Page 1

f--

..

. .��

.....

.

..

........ ---

..

.

.

.

.

.........

.

.

. �...J��_� ....... ,

-�........ .

Beknopt persoverzicht 30-03-2010

Port of Antwerp


De

Tijd,

30 maart 2010

Tunnel vervangt Wapper, 'onder voorbehoud'

De Vlaamse regering schrapt de bouw van de Lange Wapper-dubbeldeksbrug die de Antwerpse ring moest sluiten. Dat heeft De Tijd bevestigd gekregen in regeringskringen. In de plaats komt een lange tunnel. De Lange Wapper sneuvelt dus, 'tenzij het niet anders kan'. (tijd) - De regeringstop ging na middernacht, na negen uur onderhandelen over het Oosterweeldossier, uiteen. Daarna kwam de mededeling dat de voltallige regering vanochtend om 9 uur bijeenkomt; een uur later is een persconferentie gepland is. Voor de rest wilde niemand commentaar kwijt. Weg Lange Wapper Volgens Gazet van Antwerpen zou de Lange Wapper, de geplande dubbeldeksbrug over de dokken, verdwijnen. Onder de Schelde en de dokken zou een geboorde tunnel komen die op de rechteroever overgaat in een sleuf. Spectaculair is dat ook het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt. Die zou plaats ruimen voor een gelijkgrondse weg. De Tijd kon het krantenartikel bevestigd krijgen. Masterplan 2020 Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V ) had tegen morgen/woensdag 31 maart een akkoord beloofd over hoe de Antwerpse verkeersknoop moet worden ontward. Die dag moet de regering uitleg geven tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. De regering is van plan een 'Masterplan 2020' op te stellen, een vervolg op het eerste 'Masterplan voor de Antwerpse mobiliteit' dat in 1998 werd goedgekeurd. Nieuwe knelpunten In dat eerste Masterplan zat niet alleen het rondmaken van de Antwerpse ring, maar ook een openbaarvervoerspakket (extra tramlijnen en stelplaatsen), extra fietspaden en de renovatie van bruggen en sluizen. 'Sinds 1998 zijn er nieuwe knelpunten opgedoken die een oplossing vergen', aldus Peeters. De regering zal dus een 'toekomstvisie' uittekenen voor de komende 10 jaar met tal van projecten en maatregelen. In dat Masterplan 2020 zal zeker een betere verbinding van de Liefkenshoektunnel met het Waasland zitten (ten westen van Antwerpen) en een voorstel om het knooppunt van de ring met de E313/E34 (in het oosten) te ontlasten. Daar zal allicht de optie genomen worden om een extra (ondergrondse) wegverbinding tussen de E313 (Wommelgem) en de E19 (Ekeren) aan te leggen als de NMBS er werk maakt van een tweede spoorontsluiting. Die extra wegverbinding zal zo'n 1 miljard euro kosten en daarom zou de uitvoering in de tijd gespreid worden. Ook andere provincies willen immers extra weginfrastructuur. Ook extra stimuli voor de binnenvaart zullen in het Antwerps Masterplan 2020 zitten. Daarmee wil de V laamse regering de 'modal shift' aanwakkeren (de switch van wegvervoer naar binnenvaart). Betaaibaarheid De voorbije dagen werd hard tegen hard onderhandeld over hèt knelpunt: een brug of een tunnel om de Antwerpse ring rond te maken. Peeters zei 'dat hij niet getrouwd was' met brug of tunnel. Hij eiste wel een technisch haalbare en betaalbare oplossing. Vooral in N-VA-kringen bleef men niet echt geloven dat zo'n tunnelalternatief de beste oplossing is. De sp.a was er wel voor gewonnen, zeker nadat het brug-tracÊ bij een referendum vorig najaar werd weggestemd. De Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) heeft er steeds op gehamerd dat met de uitslag van het referendum rekening moest gehouden worden.

Katrien Verstraete


De Standaard

30 maart 2010

Miljarden­ dansrond Oosterweel Compromissen kosten geld, veel geld. Het nieuwe Antwerpse Masterplan stevent af op een factuur van bijna zes miljard etu"o. BRUSSEL

I

Vlaams minister­

in Ekeren (lmiljard), en een inves­

(100

president Kris Peeters (CD&V)

tering in de Wase mobiliteit

deed gistel;en een nieuwe poging

miljoen); tikt dat aan tot 5,8 mil­

om te l�nden met het Oosterweel­

jard.

dossier. Om drie uur 's middags

Al hoeft dat niet noodzakelijk alle­

ging hij aan tafel zitten met de vi­

maal te wegen op de Vlaamse be­

ce-minister-presidenten

Bourgeois (N-VA) en Ingrid Lieten

groting. De bedoeling is nog altijd ' de Oosterweelverbinding en vele

(SP.A) en de ministers Hilde Cre­

van de andere projecten uit het

Geert

vits (CD&V) en Philippe Muyters

Masterplan te financieren met

(N-VA). Bij het ter perse gaan za-

PPS-constructies. Over die 'omkadering' was er gis­ teren trouwens

Lastig onder­ handelen lnet Patriek Jans­ sens en Bart De Wever op genleenteraad

geen discussie

meer. De vraag blijft of er nu een Lange Wapperbrug dan wel een tunnel moet komen. Op dat punt kan er maar een de winnaar zijn en een de verliezer. De onderhandelingen werden be­ moeilijkt omdat twee hoofdrol­ spelers niet mee rond de tafel za­ ten. Antwerps burgemeester Pa­ trick JanssellS (SP.A) en N-VA­ voorzitter Bart De 'Wever zaten al­ lebei

in

de

Antwerpse

gemeenteraad. Kort na acht uur werd de vergadering aan het Mar­ telaarsplein geschorst om terug te koppelen. Tijdens de gemeenteraad zei Jans­ sens dat hij steeds het negatieve advies voor de Lange Wapper in ten ze daar nog steeds. Peeters zou

het achterhoofd houdt bij zijn

een compromisvoorstel op tafel

contacten met de Vlaamse rege­

gelegd hebben, maar de inhoud

ring. 'Als die zich daar niet aan

daarvan is niet uitgelekt.

houdt, haalt ze zich een groot pro­

Door de vele extra's en aanpassin­

bleem op de hals', aldus Janssens.

gen die men wil doen aan het Ant­

Peeters beloofde de knoop voor

werpse Masterplan - zowel om

eind maart door te hakken. Dat is

verkeerstechnische als om politie­

woensdagavond 23.59 uur. Maar

ke redenen - dreigt het kosten­

morgenmiddag houdt het Vlaams

plaatje intussen heleniaal te ont­

parlement wel al een actualiteits­

sporen. In januari stond de teller

debat over Oosterweel. Het zou

volgens het Rekenhof al op '�,2

gênant zijn als de Vlaamse rege­

miljard euro. Met een nieuwe aan­

ring daar met lege handen naartoe

sluiting aan het Sportpaleis ( 500

moet.

miljoen), een verbinding tussen de E313 in Wommelgem en de El9

(wwi. lob. lej) Blz. 4-5 > De oplossing zal veel duurder zijn of ze zal niet zijn.


De Standaard

30 maart 2010

OOSTERWEELTHRILLER \l\'!\l'1IJT

SI�()'r

De oplossing zal veel duurder zijn of ze zal niet zijn

Misluld<:en is geen optie, de Vlaamse regering zo.cht gisteren koortsachtig naar een oplossing voor de Oosterweelverbinding. De factum voor alle extra's die het overleg moeten smeren, dreigt te ontsporen. VAN ONZE REDACTEURS

verhaal en ontpopte zich kort

Open VLD zouden een Lange

een voldoende lekkers bevallen

is een totaal nieuwe oplossing

PETER DE LOBEL

daarna tot virulent tegenstander

Wapper bouwen. De uitslag

om een knieval verteerbaar te

voor Merksem uitgewerkt, waar­

WIM WINCKELMANS

WAAROM ZIT HET OOSTERWEELDOSSIER ZO VAST? 1.

-

60

van de Lange Wapper. Een rol die

procent 'neen', 4·0 procent" 'ja' -

maken of minstens te camoufle­

bij

hij sindsdien met verve speelt. J3ij de vorming van dc Vlaamse rege­

kon de gemoederen niet bedaren.

rcn. Vandaar dat hel canvas ver­

gronds gaat en de omgeving van

Een duidelijke afwijzing, riepen

ring, in juli 2009, werden de

de brugtegenstanders. 'Iè lage op­

breed wordt, l11et nieuwe versies van het Masterplan.

het viaduct ingrijpend wordt her­ tel,end.

2.WAT IS ER NU VERANDERD NA HET REFERENDUM?

fors geüpgraded, eerst naar een

(zie punt 4)

doorgaand verkeer

onder­

Politiek Vlaanderen is totaal ver­

randvoorwaarden

deeld over de Antwerpse mobili­

herbevestigd, maar voor een con­

De Vlaamse regering kocht tijd

teitsproblemen en de mogelijke

crete afspraak over de

door het hele Oostenveelverhaal

oplossingen. De Lange Wapper is

Wapper was het water te diep.

naar een resem werkgroepen te

De aansluiting van het viaduct

mende ingreep naar Masterplan

dé splijtzwam. Tot 2008 was er

In de aanloop naar het referen­

sturen,

werd

van'Merksem op de Lange Wap­

2020. De

geen vuiltje aan de lucht, maar

dum van oktober vorig jaar groei­

maandenlang amper vooruitgang

per. met18 rijstroken, was een van

openbaar vervoer wordt daarin

toen zette de actiegroep Adem­

de de polarisering dag na dag,

geboekt. Beide kampen hebben

de grootste problemen in de oor­

veel belangrijker. Randparkings

loos het fijn stof op de agenda. De

compleet met moddergooien aan

zich diep ingegraven in hun loop­

spronkelijke plannen. Veel neen­

met aansluiting op het openbaar

Antwerpse burgemeester Patrick

beide kanten. SP.A en Groen! wil­

graven.

stemmen in het referendum vin­

vervoer, verkeerslusscll in de bin­

Janssens (SP.A) had oor voor het

den een tunnel, CD&V, N-VA en

Het compromis moet voor ieder-

den daar hun oorsprong. Daarom

nenstad en mobiliteitsplannen

Lange

15 JAAR MISERIE •

1995 De afdeling Wegen en

komst klonk het in het ja-kamp.

maar

ook

daar

Verkeer Antwerpen krijgt de op­

iedereen

dracht een oplossing te tekenen

moet die klaar zijn.

steun.

