Page 1

Politisk plattform for Rødt Nordland

e r t s n e v En l a k i rad å p n o j s i s o p p o t e g n i t r o St

— Ikke til salgs


Rødt Nordlands velgergaranti

Rødt Nordlands velgergaranti

Ingeborg Steinholt er Rødts førstekandidat til stortingsvalget.

Åtte år med rød-grønn regjering har vist at det trengs representanter som kan følge opp politiske løfter og reise politiske krav i samarbeid med folk og organisasjoner. Rødt arbeider for en ny politisk kurs, og for et demokratisk, sosialistisk samfunn.

En stortingsrepresentant fra Rødt vil arbeide for:

• • • • • • •

å være talerør for folk i Nordland å øke folkelig innflytelse og demokrati en framtidsrettet og miljøvennlig ressursforvaltning å legge til rette for arbeid, verdiskaping og bosetting å sette hensynet til mennesker og miljø foran profitt å omfordele fra privat forbruk og rikdom til fellesskapet å være et radikalt alternativ til de rødgrønne – mot FrP/ Høyre- regjering


Rødt Nordlands velgergaranti

• •

å skape et virkelig demokratisk og solidarisk samfunn å forsvare og forsterke velferdsordninger som offentlige, universelle, skattefinansierte ordninger

Konkrete arbeidsmål:

• • • • • • • • • • •

Ingen oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Gjeninnføre trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene Nytt industrikraftregime med langsiktige kraftkontrakter Erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale Gi bøndene gode lønns- og arbeidsvilkår Lovfestet rett til heltid Styrke kultur som fritidstilbud, yrkesvalg og turistnæring Oppgradere og elektrifisere Nordlandsbanen Utbedre veinettet uten bruk av bompenger 20 milliarder til bedre kommunale velferdstjenester Økt lærertetthet – maks 20 elever pr. klasse i grunnskolen


Næring- og bosetting

Verdiskaping, bosetting og utvikling

Det meste av verdiskapinga foregår i distrikts-Norge. Vi vil legge til rette for at den øker og gir nye arbeidsplasser i fylket, og at det tas hensyn både til miljøet og folks livsgrunnlag. Derfor er vi med i kampen mot at oljekapitalen får slippe til i skreiens gytefelt. Fiskerinæringa er hjørnesteinen i bosettinga i fylket. Alliansen mellom fiskerne, fiskeindustrien, reiselivsnæringa og miljøbevegelsen er avgjørende for å hindre oljeboring. Den er grunnlaget for motstanden som mobiliseres av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er flest kvinner som flytter fra distriktene og ikke kommer tilbake. Dette vil vi snu gjennom å gjøre arbeidsmarkedet mer attraktivt for kvinner. Vi vil bl.a. lovfeste rett til heltid, gjennomføre prøveprosjekter med 6-timersdag og heve lønna i alle såkalte kvinneyrker. Kystflåten er ryggraden i fiskerinæringa. Det må etableres flere mottak, og fisken må i så stor grad som mulig videreforedles i lokalsamfunnet. Vi vil gjøre det enkelt og billig for unge folk å bli fiskere, reversere ordninga med omsettelige kvoter og avvikle den private eiendomsretten til fisken i havet. Vi vil ha fritt fiske for de minste båtene, og trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene må gjeninnføres. Oppdrettsnæringa er viktig for bosetting og arbeidsplasser i mange


