RO-Gruppens hållbarhetsredovisning 2019

Page 1

HÃ…LLBARHETSREDOVISNING 2019


Vi ärver inte jorden av våra föräldrar. Vi lånar den av våra barn. – Antoine de Saint-Exupéry


INLEDNING

VI BYGGER EN BÄTTRE VÄRLD. Vår omvärld är utan tvivel på gång att förändras. Från de strikta ekonomiska värderingarna som varit, till ett synsätt som innefattar många fler delar. För att kunna driva ett framgångsrikt företag måste hållbarhetsarbetet ses ur alla aspekter. Klimat och miljö är grundpelare när man pratar om hållbarhet, men det omfattar också ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet - ett långsiktigt samhällsansvar. Som företag måste vi se den helheten för att vara fortsatt relevanta i framtiden. RO-Gruppen har under 2019 arbetat fram en tydlig hållbarhetsstrategi som syftar till att bidra till FN´s 17 globala mål. Vi lägger nu in en högre växel i hållbarhetsarbetet. Vi ser en stark koppling mellan affärsnytta och samhällsnytta där vårt hållbarhetsarbete kommer bidra till förbättringar.

RO-Gruppen gör idag många bra aktiviteter och har arbetssätt som går hand i hand med flera av målen. Tillsammans med medarbetare, branschkollegor, beställare och leverantörer ska vi nu genomföra ännu fler aktiviteter och handlingar som skapar positiva effekter. Effekter som ger ringar på vattnet och som sträcker sig från hemmaplan med arbetskollegor till bortaplan med beställare, underleverantörer, återförsäljare och transportörer. Kan vi bidra med påverkan till övriga aktörer har vi kommit långt. Tillsammans spelar vi alla i ett och samma lag. Vi är påväg - challenge accepted.

Vi och övriga byggbranschen står inför en stor gemensam utmaning; vi behöver hitta nya arbetssätt, metoder och material för att nå målen i Agenda 2030.

Andreas Jaldevik, VD

Johan Alte, KMA-chef

Maria Sigfridson, HR-chef


RO-GRUPPEN

RO-GRUPPEN Vårt huvudkontor ligger i Borås och vi har även kontor i Göteborg och Stockholm.

RO-Gruppen erbjuder heltäckande tjänster inom entreprenad, byggservice, ombyggnation, tillbyggnation, hyresgästanpassning, bostäder, konceptbyggnation och butiksetablering. Koncernen består av RO-Gruppen AB och 6 producerande dotterbolag: Butik, Koncept, Södra Älvsborg, Byggservice, Göteborg och Stockholm.

VÅRA KONTOR

ORGANISATION

VD

vice VD

HR-chef

CFO

Operativ chef

KMA-chef

Affärsområdeschefer

170 medarbetare


NYCKELTAL

NYCKELTAL

Samtliga siffror gäller för verksamhetsåret 2019. De avser hela verksamheten om inget annat anges. Nyckeltalen beskrivs mer utförligt under respektive avsnitt i rapporten.

ANDEL YRKESARBETARE RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN

ANDEL KVINNOR RESPEKTIVE MÄN

Yrkesarbetare 32%

Kvinnor 14,9%

Tjänstemän 68%

Män 85,1%

170 MEDARBETARE

97% 10 st FRISKNÄRVARO

96% 7,5

MEDARBETARNÖJDHET

ANDEL MEDARBETARE PER AFFÄRSOMRÅDE

KUNDNÖJDHET

BETYDANDE OLYCKOR

295 TON CO2-UTSLÄPP
DE 17 GLOBALA MÅLEN

DE 17 GLOBALA MÅLEN RO-Gruppen vill bidra till Agenda 2030, som består av FN’s 17 globala mål för hållbar utveckling. De 17 globala målen, som antagits av världens ledare, har som syfte att skapa balans och samspel mellan de tre dimensionerna av hållbar utveckling i världens alla länder; den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen avskaffas, ojämlikheten i världen ska minska, fred och rättvisa ska främjas och klimatkrisen ska lösas. De 10 år som återstår är avgörande för planetens framtid. Arbetet med att tydligare definiera RO-Gruppens hållbarhetsarbete kopplat till de globala målen påbörjades under 2019 och kommer att färdigställas 2020. Vi har i första hand valt att fokusera på mål som rör byggbranschen, framförallt i vår verksamhet där vi har störst möjlighet att påverka. Vi ser en koppling mellan affärsnytta och samhällsnytta. Målen möjliggör att vi kan arbeta tydligt och strukturerat med aktiviteter som bidrar till hållbarhet ur alla aspekter. Under året har vi genom intressentanalys och verktyg, exempelvis ”Ansvarsfullt företag” definierat de mål vi behöver fokusera på och tydliggöra. Detta är mål som vi kommer att arbeta med under kommande år. Ambitionen är att vi skall ha en godkänd nivå på hur vi bidrar. Mål som rör människor, exempelvis 3, 4, 5 och 10 är viktiga för RO-Gruppen, och där har vi länge haft stort fokus. Framåt gäller det att bibehålla vår filosofi kring människor och god arbetskultur. Vi ser också i intressentanalyser och avstämningar från 2019 att det finns en del områden där vi har en stor förbättringspotential, och som våra medarbetar visat stort intresse för. Dessa skall vi flytta fram våra positioner inom. Målen 11, 12 och 13 kommer vi arbeta extra med de kommande två åren, och det innebär att vi ska förbättra våra arbetssätt för att nå målbilden. Vi hoppas kunna samarbeta med kunder och leverantörer för att nå våra mål.


DE 17 GLOBALA MÅLEN

VAD BETYDER MÅLEN FÖR OSS? Här har vi mer att göra på sikt.

Mål som vi fokuserar på de närmaste åren.

Att vi ska stödja organisationer som arbetar för att minska fattigdom. Vi ska sträva efter att ge alternativa företagsgåvor och välgörenhetsaktiviteter. Vi ska ge bidrag och stödja organisationer som motverkar och minimerar hunger samt stöd till småskaliga lokala jordbruk. Vi strävar efter att skapa en god vardag på arbetsplatsen för våra medarbetare. Detta genom att vara en säker arbetsplats som genomsyras av glädje och gemenskap. Vi uppmuntrar våra medarbetare att leva ett hälsosamt liv. Vi är ett kunskapsföretag som satsar på kompetensutveckling av våra medarbetare.

