Page 1

1. kandidat Einar Zwaig

2. kandidat Liv Veslemøy Fjerdingstad

3. kandidat Lars Christen Mamen

Program 2011-2015 Rødt Buskerud


Skole Sykehus skal ikke være butikk Rødt Buskerud går inn for at offentlig helsevesen skal dekke befolkningens behov for helsetjenester – der folk bor. Tilskudd til sykehus, sykehjem og hjemmetjenester skal ikke være avhengig av diagnose og sykdomspopularitet. Helseforetaksmodellen fremmer butikkdrift heller enn pasientbehandling. Rødt Buskerud går inn for å beholde og styrke sykehus med akuttfunksjoner og fødeavdelinger i Kongsberg og Ringerike, videreutvikle den lokale kompetansen, og at sykestua på Ål fortsetter, og utbygger, sitt spesialisttilbud og fødestuetilbud.

• •

Styrk utdanninga i de praktiske faga. Vi trenger ikke bare høyskole- og universitetsutdanning, vi trenger òg fagfolk og godt utdanna håndverkere. Buskerud Rødt vil derfor styrke lærlingeordning bl.a.ved å arbeide for økt antall lærlingeplasser; offentlig virksomhet må òg ta ansvar - private må stimuleres Buskerud Rødt vil derfor òg føre

Foto: Jeff Prieb/sxc.hu

videre og styrke ordninga med arbeidsinstitutt. Buskerud Rødt vil beholde de videregående skolene Buskerud har i dag slik at fylket kan best mulig kan spre skoletilbudet sitt. En trend vi har sett de siste åra er å slå sammen to eller flere skoler noe som gir skolene et preg av å være fabrikker. Buskerud Rødt går sterkt i mot bygging av slike monsterskoler.

Det er behov for nytt psykiatrisk sykehus i fylket, og fornying av Drammen sykehus. Ambulansetjenesten er for lite utbygd og trenger utvidelse med flere biler og på flere steder. Samhandling mellom primærhelsestjenesten og spesialisthelsetjenesten er viktig. Samhandling kan ikke fungere uten nødvendige ressurser på begge nivåer. Det er ingen løsning å sultefore sykehusene for å bøte på dårlig kommuneøkonomi. Vi går mot privatisering både for faste oppdrag og vikarfunksjoner. Norske lønns- og avtaleverk skal følges i fylkets virksomheter, både som arbeidsgiver og oppdragsgiver.

Kultur • • •

Kulturell skolesekk, også for videregående skole Økt støtte til levende museer framfor de kommersielle Mer penger til ungdomskulturpro-

Foto: Sofamonkez/sxc.hu

• •

sjekter Også nynorsk som administrasjonsspråk i Buskerud Støtte til mulikulturelle kulturprosjekt


Høghastigheitsbane og samferdsel Raudt i Buskerud meiner det er rett å byggja ut høghastigheitsnett for jarnbana i Noreg. Eit av dei viktigaste politiske spørsmåla i vår tid er redusert forbruk av fossile energiberarar, og dimed reduksjon av CO2 utsleppa. Ei høghastigheitsbane vil vera eit viktig middel for å redusera flytrafikken, og skapa alternativ til privatbilismen. Ei høghastigheitsbane vil gje store oppdrag til industrien og anleggsektoren, vera distriktsutviklande og framtidsretta. I Europa kom satsinga på høghastigheitsbaner på 80-talet. Noreg har tradisjonelt satsa på fly og veg. Vi ligg difor 20-30 år etter resten av Europa når det gjeld høghastigheitsbaner.

Foto: Kjetil (Chuck) Ree/CC

Bygging av eit høghastigheitsnett i Noreg vil vera ei investering for generasjonar framover, og det er viktig å gjera rett vurdering i høve til trasèval. Strekninga Oslo- Bergen er av dei mest trafikkerte flystrekningane i Europa, ei bane her vil gje stor effekt i CO2 reduksjon. Fleire trasear kan vera aktuelle: • Ringeriksbana og vidare gjennom Hallingdal • Numedalsbana til Geilo, Kongsbergbana vidare til Haukeli • Ny Oslofjordtunnel Moss – Horten, bane utanom Buskerud

gjennom Buskerud, viss ikkje kan ein risikera at ny Bergensbane vert lagt utanom Buskerud.

Det er viktig at ein startar debatten i Buskerud om trasè, og byrjar planlegginga med sikte på å få Bergensbana

Togtilbodet på Randsfjorbana bør oppretthaldast, ved å setja opp lokaltog frå Hallingdal til Drammen.

