Page 1

L’AFORAMENT PERMÈS EN AQUEST ESTABLIMENT

LLICÈNCIA DE _____________

ÉS DE

AMB EXPEDIENT Nº_________

PERSONES

Obligatori a la porta de l’ establiment. Omplir Nº de persones que estableix la llicència.

L’HORARI D’OBERTURA I TANCAMENT DEL LOCAL

AQUEST LOCAL DISPOSA DE

Obligatori a la porta de l’ establiment. Omplir amb les dades de l’activitat.

ELS NIVELLS SONORS

Dies laborables ___ a ___ Vigílies i festius ___ a ___

Obligatori a la porta de l’ establiment. Establir els horaris de l’activitat.

EN L’INTERIOR D’AQUEST LOCAL

PROHIBIDA L’ENTRADA

PODEN LESIONAR

ALS MENORS DE

SERIOSAMANET L’OÏDA

16 ANYS

Obligatori a la porta per establiments amb nivells sonors superiors a 90 dB(A)

Obligatori a la porta de l’ establiment.

DRET D’ADMISSIÓ Per tramitar aquests rètols, hem de tenir en compte que les condicions que podem establir han de ser objectives, es a dir, condicions tals com la prohibició d’accés a menors d’una determinada edat, amb una vestimenta determinada, ja que tant la llei com el reglament ja determinen les condicions generals d’accés ( prohibició d’entrada a aquells que van beguts, aquells que formen aldarulls, que exhibeixen signes xenòfobs....). Aquest cartell l’haureu de fer arribar al Servei Territorial d’espectacles que correspongui a la vostre població, i haureu de guardar una còpia segellada d’allò presentat al vostre local.

PROHIBIDA L’ENTRADA ALS MENORS DE 18 ANYS

RESERVAT DRET D’ADMISSIÓ... Decret 112/2010

Revista 12/2010  
Revista 12/2010  

revista_fecalon_12/2010