Motverka kränkning och machokultur i branschen. Vi har en jämställdhetspolicy och gör årligen lönekartläggning. Externt stöttar vi ex. idrottsföreningar inom både damoch herr. Vi ska undvika onödig vattenförbrukning och minimerar risken för alla typer av utsläpp av kemikalier till omgivande mark. Vi ska bidra till energieffektiva byggnader genom att välja miljövänliga energikällor och uppvärmningskällor i våra projekt. Vi har riktlinjer och policis för att säkerställa anständiga arbetsvillkor, god affärsetik och motverkan av svart arbetskraft såväl internt som för leverantörer och samarbetspartners. Genom modernt ledarskap vill vi vara Sveriges attraktivaste arbetsgivare. Vi tillför kunskap till våra samarbetspartners kring hållbarhet för att utveckla affären och bidra till ekonomisk tillväxt. Cirkulär ekonomi med återbruk förekommer i vissa ROT-projekt. Vi arbetar aktivt med att utveckla byggsystem, digitala lösningar för effektiv produktion, utforskar nya sätt att fånga förutsättningar för hållbar utveckling. Hos oss skall alla medarbetare känna sig välkomna! För att uppnå detta utvecklar vi ständigt våra rutiner, policis och värderingar (FENA). Värdegrunden genomsyrar hela vår organisation och vi tolererar inte diskriminering, trakasserier eller osaklig särbehandling. Vi har en Mångfaldspolicy och lägger vikt på mångfald vid rekrytering.

Uppnådd målbild som vi fortsätter att utveckla.

Vi bidrar till trygga, upplysta, öppna och inbjudande miljöer och samhällen för olika kundgruppers behov. Vi skapar projekt och byggnader som är hållbara, attraktiva och lönsamma för oss och våra samarbetspartners. Exempelvis bygger vi energieffektivt för våra kunder och erbjuder byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad samt energismart kontor med solceller. Genom god planering säkerställer vi hantering av hälsoskadliga kemikalier, produkter och avfall. Vi har fokus på att optimera resursutnyttjande under projektens hela livscykel. Exempel som föreligger är riktlinjer för IT-avfall, kravställning vid produktion för att undvika farliga kemikalier, varsamma ombyggnader med cirkulär ekonomi, förrådslokaler som minskar ”slit ut och släng” i samband med våra ROT-projekt för återanvändning av material. Vi verkar för källsortering och återanvändning av byggprodukter i första hand och i andra hand för återvinning. Vi anser oss vara ett företag med en gedigen kunskapsbank hos våra medarbetare och försöker tillämpa den genom att främja lösningar som begränsar klimatpåverkan, så som utsläpp av växthusgaser i våra projekt. Med vår kompetens bidrar vi till byggnader med god energiprestanda som nyttjar hållbara energi- och uppvärmningslösningar. Vi arbetar också aktivt med att minska våra transporter och vi mäter vår klimatpåverkan genom utsläpp av CO2 från el, uppvärmning och transporter i vår verksamhet. En antagen Miljöbilspolicy gynnar val av miljöklassade tjänstebilar. Genom utbildning och rutiner ska vi minimerar föroreningar och grumlingar i vattendrag i anslutning till projekt. Vi ska bidra till olika lösningar så som växter och uppsamlingszoner för omhändertagande av dagvatten. Vi ska försöka öka kompetensen kring säkert brukande och varsam hantering av hälsoskadliga kemikalier och produkter. Vi ska bidra till samhällsmiljöer och byggnader där materialvalet har begränsad påverkan på ekosystemet och i anslutning till projekt ska vi verka för att skapa gröna miljöer och rum. Våra medarbetare agerar affärsetiskt korrekt och förhindra förtroendekris och klagomål från kunder. För att stödja och säkerställa att alla på RO-Gruppen lever upp till den standard och de förväntningarna företaget har på oss, så har vi kompletterat vår värdegrund med en uppförandekod som vi alla ska följa. Vi ska verka för att branschen gemensamt utvecklas till att bli mer effektiv och hållbar. Vi försöker ge tillbaka till samhället i form av stöd till föreningsliv och andra organisationer som bidrar till en bättre värld.


ANSVARSFULLT FÖRETAG

ANSVARSFULLT FÖRETAG Hur skiljer man på vad som är kvalitet, miljö och socialt ansvar? Svaret är snarast att det gör man inte, för allt hänger ihop. Det intressanta uppstår i skärningen mellan de tre områdena. Ansvarsfullt företags modell består av sju arbetsområden som alla är viktiga att arbeta med.

Inre miljö

Affärsverksamhet

EN SJÄLVSKATTNING För att vara ett företag som växer och utvecklas i sin tid, måste hållbarhetsarbetet ses ur alla aspekter och det var anledningen till valet av ett externt självvärderingsverktyg som har den bredd och omfattning som vi på RO-Gruppen efterfrågar i vårt arbete. Under 2019 g jorde vi en första värdering och svarade på över 150 frågor inom sju områden: affärsverksamhet, ledarskap, arbetsklimat, medarbetare, socialt ansvar, yttre- och inre miljö. Samtliga områdena är kopplade till de 17 globala målen och framarbetat av ISO-revisorer. Resultatet gav oss en bra bild över den totala statusen i vårt hållbarhetsarbete.

