Roker Proat 2000 Jaargang 09 nr. 1

Page 1Maart 2000, 98 jaargang nr. 1

Redactie - krabbels Beste Roke-leu, De eerste Roker Praat van het nieuwe millennium ligt voor u, de eerste van alweer de 9e jaargang. Wellicht als resultaat van het meest veelbewog·en jaar uit het bestaan van de RP zijn we blij te kunnen aankondigen : het dikste nummer tot nu toe. Naast de gebruikelijke bijdrages vinden we een verhaal van de Klaverhof, het feestcomité, een leuk verhaal van de familie Snoeijink uit Denemarken en twee bijdrages van de mensen die het boek van Roke hebben geschreven. Uitgebracht op 30 december 1999 als laatste Nederlandse boek van het millennium : door velen bejubeld, door enkelen openlijk verguisd; het blijft een boek dat je als rechtgeaarde Radewijker in huis moet hebben. Zoals alle jaren willen we in dit eerste nummer de sponsoren bedanken, zonder hun steun is het niet mogelijk om de Roker Proat uit te brengen. We wensen jullie veel leesplezier. De redactie.

(Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 juni 2000)

1


Het is nu aivveer rnser dan 6 jaar geieden dat ..-;ij uit Rade\""'ijk zij:'"1 verhuisd, een teslu-t ,vat tot op heden ten dage nog geen ber:;L;','i van hebben gehad. f\latuL;r!ij~ zijn er wei da~;~en dat je denk"t waar zijn 'vVe a·an begon ren. maar dan gaan we \;veer snel aan het werk en zo is die dag ook weer voorbij

"''i

Nu zijn wij in het jaar 2000 en bij deze willen wij jullie allemaal nog een goed, gelukkig en gezond jaar 2000 toewensen.

1999 was voor ons het jaar dat we niet zo snel zullen vergeten. Ten eerste was de bouw van de nieuwe jongveestal in maart klaar. Mam het belangrijkste was wel dat wij vanaf 1 april eigenaar werden van de boerderij Teglgarden. Na 5% jaar samenwerking met de familie Baarslag, hebben ~;ve van onze droom werkelijkheid kunnen maken en de boerderij waar we al zoveel werk en uren in hadden gelegd, kunnen kopen en daarmee zelfstandig boer zijn. Nu weten we waarom we uit Nederland zijn vertrokken, want dit hadden we niet in Nederland kunnel realiseren. VVij willen bij deze gelegenheid ook iedereen bedanken die bij deze aanleiding gebeld hebben of een kaartje gestuurd hebben.

Op dit moment hebben we 83 koeien, een 90 stuks jongvee. VVe hebbei 76 ha. grond in eigendom en huren er nog 5 ha. bij. Ort is verdeeld in 1i ha. maïs, 60 ha. grasland. 2 ha. met gebouwen, erf, kuilplaten en ·"vegen, 1 ha. met een groot meer en 1 ha. bos, maar dat is met de ·orkaan van 3 december jl. plat gewaaid. VVe mogen ongeveer 600.000 iiter melk leveren en de melkprijs vorig jaar was 2.41 kr.

In ncv;;mber 1999 Naren wij 121; jaar getrouwd. De avond van te voren kwal'len de buren, vriender, en bekenden met onze kado, nl. een viaggestok, zcdat \f'·ie op de dag zeif de deensevlag konden heisen. Dit is gebruikelijk met verjaardagen, feesten e:l begravenissen enz.

2


bouwbedrijf.

tervoorde Wasteindigerdijk 18 ,;, 7791 RV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 . VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeaeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen Tel. 0524-561352

MJVAUJX SCHaTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 56 13 62


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dota11iscl1c Vijvcrtuitt A~a

Hofma11

Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsberg"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers· Daktuin van600m 2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten Geopend 1/4- 1/11, di. t/m zo. van 10.00- 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten Entreefl12,50 p.p., groepen reductie

COIIII"';;;) CAR Gespecialiseerd in:

~

• De verkoop van alle merken personenwagens. zowel niemv als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK Nij\erheidstraat 17- Hardenberg- 0523-271318


Dit kado was voor ons een teken dat we al goed ingeburgerd zijn. We hebben een feest gegeven samen met de familie vanuit Nederland en met deense buren en vrienden. Het werd een geslaagd feest, 1Naar we lang op terug kunnen denken. VVe willen in deze aanleiding ook 'edereen bedanken die aan onze trouwdag gedacht hebben met een kaartje of een telefoontje enz .. Toen kwam de beruchte dag, 3 december ji. de dag van de orkaan. De stroom ging weg om 16.30 uur en we zaten dus in pikkedonker. Konden niet melken, geen verwarming. Gelukkig hadden we de houtkachel aan en konden zodoende water warm maken voor een kop koffie. 22.00 uur kwam bij ons de stroom weer terug en heb ik de koeien gemolken, maar voor veel boeren duurde het 3 tot 4 dagen voordat de stroom terug kwam, met als gevolg melken met een agregaat, uierontsteking enz. enz. enz .. Veel huizen zijn stuk gewaait, daken van stallen en huizen weggewaaid, gevels ingewaaid, komplete bossen plat gewaaid enz. enz .. De schade · loopt in de 6- 7 miljard kronen. Wij hebben heel veel geluk gehad. Wij hebben de stroom vrij snel terug gekregen, het halve dak van de machineschuur er afgewaaid en links en rechts wat golfplaten. De boerderij is in de loop der jaren veel veranderd. Een nieuwe loopstal, nieuwe jongveestal, kuilvoerplanten, oude schuren afgebroken, links en 1echts opgeruimd. Wij denken dat die personen die toen meewaren in :Je bus van de OLM/CBTB de boerderij niet meer terug kennen en het zou misschien leuk zijn als zij het nog eens terug konden zien. '·Aisschien is het interessant om nog iets te vertellen of er verschillen zijn :ussen de denen en nederlanàers wat betreft kultuur, tradities, omgang ·net buren, scholen, feesten, sporten enz .. Ja, er zijn verschillen en :;ommige verschillen was moeilijk om aan te V'lermen b.v. de ;choolgang.

