Roker Proat 2000 Jaargang 09 nr. 4

Page 1December 2000, ge jaargang nr. 4

Redactie - krabbels Beste Roke-leu, Het eerste jaar in het nieuwe millennium is al weer voorbij, ook weer tijd voor de laatste Roker Proat van dit jaar. Deze keer een zeer informatieve bijdrage van de Klaverhof. In de bijdrage wordt aangegeven dat men tevreden is over de gang van zaken tot nu toe. Wat wij er van zien is dat de, tijdens de voorlichtingsbijeenkomst destijds uitgesproken, vrees voor onrust gelukkig ongegrond is gebleken. De sport is in deze editie zeer uitgebreid vertegenwoordigd. Verder een goed overzicht van de activiteiten van het plaatselijk belang. Opvallend tijdens de laatste vergadering was de gelatenheid van de bevolking ten aanzien van het nabij gelegen windmolenpark. Naast veel leesplezier met deze RP wensen we alle lezers alvast een goede kerst, een fijne jaarwisseling en natuurlijk een gelukkig nieuw jaar.

De redactie.

(Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 maart 2001)

1


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 .;. 7791 AV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 . VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid Het adres voor Gourmet en Barbeaeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen Tel. 0524 - 561352

• ....u .....................u .......u.u..........

~··············································

NOVAUJX

SCHOTKAMP Stationsstraat 16

GRAMSBERGEN Tel. (0524) 56 13 62


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel. : 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotattiscl-1e VijvertMitt Aba Hofmatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha.• 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 600 rn' • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 -1/11, di. t/m zo.van 10.00 -17.00 uur Kinderen 1Dt 12 jaar worden niet toegelaten. Entreefl 12,50 p.p., groepen reductie

COIIII";;;\ CAR Gespecialiseerd in:

'---'

• De verkoop van alle merken personenwagens, zowel nieuw als gebruikt • Onderhoud en reparaties • APK Nijverheidstraat 17 - Hardenberg - 0523-271318


toneelvereniging __(7)-kii

,,~UJ. Beste mens'n,

Zo, de kop is d'r weer of. Twie uutvoeringen hebbe wej achter de rugge, en 't gong mooi. In de zaal hadd'n nog wat meer mens'n kunt, maar goed, ie kunt nie alles hebben. Wej bint begunt met een geslaagde generale veur de Bejaordengroep Radewijk. De titel van oes toneelstuk is Zien Dochter en schreem'n deur J.P. Asmussen.

Wej speult boeten bej de familie Kwant achter 't huus. Die woont noast de familie Brandt. Allerlei lachwekkende situaties ziej veurbej goan. En een dochter stiet centraal in 't hele verhaal, vandoar natuurlijk ok den titel. Een gedeelte van de lezers wet inmiddels van wie die dochter is, 't grootste gedeelte begrep d'r niks van. Dat is maar goed ok want die kunt dan de volgende uutvoeringen mooi komm'n kieken. De eerstvolgende keer noa al die feestdaag'n is 27 januari. Dan ist al 2001, de tiet die vlรถg ok veurbej. Ik denke dat wej dan ok nie meer zo zenuwachtig bint. Tjonge, jonge wat was 't spannend de eerste keer, achteroflach ie d'r umme maar op dat moment.. ........ kriebelt 't soms heel vrรถmd. Maar ja dat is 't risico van 't vak en 't hef ok nog wa wat.

Tot slot wil ik iederiene hele prettige feestdaag 'n toewensen. Veul plezier en et en drink nie teveulle want dan kuj heel beroerdwรถrd'n. Ok een prettige jaarwisseling gewenst en begun 'm goed, dat neje jaar. Luu, tot de volgende proat, goed goan en vรถlle wille ! ! Marchien.

2


~+• I'

f.\Oe111een Be1a,, 9~

DORPSHUIS DE HEUGTE

::

'"' ,!