Næring- og bosetting

kommuner. Inntil problemene med forurensing, lakselus og stor rømningsfare er kraftig redusert, støtter vi total frys i åpning av nye anlegg og ingen utvidelse av tillatt biomasse i eksisterende anlegg. Arealavgift må innføres slik at fellesskapet kan få sin del av dette, og avgifter til vertskommuner som kompenserer for de miljømessige ulempene. Forslaget om å øke den maksimale eierandelen til 40 % er fullstendig uakseptabelt. All oppdrett må inn i lukka anlegg. Norge må bli mer selvforsynt med mat. Vi støtter bøndenes kamp for gode lønns- og arbeidsvilkår, og satsingen på kortreist mat må stimuleres og styrkes. Ordningen med melkebørs stimulerer delvis til, og tvinger delvis fram, bruksavvikling. Vi vil derfor avvikle melkebørsen. Betingelsene for videreforedling av skog må styrkes gjennom å etablere et stort sagbruk i Nordland. Vi vil ha en rovdyrpolitikk som både ivaretar mangfoldet i naturen, og som gir grunnlag for beitenæring med sau og rein. Vi støtter derfor Stortingets rovdyrforlik. Kulturskolene med profesjonelle utøvere som underviser og inspirerer barn og unge, har spilt en avgjørende rolle for at Nordland har et rikt og allsidig kulturliv. Vår særegne historie og kunnskap om naturen og kystkulturen, må videreføres og stimulere til framtidige opplevelser. Økt satsing på kultur både i skolen, som næringsvei og fritidsaktivitet, er viktig for å styrke fellesskap og tilhørighet. Samspillet mellom profesjonelle utøvere og amatører må styrkes, og dugnadsånden stimuleres. Derfor vil vi bl.a. fjerne momsen på alt frivillig arbeid. Rødt Nordland vil arbeide for: • • • • • •

at oljenæringa ikke slipper til utenfor Lo/Ve/Se å reversere ordninga med omsettelige kvoter. Ingen strukturering for båter under 11 m all oppdrett inn i lukka anlegg gode lønns- og arbeidsvilkår i landbruket å lovfeste rett til heltid å fjerne momsen på frivillig arbeid


Klima og næring

Klima- og næringspolitikk

Celsa Armeringsstål på Mo i Rana- eneste stålverk i verden med fullskala rensing av tungmetaller. Foto: Rami Abood Skonseng

Det trengs en helhetlig klima- og næringspolitikk som både reduserer klimagassutslipp, sikrer god ressursforvaltning for kommende generasjoner og gir rom for lokal utvikling og verdiskaping. Fossil energi må erstattes med fornybar energi. Dette krever en omlegging fra ensidig satsing på olje/gass-sektoren til satsing på fastlandsindustrien. Å vinne kampen mot oljenæringa i Lofoten, Vesterålen og Senja vil være en viktig seier også i klimakampen. Norsk industri, NITO og Naturvernforbundet (NF) i Nordland har laget en plan for en mer grønn og klimavennlig energi- og industripolitikk. Den viser at energiøkonomisering og effektivisering gir det klart beste resultatet. På landsbasis vil en slik ny energipolitikk skape titusener nye arbeidsplasser. For Nordland vil det være et viktig bidrag for å snu utviklinga med tap av arbeidsplasser og fraflytting. Nordland har et stort kraftoverskudd i dag. Innføring av grønne sertifikater er et blindspor som driver fram utbygging av vindkraft og småkraft som det ikke er behov for. Mange av utbyggingsplanene for vindkraft i Nordland vil ramme naturverdier, friluftsinteresser og samiske interesser veldig sterkt, og må derfor skrinlegges. Kjøp og salg av klimakvoter for å få ned klimautslipp skaper mye svindel og


Klima og næring

må avvikles. Med EØS-avtalen ble det umulig å videreføre myndighetsbestemte industrikraftavtaler. En storstilt bygging av eksportkabler har ført til dyrere strøm for industrien, og nedlegging av prosessindustribedrifter i Nordland Sammen med fagbevegelsen vil vi arbeide for et industrikraftregime med priser og langsiktige kraftkontrakter som gjør det mulig å opprettholde og utvikle denne industrien. Vi vil ha et statlig investeringsfond til bruk i framtidsrettet industri uavhengig av kortsiktige svingninger i markedet. Dette skal sikre et allsidig næringsgrunnlag, nyinvesteringer og økt norsk eierskap. Et slikt fond kunne hindret nedlegging av RECs produksjon av solceller. Tildeling av områder for mineralleting og utvinning må være underlagt politisk styring. Vi vil opprette et stort, statlig bergverksselskap i likhet med Statoil i sin tid. Det må tas sterke hensyn til miljø, samiske interesser og lokal sjølråderett både når det gjelder utvinning og oppbevaring av gruveavfall. Vi vil innføre en mineralavgift som gir inntekter i tillegg til arbeidsplasser i kommunene. Rødt Nordland vil arbeide for: • • •

en mer grønn og klimavennlig energi- og industripolitikk et nytt industrikraftregime basert på langsiktige kontrakter og billig, ren vannkraft. Nei til eksport av nordlandskrafta! et statlig bergverksselskap for mineralleting og utvinning