Tegen

moeial shift

Feb l"U ari

2007

naar het

Het prijs­

werk voor het masterplan be­

op. Het Masterplan zou 3,5 mil­

gint.

jard euro kosten, waarvan 1,35

kaartje van de Oosterweelver­

• September 2003 De Beheers­

Oostenveelverbinding bijna van

Het Masterplan uit 1998 is ook Masterplan Plus en na een bijko­

maatschappij

Antwerpen Mo­

2005

biel (BAM) moet het Masterplan

miljard euro voor de Ooster­

binding stijgt zienderogen. De

weelverbinding.

Vlaamse regering legt het pla­

• Septembel' 2005 De Vlaani se regering legt het 'BAM- of Oos­

fond van de investeringskosten op 1,85 miljard euro.

voor de verkeersproblemen in

• Dece",bel'

2000 De Vlaamse

financieren en uitvoeren. • Apl'i1 2005 Een alternatie­

en rond Antwerpen. Die studie resulteert drie jaar later in de

regering schaart zich achter het

venstudie, besteld door de stad

telijk ruimtelijk uitvoeringsplan

loos gaat de strijd tegen de Oos­

Masterplan Mobiliteit Antwer­

Antwerpen, zegt dat een tunnel

(GRUP).

terweelverbinding aan en roept

lerweeltracé' vast in een gewes­

2006

• Maal't

2008

De vzw Adem­

startnota 'Het Masterplan voor

pen. Dat voorziet in nieuwe we­

600 miljoen euro duurder zou

de mobiliteit in Antwerpen. De

gen en aansluitingen, tramlij­

zijn dan de Lange Wapper (de

tium Noriant wint de aanbeste­

prioriteit der prioriteiten'.

nen, fietspaden, enzovoort. Het

brug die onderdeel is van de

ding van de Oosterweelverbin­

• Juni

• Allril

duurste onderdeel is de Ooster­

Oosterweelverbinding).

ding en toont een maquette van

ring bestelt toch nog een alter­

2000 Op een 'staten-ge­

neraal' met Antwerpse werkge­

weelverbinding.

vers en verenigingen krijgt de

• September

2001

• Juli

Het studie-

2005

De Vlaamse rege­

ring maakt een stand van zaken

Decembel'

Het consor­

daarvoor gezondheidsredenen in: fijn stof.

2008

De Vlaamse rege­

het project aan de Vlaamse poli­

natievenstudie. Arup-Sum moet

tici en het publiek.

drie tracés vergelijken. Eén tra-


30 maart 2010

voor

bedrijven

moeten

meel'

voorwaarden voor het Ooster­

mensen uit de wagen krijgen. De

weelproject, die tot nu toe heilig

aansluiting van de

zijn gebleven. Alle voorgestelde

E3'f/E313

op

de Ring blijft een aandachtspunt.

alternatieven rijden zich hierop

Voorts is cr nood aan een ontslui­

te pletter. Het akkoord is herbe­

ting van het nieuwe voetbalstadi­

vestigd bij het aantreden van de

on aan Petroleum-Zuid en wor­

nieuwe regeringsploeg.

den de heraanleg van de De Key­

Dat akkoord zegt dat het Master­

serlei en de Scheldekaaien mee in

plan in zijn geheel uitgevoerd

het plan opgenomen.

Ook

de

moet worden. Het zegt ook dat de

Groene Singel krijgt een zetje. AI

derde Scheldekru ising er moet

die

inspanningen

komen en dat die om redenen van

maken het project aantrekkelij­

capaciteit en veiligheid tweemaal

bijkomende

ker voor Antwerpen.

drie volwaardige rijstroken moet

Ook de Oostelijke bretel van Fo­

hebben.

rum 2020, de verbinding tussen

Tol op de Kennedytunnel voor

de E313 in Wommelgem en de E19

personenwagens wordt niet wen­

in Ekeren, ligt nu op tafel. Die is

selijk

wel gekoppeld aan het geplande

Vlaamse regering het ermee eens

geacht. Daarnaast is de

spoortracé Tl02 en is derhalve

dat de Liefkenshoektunnel betel'

muziek voor een toekomst na

bereikbaar moet worden vanuit

2020. Maar de beslissing moet

Frankrijk (El?) en het Waasland

wel nu genomen worden.

en dat er een automatisch ver­

3. HOEVEEL KOST HET NIEUWE MASTERPLAN?

keersgeleidingssysteem moet ko­ men. Zondag werd op vraag van de SP.A

Het Rekenhof waarschuwde be­

nagegaan of het mogelijk was om

gin dit jaar al dat de factuur voor

op de plaats waal' de Lange Wap­

het Antwerpse Masterplan seri­

per moet komen, een tunnel te

eus dreigt te ontsporen. Zonder

leggen met 2 keer 2 rijstroken.

de studiekosten van hel Vlaams

Dat zou in strijd zijn met het ak­

Gewesten de financieringskosten

koord en dus met het Vlaamse re­

stond de teller toen al op 4,2 mil­

geerakkoord. De SP.A verzekerde

jard euro. Van alle extra's die in de

gisteren alleen dat ze alle rand­

afgelopen weken aan het plan zijn

voorwaarden van het akkoord van 28 maart wil respecteren.

5. WAT ALS KRIS PEETERS GEEN OPLOSSING VINDT?

C<,nlpronüs­ faduur gaat richtino' b ,5,8 nuUarcl

Dan is het crisis. Vooral bij de N­ VA is het geduld helemaal op. De Vlaamse meerderheid is nu al sinds het aantreden van de nieu­ we regering in de ban van de Ant­ werpse ring. Als na al die lijd nog

toegevoegd was toen nog geen

altijd geen oplossing mogelijk is,

sprake.

heeft het niet veel zin om nog lan­

Een volledig nieuwe aansluiting

ger te proberen.

aan het Sportpaleis, met door­

Alleen is het niet zo makkelijk om

gaand verkeer in eeu tunnel, kost

de Vlaamse regering ten val te

een half miljard extra. Voor een

brengen. Het Vlaams Parlement

tunnel naast d e geplande T102-

is een legislatuurparlement, dat

spoorverbinding, is nog eens een

niet vervroegd ontbonden kan

miljard nodig. Voor de ontslui­

worden

ting van het Waasland is 100 mil­

Als alternatieven voor de huidige

joen euro nodig. Als u hebt mee­

regering (CD&V, SP.A, N-VA) zijn

geteld, zit u nu aan 5,8 miljard.

een coalitie van CD&V, N-VA en

(zie hienuzast).

En als de Lange Wapper er niet

Open VLD (68 zetels op 124) mo­

komt? Dan krijgt bouwheer Nori­

gelijk, CD&V, SP.A en Open VLD

ant sowieso een schadevergoe­ ding van 1,3 miljoen euro.

(71

zetels) zijn een andere OIJtie.

Alleen blijft Open VLD erbij dat

4. ZET DE REGERING EERDERE AFSPRAKEN OP DE HELLING? De Vlaamse regering doet na­

het niet in een Vlaamse regering wil treden. In dat geval zijn er geen andere coalities mogelijk. De mogelijkheid van een regering

tuurlijk wat ze wil. Maar op 28

met Vlaams Belang of een ge­

maart vorig jaar heeft ze wel een

drocht als CD&V, SP.A, Lijst De­

akkoord bereikt over de rand-

deckeI' en Groen! telt niet mee.

cé is dat van het actiecomité

taurant Het Pomphuis adviseert

Straten-Generaal, met tunnel in

de auditeur van de Raad van

plaats van de Lange Wapper.

State om het GRUP voor Ooster­

- l\I,lart 2009

Arup-Sum komt

weel te schorsen. Het milieuef­

met een eigen alternatief, ook

fectenrapport zou niet onaflluil­

met tunnel. SP.A wil plots niet

kelijk zijn opgesteld.

Oktober

meer van de Lange Wapper we­

ten. De Vlaamse regering beslist

van de Antwerpenaren stemt de

2009 59,24 procent

dat de BAM een bouwuanvraag

Oostel'\veelverbinding weg. De

mag indienen voor cic Ooster­

Vlaamse regering herbekijkt de

weelverbinding, maar de stad

werking en toekomst van de

Antwerpen krijgt ook een volks­

BAM, in zeven werkgroepen.

raadpleging.

- Juli

2009 Na een (nieuwe)

klacht van de eigenaar van res-

-10 februari 2010 De Raad van State vernietigt het GRUP niet.

(sle. yd)

De Standaard


. GAZET VAN ANTWERPEN

30 maart 2010

Oosterweel: viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt uit het stadsbeeld

••

Blz. 6

Lange Wapper wordt dan toch een tunnel De Lange Wapper is definitief van de baan en wordt vervangen door een geboorde tunnel.

' Dat is wat voorligt in het plan dat door de Vlaamse regering wordt onderhandeld. Verder wordt hetviaduct aan hetSport­ paleis afgebroken en dat is een historische gebeurtenis voor Antwerpen. Het oorspronkelijke traject van het BAM-tracé blijft wel behouden. De nieuwe tunnel onder de

Schelde gaat aan de rechteroe­ ver van Antwerpen over in een sleuf. Daarna gaat het via een geboorde tunnelverder tot aan de Oosterwcelknoop. Spectacu­ lair is dat ook hetviaductaan het Sportpaleis verdwijnt. Die ruimt plaats voor een gelijkgrondse weg. Mogelijk zal die, net zoals de

Ring nu al, in een sleufkomen te liggen. Verderwordt e r een oos­ telijke bretel aangelegd tussen Ekeren en Wommelgem en blijft de Kennedytunnel tolvrij. Ofhet in het gevalvan de wes­ teHjke bretel om het voorstel van Forum 2020 ofdat van de Wase burgemeesters gaat is niet dui­ deHjk.

