__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Mooiste match tussen bedrijfsleven & samenleving

Samen doen!

matches

Geslaagde matches en cadeautjesbank

Netwerkbijeenkomst & PR-team VRIENDEN gezocht!


Inhoud 3 De Matchgroep & uitleg Westfriese Uitdaging 4 Geslaagde matches 5 De Westfriese Beursvloer 6 Voorwoord bestuur & Project XL

Geslaagde matches, cadeautjesbank & spullenbank Overzicht matches Vrienden netwerk & werving Partners Westfriese Uitdaging Adviescommissie & Vrijwilligerspunt Founders aan het woord Geslaagde matches Organogram Slotwoord manager & contactgegevens

7 8 9 10 11 12 13 14 15

COLOFON Redactie Annemieke Hageman Amber Swier Renate van der Laan

2

Fotografie Jan Siebring Guillaume Groen

Grafisch ontwerp en drukwerk Rodi Media

Ontwerp cover Prelitho


Westfriese Uitdaging is succesvol West-Friesland is een bijzonder gebied, groot ge-

deze verenigingen z­ odat zij hun belangrijke sociale werk

worden door de sterke onderlinge verbondenheid,

­kunnen blijven doen.

de saamhorigheid en de sociale cohesie. Dat zijn belangrijke factoren voor de leefbaarheid in West-

De Westfriese Uitdaging heeft succesvolle jaren achter

Friesland. Deze worden vaak gerealiseerd binnen de

de rug. Het bedrijfsleven wist de weg naar de Westfriese

vele ver­enigingen en stichtingen. Zij bepalen mede de

Uitdaging te vinden en boden massaal hun expertise,

leefbaarheid in onze vele dorpen.

diensten en overtollige, maar nog zeer bruikbare spullen aan. Met deze spullen konden maatschappelijke

En daar ontstaat nu wel een probleem. In het verleden

organisaties weer blij gemaakt worden.

werden zij ondersteund door sponsoren, gemeenten, provincie. Door de recessie en bezuinigingen van het rijk

Dit zorgde voor een mooie ontwikkeling bij het aantal

zit daar de klad in.

gerealiseerde matches, een stijging van maar liefst 50%.

Veel verenigingen hebben geen sluitende business-

Ook werd de samenwerking met Vrijwilligerspunt ­

case, zijn niet echt gewend om zelf de boer op te gaan

geïntensiveerd, wat duidelijk naar voren kwam bij de

en komen dus hulp, middelen of materieel te kort.

­succesvolle beursvloer. Inmiddels zijn er naast de 5

Om hen te helpen heeft een aantal bedrijven samen

founders al 13 bedrijven die ons als vriend ondersteunen.

met de zeven Westfriese gemeentes de Westfriese

Wij gaan door met het benaderen van potentiële vrienden

­Uitdaging opgericht. Een non-profit organisatie die de

om ons streven, het creëren van een breed platform voor

verbinding maakt tussen de mogelijkheden vanuit het

maatschappelijke verbindingen, gestalte te geven.

­bedrijfsleven en de behoeften van de verenigingen. Spullen die over zijn en expertise en begeleiding waar

Tom van Roon - bestuursvoorzitter Westfriese Uitdaging

nodig, wordt door de Westfriese U ­ itdaging geregeld voor

Rabobank West-Friesland

Project XL De Sociale Huiskamer is het levendig centrum van

Voor de inrichting van de Sociale Huiskamer

stichting Wings of Change, waar mensen die behoefte

waren veel spullen nodig. De Westfriese Uitdaging

hebben aan contacten, die zich wat eenzaam voelen, die

­bemiddelde. Voor deze grootse plannen, de opbouw, ­

te maken hebben met de zorg, mantelzorgers, enz. onge-

verbouw en inrichting van de sociale huiskamer,

dwongen kunnen binnenlopen. Ook mensen uit kwetsbare

de entree en de wandelpaden heeft de Westfriese

doelgroepen. In de Sociale Huiskamer ontmoeten zij elkaar

­Uitdaging een gigantische klus opgezet: project XL.

in een huiselijke, knusse sfeer. Het in Andijk gevestigde multifunctionele centrum biedt daarnaast dagbesteding, reintegratietrajecten, leerwerktrajecten en roofvogelopvang.

