Roker Proat 1996 J05 nr. 2

Page 1Juni 1996, 5e jaargang nr. 2

REDAKTIE - KRABBELS Het juninummer is klaar, zoals u ziet. We hebben getracht om een zo'n plezierig te lezen nummer van de Rokerpraat te maken. We hebben vanaf dit nummer een nieuwe rubriek: De agenda van. Hier is te lezen waar iemand uit Radewijk zoal een hele week mee in de weer is. Rezina Ramaker- Brinks bijt de spits af,en we willen haar bedanken voor haar medewerking. 11

11

Er zijn van de zomer nog weer leuke activiteiten op het sportveld en er is nog een fietstocht. Dus niet vergeten deze data te noteren. We wensen iedereen een prettige vakantie en veel leesplezier aan deze Rokerpraat De redactie.

Copy voor de volgende Rokerpraat graag inleveren voor 1 september.

1


KONINGINNEFEEST 1996

Terugkijkend op de Koninginnedag 1996 kunnen we zeggen dat het al met al. een zeer geslaagde dag geweest is, dit is zeer zeker ook te wijten aan het prachtige weer van die dag. Mede daardoor was de opkomst van jong en oud ook goed te noemen. Het sportveld was wederom de lokatie van het gebeuren, het veld was weer verdeeld voor de verschillende spelletjes, die dit jaar bestonden uit: boomstamslepen, zaklopen, verspringen, waterdragen, hindernisbaan, doelschieten en skippy bal race. Na het zingen van het Wilhelmus werd begonnen met de spelletjes. De spelletjes zijn gewonnen door groep 5 onder leiding van Wilma Broekroelafs en verder bestaande uit: Annelies Nijeboer Arjen Oldehinkel Maaike V ergo uw Merlijn Hagedoom Allan Lennips Han Peeneman Jenieke Broekroelafs Joyce Reins Daniel Hagedoom Nogmaals van harte gefeliciteerd. Na afloop van de spelletjes was er een touwtrekwedstrijd voor buurtteams. Na een spannende en enerverende finale is uiteindelijk ''HET HOK" als winnaar uit de bus gekomen. Bij dezen willen \Ve als organisatie comitĂŠ nogmaals iedereen bedanken en we hopendat we volgend jaar in ieder geval hetzelfde weer tegemoet mogen

2


HOUTBEWERKINGSBEDRIJF

W. VALKMAN voor kozijnen, ramen en deuren Boterdijk 4 - 7793 HD Hocgenweg Telefoon 0523- 26 77 80

Landbouw- en Loonbedrijf

J.R. RAMAKER Wielenweg 6 7791 HA Radewijk Tel. 0523 - 216362 bgg 06 5291 8796 Fax. o523 - 216224

Voor al uw Loonwerk en KraanwerkZaamheden HOOI

Fouragehandel

en STRO

H. EGGENGOOR - RADEWIJK

Mastdijk 2 7791 RN Radewijk Telefoon 0523- 216440


EGGENGOOR BV. AANNEMINGSBEDRIJF

Gespecialiseerd in : Diepploegen, woelen, (zware) egalisaties sloten graven en opschonen, dammen aanbrengen, plaatsen bronbemaling en riolering, aanleg klinkerwegen en erfverharding, Beschoeiingen, plaatsen van afrasteringen, plaatsen kunstwerken, stuwen, overlaten, enz.