Ledarskap Medarbetare

100%

75%

50%

25%

Affärsverksamhet

Ledarskap RO-Gruppen

Arbetsklimat

Medarbetare

Genomsnitt kunder

Arbetsklimat

Socialt ansvar

RESULTATET

0%

Yttre miljö

Socialt ansvar

Bygg och fastighet

Yttre miljö

Inre miljöANSVARSFULLT FÖRETAG - AFFÄRSVERKSAMHET

AFFÄRSVERKSAMHET VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Entreprenad I grund och botten handlar våra tjänster inom entreprenad om en enda sak – att förverkliga goda idéer. Oavsett om det handlar om ett naturnära golfhotell i Lerum, eller ett 8 000 kvm stort modemecka i Borås. Vårt engagemang börjar redan i ett tidigt skede av ett byggprojekt. Tillsammans med uppdragsgivaren kartlägger vi behoven och fastställer en plan för en säker och kostnadseffektiv byggprocess. Våra byggteam styrs av en driven projektledning som koordinerar våra rutinerade hantverkare, underentreprenörer och leverantörer genom hela byggprocessen. Vår arbetsgång präglas av rak kommunikation och hög transparens - den personliga kontakten under projektet är viktig. På så sätt kan man vara säker på att man alltid pratar med rätt nyckelperson, som säkerställer att vi håller vad vi lovar – in i minsta detalj. Byggservice Specialist på renoveringar och hyresgästanpassningar. Vår service bygger på den erfarenhet som har utvecklats i över tre decennier. Ofta är vårt uppdrag att vara fastighetsägarnas förlängda arm när det kommer till renoveringar och hyresgästanpassningar. Det kan handla om komplexa projekt, där vi utför arbete på centrala platser, mitt under pågående affärsverksamhet, eller i privata flerbostadshus. Den här typen av utmaningar ställer höga krav på vår förmåga att tillhandahålla erfarna medarbetare som arbetar snabbt, effektivt och med fungerande logistik. I sann RO-Gruppsanda bygger vi vår verksamhet på engagemang och personliga relationer. Målsättningen är alltid densamma: att hålla vad vi lovar, och leverera med hög hantverksmässig kvalitet. I tid och inom budget. Konceptbyggnation RO-Gruppen är ett av få rikstäckande byggföretag med spetskompetens inom konceptbyggnationer över hela Sverige. Genom återupprepning av byggprocessen kan vi med vår samlade erfarenhet och byggtekniska kompetens tillföra kunskap och råd som förenklar och effektiviserar din nyetablering. Hos oss får man en dedikerad projektledare som följer dina nyetableringar, från ort till ort. Konceptbyggnation ger snabbt ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar, högre kvalitet och kortare byggtider. Mycket tack vare vår ackumulerade branschkunskap inom bland annat restaurang, self-storage, verkstad, drivmedel och dagligvaruhandel. Vi kan förutse potentiella problem, agera som bollplank och bidra med förslag på lösningar som effektiviserar hela byggprocessen.

Butiksetablering Vi är experter på att omsätta butikskoncept i verkligheten. Med stor noggrannhet och hög precision sköter vi all butiksinstallation – från komplex inredning till belysning, el- och ventilationsförsörjning. Vi har även lång erfarenhet att utföra r eparationer och uppdateringar under butikens ordinarie öppettider. Hos oss får man en projektledare som följer med vid varje ny butiksetablering – från ort till ort, över hela Skandinavien. Projektledaren sköter allt från att koordinera lokala underleverantörer till att butikskonceptet följs till fullo. Vi ser till att resultatet blir av högsta kvalitet och att butiken står klar i tid. RO-Gruppen har etablerat över 500 butiker och har aldrig missat ett öppningsdatum. Bostäder Många företag bygger hus, men endast ett fåtal erbjuder sina kunder fullt stöd genom hela byggprocessen. Detta är en central egenskap när RO-Gruppen implementerar sina byggtekniska lösningar med fokus på bostäder. RO-Gruppen förfogar över den kunskap och de resurser som krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt – oavsett storlek. RO-Gruppen erbjuder helhetslösningar för bostadshus – från projektidé till nyckelfärdiga bostäder anpassade efter den lokala marknadens särskilda behov. Tillsammans med expertis från våra samarbetspartners och underentreprenörer bistår vi fastighetsägare med att presentera förslag utifrån fastighetens läge och unika förutsättningar – oavsett om det handlar om radhus, parhus, villor hyresrätter eller bostadsrätter. Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till en högre nyttjande grad, bättre kvalitet samt lägre kostnader. RO-Gruppen särskiljer sig från många andra aktörer inom branschen genom att vara både entreprenör och bostadsutvecklare. RO-Gruppen äger hela sin affärsprocess och genomför alla delar av bostadsutvecklingen med egna tjänstemannaresurser. Från våra kontor i Borås, Göteborg och Stockholm täcker vi in Sveriges mest tätbebyggda områden där behovet av nya bostäder i framtiden kommer att vara som allra störst. Med vår strategiska närvaro i kombination med att arbeta klimatsmart och effektivt klarar vi av att bygga var som helst i Sverige, oberoende av säsong.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - AFFÄRSVERKSAMHET

PROJEKT RO-Gruppen har många projekt igång samtidigt, cirka 500 per år. Alltifrån minsta byggservice till större projekt runt 200 miljoner kronor. En stor spridning mellan bostäder, kommersiella fastigheter och om-, till- och nybyggnationer. Bredden av projekt i verksamheten erbjuder både spännande och svåra utmaningarna.

27%

... eller nästan var fjärde projekt utförs som partnering projekt. Vi har en väl genomarbetad arbetsprocess för den typen av projekt, med stort fokus på hållbarhet.