'Ja

* WIJZIGING BESPREEKADRES * Vanaf 1 januari 2001 is het adres voor het bespreken van "De Heugte": Fam. Bulthuis Radewijkerweg 23a 7791 RJ Radewijk tel. 0523 - 216570

* DONATEURS BEDANKT * Alle donateurs die weer ieder jaar hun bijdrage geven voor de instandhouding van ons dorpshuis willen we bedanken, zonder de donaties is het niet mogelijk om het dorpshuis in Radewijk draaiende te houden voor alle activiteieten.

* PRETTIGE FEESTDAGEN * De beheerscommissie en het bestuur van de Heugte wil een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen. Tevens nodigen we u uit om een nieuwjaarsborrel te komen drinken op zaterdag 6 januari 2001 van 15.00 - 16.00 uur in de Heugte.

3


Dorkas De Dorkas werkgroep in Radewijk wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de bijdrage die u hebt gegeven aan onze oproep om mensen in Oost-Europa te helpen. Het was fijn dat iedereen weer spontaan meedeed. Bij de inzameling werden 20 pakketten bijeengebracht, ook de collectebus werd niet vergeten. De dames die voor Dorkas breien worden bij deze ook hartelijk bedankt. Werkgroep Dorkas Radewijk.

Nieuwe Roke-burgers Voor het eerste sinds lang mocht de RP weer melding ontvangen van een geboorte. Op 23 november 2000 werd RĂŠmi Jonathan geboren, zoon van Herman en Annetta Lamberink-Sterenberg. De tekst op het geboortekaartje is: Dit kleine leven is een schakel in het grote bestaan. Elk deel is balangrijk,

4


"De Klaverhof' Sinds sept.loet. wonen er nu 170 mensen op de AVO Radewijk de Klaverhof. De toenamen van het aantal mensen heeft niet tot een veranderde sfeer of problemen geleid. Met elkaar zorgen de bewoners voor een prettige leefsfeer, de verhoudingen tussen de beheerderfamilie, de bewoners, de COA-medewerkers en de vrijwilligers zijn goed. Naast zorgen voor het eigen huishouden zijn de belangrijkste aktiviteiten van de volwassen bewoners het volgen van Nederlandse les, deelname aan vrouwenactiviteiten zoals kleding maken, bakken en gespreksgroep, en verstrooiing in de kantine. Er zijn nu zo'n 53 kinderen van O t/m. 12 jaar die naar school gaan op het AZC in Slagharen en 31 jongeren die op de fiets naar de Nieuwe Veste in Hardenberg gaan. Dit fietsen levert wel commentaar op: Hollandse kinderen zijn het van jongs af aan gewend, wij niet!!. .. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders als zij hun kinderen met de buurtbus willen laten gaan, en daar dan ook voor betalen. De toename van het aantal bewoners heeft wel geleid tot een groter beroep op de buurtbus. Er zijn afspraken gemaakt met de chauffeurs, de beheerder van de Klaverhof rijdt te allen tijde achter de buurtbus aan met het eigen busje als een chauffeur hen daartoe oproept. Vanaf jan. 2001 zal de AVO (aanvullende opvang) deel uitmaken van een samenwerkingsverband met de AZC Slagharen, AZC Steenwijk, OC Ommen en de AVO's in Lemele en Paasloo. Dit verband heeft de naam cluster IJsselland Noord gekregen. Verder blijft het jammer dat bewoners niet mogen werken in de maatschappij, behalve dan seizoensarbeid gedurende 3 maanden. Enkele bewoners is fulltime actief als vrijwilliger in Hardenberg of op het eigen terrein. Een tiental jongeren zit op sportclubs in Hardenberg.

5


De kerken van Radewijk en Hardenberg steunen ons met Sinterklaas en Kerst. Een aantal van de bewoners bezoekt regelmatig de kerk, sommigen hebben al meegewerkt aan de dienst. Tevens is voor veel Mohammedaanse bewoners op 26 november de Ramadan begonnen: een maand van vasten overdag, bezinning en gebed. Dit eindigt op 26 of 27 december met de belangrijkste feestdag voor de Islam, het Suikerfeest. Na een dik jaar zeggen wij als beheerder, medewerkers en vrijwilligers van de AVO: dit is een goede plek om te wonen voor mensen, in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure. Dit mede dankzij de omgeving, Radewijk en Hardenberg. Wij vinden dat Radewijk de uitheemse bevolking op rustige wijze in haar midden heeft opgenomen. Er is sprake van een vreedzaam naast elkaar wonen zonder grote problemen: een plezierige constatering in een maand die daar voor staat.

