Page 1

Program hedersrelaterat våld -en fråga för dom andra?

21.9–24.10 2010

Utställningen är framtagen av Diskrimineringsbyrån Uppsala i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Röhsska museet.


presentation

Dagligen utsätts människor för hot, våld och förtryck. Detta sker också i det som vi kan beskriva som våld i nära relationer. En del fall får uppmärksamhet i media. De flesta övergrepp sker dock i det fördolda och leder kanske inte ens till en anmälan. Ingen kan med säkerhet säga hur vanligt det är. Men ett är säkert, varje sådant fall är ett för mycket. Att bli utsatt för hot, våld och förtryck av någon som står en nära – en familjemedlem, en vän eller en släkting – är en oerhörd kränkning. Vissa våldsutövare rättfärdigar sina handlingar med att de utför dem för att skydda eller återupprätta hedern i en familj eller grupp av närstående. Samhället har ett stort ansvar när det gäller att hjälpa och stötta dem som utsätts och förhindra den här typen av våldsyttringar. Det finns många föreställningar och fördomar om personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som utför våld. Ofta förknippas det med vissa grupper vilket kan leda till diskriminering av vissa människor och osynliggörande av andra. Därför är det viktigt att ständigt ifrågasätta sina egna fördomar och föreställningar. I både Röhsska museets och Länsstyrelsens arbete är skildringar av kultur och mångfald viktiga arbetsområden. Det är i huvudsak dessa områden som förenar oss i utställningen Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra? En av Länsstyrelsens uppgifter är att stödja de insatser som görs för att motverka våld i nära relationer. Länsstyrelsen ordnar föreläsningar och konferenser för att öka medvetenheten kring dessa frågor. Länsstyrelsen har också ett nationellt uppdrag att samordna och ge stöd till utvecklingen av skyddat boende för personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Röhsska museet började samla på konsthantverk och


presentation

design för lite mer än 100 år sedan. Syftet med samlingen var att skapa gemensamma estetiska och kulturella referenser att enas runt. Då främst för att förena olika delar av nationen. Idag kan samlingarna visa att kulturell mångfald är det som enar oss alla. Utställningen Hedersrelaterat våld – en fråga för dom andra? är relevant och angelägen för Länsstyrelsen och Röhsska museet med sitt kulturella ämnesinnehåll, sin estetiska form och frågeställningar som rör oss alla. Vår förhoppning med utställningen och kringliggande aktiviteter är att få besökare att tänka till kring sina egna föreställningar om bland annat våld och heder. Vilken roll spelar etnicitet, kön, religion och sexuell läggning i diskussionen om våld i nära relationer?

Ted Hesselbom Lars Bäckström Museichef Landshövding Röhsska museet Länsstyrelsen Västra Götalands län

En fråga för dom andra?


utställning

Utställningen är producerad av Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU). Den har kommit till för att skapa reflektion och diskussion kring hur lätt det är att dela upp människor i vi och dom, och vilka konsekvenser detta kan få för den utsatta individen. Grunden är den koppling som görs mellan våld, heder, etnicitet, kön, ålder, religion och sexuell läggning. Där det inte längre är våldets karaktär eller konsekvenser som står i fokus för hur situationen tolkas och vilka åtgärder som vidtas, utan de inblandades grupptillhörighet. Utställningen är baserad på verkliga händelser och personer, i vissa fall har ändringar gjorts för att de inte ska kunna identifieras. Det är viktigt att synliggöra och särskilja problematik när de som borde värna människors bästa inte gör det, så att rätt insatser kan göras från samhällets sida vid rätt tillfälle, oavsett de inblandades etnicitet, kön, ålder, religion eller sexuella läggning. Om vi inte gör detta kommer vi heller aldrig lära oss att identifiera och agera kring det specifika våld vi idag saknar åtgärder för att förebygga. Elisabeth Ohlson Wallin har gjort de fem inledande bilderna i utställningen och illustrerar de kännetecken som brukar räknas upp för hedersrelaterat våld. Ohlson Wallin är bland annat känd för sin utställning Ecce Homo, om homosexualitet och kristendomen, samt In Hate We Trust, som är baserad på verkliga hatbrott. Hon räds inte att gestalta svåra ämnen och vågar vara samhällskritisk. Christina ”Cho” Nylund från Cho Dekorationsmålning har gjort den marmorerade tavlan ”Våldet i siffror”. Cho arbetar med marmorering, ådring etc. i en mängd olika former. Inspirationen har här varit de många gravstenar som rests över offer för dödligt våld i nära relationer.


