Page 1

‫מצויין ובזמן‬ ‫אמנת מדדי הזמן‬ ‫של המועצה המקומית שהם‬

‫המוקד העירוני ∂∞‪ ≤¥ ≠ ±‬שעות ביממה ‪www.shoham.muni.il‬‬


‫ראש המועצה לשירות התושב‬ ‫עבודתה של המועצה המקומית שהם מתבססת על שני עקרונות‬ ‫מנחים¨ משלימים זה לזה‪Æ‬‬ ‫העיקרון הראשון הוא תפיסת השירות שלנו¨ המציבה את התושב‬ ‫בליבה של העשייה הציבורית¨ תוך הקפדה על איכות ומצויינות‪Æ‬‬ ‫העיקרון השני הוא אסטרטגיה המבוססת על מחוייבות לעתידו של‬ ‫היישוב ולביסוסו החברתי¨ הקהילתי והכלכלי‪Æ‬‬ ‫לפיכך¨ אני מתחייב באמנה זו∫‬ ‫■ לתת מענה לצורכי הפרט¨ תוך ראיית האינטרס הציבורי הרחב‬ ‫וטובת היישוב והתחשבות בהם‪Æ‬‬ ‫■ להיות קשוב וזמין‪Æ‬‬ ‫■ לפעול ביושר וללא משוא פנים תוך שמירה על המינהל התקין‪Æ‬‬ ‫■ לנהוג באחריות בכספי הציבור ולשמור על האיזון התקציבי‪Æ‬‬ ‫■ לפעול ביעילות ובמקצועיות ולהוביל את מדיניותה האחראית‬ ‫של המועצה‪Æ‬‬ ‫מוגש לכם לוח הזמנים של אמנת השירות של המועצה‬ ‫והחברות הבנות‪Æ‬‬

‫בכבוד רב‬ ‫גיל ליבנה‬ ‫ראש המועצה‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫התחייבויות כלליות‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬

‫זמינות המוקד העירוני‬ ‫זמינות מוקד חמש‬

‫‪ ≤¥‬שעות ביממה‬ ‫א‪≠ß‬ה‪±∂∫∞∞≠±π∫∞∞ ¨∏∫≥∞≠±≥∫∞∞ ß‬‬ ‫ו‪∏∫≥∞≠±≤∫∞∞ ß‬‬ ‫א‪≠ß‬ד‪∏∫≥∞≠±∂∫∞∞ ß‬‬

‫זמינות הממונה על פניות‬ ‫הציבור במועצה‬ ‫העברת הודעות שהתקבלו‬ ‫לאחר שעות העבודה ליעדן‬ ‫מענה ראשוני על כל פנייה‬ ‫טלפונית או בדוא‪¢‬ל‬

‫עד ∞∞∫‪ π‬למחרת‬ ‫≥ ימי עבודה‬

‫שעות העבודה במועצה∫‬ ‫ימים∫ א‪ ¨ß‬ב‪ ¨ß‬ד‪ ¨ß‬ה‪ ¨∏∫∞∞ ≠ ±∂∫∞∞ ß‬יום ג‪±∂∫∞∞ ≠ ±π∫∞∞ ¨∏∫∞∞ ≠ ±≥∫∞∞ ß‬‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫מסים וגבייה‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬

‫מתן מידע והסברים על חיובים והנחות‬ ‫טיפול בבקשות להנחה‬ ‫טיפול בפנית תושב‬ ‫מענה טלפוני לבירורים ותשלומים‬

‫יום‬ ‫עד ∞≥ יום‬ ‫עד ‪ µ‬ימים‬ ‫מ≠∞∞∫∏ עד ∞∞∫∞≤ בימי א‪≠ß‬ה‪ß‬‬ ‫מ≠∞∞∫∏ עד ∞∞∫≤‪ ±‬בימי ו‪ß‬‬ ‫≥ ימים‬ ‫עד ‪ ±¥‬יום‬

‫עדכון מידע על החלפת משלמים‬ ‫טיפול במדידות נכסים ומסירת‬ ‫אישורי טאבו‬ ‫החזר כספי לזכאים‬

‫עד ∞≥ יום‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫הפיקוח העירוני‬ ‫המפגע‬

‫מסגרת הזמן‬

‫טיפול בגרוטאת רכב ≠ פעילות לסילוק‬ ‫הרכב בהתאם לחוק‬

‫הגעת מפקח תוך שעה‬ ‫©פעילות לסילוק הרכב‬ ‫על פי המוגדר בחוק®‬ ‫חצי שעה‬ ‫הגעת מפקח תוך שעה‬ ‫הגעת מפקח תוך שעה‬ ‫הגעת מפקח תוך שעה‬ ‫בימי ובשעות עבודת המועצה‬ ‫הגעת מפקח תוך ∞≤ דקות‬ ‫שעה‬ ‫שעה‬

