Page 1


VOORWOORD Hij is er weer. het eerste nummer van 1993. Rokerpraat is weer goed gevuld met binnengekomen copy, die allen weer goed op de hoogte zal brengen over wat er dit voorjaar in Radewijk te doen zal zijn. Verder willen wij nog een aantal dingen wat betreft Rokerproat zelf kwijt: * wij hebben er nieuwe sponsors bij, welkom we kunnen het gebruiken. * wij hebben een nieuwe drukker. de firma Gaasbeek uit Gramsbergen. * wanner er bij de bezorging van Rokerpraat per ongeluk een huis vergeten wordt, kunt u contact opnemen met ĂŠĂŠn van de redactieleden. Dan zal Rokerpraat alsnog bij u worden gebracht. Wat betreft de copy, huwelijkskaarten?

waar

blijven

geboorte-- en

Veel leesplezier. De redactie. 1


STICHTING ALGEMEEN BELANG RADEWIJK Het bestuur v/d stichting is van mening dat we de bewoners van Radewijk, met het volgende op de hoogte willen stellen. Het dorpshuis kampt met een ruimtegebrek. Er is behoefte aan een extra zaaltje met bergruimte. Onze gedachten gaan dan ook uit om achter aan het dorpshuis eventueel iets te bouwen, nl. achter aan het toneel vast. Dit zaaltje zal dan te bereiken zijn via de kleine vergaderzaal en natuurlijk ook vanaf de parkeerplaats. We hebben onze plannen ook met het bestuur van Plaatselijk Belang besproken. Omdat we de financiĂŤle middelen hier natuurlijk niet voor hebben, hebben we contact gezocht met de opbouwmedewerker van de gemeente, de heer W. Kooistra. Hij gaf ons het advies om een aantal fondsen aan te schrijven. Dit hebben we dan ook gedaan. We hebben ook de gemeente om een bijdrage gevraagd.. Deze aanvragen werden ondersteunt door een rapport, wat gemaakt is met samenwerking van W. Kooistra. Dit rapport heeft als titel: "Radewijk wil er bij blijven horen". Maar er zal ook veel vrijwilligerswerk verricht moeten worden. We hopen dat we net als in het verleden weer op de bevolking van Radewijk kunnen rekenen.

2


n~eng_

voeder

HARSEVDORT ~ r-...;1

[i;J ...:::,._

ASSURANTIEN MAKELAARDIJ

Rheezerweg 44 7771 TG Hardenberg Telefoon (05232) 6 14 90

Voor advles over:

* ALLE VERZEKERINGEN * AAN- EN VERKOOP WONINGEN ~Oud en vertrouwd *HYPOTHEKEN *TAXATIES (sinds 1905) *SPAREN * FINANCIERINGEN * PENSIOENEN

NVM MAKELAAR


Wormenkwekern 11

DE

HAARE~'

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST Stobbenha~rweg à - 7791 HE Radewijk Telefoon 05238-6332

Landbouw- en Loonbedrijf

R. RAMAKER Voor (bijna) alle loonwerkzaamheden zoals:

Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Telefoon 05238-6362

Zodebemesten, vernieuwd, werkbreedte 5.60 mtr., onderlinge alstand 22 cm. Kalkstroolen, droge kalk, waardoor zeer goede verdeliag·door de grond. Graszaadzaaien met zaaicombinatie.

Spullen van alle landbouwgewassen en grasland. Komplete verzorging van aardappel- en malsgewas van zaaien/poten 1/m oogsten. Tevens allerlei kraanwerk~aamheden.


Al:::: we kijken wat we in de achter ons liggende jaren allemaal gerealiseerd hebben als Radewijkers. dan moet dit er nog wel bij kunnen. We hopen als bestuur dat we u nu op de hoogte hebben gesteld over het gebeuren rond het dorpshuis. Met vr. gr. Stichting Alg. Belang Radewijk secr. H. Reefman

