Page 1

RØDTS ALTERNATIVE FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020

SAMMENDRAG

Vi har råd til velferd og gode offentlige tjenester. Vi sier nei til velferdsprofitører og New Public Management.


INNLEDNING Vi ønsker med dette budsjettframlegget å ta opp kampen mot forskjells-Norge. Vi ønsker å redusere klasseskillene, dempe de uheldige effektene av de økonomiske nedgangstidene og bidra til at vi har fortsatt har gode offentlige tjenester, anstendige lønninger og gode arbeidsforhold for de offentlig ansatte. Vi vil ha vekk New Public Management fra offentlig sektor og vil kvitte oss med bestillerutfører modellen. Rødt ønsker å gjennomføre en politikk for kommunen som både tar hensyn til kommunens lovpålagt oppgaver og som ivaretar innbyggernes øvrige livskvalitet. Det innebærer å prioritere kommunens kjerneoppgaver mest, redusere egenbetalinger, innføre prosjekt med sekstimersdagen, fortsette å satse på kultur, og å øke rammene til skole, barnehager og helse- og sosialtjenester. Vi prioriterer derfor vekk høye politikerlønninger og dyre prestisjeprosjekt som internasjonale idrettsarrangement. Vi reduserer bevilgninger til tilbud som bare kommer enkelte av innbyggerne til gode, som kristne fritidstilbud og kirkens fellesråd. Vi ønsker også å redusere bruk av penger på dyre lisenser på unødvendig programvare, og foreslår økt bruk av gratis programmer. Vi øker også eiendomsskatten samtidig som vi hever bunnfradraget – fordi vi mener at de som har råd til store boliger også har råd til å bidra til fellesskapet. Samtidig reduserer vi egenbetalingene i barnehage og på SFO, og vi fjerner den foreslåtte prisøkningen i kommunale svømmehaller.

ENDRINGER I DRIFT Kutt i støtte til kirkelig fellesråd og til religiøse organisasjoner Rødt er kritisk til at religiøse organisasjoner skal ha ansvar for viktige sosiale tiltak som eksempelvis behandling for rusavhengighet og rådgivning i spørsmål som angår graviditet og abort. Rødt ønsker å kutte en del av støtten som de religiøse organisasjonene mottar og heller styrke kommunens egne rammer fordi vi ser det som kommunens ansvar å tilby tiltak og behandling til dens innbyggere uavhengig av livssyn. Vi reduserer også kommunens bidrag til kirkelig fellesråd. Når færre identifiserer seg som kristne, og med en gradvis avvikling av statskirken, mener vi at kommunen ikke lenger bør prioritere å finansiere kristne religiøse aktiviteter. Som en konsekvens av reduserte overføringer til kirkelig fellesråd reduserer vi også overføringene til andre livssynssamfunn tilsvarende. Prøveprosjekt - gratisbuss Vi ønsker å finne gode løsninger som gjør at flere bruker bussen, og vi ønsker å utrede hvordan deler av busstilbudet kan gjøres gratis. Vi viderefører derfor tidligere forslag om prøveprosjekt med gratis buss, men med en ny vri: Vi ønsker å kopiere Nord-Trøndelag, hvor man lot barnehagebarn reise gratis på bussen hverdager mellom klokka 9 og 14. Da får man flere reisende på et tidspunkt hvor det er uutnyttet kapasitet på bussene, samtidig som man gir en håndsrekning til barnehager med anstrengt økonomi og gjør det mulig for dem å ta med barna på flere utflukter til turområder og severdigheter utenfor barnehagens nærområde. I Nord-Trøndelag var dette prøveprosjektet så vellykket at det ble gjort permanent fra 1. juli i år. Med grunnlag i både det sosiale og miljøvennlige perspektivet ønsker Rødt å fremme et forslag om at rådmannen skal utrede saken om gratis buss for barnehager videre, med sikte på oppstart i løpet av 2017. 6-timers arbeidsdag