Kijk op onze site voor de laatste update.

Renate van der Laan (manager), Caroline van der Woude (BDO), Piet Mol (ondernemer), Tom van Roon (Rabobank WF), Ronald Zeinstra (Unive Hollands Noorden). Op de foto ontbreekt André Hundman

3


De matchgroep Arie Schouten (LTO Noord) - Johan Bakker (Rabobank West-Friesland) - Anne van Leeuwen (WerkSaam) - Sander Mul (Heddes Bouw & Ontwikkeling) - Joost Spil (BDO) - Renate van der Laan (manager Westfriese Uitdaging) - Brigitta Posch (Vrijwilligerspunt) Jolijn Herling (Herling Strijdhorst) - Ronald Koenen (WerkSaam) - Annemieke Hageman (Hageman Marketing & Communicatie) Jos Schipper (Schipper Kozijnen). Op de foto ontbreken: Anton Vos (Vitasys), Jos Bootsma (Sign Company) & Martin Hoiting

Wat is de Westfriese Uitdaging? De Westfriese Uitdaging brengt bedrijfsleven

willen geven, kunnen zich aanbieden bij de Westfriese

en maatschappelijke organisaties samen, met

Uitdaging. Voor deze bedrijven wordt een passende

als doel hulpvragen van uiteenlopende aard op te

vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht. Voor

lossen.

beide partijen geeft een match veel energie. Voor de

Elk verzoek om hulp vanuit maatschappelijke

vereniging of stichting komt een wens uit en de betrok-

­organisaties wordt bekeken en gewogen. Daarna

ken bedrijven maken veel mensen blij.

wordt, in het uitgebreide netwerk van de Westfriese Uitdaging, naar bedrijven gezocht die de hulpvraag

Naar eigen vermogen

kunnen invullen.

De formule geeft ieder bedrijf de kans om heel ­specifiek en naar eigen vermogen mee te doen aan

4

Bemiddelingsbureau

maatschappelijk betrokken ondernemen. Het grote

De Westfriese Uitdaging is in dat opzicht simpelweg

voordeel van de Westfriese Uitdaging is dat bedrijven

een bemiddelingsbureau tussen vragen vanuit het

veel makkelijker ‘ja’ kunnen zeggen, omdat de vraag

maatschappelijk veld voor Materialen, Middelen en

die zij voorgelegd krijgen - door andere mensen uit

Menskracht en het aanbod van bedrijven.

het bedrijfsleven - echt bij ze past.

Matchgroep

Steuntje in de rug

Hulpvragen worden behandeld door de Matchgroep.

Stichtingen en verenigingen verrichten veel goed

De matchgroep bestaat uit een groep betrokken

werk. Je eigen broek ophouden, is een prachtig

­ondernemers uit West Friesland. Ze komen vijf keer

­uitgangspunt maar soms kan een organisatie een

per jaar bij elkaar om de nieuwe aanvragen te bespre-

steuntje in de rug gebruiken. Dankzij de matches van

ken en zoeken een goede match met een bedrijf dat

de Westfriese Uitdaging worden mensen echt geholpen.

kan helpen. Andersom kan natuurlijk ook. Bedrijven

Zo maken we met elkaar West Friesland weer een

die hun maatschappelijk betrokken ondernemen vorm

beetje mooier!


Matches

Een greep uit onze succesverhalen:

Westfriese Uitdaging

PROJECT

Tenten voor expeditie Betrokken bedrijf:

Karsten Tenten Al veertien jaar is Award Opmeer actief met een bijzon-

inzetten voor de maatschappij kun-

der talentenproject voor jongeren (van 13 tot 23 jaar).