För att stärka klimatarbete har vi i samspel med kund under det gångna året producerat projekt med certifieringen Miljöbyggnad Silver och Guld, samt Leed-certifieringar. Certifieringarna är ett steg mot att öka fokus på klimat- och miljöarbete. För oss på RO-Gruppen ser vi positivt på att det tack vare certifieringar finns tydlig och definierade mål som vi kan arbeta och förvalta under projektering och produktion. Vi förbereder oss på en framtid där formen för certifieringar blir allt mera omfattande och styrande, för att skapa fler klimatneutrala byggnader. EXEMPEL PÅ HÅLLBARA PROJEKT DE SENASTE ÅREN Emigranten Göteborg Byggprojekt har projekterats för att nå guldnivå enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0. Att certifiera en byggnad enligt högsta nivå i Miljöbyggnad ställer höga krav på utformningen av byggnaden och på prestandan, där flera parametrar räknas in. De olika indikatorer byggnaden bedöms efter är; solvärmelast, dagsljus, ventilation, fuktsäkerhet, stommens klimatpåverkan som är några exempel att nämna. Svårigheten ligger i att möta kraven på ljusinsläpp i tät bebyggelse samtidigt som det ska balansera mot krav på inomhusklimat och övertemperaturer inomhus och begränsning av komfortkyla sommartid. Ett konkret exempel är bland annat fasadsidan helt klädd i glas, som vetter mot ”Amerikahuset”. Byggnadens närhet till sin granne bidrar till en oönskad skuggning. Detta har man kompenserat för med en hel fasadsida i glas. En annan utmaning projektet ställts inför är avgränsning mot ljud från stadens liv och bullret från närliggande, högtrafikerade leder. Vårt egna huvudkontor i Borås - Kabro RO-Gruppens Boråskontor ligger i en kontorslokal som, när det byggdes, var en av Sveriges mest energieffektiva kontorsbyggnad, på 19 kWh/m² och år. Utgångspunkten var att bygga en byggnad med upplevelse om ett mycket bra inomhusklimat. Valet av entreprenör landade på RO-Gruppen som ansågs besitta gedigna erfarenheter från byggbranschen och attraktiva tankar om energieffektivisering. RO-Gruppen gick i samma veva från att hjälpa Kabona (nuvarande Nordomatic) i arbetet med att bygga, till att bli rumskompisar. Idag delar Nordomatic och RO-Gruppen på byggnaden som mäter cirka 4 000 m². Byggnaden värms upp med bergvärme, så kallad geovärme och där man drar nytta av kylan från berget, geokyla, som frikyla. På taket har man installerat solpanel - som ger 35 kW. Ungefär 10 % av elen som levereras från panelerna kan tillgodogöras byggnadens förbrukning.

Borås Bil Lastvagnar På taket finns Borås andra största solcellanläggning och medarbetarnas arbetsmiljö har legat högt upp på prioritetslistan. Borås är en stad som växer stadigt och vi tycker det är roligt att befinna oss på en marknad som utvecklas så starkt. I Viared, ett industriområde med öppna vidder, har fler och fler av de stora bolagen slagit rot med sina lagerlokaler och kontor, ett område med rejäl tillväxt. Stora tak- och markytor möjliggör utbredning av solcellanläggningar. Platzer SBUG RO-Gruppen samarbetade med Återbruket i detta projekt och vi ser positivt på att skala upp andelen projekt där återbruk av byggnadsvaror är möjlig. Ett sätt för byggnadsbolagen att minska sin klimatpåverkan. Det är svårt att nå en kontinuerlig cirkularitet av byggnadsmaterial, men de produkter som kan demonteras och ses som en resurs, är ett bidrag i rätt riktning. Nya Garveriet Renoveringen omfattade ca 2 400 m² och där man ville bevara flera originaldetaljer. Bland annat skulle golvet på bottenplan få bli kvar. Inte helt lätt att införliva dagens krav på hälsa, miljö och energi i en åldrad byggnad, samtidigt som man inte ville påverka tidens tand alltför mycket. Modern dåtid där innovativa lösningar, småskalig matproduktion och hållbarhet skulle få färga och utveckla denna nya mötesplats. Simonsland Här kan RO-Gruppen stoltsera med att fått bidra till samhället och Borås Stad, genom att skapa något tilltalande, modernt och hållbart, som framförallt kan locka studenter till vår fina studentstad. Vi känner oss hedrade över att fått bli byggpartner i detta prestigefyllda projekt och för att fått förtroendet att förverkliga visionen Kanico och Borås Stads haft med denna byggnation. VÅRA KUNDER Vi ställs inför olika krav kring hållbarhetsarbete i alla våra projekt. Vår ambition är att vara en partner som hjälper och leder kunden i en hållbar riktining, oavsett vilken ansatts kunden har satt. Vi bygger inte i egen regi och äger därmed inte frågan om byggnadens slutgiltiga miljöprestanda, men vi äger möjligheten att påverka. Många kunder arbetar utifrån de 17 globala målen och där målen 5- Jämställdhet, 10 - Minskad ojämlikhet, 11 - Hållbara städer och samhällen och 13 - Bekämpa klimatförändringar är de mest förekommande. Mål som vi på RO-Gruppen också måste fokusera på för att möta de krav våra kunder ställer. Det viktiga är vi gemensamt i projekten engagerar oss för att bidra till en hållbar värld. Oavsett upphandlingar och avtal har hela branschen ansvar - alla måste ta ytterliga steg i en rätt riktning. För att göra det behöver vi samla oss runt några frågor åt gången för att effektivisera vårt arbete och nå resultat snabbt. I dialoger med kunder får vi vägvisningar mot vad vi skall prioritera och vart vi behöver förbättra oss. Det är en självklarthet att hållbarhetsarbete kommer vara en hygienfaktor för alla, både internt och externt.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - AFFÄRSVERKSAMHET

KUNDNÖJDHET Våra kunder bedömer vår produktion med helhetsbetyget 7,5 på en 10-gradig skala. Det är en värdering grundad i hur vi har hanterat hela genomförandet av projektet, från projekteringen till överlämnandet. Vi ser att vi har en bred erfarenhet men också möjlig utvecklingspotential - en utmaning vi antar.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Tänk på all den erfarenhet Hur tycker du att du har av RO-Gruppen som RO-Gruppen i nuläget entreprenör, hur nöjd är du uppfyller dina förväntdå? ningar?

Tänk dig en entreprenör som är perfekt i alla avseenden. Hur nära perfekta entreprenör ligger RO-Gruppen?

10 9 8 7 6 5 4 3 2

Hur nö jd

är ni m

ed den

0

färdiga byggn aden? Hur nö som to jd är ni m gs fram ed byg under ghandlin projek Hur nö teringgear jd är n n? i med projek teringe Hur br n? a var R O-Gru ppen f inför b örberedda yggsta Hur nö rten? jd är n i med projek RO-Gru tteam p Hur nö på platpens jd är n sen? i med komm u n ik i Hur nö och ru nt proationen jd är n jektet? i med R O och ef terlevnGruppens p ad av u lanerin g tsatta Hur br tider? a var R O-Gru ppe med an i arbetet Hur br rbetsm a var R iljö? O-Gru p p e n i mil Hur br jöarbe a var R te? O-Gru ppen m ed kva litetsa rbete? Hur br a lämn ade vi över p rojekte t?