Met dit plan wordt aan de eis om Antwerpen leefbaar te hou­ denende noodzaak om de mobi­ Iiteitsproblemen in deAntwerp­ se regio op te lossen, tegemoet gekomen. Vandaag geert de Vlaan1se re­ gering een persconrerentieover het bereikte akkoord. lM,PVDP

Antwerpen veegt Lange Wa per van de tafel Het lijkt er sterk op dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over de Oosterweelverbinding. Vanochtend na de ministerraad volgt er een persconferentie. Maandagnacht werd een akkoord bereikt over het Ant­ werpse mobiliteits­ dossier. Het is vrij­ wel zeker dat de Lange Wapper de­ finitiefvan de tafel is geveegd en dat w o r d t gekozen voor een geboorde tunnel tot aan de Oosterweelknoop. Hetviaductaan het Sportpaleis wordtaf­ gebroken en vervan­ gen door een gelijk­ grondse baan. Dat is meer dan het Ant-

werpse stadsbestuur had dl1l'ven hopen. Het viaduct is één van de meestgecontesteerde plekken in het hele Oosterweeldossier.

Kennedytunnel blijft tolvrij Ook is er beslist dater een oos­ telijke bretel komt tussen Ekeren en Wommelgem. Over de wes­ telijke bretel bestaat op dit mo­ ment geen duidelijkheid. Belangrijkis ookdat deKenJle­ dytunnel in ditplan tolvrij blijft. Datwas een absolutevoorwaar­ de in het Masterplan Mobiliteit en lang een !:'Nistappel tussen de voor- en tegenstanders van het BAM-tracé met Lange Wapper. Het oorspronkelijke traject van het BAM-tracé blijft trou­ wens behouden. Alleen wordt de brug zoals gezegd vervangen door een tunnel. . Het lijkt er sterk op dat er met dit plan een compromis is gevon­ den waarin CD&V, sp.a\énN-VA alle drie voldoende van hun ei­ sen terugvinden. Samengevat zijn de belangrijkste bekom­ mernissen dat de mobiliteitspro­ blemen rond An'twerpen, die in heel Vlaanderen merkbaar zijn, worden opge-

lost, maar dat ook de leefbaar­ heid van Antwerpen wordt ge­ garandeerd. Zoals het er nu naar uitziet zijn de onderhandelaars daar aardig in geslaagd.

Wat gaat er gebeuren? Vanochtend omstreeks 9 uur is het ministerraad en daarna zal de Vlaamse regering een pers­ conferentie geven. Daar wordt het akkoord dat vaI1J1acht is be­ reikt bekendgemaakt. Ofhet mobiliteitsverhaaJ hier­ mee volledig is afgerond, is on­ duidelijk. Wellicht zullen er in de toeskomst nog andere bijko­ mende maatregelen moeten ge­ nomen worden. Debat met nieuwe inhoud O n d e r t u s sen hebben d e Vlaamse oppositiepartijen voor woensdag al een actualiteitsde­ bat gevraagd in het Vlaams Par­ lement. Als Kris Peeters geen spitsroeden wilde lopen, moest hij vandaag of ten laatstewoens­ dagochtend met een aanvaard­ bare oplossing op de proppen komen. , Het actualiteitsdebat komt er op vraag van Open Vld, Lijst Dedecker en Groen! Die waren van plan om de regering het vuur aan de schenen te leggen over het uitblijvende akkoord. Het debat zal nu over het a!J<oord zelf gaan. .

LEXMOOLENAAR PATRICK VAN DE PERRE


DE TIJD

30 maart 2010

Antwerpse haven helpt die van Oman D

e h:lVen van Antwerpen gaat helpen de haven

van Duqm in Oman uit te bou­ wen.IJ - et GemeentelijkHaven­ bedrijf Antwerpen onderteken­ de daarvoor een joint venture. De regeringvan Oman wil in Duqm een portuair-industrieel complex bouwen met de na­ druk op petTochemie. Dam-voor is 21.000 hectare afgebakend. Duqm heeft volgens het Ant­ werpse Havenbedrijr de poten­ tie om een van de belangrijkste industriële en petrochemische hubs van het Midden-Oosten te worden. Behalve op de uitvoer van petroleum zal de haven zich ook richten op contniners, con­ ventionele lading en bulk. CAP

Voor de uitboU\-\' van de ha­ ven van Duqm is de vennoot­ schap Port ofDuqm opgericht. De

aandeelhouders

zijn de

Omaanse overheid (50%) en Consortium

Antwerp

Port

(50%). In CAP zitten het Gemeen­ telijkHavenbedrijf Antwerpen en

het

havenkennisbedrijf

Rent-a-Port, eigendom van Ac­ kermaJls & van I-:laaren en CFE (elk45%) en het management (10%). Rent-a-Port wordt ge­ rund door ex-DEME-topman Marc Stordiau. In een verdere fase willen het Havenbedrijf en Rent-a­ Part middelgrote havenbedrij­ ven bij het CAP-consortium be­ trekken.

MDR


. GAZET VAN ANTWERPEN

30 maart 2010

Waterweg�n en ieekanaal maakt van het water een bondgenoot

Tussen Lillo en Noordl{asteel voortaan slil{l{en en schorren ·'�·"·"'.f!IIn

Langs de Scheldeboord gebeurt meer dan het uittekenen van de nieuwe Scheldekaaien. Tussen Lillo en het Noordkasteel komt een gebied van vijf hectaren groot met slikken en schorren. • De afdeling Waterwegen en Zee­ kanaal van de Vlaamse gemeen­ schap begint nog dit jaar aan de werkzaamheden aan de dijk in Lil-

10. Daar wordt tegen 2013 een dijk op Sigmahoogte gebouwd rond het dorp. Een beetje verderop naar de stad wordt tussen Fort Sint-Philips en het Noordkasteel -langs de Schel­ delaan dus - een 4,5 kilometer lan­ ge dijk opgehoogd. Aan de Schelde­ kant van die dijk zal een gebied van vijfhectaren ontstaan waar je slikken en schorren kan vinden.

Hedwigepolder Verderop richting Nederland be­ gint Vlaanderen aan de uitvoering van het Scheldeverdrag: de startvan

de aanlegvan de Hedwigepolder tot slikken en schorren. Die aanleg is een compensatie voor de baggerwerk­ zaamheden op de Westerschelde. In de stad wordt dan weer be­ gonnen met het voorontwerp van de eerste fasen in de heraanleg van de kaaien. Die zes kilometer lange strook wordt niet in één klap aange­ pakt. De werkzaamheden worden opgedeeld in zeven deelprojecten, waarvan Sint-Andries en Zuid de eerstenzijn. In het begin is dateen ar­ cheologische studie, gekoppeld aan de stabilisatie van de oude kaaimu-

ren. Pas daarna is er plaats voor de verhoging van de waterkering en de aanleg van mooie esplanades op de Scheldekaaien. Aan de havenzijde van de kaaien werken de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en Wa­ terwegen en Zeekanaal samen aan de vernieuwing van de Kattendijk­ sluis. Die 150 jaar oude sluis raakte in 1995 in onbruik, maar wordt nu weer opgekalefaterd om de door­ gang tussen de Schelde en de jacht­ haven te vrijwaren. JOHAN VAN BAELEN


30 maart 2010

Potpolder wordt overstromingsgebied De Potpolder van Ullo, ten zuiden van het vestingdorp, wordt over­ stromingsgebied. Na het verkrij­ gen van de bouwtoelating zal de Scheldedijk doorgestoken wor­ den en komt het gebied van tien hectare onder invloed van de ge­ tijden. Hetwerkwordt uitgevoerd in de zomer. Er is ook nog steeds wateroverlast door de slechtwer­ kende afvoergracht naar het zui­ veringsstation achter de Hooge Maey. Er is naar schatting een op­ hoging van 1.000 ton slib waar-

door het water wordt opgehou­ den. Aan de rotonde van de auto­ weg, ter hoogte van de stortplaats, werd op vraag van Natuurpunt door hetHavenbedrijfeen kweek­ plaats voor meeuwen aangelegd. Hierdoor zou de Polder van Hoe­ venen bedreigd worden. Op de plannen (ond de uitvoering van hetSigmaplan, meteen verhoging van de dijken, ter hoogte van Lillo is het nogwachten op het master­ plan voor de historische vesting.

(FSE)

De Nieuwe Gazet


30 maart 2010

. GAZET VAN ANTWERPEN WAAS & DENDER

Overstromingsgebied van 600 ha bijna 1{laar Regio De afdeling Waterwegen en Zeekanaal (W en Z) wil overstromingen voorkomen door de aanleg van dijken en van overstromingsgebieden. • Met name langs de Schelde wor­ den nogal wat beschermingswerken uitgevoerd. Toch heeft het voorko­ men van overstromingen niet altijd te maken met het ophogen van dij­ ken. Zo wordt op het grondgebied van Kruibeke, Bazel en Dendermon­ de het grootste overstromingsgebied aangelegd: Met 600 hectare zal het zeker voor de helft onderhevig zijn aan de getijdewerking. Het project nadert stilaan zijn eindfase, waar­ in wordt gewerkt aan de recreatie­ ve functie, zoals het aanleggen van paden, een vogelkijkhut, een bezoe­ kerscentrum, enzovoort. Niet overal wordt gewerkt met overstromingsgebieden. In Lillo

wordt dit jaar gestart met de bouw van een dijk op Sigmahoogte. Ver­ derop richting Antwerpen wordt tus­ sen Fort Sint-Philips en het Noord­ kasteel een 4, 5 km lange dijk aange­ legd. Aan de Scheldezijde ontstaat een slikke- en schorregebied van 5 hectare groot. Waterwegen en Zeekanaal heeft ook alle aanlegsteigers onder haar beheer. Zo worden houten, vaste steigers vervangen door vlottende, stalen steigers, die makkelijker toe­ gankelijk zijn. Nog dit jaar komen de steigers van het veer Moerzeke (Kastel)-Baasrode en Moerzeke­ Bornem (Mariekerke) aan bod. In Rupelmonde worden nog dit jaar twee vlottende steigers gebouwd. De Rupelmondse Watersportvereni­ ging krijgt er een van l30 meter. De vzw Tolerant krijgt een steiger van 110 meter lang. Ten slotte gaat W en Z in Burcht en Baasrode een privaat-publieke sa­ menwerking aan voor de bouw van aanlegsteigers.JvB