nen ze een bronzen, zilveren of gou-

Als die in een bepaalde mate actief zijn op het gebied

den award halen. Elke periode wordt

van sport, hun individuele talenten ontwikkelen en zich

afgesloten met een expeditie, waarbij de deelnemers een of meermalen overnachten in een tent. “De grotere tenten die we hebben gaan nog wel. Maar de kleinere, voor twee à drie personen, waren versleten. We kregen ze niet meer schoon, er ontbraken stokken en haringen”, vertelt Rick Groen. “Met deze vier tenten van Karsten Tenten redden we het weer een tijdje. We zijn er onwijs blij mee”. Het was Ronald Koenen die de stichting Award Opmeer in contact bracht met Karsten. Koenen is adviseur Werkgeversdienstverlening bij WerkSaam Westfriesland en lid van de ’matchgroep’ van de Westfriese Uitdaging. Bij de matchgroep was bekend dat de stichting Award op zoek was naar tenten en Koenen komt bij veel bedrijven, waaronder Karsten Tenten.

PROJECT

Sceptic tank voor Egboetje Betrokken bedrijf:

Aannemingsbedrijf J. Kuin en Kees Vlaar IVN verzorgt natuur- en milieueducatie middels ­

Met hulp van Aannemingsbedrijf J. Kuin uit

activiteiten en excursies vanuit de voormalige

Boven­karspel en Kees Vlaar uit Oostwoud werd

­sneeuwklokjeskwekerij in het Egboetje. Dit legt te ver

een septictank in de grond geplaatst. Nog steeds

van de bewoonde wereld om er elektriciteit of stromend

­primitief maar een enorme vooruitgang.

water aan te kunnen leggen. Wildplassen was verplicht.

5


Westfriese Beursvloer Op donderdag 23 november opende wethouder Joset Fit de 2017 editie van de Westfriese Beursvloer. Met het slaan van de gong ontpopten regionale ­ondernemers en maatschappelijke organisaties zich als ware beursgangers. De organisatie was in handen van Vrijwilligerspunt en de Westfriese Uitdaging. Met 111 gemaakte matches, die gezamenlijk een waarde van zo´n 85.000 euro vertegenwoordigen, kijken de deelnemers en de organisatie terug op een succesvolle editie. Handel De handelswaar op de Westfriese Beursvloer bestond

ken kregen de beursgangers een heuse workshop

niet uit aandelen, maar uit effecten. Wethouder Joset Fit

van Vrijwilligerspunt, alvorens zij de vloer op gingen.

sprak over ‘voldoening’, ‘gunnen’ en ‘trots’ als positieve

Hierin werden hun wensen concreet vertaald naar

effecten die de aanwezige ondernemers en maatschap-

­duidelijke en vooral aanlokkelijke vraagstelling als

pelijke organisaties op elkaar uitoefenden. Verder

handelswaar. Leerlingen van SG De Dijk verzorgden

bleven met handelswaar bestaande uit: kennis, klussen,

de ondersteuning aan de deelnemers op het gebied

mensen en middelen de portemonnees gesloten.

van administratie, faciliteiten en horeca. In de zaal maakte de organisatie net als vorige edities weer

Netwerk

­gebruik van de zogeheten hoekmannen, die per

De wethouder sprak ook van de indirecte doorslag

­handelscategorie succesvolle matches wisten te

die een ontmoeting op de Westfriese beursvloer voor

­faciliteren.

beide partijen kon hebben. Soms kon een samenwerking daarbij direct met een succesvolle match worden

Sluiting

bezegeld, en aan andere keer zal deze match mogelijk

Met de tweede gongslag van de middag staakten de

in de toekomst plaatsvinden. Als gevolg werden de net-

onderhandelingen, maar ging het netwerken gestaag

werken afgelopen donderdag wederom goed ingezet,

door tijdens de afsluitende borrel. Met 111 succes-

uitgebreid en onderhouden. Naast het handelen werd

volle matches was ook deze editie van de Westfriese

er dus ook geïnvesteerd.

­Beursvloer weer de moeite waard. Zowel de deel­ nemers als de organisatie hebben bijgedragen

Ondersteuning

aan de unieke laagdrempelige sfeer die dit lokale

Om de onderhandelingen zo succesvol mogelijk te ma-

­evenement zo typeert. Foto’s van Theo Annes.