DE HEUGTE

BAZAR

BAZAR

Het bestuur van de stichting organiseert op 16 en 17 april een bazar in het dorpshuis. Deze bazar zal gehouden worden voor de eventuele uitbreiding van het dorpshuis. Naast de bekende Raad en Doe spelen is er natuurlijk het over bekende Rad van avontuur. Hierbij zijn prachtige prijzen te winnen. De bazar is vrijdagavond van 20.00 uur tot 23.00 uur. Zaterdagmiddag is er van 14.00 tot 16.00 uur en speciale kinderbazar. Natuurlijk ZIJn de volwassenen ook van harte welkom. Zaterdagavond is dan de laatste avond. we beginnen weer om 20.00 uur. We hopen dan om 23.00 uur de bazar af te sluiten. en zullen dan na aansluitend de priJswinnaars van de Craadlspelen bekend maken. Dus KOMT ALLEN. Het bestuur.

3


Begrafenisver "De Laatste Eer" Radewijk en omstreken. Opgericht 12 mei 1947 De hulp en diensten die de vereniging aan haar leden en hum gezinnen bij een overlijden verleent bestaan uit het vergoeden van de kosten voor: a: Het verzorgen van afleggen en kisten door Vasse b: Het overbrengen v/d overledene van woon- of ziekenhuis in Nederland naar de aula. c: Eveneens de overbrenging met een rouwauto naar kerk of zaal voor en te houden rouwdienst. d: Verzorging(leiding) op de dag van de begrafenis door Vasse. e: Rouwauto en 2 volgauto's bij de begrafenis. f: Voor zover daarvoor aanvullend verzekerd, het recht op 4 dragers. g: Bij een begrafenis of crematie buiten het werkgebied der vereniging, zijn de meerdere kosten boven de gemiddelde door de vereniging te vergoeden kosten van een begrafenis, voor rekening van de familie. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt momenteel per jaar: f 40,00 voor een gezin, incl kinderen tot 21 jaar, verzekerd met recht op 4 dragers. f 30,00 voor een gezin, incl kinderen tot 21 jaar, verzekerd zonder dragers. 4


I-

HUISJES

- - sportprij zen--

.___.___._-r-'

*BEKERS

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loczen Telefoon 05246 - 2537

* ROZETIEN *WANDBORDEN *TROFEEテ起 *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

provinciale weg Hardenberg-Gramsbergen


Voor a.l boodschappen klein~ moet

u.w g r o o t en u. bi~ de

CIRKEL winkel

:zi~n

Ridderman Radewijkerweg 10 Radewijk

RADEWIJK: TEL. 05238 - 6133 路

1

1

tel. 05238-6228


J 20.00 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar. verzekerd met recht op 4 dragers. J 15.00 voor alleenstaanden vanaf 21 jaar, verzekerd zonder recht op dragers.

Meeverzekerd zijn de ongehuwde. aldan niet inwonende. kinderen en pleegkinderen tot de leeftijd van 21 jaar. Inlichtingen zijn te bevragen bij de bestuursleden: Voorz. G.J. v/d Veen te 1. Secr. G.J. Kamphuis te 1. Penn. E. Hutten tel. Alg. adj. D.J. Reefman tel. Best.lid. D. Hagedoorn- Timmer tel.

6264 6291 6487 6301 6387

Koninginoefeest 30 - 4 De kinderen worden om 9.15 uur op sportveld verwacht. Niet alleen de kinderen. maar ook u geachte lezers. om er gezamenlijk een mooi koninginnafeest van te maken. want de feestcommissie heeft dit jaar de boerenkapel uit Bruchterveld uitgenodigd om te spelen. en om diverse spelletjes te begeleiden met muziek. Dus tot 30 april om 9.15 uur op het sportveld. De commissie. 5

I;'

fl

Il

ll


ORANJE BINGO Op 30 april organiseert "De Heugte" een Oranje bingo. Hierbij zijn weer prachtige priJzen te winnen. Het klapstuk is natuurlijk weer de Super bingo. We hopen dat we u 's avonds op koninginnedag in het dorpshuis kunnen begroeten. De aanvang is 20.00 uur. Het bestuur.