Radewijkerweg 13a, 7791 RJ Radewijk Tel. 0523-216212 Fax. 0523-216519


Een kijkje in de agenda van Rezina Ramaker - Brinks. Toen Giny Reins vroeg of ik aan dit onderdeel mee wilde werken moest ik even nadenken, want wat is nu aardig voor u om te weten van mijn agenda, maar zoals u ziet geef ik u hierbij een kijkje in mijn agenda in de week van 11 - 17 maart 1996. 11 maart 9.00 uur I.v.m. artikel in de krant over de WVG contact met ambtenaar. Spreekuur tot 10.30 uur. Geen bezoek, wel mooi gelegenheid de B&W-stukken te lezen. De fractievoorzitter komt even langs. Evaluatie vrijwilligersprijs 1995 met enkele mensen. 10.30 Middag pauze. 12.15 13.45 Vergaderruimte besreken voor fractievergadering. 14.00 Overleg G.G.D. en ambtenaren. Onderwerp: Lokaal gezondheidsbeleid. 15.30 Op bezoek bij een zieke ambtenaar. 17.30 Vlug een paar boodschappen doen. 18.00 Eten koken 19.45 Ledenveregadering NCVB Onderwerp: Ceasar therapie 22.15 Thuis. Even t.v. kijl<en. NOVA o.a. drugsbeleid en Tijdsein; abortusklinieken. 12 maart 8.15 Telefoon; de computer wordt vandaag gebracht. 9.15 Nog even wat stukken doorlezen. Afspraak gemaakt met een ambtenaar en een jarige gefeliciteerd. 10.30 Vergadering B&W 15.30 Einae vergadering. Telefonisch contact met ambtenaar, Er dreigt een gez1n uit de woning te worden gezet i.v.m. huurscfiulden. We kunnen nog een oplossing vinden, zodat het gezin kan blijven wonen. 16.00 Fractie vergadering. 18.15 Thuis, doordat ik weinig tijd heb tussen de vergaderingen, heb ik iets meegebracht van de chinees • om te eten. 19.30 Informele Raad. ~ ; 21.45 Thuis nog even t.v. kijken en bijpraten. 13 maart 8.15 9.00 9.30 10.30 11.00 11.30

Opstaan Auto wassen Naar de kerk in Heemse i.v.m. Biddag. Even langs "de Oelemolle" en boodscnappen- doen. Naar de l<apper. Overleg met ambtenaar i.v.m. de opening door mw.Handriks (echtgenote Commissaris van de Koningin) van de expos1tie in "de Oelemolle". 3


12.15

13.30

14.00

16.45 18.00 21.45 23.15

Even thuis om te eten. Auto parkeren bij het ziekenhuis i.v.m.het bezoek van de Commissaris van de Koningin. Later op de middag brengen we een bezoek aan het ziekenhuis, maar eerst gaan we naar het gemeentehuis waar we eerst nog even de tijd hebben om de post door te nemen. Ontvangst Commissaris van de Koningin, de heer Hendriks. Er staat veel op het programma o.a. een gesprek over de ontwikkelingen in Hardenberg. De eerste paal slaan bij het Ve6htoeverproject voor de insteekhaven. Een bezoek aan het ziekenhuis. een gesprek met de Raad, waar o.a. wordt gesproken over de gemeentelijke herindeling. Ontvangst van mw.Handriks en mw.Smit bij "de Oelemolle" Naar "de Gloepe" voor het gesprek met de Raad. Thuis. Even bellen met mijn ouders. Journaal etc. kijken Gerrit Jan thuis, nog even tijd om bij te praten.

14 maart Aanwezig in het gemeentehuis. 8.45 Afspraak met de ouderenbonden. Halfjaarsoverleg. 9.00 Onderwerpen o.a veiligheidprojecten en het woon-zorgonderzoek voor ouderen. Ambtelijk overleg(dit is een wekelijks overleg) 10.45 Onderwerp o.a mmimabeleid. Stukken tekenen. 12.10 Naar huis. 12.40 Vergadering werkgroep Alcohol en drugs. Aan deze 14.00 intergemeentelijke werkgroep nemen o.a mensen van de AA en Al-n_on, de LSOVD(Iandelijke stichting ouders van drugs verslaafden)en politie, hulpverleners en de gemeenten Gramsbergen en Hardenberg deel. Hierin worden de problematiek met betrekking tot verslaving

15.00 17.00

19.30 22.30

Eerste steenlegging door burgemeester Smit voor de polikliniek en behandelruimten RIAGG en Streekzie ken huis. Thuis !=nkele telefoontjes, waaronder een gesprek met een 1nwoner van de gemeente Hardenberg over de begraafplaats in het Centrum van Hardenberg. CDA-vergadering. Onderwerpen o.a kandidaatstellingsprocedure voor verkiezingen en het rapport "Nieuwe wegen, vaste waarden". _ ¡ Weer thuis. c..