6


Matches

PROJECT

Kasten, stoelen, bureaus en ander inventaris

Westfriese Uitdaging

Betrokken bedrijf:

Rabobank West-Friesland Kasten, stoelen, bureaus en ander inventaris kreeg een nieuwe bestemming bij 45 verenigingen en stichtingen in de regio. Dit is overgebleven meubilair a ­ fkomstig van de Rabobank West-Friesland. De Rabobank had in haar opslag nog veel meubilair staan. Dat komt onder andere van gesloten kantoren. Deze spullen krijgen nu een tweede kans. Die behoefte is groot bij maatschappelijke organisaties. Mooi dat de Rabobank op deze manier een bijdrage kan leveren aan de ­maatschappij. Overtollig meubilair, apparatuur en materiaal van ­bedrijven kan nog prima een tweede leven krijgen bij stichtingen en verenigingen. Heeft u een aanbod, neem dan contact met ­ons op door een bericht te sturen naar info@westfrieseuitdaging.nl

PROJECT

Cadeaus voor STEC-WF Betrokken bedrijf:

WerkSaam en Tecmoteam Zoals u wellicht weet, heeft de Westfriese Uitdaging een Cadeautjesbank. Relatiegeschenken, winkeldochters en andere ‘geefbare’ producten worden door bedrijven beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties. Maatschappelijke organisaties stellen op hun beurt deze cadeaus weer beschikbaar aan cliënten of ­vrijwilligers. Voor speciale gelegenheden of gewoon als bedankje voor hun inzet. Stichting Entertainment en Cultuur Westfriesland (kortweg STEC-WF) las op de website van de ­Westfriese Uitdaging het aanbod van WerkSaam en Tecmoteam. WerkSaam bood een aantal kerstpakketten aan die zij over hadden. Tecmoteam had kunstboeken van de kunstenaars Boxie en Selwyn Senatori in de ­aanbieding. ‘Jonge hond’ en coördinator van de ­Cadeautjesbank Anne van Leeuwen koppelde STEC-WF aan de bedrijven. STEC-WF biedt deze cadeaus aan aan de ca. 100 vrijwilligers die actief zijn binnen de stichting en helpen bij de organisaties van evenementen als de Halloweenfair Westfriesland.