1


Rødt opprettholder vårt forslag om 6-timers arbeidsdag. Vi har sett flere gode eksempler på prosjekter som har hatt svært positive utfall, blant annet hos Trondheim kommune, og Rødt synes derfor det er på høy tid å gjennomføre et prøveprosjekt med 6-timersdag. Forslaget tar utgangspunkt i et prøveprosjekt for ansatte i hjemmebaserte tjenester. Denne gruppen er ekstra utsatt for slitasje, har høyt sykefravær og har mange ufrivillige deltidsstillinger. En slik prøveordning vil kunne bedre arbeidsvilkårene for denne gruppen arbeidstakere. Høye lønninger til folkevalgte Rødt ønsker å ta et oppgjør med for høye lønninger av folkevalgte i Stavanger. Lønn for ledelse og andre ytelser til folkevalgte burde ligge nærmere lønnsgjennomsnittet i regionen og på landsbasis, og vi ønsker dermed å kutte disse ned til et rimelig nivå. Likelønnspott Likelønn handler om sosial rettferdighet og om lik verdsetting av kvinners og menns arbeid, og Rødt mener at kommunen bør gå foran som et godt eksempel når det gjelder likelønn. Derfor har vi satt av 25 millioner hvert fra 2018 til en likelønnspott som skal bidra til å utjevne lokale lønnsforskjeller. Dette er en sak som er for viktig å vente med, og vi ønsker at Stavanger kommune skal ta grep for å bedre de ulikhetene som vi ser i dag! Egenandeler Stavanger kommune har økt egenandelene for byens innbyggere over flere år, og mange av kommunenes tjenester er alt for dyre. Rødt prioriterer å redusere egenbetalingene for SFO, og reduserer foreldrebetalingen i barnehagene. På sikt vil Rødt også redusere andre egenandeler i kommunen, spesielt innenfor levekårsområdet. Bestiller-utførermodellen Rødt er enige med rådmannen i at det er potensiale for å spare penger ved å legge om driften på flere områder. Vi mener imidlertid at i stedet for å innføre generelle krav til effektivisering, bør vi benytte anledningen til å avskaffe driftsmodeller som behandler offentlige tjenester som om de var kommersielle bedrifter og heller gå tilbake til å gi virksomhetene forutsigbare rammer og som lar de ansatte bruke fagkunnskapene sine best mulig. Rødt ønsker derfor å avskaffe bestiller-utfører modellen. Merutgiftene med internfakturering og bestilling fratar de ansatte innflytelsen over egen arbeidssituasjon og er sløsing med offentlige midler. Rødt har flere ganger bedt rådmannen om å redegjøre for kostnadene modellen innebærer, men har ennå ikke fått svar. Innsparingen ved å avvikle modellen må antas å være høyere enn anslått i dette budsjettforslaget. Skole og barnehage Rødt prioriterer å bygge ny skole på Storhaug. Videre øker vi rammene for både barnehager og skoler. En god opplæring krever at både ansatte og elever har gode og forutsigbare rammer. Vi vil øke rammene til skolen med totalt 30 millioner hvert år. Tidligere års kutt har kostet, og når elevtallet øker samtidig som at ASSS-tallene viser at vi har en betydelig underfinansiering av skolesektoren, så mener vi at det ikke er forsvarlig å drive videre med dagens rammer.

2


Inndekning Rødt foreslår også å øke eiendomsskatten, men vil samtidig øke bunnfradraget slik at de med store boliger betaler mest. Vi ønsker at det først og fremst er de som bruker eiendom som kapital som skal betale mer, mens de som bor i egen bolig av moderat standard skal betale mindre eller like mye som før. Vi foreslår derfor å øke eiendomsskatten med to promille samtidig som bunnfradraget økes til 600 000. Vi tar ut mer utbytte fra Stavanger Parkering og Forus Næringspark. Vi foreslår å melde kommunen ut av Greater Stavanger-samarbeidet, noe som vil spare nesten 8 millioner årlig. Videre ønsker vi å redusere betaling for lisenser på dataprogram og foreslår økt bruk av gratis programvare. Vi reduserer bidrag til Kirkelig Fellesråd og omfordeler midler mellom lag og organisasjoner. Videre mener vi at det er penger å spare å kvitte seg med bestiller-utførermodellen.

DRIFTSBUDSJETT - ENDRINGER

2017

2018

2019

2020

Endringer per tjenesteområde: Barnehage RØDT

Økte rammer, barnehage

89

Redusere foreldrebetaling barnehage

8 000 7 800

8 000 7 800

8 000 7 800

8 000 7 800

89

Ikke økt foreldrebetaling

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

Omstilling 2018, ta vekk Sum barnehage

20 800

20 800

30 800

30 800

700

700

700

700

30 000

30 000

30 000

30 000

Skole

RØDT

Økte rammer/Tta vekk effektiviseringskrav PPT Økte rammer skolen

RØDT

Prosjekt leksefri skole

500

500

500

500

RØDT

Økt stillingsandel, mobbeombudet

300

300

300

300

RØDT

Vaktmestertjenesten

2 000

2 000

2 000

2 000

Fjerne effektiviseringskrav skole

9 000

9 000

9 000

9 000

1 700

3 000

3 600

3 600

103

Ikke økt foreldrebetaling, SFO (2016 og 2018) Redusert effektiviseringskrav, Johannes