Sykehus

Sykehus er ikke butikk – fjern helseforetaksloven

Lokalsykehusene er hjørnesteiner i helsesektoren og infrastrukturen for mange lokalsamfunn. De er svært viktige for folks trygghet, og for å opprettholde og etablere næringsliv og arbeidsplasser. I tillegg er de viktige kvinnearbeidsplasser. Sammen med sykehusaksjoner, fagbevegelsen og folk over hele fylket, vil vi arbeide for å opprettholde fullverdige lokalsykehus. Vi er mot markedsstyring og konkurranse i helsesektoren, og derfor vil vi fjerne foretaksloven og ha folkevalgt styring. Innføringa av samhandlingsreformen i 2012 har ført til økte utgifter for kommunene og har svekket lokalsykehusene. Vi krever fullfinansiering av reformen slik at kommunene kan bygge opp tilbud, styrke forebyggende virksomhet og gjennomføre nødvendig kompetanseheving. Rødt Nordland vil arbeide for: • • • • •

at alle lokalsykehus i Nordland skal ha medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døgnet og et godt fødetilbud at alle fødeavdelinger og fødestuer skal opprettholdes og være åpne hele året at Lofoten skal få fullverdig fødeavdeling at foretaksloven og stykkprisfinansiering fjernes fullfinansiering av samhandlingsreformen


Skole og utdanning

Skole og utdanning

Vi arbeider for at kommunene får nok penger til å bygge og drive en god, oppdatert grunnskole. Vi vil ha et fortsatt desentralisert grunnskolemønster og et allsidig desentralisert utdanningstilbud i videregående skole, høgskole og universitet. Det innebærer at høgskolene i Narvik og på Nesna må bevares som selvstendige enheter og ikke slås sammen med UiN. Desentraliserte utdanningstilbud har betydning for framtidig bosetting, utvikling og vekst i Nordland. Av historiske og sosiale årsaker er utdanningsnivået blant det laveste i landet. Dette har betydning for tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. All forskning viser at foreldrene har ulike forutsetninger for å hjelpe sine barn med lekser. Lekser bidrar derfor til at de sosiale skillene gjenskapes. Dette faktum, og at retten til fritid må gjelde både arbeidstakere og elever, gjør at vi ønsker en leksefri skole. Etter endt videregående skole reiser store deler av ungdommen ut av fylket, og først og fremst sørover. Mange vil tilbake, men får ikke arbeid som passer med utdanninga. Det må legges til rette for arbeidsplasser som gjør at ungdom både kan bli i fylket og/eller flytte tilbake etter endt utdanning. Rødt Nordland vil arbeide for: • • • • •

økt lærertetthet – maks 20 elever pr. klasse i grunnskolen å gjeninnføre øremerka statlige midler et desentralisert skole- og utdanningsmønster på alle nivå lovfestet rett til lærlingeplass flere forsøk med leksefri skole


Næring- og bosetting/bolig

En sosial boligpolitikk

Vi vil arbeide for en sosial boligpolitikk som både imøtekommer behovet for rimelige studentboliger og utleieboliger for unge i etableringsfasen. Det må opprettes en boligsektor utenfor markedet. Da kan det offentlige presse prisene ned til et nivå som gjenspeiler det det koster å bygge en bolig. Vi vil styrke boligbyggelagenes rolle. Husbanken må gi lån med subsidiert rente og lang avdragstid, slik at boligbyggelagene kan bygge boliger som selges for det som det koster å bygge dem. De må ha gjenkjøpsplikt der prisen er kjøpspris pluss prisregulering basert på diverse kostnader. Rødt Nordland vil arbeide for: • • • •

å gjenreise en sosial boligpolitikk rimelige studentboliger og utleieboliger for unge en tredje boligsektor utenfor markedet tiltak mot boligspekulasjon