7


Gerealiseerde matches 2017 Omschrijving match 3 tenten voor de expedities van Karsten Tenten voor st. Award Opmeer Zand, tegels en een gaasmat (ca. 60 m2) voor de bodem van kapschuur Kinderboerderij de Hertenkamp van st. O.P.A. De Hussel Kunstboeken van Selwyn Senatore voor st. Entertainment & Cultuur W-F aangeboden door Tecmoteam Gesigneerde boeken van Boxie voor st. Entertainment & Cultuur W-F aangeboden door Tecmoteam Vergadertafel van Leekerweide naar st. Wings of Change Hogedruk reinigen terras Hospice Hoorn door Arie Schouten DNO Doen / Kamers met Kansen krijgt spullen voor kerststukjes van Noppes Opstellen akte recht van opstal aangeboden door Mantel en Overtoom notarissen aan Zonnecocoöperatie West-Friesland 14 stapelbare plastic kinderstoeltjes verhuizen van Vrijwilligerspunt naar Kinderopvang Linda 100 (kerst)pakketten van Werksaam naar vrijwilligers st. Entertainment & Cultuur WF Tandpasta en tandenborstels ontvangen van Procter & Gamble voor Kinderkledingbank Stedebroec Ontwerp nieuwe folder voor st. Dorpskerk Opperdoes verzorgd door Hageman Marketing en Golden Delicious IVN WF heeft in het Egboetje nu een toilet-septictank van Kees Vlaar welke geinstalleerd is door Aannemer J. Kuin Advies nieuwe website seniorenvereniging N-Koggenland door Ipsis Kantoormeubelen en -materialen van Rabobank voor: st. Rundvee Opmeer, Wereldwinkel Stedebroec, Kamers met Kansen Hoorn, Hauwert in Concert, De Schelp Hoorn, Stichting Rigdzin Opmeer, Participatiecentrum Baanbreker Hoorn, Maria Gilde Hoorn, ­Lifebuilders Hoorn, Dorpshuis De Nieuwe Haven Medemblik, st. Dancing Feet Medemblik, BVVU Medemblik, st. Sportwandelschool WF, Reddingsbrigade Enkhuizen, V.V Dindua Enkhuizen, RCO de Hoofdzaak Hoorn, ­Jongerencentrum Missing Medemblik, Wel Wonen Enkhuizen, kinderboerderij SKIK Drechterland, st. Omring, Bs De Pontonnier, Bs de Hoeksteen Enkhuizen, st. Merakel Stedebroec, Reddingsbrigade Notwin Hoorn, muziekschool de Vuurvogel Medemblik, Dagbesteding de Schakel Opmeer, Wijkcentrum De Schakel Opmeer, Montessorischool Enkhuizen, st. de Westerkerk Enkhuizen, SchuldHulpMaatje WF, st. Jeugd en jongeren Opmeer, ‘De oude Bakkerij’ Medemblik, Praktijkschool WF loc. Stedebroec, Protestantse Gemeente Opperdoes, Bs Het Kerspel Drechterland, JC Inventas Stede Broec, st. Rose of Peace Opmeer, Inloophuis Pisa Hoorn, Leekerweide, VVV Enkhuizen e.o., Zorgboerderij De Tulp Medemblik, KNRM Andijk 3 Beamers voor st. Op Roet van Rabobank WF Inrichten schooltuin Montessori De Flierefluiter. Onderhoud door Leekerweide: trottoirbanden en grond van fa. Heimans, vervoer door fa. Oud Sloop oud botenhuis IVN WF door Van der Bel Vernieuwen website Dorpskerk Opperdoes door expertbank Vrijwilligerspunt Educatief WOII Centrum Medemblik krijgt advies groenonderhoud van Oude rot Arie Schouten Webcam in vogel’opvang’loket Bonte Piet verzorgd en geïnstalleerd door Vitasys Overnachting en diner beschikbaar gesteld door Hotel Hoorn tbv Vrijwilligersprijs 2017 Stoelen voor de kantine van Jeugdwerk Obdam van Heddes Bouw Scanner voor st. Uitwisseling Stierstad van Noctiluca Consulting Diverse kantoormeubelen voor JOLO jongerenloket van AB Vakwerk Spullen Rabobank Molenwerf voor: RCO de Hoofdzaak, Regio Kraamzorg de Kogge Spierdijk, EHBO vereniging st. Jan Hoorn, Door Elkaar (MIOK) Zwaagdijk, RIBW ZWWF, Schuldhulpmaatje Westfriesland, Lifebuilders Kerk Hoorn Beamer van ToekomstGroep voor st. Historisch Hoogkarspel/Westwoud Meubilair Roele de Vries voor: Schuldhulpmaatje WF, Voedselbank WF, Stichting Goed voor Oud Hoorn 50 Ordners van Herling Strijdhorst voor SchuldHulpMaatje WF (bureau)Stoelen van Heddes Bouw voor RCO de Hoofdzaak, MAK Blokweer Blokker, Jeugdwerk Obdam, HSV Sport 1889 Zwaag, Inloopcentrum de Drie Tulpen Hoorn Ondersteuning organisatie beursvloer door Westfriese Uitdaging aan Vrijwilligerspunt Werven bedrijven beursvloer door Westfriese Uitdaging

