Ungebetenes Spiel

Page 1


' ' "% " $ -! " ! # 65 66 0 + 6681+ ' " % ' " ! !( # ! ( ! !! +

, % !" 0 + + " 1

" , % # ' " 4 !" ! ! " + , % ! # !% " " " " " !" " ! " 0 " 1+ "# % " "# $ 0 $ " ! 4 ! " !1 $ "" !" " ! # # " " ! " " "% " , % " !" !( " " ! % '! " " % " !! ! 0 1+

4 !" ! !" " " $ " % " " ! !! ) " ! ! " ! " ! % '! " " ! "!+ ' " ! ! # ! % " ! % !" "-! !! + !" !" ' " , % "-! !!

+ ! % " ! ! ! " 4 0 1 ! " "# ! " ! ! # + " ! !! #!" ! " " 026/1( " , % ! # ' " " $ ' # ( #" " ! ! ! "-! # " " " ! # # ' " ! " " ! " ! # # ' " , %+ " ! "! " ! ! " ! ! " +

! " " " " #!" + !! ! " ' " ' + #!" ! 0% " '!( '!( % " '!1+ . # !!+/ 0" # #" " '!( % " '! " ! " $ " ! " " % " '!1+ " . # !!+/ 0 " " !( " ! " ! " !" 1+ " !+ ! ' % " !+ !! # % " " !+ ! " # " ! # # !" ! # # " " !#!" " !" !- ! #!" " " ! " " % " ! ! + " $ # ! " % '! % " " ! & !! $ " + ' ! ! # " " ! 0. .1 ! " " ! "' " " ( " . / ' + ! " ! ' % " ! " + & " # " * 7 #" !+

# "!( # !" !* # $ 3 +


q = 60

516 ?

28

abrupt, rough "$#

# Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

O.

#}O

?

n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

O.

O

}

24

(

ĂŽ

O

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

44

}

subito

.

&f @ ?Âż

Âż

" "subito

k w.

.g

@

"$#

"$$$#

lis

s

p

# Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ # Ĺ“J. Ĺ“ Ĺ“ Ć’ (

j p

" "

s

lis

.g

k w.

2

#Âż Ă˜

*

light, delicate

Âżj

#Âż

"$$#

Âżj

Ă“

516 Ă“ . . . . 136 . Ĺ“ # # Ĺ“Ĺ“ # # Ĺ“Ĺ“ # # n Ĺ“Ĺ“# n # Ĺ“Ĺ“Ĺ“ # n Ĺ“?

"$# )

furious

Ă“

°"Ë™P"

# # OO #O # O

}Ĺ“

}Ă­ .

" ! #

‰.

O # # Ĺ“Ĺ“

j

& #} W

Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“

)Ă˜

iss

. gl

b..k

"$$$$#

subito

&# n Ĺ“.Ĺ“ n n Ĺ“Ĺ“ n # Ĺ“.Ĺ“ n Ĺ“ ? n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ . n .Ĺ“ n Ĺ“J. Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

)

"$$$$$#

"$# ) " % %# "$$$$$# " n n#

"$$# ) ) " % %#

!

"$$$#

"$$$$#

616 ?

a little faster

"'('#

"stuttering", imprecise

# Ĺ“n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“

Ă˜

Ă˜

n Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“ n Ĺ“

# Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“

? # Ĺ“Ĺ“ # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ n Ĺ“Ĺ“ # n Ĺ“Ĺ“ . . Äą

w. k.

iss

gl

@

?

p

glis s

Âżj

}

°Ë™F "

# # OO #O # O

}Ĺ“

& #} W

Ă“

"

# Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ j # Âż # Ĺ“. f (

" " . w. k

Âż

Ć’ " subito

? "

3

j

a tempo

516

a little faster

.k.

&Âż

Ă“2 #Âż Âżj

.

.

b.

24 @

glis s

Ă˜

54

n nn OO

(sost. ped.)