4


15 maart

9.00

11.45 12.40 13.00 13.30 20.00

16 maart

20.00

Aanwezig in het gemeentehuis, waar ik niet direct een afspraak heb, waardoor ik gelegenheid heb afspraken te maken, bij te lezen en alvast wat stukken kan doornemen voor de volgende B&W vergadering. Ingekomen post doornemen en stukken tekenen. Afspraak tandarts. Nog even naar het gemeentehuis. Opruimen en bloemen water geven. Thuis Afspraak met de boekhouder. Buurtvisite Later op de avond nog even naar het dorpshuis i.v.m. de laatste toneeluitvoering. Eerst eens even lekker uitslapen, dan gezellig samen koffiedrinken. Natuurlijk is er nog het een en ander te doen. Na de middag gaan we naar Emmen waar we naar mijn ouders gaan. Toneeluitvoering Grada's Volk in de Voorveghter. Aanwezig namens B&W, die een uitnodiging van de vereniging hadden ontvangen. Na afloop nog even wat nagepraat met de spelers. Na 25 jaar een vroeger buurmeisJe ontmoet.

Zoals u ziet een drukke, maar wel heel afwisselende week Rezina Ramaker - Brinks.

SNUFFELHOEKJE Vermoedelijk op de Roelafsdijk verloren . Achterstang van een 2paardstrailer. bekleed met rubber' Wie heeft deze gevonden?. Fam. H. Valk Noordoosterweg 24 tel. 0523 - 216438 5


LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP 27 SEPTEMBER 1995 Dorpshuis "De Heugte" Aanvang: 20.00 uur

Grote modeshow in Radewijk Van wintermode met diverse winkels uit Hardenberg De kaartverkoop start op vrijdag 6 september 1996 Bij: tam. Reins Radewijkerweg 38 tel.: 0523 - 216407

KOOP SNEL UW KAART, WANT VOL= VOL

=================================================== Wist u dat ......... .

• Sommige mensen niet weten hoe een ezel balkt? • Dit een hele avond ter discussie kan staan? • Als je een geiser verkeert aansluit je de nodige zorgen hebt, vooral bij een ander! • Je dan verschrikkelijk baalt, omdat jezelf bijna nooit iets verkeerd doet. • Een huishoudtrap erg gevaarlijk kan zijn ..... . • Er mensen zijn die een auto kopen en niet meer weten wat voor merk of welke kleur? • Deze persoon een ander merk had gekocht dan dat hij dacht. • Hij er toch dik tevreden mee is. • Er iemand een flesje melk wilde laten onderzoeken bij het archtitectenbureau ipv bij de dierenartsenpraktijk. 6


Pedicuresalon "Aiine" Lange Waand 12 7783 ES Gramsbergen Tel : 0524 - 562667

Pedicuresalon • • •

Gespecialiseerd in "Diabetische voet". Ook ambulant werkend. Behandeling volgens afspraak.

Marsman v.o.f. Stationsstraat 24 n83 AS Gramsbergen Telefoon: (0524) 56 13 39 Telefax: (0524) 56 27 00

Redactie ROKER PROAT. In redactie van de ROKER PROAT hebben zitting : Elly Gort. lna Grendelman. Jan Kamphuis. Herbert Lansink. Giny Reins.

Noordoosterweg 30, Radewijkerweg 28, Radewijkerweg 66a, Radewijkerweg 8, Radewijkerweg 25d,

Tel : 216541 216339. 216547. 216588. 216518.

Voor vragen en opmerkingen kunt U bij alle redactieleden terecht, correspondentie en/of copy graag naar Jan Kamphuis sturen.


PLAATSELIJK BELANG RADEWIJK Secretariaat: Klaas Reins Noord Oosterweg 23 TEL: 216402

'zoals bekendgemaakt op de Algemene Ledenvergadering van 28 maart j.l. zijn we druk bezig met een aanpassing op het bestaande bestemmingsplan voor de kern van Radewijk De planning was steeds dat het nieuwe plan eind 1996 uiterlijk begin 1997 gereed zou zijn. Helaas moesten wij constateren dat we hierover foutief zijn ingelicht, dit werd ons namelijk tijdens een gesprek met wethouder Wendt op 7 mei jl. verteld. U zult begrijpen dat we als bestuur hierover zeer verbolgen waren en daarom hebben wij een brief aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg gestuurd. Bijgaand een afschrift van deze brief welke wij op 15 mei verstuurd hebben.