30 maart 2010

. GAZET VAN ANTWERPEN

Transport Binnenvaart zet 12,9% minder af In 2009 werd èr op de V laam­ se binnenwateren 28,8 miljoen ton aan goederen getransporteerd. Dat is een daling van 12,9% tegenover 2008. "De daling in de trafiek ligt in het verlengde van de daling in de ha­ vens van Antwerpen en Gent", zegt Wim Dauwe, afdelingshoofd van de afdeling Zeeschelde van Waterwe­ gen en Zeekanaal (W&Z). "N iette­ genstaande investeren we verder in infrastructuur, baggeSrwerken en onderhouden van de waterwegen." Zo voert W&Z momenteel twee pu­ bliek-private samenwerkingen (PPS) uit voorde bouw van laad- en loska­ des bij Umicore in Hoboken en Xel­ la in Burcht. Tegelijk werktW&Z aan de voorbereidingvan vier soortgelij­ ke projecten :"Datmoet het transport over water bevorderen." B

ct

Flandria 20 begint nieuw leven op Ijsselmeer Flandria 20 vaart niet meer uit. Het schip werd al sedert 2002 aan de kant gehouden. Nu is het l1erkocht aan iemand die ermee op. het Ijsselmeer DeFlandria 20, ooit een zeewaar­ dig schip datwerd ingezet voor dag­ tochten naar Oostende en Zeebrug ge, lag al jaren te verkommeren aan de Sint-Aldegondiskaai. "Klopt", zegt Peter Van de Kerkhof bij de nv Leysen, die in 2002 rederij Fland­ riaovernan1. "We haddendeFland­ ria 20 oorspronkelijk niet mee over­ genomen, omdat die nog in onver­ deeldheid was (vérsch illende erven

van Stan Van Marcke claimden de eigendom, red.)." E�· was ook heel

De Flandria 20.

FOTOARLETTE STUBBE

veel werk aan om het schip weer in de vaart te brengen. De activiteiten van Flandria zijn later verdergezet door de nv Brabo, die Flandria ook nu nog uitbaat. Maar den 20 bleef liggen. "Nogmaals, er was te veel werk aan. We hebben hem verkocht aan eenNederlanderuitde buurt van het

IJsselmeei-. Ik weet niet of hij het schip privé of als passagiersboot in de vaart gaat brengen." In elk geval deed deNederlander een koopje. "Ik weet dat er 50.000 circuleert als verkoopprijs, maar die ligt nog lager. In feite is het schip veelmeer waard.Wij hebben vier keer meer dan de verkoopprijs betaald. Maar het kost ook 4.000 euro liggeld per maand. Hetblijft een prachtig schip, maar om het weer als passagiersschip in te zetten, is toch nog een investering van een miljoen euro nodig." Flandria zelf start komend weekend het nieuwe seizoen. Dan zal Flandria 18 Scheldetochten doen,Flandria 24Havenrondvaarten,Flandria 16 vaart op Vlissingen en Flandria 1 kan worden afgehuurd door groe­ pen. JVB


Page 1 of 1

Het Nieuwsblad

Nieuwsblad .be Precisiewerk

-

30/03/2010

ANTWERPEN - Het 160ton wegende frame van 24 bij 24 meter, dat tijdens het weekend van G&G uit Willebroek naar de Antwerpse haven werd gevoerd, is gisteren onder het hefeiland 'Buzzard' gehangen. Het was precisie- en puzzelwerk ten behoeve van GeoSea, een dochter van baggermaatschappij Deme. Die zal er funderingspalen van windturbines buiten de kust van Livel-pool mee installeren. Het vertrek naar ginder is gepland rond 5 april. sdI

(sdI)

http://www.nieuwsblad.be/ArticlelPrintArticle.aspx?articleld=9E20762M

30/03/2010


DE TIJD

30 maart 2010

e s

ap e naar hogere papierprijs •

Bedrijven betalen liever verbreldngsvergoeding dan contracten met verlies uit te voeren

GUY

VAN DEN BROEK

Chinese import van gebruikt papier • milioen Ion per maand

Prijs houtvrij papier • euro per Ion. op basis van Duilse PPI-index

D

e Europese papier­ sector zit in de diepste crisis ooit. Ondanks de zware capaciteitsafbouw (-18%) van de voorbije twee jaar dalen de prijzen al zes jaar. Tegelijk schie­ ten de grondstofprijzen (oud pa­ pier en pulp) en de energieprijzen de hoogte in. Dat is niet langer houdbaar. De hele papierketen staat aan de klaagmuur: producenten, ver­ werkers en handelaars. Zij zien de prijs van grafisch papier het liefst meteen stijgen, met min­ stens 15 procent. Het papier voor golfkarton is sinds augustus 2009 al75 procent gestegen. 'Zo'n crisis hebben we nog nooit meegemaakt', zeggen Fir­ min François van Cobelpa (produ­ centen), Lieve van Lierde van Fe­ tra, Paul Berkvens van Papyrus (handel), Jean Dooms van Igepa (handel) en Vincent Chaidron van Smurfit Kappa in koor. 'De situatie is zo onhoudbaar dat de leveran­ ciers contracten verbreken en lie­ verde verbrekingsvergoeding uit­ betalen dan met verlies te verko­ pen', zegt Berkvens. De sector kampt al zes jaar met sterk dalende prijzen, blijh-t uit de

Duitse papierindex CPP!), de refe­ rentieprijs voor grafisch papier in Europa. Enkel midden 2009 steeg de prijs voor grafisch papier licht­ jes om nadien sterk te dalen tot maart 2010. AFBOUW CAPACITEIT

Ol

Ol

05

07

09

06

04

600 08

10" m«IIajU'

Papierbedrijven willen een prijsverhoging van minstens 15 procent.

t HH

De prijsdaling "'vam er on­ danks het feit dat de sector in 2008 en in 2009 de capaciteit flink af­ bouwde. In 2008 bOll\vden Sappi en de Spaanse Burgo Group samen 300.000 ton capaciteit aan hout­ vrij gestreken papier af. In 2009 sloten M-Real, Arctic Paper, Acon­ da Paper en Lecta samen 955.000 ton capaciteit van dat type papier. De twee saneringen haalden 18 procent van de Europese capa­ citeit weg, en nog daalde de pa­ pierprijs. De oorzaken zijn zowel struc­ tureel als conjUJlctureel. 'Structu­ reel kampt de sector al jaren met de elektronische media om de bur­ ger te informeren. Conjunctureel kwam daar de crisis bovenop', zegt François van Cobelpa. Nu sinds midden 2009 ook de grondstoffen voor papier, zoals oud papier en pulp, fors zijn ge­ stegen, zit de sector in de tang van dure grondstoffen en een af­ nemendevraag. Oud papier, soms de enige grondstof voor lu-anten

en magazines, wordt al sinds begin 2009 maand na maand duurder . Dat proces versnelde nog in de winter, toen de ophaling in Europa door de extreme weersomstanc1ig­ heden slabakte. Maar de hoofd­ oorzaak is de niet te stillen Chinese honger naar oud papier. Die vraag vervijfvoudigéle in tien jaar tot 30 miljoen ton per j"ar. China betaalt 30 tot 40 euro per ton oud papier meer dan de Europese afnemers. DICHTGEVROREN

Door een samenloop van om­ stanc1ighedcn zijn tegelijk de prij­ zen voor pulp, de grondstof voor grafisch en hygiënepapier, flink gestegen. De aardbeving in Chili legde de Chileense uit voer van pulp, goed voor 8 procent van de wereld­ bevoorrading, lam. Vanuit Scandi­ navië viel de handel stil, omdat de Baltische Zee was dichtgevroren en de havenarbeiders in F inland staakteli. 'Het gevolg is dat de pa­ pierproducenten niet meer aan grondstoffen geraken en de pro­ ductie stilleggen of extreem hoge prijzen betalen', zegt François. De trend tot prijsverhoging is ingezet. Het Noorse Norskeskog kondigde zopas een prijsverhoging van 5 tot7 procent aan voor maga­ zincpapier vanaf I april.

Wallollië wacllt nog op inllaalbeweging Hogere economische groei in 2008 wellicht tijdelijk fenomeen WOUTER VERVENNE

D

e Waalse economie is in 2008 voor de derde keer in tien jaar sneller gegroeid dan de Vlaamse econo­ mk Maar het is voorbarig om van een inhaalbeweging te spreken. De zwakke economische pres­ taties vanVlaanderen in sonunige jaren waren doorgaans te wijten aan uitzonderlijke factoren of toe­ vallige schommelingen. In 2001 bijvoorbeeld betaalde Vlaanderen een zware prijs voor het faillisse­ ment van Sabena, dat zijn hoofd­ zetel had in Zaventem. Eind 2008 kreeg de industrie

Toegevoegde waarde per regio Vlaanderen .Walloniê • Brussel 199B=100

130

Aangezien Vlaanderen relatief meer fabrieken heeft dan Wallo­ nië, is het noorden van het land gevoeliger voor schommelingen van de industriële activiteit. Een blik op de evolutie sinds 1998 geeft aan dat de Vlaamse economie op langere termijn sneUer blijft groeien dan de Waal­ se. De economische activiteit groeide de jongste tien jaar met 25 procent in het noorden en met 21 procent in het zuiden.

TROEVEN wereldwijd zware klappen na de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers.

Vlaanderen heeft nog steeds enkele belangrijke troeven. De kwaliteit van het onderwijs is veel beter dan in Wallonië en de loon-

lwsten per eenheid product zijn lager. Brussel scoort op het eerste ge­ zicht nog beter dan Vlaanderen. Maar twee kanttekeningen zijn nodig. In de eerste plaats stijgt de bevolking in Brussel duidelijk sneller dan elders, waardoor de economische groei per inwoner lager ligt. Bovendien is de groei van Brussel in belangrijke mate te danken aan pendelaars uit Vlaan­ deren en Wallonië. Daarom is het netto-inkomen per inwoner wellicht een betere maatstafvan de welvaart. De Vla­ mingen hebben meer koopkracht dan de Walen en Brusselaars.

• wIV\'I.nbb.be


Lloyd NV - Y our transport and logistics information source - Europa keurt eigendomss" .