Ĺ’

subito

n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“O n Ĺ“.

O OO

"'(&#

Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ n Ĺ“

Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“Ĺ“

) Ă˜Ă˜ # Ĺ“Ĺ“ Ă˜.

nœ

# œœœ n#nœœœ .

.

*


716 ?

316+34 Ĺ“Ĺ“ .

a tempo

Ĺ“ Ĺ“#Ĺ“#Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“ Ĺ“ n Ĺ“ # Ĺ“ #Ĺ“

?

# # Ĺ“Ĺ“Ĺ“ .

24 2 #Âż

n Ĺ“# Ĺ“ n Ĺ“

# n œœ n # nœœœ

# # Ĺ“JĹ“ ..

‰

n

Ĺ“

.

.

& #}Ă­ . }

rude

°Ë˜

˘ ˙ ˜ˆJ

F"

416 n Ă“Ĺ“.Ĺ“ #

"

Ă“

316+41

Ć’"

"

.Ĺ“ # n Ĺ“.Ĺ“ Ĺ“. # Ĺ“ n n # Ĺ“ Ĺ“ ? # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ & # Âżj Âż Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ’ J # Ĺ“. Ĺ“ p @ @ p P( )#} j n Ĺ“ Ć’ Ĺ“ # # Âż }Ĺ“ 2 . n Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“ ? ? Âż n . & n .Ĺ“ n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“ Âżj # Âż n Ĺ“J. Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ă˜ °Ć’ Ă“ # 2Âż Ă“. 2 j j . . ˘ Âż #Âż nÂż # # Ĺ“Ĺ“ # # # Ĺ“.Ĺ“ n## Ĺ“Ĺ“.Ĺ“ # n Ĺ“Ĺ“ # n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“ n# Ĺ“Ĺ“ & Âż @ # Âżj n Âż @ @ F @ p j n Ĺ“ # Ĺ“ n Ĺ“ Ć’ # .Ĺ“ n .Ĺ“ # .Ĺ“ #Âż Âż Âż Ĺ’ ? nn Ĺ“Ĺ“ n n # Ĺ“Ĺ“ . Ĺ“. Âżj # 2Âż Âżj s

w. k .

glis

glis

b.k.

s

j

nÂż

&

" "

"

" subito

3

. w. k

ss gli k. b..

glis

s

Ă?"

"

liss

w. k .g

s

lis

.g

w. k

F"

iss

. gl

b.k

s

"

a little faster

# Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

O.

(

Ĺ“

O JO

? n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ O OJ nO O. °Ë˜ Ë™ ˜ˆ Ëœ Ëœ ˘ J

ss

glis

O

#}

gli

. w. k

s

} #}Ĺ“

Ă“

516

}

#Ĺ“ # Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“

)Ă˜ Ă˜

#œnœ

Ĺ“

œ nœ

Ĺ“ n # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ n Ĺ“ # Ĺ“Ĺ“ . . .

j

#Âż

p

" "

"

glis

?

38

?

3

. w. k

24

k.

3

"

"

b..

gliss

34

b.k.

616

"


616 ?

176

? # # Ĺ“JĹ“ ..

solemn

Ĺ“ n Ĺ“ n Ĺ“ # Ĺ“ n Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“n n Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“ o

m

# n

#

o

t

l

Ĺ“J n n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“ n##Ĺ“Ĺ“Ĺ“n# n Ĺ“Ĺ“ n Ĺ“ n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ # n # # Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“ . . . .

3

&

"

j

#Âż

Ć’"

Âż

@

6

nÂż

2

@ k w. .g lis

Âż

°

#Âż

Âżj

s

˘ ˘ Ë™ ˜ˆJ ˘ ˘ Ë™ ˜ˆJ Ëœ ˆ 816 F Ă? Âżj # 2Âż . 156 Âżj # Âż J ? . ‰ & j &n Âż j Âż @ #Âż #Âż 2 2 @ p Ć’ F @ p Ć’ F 2 j j Âż #Âż 2 #Âż Âż ? j & ? ‰. # Âż. #Âż Âżj Âżj # Âż

j p

n# # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

#Âż

"

"

n # n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

!

s

glis

w. k .

b.k.

s

s glis

glis

s

"

b.k.

w. k. gli

s

lis

" " "

glis

.g

"

. w. k

liss

b.k

"

gliss

iss

"

@

b.k.

