Roker proat 1998 Jaargang 07 nr. 2

Page 1Juni 1998 7e jaargang nr. 2

Redactie - krabbels

Beste Rokenaren, Net voor de zomer ligt deze Roker Praat weer voor u met in dit nummer de volgende onderwerpen: Nieuws omtrent de speeltuin (opening 27 juni), informatie jeugdwerkgroep, spreuken, gezegden en uitdrukkingen en natuurlijk de vaste rubrieken, zoals de proatpenne, sportnieuws en plaatselijk belang. Nu officieel de "Commissie Radewijk 2000" is benoemd verzoeken wij u nogmaals om uw verhalen, geschiedenis, spreuken en gezegden, oude recepten, enz. te delen met de redactie. Langs deze weg bedanken wij het Plaatselijk Belang voor de bijdrage van fl.250,- om bij te springen in de kosten van onze Rokerproat. Wij wensen jullie ook nu weer veel leesplezier toe. (Kopij voor het volgende nummer graag inleveren vóór 1 September)

1


Sportnieuws! Hallo heel Rokc en omstreken. Helaas heeft er tussen de sportcommissie en de redaktie ,·an de Roker Proat een klein communicatic-stoornisjc plaatsgcrnndcn waardoor dit nieuws niet in de Roker Proat Ya11 maart terecht is gekomen. zoals de bedoeling was. Hierdoor bereikt dit nieuws u dus later dan geplant maar de sportcommissie ,.ou de sportcommissie niet 1.ijn als wc daar niet meteen de rnordclcn yan zouden gaan zoeken en dat hebben wc dus ook gedaan en ik heb ze maar geaccentueerd zodat u 1c ook ,uit zirn. Orvc eerste i·ergaderinge11 \'an 1998 1:ittcn er inmiddels op en dus hebben we 1111 al meer nie1111:'i dan toen ik het eerste stukie schreef. (rnordccl 1) Voordat wij o,er on1.e plannen beginnen willen wij : l : u eYcn rnorstcllcn aan ons nieuwe commissie-lid Gerben .\'piiker die de plaats ,·an \\'im Grendel man gaat innemen. Dus dan weet u dat als u Gerben ziet u niet hoen Ic schrikken of 1.0 • nee hij hoort er ,·anaf nu gewoon bij ! e11 u l,ee(I "" ko11i11gi111,edag lwm al in aktie /1.111111e11 zie11. (voordeel 2) 2 : ook langs de1.c weg ons commissie-lid Roe/ie . en Freddie uiteraard ook . nogmaals heel hartelijk feliciteren met de geboorte nm hun Keil}' ! 3 : en nu uiteraard ook ons commissie-lid René . en Trudie uiteraard ook. ook nopnaals cycn hartelük feliciteren met de geboorte van hun de:.e laat.\1e stond er eerst ook nog 1,it..1 in. (rnordcel 3)

Nina !

Dan is het nu tijd ,·oor de agenda en de pen om de Yolgcndc datums ah,1st of soms alsnog te rcscf\"crcn. * 20 JLJNI (dc1.c datum~ onder rnorbchoud 111111iet meer dus!) (rnordccl -J)

dorpc11111ccrkamp in Brucht. Dit jaar\\ illen wc echt rnor de prij1.en gaan en daar kunnen \\C best wat aanmoediging YOOr gebmiken. Komt II dus Yooral eens kijken om dit altijd ge1.elligc festijn nog wat extra op te luisteren !

2


meng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vän mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft. ook als het niet om bank.zaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


~- NiÏËTit~?··/1 Dit maalt van een lap stof een passend ltledingstult 11oor u. 'levens 11oor al uw verstelwerk. Dn het winterseizoen geef ilt ooit naailessen. 'Del 11oor meer informatie 'l-letty 1Jorger 0524-561156

OPGETELD DE BESTE 111111111

ALFRING De Oostennaat 60 Gramsbergen

(t.o. het NS-station)

Dr. A. Schweitzerpleln 4 Hardenberg

®

TOYOTA

Garage Reinders v.o.f.

Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN


* 2<, .JlJN 1

gcÁ:c IS/ Il 1/lt'l' /"l {_l '<h'/ h< 1/_ <ljJ _/Jet

.\j}( 1/"{\

't·/J

Hopelijk werkt het weer dit jaar wel mee zodat we dit altijd komische gebemcn nu \\eer gewoon kunnen laten plaats\·inden. Dus "team-zoekers" Ict op de publikatie-bordcn en aangezien dit evenement er al g111111· :,it aan te komen hoeft II niet meer te denken "och dat kan nog wel' om het daarna te 1·err;ete11 maar k1111t II dirckt aan de slag om 1111• team op te ge1·e11. (H)Ordecl 5) * 11 JULI

s trotc11-w1/ lcrhal-toe nuwi__Q]Jhet _5JJcJrfvelcl. Hief\oor geldt onge\-cer het1dfde als \Oor het rnetballcn Leest u dus bovenstaande stukje nog maar een keer ! U heefi 1111 eclrter nog lt'e/ ll'at meer tiid om een team te :.oeken. (,oordeel (i)

* 19 AUGUSTUS .tler__swc/~Jor Jong en

011d

\Vaarrnor we uiteraard weer hopen op een goede opkomst en ons best 1.ulle11 doen om \\eer een mooie route uit te zetten ! * l<i OKTOBER

b_ingo in De He11gte. Altijd gezellig . mooie prijzen en iedereen is ,an harte welkom ! Heeft u nog meer redenen nodig om te komen ? Nee toch !

* 18 NOVEMBER

s/oclcn in De Hrngte. Ook dit jaar staat \Yeer het Roker-sjoel-kampioenschap op de agenda. Lijkt het u "cl wat om deze eef\·olle titel eens te bezitten? Begin dan maar ,ast te oefenen en ding mee\ oor die eer ! Wij nodigen u hierbij al\'ast ,an harte uit om al deze aktiYiteiten samen weer tot een suecesrnl sport-jaar te maken en hopen en rekenen op de medewerking van heel Roke ! namens de sportcommissie Bert Schonrn ille.

3


Speeltuin-nieuws In de vorige Roker Praat heeft iedereen kunnen lezen dat de speeltoin op zaterdag 27-6-'98 geopend zal worden. Langs deze weg willen we de lezers hierover verder informeren. De opening zal plaatsvinden op zaterdag 27-6-'98 om 10.00 uur. Hiervoor hebben we de wethouder mevrouw R. Ramaker uitgenodigd. Zij zal dus de officiĂŤle opening verrichten, in samenwerking met de winnaar van de prijsvraag Wie bedenkt een leuke naam voor onze speeltuin? Aan deze prijsvraag is door 16 kinderen uit Radewijk deelgenomen, namelijk: Inge Ridderman Edwin Oldehinkel Eelco Hutten Marco Oldehinkel

Martin Douw Susannah Meerlo Ivan Mepschen Rick Waterink

Jessica Snoeijink Arjen Oldehinkel Eliza Altena Marissa Waterink

Mark Douw Rik Ridderman Marlou Altena Ron Waterink

Natuurlijk worden deze kinderen bij de opening verwacht. De winnaar mag namelijk een leuke prijs in ontvangst nemen. Maar ook de andere inzenders gaan niet helemaal met lege handen naar huis. Vanzelfsprekend worden ook alle kinderen en volwassenen uit Radewijk uitgenodigd om bij deze opening aanwezig te zijn. Om het een en ander een feestelijk karakter te geven, wordt er voor de kinderen nog een aardigheidje georganiseerd. En alle aanwezigen worden getrakteerd op koffie of frisdrank! Aangezien het hele gebeuren met betrekking tot de speeltuin heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van het Plaatselijk Belang zullen ook een aantal bestuursleden van het PB aanwezig Zijn.

Namens de Speeltuincommissie, Albert Oldehinkel 4


ml

~

·" 'l!IJ'lf//1/

'4 'J'/Jtlf//K'I r Il,

Rotcrdijk 4 Tel / Fax 0523 ?G7780

·t i :?/: .,.:;; j-,j • - ..,

·h

li r+:1 HH

-

77\l:l 111 l 11(~0( ,!.N\Vi

l·;

Autotd. Oli S:J771,~0/

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


~ ,

___ __________________________ ,,

Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor:

* Gezellig zitten aan de bar

* Koffietafels * Koude en warme buffetten * Partijtjes * Kinderfeestjes

* Tussenstop tijdens een fietstocht

* Pannenkoeken en Snacks * Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras

* Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens

Fam.E.Hutten

Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatiebedrijf

Firma

H:J. RE:INDE:RS Erkend installateur t'oor elektriciteit gas en 1eaterleidi11g Lood-, zink- en dak1t·erhe11 Centrale 1•er1t·armi11g lluislwudelijhe apparaten

Stationsstraat 11 778:J AR Gramsbergen Tel.: (0524) 56 12 3'1

Nieuwteuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat:

Klaas Reins Noord Oosterweg 23 TEL:216402

In de laatste bestuursvergadering van het Plaatselijk Belang zijn weer diverse onderwerpen aan de orde geweest. We hadden een overvolle agenda en de gedachte van te voren was, dat zal wel weer een latertje worden. Dat werd het dan ook. Zo keken we terug op het Koninginnefeest 1998. Waren de spelletjes wel leuk.Uit de reactie van kinderen bleek dat dit wel het geval was. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Het kloep'm bleek een groot succes en voor herhaling vatbaar. Tijdens het kloep'm werd er een geldinzameling gehouden voor het ouderenprojekt op HaĂŻti. De opbrengst hiervan was f. 282, 15. Hiervoor namens Irene en Marjan Tieberink van het Leger des Heils, HARTELIJK BEDANKT. Hieronder volgt nog de uitslag van het kloep'm. Groep 4-8 jarigen: Roy Oldehinkel Groep 8-12 jarigen: Ron Meijerink Groep 12 jaar en ouder: Gert Jonkhans. De speeltuin wordt geopend op 27 juni a.s. Nadere informatie krijgt U in deze Rokerpraot van de commissie. De werkgroep jongeren is druk bezig met het opzetten van activiteiten voor deze doelgroep. Over de andere uitkomsten van het leefbaarheidsrapport hebben we de hulp nodig van het Gemeentebestuur, we wachten dus op bericht van de Gemeente. De reis voor 60plussers staat gepland op 15 september a.s. En krijgen we in Rake een daverend feest in het jaar 2000????? Er is een comitĂŠ samengesteld dat momenteel bezig is om de haalbaarheid van zo'n feest te onderzoeken. Hier hoort U t.z.t. meer van. Dit waren ongeveer de belangrijkste punten uit de vergadering van 19 mei j.l. Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Radewijk wens ik U een goede zomer toe. Roelie van Haaff-Horst.

5


Nieuwe Roke-burgers Er is deze keer slechts ĂŠĂŠn geboortekaartje bij de redactie binnengekomen : Op 17 februari is Roelina Kelly geboren, dochter van Freddie en Roelie Rijstenberg - v.d. Berg, Mastdijk 4 7791 RN Radewijk. De tekst op het geboortekaartje van Kelly is : Een klein nieuw leven, een heel groot wonder. Het klinkt zo gewoon, Maar voor ons zo heel bijzonder.

Snuffelaars

Te Koop: Prima paardenhooi, groot pak, kan in overleg bezorgd worden. g.o.h. Citroen AX, bj. 1989, APK 1998. Bellen met H. Huisjes, tel: 0523 - 216209

Te huur aangeboden : Biertapinstallatie (inclusief glazen).

Voor informatie :

J. Valk Radewijkerweg 40 Tel: 0523-216308

6


---~--~-------~·-- ..·-·---.. ~-----------------------------·--------·--Advies, levering en installatie van:

o* o* o* o* o*

:é.~'l

satellietapparatuur

computersystemen

~'\'l~G

o* digitaal en analoog ":,'?>,:;,'óo hard- en software o* vaste en draaibare systemen ~'v~~~ randapparatuur ~~~o~ inruilmogelijkheden ~"\\,.':,, verkoop gebruikte computers ~"\\,.~• -------~ verbouw van uw huidige computer .,~\V U heeft dan nodig v

o* computercursussen o* PC's met 3 Jaar on site garantie

[D

• digitale ontvanger • universele kop • toegangskaart(smartcard) • schotel

UIT VOORRAAD · LEVERBAAR

openingstijden: maandag t/m zaterdag van13.00 tot 18.00 uur dinsdag gesloten

f13eyCom Lindeldijk 3 Radewijk

Tel 0523 - 21 64 51

4' Ttt~TTt't'Tff'ftt't't'TTTl't'Tl'TTTl'fft'Tl'TTTttffttT~'f'Tff'f. ftttTttTT'TTTT'TTTT't'TTTTttTTT't''t'T'TttT'T"t"t"t"t"t"t"t"t't''t'tt

20 jaar TOPSLAGERIJ Doeco v.d. Graaf in Gramsbergen kwaliteit door ambachtelijkheid~, Het adres voor Gourmet en Barbeqeu partijen Voorstraat 6 - Gramsbergen tel. 05246 - 1352

f#

'·

·

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••U•"•••U•U••••U•••U•U••••••••••U• Redactie ROKER PROAT.

Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdijk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

De Roker Proat contact vrouw : Gini Reins. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in het programma-overzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

7


Spreuken, gezegden en uitdrukkingen Deze keer eens geen verhalen voor ons boekje "Radewijk 2000" , doch enkele spreuken en gezegden van in en om Rake. Onze dank gaat o.m. uit naar Jan Ramaker voor zijn stroom aan wijsheden, onwijsheden (onwieshed'n) en grappen, volgens zijn eigen zeggen : "Ik hoppe dai d'r wat an hebt, 't wad veur niks an'ebeune. As aide koe-ene bist, dan rapt'her de klauw'n. Knoffelige vingers (=Vingers gevoelloos door de koude). Twielicht ( = Schemering). As de zunne schient in't west's, dan wark'n de luien op zien best'n. Aj 'n peerd wilt vang'n, moej niet met 't halster tegen de kop slaan. Waar de grond het laagst is blijft het water staan. Het achtereind nan'n peerd en de veurkant van'n meid, daar mo'j oe veur waar'n. Goed jaar, zee de boer, 'k heb 'n hemd um't gat en'n zwien in't vat. Wie een ander drif, mot zelf ok loop'n. Echt'n riekdom pocht nich, echt'n aarmoe klaagt niet.

8


Bi'j 'n boer ku'j better de biebel wee dan't peerd, 't leste hef nooit gien rust. Mar achteraf kiek i'j de koe in de konte. De vrouw kan met' n schoet meer deur 'n veurdeure breng'n, dande boer met peerd en waag'n der de bandedeur. Als de koe met de kont in de regen gaat staan, dan wordt het die dag nog wel weer droog. Als de koe in de regen gaat grazen, dan blijft het regenen. Kiek oet de oog'n, zowel bie'j 't vrij'n als bi'j 't koop'n van'n peerd. Wie zijn onkruid een jaar laat staan, kan zeven jaar uit wieden gaan. Aan het aantal stalraampjes kun je zie hoe rijk de boer is. l'j majt 'n peerd niet muilkorv'n. Extra van Jan, op zijn verzoek niet geplaatst : As 'smorgns vrog de haan weer kraait, dan is er weer een kip .....

Oproep Ook dit is weer een bijdrage aan ons boekje "Radewijk 2000", we kunnen alles gebruiken : streek verhalen en geschiedenis, interessante mensen, spreuken en gezegden, streekrecepten, etc.

We nodigen een ieder die een interessant verhaal heeft uit om dit te delen met de rest van de bevolking. Leden van de redactie komen graag langs om uw verhaal op te tekenen, s.v.p. bellen met Herbert Lansink (tel. 216588) of Jaap Vergouwen (tel. 216456).

9


Stationsstraat 24 7783 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39

- - inrerie~rve':'rgm

w • nv1s1e

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Bloemenboetiek

re1, .

"De Smidse"

. Os<4-Só 1

Ü<b Gr0

De Groente- en Fruitspeclafist

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

'nsoerge/)

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

VechtDalSoft Computer Systems t> t> t>

Computersystemen Printers en Scanners Computeronderdelen

t>

Boekhoudprogramma's

t> t> t>

Multimedia, Modems Advies Onderhoud/Reparatie

Voor Veehouders die willen bezuinigen t>

Managementprogramma's

f!JEngbersweg 5 7785 JA ANEVELDE

'lilTEL. 0524 - 561795. FAX 0524 - 561852 14


Proatpenne

I I

(J

Beste Rake-burgers, Even voorstellen, de Fam. Kremer, bestaande uit Henk, Lidy en de kinderen Gijs en Bettine. Na 8 jaar in het centrum van Hardenberg te hebben gewoond, en eigenlijk de laatste jaren zoekende naar een woning in of om Radewijk, hebben we de sprong gewaagd en ons huis verkocht. Maar ja, huis weg, wat nu? ... Gelukkig konden we van de Fam. Ramaker aan de Hoogenweg vanaf september '97 tijdelijk een huis huren : we hadden in elk geval voor een jaar onderdak. Dat dit "tijdelijk" zo kort zou zijn hadden we niet verwacht, want al in oktober kregen we de kans om het huis van de Fam. Reint~ te kunnen kopen. In november werden we officieel eigenaar van ons nieuwe huis aan de Noord-Oosterweg 16. Onze familie was vooral blij met de koop: waren ze eindelijk van het gezeur over huizen af. Waarom Radewijk!? .... wou iedereen van ons weten: de rust, want Hardenberg wordt drukker en drukker en de natuur , een prima plek voor onze opgroeiende kinderen. Al wonen we hier nog maar een paar maand, het gaat ons goed. Een prachtige plek, leuke school, veel activiteiten, goed contact met de buren. Wat wil je nog meer. We geven de proatpenne door aan Chris en Charles, NoordOosterweg 18

11


reklamestudio

Ontwerpen van:

VISSER

!.),.

!:. t:,, l1

t:,,

logo's huisstijlen advertenties verpakkingen autoreklame tevens:

t:,, t:,,

reklamestudio

VISSER

autobelettering reklameborden Radewijkerweg 22 7791 RG Radewijk Tel. 0523 - 21 63 20

A'k mangsdaangs Roke Bin'n rie, de boerderi-j'n, en't vee doar zie. Dan denk ik : zo mรถs't eig'nlijk bliemm. Mar, Den Haag wil kot'n met de boer'nbedriemm. 'nBoer mut noodgedwung'n, wat aans : gien toekomst dus, in de boer'n"branch". (ln'n oorlog klaag'n gien mens over staank ..... men zag 't "et'n bi-j de boer" as van de "boomste "plaank") Mut'n boer dan now ok niet as daank een gold'n handdruk krieg'n ? Dat mag gezegd, dat wa .... , mar... , low mar zwieg'n ! Harmke de Ruiter.

12


Vcw1r-

tli1rir-nn ll11r qr>r H t111

Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-mengsels ~

Alle soor-len (bakkers)meel Ook pannekoeken. . , . meel

Fa.Te~~:\

0523-216285

Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID ! Verzekeringen fq ~ Pensioenen V~~ Sparen UDNM

m v

Make~aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 • Fax (0523) 267819


IJS

--.::::::

ijs-specialiteiten en snacks

J.Valk Radewijkerweg 40 tel.:0523-216308

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria ID1re

IPlrlliiil~teiiilhof - ~

dr. Schweitzerplein 3 7772 AA HARDENBERG tel. 0523 - 2'65757

.,,-. ,,1

~

~

i'0'»


Nieuws van de Jeugdwerkgroep Hallo Radewijkers, Naar aanleiding van het rapport De molen draait door hebben we besloten om iets voor de tieners op poten te zetten. Samen met iemand van de Stuw (Corien de Jong) en een aantal personen uit Radewijk (Henk Reefman, JanMeier, Elly Gort en Annet Ruytenburg) hebben we een enquĂŞteformulier rondgedeeld. Zo weten we wat de jeugd zoal leuk vindt en wie er mee willen helpen. Het is eigenljk bedoeld voor 12- tot 16-jarigen, maar hier gaan we ruim mee om. Natuurlijk mogen ook vrienden of vriendinnen van buiten Radewijk meedoen. Het is de bedoeling dat we gaan beginnen met een disco-avond en wel op 26 september. Aanvang: 19.30 uur in de Heugte. De muziek wordt verzorgd door de discotheek Europe. Eventuele volgende ideeĂŤn zijn een film of bijvoorbeeld een dropping. Tegen die tijd krijgen jullie nog wel een berichtje. Tot zaterdag 26 september!!

Groetjes van, Corien, Henk, Jan, Elly, Annet

13


toneelvereniging

né}?,okiJ Beste mens'n, 'T ofge1open seizoen hel.Jl.Je wej 't toneelstuk Arend zien wicht op de planken bracht. Ik bin is eem in de archieven deuken urn te kieken wat vmj tien jaar geleden uutevretten hebt. Het bleek dat de groote vroage toen was: Wie zal 't wurd'n. tlier kuj lees'n 1~at ze in 1988 in de kranle schreem'n.

• Een scène uit de succesvol verlopen première-opvoering van de roneelvereniging Aoke

.-.

~ 1A


bouwbedrijf

ter voorde Westeindigerdijk 18 ~ 7791 RV

RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW: Nieuw- e11 i•erbo11w W.A. 111estke!Jers

B011wmateria!en Carboli11c11m-produ kte11

Sportprijzen Bert Hulsjes • Industrieterrein "De Nieuwe Haven" Handelsstraat 60b - 7772 TR Hardenberg Tel. (0523) 27 24 77 Fax: (0523) 27 24 78 Mobiel: 06-54347371

BEKERS · MEDAILLES · WANDBORDEN · ROZETTEN · TROFEEtN · VANEN ERELINTEN · RELATIEGESCHENKEN • GLASGRAYURE · BORDUUREMBLEMEN

Hoge Kwaliteit & Scherpe Prijzen Overtuig U en Uw vereniging en kom vrijblijvend kijken in onze nieuwe showroom op het industrieterrein "De Nieuwe Haven"

Vergouwen Bedrijfspublicaties Hanekampsdijk 2 7791 RM Radewijk Telefoon : 0523 - 216456


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Botattiscl1c VijvcrtMitt At,a Hofmatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. GramsberG"n • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers• Daktuin van 600 m2 • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 • 1/11, di. t/m zo.van 10.00 - 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten. Entreefl 12.50 p.p., groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL.(0524)561615 MA./ VR. 8.00. 19.00 UUR ZA. 9.00 · 17.00 UUR


l(ustelijk vennaak 'lVie zal 't wo Pde½' 1

P1·i111a p1~e111iè1·e

Roker toneel RADEWUK - Kostelijke humor en kolderieke scènes, gevat In een prachti,re entoura,:-e van dolenthousiast pu• bliek. Dat waren de elementen die de première-voorstelling van toneelvereniging Roke, met het blljs~l 'Wie zal 't worden', tot een prllllJI geslaagde uitvoering maakten. De ovatie aan het eind van de avond onderstreepte de waarderinr van de uitver•

kochte zaal van het plaat.'lelljke dorpshub De Heu(te. Een net van Lntr1ges ontspon zich rond hoofdpersoon Albert Boennan Ln een prachtige rol van OerriWan Snoeylnk. Op ~eheel eigen wijze vertolkte de Radewtjker toneelverenl~tng dit toneelspel waarin diverse scènes duidelijk herkenbaar waren voor het publiek.· Vooral met de sullll{e entree a.i., de oudste zoon Albert wist 0€rrtt Relns vanaf het begln de lachers In het publiek op zijn hand te krijgen. Ook Henri Snoeylnk Ln zijn vertolking van buurman Bart kree~ met zijn grappen en grollen het publiek ln zijn greep. Zeker het optreden van Eg Brlll mag niet onvernoemd blijven. HIJ speelde de rol van Jan Tleks de vertegenwoordiger. Een vertolking die aanvankelijk gespeeld zou worden door O.J. Ramaker maar die door famllle-omstandlgheden niet mee kon doen. De overige rolbezetting was: Vrouw Boennan - Roelle van Haalî, Klaas Boerman · Herman Spijkers, Alle Boerman - Herme Ekkelenkamp, buun•rouw Snip · Arulle Kelder, buurmeisje Margie · Wilma Heins, stadse vriendin Halma - Marijke Hagg. Het geheel stond onder leldlng van regisseur H. Hulsjes die zich na afloop bijzonder content toonde over het spel van ·7.ijn' cast. Zowel het decor, grime- en soumeurswerk werd door eigen leden verzorinl.

Luu een prettige vakaansie, 15

Margien


Hallo Radewijkers. Graag willen wij ons even aan u voorstellen. Sinds 14 december 1996 zijn wij aan de Radewijkerweg 22 komen wonen. Waarom? Na 22 jaar prettig in Heemse te hebben gewoond, zochten wij toch de rust en gezelligheid van het platteland. Dat hebben wij hier dus gevonden. Wie zijn wij? Aan het hoofd van onze clan staat moeder Ria Visser. Om haar draait het hele gezin. Zij is verzot op de tuin, dus als u haar niet in huis aantreft, doet u er verstandig aan de tuin door te wandelen en u zult haar vinden. Dan komt Teije Visser, die werkzaam is als tekenleraar aan het Greijdanus College te Hardenberg. Daarnaast heeft hij een reklamestudio aan huis waar hij samen met zijn oudste zoon Arjan de scepter zwaait. Deze zoon werkt bij een groot reklamebedrijf in Dedemsvaart. De tweede zoon is Jan Oebele, werkzaam op de zeefdrukkerij van een bedrijf in Hardenberg. De derde in de rij is een dochter, Karianne, die u hier vast niet vaak heeft gezien want zij woont in Zwolle en is verpleegkundige in Zwolle in de Weezenlanden. De vierde en tevens laatste is weer een zoon, Bert. Als hij het examen goed heeft gedaan, zal hij het komende schooljaar verder gaan met zijn studie voor werktuigbouwkunde. Hoe het ons hier nu bevalt? Wel, na anderhalf jaar wonen in deze contreien kunnen wij zeggen dat het ons erg goed bevalt. Wij zijn vanaf het begin door buren en omwonenden prettig binnengehaald en op ons gemak gestel. Wij hebben inmiddels al "buren aangenomen". Wij hopen hier nog vele jaren met plezier te wonen en als u zin hebt, wipt u maar even binnen. Fam. Visser

RECEPT VOOR ARRET JESCAKE

Benodigdheden: 2 eieren, 200 g. witte basterdsuiker, 50 g. cacaopoeder, 150 g. zachte boter, 20 tot 25 kokos biscuitjes en poedersuiker om te bestrooien. Doe de eieren in een kom, zeef er de basterdsuiker en het cacaopoeder over en klop het met de mixer of met een garde tot een licht en luchtig mengsel. Klop er de in blokjes verdeelde zachte boter door en blijf kloppen tot het een gladde crème is. Leg 5 van de koekjes met de brede kant tegen elkaar op een snijplank en bestrijk ze met een laagje van de chocoladecrème. Leg er een laag koekjes op en herhaal deze procedure tot de koekjes op zijn. Bestrijk de koude cake rondom met de resterende chocoladecrème. Laat de cake in de koelkast opstijven. Maak met een vork een slingerpatroon in de crème en bestrooi de cake met poedersuiker. Snijd met een in heet water gedompeld kartelmes de cake in plakken.

1h
PROGRAMMA Datum

Wat

Waar

26 Juni

Gekostumeerd Voetbal

Sportveld

27 Juni

Opening speeltuin

Speeltuin

3 Juli

Bierfeest bij Rigterink, Oltmansdijk

Tent

11 Juli

Stratenvoetbaltoernooi Sport

Sportveld

19 Aug

Fietstocht Sport

12 Sept

Rommelmarkt "t Kompas

15 Sept

60-plus reis

15 Sept

Startavond NCVB : Zending

Hoe laat 10:00 uur

Schoolplein

10:00 uur

Herv K. Lutten

19:45 uur

Disco "Jeugdwerkgroep"

De Heugte

19:30 uur 19:45 uur

vroeger en nu. 26 Sept 12 Oct

NCVB : Dhr. Kroes v/h Roessingh

Geref. kerk

16 Oct

Bingo Sport

De Heugte

9 Nov

NCVB : Dhr. Spek (RABO) : Euro

Herv. kerk

18 Nov.

Sjoelen Sport

De Heugte

19:45 uur

Eerste donderdag - zaterdag van de maand : Oud papier 't Kompas deponeren in de container. Ophalen Oud ~apier08S Den Velde : 4 Juli, 22 Aug, 26 Sept Ç_l,_~rri_okar voor inleveren Klein Chem. Afval : iedere 3e donderdag v/d maand bij de Herv. kerk

De Roker Proat contact vrouw: Gini Reins. Radewijkerweg 25d, tel: 216518. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programmaoverzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten.

Copy voor de volgende RP graag bij haar inleveren vóór 1 September.