1


ANSVARSFULLT FÖRETAG - AFFÄRSVERKSAMHET

VÄSENTLIGHETSANALYS Vi har utfört en väsentlighetsanalys under 2019 för att identifiera de viktigaste hållbarhetsaspekterna för kunder och anställda. Nedan redovisas resultatet av analysen. Där kan vi läsa av hur vi ska ta oss an vårt hållbarhetsarbete de kommande åren och vilka globala mål vi ska prioriterar med hänsyn till våra intressenter samt vart vi som organisation har störst möjlighet att skapa en förändring.

VAD TYCKER MEDARBETARNA? I en enkätundersökning internt ställde vi ett antal frågor kring hållbarhet, bland annat: ”Vad anser du är viktigast inom hållbarhet?”. Nästan hälften svarade att det viktigaste är hur vi på företaget arbetar med klimatfrågor, så som påverkan på vår natur och utsläpp. Andra viktiga parametrar var hälsa och välbefinnande samt arbete med att minska utanförskap, orättvisor och ojämlikhet.

Betydelse för RO-Gruppen Miljö, socialt, ekonomiskt

För RO-Gruppens verksamhet Påverkan, möjligheter, risker, orter

Effekter/möjlighet att påverka för RO-Gruppen Miljö, socialt, ekonomiskt, kund, media


ANSVARSFULLT FÖRETAG - LEDARSKAP

LEDARSKAP Medarbetarna på RO-Gruppen är vår viktigaste resurs och vi tror att kompetensutveckling och personlig utveckling är nyckeln för att bibehålla befintliga medarbetare och attrahera nya kollegor. LEDARSKAPSPROGRAM Alla ledare på RO-Gruppen genomgår ett ledarskapsprogram där det finns ett tydligt fokus på vikten av att lyssna till sina medarbetare, som bottnar i vår värdegrund. Verktygen från utbildningarna skapar goda förutsättningar för lyhördhet i all kontakt med medarbetaren, inte minst i mål- och utvecklingsprocessen. Ledarskapsprogrammet togs fram 2015 i samarbete med IHM Business School. Programmet är åtta dagar långt och utformat med tydlig förankring i vår värdegrund FENA och är anpassat efter vårt behov för att öka konkurrenskraften och lönsamheten. Samtliga chefer, men även medarbetare i roller som leder andra i sitt arbete, går utbildningen. Detta skapar trygghet i chefsgrupperna och förankrar deras ledarskap i vår värdegrund FENA. I vårt ledarskapsprogram får cheferna lära sig att tillämpa situationsanpassat ledarskap. Denna modell bygger på att varje medarbetare i dialog med sin chef klargör vilket stöd den behöver i varje specifik arbetsuppgift, vilket ger medarbetaren ett inflytande över arbetssituationen. Ibland behöver vi tydliga instruktioner för att känna oss trygga med en arbetsuppgift, ibland behöver vi bara få bolla våra tankar. Vi tror på visionen att allt förändringsarbete i vår verksamhet ska göras tillsammans med medarbetarna, oberoende av yrkesgrupp. Vår erfarenhet av att involvera våra medarbetare i förändringsarbeten är god, och behållningen tycks bli en känsla av sammanhang för den som arbetar i vår organisation. Detta innefattar känslor av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet hos medarbetarna. Det är utifrån detta som vi tror att vi skapar engagemang, djupare förståelse och en ökad stolthet över vårt företag och det vi presterar tillsammans.

LEDARSKAPSDAG Utöver vårt ledarskapsprogram anordnar vi ett par gånger varje år Ledarskapsdagar. Vi kallar dem RO Leadership days och dessa syftar till att låta vår chefsgrupp öva sig i sitt ledarskap. Dagarna byggs upp utifrån att fylla på våra chefers kunskap och skapa en arena för att träna och koppla ledarskapet till affärsplanen. Ämnen som varit på agendan är t.ex. ”Att leda som en FENA” och ”Ledarskap kopplat till psykosocial hälsa och hållbara beteenden”.

Genom utbildningen på IHM har jag fått mer förståelse för mig själv, men även för gruppen. Man ser saker i ett annat ljus och även hur andra fungerar. Det har också bidragit till en trygghet, att jag vet vem jag är, kan vara mig själv och inte behöver ändra min person för att vara en bra ledare. - ChefANSVARSFULLT FÖRETAG - ARBETSKLIMAT OCH INRE MILJÖ

ARBETSKLIMAT OCH INRE MILJÖ RO-WELLNESS, VÅR FRISKVÅRDSSATSNING Under 2019 tog vi nästa steg kring våra medarbetares välmående och erbjöd alla att få mäta och sätta mål för sin hälsa tillsammans med en professionell hälsocoach. Vi ser att det gett positiv effekt, då flera av våra medarbetare visat förbättrade resultat på flera områden, både fysiskt och psykist. Bland annat kondition, kolesterol, kroppssammansättning och allmänt välmående. Arbetet fortsätter 2020 med fler test och kontinuerliga uppföljningar. Anledningen till att vi påbörjade arbetet med RO-Wellness grundar sig i att vi vill ge våra medarbetare möjligheten att enklare göra bra val inom kost, motion och återhämtning. Hittills har det, förutom hälsoundersökningarna, inneburit att vi lanserat en hälsosammare frukost, bjudit in alla medarbetare till inspirationsföreläsning om träning och kost, startat upp gemensam jogging på lunchen och haft ett rekorddeltagande i det årliga Kretsloppet (ett av flera utförda lopp under året). Utöver detta har flera initiativ tagits av medarbetarna själva, vilket bland annat har resulterat i en genomförd golfturnering, MTB-cykling och paddelturneringar. Vi har även en förmånsportal där man till rabatterat pris kan delta på olika former av träning så som simning, yoga och gymträning. Det finns också möjlighet att boka massage och gå på olika kurser i avslappning och stresshantering. RO-GRUPPENS ARBETSMILJÖMÅL - Noll betydande olyckor. - Minska antalet olyckor med minst 10% för varje år. - Öka rapportering av tillbud med minst 10% för varje år. ARBETSMILJÖVECKA 2019 Vi anordnar årligen en arbetsmiljövecka, där vi under en veckan har fullt fokus på fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ledningen besöker alla våra arbetsplatser och har workshops med medarbetarna om hur vi kan förbättra vår arbetsmiljö. I samband med workshoparna uppmuntras medarbetarna att lyfta de specifika arbetsmiljörisker de ser i sin vardag. Veckan kan även innehålla utbildningsinsatser t.ex. att alla skall genomföra en webbutbildning samt föreläsare och utdelning av dokumentation. All input från medarbetarna sammanställs och resulterar i ett antal actions som ledningsgruppen tar ansvar för och som genomförs under året. Alla åtgärder återkopplas till medarbetarna löpande under året så att medarbetarna skall uppleva att man kan påverka och att beslutade åtgärder verkligengenomförs.