utställning

kajsa haglund, en Uppsalakonstnär som är engagerad i samhällsdebatten, har gjort två tavlor till utställningen. Kajsa Haglund har tidigare gjort bland annat utställningarna ”Stål och choklad”, om könsstympning, och ”Via dolorosa”, om trafficking. Till DU:s utställning har Haglund bidragit med en tavla på målat stål som föreställer ett ihopsytt sköte, det vill säga könsstympning, samt en ung kvinna med en kontaktannons bakom en röd plastfilm som symboliserar tvångsgifte. lina gidlund & marie glaas arbetar båda på Diskrimineringsbyrån Uppsala och har tagit fram övriga delar till utställningen. Lina Gidlund är beteendevetare med fördjupning inom identitetsskapande, jämställdhetsintegrering och EU:s jämställdhetsarbete. Marie Glaas är jurist med tio års erfarenhet från våld i nära relationer från sitt arbete på Uppsala kvinnojour. Milena Kraft, Erika Rydergård och Isa Blom gjorde praktik på DU under sommaren och hösten 2007 och har bidragit med research och framställning. Utöver detta har Milena Kraft i sin magisteruppsats undersökt medias framställning av våld i nära relationer inklusive granskningen av hedersrelaterat våld. Denna studie ligger till grund för det interaktiva dataprogrammet kring detta. röhsska museet Röhsska museets samlingar visar ett brett utbud av kulturell mångfald. I utställningen ingår ett antal objekt som representerar olika kulturer, religioner och minoriteter i Sverige, som torahkrona, krucifix, bokband med muslimska böner och Rinkebyhäst.


Program hedersrelaterat våld -en fråga för dom andra? Tisdag 21 september 18.00

Vernissage Landshövding Lars Bäckström, Länsstyrelsen Västra Götalands län och museichef Ted Hesselbom inviger utställningen.


Tisdag 28 september 13.00–15.30 Auditoriet

”Det är större skam för familjen att jag är bög än att jag tar mitt liv” Anneli Svensson och Sofia Kuno från RFSLs Brottsofferjour arbetar med stöd och hjälp till homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt) som utsatts för våld - bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

13.00–15.00 Nya hallen

Hon är inte hora Teater Spunks monologföreställning När tågen går förbi, av Malin Lindroth, handlar om Johnny och hans gäng som tänker driva med Sussie P. Hela skolan vet om att det är ett skämt, utom Sussie P. En dag går skämtet för långt. Johnnys tjej har sett alltihop och nu, 17 år senare, tänker hon berätta vad som verkligen hände. Perspektivet är iakttagarens. Skuldfrågan berör därför alla, inte bara offer och förövare utan även publiken. Det blir diskussion om makt, identitet, sexualitet, relationer och livsutrymme.

15.15–16.00 Nya hallen

Ideella organisationer tar ansvar Ideella organisationer berättar om sitt arbete mot våld i nära relationer.

16.00–18.00 Auditoriet

Kraft att frigöra och förtrycka – mitt och ditt ansvar Berit Larsson, filosofie doktor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, pratar om ansvar i relation till normkritisk undervisning. Seminariet arrangeras av Nationella sekretariatet för genusforskning i samarbete med Kvinnofolkhögskolan i Göteborg.


Tisdag 5 oktober 13.00–14.00 Auditoriet

Skolans insatser mot ”hedersrelaterat” våld och fostran till svenskhet Sabine Gruber, filosofie doktor vid REMESO (Institut för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle), och Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, talar utifrån sin studie om hur skolans elevvård förstår och åtgärdar ”hedersrelaterat” våld. Studien har resulterat i rapporten ”I skolans vilja att åtgärda ”hedersrelaterat” våld: etnicitet, kön och våld”.

14.30–15.30 Auditoriet

Respekt, identitet och mångfald Eva Ohlsson arbetar med projektet ”Respekt, identitet och mångfald” för grund- och gymnasieskolorna. Hon berör frågor kring kyskhetskultur, kollektivistiska och patriarkala familjestrukturer, segregation och dess kopplingar till utanförskap, utvecklingen av subkulturer samt gängrelaterad kriminalitet.