Kijk voor onze laatste matches op westfrieseuitdaging.nl 8


Vrienden netwerk Vier jaar na de oprichting staat de Westfriese

Netwerk Westfriese Uitdaging

­Uitdaging bekend als hét platform voor maatschappelijke verbinding in West-Friesland. Verbindingen worden gelegd en krachten gebundeld waardoor er veel mooie matches zijn gerealiseerd. Nu het initiatief ‘De Westfriese Uitdaging’ zijn belang heeft bewezen, willen wij het breed voortzetten. Belangrijk daarbij is een degelijke financiering. De Westfriese ­Uitdaging is een non-profit organisatie. Zij maakt Maatschappelijk Betrokken Ondernemen mogelijk maar heeft geen eigen inkomsten. Daarom is zij afhankelijk van maatschappelijke bijdragen. Naast de gemeentelijke inbreng mobiliseren wij aansprekende Westfriese bedrijven die Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in West-Friesland willen onder­steunen én onze leefomgeving leefbaar willen houden. U bent vriend vanaf €1.500,- per jaar. Met deze ­ bijdrage stimuleert u het Maatschappelijk ­Betrokken Ondernemen in eigen regio. De tegenprestaties van de Westfriese Uitdaging ­bestaan uit: - U ontvangt een toolkit waarmee u uw (maatschap­ pelijke) betrokkenheid met de Westfriese Uitdaging kunt u ­ itdragen naar uw doelgroep - Vermelding in ons jaarverslag - Vermelding op de bedrijvenpagina op onze website

Pakt u, samen met ons, de handschoen op?

- U maakt deel uit van ons vriendennetwerk met eens per jaar een lunch met alle founders en ­vrienden, ­daarnaast is er een 2e netwerkmoment bij een ­betrokken bedrijf - Uitnodiging voor de Maatschappelijke beursvloer en vermelding ter plekke - Uitnodigingen voor informatie-­bijeenkomsten en ­evenementen

9


Partners Westfriese Uitdaging

Wethouder Bijman Wethouder Win Bijman van de gemeente Koggenland is blij dat er ook in Koggenland matches gemaakt zijn tussen het bedrijfsleven en de verenigingen. Het initiatief van de Westfriese Uitdaging om een platform te zijn voor maatschappelijke verbinding in de regio steunen we van harte. Er zijn hele mooie oplossingen te bedenken voor ­materialen en spullen waar de ene groep die niet meer nodig heeft en een andere groep die juist heel goed kan gebruiken. Het is duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en je wordt er ­gewoon blij van. Samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ­versterkt de leefbaarheid in onze ­dorpen. De schaal van West-Friesland waarop dit ­gebeurt is precies ­passend bij het doel. Ik hoop dan ook dat de Westfriese Uitdaging nog ­bekender wordt en dat er nog veel meer matches z­ ullen plaatsvinden. Veel succes! Win Bijman wethouder Koggenland

Regelmatig maak ik foto’s voor de Westfriese Uitdaging. Ik heb ruim 40 jaar lesgegeven in het voortgezet onderwijs. Na mijn pensioen heb ik de vakopleiding fotografie gevolgd. Ik geef nu cursussen fotografie aan mensen die beter willen leren omgaan met hun ­camera. Samen met 5 andere fotografen heb ik een fotostudio waar mensen portret­ foto’s kunnen laten maken. Eigenlijk vind ik alles wel leuk om te fotograferen, maar gaat mijn voorkeur vooral uit naar landschapsfotografie en stadsgezichten. Meer informatie is te vinden op www.jansiebring.nl. Jan Siebring Fotograaf

Matches tussen bedrijven en maatschappelijk ­betrokken organisaties leveren niet alleen stralende gezichten op, maar ook veel mooie verhalen. We zijn ­inmiddels partner van de Waterlandse, Westfriese, Zaanse, Schager, Helderse en Hollands Kroonse ­Uitdaging. Samen zorgen we ervoor dat er nog veel mooie verhalen worden geschreven. Ons motto is niet voor niets: bereik samen succes! Niels Ackermans Rodi Media

10


Martijn Zentveld (Mee/de Wering), Miranda Zwart (Vrijwilligerspunt), Michiel Pijl (gem. Drechterland), Renate van der Laan (WFU),

Adviescommissie

Ad Geerdink (Westfries Museum)

Een cruciaal onderdeel bij het opzetten van een

In tijden van veelal digitale communicatie blijkt de

­netwerk is het faciliteren van een contactmoment.