In Radewijk viel een prijs! Door bij de Cirkelwinkel Runhaar in Radewijk een rebus op te lossen en op te sturen, kreeg Mevr. T. v/d Veen - Pas van de Radewijkerweg een prijs. Deze prijs, een cheque van f 400,= te besteden bij één van de Postiljon Hotels in Nederland. Lekker een weekend weg met haar man! Ook één van de redactieleden van Rokerproat was 18 januari 1993 aanwezig bij de Cirkelwinkel waar de prijs werd uitgereikt. Mevr. v/d Veen van harte gefelici,teerd met deze prijs namens Rokerproat! Misschien krijgen we t.z.t. wel een verslagje van Mevr. v/d Veen hoe en waar dit weekend was. Roelie Hutten.

6


EGGENGOOR 3'~ AANNEMINGSBEDRIJF .. GROND. , 'WATERen WEGENBOUW

av路

Gespecialiseerd in: diepploegen -路woelen路- (zware) egalisaties slolen graven en opschonen - dammen aanbrengen - plaatsen ~ronbernalingen aanleg ldinkerwegen/errverharding beschoeiingen - plaatsen 'van afrasteringen plaatsen kunstwerl<enlstuwen/overlalen enz.

Aadewijl~erweg

路13a

7791 RJ Radewijl~ Tel. 05238 - 6 212


WATERFLORA ADA HOFMAN EDUCATIEVE VIJVERMODELTUIN

* * *

*

25 t u i n e n met 45 vi~vers 3 g r o t e natuurvi~vers Daktuin met vi~ver Voorlichtingsvideofilm

Openingstijden: 1 April tot 1 november, dinsdag tot en met zondag van 10.00- 17.00 uur. Op feestdagen ook op maandag geopend. Entree f 10,-. p.p., groepen vanaf 30 pers. f 8,-. p.p., mits schriftelijk aangemeld. Minimum leeftijd 12 jaar. Fotograferen e.d. is niet toegestaan. Honden worden niet toegelaten. Er is een koffieshop aanwezig.

Camping Wagenwiel

Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3 7778 HG Loozen Gemeente Gramsbergen Tel. 05246 - 2448

,.. -"''"'"'"

l~~

("~AIIPfiiPlAATS

Radewijk Bank: Rabo Hardenberg rek.nr. 3849.77.286

Eig.: A. ter Braake

Rad-IJketWeg 47, 7791 RK RADEWIJK Tel.: 05238 - (6)310

95 jaarplaatsen

45 toerplaatsen

bungalow verhuur

stacaravan verhuur

overnachtingen per dag

restaurant

snackbar

afhaal•aaltljden

steengrillen

barbeque•s

feesten&partljen

veqr;aderingen

prijzen op afspraak vraag vrljbljvend naar de 110gelljkheden-


Radewijk. 1904. Het Radew1jker Volkslied. In een uithoek van ons landje. aan de grens van ' t Duitse rijk. (bis) L i g t een st i 1 en een z ö am p l ö at s je . (bi s ) 't 1s de buurtschap Ra.dewijk. (}')is) Schatten zijn er niet te vinden. ni ipend armoe ev,:;nmin. (bis) Maar eendrachtig samenwerken. (bis) met een opgeruimde zin. (bisl Maör al is ·het stil en eenzaa.m, op uw wei en bruine hei. (bis) Nochtans minden wij u teder. (bis) wij gevoelen ons hier vrij. (bis) Nimmer zullen wij u vergeten, uwe weide en uw heek. Cbis) W1j gaan Radewijk steeds roemen. (bis) boven elke hemelstreek. Cbisl

SNUFFELHOEKJE Wanneer u iets te koop hebt of vraagt wilt ruilen. of iets zoekt e.d .. kunt u dit plaötsen in ons "Snuffelhoekje". Hiervoor vragen wii f 2.50 vergoeding. Goedkope Pöaseieren? Ja. dat kan alleen bii G.Kamphuis. Scharreleieren al voor f5.00 oer 30 stuks. Graag verpakking meebrengen! Radewijkerweg 66 Tel. :05238 -· 6291 7