”HÅLL NOLLAN” RO-Gruppen har en nollvision gällande arbetsplatsolyckor och det står med som ett av tre arbetsmiljömål, tillsammans med visionen om att skapa Sveriges bästa vardag. Som en del i arbetet mot det målet är vi med i organisationen Håll Nollan, som drivs av föreningen Samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Vi fick under 2019 besök av Ulrika Dolietis, VD på Håll Nollan. Hon belyst det unika i att konkurrenter från olika byggbolag går samman i Håll Nollan för att tillsammans hitta verktyg för att branschen ska bli säkrare. Detta är ingen konkurrensfråga, det är en branschfråga. OLYCKOR Det totala antalet olyckor har ökat. Även tillbudsrapporterna, vilket är en naturlig följd av att vi under året haft ett IA systemet fullt implementerat, där alla på arbetsplatserna (egna medarbetare och underentreprenörer) har möjligheter att rapportera tillbud. Har vi lyckats fånga alla händelser? Förmodligen inte, men vi ser en betydande ökning av synliggörandet av det som verkligen sker. Betydande olyckor med frånvaro Tyvärr har vi tio stycken olyckor (för samtliga egna medarbetare och underentreprenörer) som har lett till sjukfrånvaro, vilket vi inte är tillfreds med. Olyckor och tillbud RO-Gruppen har haft en uppåtgående kurva för både olyckor och tillbud - vilket är både positivt och negativt. Det positiva är att vi tror oss se tillförlitliga siffor med mindre mörkertal tack vare ett avsevärt ökat engagemang och noggrannare rapporteringar. Sedan sommaren 2018 använder vi IA-systemet och det är idag ett väl inarbetat verktyg för alla på RO-Gruppens arbetsplatser. En ökning blir naturlig när fokusering och ett hjälpande system används, det blir enklare och lättare att göra rätt. Det negativa är att vi haft en olycksökning från 3 till 37 stycken per år under tre års tid. Tillbuden har haft en ännu större ökning, vilket vi vill och mäter.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - ARBETSKLIMAT OCH INRE MILJÖ

Ökningarna kan se betydande ut om man ser till antal, och det är något vi tar på fullaste allvar. Men ser man siffrorna relaterat till omsatt 100 mkr blir det mer nyanserat med en olycksökning på cirka 1% per omsatt 100 mkr. Som en del i vårt olyckförebyggande arbete genomför vi årligen en rad aktiviteter, exempelvis genomgångar med skyddsombud om vad som behöver göras för att minska olyckor. Vi genomför också en arbetsmiljövecka som sätter fokuset på arbetsmiljö arbetet. Ingen ska bli sjukskriven på grund av olycka och ohälsa på våra arbetsplatser - det är vår nollvision, som vi kallar ”ZeRO Harm”. Utfall 2019 Tillbuden ökar mer än målsättningen, med en dryg fördubbling. Tyvärr så stiger även antalet olyckor med cirka 10 fler än förra året. Betydande olyckor med sjukskrivning som följd är oförändrat i antal, vilket innebär att det fortfarande är tio olyckor för mycket. De åtgärder vi implementerar, så som skyddsronder minst varje vecka, omarbetade verktyg o.s.v. kommer ofta vår egna personal till gagn och går underentreprenörer förbi. Från att tidigare år varit mycket skärskador och klämningar, såg vi 2019 en betydande ökning av skador runt huvudet. De två vanligaste kroppsskadorna var: • Hand och finger 12 st • Axel, hals, huvud 10 st Tillbud gäller främst arbete med och på byggställninga samt med handhållna maskiner. STATISTIK

70

62

60 50

40

40

31 28

30 20 10 0

3

10 5

10

10

2016

2017

2018

2019

Tillbud

Olyckor

Betydande olycka

97%

FRISKNÄRVARO 97% sammanlagt i koncernen. Våra mål är 98% för tjänstemän och 96% för yrkesarbetare. Utfallet per yrkeskategori blev 98,8% för tjänstemän och 93,2% för yrkesarbetare. Vi överträffade målet för tjänstemän men nådde inte hela vägen för yrkesarbetarna.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - MEDARBETARE