Westfriese Handdruk daarin nog steeds een waardevol

En daar ontstaat de inmiddels bewezen formule van de

middel. Deze evenementen laten zien dat we bereid zijn

Westfriese Uitdaging. Ik kan met trots vertellen dat ik

elkaar te vertrouwen, wat in deze

als ambassadeur er vanaf het begin bij ben geweest.

tijd als groot goed gezien mag

Ook ik heb de vruchtbare relaties tot bloei zien komen.

worden. Ik hoop daarom dat de

De verbindingen tussen maatschappelijke organisaties

Westfriese Uitdaging nog lange

en het bedrijfsleven laten de pracht en de diversiteit

tijd zal blijven uitnodigen

van onze regio zien. De Westfries is ondernemend en

en ­inspireren.

dat komt in dit geval goed uit. Daarnaast laten succesvolle evenementen als bijvoorbeeld de Westfriese

Joset Fit

Beursvloer zien hoeveel we voor elkaar over hebben.

Wethouder gemeente Medemblik

Vrijwilligerspunt; partner van de Westfriese Uitdaging Vrijwilligerspunt is de spin in het web van de West-

In 2017 organiseerde Vrijwilligerspunt de 8e Westfriese

friese Uitdaging. Sinds de oprichting van de Westfriese

Beursvloer en bundelde de krachten met de Westfriese

Uitdaging in 2014 zijn wij het eerste aanspreekpunt

Uitdaging voor een succesvol match- en netwerk­

voor maatschappelijke organisaties die een aanvraag

evenement waar 111 matches werden gesloten. Om

doen bij de Westfriese Uitdaging.

organisaties goed voor te bereiden op hun deelname, volgden zij een workshop waarbij de vraagstelling reëel

Wij gaan op zoek naar de ‘vraag achter de vraag’, soms

en duidelijk werd geformuleerd en de presentatie goed

blijkt namelijk dat een organisatie beter gebaat is bij

geoefend.

een doordacht advies, begeleiding van een expert of

NLdoet keert jaarlijks terug als landelijk evenement.

klinkende munt (fondsen of crowdfunding). In dat geval

Bedrijven, scholen en gemeenten zetten zich tijdens

verwijzen wij door naar de collega’s van Vrijwilligers-

deze dagen in maart in voor organisaties in hun omge-

punt. Past een vraag wel bij de Westfriese Uitdaging,

ving. Vrijwilligerspunt coördineert in West-Friesland de

dan wordt deze besproken in de matchgroep of

NLdoet-klussen.

­geplaatst in de spullenbank.

Tenslotte kunnen bedrijven zich ook bij ons melden

Een actieve rol is er ook binnen

voor een bedrijfsactiviteit met een maatschappelijk

de adviescommissie. Daarin

­karakter. Voor deze bedrijven zoekt Vrijwilligerspunt

­signaleren wij trends en ontwikkelingen die het bestuur van de Westfriese Uitdaging

klussen waarbij medewerkers de handen uit de ­mouwen kunnen steken om onze regio weer een stukje mooier te maken.

meeneemt in hun visie naar de toekomst.

Brigitta Posch Vrijwilligerspunt

11


Onze founders Het is goed om te zien dat de

Voor Vitasys betekent de Westfriese

Westfriese Uitdaging zich

Uitdaging de verbinding met de

ont­wikkelt in haar rol als

diverse maatschappelijke

maatschappelijk bindmiddel in onze West-Friese

organisaties in West-Friesland. Met het sociaal

gemeenschap. Heddes is trots op haar aandeel in deze

ondernemen zien wij direct de positieve impact op de

ontwikkeling, als een van de kartrekkers bij de oprichting

organisaties die wij ondersteunen, waardoor zij hun focus

en opbouw van de Westfriese Uitdaging. Niet alleen trots

op hun maatschappelijke missie kunnen leggen. Indirect

als founder, maar ook als ondernemer met specifieke

creëren wij een grotere betrokkenheid van ons personeel

hulp bij verzoeken van maatschappelijke organisaties.

bij de maatschappij en zien wij dat onze klanten anders

Het geeft een warm gevoel om met een klein gebaar de

(positiever) tegen Vitasys als onderneming kijken.

ontvanger een groot cadeau te geven.