'''''''"'''''''''''"''''' Geacht college, Naar aanleiding van het gesprek tussen wethouder Wendt en een delegatie van Plaatselijk Belang Radewijk dd. 7 mei j.l. zijn we verheugd te constateren dat de kinderspeelplaats in de kern van Radewijk uw goedkeuring heeft gekregen. De bewoners commissie kan nu met voortvarendheid aan de slag waarbij de hulp van de gemeente uiteraard niet kan ontbreken. In dit zelfde gesprek werden we tot onze grote teleurstelling geconfronteerd met het bericht dat er voor het jaar 2002 in Radewijk geen nieuw bestemmingsplan gemaakt zal worden. Dit op grond van het huidige streekplan en de nota bouw en wonen 1993-2000. Dit Yerbaasd ons des te meer gezien de briefwisselingen en besprekingen, die we sinds november 1994 voeren, over de wijziging cq. uitbreiding van het bestaande bestemmingsplan. Deze uitbreiding cq. wijziging is aangevraagd om volgende redenen: - bestaande bestemmingsplan was bijna volgebouwd met de aangegeven bouw snelheid van drie woningen per twee jaar -toenemende vraag van sociaal- en economisch gebondenen om in Radewijk te kunnen bouwen

8


aneqg_

voeder

We zijn net zo thuis in de buurt als u De Ra bobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Ra bobank heeft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is

een bank vàn mensen vóór mensen. Dat merkt u al snel in het persoonlijke con· tact. Elke Rabobank staat midden in de samenleving. Daarom zijn we vaak betrokken bij activiteiten in het bedrijfsleven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kortom, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank


OPGETELD DE BESTE •111111

ALFRING De Oostennaat 60 Gramsbergen (t.o.

het NS-statlon)

Dr. A. Schweitzerplein 4 Hardenberg

Voor een geslaagde discoshow neem je toch geen risico! Dan neem je

Europe drive-in show GOED EN BETAALBAAR

OOK VOOR KARAOKE PARTY'S

Europe, wie anders_ Bel voor meer info: 0524-562285, b.g.g. 0523-216370


bouwbedrijf

tervoorde

Westeindlgerdijk 18 .;. 7791 RV

RADEWIJK

Tel: 0523-260447 Fax: 0523-260122 VOOR AL UW: Nieuw- en verbouw W.A. mestkelders

Bouwmaterialen Carbolineum-produkten

HUISJES sportprijzen

Sportprijzen Bert Huisjes Hardenbergerweg 24b 7778 HP Loozen Telefoon : 0524-562537

I

-

·-_j

*BEKERS *ROZETTEN * W ANDBOROEN *TROFEEËN *VANEN *EREUNTEN *MEDAILLES *RELATIEGESCHENKEN

Wormenk wekerll DE HAARE~' 11

Het adres voor VISWORMEN en WORMENCOMPOST '

Stobbenhaarweg 8 - 7791 HE Radewtjk ;

Telefoon: 0523-216332

'

I


H.J. TIMMERMAN HOCGENWEG 59 7772 SR VENEBRUGGE Tel.: 0523-216217

Het adres voor VEEVOEDERS en KUNSTMEST Zowel gezakt leverbaar als in bulk

Dota11iscl1c VijvcrtMiM A~a Hofma11 Voor een gezonde, heldere vijver Waterflora Ada Hofman Westeindigerdijk 3, 7778 HG Loozen, gem. Gramsbergen • Ruim 2 ha. • 30 tuinen met 50 vijvers ·Daktuin van 600 m' • Ruim 3000 verschillende soorten planten. Geopend 1/4 ·1/11. di. tlm zo. van 10.00 • 17.00 uur Kinderen tot 12 jaar worden niet toegelaten Entree fl12,= p.p., groepen reductie

Westeindigerdijk 12 7791 RV RADEWIJK Telefoon : 0523-216487

Voor al uw: • gieren • inkuilen • kraanwerkzaamheden • graslandverzorging • ploegen • hooipersen • spuiten • kalkstrooien • beregenen • enz.