Samferdsell

Gode og miljøvennlige samferdselstilbud

Vi vil arbeide for framtidsrettede og miljøvennlige samferdselstilbud både i innlandet og på kysten. Økte drivstoffutgifter til kollektivtrafikken skal kompenseres automatisk av staten. Vi vil oppgradere Nordlandsbanen med flere kryssingsspor og elektrifisering. På lengre sikt må vi bygge Nord-Norgebanen til Tromsø. Ofotbanen må få dobbeltspor nå! Vi støtter at det bygges en ny og større flyplass på Hauan utenfor Mo i Rana. Fylkestingets vedtak om rullebane på 2200 m må konsekvensutredes. Forlenging av rullebanen på Stokka i Alstahaug må følges opp med større flyterminal. Flyplassen i Mosjøen må opprettholdes så lenge det fins flytyper som gjør det mulig. Trafikksikkerhet på veiene må økes gjennom å utbedre farlige veistrekninger, inkludert rassikring, og veiene må utbedres uten bruk av bompenger. Anbudssystemet i kollektivtrafikken må vekk. Vi vil ha flere bussavganger og halvert pris. Månedskort til ungdom og studenter for 200 kr. Rødt Nordland vil arbeide for: • • • •

elektrifisering og kryssingsspor på Nordlandsbanen dobbeltspor på Ofotbanen nå å utbedre veiene uten bruk av bompenger månedskort til ungdom og studenter for 200 kr


Velferd

Forsvar velferdsstaten – 20 milliarder mer til kommunene Ideen bak velferdsstaten er solidaritet, kollektive løsninger og økt rettferdighet gjennom økonomisk utjevning og omfordeling. Slagordene fra høyresida om ”valgfrihet” og ”fri konkurranse” betyr det motsatte. Stadig flere områder skal underlegges lønnsomhetstenkning og markedstvang. Private selskap gir de ansatte dårligere lønns- og arbeidsvilkår, kutter i bemanningen og skjærer ned på tilbudene. Selskapene er ofte registrert i skatteparadis for å kunne betale minst mulig skatt. Store summer føres ut av landet i stedet for å bli brukt på de som trenger det. Vi vil videreutvikle en sterk offentlig sektor med gode velferdstjenester i samarbeid med de ansatte og brukerne. Vi står sammen med fagbevegelsen, både i og utenfor LO, for å stoppe konkurranseutsetting og privatisering. Kommunene beholder alt for lite av skatteinntektene og vedtar nedskjæringer som gir dårligere velferdstjenester samtidig som gjelda øker. Det legger grunnlaget for konkurranseutsetting og privatisering. «Ny offentlig styring» (New Public Management - NPM) gir mer makt til markedet og byråkratiet, og mindre makt til ansatte, brukere og folkevalgte. Vi vil fjerne NPM og styrke den demokratiske styringen av offentlig sektor. Rødt Nordland vil arbeide for: • •

å stoppe konkurranseutsetting, og privatisering - også gjennom ordningen Offentlig Privat Samarbeid (OPS) en sterk offentlig sektor i samarbeid med ansatte og brukere


Internasjonal politikk

For fred og internasjonal solidaritet – mot imperialisme og krig

Vi arbeider for internasjonal solidaritet, og mot imperialisme og krig. Vi vil være en tydelig og klar stemme på Stortinget mot krig og for fred. Vi er for et nasjonalt forsvar, men mot innkjøp av kampflyet F-35 og stasjonering på Evenes. Vi støtter folkelige opprør for demokrati, sosial, økonomisk og nasjonal frigjøring. Israel må ut av alle okkuperte områder og oppfylle de forpliktelsene landet har i forhold til folkeretten. Boikott av Israel er nødvendig for å nå dette målet.


EU og EØS

Forsvar norsk sjølråderett – NEI til EU og EØS Vi forsvarer norsk sjølråderett og er i mot norsk medlemskap i EU. Norge importerer daglig høyrepolitikk fra Brussel gjennom EØS-avtalen. I 2012 vedtok Stortinget vikarbyrådirektivet. Det svekker retten til fast arbeid og grunnlaget for fagorganisering. Ap har vedtatt å bruke vetoretten mot postdirektivet, men har ikke gjort det så langt. Dette direktivet vil ramme befolkningen og næringslivet i Nordland veldig hardt. Direktiv på direktiv undergraver norsk sjølråderett, fører til sosial dumping og undergraver arbeidsfolks rettigheter. Derfor vil vi erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. Rødt Nordland vil arbeide for: • •

å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale gjennom folkeavstemming veto mot EU-direktiv som svekker sjølråderetten og arbeidsfolks rettigheter