Namens de AVO: Santosh

Te huur aangeboden: Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie:

J. Valk

Radewijkerweg 40 Tel : 0523 - 216308

6


Diverse meel mixen

Voor boeren, burgers en buitenlui

Alle soorten kunstmest

· · Alle soorten diervoeders

Gewasbeschennings middelen

Fa. Ter Voorde 0523 216285 Radewijk

Alle soorten mais- en graszaden en sportveld mengsels

~-,~

hatgevoott ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID ! tw.li

m

Verzekeringen Pensioenen ~ Sparen UDNIMt . v

V

Make~rdij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819

'


PLAA TSEL/JK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23 Tel: 216402

Bij dezen weer een berichtje van uw Plaatselijk Belang betreffende de lopende zaken waar we momenteel mee bezig zijn: In de najaarsleden vergadering van 7 november j.l. zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: Bij de vergadering waren ruim 50 leden aanwezig. Na de pauze waren er twee sprekers van het waterschap Velt en Vecht aanwezig. Voorzitter J. ter Voorde gaf aan dat mede door het Leefbaarheidsrapport verschillende onderwerpen al gerealiseerd zijn dank zij de vrijwilligers die hieraan deelnemen. Commissies en besturen die uit P.B. voortgekomen zijn en/of waarin afgevaardigden zijn vertegenwoordigd zijn: - Speeltuincommissie voor het Roker Tuuntien. - Jeugdwerkgroep voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. - Kleed en toilet accommodatie op het sportveld. - Commissie Klaverhof waarin de gem Hardenberg, vreemdelingen politie, beheerder van de Klaverhof, de buurt en P.B. deelnemen. - Sportcommissie met verschillende activiteiten. - ComitĂŠ 2000 voor het grote eeuw feest, is nu niet meer actief. - Buurtbuscommissie. - Stichting Algemeen Belang Radewijk ("de Heugte") Bij de rondvraag kwam aan de orde dat veel bermen en een aantal wegen nog erg slecht zijn. Ook werd er gevraagd naar afvalcontainers voor karton verpakking e.d. zoals in Gramsbergen het geval is. Verlichting en Verkeersveiligheid waaronder ook de toestand van wegen en bermen behoren worden voortdurend door P.B. bestuur besproken. Er is hiervoor een plan opgesteld en deze wordt momenteel bij de Gemeente uitgewerkt (zie hiernaast). In sommige gevallen kan het bestuur direct wijkambtenaar Johan Lenters benaderen en kan het probleem soms snel verholpen worden. Ondertussen hebben we een groenafvalcontainer gehad, hopelijk wordt dit volgend jaar herhaald. Door de Gemeente zijn wel een aantal bankjes toegezegd P.B. heeft hier een aantal plaatsen voor aangewezen waar de bankjes geplaatst kunnen worden. Ook is een lantaarnpaal met een zonnecollector als proef toegewezen aan de Pekeldijk. Zoals u wellicht al gezien heeft zijn de werkzaamheden op het sportveld voor een nieuw kleed en toilet gebouw reeds begonnen. Op moment van schrijven zit de fundering in de grond en is er rondom alweer aangevuld. Na Sinterklaas beginnen we met de bouw bovengronds. Het hele gebouwtje wordt door vrijwilligers opgebouwd, het kan dus zijn dat u te zijner tijd een keer wordt gevraagd om te helpen. Ook hebben we van de gemeente de toezegging gekregen dat het veld geĂŤgaliseerd en opnieuw ingezaaid mag

