Page 1

Program 2011-2015 Rødt Ullensaker


Rødt Ullensaker Kommunevalget 2011 Rødt er det revolusjonære alternativet i norsk politikk. Vårt mål er et Norge uten klasseforskjeller, kvinnediskriminering og rasisme – og et Norge som ikke deltar i angrepskriger for Vestens interesser verden rundt. Kapitalismen står i veien for en rettferdig verden som setter menneskenes behov og miljøets tåleevne i sentrum. Rødts alternativ er å erstatte kapitalismen med et demokratisk, klasseløst samfunn basert på solidaritet og likhet. En verden uten økonomiske kriser, miljøødeleggelser og urettferdighet er mulig dersom maktforholdene endres til å tjene folk flest sine interesser.

Rødt trengs også i kommunestyret i Ullensaker. Sjøl om rammebetingelsene for lokalsamfunna bestemmes på høyere plan i det parlamentariske systemet, gjennom avtaler og kamp mellom partene i arbeidslivet og direkte diktat fra sterke kapitalgrupperinger, så avgjør også kommunestyret mange saker som er viktige for innbyggerne i kommunen. Rødt kan ikke gjøre så mye der uten i samarbeid med fagbevegelse og andre folkelige interesseorganisasjoner. Vi vil søke å være et talerør for arbeidsfolk og de som står nederst på samfunnsstigen.

Rødt sine hovedparoler for kommunevalgkampen er: • -En god offentlig velferd • -Miljøvennlige løsninger for framtida • -En solidarisk og inkluderende kommune


En solidarisk og inkluderende kommune Norge er i dag en imperialistisk stat som lydig stiller opp i USAs og NATOs kriger. Den ti år lange krigen i Afghanistan har kostet 30 000 sivile livet og ført det allerede krigsherjede landet ned i ytterligere elendighet. Rødt tar parti med verdens undertrykte og vil hente soldatene hjem fra Afghanistan, melde Norge ut av NATO og trekke oljefondet ut av Israel. Norge er en del av verden og kommunene må være med på å ta imot noen Rødt vil: • Ha gratis skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse. • Ha gratis barnehage, og mens vi venter på det skal alle barn få tilbud om 20 timer gratis kjernetid. • Gi tilbud om gratis norskkurs for alle som trenger det og styrke morsmålsundervisningen for flerspråklige. Innvandrermiljøer som sjøl bidrar med lærerkrefter og undervisningstiltak må få gratis adgang til lokaler for virksomheten.

av dem som er på flukt fra krig, forfølgelser og nød, og andre som kommer til landet som arbeidsinnvandrere eller gjennom familieforening o.l. Som et ressurssterkt samfunn må vi møte de nyankomne med respekt og raushet. Kommunene skal legge til rette for at alle som bosetter seg i kommunen kan ta del lokalmiljøet på lik linje med alle som bor der fra før av. Hvis vi bestemmer oss for det, kan alle nye innbyggere være en ressurs for kommunen!

• • •

At Ullensaker skal ha vennskapsby i Palestina. At butikkene i Ullensaker skal slutte å føre varer fra Israel. At kommunen legger til rette for at innvandrere får vilkår til å presentere sin kultur og fremme saker som er viktige for dem overfor kommunenes øvrige befolkning. Dette kan f.eks gjøres gjennom å opprette et «internasjonalt senter» i samråd med representanter fra minoritetsmiljøene.


En god offentlig velferd Gunn Frisholm er psykiatrisk sjukepleier og jobber ved Jessheim Distriktspsykiatrisk senter. Hun er romeriking, og har bodd på Hauerseter i over 20 år. Rødt vil at folk skal ha tilgang til et godt og gratis offentlig velferdstilbud. Det inkluderer et solid helsevesen, en trygg og god skole, og en verdig eldreomsorg. Norske kommuner skal ha romslige velferdsordninger, og kommunale tjenester som sikrer folk tilgang til kultur og meningsfulle fritidsaktiviteter. Rødt går mot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Vi er i mot at selskaper som kun har som mål å tjene penger slippes løs på velferdstjenestene våre, mens de ansatte og de pleietrengende må ta regninga. Kommersielle aktører tjener penger på å tilby dårlige lønns- og arbeidsvilkår og å redusere kvaliteten på tjenestene. Rødt mener at skattebetalernes penger skal gå til velferd, ikke til aksjonærer i private bedrifter. Rødt går til valg for å styrke den offentlige velferden og motvirke forskjellsNorge. Vi vil skape et inkluderende

samfunn med plass til alle. Tariff- og pensjonsrettighetene skal være en selvfølge. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi må øke grunnbemanningen, slik at de får tiden de trenger til å gjøre jobben sin. Alle kommunalt ansatte som jobber ufrivillig deltid, skal få full stilling dersom de ønsker det. Heltid er en rettighet, deltid en mulighet. Samhandlingsreformen skal trå i kraft fra nyttår 2012 av. Til tross for gode intensjoner om bedre samarbeid i det offentlige, vil reformen i praksis skyve regninga for flere sykehustjenester over på kommunene. Det er også usikkert hvilke spesialsyketjenester staten skal være forplikta til å varte opp med. Rødt mener at gode sykehustjenester ikke skal være avhengig av kommuneøkonomi. Derfor går Rødt i mot Samhandlingsreformen.