. gl

ss

b.k

" " "

"

g w. k.

Ă˜

5

Ă“

"

"

n# n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

"

Ĺ“ 5

316Ă“ n# # Ĺ“Ĺ“.Ĺ“ n # Ĺ“.Ĺ“

3

j

liss

} }Ĺ“

24# 2Âż

.g

Ă“

3

lis s

3

‰

.g

5

} #}Ĺ“

?

Ĺ“

Ĺ“

b.k

34 ?

Ĺ“

Ĺ“

b.k

? nn Ĺ“Ĺ“Ë˜ Ĺ“

)

nn Ĺ“Ĺ“ÂŻ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

)

#Ĺ“ ## Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ p( ) ( ) nn Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ nn Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

s

(

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

lis

Ĺ“

(

Ĺ“

24

.g

Ĺ“

38 #Ĺ“

F

Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

Ĺ“

6

w. k

34 ? #Ĺ“ P

n Ĺ“# Ĺ“Ĺ“

Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“

#Ĺ“ Ĺ“ # Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“

#

a tempo

24 Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ #Ĺ“

j #¿ j #¿ #@ J¿ ‰

ËšJ.

(poco

b.k.

gliss

b.k. g

liss

j¸ .

rall.)

p

" "

(poco

°Ëš

rall.)

Ă˜

Ëš Ă?

"

j

#Âż

"

Ëš

j

#Âż


n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“Ă˜

U

(po

ss

li .g

b.k

.g

F"

"

liss

Âż

b.k. g

Âżj # 2

F"

j #Âż

# 2Âż

‰.

1106

} #}Ĺ“

?

° ˜ˆ . J

Ă?"

"

Ó ˙Œ

‰.

nÂż

j

Âżj

34

ˆ ˚ ˚ˆ

2

"

#

Âżj

s glis

w. k .

Ĺ“

n n Ĺ“.Ĺ“

Ĺ“. &n# # Ĺ“Ĺ“

# n Ĺ“.Ĺ“

J

@

nÂż

b.k. g

liss

j Âż Ă˜â€°

ËšJ.

(poc

o rall

.)

j

#Âż

p

j j¸ . #Âż Ëš °Ëš f Ëš n#Ă“# Ĺ“Ĺ“.Ĺ“ n# Ĺ“.Ĺ“ " "

2

Âżj #

# n Ĺ“.Ĺ“

?

(poco

Ă“

F"

Âż

j

#Âż

.Ĺ“ n Ĺ“. n# Ĺ“Ĺ“ . n## Ĺ“Ĺ“.Ĺ“ # Ĺ“ # . Ĺ“ Ĺ“ n # Ĺ“Ĺ“

Ă“2 #Âż

j

˜ˆJ .

@

j #Âż

#Âż

rall.)

ss b.k. gli

" "

?

} #}Ĺ“

Ă“

Ă?"

j

#Âż

nÂż

j #Âż

# Âż2

Ă“

"

@

#Âż

@

Âż

l.)

Ă?"

p Ć’"

" " "

ral

s glis

Ă˜

s

(po

Ć’ " subito

p p subito

. w. k

lis

gl

iss

516

"

&

.g

Ă“ j Âż

"

s

24

w. k

"

s glis

?J

" " "

l.)

k. w.

s

n @Âż

" "

lis

co

ral

. w. k

@Âż .

"

co

glis

p Ć’"

F"

j

#Âż

Âżj.

b.k

" "

b.k.

"

gliss

& ‰.

@

b.k.