3


Kinc:ere;--. in Denemarken beglnnen als

ze 6 jaar zijn

in de k:euterschool en ars ze 7 jaar zijn beginnen ze spe!erdervvijs met leren 1eze;~ en schrijven eï"lz . De sdiooi begintorn 8 uur tot î 2 uur. Leeriingen kri_ige:! bijna geen huis\<\erk mee naar huis Ze mogen lang kind blij·/en en ; p.v. i~: de sch::;o!bar~'en te zittel !eren ze speierde:vdjs Het !s natuur1ijk ook l9uker or:: t.e !e1en rekenen m.h.v. de traptrede,! van de sei::)O! dan te !e(er: reker;en vanJit een ieerboekje. Direkt nadat :e beginnen m de kleute:-klas leren ze ook o.a. koken en bakken. hoe geleidt stro:Jm, h~e

ontstaat onweer, teater enz. Hierdoor krijgen de kinderen een brede ondergrond. Plotseling na de 2e klas gaat het heel snel met leren uit een boekje en zijn ze heel ieergierig om alie gebieden. De kinderen blijven tot hun 16-de jaar op de basisschool. De kinderen die moeite hebben met leren blijven tot hun î6-de in dezelfde klas. A!s ze moeite met iets hebben dan krijgen ze bijles of onder- of na de schooltijd en dat vinden we ook een voordeel. We kunnen jullie nog veel meer vertellen over de verschillen tussen de denen en nederlanders, maar dan blijft het verhaal veel te lang en is er geen plaats meer voor andere belangrijke informatie in de Rokerproat. Bij deze de hartelijke groeten vanuit Ribe.

Familie Snoeijink Haderslewej 60 6ï60 Ribe Damhus Denemarken

4


AVO RADEWIJK DE KLAVERHOF

Het gaat goed op de AVO vinden wij. De bewoners hebben hun plekje gevonden. De kinderen gaan naar school en de ouderen houden zich bezig met het huishouden, het volgen van Nederlandse les en activiteiten, zoals gezamenlijk handwerken en bakken voor de vrouwen, sporten en biljarten door de mannen en speciale middagen voor de kinderen. Ondanks de vele nationaliteiten is de sfeer prettig op de camping en wordt er toch van tijd tot tijd gelachen, al hebben veel mensen het zwaar met de verwerking van hun nabije verleden. Het vluchten uit oorlogssituaties en het verliezen van familie, huis en haard. De bewoners hebben zich nu aangepast aan de wat geïsoleerde situatie op de Klaverhof en weten nu hoe zij hun boodschappen moeten verkrijgen en wanneer. Daarnaast hebben een aantal mensen nu ook het genoegen van zwembad de Mars ontdekt. Er gebeuren ook grappige dingen. Laatst waren wij uitgenodigd door een school in Bergentheim. Zij hadden een themaweek over Afrika en vroegen ons of er mensen uit Afrika waren die iets zouden willen vertellen over hun land. Wij hebben bewoners uit Somalië, Burundi en Rwanda, dus gingen wij er met een klein clubje heen. Tussen de 250 kinderen, verdeeld in de groepen en de vrouwen uit Somalië en onze bewoner uit Burundi ontspon zich een interessant vraag- en antwoord spel. Onze bewoners hoefden nauwelijks een begin te maken, de vragen van de kinderen barstten los en de leukste was van een meisje: zijn er in Burundi ook walvissen? Geduldig vertelde Ali dat Burundi in het hartje van Afrika ligt, omsloten door landen en zonder zeeën. Ook vroegen kinderen naar het verschil in godsdiensten en waarom Somalische vrouwen water in een emmer op hun hoofd dragen.

5


Onze Somalische mevrouw die het demonstreerde zei dat het gewicht van een emmer water op het hoofd makkelijker te dragen is dan een volle emmer in de hand, als je twee kilometer moet lopen. Weer wat geleerd. Zo zijn we op de AVO ook bezig in de omgeving enig begrip te kweken voor de situatie en afkomst van de vluchtelingen die bij ons moeten wonen, in afwachting van hun asielprocedure. En zeg nu zelf: weet u waar Burundi ligt en wat daar voor vreselijks gaande is? Onze bewoners willen daar graag wat over vertellen, als het van pas komt. Met groet, namens de bewoners, beheerder en werkers van de AVO Radewijk.

Even een berichtje van de werkgroep Dorkas Onlangs kregen we een schrijven van het regiokantoor Dorkas dat de volgende spullen niet meer ingeleverd kunnen worden: riemen (behalve leer), tassen, gordijnen, vitrage, kinderwagens, 2 pers. matrassen, speelgoed met/op batterijen, naaimachines, kinderbedjes met matrasjes, wipstoeltjes en tafel-/vloerkleedjes. Ook geen lompen want dat kost geld. Wel willen ze graag schone en hele kleding en die kunt u nog altijd brengen naar het Dorkas depot bij de fam. Oldehinkel, Mastdijk 1. De Werkgroep

6


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

· Alle soorten diervoeders

Gewasbeschermings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

~

Alle soorten maïs- en graszaden en sportveld mengsels

~

hat9ttloott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! JW'.'