850

850

850

850

105

Ikke økt egenbetaling kulturskolen

160

160

160

160

106

Fjerne effektiviseringskrav kulturskolen

290

290

290

290

50

50

50

50

2 000

2 000

2 000

2 000

47 550

48 850

49 450

49 450

Øke antall helsesøstre i skolehelsetjenesten Fjerne effektiviseringskrav i skolehelsetjenesten Metropolis, økt ramme

2 500

2 500

2 500

2 500

400

400

400

400

1 000

1 000

1 000

1 000

Sum barn og unge

3 900

3 900

3 900

3 900

107

100 92;97

RØDT

Øke antall gratisplasser, kulturskolen

RØDT

Søskenmoderasjon barnehage og SFO Sum skole Barn og unge

116 117 RØDT

Levekår

3


151

Reversere omstilling 2018 for sykehjem

153

Full drift av Lervig sykehjem fra 2018

RØDT

Vedlikehold av sansehager

RØDT

Økt ramme arbeidstreningsseksjonen

173 129 125

Fjerne effektiviseringskrav arbeidstreningsseksjonen Fjerne effektiviseringskrav hjemmebaserte tjenester Sosialhjelp og KVP

169

Fjerne effektiviseringskrav alders- og sykehjem Ikke egenbetaling på kommunal fysioterapi

151

Reversere omstilling 2018 for sykehjem

152

RØDT

Prosjekt miljøarbeider, rus Økt ramme krisesenteret Sum levekår

17 500

17 500

17 500

5 000

5 000

5 000

500

500

500

500

3 000

3 000

3 000

3 000

50

50

50

50

1 400

1 400

1 400

1 400

5 000

5 000

5 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10 000

10 000

10 000

10 000

1 800

1 800

1 800

1 800

500 19 250

500 46 750

500 46 750

500 46 750

500

500

500

500

Kultur og byutvikling RØDT

Tilskudd til frivillig musikkliv, Konserthuset

RØDT

Frie midler kultur

3 000

3 000

3 000

3 000

Ikke redusert bevilgning til strakstiltak i skolegårdene Ikke redusert vedlikehold på vei

300

300

300

300

500

500

500

500

Ikke økte billettpriser i svømmehallene Sum kultur og byutvikling

500 4 800

1 000 5 300

1 000 5 300

1 000 5 300

Amathea

-84

-84

-84

-84

-50

-50

-50

-50

9

Crux oppfølgingssenter, Kirkens sosialtjeneste Engøyholmen kystsenter, tilskudd nytt tak

100

100

100

100

10

Fontenehuset, økt tilskudd

100

100

100

100

15

Kirkens bymisjon, Albertine

-1 064

-1 064

-1 064

-1 064

16

Kirkens bymisjon, Jobb 1

-967

-967

-967

-967

18

Kirkens bymisjon, gateprest

-112

-112

-112

-112

22

Kirkens SOS Rogaland

-362

-362

-362

-362

29

Fri Rogaland (LLH)

39

39

39

39

30

LPP Rogaland

13

13

13

13

33

Norges døveforbund

110

110

110

110

34

Norges døveforbund, leieutgifter

50

50

50

50

40

Røde kors – EVA

50

50

50

50

39

Røde kors – flyktningeguide

58

58

58

58

42

SEIF

110

110

110

110

43

Senter for spiseforstyrrelser

100

100

100

100

46

Skipper Worse drift

100

100

100

100

47

Skipper Worse - 60+

200

200

200

200

50

Smiso senter mot seksuelle overgrep

25

25

25

25

203 204 214

Tilskudd, lag og organisasjoner 4 6

4


56

Ullandhaug økologiske gård

50

50

50

50

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

10

10

10

10

-500

-500

-500

-500

150

150

150

150

57

Stimuleringsmidler barne- og ungdomsorganisasjoner Tjensvoll menighetsdagsenter

103

Gladmatfestivalen

101

Folken

102

Kirkelig dialogsenter

-400

-400

-400

-400

108

Tilskudd ASSS

-313

-313

-313

-313

124

Altibox Norway Chess

-500

-500

-500

-500

125

Tour des Fjords

-750

-750

-750

-750

118

Ordinær reservekonto inkl. næringsfondet Sum tilskudd lag og organisasjoner

2 000 -5 337

2 000 -5 337

2 000 -5 337

2 000 -5 337

-99

631

1 484

1 124

-183

1 163

2 446

1 780

56

Felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) Renter, endret låneopptak Endring avdragsbetalinger Endringer i sentrale inntekter: 5