- realisatie van een kinderspeelplaats Nu blijkt uit het woningbouw programma kleine kernen dat er in de periode '94-'98 een bouwsnelheid staat genoteerd van één woning per jaar. Het beueemd ons zeer om dit te horen van de wethouder en dit roept bij ons de vraag op of we vanaf het begin van aanvraag wijziging bestemmingsplan nie met een kluitje het riet in zijn gestuurd. Mede gezien het feit dat ons tot nu toe steeds voorgehouden is dat de gemee bezig is met wijziging van het bestemmingsplan en de planning om één en ander gereed te hebben was eind 1996, uiterlijk begin 1997. Naar aanleiding van bovenstaande voorzien wij problemen met de nog vrij beschikbare bouwkavels, zijnde twee stuks tot het jaar 2002. Daar de vraag ' sociaal- en economisch gebondenen vele malen groter is. Ook de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen en de Provincie Overijs geven aan dat indien de huisvesting van de sociaal- en/of economisch gebon denen niet mogelijk is dat dan de bevolkingstaakstelling (en dus het bouwpre gramma) moet worden bijgesteld. Bij dezen doen wij een dringend beroep op Uw college de door ons aangevraagde wijziging cq. uitbreiding van het bestemmingsplan zo spoedig moge uit te voeren. Hopende op een spoedig bericht uwerzijds verblijven wij. 111111111111111111111111

We zullen U op de hoogte houden indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Nog even iets om te noteren: * de 65+ reis is dit jaar gepland op donderdag 12 september. Nadere informatie volgt nog.

9


Onderhoud Oudestraat 17 7783 AV Gramsbergen

- Tuincentrum Tel: (0524) 56 16 28 Fax: (0524) 56 21 02

Het is ons vak er iets moois van te maken

ALBERT VASSE

Te'I,

•

'

Bloemenboetiek

Q

"De Smidse"

:5<<1-.<;-L

voJo<o

De Groente- en Fruitspecialist

Gr0 f'rl

DAGELIJKS VERS GESNEDEN Sbe'9en GROENTEN EN RAUWKOSTSALADES Tel. : 0524-56 7298 Gramsbergen

Loon- en spuitbedrijf H. Lennips Boterdijk 2

7793 HO HOCGENWEG

tei.:0523 - 261567 *

Wij

houden ons aanbevolen voer aardappelverzorging. (evt. levering van pootgoed) Ook ~egelen wij de afname.

de

com~lete

* ,

Verder zi in wij gespecialiseerd in kippemeststrooien. gewasbescherming. kali-SF strooien. etc. etc.

fax 265591


tc)neelvercniging

Beste mens'n. Terugkiekend op een gigantisch mooi toneelseizoen binne wej al wer druk bezig met het volgende seizoen. Inmiddels hebbe we.i een ne.i toneelstuk vund'n en hint de rollen alweer verdeeld. De titel vertel ik owleu nog niet. in de volgende Roker Praot zal ik d'r wat mer over vertellen. Dus dat bief nog eem een verrassing. We.i hadden altied de gewoonte urn nao de uutvoering •t Roker Volkslied te zingen. Dat doe we.i •t kommende joar niet mer. De reden is dat •t heel moeili.ik is urn samen met •t publiek dit lied goed tot zien recht te laoten komm'n. D'r mankeert natuurli.ik niks an •t Roker Volkslied maar destemer an oeze zangtalenten. Kiek en as •t dan wer nargens naor klinkt dan hebbe we.i doar gien goed geveul bej. Tot zover de medeJingen van huusholdeli_jke aard. Namens de hele toneelverieniging wens ik jullie allemoale een hele goeie vakaansic met veulle mooi wer. Luu goet goan en völle wille, Margien

VLAG WEG

De Coca-Cola vlag die aan de vlaggemast bij de Heugte hing is weg. Diegene die wat van weet kan contact op nemen met één van de beheerders van dorpshuis "De Heugte" 11