Verzekeringen ~ ~ Pensioenen V~ Sparen UDNiwc . V

Make~aardij o.g. Taxalies o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel. :0523-216308

Radewijkerweg 37- Tel 0523- 216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Cafetaria

IDJre

1Plrhï1~renhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523- 265757


Ha!!o heel Rokeen aHes vvat daar \/Olge.ns cie Ro_kerproat bij

hoort~

Om te beglnnen V\U3ns Ik iedE:reen nar·nens de Sportcornnlissle nog een hee.l goed 2000 {en de rest van dtt nieuvve rn!liennium) toe, 't

is wat iaat maar ik hoordf~ dat dit nog kan zolang maand zit dus alsnog. I

rje

R in de ·

Onze eerste vergaelsring van dit spraakmakende jaar 2000 zit et inmiddels op en daarin wordt altijd heel democratisch overlegd dat de voorzitter een verslag over het afgelopen jaar én een vooruitblik op het komende jaar zal schrijven voor de Rokerpraat en ais secretarieel verslag dus ben ik maar \Neer eens achter de p.c. gekropen en wil ik hiermee proberen u allen weer van wat luchtige en (in)formeie sportinformatie te voorzien. Ten eerste dan wat 'oud-nieuws'' oftewei ,·,wat heeft cJe .S{JOrtCOlT'!,mlssfe ft? 1 09.9 Orn te beginnen hebben we Sx ve.rgaderd bij diverse leden thuis , waarbij weer allerlei belangrijke I soms ook mlnder belangriJke , zaken aan de orde kwamen zoals daar onder andere zijn : de sportactiviteiten ; de animo voor onze evenementen ; de te plannen feesten en de redenen die we daar voor moeten bedenken ; het sportveld , nu ook met de geplande voorzieningefl aldaar en uiteraard in 1999 het Comité Roke 2000. Uiteraard komen er ook eik jaar weer vvat personele zaken aan de orde zoals de ven,rve!Korrling van een nieuv.; Sportcornrnissielid , in de plaats van René , waar"van vve tijdens een he!e gezellige avond afscheid hebben genornen /heeft Gerjan f\J!jeboer in 1999 zitting genomen zoals dat gaan sarnenvv·onen ét7 voor on ergetekende vvel het meest bijzondere, fantastische en t;e angrijke gebeuren

7


[)an zuPen

~,.fe

no9 even kort onze evenen;enten deoriopen zodat daarvan ook nog ever! \l\.reer c1'_!;0e:i-!l.: \vcrc1et\ · alle geneugten en rnisnoegens

.. _18_1 U N:t q e KQSt/d[IJSèCQ_/j)e _t12il/Q2]!S:J:_§J29 rt_if__E]_[Q"f<!Jet ook dit jaar· in eerste insta;1tie 6 teams waarvan er f1e!aas op t1et laatste rr'10rnent afviei ; een prachtig ''orginaiiteits-priJs-tearn'' 1n de vorm van De Roker

Duvels en met De Boertjes ais ~vinnaar hetgeen bijna niet kon missen gezien het g(ote overaii--getialte onder de deelnemers.

10 JUU: ç}Q[Qen_rn_eerkamp te Noo_gemveg. Jawel , er was een v.risseibeker en jawel , dit jaar hebben we hem niet alleen gewonnen maar ook meegekregen ! Een prachtige prestatie van ons Roker

"'

team dat ook nu weer glansriJk en rr1achtig de eerste prijs greep .

.,

1.7__JUL! straten-yoil<:;_y_bc1_/_::_f.Qf::'!:l7QJJLQP het ,'2Q.Qrtve!çj,_

Een mooie volleybal dag , en acht teams hebben ook van dit evenement weer een gezellig en geslaagd gebeuren gemaakt.

"

~5 AUGUSTUS

fietstocht.

Hier zai ik verder niet weer wat over zeggen , vve

verwachten heel Rake in 2000. .16 OKTOBER. bi{lgQ_jn_Dt;_HS-;JlQtt;:.,_ Ook zo'n altijd heel gezellig evenement dat meer aninto van f1E~ Radevvîjker~~: veröient rr;aar ondanks dat "

\AJ€i

vv·eer ges!aagd

lS .

.,

1 'ZJ'i9 VE MB ER _5jQ_çjgJJ_jD_Üt;UJi:1JgJe ._ Ock dit jaa( \Veer eer: gCJede opkcrnst van cJe sjoe!club

en

sportcornrniss~eiedE:n

CIL!bl~(!~?fi

hetqeefi

en ook eens enkeie niet

Y\ii; !E'ç~r (1~J CH--hc~ ~te!it=?n


Uiteraard is ook aan de overige Sport Commissieactiviteiten zoals daar zijn : k,in_;:;!_c:;_rmrm; vi~'!IQJ.JJiVeag_:t}ll ; :?}Qf:[v_ç_cç_nfg[Qg_ en Q_ii_ärninJ.pn \.veer de nodige aandacht besteed in onze verçjaderlngen (:n hebben vve vveer onze medewerking verleend aan de I<QO}_o_gir1[1eaag en aan cie activiteiten van t1et Coauté 8_Qke 200Q__waarvoor vveer· [Qtç_n en QÜ~]J_p/1~!1 zijn gebakken (die o!iebo!ien dan) en ve.rkw:}C~t.