Inkludering

Et inkluderende og solidarisk samfunn for alle

Alle mennesker er likeverdige og må gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Det må legges til rette for at mennesker med funksjonshemminger i størst mulig grad må kunne delta i samfunnet på linje med funksjonsfriske. Noe av det viktigste er universell utforming og et inkluderende arbeidsliv. Vi vil arbeide for en mer human asyl – og flyktningpolitikk. Alle asylbarn og enslige mindreårige må få opphold. Flyktninger, asylsøkere og innvandrere som kommer til Nordland er en stor ressurs. Asylsøkere må få arbeidstillatelse fra dag én uavhengig av oppholdstillatelse. Det vil bedre deres livssituasjon samtidig som de bidrar med sine kunnskaper og erfaringer, og blir inkludert i lokalsamfunnet. Den økonomiske krisen i Europa skaper flere arbeidsløse og fattige – dette gjelder bl.a. romfolk. Vi støtter tiltak som hjelper dem i hjemlandet, men vi kan ikke snu ryggen til når de kommer hit. Vi er mot tiggeforbud, og mener at de bl.a. må få enkle sanitære tilbud som dusj og toalett. Det er et politisk ansvar å motarbeide hat og fordommer i den offentlige debatten. Rødt Nordland vil arbeide for: • • •

tiltak som legger til rette for et inkluderende arbeidsliv alle asylbarn og enslige mindreårige må få opphold at asylmottakene må være offentlig eid og drevet


Omfordeling/Voldtekt

Omfordeling og utjevning

Vi vil, sammen med 70 prosent av befolkningen, ha et samfunn med små økonomiske og sosiale forskjeller. Derfor vil vi arbeide for omfordeling av verdiskapingen fra økt privat rikdom til fellesskapet. Vi vil utjevne forskjeller og gjennomføre tiltak bl.a. gjennom skattepolitikken.

Forebygging av vold og voldtekter Vi vil ha et samfunn der alle kan ferdes trygt. I flere byer har vi hatt en bølge av overfallsvoldtekter, og nå på nytt under russefeiringen. For å forebygge dette vil vi bl.a. innføre trygge, billige og gode ordninger for hjemtransport i disse byene om natta. For å forebygge vold og voldtekter generelt vil vi bl.a. ha holdningskampanjer og en obligatorisk temauke om kjønn, seksualitet og grensesetting i videregående skole. Det må opprettes en voldtektsenhet i politiet og statens økonomiske ansvar for krisesentrene må styrkes.


Internasjonal politikk

For et demokratisk, sosialistisk samfunn

Kapitalismen er årsaken til den økonomiske krisen som rammer folk i mange land i Europa på en måte som vi ikke har opplevd siden 1930tallet. Dette skaper motstand og opprør, de politiske motsetningene skjerpes kraftig og den demokratiske fasaden slår sprekker. Dette økonomiske systemet står i veien for å løse de store utfordringene som menneskene står overfor: Klimaendringer, global fattigdom og voksende klasseforskjeller. Vi vil inn på Stortinget for å kjempe for tiltak som kan skape nødvendige forandringer i retning av et annet samfunn. Vi vil styrke den politiske kampen mot at kapitaleiere og investorer stadig kan hente mer penger ut av felleskassa. Våre skattepenger skal gå til velferd for alle, ikke i kapitaleiernes lommer. Målet vårt er et demokratisk, sosialistisk samfunn med full likestilling bygd på arbeiderbevegelsens prinsipper om samhold, solidaritet og fellesskap kombinert med visjonen om et framtidig klasseløst verdenssamfunn. Historien har vist at det bare er gjennom folkelig deltakelse og meningsbryting det er mulig å utvikle sosialisme og reelt demokrati. Bare et slikt samfunn vil være innrettet på å løse de store utfordringene menneskeheten står overfor. Kapitalismen er ikke bærekraftig – verken økonomisk eller økologisk.


Bli medlem

å d e Bli m s a d i t m a r f e p ska ! e g r No

Meld deg inn i Rødt ved å sende sms “Rødt + Navn og adresse” til 2334” www.rødt.no/nordland

— Ikke til salgs

Politisk plattform for Rødt Nordland  

Politisk plattform for Rødt Nordland.

Advertisement