Page 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ICTL – TEORI TINGKATAN 2 NAMA: _________________________________

TINGKATAN:________________

KERTAS SOALAN INI MENGANDUNGI 60 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN. BAHAGIAN A : SEJARAH KOMPUTER, KOMPONEN KOMPUTER & PERATURAN MAKMAL 1. Antara contoh peralatan yang digunakan untuk mengira pada sebelum 1840 ialah A. Kayu B. Abakus C. Kalkulator D. Tulang kucing 2. Contoh komputer generasi pertama ialah ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) A. BETUL B. SALAH 3. Dalam generasi kedua, apakah bahan yang digunakan untuk memproses maklumat? A. Transistor dan tiub vakum B. Transistor dan diod C. Diod dan chip 4. Contoh Peranti Input ialah A. Disket & CD

B. Tetikus & papan kekunci

C. Monitor & pencetak

5. Contoh Peranti Output ialah A. Disket & CD

B. Tetikus & papan kekunci

C. Monitor & pencetak

6. Contoh Storan Sekunder ialah A. Disket & CD

B. Tetikus & papan kekunci

C. Monitor & pencetak

7. FORTRAN dan COBOL adalah dua contoh bahasa pengaturcaraan. A. BETUL B. SALAH 8. Sekiranya anda terbau sesuatu yang terbakar, apakah yang perlu anda lakukan A. Duduk diam di situ sehingga berbunyi loceng amaran B. Laporkan kepada guru atau juruteknik bertugas C. Keluar dari makmal dengan segera D. Tidak perlu melakukan apa-apa 9. Antara berikut, bahan apakah yang boleh dibawa masuk ke makmal komputer? A. CD dan pisau B. CD dan makanan C. Buku tulis dan CD D. Buku Tulis dan ’thumbdrive’ 10. Berikut adalah perkara yang tidak boleh dilakukan semasa berada di dalam makmal komputer kecuali A. Makan dan minum B. Membuka akaun facebook C. Melayari laman web yang tidak beretika D. Membuka akaun emel apabila disuruh oleh guru

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 … ICTL – Tingkatan 2

1


BAHAGIAN B : MICROSOFT WORDS 11.

Ikon berikut adalah untuk membuka aplikasi Words 2007

A.

B.

C.

D.

12.

Berikut A. klik B. klik C. klik D. klik

adalah cara untuk mengubah paparan muka surat (page setup) pada Page Layout pada Insert pada Home pada view

13.

Apakah langkah yang perlu dilakukan untuk membuka fail Words yang telah disimpan sebelum ini A. klik pada View, kemudian pilih option Normal B. klik pada Review, kemudian pilih New Window C. klik pada Office Button, kemudian pilih option Open, pop up menu akan dipaparkan untuk memilih fail yang ingin dibuka

14.

Fungsi copy &paste ialah A. menyalin dan kemudian menampal B. memadam dan kemudian menampal C. memadam dan kemudian menyalin D. menampal dan kemudian menyalin

15.

Untuk mendapatkan hasil berikut apakah yang perlu dilakukan

A. Klik pada ikon WordArt, kemudian pilih jenis WordArt yang dikehendaki, klik OK. Pada pop menu Edit WordArt Text, taipkan perkataan yang dikehendaki kemudian klik OK. B. Klik pada ikon Insert ClipArt, kemudian pilih jenis ClipArt yang dikehendaki, klik OK. Pada pop menu Insert ClipArt, pilih ClipArt yang dikehendaki kemudian klik OK.

C. Klik pada ikon Insert Picture, pop up menu akan dipaparkan. Pada pop menu Insert Picture, pilih Picture yang dikehendaki kemudian klik OK. 16.

Untuk memasukkan gambar, A. klik pada Insert, kemudian pilih Picture

B. klik pada Insert, kemudian pilih File

C. klik pada Insert, kemudian pilih Object

D. klik pada Insert, kemudian pilih Symbol

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 ‌ ICTL – Tingkatan 2

2


17.

Untuk memasukkan header A. klik pada Insert, kemudian B. klik pada Insert, kemudian C. klik pada Insert, kemudian D. klik pada Insert, kemudian

pilih pilih pilih pilih

Hyperlink Table Header SmartArt

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 ‌ ICTL – Tingkatan 2

3


18. 19.

Salah satu ikon yang terdapat di Home ialah A. ikon Copy B. Ikon Clip Art

D. Ikon Margin

Untuk mendapatkan hasil berikut apakah yang perlu dilakukan A. B. C. D.