Tja, dat was het we! zo ongeveer voor 1999 ; rest nu nog de eerste informatie over 2000. Ten eerste wil ik even onze twee nieuwe Sport Commissie leden voorstellen ; met ingang van dit jaar zijn ons namelijk Ingrid van der Veen en Ina Ridderman komen versterken ; zij hebben de p!aatsen ingenomen van Roeiie en Erna waarvan wij binnenkort op gepaste wijze afscheid zullen nemen. Ina heeft overigens tevens de taak van penningmeester(es) op ziel! genomen. Verder kan ik alvast de volgende datums met de daarbij behorende evenementen doorgeven zodat u uw agenda's ; kalenders ; note-books of sigarendoos hiermee kunt vulfen om toch vooraf niets te rrissen ~ Op vriidagavond 2 iuni vanaf 19.00 uur wordt er (Gekostumeerd) Gevoetbald. Het Gekostumeerd staat tussen haakjes omdat wij dat niet meer verplicht willen stellen ! Wel stellen wij orginele outfits erg op prijs ; dus de orginaliteitsprljs blijft bestaan 1 Op zaterdag 15 juli wordt vanaf 10.00 uur Gevolleybald. Op woensdagavond 23 augustus vanaf 19.00 uur kunt u y11eer meedoen met o0ze Fi~_tst<'é-çht:

9


Op vriidagavond J.JJ oktobe.r. wordt e 1- in De Hc~ u Q te weer -~!- ~~~5. 9. ge.spPeln . En oD woensdagavond 15 nmN::mber. is v ana f 20. 0Cl uur t.Neer het jaarlijkse Rq_ker-:.Sioei - Kal!lPlQensรงt~fu2,

Helaas !ijkt het er op dit moment sterk op dat in het j aar 2000 geen Dorpenmeerkamp gehouden za ! 'Narden. . P.1ocht dit mooie evenement toch nog piaats gaan v inden dan hoert u dat van ons . Wij nodigen u van hart e uit om samen door deze aktiviteiten het jaar 2000 t ot een succesvol sport-jaa r te rna ken en hopen en rekenen op de medevverking van heel Roke ' namens de sportcommissie

Binnenkort gaan we verhuizen , maar niet van harte. We houden van om huis, van Radewijk en van de bewoners van Radewijk. We zijn uit he "koude" westen warm opgevangen in Roke. Dat zullen we nooi vergeten en we zijn er dankbaar voor. Liefs , Maaikeen Sofie Vergouwen en Jos Zonnelaan 16 Hardenberg Tel : 216454

10


computersystemen o* o* o* o* o*

netwerken hard- en software randapparatuur inruilmogelijkheden internet sites ontwerpen en onderhouden

.,

Eclips

satellietapparatuur o

* d· ·

1

191taa o* vaste en draaibare systemen

Com

opening~tijden:

Lindeldijk 3 Radewijk Tel 0523-21 64 51 Fax 0523-216400 Email beycom@planet.ni

maandag .tlm vrijdag van13.00tof18.oO"liUf 's morgens op afsPraak · -

reklamestudio

VISSER

-------

------

Ontwerpen van:

t-.. t-.. t-.. t-.. t-..

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

t-.. t-..

reklamestudio

VISSER i_~

autobelettering reklameborden Radewijkerv;eg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523- 21 63 20


~(\4

.~_, .{)

tiJ I)

p.\getneen Bela"9

DORPSHUIS DE HEUGTE

·~

'.L-.

~· ~

Secretariaat: J. Kamphuis Radewijkerweg 66a 7791 RH Radewijk tel. (0523) 216547

~

De jaarlijkse Paasbingo zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 15 april as. vanaf 20.00 uur in de Heugte U komt toch ook om kans te maken op één van die mooie prijzen. Natuurlijk is er ook weer een StJPERBINGO met een SUPERPRIJS.

!!IIIIIOPSPORING VERZOCHT!! 11! lil! De (Grolsch) vlag aan de vlaggenmast bij de Heugte is enkele weken geleden van de mast gehaald. Dit is dan al de tweede keer dat hij ontvreemd is. Omdat de touwen deze keer zijn doorgesneden, denken we dat hij gestolen is. Hij is in een nacht van zondag op maandag verdwenen. We hebben op dit moment wel weer een nieuwe vlag, maar de mensen van de drankenhandel zien ons alweer aankomen als we weer een nieuwe willen. Weet je er meer over, laat het ons dan weten, of als je hem toevall ig thuis hebt liggen, dan kun je de vlag anoniem terugbrengen door hem in de brievenbus bij de Heugte te leggen

Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie:

J. Valk

Radewijkerweg 40 Tel: 0523- 216308

11


KINDEREN ZIJN AlTIJD DE DUPE Het lijkt wel of overal ter wereld de armoede en ellende toeneemt. Kijk naar de tv, sla de kranten open en het komt je tegemoet. De kinderen hebben het altijd het moeilijkst. Zij kunnen er niets aan doen. Zij kunnen de wereld niet veranderen. Maar zij zijn wel de zwakste partij. Armoede, hongert geweld en ziekte; het zijn de kinderen die er het hardst door getroffen worden. Voor een aantal kinderen bestaat de mogelijkheid alle ellende even te ontvluchten. De Stichting Europa Kinderhulp organiseert al bijna veertig jaren vakanties voor kinderen uit kansarme gezinnen. De kinderen komen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en naar alle waarschijnlijkheid dit jaar ook uit Rusland, AlbaniĂŤ en Kosovo. Ze worden geselecteerd door scholen, RIAGG, Leger des Heils, Sociale Dienst en soortgelijke organisaties. Voor deze kinderen, die tussen de zes en twaalf jaar oud zijn, worden gastgezinnen gezocht. Mensen met een warm hart die in de zomervakantie drie weken een kind in hun gezin willen opnemen. Mensen die weten hoe belangrijk een warm plaatsje voor kinderen is. Alles wordt in het werk gesteld om hun een onbezorgde vakantie te kunnen geven in een liefdevol gastgezin. Heeft u een plekje in uw gezin over voor een kansarm kind? Bel dan vrijblijvend naar de regionale medewerkers van de Stichting Europa Kinderhulp: M. Timmerman, tel. 0523 - 682685 of A. Ruytenburg, tel. 0523 - 216503

12


Vrijdagavond: Discotheek met Karaoke show en aansluitend een optreden van de opvolgers van onze lokale band Veur Disse Kear.