7


worden. We hebben gezamenlijk besloten dat we dit in 2001 gaan doen direct na afloop van de activiteiten op het veld, zodat we begin 2002 een goede grasmat hebben. Zoals hiervoor al aangegeven heeft P.B. samen met de gemeente een nieuw project opgestart: "Werkgroep veiligheid en verlichting". Deze projectgroep kijkt niet alleen naar de verkeersveiligheid maar ook naar de sociale veiligheid in Radewijk. De volgende inventarisatie is gemaakt vanuit het leefbaarheidsrapport: • Beheersovereenkomst sportveld in relatie met kleed en toilet gebouw • Bewegwijzering • Onderhoudstoestand bermen • Duurzaam veilig (veilige kruizingen) • Buurtbus in relatie met 60 km/u gebieden en gladheidsbestrijding • Verlichting (straatzijde De Heugte) • Snelheid in relatie met wegcategoriseringsplan • Inbraakmogelijkheden c.q. preventie, koppelen met bijvoorbeeld rookmelders • Openbare verlichting Mocht u nog aanvullingen hebben dan horen wij die gaarne van u voor eind van dit jaar zodat ze in de werkgroep meegenomen kunnen worden. Gaarne doorgeven aan de secretaris van P.B. Klaas Reins, telefoon: 216402. Dit was het weer voor dit moment graag tot de volgende Roker Proat. Namens het bestuur Jan Meier en Klaas Reins

8


IJS

~

ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Dre Prlliiil~reliilhof Cafetaria

dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757

;:;:-- 111"""" ~

1

~

\9


·~ ... w • nV1s1e

Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

• • interieurvem,rgers

Het is ons vak er iets moois van te maken',:,

ALBERT VASSE

Bloemenboetiek .

fe1, : Q5.

"De Smidse"

'<,r'"Só,

%

De Groente- en Fruitspecialist

DAGEWKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

Gra

~s6 erg8

11

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems ~ ~ ~

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

~ ~

~

Multlmedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen ~ · Boekhoudprogramma's ~ Managementprogramma's t:tJEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

flTEL. 0524 - 561795. FAX 0524 - 561852


c.o

1/'_

,,

Fax 563180 / E-mail: obsdenvelde2@zonnet.nl

Je kunt nu al reserveren VJ. 0524-562016 of 562174

1Jen.ast

,,,,,.

VRIJDAGAVOND 11 MEI

met o.a. op

11 en12mei

VELORA 'S "BUURTFEEST 2001 ''


1

computersystemen o* netwerken o* hard- en software o* randapparatuur o• inruilmogelijkheden o* internet sites ontwerpen en onderhouden

eyC111

satellietapparatuur

Lindeldijk 3

o• digitaal

Radewijk

o* vaste en draaibare systemen

Tel 0523 - 21 64 51 Fax 0523 - 216400

- - - - - - - - - - ~ - - - = E m : . : . : a i l beycom@planet.nl

reklamestudio

VISSER

Ontwerpen van:

logo's huisstijlen 6 advertenties 6. verpakkingen 6 autoreklame

6.

,0.

tevens:

6. 6.

reklamestudio

VISSER

autobelettering reklameborden Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523 - 21 63 20


