Page 1

Program 2011-2015 Rødt Fredrikstad


Fattigdomskommunen Fattigdom er et grelt utrykk for sosial urettferdighet, skapt av det klassedelte samfunnet vi lever under. Folk som står i fattigdomsklemma har et tungt og fornedret liv å bære, både økonomisk og sosialt. I Fredrikstad gjenspeiler også denne virkelighet seg og forskjellene mellom rik og fattig har akselerert i de seinere åra. Synlige utslag av fattigdom kan vi daglig oppleve når “Romfolket” sitter med tiggerkoppen på byens fortaus hjørner. Eller når unge og gamle mennesker med rusavhengighet ber om noen slanter. Atter andre går rundt og sorterer omsettbare effekter fra søppelkasser og containere. Dette kaster mørke skygger og bekrefter at mennesker rett og slett mangler penger til å leve et anstendig liv. Fattige mangler nødvendige midler for å gjøre dem i stand til å delta i det normale samfunnsliv. De som står i en slik økonomisk skvis er oftest fra det nederste sjiktet av arbeiderklassen. Offentlig velferdspolitikk har ikke nådd denne del av befolkninga tilstrekkelig sjøl om flere har fått bedre vilkår gjennom Navs trygdesystem.

Enda er det sånn at mange ubemidlede er ute av arbeidslivet og har ingen formelle rettigheter enn sosialhjelp som sin inntektskilde til livets opphold. Mange av de som er utsatt er eldre minstepensjonister, yngre NAV-brukere med rus- og sosiale problemer, barnefamilier og aleneforsørgere. Så vel norske som etniske minoriteter sitter med svært trange kår. Deres barn er spesielt utsatt og blir skadelidende med utestenging fra deltakelse i aktiviteter og fritidstilbud som koster penger. Unger, uansett bakgrunn har krav på materielle goder som gir dem gode oppvekstsvilkår, og ikke utstøtelse. Offentlige tall fra 2008 forteller at Fredrikstad hadde en fattigdomsgrense på kroner 112 962. Antall fattige var 3 726 med en prosent på 5,16 av befolkninga. Fredrikstad kommer dårligst ut av bykommunene i Østfold. Dette kan vi ikke være bekjent av. Rødt vil radikalt forandre forskjellene mellom fattig og rik i kommunen, og bekjempe sosiale ulikhet blant befolkning.


RØDT FREDRIKSTAD JOBBER FOR AT: • Kommunen regulerer årlig sine satser for økonomisk sosialhjelp opp mot statlige retningslinjer for utmåling av sosialhjelp. • Sosialtjenesten bevilger midler til barns fritids- og ferieaktiviteter etter behov slik at ubemidlede familier kan tilby sine barn alminnelig velferd og aktiviteter • Kommunen ivaretar “romfolket” og beskyttelser dem som av nasjonale minoritet. Gi dem akutt helsehjelp, mulighet til arbeid gjennom ”Dagsen” og åpning for nødhjelp i sosialtjenesten • Kommunen oppretter stillinger innen sosiale tjenester for å bygge ut opplærings- og sysselsetting prosjekter for unge sosialhjelpsmottakere. • Kommunen oppretter flere lærlinge- og praksisplasser innen sine etater. • Forvaltninga av nye kommunale boliger må underlegges ansvarlig etat og ikke organiseres som et kommunalt foretak (KF). • Det vedtas et byggeprogram for nye kommunale boliger som ivaretar det reelle behov blant de bostedsløse. • Det foretas en oppdatering av Fredrikstads kommunale boliger, ruste dem opp med nødvendig vedlikehold for en akseptabel standard. • Gamle og utrangerte kommunale boliger selges og erstattes med nye boliger og leiligheter • Kommunen stiller krav til private utleiere om standard med vedlikeholdsplikt og renovering av boliger. • Huseiere skal ikke tillates å l hus stå tomme når folk trenger et sted