‫סילוק רוכלות שלא כדין‬ ‫השלכת גזם שלא בימי פינוי‬ ‫טיפול במפגעים עפ‪¢‬י חוק העזר העירוני‬ ‫טיפול במכוניות החונות בניגוד לחוק‪Æ‬‬ ‫טיפול במכוניות החונות בתחום חניית נכה‬ ‫טיפול במפגעי רעש בשעות המנוחה‬ ‫אכיפת החוק והסדר בגנים ציבוריים‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫וטרינריה ותברואה‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬

‫לכידת בע‪¢‬ח משוטטים‬ ‫לכידת נחש‬ ‫פינוי פגרי בעלי חיים‬ ‫ביצוע הדברה נגד מכרסמים‬ ‫פינוי פח אשפה שלא פונה בימי הפינוי‬ ‫פינוי גזם שלא נאסף בימי הפינוי‬

‫שעתיים‬ ‫שעה‬ ‫שעה‬ ‫יומיים‬ ‫יום‬ ‫יום‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫תחזוקה‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬

‫טיפול בפיצוצי צנרת‬

‫הגעה בתוך שעה‬ ‫תיקון הפיצוץ עד ‪ ¥‬שעות‬ ‫הגעה בתוך שעה‬ ‫תיקון המפגע עד ‪ ¥‬שעות‬ ‫עד ‪ µ‬ימים ©עמודים נמוכים®‬ ‫עד שבועיים ©עמודים גבוהים®‬ ‫≥ ימים‬

‫טיפול במפגעי ביוב‬ ‫החלפת נורות שרופות‬ ‫בעמודי תאורה‬ ‫תיקון מפגעים בכביש או במדרכה שאינם‬ ‫מאפשרים מעבר‬

‫תיקון ליקויי בטיחות בגנים ציבוריים או יומיים‬ ‫מוסדות חינוך‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫ביטחון ובטיחות‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬ ‫‪ ≤¥‬שעות ביממה‬ ‫∞≥ דקות‬

‫זמינות הניידת המשולבת‬ ‫זמן תגובה מקסימלי מקבלת הודעה‬ ‫במוקד העירוני‬ ‫זמן הגעה למוסדות חינוך מרגע קבלת ‪ ±µ‬דקות‬ ‫קריאה‬ ‫סימון וגידור מפגע בטיחותי בגנים‬ ‫ציבוריים¨ מעברים ציבוריים או מוסדות‬ ‫חינוך‬

‫∞≥ דקות‬


‫אמנת מדדי הזמן‬

‫תכנון ובנייה‬ ‫השירות‬

‫מסגרת הזמן‬

‫תיאום פגישה לקבלת מידע תכנוני‬

‫∑ ימים‬ ‫∞≥ ימי עבודה מיום קבלת‬ ‫התיק במשרדי הוועדה‬

‫בדיקת תיק בקשה להיתר בנייה והכנת‬ ‫גיליון דרישות או מכתב אי התאמה‬ ‫©תלוי בחומר שהוגש®‪Æ‬‬ ‫מתן היתר בנייה או כל תשובה אחרת‪Æ‬‬

‫עד ∞‪ ±‬ימי עבודה ממילוי‬ ‫כל הדרישות ותנאי הוועדה‬


‫אגף חינוך וקהילה∫ ∞∑∞≥≤∑‪∞≥≠π‬‬ ‫מחלקת רווחה∫ ≥‪∞≥≠π∑π±≥¥‬‬ ‫השירות הפסיכולוגי∫ ‪∞≥≠π∑≥±≤≤¥‬‬ ‫אגף ההנדסה∫ ∞∂∞≥≤∑‪∞≥≠π‬‬ ‫אגף איכות הסביבה∫ ‪∞≥≠π∑≤≥∞µ±‬‬ ‫מחלקת ביטחון∫ ≤∂∞≥≤∑‪∞≥≠π‬‬ ‫אגף כספים∫ ∞≥∞≥≤∑‪∞≥≠π‬‬ ‫החברה העירונית חמש∫ ‪∞≥≠π∑≤≥∞∞±‬‬ ‫החברה הכלכלית לשהם בע‪¢‬מ∫ ‪∞≥≠π∑≤¥∑≤±‬‬ ‫עמותת עמית∫ ‪∞≥≠π∑≥±≤≤¥‬‬

‫המועצה המקומית שהם¨ האודם ≥∂¨ שהם ∞‪∂∞∏µ‬‬ ‫המוקד העירוני ∂∞‪ ≤¥ ≠ ±‬שעות ביממה‬ ‫טל‪ ˇ ∞≥≠π∑≤≥∞∞∞ ∫ß‬פקס∫ ‪www.shoham.muni.il ˇ ∞≥≠π∑≤≥∞≤π‬‬

מדדי ביצוע  

מדדי ביצוע

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you