Nieuws van de Sportcommissie. Hallo beste mensen uit Roke en omtrek, Het tumultueuze jaar 2000 zit er al bijna weer op en alle RokerSport-Evenementen zijn al weer achter de rug. En doordat ondergetekende door zijn onoplettendheid heeft verzuimd om jullie tussentijds verslag te doen van die evenementen heeft hij nu het voordeel dat hij het verslag van de Sportcommissie in één keer kan schrijven voor de Rokerproat en dit schrijven kan dan ook tevens weer dienst doen als secretarieel verslag over dit Millennium -jaar. Eerst dan maar de minder sportieve activiteiten van de Sportcommissie in 2000 ? De vergaderingen bijvoorbeeld, ook dit jaar 5 stuks maar liefst (ja, ja het is een bijzonder zwaar leven als Sportcommissielid) nu dus met Ina en Ingrid in de plaats van Erna en Roelie. Uiteraard komen in die vergaderingen veel vaste onderwerpen voor zoals bijvoorbeeld de sportactiviteiten en in het afgelopen jaar met name het Comité Roke 2000 en alles wat daarbij hoorde en het sportveld met de geplande voorzieningen aldaar waar inmiddels al druk aan wordt gewerkt (misschien is het al wel klaar als u dit leest) en waaraan de Sportcommissie uiteraard ook haar (financiële) steentje heeft bijgedragen. Uiteraard diende er ook weer het één en ander aan feesten te worden geregeld, (tja bij zo'n zwaar vergaderprogramma moet je wel wat ontspanningsmogelijkheden zoeken nietwaar?). Zo hebben we als afscheid van Erna en Roelie weer een avond gekart in Nijverdal en mochten we ons binnen een week twee maal ontspannen bij zaal Mulder ; op 21 juli bij de bruiloft van Seine en Annelieke en op 25 juli bij het 25-jarig huwelijksjubileum van Gerrit en Henny. Dan was er , als overgang naar het sportieve gedeelte , nog een feest voor heel Roke namelijk het alom geprezen millenniumfeest waar iedereen naar ik aanneem enorm van heeft genoten.

10


KOZIJNEN

Boterdijk 4 Tel./ Fax: 0523-267780

RAMEN

DEUREN

7793 HD HOOGENWEG Autotel.• 06-52771407

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5514 3504 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 AN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


Ook namens de Sportcommissie nog een groot compliment aan het Comité Roke 2000 voor de prima organisatie, wij weten waar we zijn moeten als we eens een meerkamp willen organiseren ! Welke sportieve evenementen heeft de Sportcommissie dan dit jaar georganiseerd en hoe is dat allemaal verlopen? Wel, ik zet alles nog even voor jullie op een rijtje :

• 2 JUNI (gekostumeerd) voetbal op het sportveld. Prachtig ! ! ! Maar liefst 10 teams hadden we dit jaar, waaronder ook 2 Klaverhofteams en als we dit jaar als "voorproefje" kunnen beschouwen gaan we daar de komende jaren vast nog heel wat van zien! Maar wat kun je zo'n toernooi toch mooi opzetten met 2 poules (volgend jaar weer oké?), na flink wat spannende en leuke wedstrijden werd de finale zonder meer de kraker van de avond. De Klaverhof 1 tegen De Nieuwbouw bleek ook een terechte finale, want zelfs na verlenging was de stand nog gelijk en er kwam meer dan een volle strafschoppenserie aan te pas voordat De Nieuwbouw tot winnaar kon worden "gekroond". Verder was er natuurlijk weer de orginaliteits-prijs, ondanks dat het gekostumeerde niet meer verplicht is, en die is dit jaar naar het team van 'T Hokke gegaan.

• dorpenmeerkamp ? ? ? ? ?. Helaas, dus niet ! Er lijkt maar weinig animo meer voor dit evenement te zijn, want ondanks stukken in de krant bleek het niet mogelijk om teams te motiveren. We gaan bekijken of deze klassieker toch nog weer nieuw leven in is te blazen dus wellicht hoort u er nog weer wat van in de nabije toekomst. Zo niet, dan gaat deze leuke jaarlijkse gebeurtenis helaas als de bekende nachtkaars uit.

• 15 JULI straten-volleybal-toernooi op het sportveld ? ? Na de prachtige straten-meerkamp op 8 juli, waar het weer nog mee zat, was de hele Sportcommissie vol euforie :

11


Te koop :

BLOEMBOLLEN : verschillende soorten, TULPEN, NARCISSEN Rechtstreeks van de kweker uit Noord Holland, GOEDE KWALITEIT KERSTBOMEN met of zonder kluit. GROEN voor het maken van een boog. SIERMAIS en ZONNEBLOEMEN.

Te huur:

HUIFKAR, tevens verzorgen wij huifkartochten. STALLING voor paard/ pony, incl. gebruik buitenbak. CULVER.