Zaterdag morgen en middag: Staat in het teken van een grote stratenmeerkamp. Tevens zullen er de gehele dag allerlei spelletjes en activiteiten worden georganiseerd voor diegenen die niet meedoen aan de meerkamp zoals een sjoel competitie, springkussen, schminken en nog veel meer.

Zaterdag avond: beginnen we met een verassing, welke we nu nog niet bekend willen maken, en aansluitend een gezellige avond met medewerking van De Moeflons tot in de kleine uurtjes.

Oproep van het comité Van het oliebollen bakken is nog ongeveer 80 liter zonnebloem olie overgebleven. Gedeeltelijk gebruikt en gedeeltelijk ongebruikt. Belangstellenden hiervoor kunnen zich wenden tot Jan ter Voorde, telefoon: 216563 Voor de stratenmeerkamp hebben \\T teams nodig van 8 personen. (Waarvan minimaal twee vrouwen) Het is de bedoeling dat ieder team ook zelf een spel inlevert. Opgave van een team moet gebeuren bij Klaas Reins, telefoon: 216402 Opgave is mogelijk tot 1 mei 2000 Tevens hebben we nog vrijwilligers nodig voor diverse werkzaamheden, onder andere voor de op- en afbouw van de tent op het sportveld. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij Klaas Reins, telefoon: 216402.

14


Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oesterweg 23 Tel 216402

Lotenverkoop. De trekking van deze lotenactie heeft plaatsgevonden tijdens de Kerstbingo in de Heugte.De loten verkopers zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om alle loten te verkopen. De uitslag van de trekking was als volgt: Eerste prijs ter waarde van f 300,== De heer G.J. Hakkers uit Hardenberg Tweede prijs ter waarde van f 150,== Fam. Vinke uit Radewijk Fam. Muis uit Radewijk Derde prijs ter waarde van f 50,==

Oliebollen actie. Deze actie vond plaats in de laaste dagen van December, het was een enorm groot succes. Deze actie kon natuurlijk niet plaats vinden zonder de hulp van de vele vrijwilligers, bij het bakken, bezorgen en ga zo maar door, het was in een woordgeweldig. Allemaal hartelijk Bedankt. De opbrengst was ruim Fl.4500,== Bij dezen willen we ook onze sponsoren bedanken, de volgende bedrijven hebben Firma Ter Voorde Nijeboer ons dan ook gesponsord: Meel Eieren Fam. Meier en Gebr. Zweers Melk Fam. Eggengoor, Schrotenboer en Reefman Evenals vorigjaar werd ook ditjaar door bouwbedrijfTer Voorde de werkplaats geheel belangeloos ter beschikking gesteld voor het bak team.

Voorlopig programma Eindelijk kunnen we u ook iets nader informeren over de invulling van ons feest dat gehouden zal worden op 7 en 8 juli a.s. Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: • Vrijdagmiddag: officiÍle opening en aansluitend een gevarieerd programma voor de oudere inwoners (55+) van Radewijk, aansluitend hierop een programma voor de kinderen van de basisscholen met optreden van clown of goochelaar.

13


Het boek van Roke :>p 30 December 1999 was het zover : "Het boek van Rake", de geschiedenis van Radewijk en haar bewoners werd na 2.1/2 jaar noeste arbeid van de auteurs uitgegeven in de Heugte. De meer dan 100 genodigden, die allen op de een of andere manier hadden meegewerkt aan de totstandkoming van het boek, werden allereerst vergast op een revue verzorgd door de toneelvereniging van Radewijk. Een hoofdrol was hierbij weggelegd voor de kinderen van de leden van het toneel : zij speelden bij tekst ingesproken door de ouderen. Met als dÊcor het boek zelf vormden diverse scènes gebaseerd op wetenswaardigheden uit het boek een vrolijke inleiding zijn voor het tweede gedeelte van de avond : de uitreiking van het boek door mevrouw R Ramaker-Srinks aan Gerrit Jan van der Veen. E.e.a. werd voorafgegaan door een presentatie over het samenstellen van het boek en een korte toespraak door mevrouw H. v.d. Anker - v.d. Brand van de Historische Vereniging Hardenberg. Tijdens de pauze werd als dank voor hun medewerking aan alle aanwezigen een mok met de opdruk van het boek uitgereikt Na afloop, het was later dan gepland, werd tijdens het nuttigen van enige versterkingen begonnen met de verkoop van het boek ; een activiteit die tot nu toe nog voortduurt. Elders in deze RP word uitvoerig ingegaan op diverse reacties op het boek. Rest ons hier te vermelden dat er tot nu toe zo'n 4 inhoudelijke fouten zijn gevonden in het boek. We zullen deze over enige maanden d.m.v. een lijstje met errata dat we publiceren in de RP proberen recht te zetten. Een ieder die fouten of verschrijvingen in het hoofdboek aantreft wordt vriendelijk deze aan de redactie te melden, we zullen ze dan opnemen in de errata. Met vriendelijke groet, Redactie "Het boek van Rake".

15


Nieuwe Roke-burgers Drie nieuwe borelingen dit keer : Op 21 december 1999 september werd Silkè geboren, dochter van Eize en Betty Wind-Smit. De tekst op het geboortekaartje is:

H~~h-v#-~~~~A1-- Gchf.4k, ZcM~k~~~ta!,uU,vA1--~~yJ-~.

