään 10 prosenttia v. 2013

Kaikkien toimialojen liikevaihto kasvaa vuosittain nopeammin kuin Suomessa keskimäärin.

Työllisyysaste nousee 61,9 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä.

Teollisuus- ja liiketonttien hakemisesta luovuttamiseen kuluva aika on maksimissaan 3 kuukautta Rovaniemi sijoittuu imagoltaan 10 parhaan kunnan joukkoon yli 50 000 asukkaan kuntajoukossa.

Työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen välinen suhdeluku pienenee (lähtötilanne Rovaniemellä heinäkuu 2009 = 7,9 työnhakijaa/ avoin työpaikka)

Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmalle asetetaan lisäksi vuoteen 2016 asti ulottuvat seuraavat tavoitteet: Työpaikkojen kasvu ylittää kaupunkien (yli 50.000 asukasta) keskiarvon Yritysten nettolisäys ylittää kaupunkien (yli 50.000 asukasta) keskiarvon Rovaniemelle on saatu 2016 mennessä 3–4 kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävää yritysinvestointia (yli 5 miljoonaa euroa)

4

Rovaniemi sijoittuu elinkeinojen kehittämisessä vuoteen 2016 mennessä kolmen parhaan joukkoon (kuntien imagotutkimus, yli 50.000 asukkaan kunnat) Rovaniemi sijoittuu maankäytössä ja kaavoituksessa vuoteen 2016 mennessä kahdeksan parhaan joukkoon (kuntien imagotutkimus, yli 50.000 asukkaan kunnat)

Valtaosa em. tavoitteista kuvaa Rovaniemen kaupungin kokonaiskehitystä ja niiden saavuttamiseen on Rovaniemen kaupunkikonsernin toimenpiteillä vain rajallinen vaikutus. Kokonaiskehittymiseen vaikuttavat maailmanlaajuiset muutokset, taloudellinen kehitys sekä yritysten toiminta. Rovaniemen kaupunkikonsernin toiminnan onnistumista mitataan pääasiassa kuntien imagotutkimuksesta saaduilla tuloksilla.


5


TOIMENPIDEOHJELMA

Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelmassa toimenpiteet tukevat alueen kilpailukykyä koko elinkeinotoimen alalla. Lisäksi ohjelmassa on toimenpiteitä koskien valittujen painopistealueiden kehittämistä. Kullekin kehitettävälle osa-alueelle on kirjattu tavoite sekä toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään. Toimenpiteiden jälkeen on ilmoitettu Rovaniemen kaupunkikonsernin näkökulmasta se taho, joka vastaa asian etenemisestä. Eri toimenpiteiden kohdalla voi olla useita toteuttajatahoja. Rovaniemen kaupunki tilaa pääsääntöisesti kehittämishankkeet kuntien omistamalta Rovaniemen Kehitys Oy:ltä. Muiden palvelujen ostoissa toimitaan hankintamenettelylain mukaisesti.

Kilpailukykyä tukevat toimenpiteet 3.1.1. Maankäyttö Maankäyttöä ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maakuntakaava ja -suunnitelmat, Rovaniemen alueidenkäyttöstrategia, kaupunkistrategia, asunto-ohjelma, vuosittaiset talousarviot, maapoliittinen ohjelma ja kaupan palveluverkkoselvitys. Rovaniemellä on käynnissä kaavoitusohjelman valmistelu valtuustokaudelle 2009 – 2012. Osana kaavoitusohjelmaa on määritelty laadittavat selvitykset, hankkeet ja kehittämissuunnitelmat. Näitä ovat mm. maanhankintakohteiden määrittely, vesistö- ja hulevesitulvien hallintasuunnitelma, viheraluesuunnitelman päivitys, kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys, kaupan palveluverkkoselvityksen päivitys, liikennejärjestelmäselvityksen päivitys, rakennetun ympäristön laadun strategia, ilmastostrategia, Rovaniemen kaupunkilintuatlas -hanke, designstrategia, taiteen kaava ja vapaa-ajan alueita koskeva selvitys. Ohjelmien ja suunnitelmien valmistelussa tulee ennakoida elinkeinoelämän tarpeita, jotta liike- ja teollisuustonteille varatut ja kaavoitetut alueet vastaavat yritysten kysyntään. Lisäksi eri ohjelmien ja suunnitelmien valmistelussa tulee ottaa laajasti huomioon elinkeinoelämän näkemykset ja tarpeet. Maankäyttöön liittyy maanhankinta, kaavoitus, tonttien hinnoittelu, tonttien luovutus, rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta. Elinkeinojen kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeätä, että kaupungissa on riittävä tonttivaranto, yksiselitteiset periaatteet kaavoitukselle ja tonttien luovutukselle sekä selkeä toimintatapa ja toimintavaltuuksien määrittely neuvoteltaessa yrittäjien kanssa.

TAVOITE

6

Tonttivaranto on riittävä ja yritysten on helppoa ja yksinkertaista joko ostaa tai vuokrata liike- ja teollisuustontteja. Rovaniemen kuntaimago elinkeinotoiminnan kehittämisessä sekä maankäytössä ja kaavoituksessa parantuu, jotta yritykset kiinnostuvat sijoittautumaan alueelle.


Toimenpide 1

Vapaat liike- ja teollisuustontit hinnoitellaan selkeästi ja yksiselitteisesti. Hinnoitellut tontit tarkkoine kuvauksineen ja tietoineen viedään olemassa olevia järjestelmiä hyödyntäen Internetiin karttapohjalle. Lisäksi määritellään, mikä taho vastaa järjestelmässä olevien tonttien reaaliaikaisesta tilanteesta. Vastuutaho

Tekniset palvelut

Toimenpide 2

Käynnistetään liike- ja teollisuustonttien aktiivinen markkinointi perinteisiä ja sähköisiä välineitä käyttäen. Laaditaan vuosittainen markkinointisuunnitelma ja varataan resurssit markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Vastuutaho

Tilaajana Rovaniemen elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 3

Tehostetaan tonttien luovutusprosessia kaupunkikonsernin sisäisellä suunnittelulla. Määritellään ja kuvataan liike- ja teollisuustonttien luovutusprosessi ja viestitetään selkeästi, mihin kaupunkikonsernin toimijaan yritys on yhteydessä ja mikä on päätöksentekoprosessi. Vastuutaho

Tekniset palvelut ja Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 4

Luodaan käytännöt, jotka vahvistavat konsernin sisäistä tiedonkulkua sekä kaupunkikonsernin eri yhtiöiden ja osastojen yhteistyötä. Erityisen tärkeätä on eri tahojen osallistuminen uusien hankkeiden suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tekniset palvelut, Rovaniemen Kehitys Oy

7


3.1.2. Yritysten ja investointien saaminen Rovaniemelle sekä alueen yritysten kansainvälistyminen Rovaniemen Kehitys Oy on toteuttanut Invest in Arctic -hankkeen vuosien 2007 – 2009 aikana. Tavoitteen mukaisesti hankkeessa tehtiin investointimarkkinoinnin perustyökalut sekä kehitettiin Rovaniemen olosuhteisiin räätälöity toimintamalli investointimarkkinoinnille. Yritysten kansainvälistymistä on edistetty mm. verkostoitumismatkojen ja työpajojen avulla. Kansainvälisten ja kotimaisten yritysten ja investointien saaminen alueelle sekä Rovaniemen yritysten kansainvälistyminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Lapissa on rakenteilla Invest in Lapland -hanke, johon Rovaniemen alue on halukas osallistumaan.