Adres:

Tel: 0523 216265 Fam. Kelder Toeslagweg 5 7791 RS Radewijk

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur voor elektriciteit gas en waterleiding Lood-, zink- en dakwerken Centrale verwarming Huishoudelijke apparaten

ESSO T!\NKSTATION

~

:)UE-HET-ZELF CENTER

HET TANKSTATION IIET 24 UURS SERVICE MIDDELS DE BUITENPAAL EN OOK GESCHIKT VOOR ALLE CREDITCARDS

OOK BANK EN GIRO

Stationsstraat 11 7783 AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 34

TEL:0624-562301 J'AX:0524-562108


want door alle enthousiasme dat het feest heeft losgemaakt hadden we zomaar ineens 15 teams, jawel ! ! ! dat kan dus wel. Wel vielen er in de dagen erna nog 2 teams weer af en waren we bang voor de toestand van het veld maar toch hadden we een paar mooie velden opgezet en een mooi speelschema in elkaar gedraaid. Maar toen kwam dat hele slechte weer waardoor we helaas genoodzaakt waren om tot aflasting over te gaan. Spijtig, maar voor volgend jaar weten we hoeveel teams er kunnen komen ! (We weten jullie te vinden, reken daar maar op ! ) • 23 AUGUSTUS fietstocht. Gelukkig, 1999 blijkt een incident te zijn geweest. Dit jaar dus weer een mooi aantal deelnemers, in totaal een dikke 60 fietsers, en zo kennen we dat weer. Allen hartelijk bedankt voor het deelnemen aan deze leuke tocht. Zo kunnen we ook in de toekomst de fietstocht weer met plezier gaan organiseren.

20 OKTOBER bingo in De Heuqte. 47 Kinderen waren er op de kinderbingo en 54 volwassenen later op deze gezellige avond. De prijzen waren, naar wij hebben gehoord, weer goed voor elkaar maar met zo'n 60 mensen is De Heugte echt nog niet vol, dus blijven we streven naar wat meer deelnemers in de toekomst. •

• 15 NOVEMBER sjoelen in De Heuqte. Ook dit jaar weer alleen (ex)sjoelers en enkele Sport Commissie leden bij dit altijd toch gezellige Roker kampioenschap om de sjoelbak-trofee. Jammer toch dat u niet eens langs komt om te zien hoe leuk dit is ! En je hoeft echt niet goed te kunnen sjoelen om een gezellige avond te hebben hoor (vraag maar aan Sport Commissie lid Seine !). De lekkere vleesprijzen zijn dit jaar als volgt verdeeld: 1e Johan Kiewiet (die dus ook de wisseltrofee weer won) 2e Jan Otten 3e Seine Kiewiet en de poedelprijs was dus voor Seine Jonkhans.

12


meng_ voeder

We zijn net zo thuis • 1n de buurt-als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke contact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


Over de overige Sport Commissie-activiteiten: kindergym: huisvrouwengym: s;oelvereniging en badminton kan ik vrij kort zijn. Alles is voor zover bekend weer goed verlopen, ook de kindergym met een nieuwe leidster, dus alle reden voor de Sportcommissie om deze belangrijke activiteiten voort te zetten zoals ze gaan. De onderlinge competities bij de badminton en het sjoelen zijn ook weer gespeeld en de bekers hiervoor, die door De Heugte ter beschikking worden gesteld, zijn als volgt verdeeld :

Badminton: 1e Singels : 2e Dubbels: ie 2e s;oelen: Dames:

Heren:

1e 2e 3e 1e 2e 3e

Alie Reins Ina Grendelman Annie Veneman & Alie Reins Betsie Spijkers & Erna Hagedoorn

Dina Waterink Sina Otten Janna Huisjes Johan Kiewiet Jan Eggengoor Seine Kiewiet

1145 1122 1111 1253 1217 1201

punten (gemiddeld) punten punten punten punten punten

Als er voor deze activiteiten wensen zijn vanuit de leiding of de leden dan horen wij dat overigens graag want wij kunnen uiteraard niet alles precies beoordelen en bijhouden ! Zo dit was dan de Sportcommissie in het jaar 2000 in een notendop, wij wensen heel Roke en omstreken hele goede feestdagen toe en graag tot ziens in 2001. namens de sportcommissie Bert Schonewille.