# Âż2

(po

ss

.g

(po

Ă?"

‰. #Âż p f } @ #}Ĺ“ # Âż ‰. ‰. j #Âż ˘ ˘ Ë™ ˜ˆJj. Ëœ ‰ .Ă˜ F

#Âż

.)

li .g

b.k

lis

s

‰.

" "

" "

b.k

@

165j

all

r co

s

‰. #Âż f } @ ? ‰ . #}‰œ. # Âż Ă˜ j . . ˘ Ë™ Ëœ Ëœ ‰ ° ˘ ˆJ "

a

r co

Ă“

glis

& ‰.

j

#Âż

ll.)

w. k .

@

Ă“

n # Ĺ“-Ĺ“

s

n n Ĺ“-Ĺ“

glis

F"

"

b.k.

1016

. ˙Œ Ëœ Ë™ ˆ ˘ J "

Ĺ“Ĺ“

s

° ˘ˆ J

n

#2Âż

Âżj

glis

?

} }Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“Ĺ“

#

n Ĺ“-

a tempo

k. w.

} #}Ĺ“

Ă“

24 n # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“-

s

&

816

# # Ĺ“-Ĺ“

heavy, "weak"

b.k. glis s

very slow

glis

78 # Ĺ“-

b.k.

34

P subito

˙Œ

n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.


Ĺ“ Ĺ“Ĺ“

w. k .

ss

b.k. gli

s

1160 2

#Âż

s

"

@Âż

gli ss

‰

?

Ć’"

k. w.

n # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

nÂż @

j #Âż

Âżj

n JÂż

#Ă“Âż2

¿ƒ "

#Âż

°Ëš

"

. gl

iss

(po

co

ral

l.)

2

#Âż Ă˜

co

. b.k

s

glis

"

(po

l.)

ral

j #Âż

‰.

p } Ĺ“ JÂż# }

‰. ˜ j.

"

# JÂż

# JÂż

@

#Âż

@Âż

Ă“ co

liss

˙J

F"

(po

)

j

#Âż

l.)

ral

‰.

.g

b.k

p } # }Ĺ“ " "

b.k

.g

liss

(po

co

Ă˜

˚ ˚ ˆ ƒ

"

b.k

2

" subito

" "

˚ ˚ ˚ ˆ ƒ "

@

n # Ĺ“-Ĺ“

Ă˜

glis

Ăż

Âżj

Ă˜-

# Ĺ“-Ĺ“

n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“-

b.k.

.Ĺ“ . n Ĺ“ n # Ĺ“Ĺ“

f subito

n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

Âż

1106 # 2Âż JÂż nn Ĺ“-Ĺ“

œ˙˙ ˙˙ ˙˙˙˙ ˙ ˙ ˙ œ ˙œ

a tempo

subito lis

# 2Âż

j #Âż

5

n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

Ĺ“

Ă“

Ă˜ subito (

f subito

liss

Ć’ " subito

@

)

Ĺ“ Ĺ“

6

very slow

.g

°

j nÂż

&

F " subito

14

Ă“. #n Ĺ“Ĺ“ n# #Ĺ“Ë˜Ĺ“Ĺ“

b.k. g

nÂż

j #Âż

Ĺ“

Ĺ“

58 n# # Ĺ“Ĺ“-Ĺ“

k w.

&

3

@

316 n##Ă“Ĺ“Ĺ“.Ĺ“ &

œ nœ

Ĺ“ n Ĺ“

3

s

? "

## Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ ) (

Ĺ“Ĺ“

Ĺ“

glis

&

b.k.

24 2 #Âż

34

"

?

? Ĺ“. & n# n Ĺ“Ĺ“ n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“.

