Page 1

”Rødkilde 2015”


“ R

ø

d

k

i

l

d

e

Rødkilde skole beslutter at lave en udviklingsplan som skal gå fra 2013 til 2015. Den hedder ”Rødkilde 2015”. Den er udviklet på baggrund af flere års drøftelser i personalegrupper, ledelse, skolebestyrelse og kontaktforældregrupper. Den er samtidig resultatet af et intensivt visions- og strategiarbejde i efteråret 2012, hvor skolens ledelse med hjælp en proceskonsulent har involveret pædagogisk råd, skolebestyrelse og skolens udviklingsgruppe i arbejdet med ”Rødkilde 2015”.

Hvad er ”Rødkilde 2015” svaret på? ”Rødkilde 2015” er svaret på en række udfordringer, som Rødkilde skole – så vel som mange andre danske skoler – står i i disse år: • Vi skal imødekomme regeringens målsætning om at 95% af eleverne gennemfører en

ungdomsuddannelse. Dette skal vi gøre samtidig med, at vi generelt i Danmark oplever, at en stor gruppe elever – navnlig drenge – undervejs i deres folkeskoleforløb bliver skoletrætte og mister modet på uddannelse. Denne gruppe elever har vi vanskeligt ved at nå i skolen, på den måde, vi organiserer os nu.

• Vi skal opnå tillid hos forældrene til, at Rødkilde skole er en rigtig god skole for deres børn hele

vejen gennem skoleforløbet fra 0. til 9. klasse. Skolens medarbejdere og forældrene til eleverne skal samarbejde om elevernes skoleforløb i gensidig tillid og respekt. Dette kan vi kun gøre, hvis vi har nogle klare arbejdsmetoder og principper for skole-hjem-samarbejdet, og den måde vi kommunikerer mellem skole og hjem. I den forbindelse er det væsentligt at tage højde for såvel nye kommunikationsmåder i de sociale mediers tidsalder som det faktum, at Rødkilde skole er en både kulturelt og socialt meget blandet skole. Det giver særlige udfordringer i det daglige skole-hjem-samarbejde og arbejdet med at opdrage og uddanne eleverne til fællesskab og demokrati.

• Vi skal kunne indrette os på de samfundsmæssige udfordringer, som vores elever står overfor, når

de forlader folkeskolen, og som vi som politisk styret folkeskole står foran og midt i. Ingen af os kan vide, hvordan verden ser ud om 5-10 år, men vi skal ruste vore elever til at indgå i det danske samfund som engagerede borgere og hele, selvstændige mennesker med selvværdet i orden og selvtilliden i top.


2

0

1

5 ”

• Der er også nogle specifikke udfordringer for Rødkilde skole. ”Rødkilde 2015” skal også være et

svar på dem: • Vi er en skole, der over de seneste 6 år har fået en ændret sammensætning, hvad angår elevernes

kulturelle og sociale baggrund. Fra for 5-7 år siden at være en skole med næsten kun etnisk danske elever, taler nu ca. 30% af vores elever også et andet sprog end dansk, når de er hjemme. Samtidig har den generelle samfundsudvikling over de seneste årtier været præget af et opbrud af normer for snart sagt alting. Dette er en udfordring for den måde, vi driver skole på, for vi kan ikke længere regne med at alle vores elever og forældre – uanset kulturel baggrund er fortrolige med de ofte indforståede måder en dansk folkeskole drives på. En lang række mere eller mindre eksplicitte ”måder” kan vi ikke længere tage for givet, at vi er enige om: Måden vi holder fødselsdage, hvordan en god madpakke ser ud, hvad man som forældre forventes at bidrage med, når læreren ringer hjem, hvordan man læser lektier, hvordan lærer og elev taler sammen osv. osv. • Vi har i nogle år oplevet et stort pres på overgangen mellem mellemtrin og udskoling. Mange