MEDARBETARE För oss på RO-Gruppen är medarbetarna den viktigaste resursern. Därför kan vi stolta säga att vi 2019 återigen fick ta emot utmärkelsen en av Sveriges Bästa Arbetsplatser. För tredje året i rad. Vårt värdegrundssarbete och starka företagskultur fortsätter ge effekt. Tillsammans med våra medarbetare vill vi skapa Sveriges bästa vardag och samtidigt erbjuda dem chansen att leva ut vår vision: att bygga en bättre värld. När våra inre värdena är bra finns det goda förutsättningar för oss att ta oss an de yttre utmaningarnas möjligheter - en bättre värld. I grunden av allt vi gör finns vår värdegrund FENA (Förtroende, Engagemang, Nytänkande, Arbetsglädje) Att skapa meningsfullhet handlar om att varje medarbetare hos oss ska förstå hur deras bidrag på jobbet hjälper RO-Gruppen att nå målsättningar och vision. Det skall finnas en tydlighet hur allt hänger ihop. Vi tror att meningsfullheten uppkommer när varje medarbetare får känna sig delaktig i beslut, får arbeta tillsammans med andra engagerade kollegor och se resultat av vad vi tillsammans har åstadkommit. EN AV SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATSER 2019 tog vi emot utmärkelsen Sveriges Bästa Arbetsplatser för tredje året i rad. Priset delas ut av organisationen Great Place To Work, som även kallas världens största kvalitetsutmärkelse för arbetsgivare. Utmärkelsen grundas på en undersökning som genomförts av Great Place to Work. Undersökningen, görs ur två perspektiv – medarbetarens och arbetsgivarens. Dels utvärderas företagets sätt att organisera och leda samt hur de når organisatoriska mål. De tittar också på hur företaget motiverar sina medarbetare med fokus på tillit, stolthet och kamratskap. Att vara med på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser är självklart något vi är stolta över internt. Men det innebär också ett väldigt stort värde för våra kunder. För om våra medarbetare mår bra och trivs på jobbet, kommer det utföra ett bättre arbete: ett bra företag att arbeta på, är ett bra företag att arbeta med. Att erbjuda en av Sveriges bästa arbetsplats för våra medarbetare innebär också att vi kan attrahera de bästa i branschen att arbeta hos oss.

STATISTIK FRÅN UNDERSÖKNINGEN 2019 94% ...tycker att ”Jag får stöd från mina kollegor när jag behöver det”. 95% ...skulle rekommendera oss som arbetsgivare. 96% ...tycker att ledar/chefer visar högt förtroende för medarbetarna. 97% ...anser att ”Jag har möjlighet att ta ledigt från arbetet då jag behöver”. 95% ...tycker att ”Vi har tillgång till bra förmåner”. 92% ...tycker att ”Mitt arbete är meningsfullt - det är inte bara ett jobb”. 95% ...säger att ”Jag är stolt över att berätta för andra var jag arbetar”. 95% ... skulle rekommendera våra produkter och tjänster. 97% ...tycker att ”Det här är en vänlig arbetsplats”. 96% ...anser att ”Allt sammantaget är detta en mycket bra arbetsplats”.

Det bästa med RO-Gruppen är arbetskamraterna. Hela företaget är fyllt av härliga, glada, positiva, engagerade och omtänksamma kollegor. - Medarbetare


97%

... av våra medarbetare tycker att det är en vänlig arbetsplats.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR Vår vision är tydlig: vi vill bygga en bättre värld. Dit kommer vi genom utveckling. Att inte bara se framtidens utmaningar, utan också aktivt lösa dem. Vår kompetens är att bygga hus, men bostadsbyggnation berör en mängd områden i vårt omgivande samhälle – miljö, integration, arbetsmarknad och infrastruktur – kort sagt påverkar det hela vår samhällsstruktur. Vår vision syftar till att placera vår verksamhet i ett större sammanhang än nuet vi vill bygga en bättre värld för framtida generationer och för att lyckas med det, ser vi det som en självklarhet att engagera oss i socialt samhällsansvar utifrån flera aspekter. VÅR BYGGPRODUKTION SKAPAR ARBETSTILLFÄLLEN En stor del av de byggnader som vi producerar åt våra kunder är föremål för retail- och företagsverksamheter som restauranger, butiker, kontor och varuhus. Dessa produktioner bidrar till ett stort antal nya arbetstillfällen i hela landet, vilket ger en extra dimension och meningsfullhet i det vi producerar. Att flera av våra kunder dessutom arbetar med uttalade hållbarhets- och likabehandlingspolicys i sina organisationer, är också något vi upplever betydelsefullt för det sociala ansvaret. ARBETE MED INTEGRATION I ARBETSLIVET I Sverige finns ett stort antal byggingenjörer som inte fått sin utbildning från utlandet validerad, vilket hindrar dem från att komma ut i arbete. Nytänkande är en del av vår värdegrund. Vi är övertygade om att utlandsfödda kan bli en stor tillgång för vår organisation och ser det som oerhört avgörande för dessa individers hälsa, att få komma ut i arbete i det svenska samhället. Medarbetare från RO-Gruppen har därför deltagit i samtal med Regeringskansliet kring integration och jämställdhet inom byggbranschen. I dessa samtal har vi genom dialog med politiker och andra personer i branschen bidragit med kunskap och idéer kring hur vi kan främja att utlandsfödda personer snabbare kan komma ut i arbetslivet. Vi har till exempel tagit emot en nyanländ flykting som praktikant hos oss och anställt nyanlända medarbetare genom samarbete med arbetsförmedlingen. Det var en fantastisk möjlighet att få in erfaren arbetskraft på detta vis och det är något vi kommer att fortsätta med. Nyanlända behöver integreras i samhället samtidigt som många branscher har brist på arbetskraft. Det blir dubbla vinnare på så sätt.

FÖRBÄTTRINGARBETEN MED SOCIAL ANKNYTNING Att ta socialt ansvar handlar även om att vara opinionsbildare i samhällsfrågor som berör vår bransch och det omgivande samhället. Att vårt land är i stort behov av nya bostäder vet de flesta som följer med i media. Genom bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen genomförs ett stort antal förbättringsarbeten där RO-Gruppen har representanter. Det kan handla om att förhindra möjligheten för kommuner att ställa särkrav som försämrar byggprocessen utifrån ett miljö- och kostnadsperspektiv, eller främja kortare ledtider för de byråkratiska processerna som gör att byggproduktionerna inte drar ut på tiden. IDEELLA INITIATIV Vi stöttar olika föreningar och klubbar (barn, vuxna, dam, herr), men också enskilda idrottsutövare. Även andra typer av aktörer och organisationer som vi tycker bidrar till ett bättre samhälle.ANSVARSFULLT FÖRETAG - YTTRE MILJÖ