De eerste millenniumbaby van Radewijk, geboren op 5 februari, is Stan Hermen, zoon van Edwin en Karin Kroezen-Bulthuis. De ouders vinden : ~~ h-v~, ~~~"'~

H.a~p ~"'"'~'

H~4,v-c-c.l'l--c~p !,~~-

Verder werden Bert en Gea Hazelaar - Eggengoor verblijd met de geboorte van hun dochter Serdien Truida Lamberdina. Lisa is geboren op 23 februari, de tekst op het geboortekaartje is :

~~&t~-At~~M-VA1v-c~h-v~.

N4~~~~­ Nw~.twff&-c~~~~a#-.&4.

J~ift "'~~~-VA1---c~dU~.

-

-

l/llr.

~

16

";


l

I

I

--

Stationsstraat 24

interie~rve':rgers

7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

W. nVISie

Het is ons vak er iets moois van te maken ·"

ALBERT VASSE

re;

Bloemenboetiek

' : Os

'<4-.c;~

voJo<o

De Groente- en Fruitspecialist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSAlADES

"De Smidse" G,0

'nsberge0

Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems t> t> t>

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

t>

Boekhoudprogramma's

t> t> t>

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen t>

Managementprogramma's

f!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

V TEL. 0524 - 561795. FAX 0524 - 561852


Het boek van Roke Aangezien nagenoeg iedere ingezetene van Radewijk 'Het boek van Roke' inmiddels gelezen en wel in de kast heeft staan, maak ik van de gelegenheid gebruik om in deze Roker Proat enkele reacties op het boek weer te geven. De afgelopen anderhalf jaar heeft de redactie zich bijna dagelijks bezig gehouden met het verzamelen, schrijven, redigeren en samenstellen van de artikelen die uiteindelijk opgenomen zijn in het boek. Tijdens die periode moesten onvermijdelijk keuzes worden gemaakt. Wat kan er in? Wat moet er in? Wat mag er niet in? En wat kan er absoluut niet in? Dit soort vragen hebben we ons veelvuldig moeten stellen omdat we ons vanaf het begin van het project tot doel hadden gesteld dat het uiteindelijke boekwerk voor iedere ingezetene van waarde moest zijn. Een groot en gevarieerd aantal artikelen en hoofdstukken zijn het uiteindelijke resultaat van dergelijke, soms moeilijke afwegingen. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om alle gebeurtenissen te beschtijven. Niet alle ambachtelijke beroepen konden hierdoor een plaatsje in het boek ktijgen. Maar ook niet alle families. Hieraan ligt met name ĂŠĂŠn reden ten grondslag: het ontbreken van gegevens. Hetzij omdat deze niet meer te achterhalen zijn, hetzij omdat van de kant van de betrokkenen geen gegevens werden aangeleverd. Verschillende oproepen in de Roker Proat's van 1998 en 1999 hebben helaas weinig opgeleverd. We moesten naar de mensen toe om gegevens boven tafel te krijgen die vervolgens in het boek verwerkt konden worden. Ook het aanleveren van foto's geschiede niet altijd even spontaan. Na een bezoek werd evenwel gelukkig volledige medewerking verleend, zodat het boek zoals het er nu ligt voorzien kon worden van bijna 400 unieke foto's. Het beschrijven van de oudste erven van Radewijk was mogelijk omdat de verschillende archieven bol staan van gegevens over deze boerderijen. En deze gegevens ontbreken nu juist wanneer men wil schrijven over een erve dat aan het begin van de 20e eeuw is ontstaan. Gelukkig bleek, gezien de vele positieve reacties, dat we toch redelijk ons best hadden gedaan. Een geluk, want zoals u weet is de Radewijker soms niet mals in zijn ktitiek. Volgens sommigen zou ook dat een aardig

; 17


hoofdstuk in het boek opgeleverd kunnen hebben: het beschrijven van de aard van de Radewijker. De redactie heeft er echter de voorkeur aan gegeven om dit niet te doen. We waren van mening dat de Radewijker daar niet op zat te wachten. De prijsstelling van de boeken blijkt ook de juiste te zijn geweest. In september 1998 kon de redactie niet vermoeden dat het uiteindelijke aantal voorinschrijvingen op ruim 750 boeken en meer dan 500 chronologieĂŤn zou uitkomen. We baseerden ons aanvankelijk op het aantal huisgezinnen in Radewijk. Deze 200 gezinnen zouden in principe, indien de prijs redelijk was, wel een boek bestellen. Telden we daarbij enkele oud-Radewijkers, dan moesten we toch rekenen op een aantal van 250 tot 300 boeken. Dat uiteindelijk het viervoudige zou worden gedrukt en gebonden, was en is nog steeds onvoorstelbaar. We gingen bij de inschrijvingen uit van het volgende principe: iedere geĂŻnteresseerde moest in staat zijn het boek of de boeken aan te kunnen schaffen. Met andere woorden, de prijs zou geen struikelblok mogen zijn om deze boekwerken in bezit te kunnen krijgen. Hierdoor werd de prijs vastgesteld op 35 gulden voor het boek en 25 gulden voor de chronologie. Achteraf bleek dit een goed uitgangspunt te zijn geweest. De redactie van het boek kreeg hierdoor wel te maken met een aanzienlijk begrotingstekort. De kostprijs van 'Het boek van Roke' lag vanzelfsprekend veel hoger, o.a. door de kwaliteit van het papier, de manier van binden en de mooi afgewerkte stofomslag. Zowel de drukker als de binder van het boek verkondigden ons geregeld dat we een te lage prijs hadden gehanteerd. Door bijdragen van sponsoren kon dat 'gat' in de begroting echter al in een vrij vroeg stadium worden gedicht. Hierdoor werden we in de gelegenheid gesteld om een prachtig boek voor een zeer lage prijs te kunnen verkopen. Zoals op internet werd geschreven door de redactie van het Hardenbergs Weekblad: een schitterend boek voor een prijs waarvoor je nog geen maand de krant kunt lezen. Uit verschillende richtingen kwamen positieve reacties op de boeken. Medewerkers van het Rijksarchief Overijssel prezen de slagvaardigheid van de samenstellers en complimenteerden ons met deze unieke uitgave voor zo'n kleine buurtschap als Radewijk. Grafici lieten ons weten dat we een zeer verfijnde opzet van het boek hadden gehanteerd: op oblong-formaat met twee kolommen en veel ruimte tussen de tekst en de foto's zodat het