13


voor de volgende opleidingen: - Modinette - Costumiere - Tailleuse - Coupeuse - Coupeuse-leidster - Handwerkontwerpster - Modiste - Lerares-coupeuse maar ook voor naailes, naai en verstelwerk Voor meer informatie: Hetty Borger 0524-561156

Ensaid Modevakscho0I "HETTY"

PLUSMARKT OOK UWSUPERMARKT,

-fl ~~-

- '1t,hi1l,Jiàil

Plusmarkt. Opgeteld de beste!

®

TOYOTA Garage Reinders v.o.f. Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


Biljartclub "de Heugte" Onze biljartclub is opgericht in 1995. Momenteel heeft de biljartclub zo'n 24 leden. Hiervan spelen er 14 mee in de bond in competitieverband. Ze spelen in C3, C4 en CS. De spelers uit C3 en C4 staan op dit moment bovenaan in de competitie. CS zit wat in de middenmoot. Op maandagavond worden er wedstrijden gespeeld en op donderdag ook, maar dan week op week af. Op dinsdag is er vrij biljarten voor recreanten. Hoe dan ook, het is altijd erg gezellig. Mochten er nog belangstellenden zijn om ook te gaan biljarten, kom dan gerust eens langs op de dinsdagavond in de heugte om een kijkje te nemen. Verder wenst de biljartclub "de Heugte" alle Radewijkers.

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

-~

~

'!r.,~~~ '

GRAMSBERGEN

SCffll,EDRJJF

Ol!Jiphe"'eek

uw Uètlrouüién waard Tè~0524 562215 l'.~_"t;,;i.,•.--•

Hoge ff olr6

- GramslJergen

14


A2rarisch loonbedrijf

PRENGER

TEL.: 0524 -561229

Den Velde H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij:

PRENGERS'S LOONBEDRIJF Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS Lindeldi_jk. 5 7791 RD Rade~i_jk.

Tel. : 0523 - 216238

!f: REnE /CHLEPPER TWEEWIELER/

~-~

~ ~

- VERKOOP FIETSEN - VERHUUR FIETSEN - VERKOOP ONDERDELEN - REPARATIE RACE- EN ATB SPECIALIST

Gazelle dealer

Meiboomplein 2 Gramsbergen Tel: 0524-562590


EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 0523-216212 Fax. 0523-216519


PROGRAMMA Datum

Wat

21 dec.

Kerstvierin

22 dec.

Kerstvierin

Waar

Hoe laat

Herv. Kerk

19:30 uur

2001 6 ·an.

Nieuw·aarsborrel

De Heu te

15:00 uur

15 ·an.

Passa e : Goudsmid

Herv. Kerk

19:45 uur

27 ·an.

Toneel "Zien dochter"

De Heu te

19:45 uur

9 feb.

Disco Roker Jeu d

De Heu te

20:30 uur

10 feb.

Toneel "Zien dochter"

De Heu te

19:45 uur

12 feb.

Geref. Kerk

19:45 uur

2 maart

De Heu te

20:30 uur

2 maart

Geref. Kerk

19:45 uur

12 maart

Herv. Kerk

19:45 uur

Feestelïke ouderavond OBS Den Velde

De Heu te

Disco Roker Jeu d

De Heu te

20:30 uur

Passa e : Brandwondenstichtin

Geref. kerk

19:45 uur

Schoolmarkt, OBS Den Velde 11, 12

mei

Velora Feest 11 mei : De Kast

Feesttent

Eerste dond. - zat. van de maand : Oud papier 't Kompas deponeren in de container. Ophalen Oud papier OBS Den Velde: 6 jan, 3 feb, 3 mrt, 7 apr, 5 mei. Chemokar voor het inleveren van klein chemisch afval : iedere 3e donderdag v/d maand bij Herv. kerk. De Roker Proat contact vrouw : Gini Reins. Radewijkerweg 25d, tel : 216518. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programma-overzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten. Kopij voor de volgende RP graag bij Gini inleveren vóór 1 maart 2001.