Eiendomsskatt

-92 000

-94 000

-96 000

-98 000

19

Økt utbytte Stavanger parkering

-10 000

-10 000

-10 000

-10 000

14

Økt utbytte Forus næringspark

-10 000

-15 000

-15 000

-10 000

25 000

25 000

25 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Endringer i sentrale kostnader: RØDT

Likelønnspott

RØDT

Prøveprosjekt gratis buss for barnehager 9-14 Prøveprosjekt 6-timersdag

RØDT

2 000

2 000

2 000

2 000

27

Folkevalgte, kutt i lønn og møtehonorar

-24 000

-24 000

-24 000

-24 000

29

Kirkelig fellesråd

-11 000

-11 000

-11 000

-11 000

31

Tilskudd livssynssamfunn

-2 000

-2 000

-2 000

-2 000

42

Si opp medlemskap Greater Stavanger

-7 950

-7 950

-7 950

-7 950

RØDT

Økt bruk av gratis programvare

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

RØDT

Fjerne bestiller-utførermodellen

-3 000

-5 000

-10 000

-10 000

9 269

-217

157

1 183

62 000

24 110

18 000

15 000

-90 963

-120 263

-130 863

-130 863

0

0

0

0

Disposisjonsfond (bruk = minus, avsetning = pluss-tall) Overføring fra drift til investering Sum felles inntekter og utgifter (bl.a. renter og avdrag) SUM DRIFTSBALANSE: skal være lik 0

5


ENDRINGER I INVESTERING Vi setter av penger til å bygge nye barneskole på Storhaug som kan stå ferdig i 2019. Vi mener skolen vil være et viktig tilskudd til nærområdet. Vi ønsker også å framskynde byggingen av nytt garderobeanlegg på Hinna. Vi setter av penger til installering av solfangere på offentlig bygg, ekstra tiltak til for tilrettelegging for syklister og flere ladestasjoner for elbiler. Vi setter også av noe penger til prosjektering av livssynsnøytrale seremonirom da vi mener det er et stort behov for denne typen lokaler. Endringer i investeringer finansieres gjennom en kombinasjon av økte overføringer fra drift og gjennom å øke låneopptaket noe. Rødt mener det kan forsvares da Stavanger har en lavere gjeldsgrad enn mange andre norske storbyer. INVESTERINGSBUDSJETT - ENDRINGER

2017

2018

2019

2020

RØDT

Diverse bygg og anlegg Lovlige grafittivegger

RØDT

Ladestasjoner elbil

RØDT

Livssynsnøytrale seremonirom

RØDT

Enøk-tiltak (solfangere) kommunale bygg

2 000

2 000

2 000

2 000

Sum Diverse bygg og anlegg

4 500

3 500

2 500

4 000

Skolebygg Nye Storhaug skole, framskynde

60 000

60 000

70 000

Sum Skolebygg

60 000

60 000

70 000

0

15 000 15 000

10 000 10 000

0

-5 000 -5 000

500 2 000

500 1 000

500

500 1 500

Park- og idrettsbygg 53

Garderobeanlegg Hinna, framskynde Sum Park- og idrettsbygg Utbyggingsområder

60

Folkebad - utsette på ubestemt tid

-5 000

Sum Utbyggingsområder

-5 000

0

0

0

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

2 000 2 000

-20 000

-8 000 -18 000

-4 000

Park og vei 96

Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner Sum Park og vei Kirkelig Fellesråd

120

Bekkefaret kirke, utsette rehabilitering

123

Hundvåg kirke, utsette rehabilitering

124

Ikke ny kirkesal i tilknytning til Hafrsfjordsenteret Sum Kirkelig Fellesråd

-3 000

-2 000 -20 000

-11 000

-18 000

-6 000

6


Sum endringer i investeringer

56 500

64 500

56 500

-5 000

5 500

-40 390

-38 500

20 000

-62 000 -56 500

-24 110 -64 500

-18 000 -56 500

-15 000 5 000

0

0

0

0

Finansiering av investeringer Lüneopptak endring Overføring fra drift Sum finansiering av investeringer Budsjettbalanse skal vÌre lik 0

7

Rødts alternative forslag til budsjett 2017 2020 stavanger  
Rødts alternative forslag til budsjett 2017 2020 stavanger  

Dette er Rødts Stavangers forslag til budsjett for 2017-2020. Vi kutter i politikerlønninger, fjerner unødvendige kutt, foreslår å innføre o...

Advertisement