Aan de leden van Plaatselijk Belang Radewijk Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de ledenvergadering op: Maandag 5 april 1993 Plaats: Dorpshuis "De Heugte" Radewijkerweg 37 Radewijk. Aanvang: 20.00 uur Agenda: 1. Opening Door voorzitter. de heer G.J. v/d Veen. 2. Notulen Door notulist. de heer E. Hutten. 3. Financieelverslag Door penningm .. mevr J. Oldehinkel - Bril 4. Verslag kascommissie. 5. Verkiezing kascommissie. 6. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar zijn de heer G.J. v/d Veen en mevrouw J. Oldehinkel - Bril Het bestuur heeft als kandidaten gesteld voor de heer G.J. v/d Veen. de heer J.A. ter Voorde Radewijkerweg 12. en voor mevrouw Oldehinkel -Bril. Mevrouw I. KamphuisNijmeijer Radewijkerweg 66a. Eventueel kunnen 10 leden of meer tot 2 april 1993 tegenkandidaten indienen bij de secretaris.

10


HOUTBEWERKINGSBEDRI~~

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Boterdijk 4 - 7793 HO Hoogenweg Telefoon 05232 - 6 77 80

BIIL

WONINGIN81CHTIN

tapijten - meubelen - bedden gordijnen - zonwering Rondweg 25 HoJtheme tel. 05246 - 1245

Voorstraat 17 Gramsbergen tel. 05246 - 2425


ME N G V 0 E D E R S VAN

U.T.D.

TOPKWALITEIT VOOR AL UW VEE! . EN ••• DE PRIJS ZIT OOK NOG MEE. PROBEER OOK EEN PROEFVRACHT.

~VERKOOP:

.fJg,.a,.iseh t/3elang Stroave la Loozen Westeindigerdijk 6, 7778 HG LOOZEN Telefoon 05246-1427

I


7. Mededelingen en ingekomen stukken. 8. Rondvraag. 9. Pauze. Na de pauze zal mevrouw Mulder - Nijland een inleiding houden. 10.Sluiting. BEJAARDENGYM. Begin 1988 was Tineke Goverts nog onze leidster, maar moest geopereerd worden en heeft J. Roest dat van haar overgenomen. In 1988 ben ik zelf ook lid geworden en heb er nog nooit spijt van gehad, we hebben veel plezier met elkaar. Eén keer in de maand drinken we koffie met wat lekkers. want er is altijd wel één jarig geweest die trakteert. In mei 1990 zijn Dhr. en Mevr. Richterink 60 jaar getrouwd geweest, er zijn dan ook een paar naar de receptie geweest. In nov. 1990 was G. Lenters(onze voorzitter) 75 jaar en ZIJn we met z'n allen naar de receptie geweest, heel gezellig. Maar we hebben niet alleen mooie dingen, maar ook hele droevige, want in september 1990 is Mevr. Brill overleden, zij is niet erg lang ziek geweest, en in december 1990 is Mevr. Rigterink van ons heen gegaan. Dat zijn allemaal dingen waar je stil van word, maar gelukkig leven we allemaal met elkaar mee. niet alleen in blijde dagen, maar ook in donkere dagen, en zo hoort het ook. Tot een volgende keer.

11


Hallo sportvrienden. Op de ledenvergadering is er een nieuw bestuur gevormd en deze wil ik eerst ven aan u voorstellen. Voorzitter Henk Reefman tel.:6270 1e secretaris Betsie Spijkers 6243 2e secretaris Wilma Kiewiet 6511 penningmeester Elly Gort 6541 PRCadvertenties): Roelie Hutten 6487 PR(posters) 6339 Wim Grendelman bestuurslid RenĂŠ Kloosterman 6325 Hopelijk hebben we ook nu weer voor u wat leuks te bieden. schrijf in ieder geval alle data op uw kalender. Allereerst natuurlijk 30 april (koninginnedag) Alle schoolgaande kinderenCBasisschool) worden om 9.30 uur op het sportveld verwacht. Deze morgen wordt gezamenlijk door Plaatselijk Belang, de school en de sport georganiseerd.

Op 22 mei organiseert H.G.V. weer hun volleybaltoernooi op de Boshoek. Dit duurt vaak de hele dag(tot Âą 16.00 uur). Iedereen die belangstelling heeft om hieraan me~ te doen moet zich zo snel mogelijk opgeven bij Elly Gort. Op 5 juni is er weer het bekende dorpenmeerkamp, deze keer georganiseerd door de Hoogenweg. We gaan hier natuurlijk weer aan meedoen met 5 dames en 5 heren. Mensen die belangstelling hebben moeten zich voor 8 mei opgeven bij Elly Gort. Het wordt gehouden bij de manege De Hocgenweg en begint om 10.00 uur.

