Page 1

Rødt godtar ikke kutt

I tjue år har vekslende regjeringer omfordelt rikdommen - fra offentlig velferd til privat forbruk og pengeplasseringer i utlandet. Den andelen av verdi-skapinga som brukes på kommunene, har med unntak av 2006 sunket hvert år siden 1991, samtidig som kommunene har fått nye oppgaver. I dag får kommunene kun 14% av skattepengene våre, mens staten tar resten. Fra 1.1.2012 pålegger Samhandlingsreformen enda flere oppgaver til kommunene. For Vågan utgjør det, i følge Kommunenes Sentralforbund, en ekstra utgift på 2,5 mill neste år. Kommunepolitikernes ”handlefrihet” går ut stort sett ut på å velge hvilke tilbud som skal fjernes! Slik vil det fortsette til du som innbygger setter foten ned. Det spørsmålet som alle partiene bør svare på i valgkampen, er hvordan de vil forholde seg til kravet om at Vågan kommune fortsatt skal kutte tjenester. Neste år er ”omstillings”-kravet på 14,5 millioner. Skal vi kreve at regjeringa holder valgløftene sine om ”en forpliktende flerårig opptrappingsplan for kommuneøkonomien”, eller skal vi fortsette å sende regninga til innbyggerne i Vågan?

,

Rødt Vågan 2011-2015

Rødt kommer til å gå imot alle kutt i velferdstjenster for folk. Det er ikke penger dette landet mangler. .

Konkurranseutsetting – ei dyr og byråkratisk løsning

Rødt går mot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Når Høyre og Frp vil spare penger på å la kommersielle selskaper med profittmotiv drive tjenestene, er det de ansatte som må ta regninga. Konkurranseutsetting er dyrere: I tillegg til å lønne anbyderens administrasjon og gi utbytte til aksjonærer, må kommunen opprettholde et byråkrati til å administrere og kontrollere anbyderne. Skattebetalernes penger skal gå til velferd, ikke til aksjonærer.

Rødt vil forsvare velferdsstaten og velferdskommunen, og kjempe for et mer solidarisk og inkluderende samfunn. Det er fullt mulig å tenke seg et samfunn der bolig, arbeid, utdanning, helse, kultur og handel blir styrt på innbyggernes og miljøets premisser – og ikke av investorer og eiendomsspekulanter. Markedsliberalismen har ført til dype kriser i verden og gjør betydelig skade. Rødt vil styrke de offentlige velferdsordningene. De beste tilbudene skal gå til dem som trenger det mest, og ikke dem med den “tykkeste lommeboka”


Vi har råd til velferd

Livskraftige lokalsamfunn

Ja til verdensarv - nei til olje

Rødt vil: • Øke lærertettheten i skolen. • Arbeide for at spesialundervisning i skole og barnehage gis i henhold til behov og sakkyndig vurdering • Arbeide for flere sykehjemsplasser og øke kapasiteten i Åpen Omsorg • Bygge ut Byparken som kommunens lokalmedisinske senter (som det engang var) med rehabiliteringsfunksjon • Slåss for at fødeavdelinga ved Lofoten sykehus gjenopprettes • Arbeide for at kommunen stiller med gratis lokaler til trening for barn og unge, også ved arrangement.

Fraflyttinga av bygdene på grunn av ”strukturering” i fiskeflåten, stengte mottak og nedbygging av landbruket gjør landet stadig mindre og mer sårbart for kriser. Bygdene har fortsatt store muligheter innen primærnæringene, samt oppdrett, reiseliv, nisjeprodukter og kunnskapsbedrifter.

Verden har mer olje enn klimaet kan tåle. Den omfattende norske olje- og gassproduksjonen er klimaversting nummer en. Forventningene om et kortsiktig ”oljeeventyr” i Lofoten har fjernet fokuset fra vår evigvarende ressurs: fisken. Utslipp av giftige kjemikalier vil ødelegge markedet for norsk sjømat. Et uhell vil kunne ta knekken på en hel årsklasse av torskelarver. Ei eventuell leteboring – eller utvinning - gir minimalt med arbeidsplasser i Lofoten, fordi boreselskapene vil operere fra allerede etablerte baser. Lofoten på UNESCOs verdensarvliste vil derimot gi grønn turisme ei vitamin-innsprøyting.