TAVOITE 1

8

Ulkomaisten investointien ja yritysten houkuttelu alueelle yhteistyössä Invest in Finland -organisaation kanssa


Toimenpide 1

Rovaniemi osallistuu yhteiseen Invest in Lapland -hankkeeseen vuosien 2010 – 2013 aikana Vastuutaho

Tilaajana Rovaniemen elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Käytännön toimenpiteiden koordinaatiota varten perustetaan klusterikohtaiset investointiklubit, joiden vetovastuu on Rovaniemen Kehitys Oy:llä. Toimintaan osallistuvat eri tahot kunkin tarpeen mukaan. Näitä tahoja ovat mm. alan yritykset, ELY, Invest in Finland (IIF), Rovaniemen kaupungin elinkeino- ja aluekehitysyksikkö sekä tekniset palvelut, rahoittajat ja Lapin Kauppakamari. Vastuutaho

Tilaajana Rovaniemen elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 3

Rovaniemi toteuttaa proaktiivista asiakashankintaa, jossa etsitään uusia potentiaalisia sijoittajia, joille tarjotaan paikallisesti tunnistettuja ja tuotteistettuja sijoitusmahdollisuuksia. Kehitetään potentiaalisia sijoittamiskohteita käyttämällä hyväksi sijoittajien asiantuntemusta. Määritellään kaupunkikonsernin yhteistyöprosessi, toimintatapa ja toimintavaltuudet yritysten kanssa käytävissä neuvotteluissa. Erityisen tärkeätä on sekä yksityisten että julkisen tahojen toimijoiden osallistuminen uusien hankkeiden suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Työ toteutetaan kiinteässä yhteistyössä kaupungin virkamiesjohdon sekä eelinkeino- ja aluekehittäminen yksikön kanssa. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy. Kaupunkikonsernin yhteistyöprosessin, toimintatavan ja toimintavaltuuksien määrittelyn linjaa kaupunginhallitus. Yhteistyöprosessi rakennetaan yhdessä teknisten palvelujen kanssa.

Toimenpide 4

Rovaniemi pyrkii kumppanuusmalliin (FDI; Foreign Direct Investment partners) suorien sijoitusten hankinnassa Invest in Finlandin kanssa. Invest in Finland tekee tällä mallilla yhteistyötä mm. Helsingin, Lahden ja Oulun kanssa. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

9


TAVOITE 2

Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen

Toimenpide 1

Kartoitetaan Rovaniemen alueen tärkeimmät elinkeinojen kehittämiseen liittyvät hankkeet ja verkostot sekä määritellään kansainvälisen hanketoiminnan käytännöt ja tuotetaan toimintamalli yritysten ja muiden toimijoiden käyttöön. Selvityksissä käytetään hyväksi asiantuntijoita. Luodaan kontaktit Finpron ja FinNoden kaltaisiin asiantuntijaorganisaatioihin Rovaniemen alueen painopistealoilla. Selvitetään rovaniemeläisten yritysten mahdollisuudet osallistua valtion (pääasiassa Finpron) järjestämiin vienninedistämismatkoihin ja toimitaan aktiivisesti, jotta yritykset pääsevät niihin mukaan. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Rovaniemi osallistuu vuosittain kahteen kansainväliseen elinkeinotoimintaa tukevaan kehittämishankkeeseen sekä järjestää vuosittaisen elinkeinojen kansainvälistymisseminaarin Vastuutaho

10

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy


Toimenpide 3

Rovaniemen Kehitys Oy rakentaa aktiivisesti vientirenkaita, jotka ovat 4–6 yrityksen yhteisprojekteja. Vientirenkaiden kautta voidaan vahvistaa yritysryhmän kansainvälistymistä ja markkinointia. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

11


3.1.3. Markkinointi ja viestintä Rovaniemen brändikirja on valmistunut vuonna 2008. Siinä Rovaniemen visio on määritelty seuraavasti: ”Rovaniemi on luonnoltaan leikkisä ja luovuudessaan omaleimainen, sydämeltäänkin suuri lappilainen kaupunki. Jokainen päivä on kotiinpaluu.”

TAVOITE

Tavoitteena on yhtenäisen Rovaniemi-kuvan tunnettavuuden lisääminen, asukas- ja opiskelijamäärän lisääminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen rovaniemeläisten keskuudessa. Rovaniemi on haluttu sijoittautumispaikka yrityksille, hyvä investointikohde sijoittajille ja kansainvälisesti tunnettu matkailukeskus.

Toimenpide 1

Brändikirjassa on esitelty suuri määrä asukkaille, mahdollisille muuttajille, yrityksille sekä matkailijoille suunnattuja toimenpiteitä. Valitaan Rovaniemen brändikirjaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttamisvaihtoehdot ja priorisoidaan ne sekä aikataulutetaan vuosille 2011- 2015. Vastuutaho

Tilaajana Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tuottajina Rovaniemen Kehitys Oy sekä matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

Toimenpide 2

Rovaniemi on saanut Euroopan unionin yhteisötavaramerkin ”The Official Hometown of Santa Claus®”. Määritellään yhteisötavaramerkin suhde Rovaniemen kokonaismarkkinointiin, suunnitellaan graafinen ilme ja mahdollinen logo, jota käytetään valituissa tilanteissa yhdessä Rovaniemi – Lapin sykkivä sydän logon kanssa. Joulupukin virallisen kotikaupungin kansainvälistä markkinointia tehostetaan etenkin viestinnän kautta. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

Toimenpide 3

Rovaniemen matkailutuotteet viedään sähköiseen myyntiin yhteistyössä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n osakkaiden kanssa. Sähköistä markkinointia tehostetaan valitsemalla yhteistyökumppanit ja hyödyntämällä sosiaalisen median eri mahdollisuuksia. Vastuutaho

12

Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy


Toimenpide 4

Luovien alojen markkinoinnissa ja myynnissä keskitytään houkuttelemaan erityyppisiä audiovisuaalisia mediatuotantoja Lappiin. Luovien alojen markkinointia ja myyntiä kehitetään edelleen hyödyntämällä sekä sähköisiä että perinteisiä markkinointi- ja myyntikanavia. Toiminta ohjataan Lapin elokuvakomission kautta, joka välittää tietoa kuvauspaikoista sekä paikallisista tuotantopalvelujen tarjoajista ja toimii linkkinä viranomaisiin Lapin alueella. Vastuutaho

Lapin elokuvakomissio edellyttäen, että sen toiminta jatkuu nykyisen hankkeen jälkeen.