elever har benyttet dette skifte til at ”prøve noget nyt”, og de har skiftet skole. Enten til en af vores dygtige naboskoler eller til en af de privatskoler, som optager elever fra 6.-7. klasse. Dette er ikke i sig selv et problem, men hvis det ikke modsvares af et optag af elever fra andre skoler på Rødkilde skole, så udhuler det skolens økonomi og dermed muligheden for at skabe den gode undervisning, som vores elever fortjener. • Vi oplever et stort behov for at en del elever bliver bedre i stand til at tage medansvar for deres

skolegang. Vi har et arbejde i gang med forskellige ”patruljer”, buddy-ordninger osv. hvor elever kan være en hjælp på skolen. Sådanne tiltag kan give eleverne en forståelse af, at de kan gøre en forskel, ikke kun som ”forbrugere” af undervisning, men som ”skolesamfundsborgere”, producenter og ”kolleger”, som gør en indsats i det fælles projekt og vokser af det. Dette arbejde skal påbegyndes i de yngre klasser og udvikles hen over mellemtrinnet og udskolingen, så elever, der forlader skolen, er ansvarsbevidste, selvstændige unge mennesker, der er optimalt rustet til videre uddannelse. Vi mener, at det handler om at skabe en dobbelt proces af inddragelse/ frisætning på den ene side sideløbende med krav/rammesætning på den anden. I takt med at skolens elevsammensætning er blevet klart bredere og klassekvotienten er blevet højere, er det blevet vanskeligere at lave differentieret undervisning. Derfor er der et stort behov for at udvikle strukturer og forløb, hvor elever kan undervises inden for deres egen nærmeste udviklingszone.


H v a d

v i l

v i ?

Vi har tre hovedindsatsområder:

1.

Omorganisering af afdelingerne – Udskolingen først

2. Udvikling af såkaldte ”Rødkildedage”

med tværgående undervisning

3.

Forbedring af Skole-hjemsamarbejdet


I n d s a t s o m r å d e

co Creation

1

1. Under overskriften Co Creation vil vi omorganisere udskolingen. Vi ønsker at tage fat på udskolingen og videreudvikle den. Under overskriften Co Creation vil vi inddrage eleverne i udskolingen mere i beslutninger omkring deres skolegang. Co Creation er et begreb, der signalerer, at eleverne ikke skal være passive modtagere af undervisning. Tværtimod ønsker vi som skole at møde eleverne og forældrene i et arbejde, hvor vi i fællesskab udvikler noget nyt ud fra det, der eksisterer. 1. Vi vil inddrage eleverne i udskolingen mere i beslutninger omkring deres skolegang. Herunder: a. Udformningen af udskolingsområde b. ”Rødkildedage” og projekter c. Den daglige undervisning 2. Vi vil inddrage elever i udskolingen i planlægningen og den praktiske afvikling af skolens daglige

opgaver. Herunder a. Planlægning og realisering af projekter og valghold, Rødkildedage, partnerskaber med erhvervsliv,

organisationer og foreninger o. lign. b. Planlægning og udførelse af praktiske opgaver i skolens dagligdag (så som elevpatruljer, oprydning

m.v.) c. Elev-til-elev-læring på linje med og på tværs af faglige niveauer. 3. Vi vil udforme modeller til holddannelser med henblik på undervisningsdifferentiering, så alle elever får

tilpasset faglige og sociale udfordringer. a. Her under både niveaudelt under visning, under visning brobygning til erhver vsliv,

ungdomsuddannelser og organisationer. 4. Vi vil inddrage elever og forældre i tværkulturelle skoleaktiviteter med henblik på at øge trivslen og

vores pædagogiske og sociale beredskab omkring tværkulturelle udfordringer. a. Herunder efteruddannelse af medarbejderne i tværkulturelt arbejde.