Et verdig og likestilt arbeidsliv

Rødt ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs. Trygge arbeidsforhold og tilstrekkelig bemanning er en forutsetning for å gjøre en god jobb. Norge står overfor ei betydelig utfordring i å rekruttere arbeidskraft til eldreomsorgen. Bare det å opprettholde dagens standard innen pleieog omsorgstjenestene vil kreve 125 000 flere årsverk innen 2050, i følge regjeringen. For å komme i nærheten av det, må lønn, status og arbeidsforhold for helse- og omsorgsarbeidere forbedres radikalt. Rødt vil • Gjøre slutt på ufrivillig deltid. • Øke grunnbemanninga på sykehjemmene • At det neste hovedtariffoppgjøret blir et kraftfullt likelønnsoppgjør. Lønnsfastsettelsen i offentlig sektor skal ikke være bundet til oppgjør i konkurranseutsatt sektor. • Gjøre Vågan kommune til nasjonal forsøkskommune med 6-timers arbeidsdag i pleie og omsorgssektoren. • Kutte bruken av eksterne konsulenter til fordel for kommunal kompetanse. • Forenkle rapporteringsrutinene. Gi de ansatte tid og tillit til å utføre de egentlige oppgavene sine.

Nei til skatt på sykdom og vanlige boliger Rødt vil • Arbeide for å fjerne egenandelene fra sykdom og pleie. • Rødt vil ha sosial profil på eiendomsskatten, til fordel for små boliger og enslige minstepensonister.

Rødt vil • Støtte opprettelsen av nye fiskemottak • Bevare skolestrukturen, også beholde de ungdomsskolene vi har • Ruste opp og vedlikeholde de kommunale veiene • Støtte og oppmuntre bygdeutviklingsprosjekt • Sørge for kommunal drift av samfunnshuset/gymsalen i Skrova • Støtte arbeidet med å gjøre Storvågan til kystkultursenter • Jobbe for at Kabelvåg får filmutdanning på høgskolenivå • Gjøre eldreboligene i distriktene om til omsorgsboliger med kveldstjeneste og på sikt heldøgns pleie- og omsorgstjenester

En solidarisk og inkluderende kommune Rødt tar side for verdens undertrykte. Vi vil hente soldatene hjem fra Afghanistan og trekke oljefondet ut av Israel. Vågan skal være med å ta imot noen av dem som er på flukt på grunn av verdens grusomheter. Det er vår plikt som et ressurssterkt samfunn å møte de nyankomne med respekt og raushet. Rødt vil arbeide for at • All rasisme og fremmedfrykt bekjempes • Norskopplæringa for fremmedspråklige barn styrkes, også i barnehagen • Det skal tilbys gratis kjernetid i barnehagen for fremmed språklige femåringer • Folk som søker asyl må få utføre lønnet arbeid og/eller ta utdanning. • Retten til asyl på humanitært grunnlag må bli reell • Det settes en grense for hvor lenge folk kan være asylsøkere før de får opphold i Norge.

Rødt vil i tillegg arbeide for • At Lofoten, Vesterålen og Senja ikke åpnes for oljeboring • At den kommunale oljevernberedskapen styrkes • Flytting av transport fra vei til båt og jernbane • At kommunen bruker den muligheten vi har til å stille miljøkrav til næringslivet • Støtte og oppmuntring til grønn turisme • Søppelkasser på de mest brukte utfartsstedene • At utprøving av tidevannskraft får nødvendig oppbakking • At planene om vindmøllepark på fiskefeltene på yttersida stoppes • At det kommer nasjonale krav om lukkede oppdrettsanlegg • At planene om å flytte sykdomsbefengte oppdrettsanlegg fra SørNorge nordover ikke gjennomføres

Fisken tilhører kystfolket Rødt vil arbeide for at • Kvotehandelen i sjarkflåten gjøres om. • Kystflåtens andel av totalkvotene økes på bekostning av havfiskeflåten • Fritt fiske for båter under 11 meter.

Åpenhet i forvaltningen. Rødt vil arbeide for • At forvaltningen ikke skal holde skjult opplysninger som etter loven er offentlige. • Ansattes rett til å bidra i den offentlige debatten – også med kritikk av kommunen.

Program Rødt Vågan 2011  

Program Rødt Vågan 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you