Page 1

Desenvolupament dels mòduls específics (mòduls A) Perfil professional: AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC Família Professional: Comerç Competència general: Executar les activitats d’auxiliar de venda de productes i/o serveis a través dels diferents canals de comercialització, establir relacions amb el client de la manera més satisfactòria i fer el tractament documental relatiu als procediments administratius de l’activitat empresarial en condicions de seguretat respecte de la normativa vigent i atenent a criteris de qualitat definits per l’organització, contribuint a assolir els objectius proposats i participant en l’establiment de vincles que propiciïn la fidelització dels clients Camp professional Aquest professional exercirà la seva activitat en qualsevol sector productiu a l’àrea de comercialització en establiments comercials petits, mitjans o grans i treballarà per compte d'altri en les diferents seccions comercials. També podrà exercir la seva activitat en l’àrea d’administració, recursos humans, comptabilitat o finances de qualsevol empresa, tant públiques com privades, i desenvolupar funcions sota la supervisió d’un responsable superior. Sectors productius Els principals subsectors en els quals pot desenvolupar la seva activitat són: empreses industrials, comerç a l’engròs, comerç al detall, comerç integrat, comerç associat i agències comercials i també Administració pública. Ocupacions i llocs de treball relacionats Dependent/a; Teleoperadors/ores (call-center); Informació/ atenció als clients; caixer/a; reposador/a; operador/a de centre d’atenció multicanal (contact-center); auxiliar administratiu comercial, auxiliar administratiu de comptabilitat, auxiliar administratiu de recursos humans, i també auxiliar administratiu de les diferents administracions públiques.

Desenvolupament: I.- Unitats de competència i realitzacions professionals: UC1350_1: Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda. RP 1:Realitzar la reposició de productes, seguint les instruccions i criteris establerts, respectant les normes de seguretat i salut i utilitzant l’equip de protecció individual, per tal de garantir l’aprovisionament en el temps i forma establerts. RP 2: Realitzar el recompte de productes en el punt de venda, utilitzant els instruments adequats, amb la periodicitat i les instruccions rebudes, per tal de detectar espais buits, necessitats de bastiment i mantenir actualitzada la informació en el punt de venda. RP 3: Col·locar els expositors i els elements d’animació del punt de venda en el lloc i de la manera que li indiqui el superior jeràrquic, seguint les instruccions i els criteris de merchandising i de seguretat establerts, amb l’objectiu d’atraure l’atenció, orientar i informar els clients. RP 4: Col·locar els elements de seguretat i les etiquetes en els productes que estan exposats en el punt de venda, d’acord a les instruccions rebudes, de manera manual i mecànica, utilitzant l’equipament adequat per garantir la seguretat, l’actualització i veracitat de la informació al client . RP 5: Mantenir el condicionament, l’ordre i la netedat del punt de venda i del seu mobiliari, atenent les instruccions rebudes, respectant les normes de seguretat i salut, i emprant els mitjans i equipaments de protecció individual adients. RP6: Empaquetar productes, atenent a la imatge i als criteris comercials, utilitzant el material i les tècniques específiques per a aconseguir una presentació del producte correcta i atractiva. Formació associada: MF1350_1: Operacions auxiliars en el punt de venda. 

Operativa de l’organització i animació de superfícies comercials. Tipologia i característiques de superfícies comercials. Criteris d’organització de la distribució en els establiments comercials. Tècniques d’animació del punt de venda. Promocions i informació de productes. Ordre i neteja en la superfície comercial.Tècniques i equipaments bàsics en la implantació i col·locació de productes. Mobiliari i elements expositius Funcions del lineal. Nivells d’exposició. Col·locació del producte. Criteris de reposició i rotació de productes. Control de productes en el lineal. Etiquetat i informació de productes en la superfície comercial.Tècniques d’empaquetat comercial de productes. Materials, tipus i funcions Tècniques d’empaquetat segons els diferents tipus de productes, formes i volums. Ornamentació adequada a diferents campanyes i tipus de producte.