I n d s a t s o m r å d e

2

ExplorAction 2. Under overskriften ExplorAction vil vi skabe flere og bedre faglige projekter og såkaldte ”Rødkildedage” Der er nogle situationer, hvor skolen syder af læring, aktivitet, humør og skabertrang. Det er ofte, når der er projekter på dagsordenen, som engagerer eleverne og etablerer fællesskaber på tværs af alder, kultur og baggrund. Vi ser det i mange større og mindre projekter på skolen hvert år. Det er i de situationer, elevernes kreativitet, begejstring og kunnen går hånd i hånd med lærernes didaktiske kompetencer og evne til at planlægge og styre undervisningsprocesser. Det er samtidig på disse dage, eleverne bedst udvikler en række kompetencer, der ikke opnås på samme måde i traditionel klasseundervisning: Samarbejdsevne, selvstændighed, netværksskabelse, omsorg over for dem man ikke kender så godt, omstillingsparathed samt evnen til at komme i spil med og få synliggjort ens egne evner. Under overskriften ExplorAction vil vi have mere af dette. Det udforskende og det aktiverende skal gå hånd i hånd med de faglige mål - ikke som ”pauser” i hverdagen, men som en del af kerneaktiviteten. Vel at mærke er ambitionen, at det skal ske uden at gå på kompromis med de faglige resultater, men tværtimod så det forbedrer de faglige resultater hos eleverne. Projektdage skal tages lige så alvorligt som almindeligt skemalagte dage, og de skal rammesættes og indøves gradvist lige så omhyggeligt som almindelig klasseundervisning, så det ikke bliver forvirrende og frustrerende dage med kaos og ”undtagelsestilstand”. 1. Vi vil gøre fællesskabende projekter til en større del af skolens og elevernes faglige og sociale identitet. 2. Vi vil tildele hver årgang et antal ”Rødkildedage”, som kan afvikles som turdage, emnedage, emneuger

eller andet, og de skal kunne organiseres på klasse-, årgangs-, afdelings,- skole- eller sågar skole/ fritidshjemsniveau. Antallet af ”Rødkildedage” på den enkelte årgang fastsættes i samarbejde med skolebestyrelsen. 3. Vi vil etablere traditioner omkring ”Rødkildedage”, som giver fællesskab og social integration for hele skolen, skolens forældrekreds og gerne med inddragelse af lokalsamfundet. 4. Vi vil udarbejde en model, så projekter - såkaldte ”Rødkildedage” – kan afvikles hånd i hånd med mere rolige perioder. Det kræver god logistisk planlægning, så ”Rødkildedage” ikke opleves som undtagelser der forstyrrer de egentlige kerneopgaver, men snarere bliver en uundværlig del af kerneopgaven.


I n d s a t s o m r å d e

3

Profes sionalisering 3. Under overskriften Professionalisering vil vi forbedre skole-hjem-samarbejdet. Det tredje indsatsområde har vi kaldt Professionalisering af skole-hjem-samarbejdet. Nogle af emnerne inden for dette område er: God kommunikation, principper for og forventningsafstemning omkring skolehjem-samarbejde, tydelighed i kommunikation, samarbejde omkring lektier, sammenhæng mellem årsplaner, undervisning og elevplaner, værdiregelsæt og samarbejdet omkring elevernes trivsel. Her kommer skolebestyrelsen meget på banen, da der skal formuleres nogle enkle og konstruktive principper for dette område. Det er vigtigt at understrege at elevernes læring står i centrum for arbejdet på skolen. Også for skole-hjem-samarbejdet. Heraf følger at vi altid skal spørge, om den indsats, vi gør, har et elevlæringsaspekt, og ledelsen må prioritere pædagogisk ledelse over andet. 1. Vi vil skabe klare rammer for skole-hjem-samarbejdet, så det bliver lettere for forældre, elever og

medarbejdere at skabe sig overblik over kerneelementer i skolelivet. Herunder lektier, årsplaner, elevplaner, skole-hjem-samtaler, ugebreve, forældremøder, nyhedsbreve m.m. 2. Vi vil udvikle og implementere principper for trivselsarbejdet på Rødkilde skole. Herunder værdiregelsæt, antimobbepolitik, undervisningsmiljø m.m. 3. Vi vil udvikle en større metodebevidsthed i arbejdet med elever med særlige behov i skolens Ressourcecenter. 4. Vi vil desuden ruste lærerne til at løfte opgaven professionelt. Det vil vi gøre gennem efteruddannelse og gennem kollegial sparring og samarbejde. Ledelsen vil i denne proces prioritere pædagogisk ledelse og observation som kvalitetsudvikling.

2015 vers 2  
2015 vers 2  

Rødkilde 2015