• •

• •

å bo. Står boliger tomme mer enn et år, skal folk ha rett til å flytte inn. Kommunen kjøper seg inn i borettslag. 5-10 prosent av leilighetene øremerkes til kommunale formål. Ved etablering av ny bygging i boligbyggelag må kommunen foreta eierskap for leiligheter og påvirke til Universell utforming av husstandene, blant annet med heis Nye og gamle kommunale boliger må reguleres med en rimelig husleie, slik at folk har mulighet til å greie seg mest mulig økonomisk Kommunen skaffer bolig til alle som ikke kan sørge for dette sjøl. Bostedsløse skal skaffes hensiktsmessig bolig innen en måned. Fredrikstad må ha og yte et helhetlig hjelp- og behandlingstilbud til rusavhengige Det må være tilstrekkelig med akuttplasser og kommunedelene må ha gode tilbud for bo- og arbeidstrening. Det bevilges økonomi til stedlige behandlingstilbud som avlaster ventetid på helseforetakets behandlingstilbud og forkorter ventetiden som kan være alt fra 6 mnd. til 2 år. Behandlingstedet Hauga Blå Kors er et eksempel på tilbud med ledig kapasitet Ettervernet må styrkes med minst en stilling for et breiere tilbud på sosiale- og ferdighetsrettede tiltak Det må opprettes en ny stilling innen Feltpleien. Nødvendig med hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet. Kommunen satser mer på sysselsettingstiltak og jobbmuligheter innen aktuelle etater og arbeidsprosjekter i samarbeid med Dagsen og NAV styrkes.


Et åpent og inkluderende Fredrikstad Den norske rasismen skaper fattigdom. Folk fra den tredje verden blir diskriminert på bolig- og arbeidsmarkedet. De får de dårligst betalte jobbene og de dårligste boligene.

Rødt Fredrikstad ser på flyktninger, asylsøkere og innvandrere som en ressurs og vil arbeide for å ta i bruk deres kompetanse og sørge for å styrke deres rettigheter og muligheter i Fredrikstad kommune.


RØDT FREDRIKSTAD JOBBER FOR AT: • Kommunal boligbygging med tanke på å bosette asylsøkere og flyktninger og å integrere dem i lokalmiljøet • En prosentandel av alle nye boligprosjekter settes av til dette formålet • Flere tiltak for sysselsetting av flyktninger, asylsøkere og innvandrere for å gjøre dem selvhjulpne og gi dem frihet til å kunne forsørge seg selv • Fredrikstad kommune bosetter flere kvoteflyktninger, særlig barn og ungdom • Styrking av introduksjonsprogrammet for flyktninger og innvandrere. Programmet skal være individuelt tilpasset personens behov og forutsetninger. • Tilrettelegge særskilt for innvandrerbrukere i helsevesen og eldreomsorg • Fredrikstad kommune må tilby papirløse grunnleggende helsetjenester og sosialhjelp • Det opprettes kommunal dagsarbeidsformidling; Dagsen, et lavterskeltilbud til bl.a. asylsøkere og papirløse • Kommunen tilrettelegger møteplasser mellom flyktninger, asylsøkere og innvandrere og den øvrige befolkningen • Kommunen krever at staten fullfinansierer bosetting av personer med varig opphold, slik at kommunen ikke får ekstra utgifter ved sysselsetting og bosetting. • Asylmottak i Fredrikstad skal være drevet og eid av det offentlige og at det ikke skal tas økonomisk utbytte • Asylmottak skal organiseres desentralisert: vanlige boliger i vanlig

• • •

lokalmiljø Alle innvandrere, asylsøkere og flyktninger skal ha rett til en tilrettelagt norskopplæring, utdanning og opplæring i eget morsmål Kvotering for innvandrere og flyktninger i et rettferdig arbeidsmarked, boligmarked og i offentlig virksomhet for å få dem lettere integrert. Asylmottaket rustes opp til god standard for å kunne være en akseptabel velkomst til Fredrikstad. Styrking av psykisk helsevern og oppfølging av flyktninger og asylsøkere Fredrikstad opprettes som en rasismefri sone innen 2012