Toimenpide 5

Käynnistetään aktiivinen työ, jonka kautta pyritään herättämään kansainvälisen median kiinnostusta Rovaniemeä kohtaan. Valitaan kansainvälisen mediakentän tunteva yhteistyökumppani viestinnän suunnittelun tueksi. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

13


3.1.4. Saavutettavuus Alueen hyvä sijainti ja saavutettavuus on elinkeinoelämän myönteisen kehittymisen perusedellytys. Mielikuva Rovaniemen saavutettavuudesta on Taloustutkimus Oy:n tekemän kuntaimagotutkimuksen mukaan hyvä. Rovaniemelle on olemassa hyvät liikenneyhteydet, mutta saavutettavuuteen liittyy läheisesti myös liikennöinnin kustannukset. Etenkin lentoliikenteessä matkustuskustannusten hintataso on korkea johtuen vähäisestä kilpailusta Helsinki-Rovaniemi reitillä.

TAVOITE

Rovaniemelle on nopeat, kattavat ja hintatasoltaan kohtuulliset maantie-, juna- ja lentoliikenneyhteydet. Keskipitkän aikavälin tavoitteeksi asetetaan nopean Pendolino-yhteyden ulottuminen Rovaniemelle sekä pitkän aikavälin tavoitteeksi raideliikenteen jatkuminen Rovaniemeltä Jäämerelle.

Toimenpide 1

Laaditaan toimenpideohjelma lentoliikenteen vahvistamiseksi ja monipuolistamiseksi yhteistyössä Finavian kanssa. Toimenpideohjelma rakennetaan joko osana Lapin matkailustrategian yhteishanketta tai omana ohjelmanaan. Toimenpideohjelmassa tulee kartoittaa potentiaaliset lentoyhtiöt ja ohjelman laatimisen jälkeen käynnistetään aktiiviset neuvottelut reittiyhteyksien avaamiseksi. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

Toimenpide 2

Esitys Murmanskin ja Rovaniemen välisen lentoreitin avaamisesta on kirjattu vuonna 2008 valmistuneeseen Lappi-työryhmän loppuraportin toimenpiteisiin. Loppuraportissa esitetään, että liikenne- ja viestintäministeriö sekä ulkoasiainministeriö selvittävät ja tekevät ehdotuksen lentoliikenteen tuki- ja takuujärjestelmän kehittämisestä koskemaan myös ulkomaan lentoliikennettä. Rovaniemen kaupunki vaikuttaa aktiivisesti lentoyhteyden saamiseksi Rovaniemen ja Murmanskin välille. Vastuutaho

Rovaniemen kaupunkikonsernin osalta tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

Toimenpide 3

Selvitetään Lapin liikennestrategiatyön ja Rovaniemen kaupungin liikennejärjestelmäsuunnitelman kautta kaivostoiminnan laajamittaisen käynnistymisen vaikutukset Rovaniemen tie- ja rataliikenteelle. Vastuutaho

14

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut


Toimenpide 4

Pitkän aikavälin tavoitteet tulee kirjata Lapin maakuntaohjelmiin ja suunnitelmiin sekä käynnistää tarkemmat selvitykset Pendolinoliikenteen ulottamiseksi Rovaniemelle. Rovaniemi osallistuu yhteistyössä pohjoisen Lapin kuntien kanssa Jäämeren ratayhteyden kehittämiseen. Rovaniemi edistää myös SallaKantalahti-ratayhteyden rakentamista. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tekniset palvelut

15


3.1.5. Sähköisen liiketoiminnan vahvistaminen Tietotekniikan kokonaisvaltainen hyödyntäminen vaikuttaa tulevaisuudessa yhä voimakkaammin yritysten kilpailukykyyn. Hyödyntäminen sisältää nopeat verkkoyhteydet, verkkoliiketoiminnan ja e -osaamisen osana yritysten liiketoimintoja. Nykyinen viestintäteknologia mahdollistaa myös tehokkaan, reaaliaikaisen yhteydenpidon eri puolella maailmaa oleviin yhteistyökumppaneihin. Yrityksille, etenkin pienille yrityksille, avautuu tällä toimintatavalla mahdollisuuksia verkostoihin, joita niillä ei ole aikaisemmin ollut.

TAVOITE

Koko Rovaniemen alueella on nopeat, kattavat ja hintatasoltaan kohtuulliset tietoliikenneyhteydet. Kaupungin keskeisillä paikoilla on käyttäjäystävällinen maksuton langaton verkko asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden käytössä.

Toimenpide 1

Rovaniemen kaupunkikonserni on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa laajakaistahankkeessa, jonka avulla taataan kattavat ja hintatasoltaan kohtuulliset tietoliikenneyhteydet kaupungin eri alueilla toimiville yrityksille. Vastuutaho

Rovaniemen kaupungin tietohallintoyksikkö

Toimenpide 2

Rovaniemen kaupungin keskeisille paikoille toteutetaan käyttäjäystävällinen maksuton langaton verkko asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden käyttöön. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tietohallintoyksikkö

Toimenpide 3

Rovaniemen alueella etsitään ja testataan sosiaaliseen mediaan liittyvät ratkaisut, jotka edesauttavat yritysten toimintaa. Vastuutaho

16

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy


3.1.6. Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Moderni yhteiskunta ja asiantuntijatyö pohjautuvat ideoihin. Paikallisten ja kansallisten innovaatiojärjestelmien toimivuuteen on Suomessa kiinnitetty viime vuosina runsaasti huomiota. Näyttää siltä, että innovaatiokäsite on osittain vieraantunut asiakkaiden ja yritysten tarpeista. Yksinkertaisesti innovaatiot ovat jotain uutta ja hyödyllistä. (Jussi T. Koski). Suomen innovaatiojärjestelmän kansainvälinen arviointiryhmä on raportissaan (Evaluation of the Finnish National Innovation System) painottanut mm. seuraavia näkökohtia:

tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä on hajanainen ja heikosti kansainvälistynyt innovaatiotoimintaa tukeva rahoitusjärjestelmä on pirstaleinen yliopistouudistuksen jälkeen on täsmennettävä ammattikorkeakoulujen roolia ja vähennettävä korkeakoulujärjestelmän hajanaisuutta tutkimus- ja innovaatiopolitiikassa on siirryttävä kokeilevampaan toimintatapaan ja riskinottoon alueellinen ulottuvuus on vahva, mutta heikosti kansainväliseen politiikkaan nivottu

Arviointiryhmä tarkastelee myös innovaatiopolitiikan alueellista ulottuvuutta kriittisesti. Onkin totta, että innovaatiopolitiikka ei voi perustua alueelliseen näkökulmaan. Hyvät innovaatiot lähtevät yrityksistä.

TAVOITE 1

Tavoitteena on, että yritystoimintaa palveleva koulutus ja tutkimus tukevat yritysten toimintaedellytyksiä erityisesti myynnissä, markkinoinnissa, liiketoimintaosaamisessa, tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä muotoilussa. Edelleen tavoitteena on saada aikaan kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut osaamiskeskittymä.