De proatpenne

WORMEN KWEKERIJ "DE HAARE" KWEKERIJ EN LEVERANCIER VAN WORMEN EN WORMENMEST 1. WORMEN: Voor het gebruik in de sportvisserij en de wormen zijn (zoals U wellicht wel weet) hele goede structuur verbeteraars voor uw sier- en groentetuin. Ook worden ze gebruikt als voer voor vissen, reptielen en vogels. Wormen zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. 2. WORMENMEST WAT IS HET UNIEKE VAN WORMENMEST? "WORMENMEST" is zowel voor wat betreft de wijze van produktie als voor wat betreft de samenstelling uniek te noemen. De produktie van "WORMENMEST" vindt plaats in onze kwekerij. "WORMENMEST" is een produkt dat door een zuiver biologische kringloop tot stand komt. Behalve het feit, dat "WOMENMEST" dus absoluut geen schadelijke chemische stoffen bevat, is het produkt uniek van samenstelling te noemen. Een gunstige verhouding van macro/micro elementen gekoppeld aan een bijzonder gunstige hoevelheid microflora maken "WORMENMEST" bij uitstek tot een geschikt produkt voor milieuvriendelijke wijze van bemesten. 3. WAARVOOR KAN MEN "WORMENMEST" GEBRUIKEN? "WORMENMEST" is onmisbaar voor het verantwoord bemesten van sier-, bloemen- en moestuinen, gazon, pot- en perkplanten, bomen, struiken. Door de reeds bewezen kwaliteit en door het absoluut milieuvriendelijke karakter van "WORMENMEST" wordt het produkt ook gebruikt in de eco.landbouw. "WORMENMEST" is in principe voor alle planten geschikt. Gezien de samenstelling van ons produkt, zal het duidelijk zijn dat "WORMENMEST" ook geschikt is voor toepasing bij cactussen, heide- en vetplanten. DE SAMENSTELLING VAN "WORMENMEST" IS VERKRIJGBAAR OP AANVRAAG. "WORMENMEST" is onderzocht door het bedrijfslab. te Oosterbeek.

12


"WORMENMEST" is verkrijgbaar in zakken en los. HET KAN EVENTUEEL THUIS WORDEN BEZORGT. Tevens leveren wij ook "WORMENMEST" MET WORMEN voor GRONDVERBETERING. ONS BEDRIJF KUNT U VINDEN IN: WORMENKWEKERIJ "DE HAARE" STOBBENHAARWEG 8 7791 HE RADEWIJK EIG. FAM. SNOEIJINK OPENINGSTIJDEN: MA T/M VRIJDAG 13.00 - 18.00 UUR. ZA 9.00- 12.00 UUR. OOK KUNT U ONS BEDRIJF BEZICHTIGEN. NEEM VOOR DE GOEDE GANG VAN ZAKEN EVEN CONTACT MET ONS OP. De proatpenne wordt overgenomen door mevr. Tromp uit Wielen.

DeNCVB wil een ontmoetingsplek creëren waar vrouwen met elkaar in gesprek kunnen gaan. De NCVB geeft geen antwoorden, maar is vanuit een betrokkenheid op het evangelie op zoek naar de vragen waar het om gaat. NCVB: bezinning en actie met het oog op de toekomst! U • • • • • • • •

kunt bij de NCVB terecht voor : interessante afdelingsbijeenkomsten. veel gezelligheid. een maandblad boordevol informatie. een cursus. een leeskring. een zomervakantieweek. gespreksgroepen. en nog veel meer.

Voor meer informatie: Jannie Oldehinkel Radewijkerweg 7 7791 RJ Radewijk tel. : 216495

13

V f-OVWEN

Z.IEN


Galerie "De Vossebelt" weer open

~'

tn de maanden JUni en juli (om precies te Zi!n van 1 fUnl tlm 27 iul1 as ) is {Je galerif' "[lp Vossebelt" . t'-Joordooste!Weg 29 - WPer open Drie kunstenaressen en een groep Ovenjsselse Plattelandsvrouwen exposeren ;n deze periode in Radewiji<. I Ditztin: ¡Marianne Verhulst 11it Waalwtjk Zij exposeert met text1elpanP1en (of schddenjf'n in textiel en verf). -Thea de Badts-v.d.Broek uit Marle. keram1ek. -RenÊe Hut uit Utrecht, keramische sculpturen (in de tu1n bij de galerie!). -Expenmentete textielgroep Overijssel, met eveneens texttelpanelen deels tot stand gekomen als resultaat van een workshop door Marianne Verhulst voor deze groep.

De galerie is geopend in de genoemde periode, op dinsdag tlm zaterdag. 's-m1ddags van 1 tot 6 uur.

U bent allen van harte welkom ! Toegang is gratis.