20.

C. Ikon Break

klik klik klik klik

pada pada pada pada

ikon ikon ikon ikon

words

CUT, kemudian ikon PASTE SAVE, kemudian ikon PRINT BOLD, ikon ITALIC dan kemudian ikon UNDERLINE INSERT TABLE, ikon INSERT HYPERLINK dan kemudian ikon PRINT

Apakah extention untuk fail WORDS 2007? A. .docx B. .pptx

C. .xlsx

D. .pub

BAHAGIAN C : MICROSOFT POWER POINT 21. Ikon berikut adalah untuk membuka aplikasi Power Point 2007

A.

B.

C.

D.

22. Fungsi utama aplikasi Microsoft Power Point adalah untuk: A. B. C. D.

Pemprosesan perkataan seperti menulis surat, laporan dan dokumen berbentuk teks. Membuat pengiraan dan menganalisa data. Menghasilkan pengkalan data. Membuat persembahan.

23. Terdapat beberapa cara untuk menambah slaid baru. Berikut adalah antara cara yang boleh digunakan. A. B. C. D.

Klik Klik Klik Klik

Home, Home, Home, Home,

kemudian kemudian kemudian kemudian

pilih pilih pilih pilih

New Open New Slide Duplicate Slide

24. Untuk melihat hasil persembahan yang telah dibuat apakah kekunci di papan kekunci yang boleh dipilih? A. F1 B. F3 C. F5 25. Untuk memasukkan animasi dalam persembahan anda, yang manakah antara berikut perlu dipilih? A. Animations

B. Design

C. View

26. Untuk menukar kepada latar slaid kepada yang lebih menarik, yang manakah antara berikut perlu dipilih? A. Animations B. Design C. View 27. Berikut adalah ikon untuk memasukkan Photo Album A.

B.

C.

D.

28. Berikut adalah ikon untuk memasukkan SmartArt A.

B.

C.

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 ‌ ICTL – Tingkatan 2

D.

4


29. Bolehkah hyperlink dimasukkan kedalam persembahan Power Point? A. BOLEH

B. TIDAK BOLEH

30. Apakah extention untuk fail Power Point? A. docx B. .pptx C. .xls D.

.dbx

BAHAGIAN D : MICROSOFT EXCEL 31. Ikon berikut adalah untuk membuka aplikasi Excel 2007

A.

B.

C.

D.

32. Fungsi utama aplikasi Microsoft Excel adalah untuk: A. Pemprosesan perkataan B. Membuat lukisan dan grafik.

C. Membuat pengiraan dan menganalisa data. D. Menyimpan lagu-lagu kegemaran.

33. Apakah istilah yang digunakan untuk beberapa cell yang dipilih? A. Data B. Range C. Function 34. Apakah nama fungsi (function) yang digunakan untuk mengira purata? A. COUNTIF B. AVERAGE C. RANK D. SUM 35. Apakah nama fungsi (function) yang digunakan untuk menentukan kedudukan(ranking) pelajar di dalam sesuatu subjek? A. COUNTIF B. AVERAGE C. RANK D. SUM 36. Untuk menghasilkan graf, apakah ikon yang boleh dipilih? A.

B.

C.

37. Untuk menghasilkan SmartArt grafik, apakah ikon yang boleh dipilih? A.

B.

C.

38. Ikon apakah yang perlu dipilih untuk untuk menyusun data mengikut abjad? A. Cell Styles B. Conditional Formatting C. Sort & Filter D. Find & Select 39. Berikut adalah langkah untuk menamakan sesuatu range A. Klik pada tab Insert, kemudian pilih Define Name B. Klik pada tab Formula, kemudian pilih Define Name C. Klik pada tab Data, kemudian pilih Define Name D. Klik pada tab View, kemudian pilih Define Name 40. Apakah extention untuk fail excel 2007? A. .docx B. .pptx

C. .xlsx

D. .pub

BAHAGIAN E : EMEL & BLOG 41. Antara yang berikut, yang manakah bukan alamat laman web bagi mendaftar EMEL A. www.signup.live.com B. www.blogger.com