Durada orientativa: 86 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

1

PQPI 02-0600-02


UC1349_1: Preparar comandes, eficaçment i eficient, seguint procediments establerts. RP 1: Realitzar la selecció de mercaderies o productes de manera efectiva, ordenada i segura, per preparar la comanda en el temps i la forma establerts, seguint les instruccions rebudes, respectant les normes de manipulació, seguretat i salut, d’acord a l’ordre de comanda. RP 2: Conformar la comanda amb exactitud, pensant i garantint la correspondència amb el que està consignat a l’ordre de preparació i comanda, utilitzant els estris adients i els equipaments de control i pesada de mercaderies. RP 3: Embalar la comanda, la caixa o el palet, entre altres, utilitzant el material, l’equipament i mitjans d’embalatge adequats, seguint les instruccions rebudes, en condicions de seguretat i salut, per tal de preservar la conservació i l’estabilitat de la comanda fins a la seva destinació final. Formació associada: MF1349_1: Preparació de comandes. 

Operativa bàsica en la preparació de comandes. La preparació de comandes: passos i característiques. Documentació bàsica en la preparació de comandes. Control i suport documental de la preparació de comandes. Traçabilitat. Tipus de mercaderies/productes, característiques, tipus de comanda, unitat de comanda i embalatge. Mètodes de preparació de comandes. Sistemes de pesatge i optimització de la comanda. Verificació de la comanda. Registre i comprovació de comandes. Fluxes d’informació. Simulació de casos pràctics en la preparació de comandes.Tècniques i equipaments de preparació de comandes. Equips i mitjans. Normes i recomanacions. Pesatge, col·locació i visibilitat. Simbologia bàsica en la presentació i manipulació de productes/mercaderies. Col·locació de productes/mercaderies a la unitat de comanda. Complementarietat de productes/mercaderies i característiques de conservació i manipulació de productes. Presentació i embalatge per al transport o lliurament. Embalatge manual i mecànic.

Durada orientativa: 60 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat) UC1352_1: Proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client. RP 1: Col·laborar en les activitats promocionals i d’atenció a clients, proporcionant informació, resposta i orientació bàsica de productes en el punt de venda. RP 2: Proporcionar un tracte adequat i protocol·litzat als clients, en el repartiment de comandes/productes a domicili, per tal de prestar un servei de qualitat. RP 3: Atendre, en el marc de la seva responsabilitat, les queixes dels clients, seguint el procediment i el protocol establert i/o derivant-les a la persona responsable. Formació associada: MF1352_1: Atenció bàsica al client. Aplicació de tècniques d’atenció i comunicació bàsica amb clients. Concepte, elements i funcions de l’atenció al client. Etapes del procés de comunicació interpersonal. Dificultats i barreres en la comunicació amb el client. Llenguatge corporal i imatge personal. Tècniques per a millorar la comunicació no verbal en l’atenció al client. Simulació de situacions bàsiques d’atenció i relació amb el client. La qualitat del servei d’atenció al client. La qualitat com a procés de millora continua. L’atenció personalitzada. Reclamacions i queixes: pautes d’actuació i resolució. Documentació bàsica d’atenció al client. Excel·lència en el servei. Valor del client satisfet. Fonts d’automotivació personal i professional.

Durada orientativa: 60 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat) UC0969_1 Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic RP 1: Registrar periòdicament les actualitzacions d’informació relatives a l’organització, els seus departaments i àrees, i el personal que hi està assignat, segons les instruccions rebudes, amb la finalitat de disposar d’informació necessària per tal d’oferir un bon servei. RP 2: Realitzar el suport a la gestió de la correspondència, interna i externa, convencional o electrònica, i de la paqueteria, de manera ràpida i eficient, i seguint les instruccions rebudes per distribuir-la a qui correspongui. RP 3: Verificar i registrar documents comercials, administratius, de tresoreria, o altres de l’àmbit de l’organització, seguint les instruccions rebudes, mitjançant les aplicacions informàtiques específiques o genèriques, per tal d’assegurar la fiabilitat de la informació. RP 4: Realitzar, sota la supervisió d’un superior, gestions bàsiques relacionades amb el cobrament, pagament, ingrés o reintegrament, amb institucions, clients, proveïdors i altres agents, seguint els procediments i les instruccions rebudes, per tal de complir amb els drets i obligacions enfront a tercers relacionats amb la tresoreria. RP 5: Organitzar els recursos materials habituals dels servei o oficina, gestionant la seva distribució, garantint la seva existència constant i custodiant-los, segons les instruccions rebudes. RP 6: Integrar la seva actuació de les activitats de suport administratiu en el grup de treball o departament, d’acord a les directrius rebudes i amb orientació vers els resultats, contribuint a crear un clima de treball productiu, per complir amb els objectius establerts.

