Page 1

Program 2011-2015 Rødt Skien


Hva vil Rødt? Rødt er et sosialistisk parti som ønsker en rettferdig fordeling av goder og ressurser. Vi lever i dag i en globalisert økonomi hvor levekårene er svært ulike. Vi lever også en forbruksøkonomi som ikke er forenlig med et bærekraftig miljø og interessene til framtidige generasjoner. Rødts parole er derfor: En annen verden er mulig Høstens valg er et lokalvalg, men en riktig lokalpolitikk krever å tenke globalt og handle lokalt.


Offentlig velferd En av kommunens store oppgaver er helse- og omsorgssektoren. Rødt ønsker en sterk offentlig sektor som er i stand til å løse sine oppgaver på en måte som kommer både den enkelte og fellesskapet til gode. Rødt går mot privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Det firmaet som får tilslag på anbud, har i praksis vist seg å være det firmaet som klarer å presse de ansatte mest. Dette gjelder lønns- og generelle arbeidsvilkår så vel som pensjonsforhold.

I dag er det over 2 millioner tyskere som arbeider for ca. 50 kr. timen på grunn av privatisering. Privatisering fører også til en brutalisering av arbeidslivet som på kort sikt vil øke sykefraværet, og på lang sikt øke utstøting fra arbeidslivet. Resultatet blir også et klassedelt omsorgstilbud. I Skien vil Rødt gå inn for å øke kapasiteten i omsorgssektoren. Samtidig presiserer vi at Rødt ikke er mot omstillinger og effektivisering.


Skole/kultur

Foto: Jeff Prieb/sxc.hu

Skolen er en stor kommunal oppgave. Skien har i mange år bygd flere nye og fine skolebygg. Men Rødt vil også fokusere på vedlikehold av eldre skolebygg. Rødt mener også at skolebudsjettene nå er kritisk små og må styrkes.

er et pusterom for alle, ikke minst for ikke-etniske nordmenn. De er derfor viktige for integrering, og utgjør gode tiltak mot rasisme og diskriminering. Rødt et parti som vil bekjempe all diskriminering enten det bunner i etnisitet, religion eller seksuell legning.

Innenfor kultursektoren mener Rødt det er viktig å holde en høy aktivitet for kulturskolen, tilby et godt sentralbibliotek samt bibliotekfilialer. Bibliotekene

Skien har bygd en flott Fritidspark. Det er et svært godt tiltak. Her bør det legges til rette for at barnefamilier kan få tilgang til en rimelig pris.


Næring og arbeid Alle har krav på en jobb og en inntekt de kan leve av. De som faller utenfor det ordinære arbeidslivet, skal få tilbud om gode velferdsordninger. Vi vil kjempe mot alle former for sosial dumping og for at tariffavtaler skal respekteres. Vi vil samarbeide med fagbevegelsen om at lov og avtaler skal respekteres i arbeidslivet. Næringsvirksomhet må ta vare på miljø og være med på å redusere utslipp av klimagasser. Kommunen må legge til rette for utvikling av privat og offentlig næringsutvikling.

1. Ved kjøp av varer og tjenester skal vi kreve at det er tariffesta og gode lønns- og arbeidsforhold 2. Alle som ønsker det skal få tilbud om heltidsstillinger 3. Vi sier nei til privatisering av kommunale tjenester, og vil kommunalisere tjenester i privat sektor der det er naturlig 4. Rødt vil arbeide for at energisektoren skal eies og styres av folkevalgte 5. Ungdom skal ha tilbud om skole eller arbeid 6. Vi vil arbeide for økt antall lærlingplasser i private og offentlige virksomheter 7. Skien kommune må sette i gang prøveordninger med 6-timers dag 8. Alle innvandrergrupper må få tilbud om jobb som det viktigste tiltak for integrering


Miljø, samferdsel og teknisk sektor Skien må bli et godt sted å bo med veier, gang- og sykkelstier. Skien må ha god service på kommunale tjenester som vann, avløp, renovasjon og brøyting. Skien må utvikle et levende sentrum med kultur, handel og andre tilbud som gjør den til ei ”storstue” for alle innbyggere, noe som betyr at store handelssentra utenfor sentrum må begrenses Kommunen må legge til rette for boligbygging med rimelige tomter. Skien må satse på sosial boligbygging, slik at alle kan skaffe seg et sted å bo på vilkår som gjør at alle kan få en bolig. Kommunen må sammen med innbyggerne og næringslivet redusere utslippet av klimagasser.

1. Handel og andre virksomheter som kan gjøre Skien til en levende by må lokaliseres i sentrum 2. Vi vil utvikle Landmannstorget som kollektivsentral med jernbanestasjon i sentrum 3. Vi må få bybane og en god og rimelig kollektivtransport 4. Skien må få nytt bibliotek, og Ibsenhuset med området rundt må videreutvikles 5. Bruk av kollektivtrafikk og sykkel må bli attraktivt, og vi må sette begrensninger på bruk av privatbilen 6. Kommersiell reklame må begrenses i sentrum av byen 7. Vi vil forsvare allemannsretten til bruk av natur 8. Jordvern må være et overordna hensyn i alle utbygningssaker 9. Reduksjon av energiforbruket og bruk av fornybare energikilder må gjelde alle kommunale virksomheter.


Norge – et land i krig Selv om dette er et lokalvalg, mener Rødt at vi ikke må glemme verden for øvrig. Norge deltar i dag i to kriger i regi av Nato. Rødt krever at norske soldater utenfor NATOs område bare må brukes i FNs fredsbevarende styrker. Hvis vi ser på den praksis regjeringa og alle de andre partiene har overfor Libya og Afghanistan, vil et slikt krav gjøre Rødt til det eneste fredspartiet i Norge.


Rødt Skien Valgliste 2011

1. Nils Sverre Aasbø, 1951 2. Lillian Thomassen, 1961 3. Mehran Keshavarz, 1960 4. Margareth Rimmereide, 1969 5. Soubi Thaher, 1959 6. Jan Tore Hegna, 1958 7. Anne Kongsteien, 1967 8. Andreas Lund, 1951 9. Lars Bjerke Killi, 1992 10. Kristin Fragell, 1965 11. Even Døvik, 1992 12. Kirsti Mette Johnsen, 1962 13. Espen Øyslebø Tonning, 1987 14. Ragnar Steinstad, 1948 15. Kirsten Gisholt, 1945 16. Magnar Ludvig Nesset, 1956

rødt.no

Program Rødt Skien 2011  

Her er Rødt Skiens program for kommunevalget 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you