17


Toimenpide 1

Tuetaan irrallisten hankkeiden sijaan yritysten ja oppilaitosten pitkäjänteistä yhteistyötä ja varmistetaan, että yritykset pääsevät riittävän aikaisessa vaiheessa mukaan oppilaitosten tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Vahvistetaan oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä järjestettyjen tapaamisten, viestinnän ja yhteishankkeiden avulla. Luodaan toimintatapa, jonka avulla Rovaniemellä opiskelevat kansainväliset vaihto-opiskelijat ja alueen yritykset voivat nykyistä paremmin tehdä yhteistyötä. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, toteuttajana Rovaniemen Kehitys Oy yhteistyössä korkeakoulukonsernin kanssa

Toimenpide 2

Luodaan kontaktit ja toimitaan yhteistyössä maailman johtavien innovaatiokeskusten kanssa niillä toimialoilla, jotka ovat Rovaniemen yrityksille keskeisiä. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 3

Rovaniemen kaupunkikonserni osallistuu aktiivisesti Lapin korkeakoulujen innovaatio-ohjelman 2009 – 2012 toteutukseen tuomalla siihen mukaan alueellisen ja elinkeinollisen näkemyksen. Rovaniemen Kehitys Oy toimii välittäjäorganisaationa alueen yrityksiin päin. Tavoitteena on myös edistää korkeakoululähtöisten spin-off-yritysten syntymistä alueelle. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

Toimenpide 4

Vahvistetaan yhteistyössä korkeakoulukonsernin, yritysten ja seudullisten toimijoiden kanssa maakunnan innovaatiotoimintaa. Toimenpiteen tuloksena innovaatiotoiminnan sirpaleisuus vähenee ja maakunnallinen vaikuttavuus kasvaa. Vastuutaho

18

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö


Toimenpide 5

Vahvistetaan yhteistyössä Lapin oppilaitosten, yritysten ja seudullisten toimijoiden kanssa oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä. Toiminnan tuloksena maakunnan oppilaitokset kykenevät tarjoamaan alueen yrityksille parempaa palvelua. Samalla oppilaitosten kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky kasvaa. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitys- yksikkö

19


TAVOITE 2

Rovaniemen alue varautuu tulevaan, erityisesti eläkkeille siirtymisestä aiheutuvaan työvoimatilanteen muutokseen koulutuksellisin ja muin tarvittavin keinoin. Nuorisotyöttömyyttä pyritään aktiivisesti laskemaan.

Toimenpide 1

Rovaniemen kaupunkikonserni laatii yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa kartoituksen yritysten työvoimatilanteesta ja sen ennakoiduista muutoksista sekä tarvittavista toimenpiteistä. Kartoituksessa kootaan yhteen alueella laaditut selvitykset sekä käytetään tarvittaessa apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Selvityksen pohjalta aloitetaan tarvittavat toimenpiteet. Vastuutaho

Toimenpide 2

Vahvistetaan oppisopimuskoulutusta keinona nuorisotyöttömyyden pienentämiseksi. Samoin kehitetään yhteistyössä yritysten, julkisten organisaatioiden ja oppilaitosten kanssa nuorten työharjoittelua. Rovaniemen kaupunki valmistelee kaupunkistrategiaan perustuen työllisyysohjelmaa vuosille 2010 - 2011, missä erityistavoitteeksi on asetettu nuorten alle 25-vuotiaiden koulutuksen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, nuorten työttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen sekä varhainen puuttuminen nuorten syrjäytymiskehitykseen. Työllisyysohjelmassa on määritetty useita konkreettisia toimenpiteitä. Eri järjestöt ja yhdistykset ovat parhaillaan neuvottelemassa Lapin Ely-keskuksen kanssa erilaisista hankkeista, joissa uutena kohderyhmänä on nostettu esille nuoret työttömät työnhakijat. Kaupunki osallistuu erilaisiin työllisyyttä tukeviin hankkeisiin vuosittain noin 100 000 e sekä myöntämällä kuntatukea 3. sektorin eri toimijoille. Vastuutaho

20

Hyvinvointipalvelut

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö


TAVOITE 3

Rovaniemen tavoitteena on olla yritysystävällinen kaupunki siten, että kaikessa elinkeinoelämään vaikuttavassa toiminnassa otetaan mahdollisimman hyvin huomioon yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytykset. Tämän saavuttaminen edellyttää luontevaa ja säännöllistä yhteydenpitoa yritysten ja julkisissa organisaatioissa työskentelevien sekä poliittisten päätöksentekijöiden välillä.

Toimenpide 1

Rovaniemen kaupunki järjestää yrityksille, poliittisille päätöksentekijöille, oppilaitoksille ja kehittäjäorganisaatioille vuosittain elinkeinojen kehittämispäivän. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö ja tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Rovaniemen kaupunki kutsuu kaupunginjohtajan johdolla forum -tyyppiseen aamukahvitilaisuuteen 2-3 kertaa vuodessa yrittäjäjärjestöjen, Lapin liiton, ELY-keskuksen ja oppilaitosten edustajat sekä poliittiset päätöksentekijät keskustelemaan elinkeinojen kehittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Vastaava tilaisuus järjestetään vuosittain myös yrittäjien kanssa. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

Toimenpide 3

Rovaniemen kaupunki selvittää, millä tavoin ja millä resurssein kaikista merkittävistä päätöksistä voidaan tehdä niistä koituvien yritysvaikutusten arviointi. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

21


3.1.7. Ympäristö ja viihtyisyys Ympäristön ja viihtyisyyden merkitys on kasvamassa asukkaille, yrityksille ja matkailijoille. Rakennetun ympäristön ja asuinympäristön viihtyisyys ovat myös tärkeitä kriteereitä asuinpaikan valinnassa ja näin vahvistavat yritysten kilpailukykyä työvoiman hankinnassa. Rovaniemen kaupunkia rakennetaan miellyttäväksi ja viihtyisäksi paikaksi asukkailleen, jolloin myös matkailijat kokevat alueen myönteisesti. Matkailualueiden viihtyisyys hyödyntää puolestaan myös paikallisia asukkaita. Rovaniemen kaavoitusohjelmaan on kirjattu useita ympäristön viihtyisyyteen vaikuttavia selvityksiä, hankkeita ja kehittämissuunnitelmia. Näitä ovat mm. viheraluesuunnitelman päivitys, rantareitin huomioiminen kaavoituksessa, moottorikelkkareittien vaatimat kaavoitustarpeet, kansallisen kaupunkipuiston tarveselvitys, rakennetun ympäristön laadun strategia, designstrategia sekä taiteen kaava.

TAVOITE

Rovaniemen kaupunki on miellyttävä ja viihtyisä ympäristö asukkailleen, jolloin myös matkailijat kokevat alueen myönteisesti. Viihtyisyyttä käytetään yhtenä markkinointikeinona työvoiman rekrytoimiseksi alueelle. Alueen yritykset osallistuvat innostuneesti ympäristönsä kunnossapitoon.