YTTRE MILJÖ ”I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot” Att driva en byggverksamhet kräver många resurser och de flesta påverkar miljön. Energianvändning, materialanvändning, avfallshantering och kemikaliehantering ökar föroreningar och ger en negativ klimatpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn stod 2017 för inhemska utsläpp av växthusgaser på ca 12,2 miljoner ton COe (koldioxidekvivalenter). Detta motsvarar en femtedel av alla utsläpp i Sverige. Vi på RO-Gruppen strävar efter att förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan och öka den positiva genom att göra medvetna val genom hela byggprocessen. Genom att ta en mera aktiv roll och påverka kunder och beslutfattare att välj mer klimatsmarta lösningar kan vi göra skillnad framöver. MÅL RO-Gruppen tar vårt ansvar där vår verksamhet påverkar miljön negativt och där vi har möjlighet att agera. Våra miljömål är: - Alla nyanställda skall erhålla översiktlig information om vårt miljöarbete genom introduktionen som genomförs vid varje nyanställning. - Den totala mängden genererat avfall skall inte öka och den resurs som avfall utgör, skall tas till vara i så hög grad som möjligt genom källsortering. - Vi skall skapa hälsosamma byggnader genom att minimera användningen av material som kan ge skadliga effekter på människor eller miljö. Vi skall göra medvetna materialval i syfte att fasa ut ämnen med farliga egenskaper. Framöver vill vi också: - Öka antalet miljöfordon - Minska resandet och arrangera fler möten och kontakter via digitala mötesverktyg. En bedömning säger oss att minst 10 % av flyg- och bilresor kan bytas mot tåg. - Minska avfallet i projekten.

TRANSPORTER På RO-Gruppen står transporter för störst klimatpåverkan, med ca. 295 ton CO-utsläpp per år. Utsläppen påverkas av projektens geografiska läge, speciellt för avdelningarna Koncept och Butik, vars projekt täcker stora delar av Sverige. Vi ska under 2020 arbeta ytterligare med att minska vår energianvändning, bland annat genom att minska antalet flygresor - vi bedömer att ca 10% kan ersättas med tåg eller webbmöten. Under 2019 har antalet el- och hybridbilar ökat och står nu för 12,5% av den egna bilparken. Vi har som mål att andelen eldrivna fordon ska växa ytterligare, bland annat med hjälp av en ny Miljöbilspolicy. MATERIAL Vi arbetar med att ta fram en standard för företaget vad gäller materialdokumentation och verifiering och klassificering av kemikalier. Vi på RO-Gruppen har som ambition att enbart köpa produkter som fått bedömningen ”accepterad nivå”, i enlighet med bedömningssystemen. AVFALL Återvinning av avfall sker på alla våra kontor samt i projekt. På byggarbetsplatserna sker sortering i de större fraktionerna, beroende på vilken fas projektet befinner sig. Vi samarbetar med partners som utför en slutlig sortering som en extra trygghet och kvalitetssäkring. På RO-Gruppen sträva vi efter att återanvända material om möjlighet finns i projektet, samt om det kan genomföras utan långa mellanlagringstider. Uppfylls de parametrana finns goda möjliheter till ekonomisk hållbarhet i projektet. I vår verksamhet arbetar vi med ett flertal olika underentreprenörer i projekt där det finns stora skillnader på entreprenadform, projektutformning och geografiskt läge, vilket gör att uppföljningar på avfallshantering inte alltid ger oss en tydlig översikt. Vi arbetar istället med att sortera tydligare på vissa fraktioner, exempelvis plast, samt hitta metoder för att minska det totala avfallet för respektive projekt.


ANSVARSFULLT FÖRETAG - YTTRE MILJÖ

EL En analys visar att stor del av förbrukning i projekten ligger på kunden och deras fasta installationer, vilket gör det svårt för oss att kontroller vad vi verkligen förbrukar. Men vår ambition är att det, oasvett vem som betalar, ska eftersträvas en så minimal el- och energianvändning som möjligt. Det kan till exempel göras genom våra elavtal, men också med hjälp av fjärrvärme för temporär uppvärminig under produktionsskede, en energismart etablering. Det vi kan konstatera är att vi köper så bra el som möjligt och det ger ett lägre klimatutsläpp, och vi ska fortsätta prioritera ”gröna elavtal”, där vi främst efterfrågar sol-, vind- och vattenkraft som energikälla.

ENERGIFÖRBRUKNING (TOTALT 1,8 GWH)

ENERGI Vår största energiåtgång inom scope* 1 och 2 är det vi förbrukar i våra projekt. Samtliga kontors förbrukning är inkluderad i hyresavtalet. All el vi idag handlar är miljöklassad. CO2 I slutet av 2019 g jorde vi en kartläggning över våra klimatpåverkande aktiviteter. Genom vår granskning fick vi få en överblick över storleken på våra utsläpp, för att nu i nästa steg se var i verksamheten det finns förbättringspotential, ur miljösynpunkt. De klimatutsläpp som som pågrund av oss har direkt påverkan på jordens temperaturhöjning, är våra transporter (el och fjärrvärme är beräknade som låga Co2 utsläpp). Transporter är en utmaning för oss, med den kundstruktur på geografiska lägen vi har i våra dotterbolag.

KLIMATPÅVERKAN CO2 (TOTALT 295 TON) Byggvärme 34%

Byggvärme Fjv 25%

El på kontor 2%

El miljödeklarerad 0%

El i projekt 31%

Taxi 0%

Taxi 0%

Flyg 32%

Flyg 12%

Tjänstebilar 18%

Tjänstebilar 8% Personalbil 1% Tjänstemil 6%

Personalbil 1% Tjänstemil 12% Körning i tjänst 12%

Körning i tjänst 6%

* Vad är ”scope”? GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol), delar upp företagens utsläpp i tre olika scope: Scope 1 är de direkta utsläppen inne i verksamheten, exempelvis vid produktion eller från den egna bilparken. Scope 2 är den energi som köps in till verksamheten. Scope 3 är de utsläpp som är inbäddade i varor och tjänster som köps in, eller de utsläpp som uppstår vid användning av produkter och avfallshantering. Affärsresor, medarbetares arbetspendling och investeringar är andra områden som ligger i scope 3.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.