12


Loon- en Gro.ndverzetbedrijf

PRENGER H.H. LANDBOUWERS: Voor al uw loonwerkzaamheden in deze omgeving moet u zijn bij: PRENGERS'S LOONBEDRIJF Niet duur wel beter!

Beleefd aanbevolen

Den Velde TEL.: 05246 - 12路29

bouwbedrijf

tervoorde

Westeiodigerdijk 18 ~ 7791 RV RADEWIJK Tel. 05238- 6203 05232-61203

VOORAL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten


MAlS -:-- HOOI EN STRO

Fouragehandel

H.EGGENGOOR .RADEWIJK Mastdijk 2- 7791 RN Radewijk Telefoon 05238-6440

Meijerll / < :.:•·•• ::::\>;::.:::::<•; ::~:::::;

_· •. _· _:.· -. · .· :.·_.•:.• •. .· .• . .•.·.•-.:_. ·.:_·._•.-_·

tevens dondardag

101 21.00 uur

Zaterdag magazijn open van 08.30·12.00 uur

HBaorudwemnbeater9ria81e·~'. y

I

Bruchterweg 103 l 7772 BK Kardenberg Telefoon 05232-62022

Fax

05232-64834


Op 25 juni ons bekende gekostumeerde voetbaltoernooi. Graag opgeven voor 18 juni bij Henk. Wim of RenĂŠ. Een team bestaat uit 5 personen en het inleggeld is J 10.00 per team. Op 24 juli houden we het stratenvolleybaltoernooi(overdag dus). We hopen dat de opkomst net zo groot is als vorige jaren. Het begint om 10.30 uur. dus problemen met het licht krijgen we in elk geval niet. Opgeven voor 15 juli bij Elly Gort. Het inleggeld is J 15.00 per team. Voor de kleine kinderen zijn er speelartikelen aanwezig en ze kunnen zich laten schminken. Voor de wat grotere kinderen zal er een apart volleybalveld gemaakt worden waar ze mogen spelen, er is tevens gelegenheid voor hun om te voetballen. 's Avonds om 20.30 uur begint de playbackshow. Jong en oud mag meedoen, graag opgeven bij Elly Gort. Entree(ook voor deelnemers) J 2.50. Op 25 augustus is er weer de bekende fietstocht. Start tussen 19.00 uur en 19.30 uur bij de Heugte. Volwassenen f 2.50 kinderen (met fiets) J 1.00 Op 1 oktober van 19.00 - 20.00 uur Kinderbingo Grote bingo vanaf 20.30 uur. Op 5 november gaan we voor het eerst een grote sjoelavond organiseren. We iullen dan zien wie de beste sjoeler van Radewijk is. In de volgende Rokerproat volgt hier nog nader bericht over. Hopelijk tot ziens op bij de sportaktiviteiten. Namens het sportbestuur. Elly Gort. 13


Verslag contactavond voor nieuwe inwoners 14 januari 1993 De voorzitter heette de nieuwe inwoners van Radewijk hartelijk welkom en stelde het bestuur van Plaatselijk Belang aan hen voor. De voorzitter opende om 20.15 uur de vergadering. Aan de nieuwe inwoners werd verteld hoe het bestuur van Plaatselijk Belang is ontstaan. enkelvoudige kandidaatstelling: start Plaatselijk Belang net na de oorlog; het grootste punt was telefoon; in 1959 kwam er waterleiding en werden er wegen verhard. een groot volksfeest werd hiervoor gehouden: in de jaren '60 werden de landbouwbedrijven groter. waardoor de kleinere stopten. De boerenwoningen werden dan meestal duur verkocht. wat eigenlijk een ontvolking voor Radewijk betekende. Het rapport "Radewijk hoort erbij" . Enkele punten die daaruit werden genoemd: de aanwezigheid van toen nog 2 scholen en 1 kleuterschool. houthandel. smid, 2 winkels en 2 aannemers. Wensen woningbouw en betere aansluitingen: de Westeindigerdijk en het viaduct kwamen. Door de voorzitter werd een brief voorgelezen. die in 1971 is gestuurd aan het college van de gemeente Hardenberg. Meer wensen: een dorpshuis. straatverlichting en ga zo maar door. Het dorpshuis wordt beheerd door en Stichting Algemeen Belang. ook in het bestuur van deze stichting heeft Pl. Belang 2 afgevaardigden. nl. mevr. D. Lenters - Koops en de heer G.J.Ramaker. 14