Toimenpide 1

Kaupunkikuvan viihtyisyyttä nostetaan etenkin niillä alueilla, missä matkailijat liikkuvat. Painopisteet ovat Napapiirin alue, kaupungin keskusta ja jokirannat sekä Ounasvaara. Alueiden olemassa olevat ympäristösuunnitelmat tarkistetaan ja täydennetään tarvittaessa. Napapiirin alueelle tehdään ympäristösuunnitelma vuonna 2010. Kemijoen rantaalueen suunnitelma valmistuu myös vuonna 2010. Vastuutaho

Tekninen osasto, elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Kehitetään luonto- ja virkistysreittejä niin, että ne muodostavat helposti tuotteistettavan ja markkinoitavan reitistökokonaisuuden. Rakennetaan reittikokonaisuus, joka yhdistää Vikakönkään ja Napapiirin retkeilyalueet sekä Ounasvaaran. Kokonaisuus palvelee sekä paikallisia asukkaita että matkailijoita. Vastuutaho

22

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tekniset palvelut


Toimenpide 3

Yritysten fyysistä toimintaympäristöä siistitään etenkin eteläkeskuksen osalta ja eteläkeskuksen alue valitaan Rovaniemi Design Week – tapahtuman muotoiluhaasteeksi. Yrityksiä kannustetaan omaehtoiseen ympäristön siistimiseen esim. vuosittain jaettavan ympäristöpalkinnon avulla. Liike- ja teollisuustonttien vuokrasopimukset ja tontinluovutusehdot tarkistetaan niin, että niillä voidaan vaikuttaa esim. sanktioiden kautta ympäristön siisteyteen ja viihtyisyyteen. Vastuutaho

Tekniset palvelut, elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

23


24


Elinkeinojen painopistealueiden kehittäminen Rovaniemen kaupunkistrategiassa on elinkeinojen painopistealueiksi määritelty matkailu, luovat alat, kylmä- ja talviteknologia, teollisuus sekä kauppa ja palvelut. Tällä hetkellä vahvimmat alat ovat työpaikkojen osalta kauppa ja palvelut, teollisuus sekä matkailu. Nousevia toimialoja ovat luovat alat sekä kylmä- ja talviteknologia.

3.2.1. Matkailu Rovaniemen matkailustrategia on laadittu vuosille 2007 – 2016. Matkailustrategiaan kirjatut kehittämishankkeet ovat pääsääntöisesti käynnistyneet ja ovat edelleen ajankohtaisia. Matkailustrategian painopisteet tarkistetaan vuonna 2011.

TAVOITE

”Rovaniemi on matkailijoiden arvostama ja asukkaidensa rakastama kansainvälinen matkailukaupunki. Olemme laajalti tunnettu perhe-, kannuste-, kongressi- ja hyvinvointimatkailukohde Euroopassa sekä jouluisen teemamatkailun ykköskohde maailmassa. Laadukkaat palvelumme ovat asiakaslähtöisesti tuotteistettu sekä helposti saatavilla ja ostettavissa.”

Rovaniemen matkailustrategia 2006

Toimenpide 1

Matkailun ympärivuotisuuden vahvistamiseksi jatketaan Rovaniemen matkailustrategiaan kirjattujen toimenpiteiden toteutusta. Näitä toimenpiteitä ovat: Asiakastarpeiden selvittäminen ja asiakassegmentoinnin määrittely Kesämatkailun kehittäminen ja tuotteistaminen, mihin liittyvät vesistöjen virkistyskäytön kehittäminen, Ounasvaara II-kehittämisohjelman hankkeiden toteuttaminen myös kesän osalta sekä retkeilyreittien kehittäminen Kokous- ja kongressimatkailun kehittäminen 

Majoituskapasiteetin rakentaminen Markkinoinnin ja myynnin kehittäminen Rovaniemen sisäisen logistiikan kehittäminen Toimialan keskinäisen yhteistyön vahvistaminen

Tapahtumatarjonnan kasvattaminen Hyvinvointimatkailupalvelujen rakentaminen Talvimatkailun edelleen kehittäminen sisältäen joulutuotteen, Ounasvaaran sekä moottorikelkkailureitistöt

Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

25


Toimenpide 2

Profiloidaan Ounasvaara ympärivuotiseksi valmennuksen ja hyvinvoinnin koulutus-, oppimis- ja kokemuskeskukseksi. Tämä vaatii tuotteistusta ja markkinointia, mihin Rovaniemen kaupunkikonserni osaltaan osallistuu. Ns. Oukkutiimin roolia vahvistetaan Ounasvaaran toimijoiden ja kaupunkikonsernin, erityisesti elinkeino- ja aluekehitysyksikön sekä teknisten palvelujen yhteistyöfoorumina. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja

Toimenpide 3

Napapiirin ja Santaparkin alueita kehitetään edelleen. Napapiirin kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota uusiin liiketoimintakonsepteihin, ympäristöön, esteettisyyteen ja infrastruktuuriin. Alueelle laaditaan ympäristösuunnitelma ja reittisuunnitelma matkailijoiden turvallisuuden vahvistamiseksi. Alueella on käynnissä myös yleiskaavan laadinta, jonka hyväksymisen jälkeen laaditaan tarvittavat asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Napapiirin alueen toimijoiden ja kaupunkikonsernin yhteistyötä vahvistetaan perustamalla em. Oukkutiimiä vastaava yhteistyöfoorumi. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy sekä matkailu- ja markkinointipalvelujen tuottaja Maankäytön osalta vastuutaho on tekniset palvelut

Toimenpide 4

Tuotteistetaan ne jouluun liittyvät elementit ja arvot, jotka eivät ole sidoksissa talveen ja lumeen, ympärivuotiseksi matkailutuotteeksi. Tuotteistus perustuu Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen käynnistämään Joulun brändimäärittelyyn. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana matkailuja markkinointipalvelujen tuottaja

Toimenpide 5

Rovaniemen kulttuuritarjonta tuotteistetaan vahvemmaksi osaksi matkailutarjontaa. Korundin ja Pilkkeen valmistuminen vahvistaa Rovaniemen kulttuuritarjontaa ja tuotteistaminen on käynnistynyt mm. kulttuurimatkailutuote Kulttuurin ketju –hankkeen kautta, jonka puitteissa on käynnistynyt jatkuva laadun kehittämisohjelma sekä vahvempi yhteistyö alueen matkailuyrittäjien kanssa. Vastuutaho

26

Hyvinvointipalvelut/kulttuuri


27


3.2.2. Luovat alat Valtakunnallinen luovien alojen yrittäjyyden kehittämisstrategia 2015 on laadittu vuonna 2007 kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta. Strategian keskeisenä tavoitteena on kehittää toimialan yrityksistä kannattavaa liiketoimintaa harjoittava, yhä kansainvälisempi klusteri siten, että entistä useamman yrityksen kasvu ja kansainvälistyminen on mahdollista. Lapin liiton toimesta on laadittu Lapin luovan toimialan strategia 2008 – 2013 ja luovuus on nostettu Lapin maakuntaohjelman yhdeksi pääteemaksi. Rovaniemen alueella luovissa aloissa panostetaan erityisesti sisältötuotantoon, muotoiluun sekä liikunta- ja urheilualaan.

TAVOITE 1

Tavoitteena on elokuva-, televisio- ja mainostuotantojen, animaatiotuotantojen sekä pelialan kansainvälisen kilpailukyvyn kasvattaminen sekä Rovaniemen ja Lapin kehittäminen houkuttelevaksi audiovisuaalisten tuotantojen toteutuspaikaksi.