15.30–16.00 Auditoriet

Samtal med föreläsare Moderator: Viveka Enander

17.00–18.00 Nya hallen

”IDT” Interaktiv Design Teater Interaktiv Design Teater handlar om att från ett färdigt manus spela upp en situation om hedersrelaterat våld med ett olyckligt slut. Pjäsen spelas upp två gånger och i det andra spelet är det publiken som aktivt ska finna möjliga lösningar till ett bättre slut. Pjäsen handlar om vår förmåga att våga se, bry oss om och lyfta upp ett problem till ytan där vi kan diskutera och parera en utsatthet som många i dag lever i.


13.00–14.00 Auditoriet

fredag 22 oktober Heder.nu, RFSL Rådgivningen Skåne Elisabet Nidsjö, psykolog, och Gabriel Nilbo, kurator, arbetar med det nationella projektet Heder.nu. Här beskriver de sitt arbete och delar med sig av sina erfarenheter utifrån sina möten med ungdomar och yrkesverksamma i frågor som rör hedersrelaterat våld mot unga homo- och bisexuella samt transpersoner.

14.30–16.00 Auditoriet

Vem tar ditt ansvar, om inte du gör det? Malena Björkgren, doktor i filosofi och teologi vid Åbo Akademi, Finland, föreläser om allas personliga ansvar. Var går gränsen mellan vi, dom och jag? Finns den? Har vi alla ansvar för våld i nära relationer, även om vi inte själva är utsatta? Varför ska du bry dig när du inte själv är drabbad? Lyssna och ställ frågor till Malena Björkgren.

14.00–15.00 Nya hallen

”IDT” Interaktiv Design Teater Interaktiv Design Teater handlar om att från ett färdigt manus spela upp en situation om hedersrelaterat våld med ett olyckligt slut. Pjäsen spelas upp två gånger och i det andra spelet är det publiken som aktivt ska finna möjliga lösningar till ett bättre slut. Pjäsen handlar om vår förmåga att våga se, bry oss om och lyfta upp ett problem till ytan där vi kan diskutera och parera en utsatthet som många i dag lever i.

16.00–17.00

Avslutning


information

vÅld i nÄra relationer För mer information om våld i nära relationer besök den regionala webbportalen www.valdinararelationer.se, framtagen av VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) i samarbete med Dialoga Relationsvåldscentrum och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

kontakt

Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU) Telefon: 018-14 70 20 info@diskrimineringsbyran.se www.diskrimineringsbyran.se Länsstyrelsen i Västra Götalands län Enheten för social hållbarhet Växel: 031-60 50 00 esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer) Växel: 031-346 06 58 vkv@vgregion.se www.valdinararelationer.se Dialoga Relationsvåldscentrum/ Göteborgs Stad/GR Telefon: 031- 367 94 17 social.resurs@socialresurs.goteborg.se www.valdinararelationer.se


Göteborgs Stad Mångfalds- och jämställdhetsenheten Växel: 031-368 00 00 goteborg@goteborg.se www.goteborg.se Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Telefon: 031-786 56 00 sekretariat@genus.gu.se www.genus.se RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Göteborg Telefon: 031-13 83 00 (Telefontid vardagar kl 13–15) info@goteborg.rfsl.se www.rfsl.se/goteborg föreläsningar

Samtliga föreläsningar arrangeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samarbete med VKV (Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer), Dialoga Relationsvåldscentrum GR, Göteborgs Stad, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet och RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) Göteborg. Ingen föranmälan krävs. Behöver du tecken- eller syntolk var vänlig kontakta Länsstyrelsen på telefonnummer 031- 60 51 29.


museets ÖPPETtider Tisdag 12–20, onsdag–fredag 12–17, lördag–söndag 11–17 Måndag stängt. Julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen stängt. ENTRÉ Inträdet är gratis för personer under 25 år. Personer över 25 år behöver ett årskort för att komma in till museet och få tillträde till utställningen och föreläsningarna. Årskortet kostar 40 kronor och kan köpas vid entrén till Röhsska museet. öppna visningar Tisdagar och söndagar. För aktuella datum samt bokning av enskilda gruppvisningar: 031- 368 31 50 eller pedagog.designmuseum@kultur.goteborg.se Med reservation för ev. ändringar. Skulpturen Tillintetgjord, av Kristoffer Hoshino, ingår i Röhsska museets samlingar.

©Röhsska museet, Göteborg 2010 Grafisk form: Röhsska museet Röhsska museet. Vasagatan 37–39, Göteborg Telefon: 031-368 31 50 www.designmuseum.se

Program Hedersrelaterat våld  

Program för utställningen "Hedersrelaterat våld - en fråga för dom andra?" som är framtagen av Diskrimineringsbyrån Uppsala i samarbete med...