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 ‌ ICTL – Tingkatan 2

5


C. www.google.com D. www.yahoo.com 42. Apakah fungsi ’Inbox’? A. Untuk menghantar emel. B. Untuk menyemak emel yang telah dijawab. C. Untuk menyemak emel yang telah diterima. D. Untuk menyemak emel yang telah dibaca sahaja. 43. Apakah fungsi ’check availability’ semasa pendaftaran Emel Google? A. Untuk memastikan sistem dalam keadaan baik. B. Untuk memastikan pengguna yang mendaftar tidak berniat tidak baik. C. Untuk memastikan nama akaun emel yang dipilih belum dipilih oleh pengguna lain 44. Anda telah mendaftar ”myemail2010” sebagai alamat emel anda pada ’Email Service Provider’ iaitu laman web www.google.com. Sekiranya rakan anda ingin mengetahui alamat emel anda, apakah alamat lengkap emel anda? A. www. myemail2010@yahoo.com B. www. myemail2010@hotmail.com C. www. myemail2010@google.com D. www. myemail2010@gmail.com 45. Sekiranya anda telah menerima emel dari rakan anda dan ingin membalasnya. Apakah butang yang perlu di’klik’? A. Butang ’Sent’ B. Butang ’Send’ C. Butang ’Compose’ D. Butang ’Reply’ 46. Antara yang berikut, yang manakah alamat laman web bagi membina BLOG A. www.blogfree.com B. www.blogger.com C. www.google.com D. www.yahoo.com 47. Antara yang berikut, yang manakah langkah-langkah untuk mandaftar laman BLOG yang baru? A. Taipkan alamat lengkap emel pada ruang ”User Email”, taipkan ’password’ kemudian klik pada butang ’CREATE A BLOG’ B. Taipkan alamat emel lengkap pada ruang ”User Email”, taipkan ’password’ kemudian klik pada butang ’SIGN IN’ C. Taipkan alamat lengkap emel pada ruang ”User Email”, kemudian klik pada butang ’CREATE A BLOG’ D. Taipkan alamat emel pada ruang ”User Email”, kemudian klik pada butang ’SIGN IN’ 48. Apakah fungsi ’posting’? A. Ruangan untuk menaip dan seterusnya menyampaikan maklumat yang ingin disampaikan atau dikongsi B. Ruangan untuk mandaftar blog C. Ruangan untuk Edit Paparan pada Blog D. Ruangan untuk meletakkan gambar sahaja 49. Apakah fungsi ’check availability’ semasa pendaftaran Blog? A. Untuk memastikan sistem dalam keadaan baik. B. Untuk memastikan pengguna yang mendaftar tidak berniat tidak baik. C. Untuk memastikan nama blog yang dipilih belum dipilih oleh pengguna lain.

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 … ICTL – Tingkatan 2

6


50. Antara yang berikut, yang manakah laman web untuk mendapatkan gadget jam digital atau analog dengan percuma? A. B. C. D.

www.yahoo.com www.clocklink.com www.freeskins.com www.blogger.com

BAHAGIAN G : MICROSOFT PUBLISHER 51. Ikon berikut adalah untuk membuka aplikasi Publisher 2007

A.

B.

C.

D.

52. Fungsi utama aplikasi Microsoft Publisher adalah untuk A. Pemprosesan perkataan C. Membuat pengiraan dan menganalisa data. B. Pangkalan data. D. Menghasilkan bahan terbitan seperti brosur. 53. Antara bahan terbitan yang boleh dihasilkan menggunakan template dalam Publisher adalah A. Mengira markah secara automatik C. Menentukan gred pelajar secara automatik B. Kalendar dan Laman Web D. Pengkalan data pelajar 54. Fungsi template dalam Publisher ialah menghasilkan bahan terbitan mengikut template yang disediakan. A. BETUL B. SALAH 55. Antara template yang terdapat dalam Publisher 2007 ialah A. Book Cover B. Wrapping Paper C. Letterhead D. CD Cover 56. Apakah kekunci pada papan kekunci yang perlu ditekan sekiranya anda ingin zoom in pada hasil kerja anda? A. F7 B. F8 C. F9 57. Publisher 2007 boleh digunakan untuk membina laman web. A. BETUL B. SALAH 58. Ikon yang perlu dipilih untuk memasukkan Design Gallery Object ialah A.

B.

C.

59. Ikon yang perlu dipilih untuk memasukkan WordArt ialah A.

B.

C.

60. Apakah extention untuk fail Publisher 2007? A. .docx B. .pptx C. .xlsx

D. .pub

--- KERTAS SOALAN TAMAT ----

Peperiksaan Akhir Tahun 2010 ‌ ICTL – Tingkatan 2

7

soalan akhir tahun ictl 2010 form 2  
soalan akhir tahun ictl 2010 form 2  
Advertisement