Toimenpide 1

Rovaniemeläisten sisältötuotantoalojen yritysten kansainvälistä myynti- ja markkinointitoimintaa kehitetään, edesautetaan uusien kansallisten ja kansainvälisten liiketoimintakonseptien syntyä toteuttamalla Lappiin sisältötuotantoalan pilottihankkeita. Pyritään saamaan alueelle uusia audiovisuaalisen alan ja pelialan yrityksiä. Tehostetaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä tavoitteena saada syntymään uusia alan yrityksiä. Yhtenä välineenä tässä käytetään luovien alojen yrityshautomoa. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehi- tysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Lappiin on perustettu Lapin elokuvakomissio vuonna 2008. Lapin liitto on myöntänyt elokuvakomission rahoitusvaiheeseen hankerahoitusta vuosiksi 2008 – 2011. Elokuvakomissiossa ovat mukana lähes kaikki Lapin seutukunnat, luovien alojen yrityksiä, matkailuyrityksiä sekä oppilaitoksia. Hankkeen tavoitteena on luoda rakenteet pysyvälle Lapin elokuvakomissiolle, joka pohjautuu yritysten, oppilaitosten ja kuntien yhteistyölle. Lapin elokuvakomissio kuuluu myös alan kansainväliseen verkostoon. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että Lapin elokuvakomissio saadaan pysyväisluonteiseksi. Elokuvakomissioiden työvälineenä on useissa maissa alaan liittyvä rahasto sekä useat valtiot antavat erilaisia helpotuksia alueille tuleville audiovisuaalisille tuotannoille. Rovaniemen kaupunki pyrkii vaikuttamaan yhteistyössä Lapin muiden toimijoiden kanssa siihen, että tämän tyyppiset toimintatavat saadaan käyttöön myös Lapin alueella. Vastuutaho

28

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy


TAVOITE 2

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on Suomessa merkittävä yliopistotasoinen muotoilun osaaja. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan 1100 opiskelija ja 100 opetushenkilökuntaan kuuluvaa antavat vahvan pohjan luovien alojen kehittämiselle. Tavoitteena on, että Rovaniemen alue profiloituu tulevaisuudessa entistä voimakkaammin kansalliseksi ja kansainväliseksi muotoilun osaamiskeskittymäksi. Tavoitteena on, että sekä tuotannolliset yritykset että palveluyritykset hyödyntävät muotoilua tehokkaasti kilpailutekijänä omassa liiketoiminnassaan.

Toimenpide 1

Lapin yliopisto on valmistelemassa laajassa yhteistyössä Lapin muotoiluohjelmaa 2010–2015. Yhtenä tärkeimpänä kehittämisen kärkitoimenpiteenä on luoda Lappiin kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu muotoilun osaamiskeskittymä. Tavoitteena on, että vuonna 2015 lappilainen elinkeinoelämä ja julkinen sektori hyödyntävät muotoilua enemmän. Rovaniemen kaupunki osallistuu aktiivisesti muotoiluohjelman valmisteluun ja ohjelman toteutukseen. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

Toimenpide 2

Helsinki on maailman muotoilupääkaupunki vuonna 2012. Rovaniemen kaupungin tavoitteena on, että Rovaniemen kaupunki toimii Helsingin World Design Capital 2012 virallisena yhteistyökumppanina. Tällöin Rovaniemen luovien alojen yritystoiminta ja osaaminen sekä Rovaniemen kulttuuritarjonta tuodaan esille osana World Design Capital 2012 tapahtumaa erillisen projektisuunnitelman mukaisesti. Tällä toiminnalla vahvistetaan erityisesti muotoilun kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja kulttuuritoimi

Toimenpide 3

Luodaan opiskelijoista virtuaalinen osaamispooli, jossa kukin osallistuja esittelee osaamistaan portfolioiden avulla. Osaamispoolia markkinoidaan eri Lapin yliopiston, muiden oppilaitosten ja Rovaniemen kehitys Oy:n nettisivuilla. Tavoitteena on, että osa valmistuvista opiskelijoista näin saadun kokemuksen kautta ryhtyy yrittäjiksi. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta

29


TAVOITE 3

Liikunta- ja urheilualan ja siihen liittyvän yrittäjyyden odotetaan kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti väestön ikääntymisen, lisääntyvän terveystietoisuuden ja nousevan elintason myötä. Lapin Urheiluopisto muodostaa vahvan ytimen liikunta-alan kehittämiselle. Tavoitteena on, että Rovaniemi profiloituu liikuntaalan yrittäjyyden voimakkaaksi kansalliseksi ja kansainväliseksi osaamiskeskukseksi. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategian 2020 (Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys, Diges ry, 2010) mukaan alan yrittäjyys on monitahoista, ja se ulottuu perinteisestä urheilun ytimestä (mm. kasvatus, koulutus, valmennus, liikuntapaikkarakennus) esimerkiksi urheilumarkkinointiin, matkailuun ja ohjelmapalveluihin, modernin teknologian hyödyntämiseen, liikuntavälineiden ja – varusteiden valmistukseen ja myyntiin sekä organisaatioiden konsultointiin ja yksilölliseen elämäntapavalmennukseen.

Toimenpide 1

Rovaniemen seudun ja erityisesti Ounasvaaran alueen liikuntapalveluiden saavutettavuutta parannetaan alan toimijoiden yhteisellä sähköisellä markkinointi- ja myyntialustalla. Rovaniemen liikunta- ja luontomatkailun palvelut viedään sähköiseen myyntiin yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja alueen toimijoiden kanssa. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Toimenpide 2

Rovaniemen seudun liikunta-alan osaamista kehitetään muun muassa Kansainvälisen talviurheilun valmennus- ja koulutuskeskus -hankkeen kautta. Euroopan komission myöntämän esiselvitysrahan avulla luodaan yhdeksän eurooppalaisen talviurheilun infrastruktuurin välinen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on urheilijoiden urheilu- ja koulutusuran (ns. ”dual career”) edistäminen parhaiden käytänteiden kartoituksella ja uusien toimintamallien kehittämisellä. Vastuutaho

Lapin korkeakoulukonserni ja alueen toimijat

Toimenpide 3

Rovaniemi on ollut perinteisesti tunnettu erityisesti talviurheilun ja sen osaamisen edelläkävijänä. Tämän aseman säilyttäminen edellyttää muun muassa talviurheilun infrastruktuurin edelleen kehittämistä erityisesti lumivarmuuden ja ympärivuotisuuden suhteen. Ympärivuotisuus ja lumivarmuus mahdollistavat liikuntaan liittyvän monitahoisen liiketoiminnan kehittymisen. Vastuutaho

30

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja alueen toimijat


Toimenpide 4

Rovaniemen seudun liikunta-alan yrittäjyyden osaamista ja vetovoimaisuutta vahvistetaan koulutusorganisaatioiden koulutustarjonnan ja muille luoville sekä hyvinvointialoille suunnatun yrittäjäkoulutustoiminnan kautta. Alueen käyttäjälähtöisessä living lab -toiminnassa käyttäjiltä saadun palautteen perusteella synnytetään uusia luovia innovaatioita ja kilpailukykyisiä palvelukonsepteja. Tavoitteena on, että osa aloittavista yrityksistä toimii luovien alojen yrityshautomossa Ounasvaaran alueella. Vastuutaho

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy ja Lapin korkeakoulukonserni

31


3.2.3. Teollisuus Teollisuuden työpaikkojen osuus Rovaniemen yksityisen sektorin työpaikoista on 11 prosenttia ja perinteisiä tuotannollisia suurteollisuuden työpaikkoja ei todennäköisesti synny mittavassa määrin tulevaisuudessa. Energia- ja ympäristöteknologia ovat nopean kasvun aloja tulevaisuudessa. Samoin kaivostoiminnan kasvu Lapissa ja koko Barentsin alueella luo uusia markkinoita jo olemassa oleville yrityksille sekä mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan.