3

3

5

)

Ĺ“

Ĺ“

ss

? nn Ĺ“Ĺ“Ë˜ Ĺ“

5

Ĺ“

Ĺ“

b.k. g li

#Ĺ“

Ĺ“

6

38 ? #Ĺ“ Ĺ“ p subito(

Ĺ“

Ĺ“

316 Ă“ n## Ĺ“. . Ĺ“Ĺ“ n# Ĺ“Ĺ“ # n Ĺ“.Ĺ“

Ĺ“&

ss

Ĺ“

Ĺ“

Ĺ“

w. k. gli

? nn Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

)

Ĺ“

#Ĺ“ Ĺ“ P ( nn Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

liss

(

Ĺ“

Ĺ“

s

F

Ĺ“

Ĺ“

glis

? ## Ĺ“Ĺ“

34 #Ĺ“

w. k. g

24

316n#Ă“# Ĺ“Ĺ“.Ĺ“

ral

l.)

‰. j #Âż ˜˙j. J

F"

"

.Ĺ“ . n Ĺ“ n # Ĺ“Ĺ“

f subito

Ĺ“. & n # # Ĺ“Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“. Ăż

&

‰

?


24

216 Ă“. n n Ĺ“Ë˜Ĺ“ 186 n# Ĺ“Ĺ“

Âż

@ j #Âż nÂż ? Ă’

s

JÂż#

Ă˜

Âż

Ă’

s

lis

.g

b.k

&

s

lis

.g

Âżj # 2

w. k. g

Âż

Âż

Ă“# JÂż

‰.

s

Âż

Âżj # 2

j #Âż

Ă“ Ă“

&‰ #}œ }œ }

}Ă­ .

°

5

p

" "

j

- .

(subito)

s

lis

.g

k w.

) 4

#Âż

@

Âż

b.k. g liss

Ă˜

Âżj # 2

s

Ă“ j Âż

F" j #Âż "

glis

liss

lis

Âżj.

a tempo

Ò ‰

b.k

.g

@

b.k.

s

liss

w. k. g

gliss

b.k.

glis

54

w. k

ss

Ă“j

J

s

Âż

Âżj # 2

j #Âż

j

#Âż

" ""

b.k. gli

p

" "

Âż

@Âż .

glis

2

j

#Âż

p Ć’"

F"

. w. k

-/.

Âż

liss

˘ JÂż Âż

ÂŻ

@

g w. k.

# Âż2

# JÂż

iss

p Ć’"

" ""

Âż

. gl

#Âż

Âżj

ss

Âż

b.k

j n

iss

gli

j #2

nÂż

-/. 0 & #! $$,0 ( % % " $% # % #!& % ' #% $ ! % ( % *$

lis

Ă“

w. k.

.g

b

s

k w.

&Ă’

iss

gl .k.

lis

Ă“Âż

F"

-/.

"

54

-/. % % " $% #

gl

Ă?"

"

w.

g k.

Âż

"

F"

k.

&Âż

j #Âż n

@

liss

(acc.)

# J2Âż .

nÂż

g w. k.

liss

Âż

Âżj # 2

916 Ă“

j

Âż

"

b.

liss

.g w. k

44

b.k. g

@

?Âż

j n@

#Âż

˜˙ . Ëœ Ĺ’

b.k.

liss

# 2Âż

n # n Ĺ“Ĺ“ .Ĺ“

U

J

‰.

Ă? subito

ss

g w. k.

516

} #}Ĺ“

w. k. g li

gliss

Ć’"

"

Ć’"

Âżj

˚ ˚ ˆ

!$%, ,

"

w. k. g li

b.k.

°Ëš

&

Ĺ’

Ă“

-/.

s

‰. ˙j.

ss

?

@Âż @

Ć’"

"

- .

s

& # Âżj n Âż Ĺ’

‰.

# Âż2

-26162.

glis

j

nÂż

"virtuoso", almost like a "cadenza"

b.k.

-26362.

lis b.k. g

1160 # 2Âż

-/. % " $% # ( % % 7 #$ 3 4+ ' # % !% # % # %! " * % )% !# $ $$, !# % 0 # & #! $$,0 ! $,

}Ă­

&


316 Ă“ ˘ n # Ĺ“Ĺ“ &

˘ n # Ĺ“Ĺ“

>˘ n # # Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

? #Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“J.