2

PQPI 02-0600-02


Formació associada: MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina   

Conceptes bàsics d’organització d’empreses i entitats públiques. L’actuació personal i professional en la realització de les activitats de suport administratiu. Tramitació de correspondència i paqueteria interna i externa Confrontació de documentació administrativa bàsica. Tramitació d’operacions bàsiques de cobraments i pagaments. Registre i control bàsic de material i equips d’oficina.

Durada orientativa: 137 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat) UC0970_1 Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització RP 1: Confeccionar notificacions, avisos, rètols informatius i altres documents interns i rutinaris, derivats del procés de comunicació, que no presentin dificultats, seguint les instruccions rebudes i utilitzant els mitjans convencionals o informàtics, per a la seva ubicació en els suports informatius indicats. RP 2: Mantenir comunicacions interpersonals efectives per tal de ser eficaços en les activitats professionals del seu àmbit d’actuació. RP 3: Transmetre i rebre presencialment, informació operativa i rutinària de diferents interlocutors habituals de l’organització, amb claredat i precisió, mostrant la imatge corporativa de l’organització, per tal de dur a terme gestions de comunicació bàsica. RP 4: Recepcionar i emetre trucades telefòniques i telemàtiques de clients o usuaris, atenent les seves demandes d’informació operativa i rutinària, aplicant els protocols d’actuació de l’organització i utilitzant amb precisió els equips de telefonia disponibles. Formació associada: MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació  

Processos de comunicació efectiva en situacions professionals de recepció i transmissió d’informació. Elaboració de comunicacions escrites breus. Comunicació socioprofessional presencial, telefònica i telemàtica. Aplicació de pautes bàsiques per al tractament de conflictes en situacions professionals.

Durada orientativa: 111 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat) UC0971_1 Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic RP 1: Mantenir en condicions de funcionament òptimes els equips i recursos de reproducció i arxiu, detectant i esmenant les incidències, o gestionant la seva reparació, d’acord amb les indicacions dels manuals i instruccions rebudes, per tal d’afavorir el funcionament normal de l’oficina. RP 2: Arxivar i accedir a la documentació, en suport convencional o digital, introduint els codis necessaris i respectant els procediments de l’organització i les instruccions rebudes, de manera que es permeti una cerca ràpida. RP 3: Traspassar i esporgar els documents arxivats convencional o electrònicament d’acord a les normes, els terminis i les instruccions rebudes, per mantenir actualitzat i operatiu el sistema d’arxiu. RP 4: Actualitzar i extreure diferents tipus d’informacions, utilitzant aplicacions informàtiques de bases de dades i altres, d’acord a les normes establertes i a les instruccions rebudes, per mostrar i consultar la informació emmagatzemada, i facilitar-la a qui la sol·liciti. RP 5: Obtenir les còpies necessàries dels documents de treball en suport convencional o informàtic, amb la quantitat i qualitat requerides per les característiques del document, i d’acord a les instruccions rebudes, respectant les normes de protecció mediambiental. RP 6: Realitzar tasques bàsiques d’enquadernat funcional – grapat, encanutat, i altres – assegurant una correcta disposició i ordenació del document, utilitzant els formats més adients i d’acord a les instruccions rebudes. RP 7: Escanejar o reproduir en format digital els documents oportuns, garantint-ne la qualitat òptima, d’acord als manuals i instruccions rebudes, per a la seva conservació i arxiu. Formació associada: MF0971_1: Reproducció i arxiu   

Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals. Tècniques bàsiques d’arxiu i classificació de documentació administrativa. Actualització i extracció d’informació en bases de dades. Utilització d’equips de reprografia. Enquadernació funcional.

Durada orientativa: 111 h (inclou la part corresponent de la formació pràctica en centres de treball i del projecte integrat)

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: -

FCT (200 hores incloses en la formació associada a les unitats de competència i en la formació complementària).

-

Projecte integrat (entre 30 i 60 hores, incloses en la formació associada a les unitats de competència i en la formació complementària).

3

PQPI 02-0600-02

Currículum PQPI Auxiliar vendes, oficina i att. públic  

Perfil professional i currículum del nou PQPI de Sant Adrià

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you