Page 1 of 1

NIEUWSBERICHT Europa keurt eigendomsstructuur Trilogiport goed De Europese Commissie heeft besloten dat de eigendomsstructuur van de Luikse Trilogiport-containerterminal niet in strijd is met de Europese regelgeving. Het intermodale project Trilogiport is een joint venture tussen overslagbedrijf Manuport, de lokale terminaloperator Water Container Transport (WCT) en terminalgigant DP World. Het platform in aanbouw start de operaties naar alle verwachting deze zomer.

Publicatiedatum: 29 maart 2010 Š 2007 Lloyd NV.

http://www.lloyd.be/nieuws/id27788-Europa_keurt_eigendomsstrucUlur_Trilogiport

' "

_

29/03/2010


Lloyd NV - Y our transport and logistics information source - Nieuwe douanewet nog n... Page 1 of 1

NIEUWSBERICHT Nieuwe douanewet nog niet voor morgen De nieuwe Belgische douanewet staat nog niet op de sporen, zegt advocaat Michel Cornette. De huidige wetgeving is nochtans nadelig voor de haven van Antwerpen. Cornette (foto) doelt hiermee op het strafrechtelijke luik waarin de uit 1822 daterende douanewet nog altijd voorziet. Op basis daarvan werden in het verleden al enkele scheepsagenten veroordeeld tot het vereffenen van de douaneschuld. Cornette stelt voor om die procedure voor te behouden voor duidelijke fraudegevallen. Volgens hem is het trouwens niet eens zo moeilijk om een nieuwe wet te schrijven. "Het volstaat om het Nederlandse voorbeeld te kopiĂŤren", zegt hij.

(zie De Lloyd van woensdag 31 maart 2010)

Publicatiedatum: 29 maart 2010 Š 2007 Lloyd NV.

http://www.lloyd.be/nieuws/id27787-Nieuwe_douanewet_nog_niet_voor_morgen.ht...

29/03/20 1 0


Lloyd NV- Your transport and logistics information souree - Internationale topontmoe...

Page 1 of 1

NIEUWSBERICHT Internationale topontmoeting over scheepsemissies baart muis Debatten in de schoot van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) over de C02-emissies van de scheepvaart hebben geen tastbare resultaten opgeleverd. De minitop over klimaat binnen het zogenaamde Marine Environment Protection Committee van de IMO heeft daarbij geleden onder dezelfde kwaal als die grotere klimaattop vorig jaar in Kopenhagen: een diep schisma tussen de grote economische blokken en de ontwikkelingslanden. Deelnemers aan de debatten omschrijven het hele proces als "weinig verkwikkend". Ook verwachten ze niet dat de discussies de volgende maanden veel vlotter verlopen. Intussen kijkt de Europese Commissie rustig toe hoe de IMO de kwestie regelt. Brussel heeft de maritieme organisatie voorlopig de kans gegeven om een globale aanpak uit te werken. Toch is de roep om een Europese oplossing voor de C02uitstoot van de scheepvaartsector nog niet verstomd in de wandelgangen.

(Zie De Lloyd

van

31/03/2010)

Publicatiedatum: 29 maart 2010 Š 2007 Lloyd NV.

http://www.lloyd.be/nieuws/id27786-lnternationale_topontmoeting_over_scheepsemi...

29/03/2010


Contargo breidt bovenrijn vaarplan uit 29-03-2010 17:25

Contargo, de specialist voor container achterlandtransport, gevestigd in Duisburg, vergroot haar de inzet in het bovenrijngebied. In plaats van tot nu toe 4, zullen vanaf 1 April 2010, 7 schepen uit de Contargo-vloot de terminals in Basel, Ottmarsheim en Straatsburg met de westhavens verbinden. Deze uitbreiding van het aantal schepen maakt het mogelijk dat de havens van Antwerpen en Rotterdam direkt en van elkaar gescheiden worden aangelopen. Door de hogere afvaartfrequentie worden ook de transittijden behoorlijk verkort. Profiteurs hiervan zijn vooral de expediteurs, rederijen en verladers uit Zwitserland en links en rechts van de bovenrijn. "Zij "winnen" ten opzichte van de huidige situatie tot 2 dagen tijd voor de aanlevering van exportcontainers bij gelijke afvaartijden in de zeehaven" aldus contargo direkteur Heinrich Kerstgens. Nieuw is het "Rotterdam-schip" dat woensdags Basel verlaat om Zaterdagoch-tend vroeg al de eerste containers in Rotterdam te lossen. De huidige maan-dagafvaart naar Rotterdam, kan komen te vervallen, omdat de woensdagaf-vaart Rotterdam in dezelfde tijd bereikt als de maandagafvaart Daniel Kauf-mann, direkteur van Contargo Alpina AG in Basel, aan zijn klanten: "Moesten tot nog toe containers voor Rotterdam in het weekend voor de afvaart van maandag aangeleverd worden, nu kunnen bedrijven de eerste twee weekda-gen nog produceren. En containers voor Antwerpen die op vrijdag in Basel aangeleverd worden zijn evenals de Rotterdam containers op maandagmor-gen in Antwerpen voor overname in het zeeschip." Ook aan de import kant biedt het nieuwe schema meer dispositiemogelijkhe-den. De geliefde afvaarten vanaf de zeehaven voor het weekend komen nu ook op dinsdag in de opvolgende week in Straatburg aan en een dag later in Base!. Ook bij de boekingsaanname komt Contargo haar klanten tegemoet. Verla-ders kunnen boekingen voor export opgeven tot 11.00 uur voorafgaand aan de dag van lading. Kaufmann: "Wij zijn erop ingericht om op korte termijn te plannen. Na telefonische afstemming is het ook mogelijk om nog later te boeken. De in het nederlandse Zwijndrecht gevestigde Contargo B.V. exploiteert de vloot van momenteel 22 binnenvaartschepen in het trimodale netwerk van Contargo. Het kleinste schip heeft een capaciteit van 54 Teu, de grootsten kunnen de aanzienlijk hoeveelheid van 500 TEU vervoeren. De schepen varen op de Rijn, Main en op de Schelde. Met een

gezamenlijke capaciteit van 6000 TEU, vergelijkbaar met meer dan 4000 vrachtauto's, ontlast Contargo in aan-zienlijke mate de overvolle autosnelwegen.


Conferentie over alles van Tweede Maasvlakte - Regio - Reformatorisch Dagblad

Page 1 of 1

Reformatorisch Dagblad

Conferentie over alles van Tweede Maasvlakte 30-03 -201007:32

Conferentie over Tweede Maasvlakte. ROTTERDAM

(ANP)

-

De

Van

Nelle

Ontwerpfabriek

in

Rotterdam

is

dinsdag

het toneel

van

een

conferentie over de realisatie van de Tweede Maasvlakte. Natuur en milieu, een kijkje in de keuken van het project en de keuzes en dilemma's. Alle aspecten rond de uitbreiding van de Rotterdamse haven komen aan bod belooft de organisatie, het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft daarvoor onder meer Ruud Lubbers, kwartiermaker van het Rotterdam Climate Iniative (RCI) en Meta Meijer van Milieudefensie gestrikt. Daarnaast is ook president-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdam present.

Directeur Ronaid Paul van de projectorganisatie Maasvlakte 2 geeft verder inzicht in het

baanbrekende project. Iedereen die iets te maken heeft met de bouw en ontwikkeling van de Maasvlakte 2 kan tegen betaling aan de bijeenkomst deelnemen. Tot nu toe hebben zich ongeveer driehonderd opdrachtgevers, -nemers en adviseurs die betrokken

zijn

bij

grote

projecten

aangemeld

voor

de

conferentie.

De

organisatie

had

gerekend

op

250

belangstellenden.

http://www.refdag.nllartikeI11470247/Conferentie+over+alles+van+ Tweede+Maasvla...

30/03/2010


---

:

-

--

..-:::

.

-------

ffflif

. .. . . :

,

Go! Marc Van Peel, Kris Peeters,

JDN's trailer suction hopper dredger

... DEME's Lange Wapper are already

Tineke Huizinga and Hilde Crevits

Manzanillo 11 and...

at work in the Scheldt

Wapper and 3,281m3 Jade River, plus JDN's 4,000m3 Manza17i1la IJ and 9,000m3 Alexander van Humbaldt. The dredged sand is being beneficially reused to reinforce intertidal zones in the Scheldt estuary, either directly by placement or by spraying with the help of a spray pantoon, such as the Tha1'l1tan J. The latter was successfully deployed for construction of the Thornton Bank's Far Shore Windmill Park, 28km off the Belgian coast. The Western Scheldt project was originally scheduled to be carried out over two years, but at the launch ceremony Minister Crevits stated: "There's a formal undertaking on the pan of Flanders, the Netherlands and the dredging consortium to finish the

work within one year at the latest, hopefully even before the end of this year." If the latter happens, it will make good Antwerp's earlier promises - and DPC's money is on DEME and JDN to complete during 2010. Apart from permitting wider tidal windows, the advantages include allowing box ships with draughts up to 15m to leave the port and sail downstream, depending on the ship's speed and sailing characteristics. And as CEO Bruyninckx stated: "One of the most attractive points about the Port of Antwerp is cargo generation and productivity - it's the number one logistics port in Emope, with a huge chemical cl uster." He was backed by Van Peel: "Large,

:

,

.J

APRIL 2010

DREDGING AND PORT CONSTRUCTION

intercontinental shipping companies prefer to call at ports that generate sufficient critica I mass, where they can unload sufficient cargo and where sufficient return cargo can be found. \X/hen it comes to container handling, Antwerp scores better than all other nonhwest European ports in this respect: nowhere else are 50 many containers loaded and unloaded in relation to the available ship's capacity as in Antwerp." Hydrological and meteorological conditions will play an important role in setting the exact draught aftel' the deepening and the Flemish Agency far Mariti111e Services and Caast will determine that factor gradually, based on laboratory checks, test sailings and experience gained. But CEO Bruyninckx is hopeful 15m \ViII be the minimum. On the Dutch side of the Scheldt, a keel clearance of 12.5% has to be allowed for, which includes a margin for the squat effect (the fact th at ships under way have a greater draught), plus a safety margin for ship movements under wave action, a margin for sudden silting up between two soundings and a dredging tolerance. "In Hamburg, they sail with a keel clearance of 1m, so if we can reduce that 12.5% to lm, that can funher improve accessibility," he said.