18


geheel een fris en duidelijk aanzicht kreeg. Gezien het feit dat we ook de lay-out in eigen beheer hebben gehouden kon een groot deel van de kosten bespaard worden. Rekent u maar uit wat het zou kosten als we dit door een professioneel bedrijf hadden laten doen. Van enkele oud-Radewijkers kregen we zelfs schriftelijke gelukwensen. En de Radewijkers zelf? Om temg te komen op de aard van de Radewijker, kunnen we ons niet van weerhouden om een klein karaktertrekje weer te geven. Het 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' is op het lijf van de Radewijker geschreven. De waardering voor hun eigen buurtschapboek laten ze niet overdreven merken. Sterker nog, van velen hoor je niets. Ook een enkele wanklank werd soms gehoord. En ook die kritieken zijn belangrijk. Terecht of niet terecht. Met name het niet compleet zijn van de bijlage, 'De chronologie van Roke', was voor enkelen een kleine teleurstelling. Voor de schrijver van de chronologie was het echter een compliment om te horen dat men zichzelf graag hierin had temg gevonden. Alsof men niet meer wist wanneer men geboren of getrouwd was. En natuurlijk was het zoeken naar je eigen geboortedatum of dat van je kinderen zeker zo belangrijk als het zoeken naar de overlijdensdatum van je grootvader, overgrootvader of betovergrootmoeder. Later werd duidelijk dat weinigen vóórin de Chronologie van Roke waren begonnen met lezen. In het voorwoord werd duidelijk uitgelegd dat het niet mogelijk was om alle geboorte-, trouw- en overlijdensdata op te nemen in verband met de van hogerhand opgelegde wetten op de privacy. En het is ook maar goed dat er wetten zijn die voorkomen dat iedere geïnteresseerde in andermans leven kan pluizen. Want let wel: echtscheidingen en dergelijke zijn tegenwoordig meer regel dan uitzondering. En als het u overkomen is betwijfelen we of u dat (nu al) in de Chronologie van Rake temg had willen lezen. Eén van de meest droevige opmerkingen kwam van iemand die ons verweet dat we met enige willekeur de gegevens in de chronologie hadden opgenomen. De geboortedata van zijn kinderen waren in het boekwerk niet terug te vinden. Hij stelde dat we dus ieder huisgezin in Radewijk hadden moeten bezoeken om te vragen naar zijn of haar gegevens betreffende geboorte, trouwen en overlijden. Dat deze persoon niet wist waar hij het over had kunnen we hem niet kwalijk nemen. Wel kunnen we het volgende uitleggen. Niet in ieder gezin verloopt de levenswandel zoals gepland. We doelen daarmee bijvoorbeeld op het veel te vroeg overlijden van kinderen

19


door wat van reden dan ook. U begrijpt dat kindersterfte, echtscheidingen etc. geen zaken zijn waarover iedereen in 't algemeen graag praat. Het zijn echter wel consequenties die zich voordoen wanneer men vraagt naar dergelijke gegevens. We hadden ervoor kunnen kiezen om de gegevens in 'De chronologie van Roke' te laten eindigen bij het jaar 1900, tot dat jaar zijn de gegevens wel volledig (tenminste voor zover we tot dan toe gedurende een periode van ongeveer 10 jaar graven in de archieven hadden gevonden). Daarmee hadden we dan echter die mensen die wél gegevens hadden aangeleverd tekort gedaan. Ook interessante stukken uit kranten en familieberichten hadden dan niet opgenomen kunnen worden. We hebben daarom de keuze gemaakt voor de chronologie zoals hij er nu ligt. En zoals iedereen in 't voorwoord van de chronologie kan lezen houden we ons aanbevolen voor aanvullende gegevens en correcties (zie ook de notitie hieronder). Afhankelijk van de hoeveelheid zullen we kijken of er een tweede deel gemaakt zal worden. Al met al kunnen we als redactie gelukkig terugkijken op een zeer geslaagd project. Van de duizend exemplaren van 'Het boek van Roke' zijn er nog een kleine honderd over en 'De chronologie' is zelfs al uitverkocht. We willen iedereen die ons op- en of aanmerkingen heeft gegeven bij deze danken. Want zonder respons vanuit de lezers kun je niets leren. En laten we niet vergeten: vóór I 998 had Radewijk geen eigen boek, en nu aan het begin van de 21e eeuw zelfs twee. En daar mogen we best een beetje trots op zijn. Erwin Wolbink

Notitie : Herhaalde oproep.

ledere Radewijker die een bijdrage kan leveren aan het completeren van de gegevens zoals ze zijn opgenomen in de chronologie wordt hierbij opgeroepen om dit te doen d.m.v. het invullen van het formulier zoals bijgevoegd bij deze Roker Proat. Na invullen graag het formulier inleveren bij de Fam. Woertel, Radewijkerweg 23, 7791 RJ Radewijk.

20


IRRl

BB DO

~

Boterdijk 4 Tel. I Fax: 0523~267780

7793 HD HOOGENWEG AutoteL 06~52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523- 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. o523- 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


,-

1

Te koop:

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAlS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur:

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard I pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER.