Kultur og oppvekstbyen Fredrikstad

Foto: sofamonkez/sxc.hu

Fredrikstad har et rikt og mangfoldig kulturliv. Vi må sikre et inkluderende samfunnsliv for fremtiden. Fredrikstad har et bredt spekter av offentlig kultur og fritidstilbud, dette har blitt svekket gjennom stadig mindre bevilginger. Dette har medført at fritidsklubber har blitt lagt ned og fått kortere åpningstider, at St. Croix huset har blitt dyrere og måttet avvikle stadig flere tilbud, at kinoen har blitt dyrere, og at biblioteket har lidd under manglende vedlikehold og har måttet legge ned nesten samtlige av sine desentraliserte filialer.

Skal Fredrikstad være en kommune med gode oppvekstvilkår og en by for fremtida må ungdommene ha et skikkelig tilbud, både et sunt fritidstilbud og et skikkelig helseværn. Rødt ønsker et kulturliv åpent for alle, uavhengig av alder, sosial tilhørighet eller økonomisk bakgrunn.


RØDT FREDRIKSTAD JOBBER FOR: • St. Croix må få større bevilgning slik at avvikla tilbud kan gjenopprettes og begrensa tilbud kan utvikles • Kinoen må beholdes i kommunal eie og gis mer økonomisk frihet: barnebillett 40 kroner, voksen 60 kroner • Blå Grotte må sikres økonomisk uavhengighet nok til å kunne ha et tilbud også for de smalere interessefelt • Månefestivalen sikres økonomisk støtte • Biblioteket: gjenopprette filialene, pluss hele biblioteket må være i bruk som bibliotek • Fritidsklubber: gjenåpnes på Manstad, kommunale fritidsklubber på Ambjørnrød, Gressvik, Sellbakk, Lisleby, Torsnes og i sentrum med minimum fire åpne dager i uka, etter skoletid til kveldstid • De økonomiske rammene må økes. Investering i forebyggende helsearbeid er god økonomi • Fredrikstads helsesøstertilbud for ungdom skal være på minst samme nivå som normen. Dette må økes straks • Helsestasjon for ungdom må få økt åpningstid, tilsvarende 3 timer i 4 dager pr. uke • Det må sikres at det er økonomi til å ta inn vikarer ved sykefravær


Hvorfor er det viktig å stemme Rødt i Fredrikstad? •

Fordi Rødt ønsker at folks interesser får et talerør i kommunestyret. Det betyr at Rødt vil støtte og målbære krav fra folkelige aksjoner og interesseorganisasjoner slik at de andre politiske partiene må forholde seg til sakene i kommunestyret.

Fordi Rødt er det eneste partiet som konsekvent krever at statlig rikdom må brukes slik at den sikrer en akseptabel kommunal velferd til befolkningen.

Fordi Rødt vil at kommunen skal holde tilbake 10% av skatteinntektene til staten hvis ikke overføringene til kommunen økter. Dette er en linje vi vil følge for å synliggjøre og aksjonere mot den urett statlige

myndigheter påfører Fredrikstad gjennom sitt inntektssystem. •

Fordi Rødt vil kjempe i mot planer og vedtak som gagner private eierog utbyggings- interesser, men som ikke ivaretar allmennhetens behov.

Fordi Rødt er på vakt mot smøring, snusk og fanteri i kommunal og offentlig virksomhet. Hvis det forekommer vil vi bringe sakene fram i lyset og få ryddet opp ugjerningene og stilt utøverne til ansvar.

rødt.no/fredrikstad

Valgprogram Rødt Fredrikstad  

Valgprogrammet til Rødt Fredrikstad i kommunevalget 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you