In terms of generaI maritime cargo, Anrwerp ended 2009 as the second­ largest port in Europe, behind Rotterdam, but ahead of Hamburg, Amsterdam and Marseille. And over 64,000 people directly owe their living to the port's conrinued prosperity. "There's plenty of competition between the pons in northwest Europe. The others naturally have their own ambitions, just as we do; Anrwerp aims to be the leading generaI cargo port in Emope," Van Peel stressed. "The go-ahead we've now received gives Antwerp the opportunity to defend its position. This third round of deepening will mean that ships will be able to sail to and from Anrwerp with more cargo on board, and will have wider tide windows in whicl1 to do it. And Flanders will continue to www.dpcmagaz;ne.com


Major investments will be made in rail connectivity

have an important centre of economic growth. "According to the most recent report by the Natiollal Bank of Belgiu171, Antwerp accounts for nearly 60% of the added value generated by all the Belgian ports put together," Van Peel continued. "Antwerp's direct added value is a good €10Bn - about as much as Flanders spends every year on education. And let's not forget that according to the same report, the port generates total employment of more than 180,000 jobs in Flanders." The port's chief commercial officer, Luc Amouts, was also upbeat, especially as eight new loops were added in 2009. "Figures for January are promising - we have the feeling we're at the bottom of the downturn," he said. If he's right, then Antwerp's ambitious 10+1 Plan for a more competitive port will be firmly on tracIc The idea is that different market segments (Iogistics; intermodal connections; box, break-bulk, dry bulk and liguid bulk industries) will be supported by customs and IT, the maritime services chain, branding and promotion, together with modern infrastructure. "The +1 are the port workers," stated Amouts. "'V-,7e have an excellent social c1imate and a strong tradition of negotiation. \Y!e need to convince them that it needs to be win-win - there's a need for f1exibility and we need to be competitive with other ports."

Senior strategist Helen de \X!achter stressed that the port authority intends to be "a neutral platform for traffic; we just want to speed up the process. We aim to create new intermodal links to selected regions in France, Germany and central Europe." Inland waterways are one focal www.dpcmagazine.com

point in achieving this, as is rail, she continued. Antwerp's looking to bolster its position as the second­ largest rail freight port in Europe through two new railway terminals and the €764M LiefkeIlshoek freight tunnel. \Xlork's just started on the latter, which will connect Antwerp's box handling facilities on both sides of the Scheldt when completed in 2014. "\X!e have freight forwarders coming to us and saying how refreshing it is to have a neutraI body looking at the whoIe picture," De \"Xlachter stated. "It's bringing together players who benefit from logistics solutions and it's something I think we'lI do more of in the future - not to run it, but to be part of the logistics process." All of that and more is enshrined in a five-year business development plan based on a competitive spirit, efficient and reliabie operations, sustainable growth and a broad cOl11mitment to port employees and customers. The plan also provides for Antwerp making further major investments: • New tugs, split barges and a pusher • Purchase of a TSHD - a tender design call went out earlier this year and the port's looking for a vessel of around 3,500m3 capacity • Finishing Verrebroek dock with ro-ro facilities between it and Doel dock • Widening the Albert Canal and elevation of its bridges • A second lock that will enable seagoing vessels to access the left bank; when it's completed in 2014 this will be the world's biggest lock, at 500m long, 68m wide and 17.8m deep

2?

• Construction of a 700m guay in the B2 canal dock along with renovation of, and investment in, guays on the right bank, plus • A new port authority HQ building designed by the internationally acclaimed Irag-born architect Zaha Hadid - the fjrst woman to win the Pritzker Architecture Prize. Future projects include the 1,070ha Saeftinghe Development Area for maritime, industrial and logistic services, which will incorporate a trimodal area (barge, truck and rail). "The economic crisis has slowed the project by about twO years," Arnouts admitted. "But the planning goes on - we don't want to stop any opportunity for new industry in the port." Industry is happy to agree. Among the privately funded projects already listed are a new fruit terminal and renovation and expansion of three other terminals totalling €180M; new tank storage parks, which along with expansion of existing parks, will cost a whopping €930M, and various other projects totalling over €250M. It's taken a while, but Antwerp is finally getting the third deepening its current hopes are pinned on. But is it enough? Will the port authority have to call for a fourth deepening? "A good guestion; never say never," CEO Bruyninckx replied. "If we do go for it, consensus among stakeholders will be vital, especially when we have to go before a judge. "There's soft law - getting that consensus - and there's actual law. Let's just say that if you still have to deal with EU directives at the start of any infrastructure project, then you're lost!" he concluded.

DREDGING AND PORT CONSTRUCTION

APRIL 2010


Maart 2010

NEWS

Husky Racer's lost containers

I!eJlp",-",e l

have prompted trial of a

,__

container weighing system NRS APPOINTS AHERN National Retail Systems has appointed

Haraid Nijhof, representative of

Patrick Ahern as vice-president,

Maersk Line's South Europe Liner

� Operations Cluster, told P&H."This

international. He will be responsible

R should signal, at an early stage,

for expanding the operations of

SinoNRS, the US logistics company's joint venture with China's Sinotrans.

Ahern, who has 18 years' experience in

i

whether there are any discrepancies;' he said. Maersk Line believes it is the

logistics, commented that suppliers

are under pressure to gain more

11 and is confident that not only wil!

9-

control of inventory flows, while in

DON FOR MILFORD HAVEN Alec Don was set to become chief executive of the Milford Haven Port Authority in the UK at the start of

it help avoid financial losses but also significantly enhance safety.

China the focus is on reducing inland logistics costs.

only company trialling the system,

Maersk weighs Up box options

"We believe this will go quite some way in reducing the number of incidents where undeclared weights are compromising our safety standards;' said Nijhof. The trial will run for the first quarter of the year and, depending

March. Don has a background spanning corporate finance and

Maersk Line is testing software

top containers had contents

on the results, the technology is

considerable port experience -

that provides accurate weights of

weighing between 15 and 30

expected to be put into service in the second quarter.

including stints with the Mersey Docks

containers to help reduce the risk

tonnes, according to a recent

and Harbour Company, and the ports

of containers being lost

report by the UK's Marine Accident

of Maputo, Mozambique, and

overboard. The software is being

Investigation Branch (MAIB).

The MAIB investigation found inaccurate container weights were

liverpool. Don takes over from Ted

introduced af ter an accident on

Specific details on the name and

on the loading plan as a result of a

Sangster, who has been chief

12,950dwt container vessel Husky

the operation of the software have

system "shortcoming". The mistake

executive since 1998.

Racer in October last year, when

not yet been released, but Maersk

meant the operations department

18 containers were lost

Line confirmed that it is testing the

failed to receive an update vvhen

system. "We are trial!ing a feature in

the shipper provided content

Milford Haven's two new LNG import facilities were commissioned last year.

GOODSON RE-ELECTED

overboard in Bremerhaven.

our booking system that validates

details to the carrier. MAIB also said

many of the containers were

the booked weight with a weight

the trigger for the container

empty, but it transpired that the

band for that specific commodity;'

collapse remained unclear.

Initial!y, it was thought that

Florida's Canaveral Port Authority has appointed Tom Goodson to a second elected to the port's commission in

Scheldt dredging gets go ahead

2002, is a businessman from

The Netherlands has finally agreed to the Western

terms of the Scheldt Treaties the work should have

Rockledge. Meanwhile, attorney Joe

Scheldt dredging, ensuring Antwerp wil! remain a

been completed by the end of 2009.

Matheny was elected as vice-chairman

leading European port. Antwerp Port Authority and

Deepening the navigation channel wil! enable

and Malcolm McLouth - the port's

Alfaport Antwerpen are "satisfied" with the decision

Antwerp to defend its position as Europe's second­

long-serving former executive director

by the Dutch Council of State that overturned a

largest port, in the face of competition from

- has become secretary treasurer.

postponement of deepening work on the Dutch side

Rotterdam and Hamburg. It wil! permit tide­

of the Western Scheldt.

independent navigation by ships with a draught of

term as chairman. Goodson, originally

ATKIN FOR TEIGNMOUTH

Flanders has already completed work on its side of

up to 13.1m. Once dredging is complete, seven out

Dave Atkin, Associated British Ports'

the border within the agreed time limit. Until now the

of 10 ships that are currently tide-dependent wil! be

port manager at Teignmouth and

Netherlands has been in default, since under the

able to reach the port without tidal constraints.

Millbay (Plymouth) in the southwest of England, has been appointed a commissioner to the Teignmouth Harbour Commission, the statutory

Onshore power supply grant for APL

authority that regulates the port's

APL has been offered a California

all large ships to use onshore

estimates that using shoreside

marine operations.

grant to introduce green

power. However, said local

electricity instead of diesel can eliminate 454kg of nitrogen oxides

technology to five ships at its

environmental official Jack

1979, previously worked as head of

terminal in Oakland. The container

Broadbent, "APL is getting a head

emissions, 75kg of sulphur oxides

operations at the company's ports of

carrier company wil! receive $4.8M

start to reduce emissions weil

and 14kg of particulate matter in a

Grimsby and Immingham. Teignmouth

from the state in an $ 1 I M project

before the state deadline".

handles more than 700,000 tonnes of

to introduce onshore power to the

cargo a year.

terminal for up to five box ships.

Atkin, who has been with ABP since

From 2014 California wil! require 8

I

March 20 I 0 I Pom & Harbors

APL said it will be the first carrier

24-hour port call. Other west coast ports, such as Seattle, Vancouver

at the port to provide onshore

and Tacoma, are also encouraging

power to vessels. The company

ships to switch to onshore power.


Maart 2010

Looking inward for India's growth Expanded facilities and improved logistics infrastructure is needed to support the growing needs of India's ports, reveals P&H's South Asia editor, Ramadas Rao

ecession has had little effect on India's ports,

general manager of Chennai International Terminals

because facilities are struggling to cope with

- a joint-venture between PSA and domestic logistics

even slackened demand. The country's annual

player Sical - said that the terminal is equipped to

economic growth is projected to be in the region of 6-

accept the larger, deep-draught vessels. It can handle

7% and to exceed that once the US and Europe recover

l.5M teu a year.