Rødt vil: • Styrke bemanninga i førstelinjetjenester og bygge ned overbyråkratisk rapporteringsmani og stoppeklokke-styring, spesielt i helse- og undervisningssektorene.. De ansatte skal få tid og tillit til å gjøre jobben sin. • Alle kommunalt ansatte skal tilbys 100% stilling,dersom de ønsker det • Øke grunnbemanningen i helsesektoren, for å bedre tilbudet til pasientene, bedre arbeidsforholdene for de ansatte og unngå utgifter til innleie av vikarer. • Øke lærertettheten i grunnskolen, slik at den fra skoleåret 2012-13 av minst skal være tilbake på 2009-10-nivået. • At yrkesfaglige tilbud på Jessheim videregående skole må bygges ut. • Stanse nedbygginga av kommunale barnehager og jobbe for en rekommunalisering av barnehagedrifta i Ullensaker. • At prinsippet om beste tariffavtale skal gjelde hvis omorganisering tvinges gjennom. Alle skal ansettes fast hos den nye arbeidsgiveren. Ansatte som ikke ønsker overgang, må tilbys fortsatt jobb i kommunen. • Gjennomføre forsøk med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i omsorgsyrker. • At Ullensaker skal få kompensert merutgifter som innføringa av Samordningsreformen måtte føre med seg fra 2012 av. Jobbe for at kompetanse- og tjenestetilbud på Stensby skal styrkes. • Sosialhjelpsatsene heves til min 7500 kr. Ullensaker er en dyr kommune å bo i. • Forsterke lavterskeltilbudene innenfor mental helse – sektoren

• •

Bedre boligtilbudene for ungdom og andre i etableringsfasen Sette ned husleie i kulturhuset for de lokale kulturorganisasjonene.


Miljøvennlig løsninger for framtida Stine Sveen er 24 år og er bosatt på Mogreina med samboer. Kommer opprinnelig fra Hedmark, men har bodd i Ullensaker i noen år nå. Er for tiden student Kapitalismens jag etter profitt har ført til en omfattende miljøkatastrofe som vil bli en gigantisk utfordring for Norge i årene som kommer. Signalene som nå kommer fra regjering og LO-leder om at Norge skal slippe å gjøre noe særlig sjøl, men satse på at det er i utviklingslandene det skal ordnes opp, er skremmende. For at vi skal løse klimaproblemet og klare overgangen til et fornybart samfunn må vi gjøre oss sjøl mindre avhengige av fossile energikilder. Vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeutvinning må gjøres permanent, ikke bare utsettes til 2013. Se ellers mer om Rødts generelle energi- og næringspolitikk i Arbeidspro-

grammet og heftet “Fornybar framtid” (www.raudt.no) Å være en miljøvennlig kommune handler om mer enn å vedta en klimaplan, men ogs¨å sette den ut i livet. Rødt vil ha konkrete tiltak som faktisk kutter utslipp, og som samtidig gjør kommunen bedre rustet til å møte framtidas utfordringer. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig. En av forutsetningene for et miljøvennlig Ullensaker er at det settes begrensninger på den uhemma etableringsveksten i kommunen.


Rødt vil: • Forsterke bussrutetilbudet i kommunen, med maxitaxi-ringbusser mellom sentrum og boligområdene. Vi vil jobbe for en sterk senking av billettprisene innenfor Ruter-systemet og har som mål at kollektivtransporten skal være gratis. Det offentlig må styre denne sektoren og subsidiere driften. • Bygge ut gang- og sykkelveinettet i hele kommunen. Ingen elever skal behøve transport til skolen fordi det er trafikkfarlig. • Jobbe for at det snarest startes opp med en stasjon Jessheim Syd på Gardermoen-banen og at toget på Hovedbanen forlenges til Langset når NSB får de nye togene i 2012-13. Rødt vil gå i mot at Eidsvoll-Kongsberg-toget skal kutte ut stopp på Kløfta og Frogner for at NSB skal konkurrere med Flytoget. • Installere solfangere på alle kommunale bygg. Slik kan vi kutte utslipp og spare strøm – på få år er investeringen spart inn. • Bytte ut alle oljefyrer i kommunale bygg med miljøvennlige alternativer. • Gjøre kommunens bilpark utslippsfri ved å gå over til elbiler (hybridbiler for tyngre kjøretøy) ved nyanskaffelser. • At alle kommunens nybygg skal bygges energieffektivt • Bygge anlegg for å lage biogass av matavfall og kloakk, til drift av store kjøretøy

Foto: Jasper Morses/CC


Valgliste 2011

Rødt Ullensaker 1. Arnljot Ask, 2. Gunn Frisholm, 3. Stine Sveen, 4. Anne Brith Sandsnes, 5. Bjørn Sverre Bråthen, 6. Turid Moe, 7. Roger Gudbrandsen, 8. Elin Fossen, 9. Andrea Nilsen Veiden, 10.Vegar Richter Storsve,

Jessheim Hauerseter Mogreina Jessheim Jessheim Jessheim Mogreina Jessheim Kløfta Jessheim

Arnljot Ask jobber til daglig på partikontoret til Rødt i Oslo og er internasjonalt ansvarlig i partiet. Han er fra Nordmøre, men har bodd i Ullensaker i vel 20 år. 68 år, bor på Jessheim, er samboer og har ett barn.

Abonner på Rødt sin månedlige gratisavis. Send navn og adresse til raudt@raudt.no Les mer om Rødt meninger og standpunkter på www.raudt.no Rødt Ullensaker leder: Arnljot Ask tlf 99392188 epost:arnljot@raudt.no

Program Rødt Ullensaker 2011  

Dette er programmet til Rødt Ullensaker 2011-2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you