TAVOITE 1

Rovaniemen teollisuusyritysten toiminta on kannattavaa ja olemassa olevat teollisuusyritykset kasvavat tulevaisuudessa etenkin viennin ansiosta. Kasvun kautta yritykset pystyvät lisäämään myös työvoimaansa. Rovaniemellä on vahvoja alihankintayrityksiä kumppaneina suurimmille yrityksille ja nämä yritykset saavat kilpailuetua vahvasta ja laadukkaasta paikallisesta alihankintaketjusta. Rovaniemeläiset yritykset toimivat laajasti koko Barentsin alueella.

Toimenpide 1

Selvitetään energia- ja ympäristöteknologioihin perustuvan liiketoiminnan mahdollisuudet Rovaniemellä. Tarkastelussa selvitetään olemassa oleva yrityskanta, osaamisen taso sekä mahdolliset erityisosaamisalueet. Erityiseen tarkasteluun otetaan uusiutuvan energian liiketoimintamahdollisuudet sekä Barentsin alue mahdollisena markkina-alueella rovaniemeläisille yrityksille. Vastuutaho

Elinkeino- ja aluekehitysyksikkö

Toimenpide 2

Kaivostoiminnan lähiaikojen painopistealueet ovat Tunturi- ja Pohjois-Lapissa. Rovaniemen kaupunkikonserni on mukana Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän hallinnoimassa hankkeessa, jossa selvitetään Lapin kaivosteollisuuden alihankintatarpeet kaivostoiminnan eri elinkaarivaiheissa. Hankkeessa selvitetään, mitä liiketoimintamahdollisuuksia kaivostoiminta tarjoaa eri toimialoille sekä kartoitetaan näitä palveluja tarjoavat yritykset. Hanke päättyy keväällä 2011 ja sen jälkeen tehdään arviointi jatkotoimenpiteistä. Vastuutaho

32

Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä, Rovaniemen Kehitys Oy


33


TAVOITE 2

Rovaniemen seudun roolia vahvistetaan laaja-alaisen kylmä- ja talviteknologian verkoston koordinaatio- ja kehittäjätahona (yritystoiminta, tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminta). Kehittämistoimenpiteet painottuvat testaustoimintaan ja infrastruktuurin kehittämiseen, lumi- ja jäärakentamiseen sekä lomarakentamisen tukeen ja kehittämiseen.

Toimenpide 1

Toteutetaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun Arctic Power Labin ja olemassa olevan yritystoiminnan ympärille Lapin kylmä- ja talviteknologian osaamis-, tutkimus- ja koulutuskeskus. Vastuutaho

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Toimenpide 2

Kylmä- ja talvitestaukseen liittyvää myyntiä ja markkinointia tehostetaan yhteistyössä alan yritysten ja oppilaitosten kanssa. Vastuutaho

TAVOITE 3

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy

Luonnontuotealan kehittämiseen on Lapissa panostettu voimakkaasti viimeisen 15 vuoden aikana. Kehittämispanostukset on pääasiassa suunnattu tuotteiden kehittämiseen ja vähäisemmässä määrin myyntiin ja markkinointiin. Esimerkiksi terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kysyntä on maailmanlaajuisesti voimakkaassa kasvussa. Luonnontuotteita voidaan käyttää osana terveellistä ruokaa ja toisaalta hoitotuotteina ja osana hoivapalveluja. Rovaniemen tavoitteena on kehittää erityisesti luonnontuotealalla toimivien yritysten imagoa, markkinointia ja myyntiä.

Toimenpide 1

Vahvistetaan luonnontuotealan yritysten kannattavuutta kehittämällä yritysten markkinointia ja myyntiä. Toteutetaan kansainväliseen jakeluverkostoon ja kansainvälisiin yhteystyökumppaneihin kohdistuva markkinointihanke. Vastuutaho

34

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy


3.2.4. Kauppa ja palvelut Kaupan ja palvelujen myönteiseen kehittymiseen Rovaniemen kaupunki voi pääsääntöisesti vaikuttaa kilpailukykyä vahvistavilla tekijöillä kuten maankäytöllä, markkinoinnilla, kansainvälistymisellä, sijoittajien houkuttelemisella ja saavutettavuuden parantamisella, Rovaniemen ICT -palvelusektorin kehittymiselle on ollut olennaisen merkittävää hallinnon tietotekniikkakeskuksen (HALTIK) perustaminen Rovaniemelle. HALTIK tuottaa tietotekniikkaan ja viestintään liittyviä turvapalveluja sisäasiainministeriölle tilaaja-tuottajamallin mukaisesti ja näin ollen tarjoaa mahdollisuuksia myös yksityisille palveluntuottajille. Rovaniemen kaupungin palveluhankintastrategian mukaisesti Rovaniemen kaupunki tuottaa palvelut kaupunkilaisille eri vaihtoehdoilla. Palvelut voidaan tuottaa omalla organisaatiolla, tuottaa yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai ostaa palveluita ulkopuolisilta toimijoilta. Palveluhankintastrategian mukaisesti aidot, toimivat ja mahdollisimman monipuoliset palvelumarkkinat ovat kaupungin etu, koska ne tarjoavat vaihtoehtoja talouden voimavarojen tehokkaalle käytölle ja asiakaslähtöisyyden toteuttamiselle.

TAVOITE

Rovaniemi on perinteensä mukaisesti vahva kaupan ja palvelujen keskus, jonne tullaan ostoksille koko pohjoisen Barentsin alueelta. Kaupan keskittymät ovat Eteläkeskuksen alue, kaupungin ydinkeskusta ja Saarenkylän alue. Rovaniemelle on syntynyt monipuoliset palvelumarkkinat ja satoja uusia työpaikkoja yksityiselle palvelusektorille. Rovaniemelle kehittyy HALTIKin ympärille vahva ICT- turvaklusteri, johon kuuluvat yritykset tarjoavat satoja työpaikkoja. Lapin korkeakoulukonsernin tarjoama koulutus tukee työvoiman saatavuutta klusterissa toimiville yrityksille.