R

from the slump. Capacity is tight for both container and

As India's second-biggest container port after

dry bulk though the government stressed in January

Jawaharlal Nehru Port, Chennai has ambitions to

that only Mumbai, Mormugao, Visakhapatnam and

become the country's east coast container hub. One

Chennai are operating beyond their available space

aim is to check the flow of boxes to Colombo, Sri Lanka,

(see table opposite).

which skims off a sizeable number of transhipment

India is stepping up its box-handling capacity in

containers from Indian pons.

anticipation of a surge in cargo movement from the

Chennai's hinterland is of growing importance,

industrial centres in the nor th and west. Both Mumbai

having witnessed a surge in the manufacturing of

and Chennai have plans to add container capacity, with

automobiles,

Chennai set to call for bids for a new terminal.

light engineering and leather goods. Approval was

Located near Mumbai, Jawaharlal Nehru Port (JNP),

pharmaceuticals, textiles,

chemicaIs,

also given in January this year for a mega container

India's biggest container port, handles more than half

terminal with a total annual capacity of SM teu. OP

of the country's total box container throughput of

World, which operates a different terminal in Chennai,

nearly 7M teu and is adding more berths. The clutch

has bolstered equipment and has claimed that average

of projects sanctioned by the government in January

vessel turnaround time has been cut to 22 hours. The

includes one for a mega container terminal here - the

OP World-operated facilities in Chennai handled a

fourth at the port - estimated to cost more than $1Bn.

record 1.1 M teu in the financial year 2008/09 (ending

Bids will be invited soon.

31 March 2009). The company is also active in Mundra

Total capacity of the terminal will be close to SM teu, with the first phase targeted for completion within three years of signing the concession agreement.

and Jawaharlal Nehru Port. Container handling facilities will also be expanded at Mumbai and New Mangalore, both on the west coast.

Phase II construction will begin when (or before) the

But India's ports are still facing major challenges,

annual throughput of the terminal reaches 1 M teu.

particularly in the form of delays to new developments.

Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) is also building

A new coal berth at Paradip, in the eastern state of

another container berth, with a quay length of 330m,

Orissa, for example, went ahead only after a court ruled that the project be awarded to Essar Shipping, Port &

that will be able to handle at least 800,000teu a year. "Increase in physical capacity and improvement

Logistics. In a more recent hold-up, the international

in efficiency of JNPT would be for the benefit of the

container terminal at Vallarpadam, in Kochi, Kerala

nation in terms of development, progress and boost

state, which was to have opened last November, is still

export-import trade;' India's cabinet committee on

waiting for its railway connection to be completed. This

infrastructure noted. The government has assured

facility will be operated by OP World.

potential international investors that the bidding process will be transparent.

Hinterland logistics are struggling to cope with

It will also take steps ra ensure that the latest high足

expanded port facilities that have brought in larger ships and more cargo. Road and railway networks

tech and automated equipment is installed.lndia's older

have not kept pace with port development, but the

ports of Mumbai, Chennai and Kolkata are saddled with

government has assigned top priority to expansion of the national highways that connect to ports.

antiquated equipment that has not been replaced for want of funds. Investment has been flowing either into

"You can create a superb port facility, but without

newer greenfield ports such as JNp, Pipavav or Mundra

attendant infrastructure it would not serve the purpose

in Gujarat state, or in new berths within the older ports.

of facilitating trade;' said Chennai Port Trust chairman

The established port of Chennai, in the southeast, for example, was successful in attracting Singapore's PSA

Subhash Kumar. "You can either call it a challenge or a huge headache;' commented the senior official of a

International to invest in its new container berth and

logistics player in the auto sector.

it became operational in late 2009. Suresh Amirapu,

Chennai, where growth is constrained by clogged


Maart 2010

INDIAN PORT PLAN

Delhi

Mundra

,

__

Kandia

Pipavav

Kolkata Haldia -'

India JNP Paradip

Dighi

Jaigarh ,

Gangvaram

J

) Visakhapatnam

Mormugao

New Mangalore Chennai

\

Kochi

Tuticorin

Investment in figures

Capacity and throughput

Work completed:

47 projects, worth Rs55Bn ($1.19Bn)

Capacity and trafIic actually handled (in M tonnes)

Work in progress:

71 projects, worth Rs16.5Bn ($357M)

Port

Ca pacity

Traffic in 2008/09

Approved but work yet to be awarded: 15 projects, worth Rs26Bn ($562M)

Kolkata

15.76

12.43

79%

Firmed up and awaiting approval:

Haldia

46.70

41.79

89.5%

At preliminary planning stage: Dropped:

33 projects, worth Rs123Bn ($2.66Bn) 88 projects, worth Rs227Bn ($4.9Bn) 21 projects, worth Rs31Bn ($672M)

Traffic as % of capacity

Paradip

71.00

46.41

65%

Visakhapatnam

62.23

63.91

103% :E <5

Ennore

16.00

11.50

72%

Chennai

55.75

57.49

103%

Tuticorin

22.81

22.01

96.5%

s

Kochi

28.37

15.23

54%

3

New Mangalore

44.20

36.69

83%

Mormugao

33.05

41.68

126%

g

Mumbai

43.70

51.88

119%

Jawaharlal Nehru

57.96

57.29

99%

Kandia

77.24

72.22

93.5%

574.77

530.53

92%

Total

� c

v !:!.

..,

-i

'" 0> lil

� c

� '" �

50urce: Ministry of5hipping, Government ofIndia

0;

� ö;' :J

Pons & Harbors

I

March 2010

I

33


%

Maart 2010

FEATURE

INDIAN PORT PLAN

roads because of its location in the heart of the

Global companies are also looking to develop world足

southern metropolis, has lined up a series of highway

class terminals. In August, MOL signed a memorandum

improvements. These include what is said to be the

of understanding (MoU) with Sical Logistics to operate a

country's longest elevated expressway, 19km long, to

vehicle yard in Ennore. MOLS Indian car logistics unit has

allow heavy traffic to bypass congested areas.

signed a contract with Japanese manufacturer Nissan to

A dedicated rail freight corridor from inland depots in the nor th to Jawaharlal Nehru Port - a distance of

transport vehicles to the Ennore depot where the cars will be stored and prepared for loading before export.

1,500km - is planned. To complement this, feeder

MOL said: "MOL and Sical each bring unique

shipping services will be offered from JNP to Mundra

strengths to the partnership. MOL has accumulated

and Pipavav ports in Gujarat state.

decades of know-hovv in Asia's automobile logistics

The cabinet has also approved construction of a 70km highway to conneet the ports of Gandhidham

market, while Sical has a proven track record in port and harbor operations in southeast India:'

(Kandia) and Mundra. Targeted to be completed in

India's export of cars and trucks rose more than

30 months, the project is estimated to cost Rs9.5Bn

100,000 units to touch 335,739 units in FY2008/09.

($204M) and is expected to cut transit time and carriage

Thevar expects India's 'golden quadrilateral' policy of

costs of goods.

adding 5,800km of highways connecting 19 big cities

Maersk India has opened a container freight station

to "drastically improve" the road haulage of cars.

at Ponneri, near Ennore Port, just north of Chennai.

NYK Line (India) has also responded to the growth

This region will also benefit from better national

seen in the automotive industry and signed an MoU

road links under the highway project. It has 3,000m2

with Container Corporation of India (CONCOR) to

of warehousing space and more than 6,000m2 of

establish a joint venture to transport road vehicles

dedicated trailer parking, and will provide storage and

by rail. "Sinee 2004, NYK has provided an automobile

stripping of laden import containers and consolidation

transportation service that makes use of trucks, and

of export cargo.

in order to meet swelling demand, [it] has decided to

"As we identify further value propositions together

expand into railway transport;' the company said. NYK

with our customers we expect to expand further in

hopes that this will fulfill its transportation requirements

the coming years;' stated Hans-Henrik Hansen, cluster

in an environment-friendly way.

manager, South Asia Container Inland Services, for

Trial services will be focused on the Delhi-Chennai

Maersk India. Hansen pointed out that Maersk India

route, but plans envisage widening the network in the

now operates four container freight stations in the

future. To begin with, cars will be loaded into containers,

country covering a total of 230,000m2 - Ponneri, two in

but the intention is to carry them by train on 'auto racks:

Nhava Sheva near Jawaharlal Nehru Port, which were

"One container can accommodate five to six small cars

both expanded last year, and one at Dadra, near Delhi.

or four medium-size cars, and up to 45 containers can

Another

major

player,

GAC

India,

is

seeking

be hauled at a time;' the company stated.

opportunities triggered by the Indian automotive

GAC also anticipates a demand for warehousing

boom where international car-makers have lined up

space following the implementation of the goods and

to set up manufacturing facilities. "India's automotive

services tax from April 2010. "India is going to witness

industry has passed a criticaI point;' said Gracias Thevar,

a

country manager for Logistics Services at GAC India.

warehouses being set up across the region;' predicted

warehousing

boom,

promising

more

efficient

Many ports including Mumbai, Chennai and Mundra

Thevar. He expects strategically placed, well-designed

have been establishing facilities to anticipate the

warehouses to play a major part in improving overall

demands in this industry, Thevar pointed out.

supply chain management. PH

BOT or BOOT? India's government admits that it cannot fund the projects

30 years. The practice is to give the bidder at least two years

is not the case with the BOT model, but these are usually

required to build up port and supporting infrastructure on its

after signing the concession agreement to start operations.

gateway ports generating substantially larger volumes.

own.lt has therefore adopted the public-private partnership (PPP) model as a way of attracting private investment. The central government has also kept under its jurisdiction

The government prefers to keep a handle on tariffs charged to ensure that exporters are not overburdened with

Another interesting model for investing in new facilities at major ports is design-build-finance-operate-transfer,

port costs. This may help explain why investors are more

or DBFOT, which places greater financial and planning

12 ports, categorising them as 'major' ports. They include

attracted to the smaller ports, which are the responsibility

responsibilities on the investor. The new container terminal

Jawaharlal Nehru Port, Mumbai and Chennai, which along

of their respective state governments. Pipavav and Mundra

in Jawaharlal Nehru Port has been proposed under this

with others are busy implementing expansion projects.

in Gujarat, Gangavaram in Andhra Pradesh, Jaigarh and

model. Under this stipulation, the first phase should be

the scheduled Dighi ports in Maharashtra are among those

completed and commissioned within th ree years from the

The build-operate-transfer (BOT) model, has been preferred for the proposed container facilities in New

that have attracted substantial investment because of the

date of signing of the concession agreement. Phase two

Mangalore and for a multi-purpose berth at Paradip. It is a

nexibility in setting tariffs under the build-own-operate足

should be completed in two years and should begin on or

simple model, with the government providing the land and

transfer (BOOT) model.

the chosen bidder investing in facilities and equipment and operating them for the concession period, which is usually

34

I

March 2010 I POrti & Harbors

For BOOT, the concession period is longer and may stretch up to 50 years. The port operator is the virtual owner, which

before the throughput touches 1M teu annually. In any case, Phase 11 should be commissioned within a period of eight years from the date of signing of the agreement.