Ă? subito

?

& n# n œœflœ œ nn œ fl

616 ?

ĂŽ(

Ă˜Ă˜

)

.

&

n#nœœœ .

.

616 Ĺ“Ĺ“

# Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“

?n n# Ĺ“Ĺ“ # #Ĺ“Ĺ“ & n Ĺ“ Ĺ“ ##Ĺ“ . . n# #Ĺ“Ĺ“ . . Ă“ > > > #Ĺ“ >

# Ĺ“n Ĺ“ # Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“ &

(cresc. e string.)

#Ĺ“

nœ n œn œ œ

a tempo Very precisely

# nn Ĺ“Ĺ“ .

n# Ĺ“ Ĺ“ # Ĺ“ # n Ĺ“Ĺ“ n Ĺ“ # # Ĺ“JĹ“ .. . .

Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“

nœ # œ # œn œ# œn œ n œ œn œ

# Ĺ“# Ĺ“

n Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“

>

&

>

Ĺ“ n Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“Ĺ“# Ĺ“n Ĺ“ n Ĺ“# Ĺ“ # Ĺ“n Ĺ“

# n Ĺ“Ĺ“ n # # Ĺ“Ĺ“ n #Ĺ“Ĺ“Ĺ“ ## Ĺ“Ĺ“ # n Ĺ“Ĺ“ # n Ĺ“Ĺ“ n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“ n n Ĺ“Ĺ“Ĺ“ . . . . . .

# n # n

# n # n #

Ă“ # ##Ĺ“Ĺ“Ĺ“

Ă“ # # Ĺ“.Ĺ“

#

n Ĺ“.Ĺ“

œ‰ .

n ## œœ n œœœ # # nœœJ

‰

fl

fl

n n Ĺ“.Ĺ“ # 2Âż

"

liss

b.k. g

‰.

fl

> > # Ĺ“

> # œ ‌> # œn œ œ # œ # œ n œ# œ nœ n œ# œ

. # # Ĺ“Ĺ“

‌ nn œœ fl

n # # Ĺ“.Ĺ“

>

# Ĺ“n Ĺ“ #Ĺ“

n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“ fl

n # n Ĺ“.Ĺ“Ĺ“

# Âżj ‰ ‰ ‰ . ( ĂŽ) Ă˜ Ă˜ Ć’ . @ Ă“ . n Ĺ“Ĺ“ Âż .Ĺ“ # JÂż n Ĺ“Ĺ“ n (‌)# Ĺ“. . . # Ĺ“ n Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“. Ĺ“ # . Ĺ“ n # Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ # # JÂż Ăż ‰ ‰ ‰ . & ‰ . n ## œœ‰ . ‰ . ‰ . #Âż & ‰.

‰.

n Ĺ“ n Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“n Ĺ“ # Ĺ“# Ĺ“n Ĺ“ Ĺ“

nœ # œn œ œ

516 > Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“Ĺ“Ĺ“

n#n Ĺ“Ĺ“Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“Ĺ“ n n Ĺ“Ĺ“ n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“J & fl fl n n # n

(cresc. e string.)

44(‌) > œœ œ œ œ œ œ n n œœ.

.

œ # œ# œn # #œ nœ

Ĺ“n Ĺ“ # Ĺ“

Ĺ“ # n n Ĺ“Ĺ“ .

#Ĺ“

subito

Ă˜.

nœ #œ # œn œ n œ# œ

œœ n#n œœœ ‰

# # Ĺ“Ĺ“ .

# Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“

œœ # # œœ nnœœœ n # #œ.œœ .

516

Ĺ“ n Ĺ“ n Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“n Ĺ“

n Ĺ“# Ĺ“ n Ĺ“ Ĺ“

œ nœ

#Ĺ“ # Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“

poco a poco crescendo e stringendo

?