35


Toimenpide 1

Päivitetään vuonna 2004 valmistunut ja vuonna 2007 päivitetty kaupan palveluverkkoselvitys. Selvityksessä tarkastellaan Rovaniemen kaupan palveluverkkoa: siinä tapahtuneita muutoksia, nykytilaa ja tulevia hankkeita sekä hankkeiden vaikutuksia. Selvitykseen otetaan mukaan myös logistiikkaan liittyvät palvelut. Näiden palvelujen positiivinen kehitys vaikuttaa voimakkaasti koko elinkeinotoimintaan. Vastuutaho

Tekniset palvelut

Toimenpide 2

Palveluhankintastrategian kirjattujen tehtäväkohtaisten palvelujen linjauksista laaditaan konkreettisempi palveluhankintasuunnitelma. Vastuutaho

Hyvinvointipalvelut

Toimenpide 3

ICT-turvaklusteriin liittyvää kehittämistyötä tehostetaan tavoitteena saada alueelle toimialaan liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Yritysten ja oppilaitosten kansainvälistä verkostoitumista lisätään osallistumalla alan kansainvälisiin konferensseihin sekä toteuttamalla vuosittain Rovaniemellä aiheeseen liittyvä kansainvälinen seminaari. Vastuutaho

36

Tilaajana elinkeino- ja aluekehitysyksikkö, tuottajana Rovaniemen Kehitys Oy


ERI TOIMIJOIDEN ROOLIT JA VASTUUT ELINKEINOJEN KEHITTÄMISESSÄ

Rovaniemen kaupungin hallinto- ja johtosäännössä määritellään kaupungin hallinnon ja palvelujen järjestämisen sopimusohjausmalli, joka on toiminnan ja talouden ohjauksen perusta. Rovaniemen kaupungin organisaatio jaetaan hallinto- ja palveluorganisaatioihin. Hallintoorganisaatio eli tilaaja vastaa palvelujen järjestämisestä hankkimalla asukkaiden tarvitsemat palvelukokonaisuudet joko kaupungin omalta palveluorganisaatiolta tai ulkopuoliselta palvelutuottajalta. Palveluorganisaatio eli tuottaja vastaa palvelukokonaisuuksien tuottamisesta. Järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta määritellään palvelusopimuksilla. Sopimusohjausmenettely on kaupungin palvelu- ja hallinto-organisaatioiden välinen yhteistoimintajärjestelmä. Elinkeinojen kehittämisen ja aluekehittämisen toimitapa on kuvattu alla olevassa kuviossa.

TILAAJA Rovaniemen kaupunki Kaupunginhallituksen alainen elinkeinojaos

SOPIMUKSET

Yritykset Asukkaat

TUOTTAJAT Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy LEO

TUOTE / PALVELU

muut

Elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämisen kannalta tärkeä merkitys on myös Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n toiminnalla. Rovaniemen Markkinakiinteistöt Oy:n toiminnan keskeisenä tehtävänä on yritystilojen markkinointi, rakennuttaminen ja vuokraaminen alueen yrityksille.

37


Hallinto-organisaation / tilaajan rooli ja tehtävät Hallinto-organisaatio vastaa strategisesta suunnittelusta. Tavoitteena on toiminta- ja palveluedellytysten luominen asukkaiden hyvinvoinnin turvaamiselle sekä yritysten ja Rovaniemen alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman vahvistamiselle. Tilaajaorganisaation pääprosessin eri vaiheet on määritelty seuraavasti:

Toimintaympäristön palvelutarpeiden ja rahoitusmahdollisuuksien analysointi sekä muutossuuntien ennakointi Strategisten tavoitteiden ja resurssien täsmentäminen Palvelusopimusten ja käyttösuunnitelmien laadinta ja hyväksyminen

Palvelusopimusten toteutumisen seuranta Palvelujärjestelmän toimivuuden ja palvelujen vaikuttavuuden arviointi Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi

Tilaaja saa kaupunginvaltuuston hyväksymän budjetin mukaisesti määrärahat palvelujen tilaamiseen. Tilaaja vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittää palvelutarpeet ja niiden laatuvaatimukset.

Palvelutuottajan rooli ja tehtävät Palvelutuottajan rooli on tuottaa tilatut palvelut mahdollisimman kustannustehokkaasti laatu huomioon ottaen. Palvelutuottajan prosessi on määritelty seuraavasti:

38

Palvelutuotannon suunnittelu ja palvelusopimusten hyväksyminen

Palvelutuotannon toteutumisen seuranta ja raportointi

Palvelutuotannon suunnittelu ja organisointi palvelusopimusten pohjalta

Palvelutuotannon organisoinnin ja laadun sisällön kehittäminen


ELINKEINOJEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMEENPANO JA TOTEUTUKSEN SEURANTA

Elinkeinojen kehittämisohjelman toimeenpanosta vastaa elinkeinojaos. Kehittämisohjelman etenemisestä ja seurannasta vastaa elinkeino- ja aluekehitysyksikkö. Ohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Elinkeinojaosto käsittelee ohjelman toteutumistilanteen kaksi kertaa vuodessa. Yrityksille tehdään kysely koskien ohjelman etenemistä ja onnistumista vuonna 2013.

Elinkeinojen kehittämisohjelmaa laatineen johtoryhmän jäsenet

Haasteltujen yritysten edustajat

Sakari Trög Maarit Airaksinen Juhani Juuruspolvi Seija Karvo Minna Myöhänen Sarapää Kimmo Sulasalmi Reijo Niva Risto Marjut Kuusisto Markku Salomaa Mikael Gröhn Päivi Ohvo Lauri Väärälä Juha Seppälä Heikki Alaluusua Esa Auer Jouni Kaltio Terho Liikamaa Sami Laakkonen Mauri Ylä-Kotola Martti Lampela Taisto Arkko Gardin Mauri Ansala Matti Anttila Martti Kautto Erkki Nuutinen Anne Päkkilä Jussi Rintala-Gardin Tuula

Antti Kuivalainen Esa Majava Ilmo Kolehmainen Jouni Viita-Aho Juha Laakkonen Jukka Jokinen Markku Ruokanen Pekka Rinne Pertti Karjalainen Raimo Kuru

Johtoryhmä puheenjohtaja, elinkeinojaoksen puheenjohtaja Elinkeinojaos Elinkeinojaos Elinkeinojaos Elinkeinojaos Elinkeinojaos Elinkeinojaos Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaniemen Kehitys Oy Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy Rovaniemen yrittäjät ry Rovaniemen yrittäjät ry Lapin ely-keskus Lapin liitto Lapin yliopisto Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lapin ammattiopisto Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki

Ahmainsinöörit Oy Päiväkoti Asemapäällikkö Metsähallitus Jouni Viita-Aho ky Lappset Oy BRP Finland Oy Focus Flow Oy Kauppakeskus Rinteenkulma Attendo MedOne Hoiva Oy Safartica Oy

Syvähaastattelut suoritti Norrum Oy, Jukka Teräs

39


Design: Advertising Kioski

Rovaniemen kaupunki PL 8216 96101 Rovaniemi Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovakatu 1-2

Keskus: 016 3221 Fax: 016 322 6450 Sähköposti: kirjaamo@rovaniemi.fi www.rovaniemi.fi

Rovaniemen elinkeinojen kehittämisohjelma 2011 - 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you