Page 1

Program 2011-2015 Rødt Lørenskog


En god offentlig velferd Rødt vil at folk skal ha tilgang til et godt og gratis offentlig velferdstilbud. Det inkluderer et solid helsevesen, en trygg skole, og en verdig eldreomsorg. Norske kommuner skal ha romslige velferdsordninger, og kommunale tjenester som sikrer folk tilgang til kultur og meningsfulle fritidsaktiviteter. Rødt går mot all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester. Når kommunen prøver å spare penger på å la kommersielle selskaper med profittbehov drive tjenestene, er det de ansatte og de pleietrengende som må ta regninga. Kommersielle tjener penger på å tilby dårlige lønns- og arbeidsvilkår og å redusere kvaliteten på tjenestene. Rødt mener at skattebetalernes penger skal gå til velferd, ikke til aksjonærer i private bedrifter.

Rødt vil ta velferdstjenestene tilbake til kommunene. Kommunal virksomhet som er privatisert eller organisert som foretak eller selskap skal tilbakeføres til ordinær kommunal regi. Tariff- og pensjonsrettigher skal være en selvfølge. De ansatte er vår viktigste ressurs. Vi må øke grunnbemanningen, slik at de ansatte får tiden de trenger for å gjøre jobben sin. Alle kommunalt ansatte som jobber ufrivillig deltid, skal få full stilling dersom de ønsker det. Heltid er en rettighet, deltid en mulighet. Til tross for at Samhandlingsreformens gode intensjoner om bedre samarbeid i det offentlige, vil reformenen i praksis skyve regninga for flere sykehustjenester over på kommunene. Rødt mener at gode sykehustjenester ikke skal være avhengig av kommuneøkonomi og frykter at reformen kan føre til press for kommunesammenslåinger og nedleggelser av lokalsykehus. Derfor går Rødt i mot Samhandlingsreformen.


Rødt vil: • Lørenskog kommune må gå tilbake til å bruke Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som pensjonsleverandør. • Det må bli en slutt på at Lørenskog gambler med kommunens penger på det internasjonale børsmarkedet. • Aker sykehus må gjenopprettes som et fullverdig lokalsjukehus, og overføringa av nye pasientområder til Ahus må reverseres. • Stanse all privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester • At ansatte skal få tid og tillit til å gjøre jobben sin. Vi må fjerne stoppeklokker, overbyråkratisk regnearkkontroll og rapporteringsmani. • Fjerne bestiller/utfører-modellen fra offentlig sektor – bedriftsøkonomisk drift har ingenting med gode velferdstjenester å gjøre. • Stanse bruken av såkalt offentligprivat samarbeid (OPS) i kommunale utbyggingsprosjekter. • At prinsippet om beste tariffavtale skal gjelde hvis privatisering eller omorganisering tvinges gjennom. Alle skal ansettes fast hos den nye arbeidsgiveren. Ansatte som ikke ønsker overgang, må tilbys fortsatt jobb i kommunen. • Gjennomføre forsøk med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon i omsorgsyrker • at ingen lokalsykehus skal legges ned, og alle skal ha vaktkompetanse innen indremedisin, generell kirurgi og anestesi samt tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske støttetjenester.


Miljøvennlige løsninger for framtida Kapitalismens jag etter profitt har ført til en omfattende miljøkatastrofe som vil bli en gigantisk utfordring for Norge i årene som kommer. For at vi skal løse klimaproblemet og klare overgangen til et fornybart samfunn må vi gjøre oss mindre avhengige av fossile energikilder. Å være en miljøvennlig kommune handler om mer enn å vedta en klimaplan som kan ligge i ordførerens skuff. Rødt vil ha konkrete tiltak som

faktisk kutter utslipp, og som samtidig gjør kommunen bedre rustet til å møte framtidas utfordringer. Det skal være enkelt, praktisk og rimelig å velge miljøvennlig.


Rødt vil: • Det må opprettes T-bane til Ahus. • Innføre gratis kollektivtransport med flere avganger • Installere solfangere på alle kommunale bygg. Slik kan vi kutte utslipp og spare strøm – på få år er investeringen spart inn. • Bytte ut alle oljefyrer i kommunale bygg med miljøvennlige alternativer • Gjøre hele kommunens bilpark utslippsfri • At alle kommunens nybygg skal bygges energieffektivt • Bygge anlegg for å lage biogass av matavfall og kloakk, til drift av store kjøretøy • Ingen oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja


En solidarisk og inkluderende kommune Norge er idag en imperialistisk stat som lydig stiller opp i USAs og Natos kriger. Den ti år lange krigen i Afghanistan har kostet 30 000 sivile livet og ført det allerede krigsherjede landet ned i ytterligere elendighet. Rødt tar side med verdens undertrykte og vil hente soldatene hjem fra Afghanistan, melde Norge ut av Nato og trekke oljefondet ut av Israel.

Norge er del verden og kommunene må være med å ta imot noen av dem som er på flukt på grunn av verdens grusomheter. Det er vår plikt som et ressurssterkt samfunn å møte de nyankomne med respekt og raushet. Kommunen skal legge til rette for at alle som bosetter seg i kommunen kan ta del lokalmiljøet på lik linje med alle som bor der fra før av. Hvis vi bestemmer oss for det, kan alle nye innbyggere være en ressurs for kommunen!


Rødt vil: • Det må opprettes flere kommunale boliger i Lørenskog, hvorav flere må være forbeholdt unge i etableringsfasen. • Ha gratis skolefritidsordning for barn i 1-4 klasse. • Ha gratis barnehage, og mens vi venter på det skal alle barn få tilbud om 20timer gratis kjernetid. • gi tilbud om gratis norskkurs for alle som trenger det • Styrke morsmålsundervisning for flerspråklige • bli vennskapsby med en by i Palestina • Hente soldatene hjem fra Aghanistian • Full boikott av Israel – trekk ut oljefondet


Valgliste 2011 Rødt Lørenskog

1. Oddveig Helen Olsen, 1958, Nordbyhagen, Sosialkonsulent/Familieterapeut 2. Ole Sverre Wiker, 1969, Fjellhamar, Terminalarbeider 3. Eva Skevik, 1945, Finstadjordet, Pensjonist 4. Tord Åsmund Jarsve, 1992, Fjellhamar, Tømrerlærling 5. Marianne Søbye, 1958, Lørenskog, Psykiatrikonsulent 6. Karie-Sofie Jenssen, 1957, Fjellhamar, Informasjonsrådgiver 7. Christina Campo, 1993, Rasta, Elev 8. Helge Skjønsberg, 1952, Fjellhamar, Lege 9. Beate Pettersen, 1957, Lørenskog, Barnevernspedagog 10. Alf Bernt Pedersen, 1961, Kurland, Snekker 11. Jørgen Melbye, 1956, Lørenskog, Barnevernspedagog 12. Ingeborg Kathrine Horgen Skjønsberg, 1948, Fjellhamar, Lege 13. Ottar Solberg, 1944, Lørenskog, Pensjonist

rødt.no

Program Rødt Lørenskog 2011  

Program Rødt Lørenskog 2011