716

Ĺ“Ĺ“

# Ĺ“ n Ĺ“n Ĺ“ #Ĺ“Ĺ“ #Ĺ“

a little faster

nœ œœœœ œœœœ n œJ.

716

716

" subito

b.k.

liss

gliss

.g w. k

Ă˜ subito

2

subito


34

. n# n Ĺ“Ĺ“Ĺ“

ss gli

k. b..

"

" subito

?

616 . ? nœ

molto stringendo

.

716 j n # Ĺ“Ĺ“

.

Ĺ“ # # n Ĺ“Ĺ“n# n Ĺ“Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“ # Ĺ“ Ĺ“ Ă˜ ? # Ĺ“# Ĺ“n Ĺ“ Ĺ“# Ĺ“ n Ĺ“n Ĺ“ Ĺ“

#Ĺ“ #Ĺ“

42

?# # œœ. ‰ .

Ă˜

m

Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“ Ĺ“n Ĺ“ #Ĺ“

#Ĺ“

( Ă˜)

44 Ă“. . . #2Âż # # n Ĺ“Ĺ“# # Ĺ“Ĺ“# # Ĺ“Ĺ“ ?j #Âż

p

(

? nn Ĺ“Ĺ“Ë˜

Ĺ“ 5

44 #Ĺ“

Ĺ“ Ĺ“

JĹ“ 3

Ĺ“J

)

@Ć’Âż

" subito

& b }Ă­

Ĺ“J

°

.œ n # œ œ n ‰.‰

Ă˜ subito

34

Ă“

Ă“

‰Ó

# n Ĺ“. Ĺ“

Ă˜ subito

}Ĺ“

Ĺ’

Œ ‰ nn œœ. Œ

n# nœœ. œÓ

nœ ? ‰ .œ nn œœ# .œ n # œ j # . ¿

Ă?"

Ĺ“

ĂŽ

ss

34 ? ## Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ Ĺ“

"

li w. k. g

F"

"

"

34 . Ĺ“Ĺ“ n nn n #Ĺ“Ĺ“Ĺ“

n Ĺ“n Ĺ“ Ĺ“ n Ĺ“n Ĺ“ # Ĺ“n Ĺ“

°

? n n Ĺ“Ĺ“ ‰ . ‰ . # Ĺ“ & n# Ĺ“. Ĺ“ . ° ˘ Ë™ ˜ˆ Ëœ ˘ I

o

t

l

# Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“ #Ĺ“

Ĺ“n Ĺ“# Ĺ“

a tempo subito

˘

o

n Ĺ“# Ĺ“# Ĺ“

?

# Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“ n n Ĺ“Ĺ“ #n Ĺ“

‰ . n# n œœ.œ&

#}Ĺ“

˘

# n n Ĺ“Ĺ“ n # n Ĺ“Ĺ“ Ĺ“

( Ă˜)

subito

s glis

Ă˜(Ă˜)

.

"stuttering"

. w. k

&Ĺ’

.

a little faster

Ĺ“Ĺ“. ‰ ‰ # # Ĺ“Ĺ“ # Âżj Ĺ’ .‰ # nn n# Ĺ“Ĺ“Ĺ“ . Ć’ Ă˜ @Âż ‰n# Ĺ“Ĺ“. ? ‰.& n Ĺ“ Ĺ’ . n# n Ĺ“. Ĺ“?œ˙˙.˙˙˙˙ ‰ & # # Ĺ“ Ĺ“- ˙˙ÿ˙˙˙˙œ Âżj # # Ĺ“.

&Ĺ’

f

716 . # # œœ ‰

Ă“ # 2Âż .

‰Ó # n œ. œ

24

j bb OO bO bO ?

*

‰.

n# # Ĺ“Ĺ“. Ĺ“

‰.

Ă˜

# n Ĺ“.Ĺ“

Ĺ’ Ĺ’