14


Voor t3oeren Burgers en Buitenlui Alle soorten mais- en graszaden, ook sportveld-mengsels ~

Alle soorten (bakkers) meel Ook pannekoeken-

IJ/f

r

meel

Fa. Ter Voorde \

0523-216285 Alle soorten Radewijk Alle soorten dierkunstmest voeders Nu ook KAS en MAS Ook honde- en kattelos verkrijgbaar brokjes

ASSURANTIËN & MAKELAARDIJ

Al meer dan 90 jaar ZEKERHEID! Verzekeringen Pensioenen Sparen

~~ ~ · . . UDNIII4

V

Make~aardij o.g. Taxaties o.g. . . . Fmanc1enngen

Rheezerweg 44 - 7771 TG Hardenberg - Telefoon (0523) 261490 - Fax (0523) 267819


__Campina j

-=

-

DIVERSE SOORTEN IJS

~

ZOALS ONDER ANDERE : ROOMBEKERS CONO'S JIVE

YOGHURTIJS

IJSTAARTEN ROOMROLLEN

J. Valk Radewijkerweg 40 Radewijk tel. 0523 - 216308

1 LITER

SUIKERVRIJ IJS WATERIJS

ZONDER KLEURSTOF

Radewijkerweg 37- Tel 0523- 216497

*VERJAARDAGEN *FEESTEN *VERGADERINGEN

Afspraak: Fam. Reins Tel. 0523- 216407 bgg Fam. Lenters tel. 0523 • 216235

Cafetaria

Dre

Pr:n~enhof dr. Schweitzerplein 3 7772 AR HARDENBERG tel. 0523 - 265757

~-

F

Ijl~

i'0"'9


Hallo sportvrienden. Wat is en doet de sportcommissie eigenlijk allemaal? Velen van u weten wel wat de sportcommissie is, maar er zullen ongetwijfeld ook nog wel mensen zijn die wel het één en ander uitgelegd willen hebben. De sportcommissie heeft een aantal enthousiaste bestuursleden! Deze zullen we nu even aan u voorstellen. Wim Grendelman is de voorzitter. Roelie Rijstenberg en Henny Altena verzorgen samen de notulen. Het financiële plaatje wordt rondgemaakt door Erna Hagedoorn. René Kloosterman zit namens de sportcommissie in het bestuur van de Heugte. Als laatste hebben we Bert Schonewille die voor de nodige PR zorgt. Wat doet de sportcommissie eigenlijk? Zelf organiseren we een aantal evenementen, zoals gekostumeerd voetbal, stratenvolleybal, fietstocht, een bingoavond en een sjoelavond. Verder heeft de sportcommissie een aantal nevenactiviteiten. Dat zijn de kleutergym, een sjoelclub, een badmintonclub en de huisvrouwengym. Ook krijgen we jaarlijks uitnodigingen om mee te werken aan bepaalde evenementen. Zo hebben op 11 mei een aantal sportievelingen meegedaan aan Velora's achtkamp, om de eer van Roke daar hoog te houden. 1 juni hebben we meegedaan aan de dorpenmeerkamp. De organisatie was dit jaar in handen van de buurtschap Collendoorn. Hier wist Roke een gedeelde 3e plaats weg te slepen, maar na loting om de beker hadden we het minste geluk, dus die ging aan onze neus voorbij.

15


We willen u ook nog even wijzen op ons stratenvolleybaltoernooi. Dit schitterende evenement heeft plaats op zaterdag 6 juli. Het wordt gehouden op het sportveld en begint om 10.00 uur. Wilt u meedoen met een team, schroom dan niet en geef u op bij ĂŠĂŠn van de bestuursleden. Wel graag voor 1 juli. Kunt u niet meedoen, helemaal niet erg want de teams hebben natuurlijk wel de nodige aanmoedigingen van de kant nodig! Op 14 augustus organiseren we een fietstocht. Kom met z'n allen op de fiets naar de Heugte en u krijgt van ons een routebeschrijving. We starten om 19.00 uur. Op 11 oktober houden we onze bingoavond met leuke en smakelijke prijzen. 15 november wordt uitgemaakt wie de beste sjoel(st)er van Rake wordt op onze sjoelavond.

Zet alle datums in uw agenda en kom kijken of doe mee zodat ieder evenement een groot succes wordt!

Namens de sportcommissie 16

Wim Grendelman