For å unngå «flaskehalsar» i eit framtidig høghastigheitsnett lyt alle utbetringar av eksisterande togstrekningar dimensjonerast for høghastigheitstog, dvs tog med toppfart på 300 km/t. Det er samstundes viktig å bygja gode kollektivtilbod for dei korte distansane. Nærtrafikk med buss og bybane innan Drammen, Kongsberg og Hønefoss, kan fjerne lokal luftureining, arealproblem og støyplagar.

Modernisering av Liertunellen mellom Drammen og Asker, og nye spor mellom Skøyen – Lysaker vil korte ned reisetida for togpendlarar, og overføra trafikk frå E-18 til toget. Buskerud Raudt vil gå i mot alle nye firefelts motorvegar. I staden ynskjer vi å bruka ressursar på å oppgradera vegane i diskrikta i Buskerud. Buskerud Raudt vil arbeida for å utvida ordninga med «miljøkort for ungdom» til å gjelde alle ungdom under 30.


Sats på miljø, ikke våpen I hele fylket har industrien hatt problemer på grunn av finanskrisa. Kongsberg er en kommune som foreløpig ikke har merket dette så godt. Byen er tufta på en industri som er avhengig av våpensalg/ krig på den ene sida, og på den andre sida olje og bil/fly produksjon. Fulle ordrebøker hos Kongsberggruppen, knytta opp til USAs krigseventyr i Midt-Østen, er en heller tvilsom basis for kommunen. Dette gjelder både i forhold til varige arbeidsplasser

og ikke minst det etiske aspektet. Det er dokumentert at våpen fra Kongsberg spiller en vesentlig rolle for både krigen i Afghanistan og Irak. Styringssystemer til tanks blir produsert på Kongsberg. RØDT i Buskerud vil at Stortinget og Regjeringen tar tak i dette og hjelper til at den kompetansen som finnes innen Kongsbergindustrien blir brukt på nye oppgaver. Vi oppfordrer til at det etableres bedrifter i forhold til en miljøsatsing. Dette er tida overmoden for.

Norge er en del av verden Norge deltar i dag i en erobringskrig i Afghanistan. Mens afghanerne trenger mat og medisiner, samles de etablerte partiene om å gi hundrevis av millioner i krigshjelp til USA. Det er klart vi kan si nei til USA og NATO, og Rødt har mot til å gjøre det. Vi vil trekke de norske soldatene ut av Afghanistan, og bruke pengene på sivil, humanitær hjelp. I stedet for å investere oljefondet i israelske selskaper, vil Rødt arbeide for palestinernes sak. Og i stedet for å bygge forsvaret om etter USAs behov, vil vi melde Norge ut av NATO. Samtidig som vi kriger på den andre siden av kloden, stenger Norge døren

for mennesker på flukt. Rødt vil føre en human asylpolitikk som overholder FNs anbefalinger for asylsøkere og flyktninger. Rødt på Stortinget vil blant annet arbeide for: • å hente soldatene hjem • å trekke oljefondets investeringer ut av Israel • å legge ned Utlendingsnemda (UNE) og opprette • en uavhengig asyldomstol som legger FNs • flyktningskonvensjon til grunn • å bekjempe alle former for rasisme og hets mot muslimer


Valgliste 2011 Rødt Buskerud 1. Einar Zwaig, 1952, Ringerike 2. Liv Veslemøy Fjerdingstad, 1950, Kongsberg 3. Lars Christen Mamen, 1971, Drammen 4. Kari Øverby, 1973, Drammen 5. Mohammed Abdulla Mohsen, 1966, Kongsberg 6. Magnhild Nilsen, 1982, Røyken 7. Sanjayan Shanmugappirabu, 1986, Drammen 8. Bente Dahl Karlsen, 1952, Røyken 9. Jon Ovrum, 1947, Ringerike 10. Anders Evenstuen, 1975, Flå 11. Maria Altamirano, 1961, Ringerike 12. Antti Kaukoranta, 1954, Geithus 13. Reidun Nyhlen, 1977, Nedre Eiker 14. Stein Ruben Skistad Roland, 1988, Øvre Eiker 15. Tone Dahl, 1990, Røyse 16. Erik Halvorsen, 1942, Drammen 17. Anne Kristin Osland, 1967, Kongsberg 18. Gjert Nygårdshaug,1946, Lier

rødt.no/buskerud

Program Rødt Buskerud 2011  

Program Rødt Buskerud 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you