FRANCO WORTEL DOOR:

E.HUTIEN

westetndloentull.12 Radewijk Tel.: IJ5238.8487

Naast kalkstrooien ook voor : gieren, spuiten,ploegen en egaliseren, grasland inzaaien/doorzaaien, maiszaaien,kraanwerk/slotenmaaien,

Voor de voordeligste hypotheek ga je rechtstreeks naar de Rabobank.


Voor Boeren Burgers en Buitenlui Alle soorten ma1s- en graszaden, ook spart ve 1d - mengsels .~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoekenmeel

'tl'

Radewijk Alle soorten dierAlle soorten voeders kunstmest Ook honde- en katt Nu ook KAS en MAS brokjes_ los verkrijgbaar

Houthandel en Timmerbedrijf

WEERTS

L:indeld:i_jk 5 7791 RD Radew:i_jk Te 1 . : 05238-6238


Plaatselijk Belang organiseert per jaar 2 ledenvergaderingen en is lid van O.V.K.K. (Overijsselse Vereniging Kleine Kernen) Ook het organiseren van koninginnefesst en de 65+ reis boekt het bestuur veel succes. Bezittingen: het Pl. Belang is in het bezit van de Buurtbusgarage en om uit te lenen, banken, tafels, kopjes en schoteltjes. Na de pauze werd door Gert Jonkhans een serie prachtige dia's getoond van Radewijk. De voorzitter vertelde nog over "Rokerproat: en de buurtbus, deze rijdt 23 april 1993 al weer 10 jaar door Radewijk. Peer jaar gaan er gemiddeld 8500 passagiers mee. Tot slot werden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld om aan het bestuur vragen te stellen, hiervan werd, onder genot van een hapje en een drankje, veel gebruik gemaakt. Het Bestuur, Plaatselijk Belang Radewijk.

DANSEN

in

"de Heugte"

DANSEN

Bij voldoende belangstelling zal er een cursus gegeven worden in de volgende dansen en gedurende 8 avonden: Veleta Kruispolka Spaanse wals Sint Bernardwals Losse Polka Hiervoor moet men enigszins de Weense wals(walsen) kunnen. Bij doorgang starten we op dinsdag 27 april. Opgave voor 13 april. tel:6308 of 6407. 15


Vorig jaar is er in Radewijk een activiteitencoรถrdinator aangewezen. Dit werkt als volgt: een vereniging (kerk, school, enz) heeft een datum geplant, dan belt men eerst de coรถrdinator om te horen of er ook een andere activiteit op die datum is geplant, dit om te voorkomen dat er meerdere activiteiten op die datum vallen. Om de komende tijd alles goed te laten verlopen vragen we u alle activiteiten door te geven aan de coรถrdinator: Fam. Kamphuis Radewijkerweg 66a Tel. :05238- 6547

PltOGRAJIMA 26 maart 5 april Belang 19 april 30 april 10 mei 21 mei 5 juni 25 juni 24 juli 25 aug.

Toneeluitvoering Ledenvergadering Plaatselijk NCVB Herv. kerk Koninginnafeest op sportveld 's avonds Bingo in de Heugte NCVB Geref. kerk Slotavond clubs Dorpenmeerkamp (Hoogenweg) Gekostumeerd voetbal Stratenvolleybaltoernooi 's avonds Playbackshow Fietstocht

COPY VOOR DE VOLGENDE ROKERPROAT INLEVEREN VOOij 1 JUNI Redactieadres: Jan Kamphuis Radewijkerweg 66a 7791 RH Radewijk 16


Roker Proat 1993 J02 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk

Roker Proat 1993 J02 nr. 1  

Nieuwsblaadje Radewijk