News Report from Meltwater News

Page 1 of 5

Leo Van den Berg

morningreport@meltwaternews.com

Van:

Verzonden: dinsdag 30 maart 2010 8: 14

Leo Van den Berg

Aan:

Onderwerp: 40 artieles from Meltwater News If you are having trouble accessing this report on your smruiphone, please open this URL http://meltwatemews.com/b.asp?u=767429&r-25642127

o

Meitwaier News

.News Report from Meltwater News

Log in I Preferences

Report overview:

A gent

�Hits

1 Haven van Antwerpen

24 in1day

2 Port of Rotterdam 3TEST Eddy Bruyninckx & Marc van Peel

2 in1day

4 TEST Verdieping Westerschelde

1 in1day

13in1day

Your contact person: Name: Anne Slooi Email: anne.sloot@meltwater.com Phone: +49 (0)302936 92040 Fax:

+49 (0)302936 92001

- 1 Haven van Antwerpen

o

to the top

D D

Archive

D

Share

D D

Translate

D

Share

D D

Translate

D

Share

Bananas en peligro

D

Translate

ABC Digital- 30/03/10 03:45

D

Archive

D

Share

D D

Translate

Policia de Ecuador descubre 250kilos de cocaina escondidos en cajas de pinas ADN .es

-

30/03/10 07:50

Words matched: Amberes, puerto

Translate

... cajas, en medio de las piiias, cargamento que tenÎa como destino el puerto de Amberes, en Bélgica, informó la cadena de televisión Ecuavisa . Uno...

o

Policia descubre 250kilos de cocaina en cajas de pinas destinadas a Europa EI Confidencial - 30/03/10 07:10 Words matched: Amberes, puerto ...cajas, en medio de las piiias, cargamento que tenÎa como destino el puerto de

Archive

Amberes, en Bélgica, informó la cadena de televisión Ecuavisa . Uno...

o

La Policia de Ecuador descubre 250kilos de cocaina escondidos en cajas de pinas Aguas

-

30/03/10 07:05

5 other sourees (SOP Noticias, Yahoo.es Noticias, ... )

Archive

Words matched: Amberes, puerto ...cajas, en medio de las piiias, cargamento que tenÎa como destino el puerto de Amberes, en Bélgica, informó la cadena de televisión Ecuavisa . Uno...

o

Words matched: Amberes, puerto ...de Manzanillo, inicia la carga en Colombia y la completa en el puerto local, antes de embarcar el producto hacia Amberes, Bélgica. Asimismo ,

o

Prohibición por investigación antidroga pone en peligro100.000cajas banano Noticias SIN

30/03/2010

-

30/03/10 03:33

Archive

-


Page 3 of 5

News Report from Meltwater News

0

Antwerpse haven wordt actief in Oman Nieuwsblad Transport- 29/03/1012:09 Words matehed: Antwerp, Port, Port of Antwerp ...capaciteit van 200.000 teu. Duqm is het eerste project van Port of Antwerp

D D

Translate Archive

D

Share

D D

Translate

D

Share

D D

Translate

D

Share

D D

Translate

D

Share

D D

Translate

Intemational, een dochterbedrijf van GHA dat werd opgericht om te...

0

Contargo breidt bovernrijn vaarplan uit Binnenvaart- 29/03/10 12:00 Words matched: havens van Antwerpen ... uitbreiding van het aantal schepen maakt het mogelijk dat de havens van

Archive

Antwerpen en Rotterdam direkt en van elkaar gescheiden worden aangelopen .

0

Oman, Antwerp in port joint venture at Duqm Arroya - 29/03/10 11 : 58 1 other souree (Maktoob Business (EN)) Words matched: port, port of Antwerp, Antwerp

Archive

Oman, Antwerp in port joint venture at Duqm Oman and the Belgian port of Antwerp have signed an agreement to set up a joint company to manage...

0

Oman, Antwerp in Duqm port joint venture Trade Arabia- 29/03/10 11 : 36 Words matched: port, port of Antwerp, Antwerp Oman, Antwerp in Duqm port joint venture Oman and the Belgian port of Antwerp

Archive

have signed an agreement to set up a joint company to manage the...

0

Haven Antwerpen zet nieuw project op in Oman Express.be- 29/03/1011 : 1 6 Words matched: Antwerp, Port, Port of Antwerp, haven van Antwerpen Haven Antwerpen zet nieuw project op in Oman Oe haven van Antwerpen gaat

Archive

D

Share

D D

Translate

meehelpen aan de uitbouw van de haven van Duqm in Oman. Daarover werd...

0

Oman and Antwerp sign agreement to manage Duqm Arabian Business (Education)

-

29/03/10 10:1 7

Words matehed: port, port of Antwerp, Antwerp Oman and Antwerp sign agreement to manage Duqm Oman and the Belgian port of

Archive

D

Share

D D

Translate

Antwerp have signed an agreement to set up a joint company to manage...

0

Antwerpse haven helpt bij uitbouw haven in Oman Headlinez.nl- 29/03/1009:08 2 other sourees (nujij, scheepvaartnieuws) Words matched: Antwerp, Port, Port of Antwerp, haven van Antwerpen

D

Archive Share

... Antwerpse haven helpt bij uitbouw haven in Oman (Scheepvaarlnieuws) Oe haven van Antwerpen gaat meehelpen aan de uitbouw van de haven van Duqm...

0

Investigaci贸n antidroga pone en peligro 100.000 cajas banano Diario Libre- 29/03/1007:03 Words matched: Amberes, puerto ...de Manzanillo, inicia la carga en Colombia y la completa en el puerto local, antes

D D

Translate Arehive

D

Share

D D

Translate

D

Share

de embarcar el producto hacia Amberes, B茅lgica. Asimismo ,

0

Prohibici贸n antidroga pone en peligro 100.000 cajas banano Dominicanos Hoy

-

29/03/1006: 1 8

Words matched: Amberes, puerto ... de Manzanillo, inicia la carga en Colombia y la completa en el puerto local, antes

Arehive

de embarcar el producto hacia Amberes, B茅lgica. Asimismo ,

0

Contargo breidt bovenrijn vaarplan uit Binnenvaart

-

29/03/1000:25

Words matched: havens van Antwerpen ... uitbreiding van het aantal schepen maakt het mogelijk dat de havens van Antwerpen en Rotterdam direkt en van elkaar gescheiden worden aangelopen .

30/03/2010

D D D

Translate Arehive Share


Page 5 of 5

News Report from Meltwater News

0

'Mainportfunctie essentieel voor economie' Groentenet

-

29/03/10 10:03

Words matched: Rotterdamse, haven ...totale tuinbouwc/uster is qua economisch belang vergelijkbaar met die van de

Rotterdamse haven

0

-

29/03/10 10:01

Words matched: Rotterdam, haven ... de nieuwe goederenstromen te ontvangen en te verwerken. Mainports zoals

Rotterdam (haven),

0

Translate

D

Share

D D

Translate

D

Share

D D

Archive

D

Share

Archive

en Schiphol", aldus Van der Tak. De toenemende ...

VNO-NCW: 20 miljard bezuinigen is voldoende Intermediair PW

D D

Archive

Amsterdam (Schiphol) en eventueel Antwerpen moeten ...

Cycling: Armstrong vs. Contador will have to wait HonoluluAdvertiser.com

-

29/03/1000:2 5

Words matched: port, Rotterdam ...between Armstrong and Contador have to wait until the Tour starts in the Dutch

Translate

port city of Rotterdam on July 3? "It depends on what he chaoses...

- 3 TEST Eddy Bruyninckx & Marc van Peel

o

Brandweer protesteert De Standaard

-

30/03/1003: 17

Words matched: Marc Van Peel ...vakbond ACV-GD. Alle brandweerlieden in Antwerpen zijn vastbenoemd. ' Personeelsschepen

Marc Van

ta the top' D D

Archive

D

Share

Translate

Peel (CD& V) antwoordde op de zitting op vragen

van...

o

Antwerpse brandweer voert actie aan stadhuis De Morgen

-

29/03/1022 :05

Words matched: Marc Van Peel ...hoofdkazeme aan de Noorder/aan. Woensdag volgt er een over/eg met personeelsschepen

Marc Van

D D

Archive

D

Share

Peel (CD& V) rond de eindejaarsvergoeding . "Net...

- 4 TEST Verdieping Westerschelde

o

29 maart 2000 scheepvaartnieuws

-

29/03/1004:09

Words matched: Westerschelde, verdieping ...(trawler) in de Wielingen. De wrakopruiming vindt plaats in het kader van de

verdieping

van de

Translate

Westerschelde.

ta the top' D D D

Translate Archive Share

Het gaat hierbij in totaal om zo'n 60 wrakken ...

Meltwater News Inc. is a global specialist in online media monitoring. We help more than 8,000 of the world&#39;s most admired companies and organizations keep track of business critica I information published online. Founded in Norway in 2001 we have grown to 30 offices in Europe, North America, Australia, and Asia. Meltwater News is fully owned by its founders and employees. I

Log in I Preferences I Contact Us I

Copyright Š Meltwater Inc 2010. All Rights Reserved.

30/03/2010

Knipselkrant 30/03/2010  

Tunneel vervangt Wapper, "onder voorbehoud"

Knipselkrant 30/03/2010  

Tunneel vervangt Wapper, "onder voorbehoud"

Advertisement