Adres:

Tel: 0523 216265 Fam. Kelder Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Firma

Installatiebedrijf

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood·, zink· en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

.

~

-

~

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen TeL: (0524) 56 12 3·1

--

ESSO TANKSTATION & DOE-HET-ZELF CENTER

TEL:0524-56230 1 FAX:0524-562108

HET TANKSTATION MET 24 UURS SERVICE MIDDELS DE BUITENPAAL EN OOK GESCHIKT VOOR ALLE CREDITCARDS OOK BANK EN GIRO OrERENSPECIAALZAAK

HENGELSPORT

DE ANERDIJK 20 7783 CN GRAMSBERGEN

TUINCENTRUM

~~


toneelvereniging

m -k /i ,,8/W~ CB Beste mens'n, Zo, hier is weer een bericht van oesc toneelverieniging. As wej terugge kiekt naor 't ofgelopen seizoen dan mut mej van 't hart dat wej wal is better begunt bint. De zaal hef wal is voller west in november en december. ledcriene had 't schienbaar drok zo vlak veur 't millennium. Gelukkig ist in 't neje joar allemoale weer goed komm'n. De zaal was weer goed gevuld. Dit was maar goed ok aanders hadden de speullers, de regisseur en de rest zich joa veur niks in 't zweet jacht. 't Toneelstuk Kom terug Geerte hebbe wej ok op de Hoogenweg op de planken bracht. Dit op uutneudiging van de Oranjeverieniging. Ok hebbe wej 10 februari jl. speuit veur de leden van de Zonnebloem in de Heugte. Dit was ok weer een geslaagde aomd met een goed gevulde zaal. Inmiddels is de leste uutvoering west op vrijdag 25 februari, ok toen leup 't weer as een trein.

Verder hadd'n wej dit seizoen nog een heugelijk feit te vieren. Harm Huisjes, oese regisseur, is tijdens de nej-joars visite in 't zunnegie zet. Hij had d'r inmiddels 12 Yz joar regisseren op zitt'n. Dat is een heel einde, low eerluk wee'n. Hij kreeg een kado overhandigd en stun zelfs nog heel mooi op de foto in de kraante. Oh ja, volgend seizoen speulle wej natuurlijk weer. Wat en hoe .............. dat heur ie nog, \Vej verklapt 't now nog niet. Zo, luu now bint jullie weer een klein bettie op de heugte. lk sol zegg'n, goet goan en vรถlle wille, Marchien.

21


Dit jaar, op 19 april, bestaat de vereniging "Plaatselijk Belang Rade\.vijk" officieel 60 jaar. De opîettende lez.er van " Het boek van Roke" zal ge7ien hebben dat de aanieiding voor de oprichting de eerste telefoonaansluiting in Radewijk was. Dqor het uitbreken van de tweed~: werddoorlog heeft de beiangenbehaJ1iging .,ijfjaar sîilgestaan. Pas op 6 juni 1946 werd er opnieuw gestart ç;n gingen de opeenvolgende besturen namens de bevolking rnet vele wensen naar het gemeentebestuur in Hardenberg. We besteden er in de jaarvergadering van 20 april enige aandacht aan. Het bestuur van P _R heeft bij ck Gemeente Hardenberg twee bestemmingsplanw~jzigingen ingediend. Het betreft de wijziging op het binnenterrein in de nieuwbouw, waar, ais alles goed gaat, vanaf 2001 weer gebouwd mag worden. De t:\;vet:de wijziging is nodig voor het oprichten van een toilet-en ldeedgebouwtje op het sportveld aan de Stobbenhaa:rweg. B.en \V. advi'>eren in beide gevallen de gemeenteraad hiennee af'Jword te gaan. V ooi" het gebouwtie is subsidie toegezegd.

Ivfet de contactambtenaar, L.Brondijk, is er een aanzet gegeven ·,roor het opstellen van een dorpspiart t:.r zijn (actuele) onderwerpen geselecteerd uit het leefbaarheicts onderzoek. Het is de bedoeling dat we in Rade\--vijk op den duur een aantal wensen zelf mogen gaan uitvoeren bumen een bepaald budget. A. V.O. Rade·w:ijk Op 15 februari j.l. heefl de begeleidingscommissie de eerste fase van d.e opvang van asielzoekers geevalueerd. Op 23 maart 2000 is er voor de tw.~ede fase (eventuele u1thri:'id1ng naar 200 asieJzoe"kers) wederom een informatieve avond hdegJ voor d6 bevolking van Radewijk Op dez.e avnJïd çn nok daama zi_in er no~~ diverse mogdükheden om uw ,km te kt[çp :.-,,-.-:;. 1 -,:~arna de ~It'lh.~:;;n r;;;r.;ad in ha;n: raadsvergcïdering "'an ap:ri1 h:J~1r b;-:;~hnr ;t<-: 8tn t

22


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Ra bobank is een bank met een idee. Het 1dee dat Je samen sterk bent. De Ra bobank hPeft als geen ander een traditie van s~1rnenwerken en bouwen aan relat1es. Het is

et.··n bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contJct. Elke Rabobank staat midden in de Sdmenleving_ Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bednjfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een b.:mk die net zo thu1s is in de buurt als u.

Rabobank


voor de volgende opleidingen: - Modinette - Costumiere - Tai!feuse -Coupeuse - Coupeuse-leidster · - Handwerkontwerpster -Modiste - Lerares-coupeuse maar ook voor naaiies. naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561156

Ensaid Modevakscho0l "HETTY"

PLUSMARKT OOK UW SUPERMARKT~

8

"-

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

@ TOYOTA

Garage Reinders v.o.f.

Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN