Roker Proat 1997 J06 nr 2

Page 1

1

1 1997, se jaargang 2bouwbedrijf

ter voorde

Westeindigerdijk 18 • 7791 AV

RADEWIJK

Tel : 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW Sieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

-

1 1

-~J * BEKERS

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon : 0524-562537

* ROZETTEN

* WANDBORDEN *TROFEEËN *VANEN * EREUNTEN * MEDAILLES * RELATIEGESCHENKEN

WormenkwekerD Il

DE HAARE''

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST --~~ -----~·

Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewijk Telefoon : 0523-216332


H.J. TIMMERMAN HOOGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dotattiscl1c Vijvcrtl-fitt At,a Hofrnatt Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hcfman WesteindigerdiJk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbc1,:;"~ • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers • Daktuin van 500 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten Geopend 114-1/11, di t/m zo.van 10.00- 17 00 uur Ktndert>n tot 12 jaar worden niet toegelaten t:-:tre· f 1 1 2 a;o 1 p groepen reductie

AUTO PERFECT COEVORDERWEG 1

GRAMSBERGEN

• VERKOOP • ONDERHOUD, REPARATIE EN APK • VERHUUR EN LEASE

TEL. (0524) 561615 MA./ VR. 8.00 -19.00 UUR ZA. 9.00 -17.00 UUR


Beste Rokenaren, 6e Jaargang, nummer 2 Kijkt u, net als wij, uit naar een warme zomer? Om in de goede zomerstemming te komen hebben wij voor u een echt zomernummer van de ' Rokerpraot samengesteld. Leest u bijvoorbeeld de spannende smokkelverhalen, zoals vooral de oudsten onder ons dat nog hebben meegemaakt. Het is plaatselijke geschiedenis, die voortleeft in de vele verhalen die over het smokkelen nog steeds worden verteld en •.. aangevuld. Lees ook de proatpenne van Thea Altena-Eggengoor, die boeiend vertelt over haar wer~ als schoonmaakster op de basisschool 't Kompas. Over de kuierroute bericht ons het Plaatselijk Belang, die daarbij een oproep doet aan u, bewoners van Radewijk. Welk stuk voerde onze toneelvereniging op in 1987? Weet u het nog? Op pagina 5 en 6 een verslag uit die tijd. Uitgebreid sportnieuws op pagina 12 en 13 en een duidelijke mening namens de sportcommissie van Bert Schonewille. Een beetje meer sportenthousiasme, Rokenarenl Noteert u overgens de sportdatums alvast in uw agenda? En vooral: komt u onze sporters ook dit jaar weer aanmoedigen? Drie nieuwe Roke-burgers hebben ons verrijkt. Ivan, Bedelu, Daniek en Jetmer. Welkom kleine dorpsgenoten!! Straks moeten we het van jullie hebben! Nog veel meer is er te tezen in deze Rokerproat. Over de biljartclub, de buurtbus en de Heugte bijvoorbeeld. Mooie zomergedichten van Toon Hermans hebben we verzameld op pagina 16 . Lees deze gedichten eens en laat ze rustig tot u doordringen. Dan kan het alleen maar goed gaan deze zomert Nog een laatste bericht. De datums voor de festiviteiten in Roke moet u niet meer doorgeven aan Jan Kamphuis, maar aan Giny Reins (tel. 216518). Jan, hartelijk dank dat je dit zoveel jaren voor ons hebt gedaan! De redactie (Kopij voor hel volgende nummer graag Inleveren vóór 1 september)


Aan de bevolking van Radewijk De afgelopen jaren zijn er in de gemeenten Hardenberg, Gramsbergen, Avereest en Ommen diverse Regionale Ontwikkelings Plannen (ROP) uitgevoerd of worden nog uitgevoerd. Ook Radewijk maakt(e) gebruik van deze ROP-gelden. In 1995 is er een Kuierroute samengesteld door Wielen, Radewijk en Venebrugge. In 1996 is er een begin gemaakt met de speelvoorzieningen in de kern van Radewijk en tevens is er een leefbaarheidsonderzoek gedaan, beide zullen in de loop van 1997 voltooid worden. De werkgroep ROP is opnieuw bezig concrete projecten van de grond te krijgen. Het accent dient te liggen op welzijn en zorg, uitgangspunten zijn hierbij: - de plaatselijke bevolking kan projecten aandragen. - dit doen via de regionale kranten (de Toren van 14 mei). - via het bestuur van het plaatselijk belang. Het bestuur van het Plaatselijk Belang Radewijk vraagt U daarom vóór 21 juni 1997 plannen of ideeën aan te dragen zodat wij ze kunnen voordragen bij het ROP Noordoost Overijssel. Graag contact opnemen met G. Jonkhans (216512) of met K. Reins (tel. 216402). Met vriendelijke groet, Plaatselijk Belang Radewijk.

4JULI

Feest

BIG

Groot

PARTY Vrije Gift

volg de bonten

2


De Schoonmaakster Ik werk dit jaar alweer 10 jaar op onze basisschool 't Kompas hier in Radewijk als schoonmaakster. Elke dag direkt na schooltijd ga ik aan de slag. Ik werk zo'n 10 uur in de week. Elke dag worst alles gesopt, gezeemd, gezogen, geveegd en gedweild, 1 keer in de week worden de handdoeken en de schoonmaakdoeken uitgewassen. De ramen in de lokalen worden ongeveer 4 keer per jaar gedaan buiten en in de gang vaker (ĂŠĂŠn keer alle ramen wassen groot en klein, dat zijn er ongeveer 400 bij elkaar). De vloeren worden met kerst en de grote vakantie in de was gezet, de gang vaker i.v.m. de natte inloop. In dezelfde vakanties wordt de grote schoonmaak gedaan, alles wordt dan van boven naar beneden en van voor naar achter nog eens extra gedaan. Onze kinderen, Eliza, Marlou en Niels blijven, wanneer ik aan het werk ben gewoon in school om te spelen of om "de juffen en de meester te helpen". Als ik om wat voor reden dan ook mijn werk riiet kan doen neemt Geertje Bekker het van mij over. Het schoolplein vegen dat deed Gerardus, mijn man, altijd met de harde bezem, sinds afgelopen jaar helpt Tinus Nijeboer met de veegmachine, dat gaat een stuk sneller. Ik doe mijn werk nu 10 jaar met plezier en ik hoop het nog vele jaren te mogen doen. Thea Altena - Eggengoor.

De proatpenne wordt doorgegeven naar : Roelie Rijstenberg vid. Berg.

3


De buurtbus Het bestuur van de buurtbusvereniging heeft besloten met ingang van 1 augustus de buurtbusroute te bekorten, en wel met het gedeelte Noordoosterweg vanaf de kruising met de Westeindigerdijk bij de fam. Bulthuis en de Kooiweg tot bij de Aadewijkerweg. De. buurtbus rijdt nu Noordoosterweg tot de kruising met de Westeindigerdijk; vervolgens tot de kruising Westeindigerdijk Lindeldijk; hier rechtsaf tot aan de Aadewijkerweg, hier linksaf; vervolgens langs de bestaande route. Ook doet het bestuur een oproep aan de inwoners van Radewijk om zich beschikbaar te stellen als chauffeur op de buurtbus, in principe voor 2 uur per week, want er dreigt een tekort aan chauffeurs. U kunt zich opgeven bij ĂŠĂŠn van de bestuursleden. Wij rekenen op u!!!

De Heugte 'Het dorpshuis de Heugte heeft van nu af, wanneer u een verjaardag op partijtje in de Heugte houdt, de mogelijkheid om gebruik te maken van . . diverse spelen. Deze zijn onlangs aangeschaft. Ook is er de mogelijkheid om te klootschieten. Wanneer u met uw veren_,gmg of vrienden en kennissen eens een gezellig avondje wilt vieren, kunt u zich opgeven bij de familie Aeins, Aadewijkerweg 38, tel. 216407.

Naai en verstelatelier

HETTY Ik maak van een lap stof een passend kledingstuk voor u. Tevens oor al uw verstelwerk. Met ingang van septemb~r begin ik met het geven van naailessen. Bel voor meer informatie 'hetty Berger, tel. 0524 - 561156

4


to 11cclvcrenigiI1g

né}?,ok/J Beste mens'n, Aangezien 't toneelseizoen ten einde is en de vakaansie in zicht leek het mej wal een leuk idee urn is ccm terug in de ticd te kicken. Dit joar hebbe wej met 't toneelstuk "Klaos hef wat pruuft" op de planken staon. Ik bin in de archieven deuken en kwam tot de ontdekking dat wej tienjoar geleden 't stuk "Woar een wil is" hebt speult.Hieronder kuj lezen wat d'r toen van in de krante stond:

Luu prettige vakaansie, goet goan en völle wille, Margicn 5

• Een moment uit het toneelspel 'Waar 'n wil is' dat door de toneelvereniging Rll.'16~~/t in het dorpshuis De Heugte werd gespeeld.


.

2.3-H-'8Î.

Fraai toneelspel door Radewijk: ·'Woar 'n wil is.? RADEWIJK - Met de opvoering van het bllJspel 'Woar 'n wll ls', heett de toneelvereniging uit Radew1jk laten zien, waarin een relaUef klein aantal mensen groot kan ZIJD. Er was sprake van bij· zonder fraai toneelspel van elk van de tien spelers/speelsters en het publiek waardeerde dit hogeliJk door luid en lang aanhoudend te applaudlseren aan het eind van de avond. · De grote zaal van het dorpshuia De Heugte In Radewijk was tot en met de allerlaatste plaats bezet toen de voorzitter van de· toneelvereniging, mevrouw Jna Roelofs, baar openingswoord sprak. Zij sprak van een hele klus om leder jaar opnieuw een goed toneelstuk. uit te zoeken. Dat de toneelvereniging met het ·blijspel 'Waor'nwills'vanachrljver Herman van der A een goede keus heeft gemaakt; werd duideilJk uit de verschWende, ultalul· tend positieve; react1es van de kant van het 11ubliek. Vooral de rol van.opa, op Intrigerende en uitmuntende wijze vertolkt door Herman Spijkers, werkte voortdurend op de lach· spieren van de aanwezigen. Ook het spel van Gerrit Relns tn zijn rol als molenaar Bertus Hll· brandts wekte men menigmaal de hilariteit bij het publiek. Dei.e Gerrtt Relns was een van de vier rueuwe leden van de Roker verentgmg. Ook Henry Bnoey1nk

(Albert) Henna Ekkelenkamp (Dlnal en Oerrtt.Jan Ramaker speelden voor het eerste bij dei.e · toneelvereniging. Ramak.er ver- · tolkte de rol van buurman Lucas. Een rol die aanvankeilJk toebedeeld was aan de heer Eg Bril die vanwege ziekte niet bij de première aanwezig kon zijn. Vla video-Opnamen die de avond tevoren tijdens de generale repeUtle gemaakt werden, kon htJ thuis de première echter toch meebeleven. Voor zijn vervanger Ramaker Is slechts een woord van lof op zijn plaats. Voor zijn vervanger Ramaker Is slechts · een woord van lof op zijn plaats. HU speelde de perfecte man d.1e onder de dulm zat bij zijn vrouw Oeessle. Een rol die al even subliem gespeeld werd door Roelle • van Ha.aft · Het bliJspel 'Woar 'n wil Is', ·•peelt zich a! tn en rond het molenaarsbedrU! van fam1lle Hilbrandts. Een toneelstulc waarin lntrtKel centraal staan, die Ult.

6

elndeilJk tot een onverwacht en verrassend einde gebracht wor. den. De leden van de toneelvereniging zijn maar liefst vier maanden met de voorbereidingen bezig geweest. De première was de kroon op het werk van~e ~lopen tijd. ': · Vrijdag 21 november vindt de · tweede voorstelling plaats. Opnieuw zal dan In het dorpshui.l De Heugte een opvoering plaat.. vinden. De rolverdeling besto)Jd naast de reeds genoemde namen uit Annie Kelder (J anna), J anny Herbers (Marchle), ~rrtt.Jan Bnoey1nk (Oeertl en Alle Relps (Rlka) Harm Hulsjes tekende : voor.de regie en MarUk.e Hag fun· geerde als souffleuse.


Advies, levering en lnstsllstle van:

~~G~-+-"

computersystemen

satellietapparatuur

o• hard- en software o• randapparatuur o• lnruDmogeffjkheden

o• dlgltaal en analoog ,:,,0 o• vaate en draaibare systemen ~t,.ft.!J ,(i;,"-~

o• verkoop gebruikte computers o• verbouw van uw huidige computer o• computercursu888n o• PC'• met 3 Jaar on •lte garanUe

--t..~-·-----. .,~~\',,'".

UhNltd1nnodlg: clglllle OIIMlngtl' •unlwrwfekop

V

0

0

IDegangllkalrt(lffllrlclrd) IChatel

UIT VOORRAAD LEVERR/IAR

openingstijden: mundlg 1/m zall!rdag van13.00 lot 18.DO uur dlnldlg getlolln

~eyCom Llndeldljk3 Radewijk

M 0523-2184 51

Redactie ROKER PROAT,

In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting: Ina Grendelman. Inge Hofsink Herbert Lansink. Giny Reins. Jaap Vergouwen

Radewijkerweg 28, Noordoosterweg 35a Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d, Hanekampsdljk 2

Tel.

216339. 216590. 216588. 216518. 216425

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Giny Reins sturen. Wilt U zo mogelijk copy aanleveren in een formaat zó dat het op het Roker Praat bladforrnaat past ?


Smokkelverhalen

Zoals reeds in ĂŠĂŠn van de vorige nummers van de Roker Praat aangekondigd, heeft de redactie het plan opgevat om in het kader va.n de eeuwwisseling een boekje met wetenswaardigheden en verhalen uit Roke te gaan maken. EĂŠn van de onderwerpen die, mede gezien de ligging van ons dorp, niet mag ontbreken is het smokkelen. De populariteit van smokkelverhalen is stijgende, zo is er onlangs een boekje verschenen ter bevordering van het "cultuurhistorisch toerisme" in onze streek. Op een leuke manier worden hierin twee fietsroutes in het gebied Hardenberg - Gramsbergen - Uelsen beschreven aan de hand van enige smokkelverhalen. Het smokkelen waar we ons tegenwoordig allemaal aan schuldig maken : het tanken van benzine over de grens waarbij we ook nog wel eens een flesje foezel mee willen nemen (kwade tongen beweren dat er sinds "Het Wagenwiel" heeft opgehouden te bestaan 's nachts ook minder druk is geworden op de pekelbrug) is een restant van het "echte" smokkelen bekend van vroeger tijden. Sinds in 1996 de grenzen zijn opengegaan is zelfs het smokkelgevoel dat iedereen had bij het passeren van de grens met "iets" in de auto tot het verleden gaan behoren. Volgens ingewijden is de periode van het "echte" smokkelen, waarbij met name mensen uit de lokale gemeenschappen betrokken waren, afgelopen in de jaren '20, daarna was het niet meer lonend. Natuurlijk zijn er ook sinds die tijd wel dingen, dieren en mensen (met name in W.O. Il en tegenwoordig de vluchtelingen van waar ook ter wereld) illegaal over de grens vervoerd, doch het spel-met-winstbejag tussen de lokale smokkelaar en de kommiezen is na de periode tussen de twee wereldoorlogen langzamerhand tot het verleden gaan behoren.

8


Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-mengse 1 s ~

Alle soorten (bakkers)meel Ook pannekoeken-

tl'

meel

Fa. Ter Voo~: \ 0523-216285 Alle soorten Rade~ijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkr 1 Jgbaa,brokjes

,~

~

ha.tge11oott ASSURANTIËN

& MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen Pensioenen Sparen

!@'.~

V~

m

UDNM ~

Makel_aardij o.g. Taxaties o.g. Financieringen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


....._C:3mpina J --==

-

DIVERSE SOORTEN IJS ZOALS ONDER ANDERE : ROOMS EKERS

~-.

~~­ ~1~~

.

. . ' ..

CONO 'S

-:·

JIVE

YOGHURTIJS

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS

ZONDER KLEURSTOé

Radewijkerweg 37 - Tel 0523 - 216497

* VERJAARDAGEN * FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523 - 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 - 216235

Cafetaria

IDJie

111lj1l . 111

IPJrllirn~tEifilhof ;;::--- 1,1-:::::. dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757

,~'~)


Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. 0523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en Kraanwerkzaamheden Fouragehandel

HOOI en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523 - 216440


r-¡--------------------Onze Camping biedt uitstekende mogelijkheden voor: i * * * * * * * *

Gezellig zitten aan de bar Koffietafels Koude en warme buffetten Partijtjes Kinderfeestjes Tussenstop tijdens een fietstocht Pannenkoeken en Snacks Grote zandbak voor de kleintjes bij het terras * Speeltuintje Heerlijk rustig gelegen waar het goed toeven is! Graag tot ziens Fam.E.Hutten Radewijkerweg 47 7791 RK Radewijk Tel.0523-216310

Installatiebedrijf

Firn1a

H:J. RE:INDE:RS Erhend installateur voor elehtriciteit gas en waterleiding Lood-, zinh- en dakwerken Centrale 11erwarmi11g lluislwudelijke apparaten

Stationsstraat. 11 778:l Al{ Grnmsl>Prgi'n Te 1. : (() G2 ,1 ) f'i G 12 :1 1

Nieuwleuzen Tel. 0529-481554 Gramsbergen Tel. 0524-562301


Hoofdmotieven voor het "echte" (oude, romantische) smokkelen zijn (waren) geld, de spanning en de produkten. De belangrijkste smokkelwaar bestond uit tabak, koffie, zout , jenever, boter, suiker, chocolade, varkens, koeien, paarden en klein ijzerwaar. Bekende smokkel routes in en bij Radewijk lopen over Vennebrugge, de Pekelbrug en via het Twistveld, de benaming van het Duitse grensgebied waarvan de grens parallel loopt aan de Noord-Oosterweg. N.B.: Het twistveld dankt zijn naam aan het gebied waar vroeger de Duitsers en Nederlanders elkaar betwisten over de rechten van turfwinning en beweiding. Op de plaats waar de Pekeldijk de Radewijkerbeek kruist, de "Peckelbrugge", werden vroeger veel zout (Pekel) en Duitse foezel gesmokkeld. Op deze artikelen zat in Nederland relatief veel accijns (Nederland had in de vorige eeuw geen eigen zoutindustrie), hetgeen het smokkelen ervan lonend maakte. Het smokkelen van foezel Ăźenever) gebeurde op een nogal speciale manier : in varkensblazen verpakt, zo'n 1O liter per blaas, werd het in Duitsland in de beek gelegd, de stroom zorgde voor het vervoer naar Nederland. Van de smokkelaars die gebruik maakten van de grens langs de Noord-Oosterweg is een verhaal bekend waarbij de smokkelwaar op een hond over de grens werd gebracht. Een Duitser kwam in dit geval met zijn hond naar Radewijk gelopen alwaar men het beest een rugzak omdeed met tabak, koffie en thee. De hond werd losgelaten en vond zelf de weg terug over de grens, zijn baas volgde enige tijd later. Boeren met land aan beide zijden van de grens konden relatief makkelijk smokkelen. Zij konden, verstopt onder hun landbouwprodukten of afval, enorme hoeveelheden smokkelwaar vervoeren.

9


- - inrerieurwrrorgen

w • nvisie ~ Marsman

1ïffl:Mn!r~

v.o.f.

S1a1ionsstraa1 24 AS Gtamst>ergen Tel1loon: (0524) 56 13 39 Telefax: (0524) 56 'Zl 00

ne.J

Het is ons vak er Iets moois van te maken

ALBERT VASSE

re1, :

as.

Bloemenboetiek

"De Smidse"

~4-5<s

De Groente- en Frultspeclollst

'O;t; Grom

DAGELIJKS VERS GESNEDEN GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES

~be,()8 ,-,

Tel. : 0524-561298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Voor al uw loonwerk op akkerbouwen veehouderijbedrijven Kwaliteit in loonwerk en een goede organisatie Dat is onze kracht. Nieuw Amsterdamseweg 1O

7761 PB Schoonebeek Tel: 0524 - 531234

Boterdijk 2 7793 HD Hoogenweg Tel: 0523 - 261567


Een smokkelaar kon goed verdienen. Toen bijvoorbeeld in Duitsland de koffie schaars was, kon je door het smokkelen van koffiebonen tijdens ĂŠĂŠn smokkeltocht een inkomen te verwerven dat 5 keer zo hoog lag als het weekloon van een landarbeider. Hierbij werd dan zo'n 30 pond koffie in zakken op het lichaam gebonden en van Nederland naar Duitsland gebracht. Daar werd het bij boeren afgegeven, op de terugtocht werden weer goederen meegenomen die in Nederland schaars waren. Als je tijdens een smokkeltocht gesnapt werd, moest je je als een haas uit de voeten maken. De kommiezen schreeuwden wel hard, maar maakten slechts zelden gebruik van hun vuurwapens. Op de vlucht had je geluk als je je smokkelwaar bij je kon houden, meestal moest je je ontdoen van je waar, ofwel om harder te kunnen lopen, ofwel om bewijsmateriaal kwijt te raken. Op deze manier zijn veel "dronken" mannen die hevig stinkend naar de drank, gemorst uit stuk gestoken varkensblazen, in het veld aangehouden. Oproep Hierboven staat nog een tamelijk algemeen verhaal over smokkelen, natuurlijk hebben we voor ons boekje Radewijk - 2000 ook verhalen van mensen uit Roke nodig. Iedereen, met name de ouderen die "het zelf nog hebben gedaan" worden opgeroepen hun verhaal te vertellen. Ervaring leert echter dat de oudere garde niet erg scheutig is met het delen van hun ervaringen met anderen. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om uw schroom opzij zetten, eventuele vergrijpen zijn al sinds lange tijd verjaard, tegenwoordig ziet iedereen een soort van romantisch heldendom verbonden aan de "strijders tegen de kommiezen". Leden van de redactie komen graag langs om uw verhaal op te tekenen, s.v.p. bellen met Herbert Lansink (tel. 216588} of Jaap Vergouwen (tel. 216456).

11


BILJARTCLUB DE HEUGTE E C-4 klasse (groe~ C) 1. De Driesprong 2 28 2. De Kromme Keu 4 28 3. Padberg 2 28 4. De VI ij t 7 28

3 6. 7. 8. 9. 10.

17

De Pomerans 6 Marktzicht 8 De Veste 5 Marktzicht 7

11. EHBC/Mulder 4 12. De Vlijt 6

13. D'Oale Delle 3 14. De Brögge 1 15. De Vaart 3

I

N

s

T

-A

N

C-5

klasse (groeQ 1. O.Jagershuus 6 2. De Viersprong 7 3. D'Oale Delle 4

159 150 142

142

4. De Kromme Keu 5 5. De Stam 3 6. Poppenhare 3 7. De Viersprong 8 8. De VI ijt 8 9. De Brögge 2 10. Tivol i 3

28 137 28 131

28 28 28 28 28 28 28 28 28

D

130 125 124 122 116

112

-11. De Heu~te 2 12. Brinkman 2

107

13. De Baron 4

101 92

15. Big Al 2

14. Ome Dries

In clubverband hebben we zelf ook nog een tweetal toernooien georganiseerd. De winnaars hiervan waren: kerstoernooi - bandstoten Jan Broekroelofs bevrijdingstoernooi - kassiestoten Kees Domburg Oproep. De biljartclub kan nog wel nieuwe leden gebruiken. Wie o wie? Dames zijn okk welkom! Opgave hiervoor bij G.J. Waterink, tel. 216576.

Galerie De Vossebelt, op de Noordoosterweg 29 organiseert een expositie. Dit jaar is de expositie in de galerie in de maanden juli en augustus. De galerie is in deze periode geopend op dinsdag Vm zaterdag, van 1 tot 6 uur. In 1997 is er een expositie van het werk van Saskia Bos uit Zeist (zie ook de vorige Rokerproat). Haar werk bestaat uit vrij naaldwerk en textiele composities. Zij exposeerde vanaf 1993 in binnen- en buitenland (o.a. in Heidelberg, Manchester, Freiburgen Normandië). In de tuin zijn er vogeldrinkschalen in keramiek te zien. Deze zijn gemaakt door René Hut uit Urecht, van wie ook al eerder werk in De Vossebelt was te zien.

12

D C} 28 178 28 172

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

163 151 144 142 131 129 103 101 100

98 95 92 91


Sportnieuws Hallo sportieve (en ook minder sportieve) Rokenaren Binnen de sportcommissie is het zo geregeld dat de voorzitter zorgt voor de informatie in de Rokerproat. Vandaar dat u vanaf nu regelmatig mijn naam onder deze stukjes zult zien staan. De eerste vergadering, de koninginnedag en de ledenvergadering 1996 zitten er inmiddels op en dus is het tijd om de planning van dit jaar bekend te maken. Maar eerst even dit!!!

De ledenvergaderingen van de sportcommissie! De laatste jaren is ons gebleken dat het voor de sportcommissie verspilde moeite en kosten is om een dergelijke vergadering te organiseren. Want als een ledenvergadering met daarnaast een speciaal geregelde informatie-avond slechts twee (!) belangstellenden trekt, dan vindt u het blijkbaar niet nodig dat een dergelijk gebeuren plaatsvindt en kunnen wij er dus van uitgaan dat u ons volledig vertrouwt (waarvoor onze hartelijke dank) en kunnen wij ons de moeite van een ledenvergaadering besparen. Wij zullen u in een volgende Rokerproat verder informeren over hoe wij u in de toekomst van de benodigde informatie zullen voorzien. Dan nu de verschillende datums die u alvast kunt noteren:

7 juni

dorpenmeerkamp in Rheezerveen. Ook dit jaar doet er weer een team uit Roke mee aan dit altijd heel gezellige gebeuren. Komt u eens kijken om ons aan te moedigen.

27 juni

Gekostumeerd voetbal op het sportveld. Ook daarover staat alweer op diverse publikatieplaatsen iets vermeld. Om dit allemaal zo soepel mogelijk te kunnen laten verlopen, willen wij u vragen om uw team tijdig op te geven bij de op de plakkaten vermelde personen.

9 juli

Fietstocht voor jong en oud. Uiteraard hopen wij weer op schitterend weer en een grote opkomst. De start is tussen 19.00 en 19.30 uur bij de Heugte.

13


16 augustus

Straten-volleybal-toernooi op het sportveld. Hiervoor hebben we weer een hele zaterdag gereserveerd. Ook hier geldt weer: graag tijdig opgeven, dus hou de borden in de gaten!

10 oktober

Op die avond is iedereen weer van harte uitgenodigd in de Heugte voor de bingo-avond van de sportcommissie.

12 november sjoelavond voor alle inwoners van Roke. Wie mag zich tot eind 1998 de sjoel-kampioen van Roke noemen? We hopen dit jaar op een grote opkomst om er weer eens een echt sjoel-spektakel van te kunnen maken! Reserveert u dus alvast deze datums en doe mee of kom kijken naar al deze sportieve prestaties. Wij nodigen u hierbij van harte uit! namens de sportcommissie Bert Schonewille

Verder sportnieuws Met ingang van 1-1-1997 zijn er met betrekking tot de financiën twee dingen veranderd. 1. het lesgeld voor kleutergym en gymgroepen van 3-5 van de basisschool was f 55,- p.p. per half jaar en bedraagt nuf 50,- pp. per half jaar. 2. tweede sport binnen één gezin was voor de helft van het geld en bedraagt nu het gewone lesgeld. Hier nog een verdeling van de sjoelen f 37,50 f 66,badminton f 66,huisvrouwengym kleutergym f 50,f 50,gym groepen

lesgelden: p.p. per halfjaar p.p. per halfjaar p.p. per halfjaar p.p. per halfjaar p.p. per halfjaar

Zijn er nog vragen, dan graag contact opnemen met Erna Hagedoorn, penningmeester sportcommissie. 14


-~·-

(è~

-·, . g.

.,e··.. :·..

.....

.

:.,,

~--.

.

Nieuwe Roke-burgers

l·v.an, geboren op 11 maart 1997 is de zoon van Arjan en Gea MepschenWolbink, Radewijkerweg 25F. De tekst op het geboortekaartje is : çf0 ~

Een glimlach op je gezicht, een vrolijke geest en een gelukkig leven, dat willen wij je geven.

Sinds 11 maart 1997 is Bedelu, 1 jaar oud, bij zijn nieuwe ouders : de familie Herman en Ria Vinke-Ranter. Hun geluk, trots en dankbaarheid wordt als volgt verwoord : Kom, ons kind mag jij nu zijn al is jou leven nog zo klein. Een toekomst, een nieuw leven, dat willen wij je geven. Ons hart en huis zijn ook voor jou, liefde maakt een mens van jou.

En tot slot een tweeling, Daniek en Jelmer, dochter en zoon van Gert-Jan en Aletta Waterink-Stroeve. De kinderen zijn geboren op 16 mei 1997. Zorg en vreugde voor de toekomst zijn op z'n engels verwoord : lt's double the trouble twice the fun having two babies instead of one ~;

15


~e hoott hiet 1tlets e1t ju.lst d4t 1tlets, dat ls ,co 11ul het is hin hatll;k stil, ;e hoott de mu.sse1t 54pe1t hier 6e>t. ;e 11et 11Mt het 1tiets,::e55otd.e 5ektt1.kul dit is Uh. stilte, die hiet 11alt, om op te titpe>t.

~ ~

het is >i.let ',co m4at' dat Nlj ,::01td.n tekst 6e5l1t1te1t mlsschle1t ls d.aatom Nel die ki1td.ntljd. ,co 5oed Nat schiet ;e op met al die op,eioktc ,::l1t1te1t Ne komot óm, llt OltlCe el5e1t "100tde>1.11loed

dit is

e>i.

Htc!t

>t.ieu.Ne da, -:;,ij>t. ci5ot sleet

Uit

11Ma5 h.OU. >t.iet metUlt 'l\lat is het 1IOO't Uit NU tl'

..

als ;e ,aat d.e1tke>1., d.a>t. Notd.t alles ,co 6ela1t5tljk da>t. "1otd.t ;e klei>t.C ik -:;,o 0>1.tlc5lljk 01t111a1t5tijk als ;e >i.ict ophoudt met dat l1t ;e ,::ell te spittc1t li, ;e te piekne1t, als de a>1.d'tc1t lekkn pltte1t

"'e kijkc1t met miljoe>1.t1t éi1t 6al l>t. 'stad.lolt mti,n mot5e1tochte1td. kijkt 5cc>1. kip 1ttltl't 't op5titi1t 11Mt de ,colt 1tMU

. .

5a da4t maat e11e1t lClttelt ik 6e1t 1tct 6ul5 atilt Uit 11cu u1t hlll 11ns kte1tte1t6tood

16


1neng_ voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Rabobank

IS

een bank met een idee. Het idee dat Je samen sterk bent. De Rabobank

heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is een bank vĂ n mensen voor mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con-

tact. Elke Rabobank staat midden in de samenlevmg. Daarom zijn we vaak betrokken b1J activiteiten 1n het bedriJfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft ook als het niet om bank2aken gaat Kortom, we z11n een

bank die net zo thuis 1s

Rabobank

in

de buurt als u.


OPGETELD DE BESTE • 1111

ALFRING De Oostermaat 60 Gramsbergen (to.

het NS-station)

Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

®

TOYOTA

Garage Reinders v.o.f.

Telefoon: (0524) 56 12 75 7783 AM GRAMSBERGEN
PROGRAMMA Datum

Wat

Waar

Hoe laat

27 Juni 3-5 Juli '=f Juli 9 Juli 16 Aug. 4-6 Sept. 9 Sept. 13 Sept. 18 Sept. 18 Sept.

Gekostumeerd voetbal Oud Papier Feest Fietstocht sport Straten volleybal toenooi Oud Papier Ontmoetingsdag NCVB Rommelmarkt 60+ reis Startavond NCVB

Sportveld 't Kompas Snijders de Heugte Sportveld 't Kompas Dalfsen 't Kompas

19:00 uur. Zat. tot 12:00 uur. Erg laat. Start tussen 19:00 en 19:30 uur. Hele dag. Zat. tot 12:00 uur.

19:45 uur.

2-4 Okt. 13 Okt.

Oud Papier NCVB, presentatie Veilig Verkeer

Dorpshuis Gramsbergen 't Kompas Herv. Kerk

10:00 - 13:00 uur.

Zat. tot 12:00 uur. 19:45 uur.

De Chemokar voor het inleveren van Klein Chemisch Afval staat iedere 3e donderdag van de maand bij de Hervormde kerk.

De Roker Proat contact vrouw: Gini Reins. Radewijkerweg 25d, tel: 216518. Graag Gini bellen voor het vermelden van uw activiteiten in dit programma-overzicht en om te kijken of deze niet samenvallen met andere activiteiten. Copy voor de volgende RP graag bij haar inleveren vóór 1 sept.