André Hundman

Niels Doodeman Vanaf de start van de Westfriese De Westfriese Uitdaging helpt ambities

Uitdaging is Univé Hollands Noorden

waar te maken! Als c­ oöperatieve bank

betrokken als trotse founder. Wij zijn

leveren we graag een bijdrage aan een

regionaal betrokken en staan dichtbij onze leden en de

betere wereld. We parti­ciperen in de regio

maatschappij. Het is daarom voor ons logisch om de

door onze kennis beschikbaar te stellen, door onze

Westfriese Uitdaging te ondersteunen, omdat de

netwerken aan te boren, soms ook door financieel of

Uitdaging de samenwerking tussen maatschappelijke

materieel bij te springen. Daarom zijn we first founder van

organisaties en het bedrijfsleven stimuleert.

de Westfriese Uitdaging! Want participeren is geen

Als coöperatie geloven wij in het samen doen en zorgen

losstaand thema, maar is geworteld in ons dagelijks

we met elkaar voor een verbetering van de leefbaarheid

handelen. Zodat onze klanten iedere dag opnieuw ervaren

binnen onze regionale samenleving.

dat we maar één doel hebben: hen helpen hun ambities

Ronald Zeinstra

waar te maken. Tom van Roon

De Westfriese Uitdaging is voor BDO een prachtige kans om uiting te geven aan onze regionale betrokkenheid. Als dé accountant en adviseur van vele mooie Westfriese (familie)bedrijven, zijn wij samen met de ondernemer altijd op zoek naar mogelijkheden om beter, slimmer en innovatiever te werk te gaan. Voor de Westfriese Uitdaging combineren wij deze kennis en ervaring met ons brede zakelijke netwerk, om zo ook maatschappelijke organisaties nieuwe perspectieven te kunnen bieden. Caroline van der Woude

12


Matches

PROJECT

ICT-apparatuur

Westfriese Uitdaging

Betrokken bedrijf:

Stichting ICT vanaf Morgen De Westfriese Uitdaging ontvangt regelmatig aanvragen van maatschappelijke organisaties die verlegen zitten om ICT-apparatuur. Stichting ICT vanaf Morgen schiet te hulp. Samen met de Uitdaging wil zij zoveel mogelijk organisaties helpen aan de benodigde apparatuur. En dat het werkt blijkt; de eerste hulpvragen zijn al beantwoord met mooie spullen!

Aangename verrassing Het is een behoorlijke uitdaging om in alle ICT-behoeftes te voorzien. Het was daarom een aangename verrassing dat ik tijdens een netwerkbijeenkomst, Laurens Overtoom van Stichting ICT vanaf Morgen ontmoette. De stichting zamelt gebruikte ICT-apparatuur in en probeert die een tweede leven te geven. Is de apparatuur niet meer bruikbaar, dan voert de stichting deze milieuverantwoord af. In de stichting werken, naast vrijwilligers, vooral mensen met een beperking die via ­re-integratie hun weg naar betaald werk proberen te vinden. Dé ideale partner dus! Gelukkig dacht Laurens er net zo over. We hebben meteen de handen ineen geslagen.’

Meer weten of ICT-apparatuur doneren? Heeft u thuis of in uw bedrijf nog oude ICT-apparatuur staan die u niet meer gebruikt? Gun het een tweede leven en doneer het aan stichting ICT vanaf Morgen! ictvanafmorgen.nl

PROJECT

Een nieuwe brochure Betrokken bedrijf:

The Golden Delicious en Hageman Marketing & Communicatie Stichting Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp ­benaderde de Westfriese Uitdaging met de vraag of zij met spoed een bedrijf wisten die kon helpen met het maken van een nieuwe brochure. ‘Jonge Hond’ Annemieke Hageman (Hageman Marketing & Communicatie) heeft het project opgepakt en heeft de ­teksten voor de brochure zo herschreven dat het meer

van deze tijd is. Vormgever Frank Puts (The Golden ­Delicious uit Hoorn) heeft de brochure daarna in een nieuw eigentijds jasje gestoken. Vervolgens heeft A ­ nnemieke uitgezocht waar de brochures het ­voordeligst gedrukt konden worden en dit geregeld. Voor Frank en Annemieke een paar ­uurtjes werk en ­Stichting ­Dorpskerk Opperdoes en Almersdorp is enorm geholpen!

13


Organogram BESTUUR

OPERATIONEEL TEAM

Tom van Roon

Rabobank West-Friesland

Manager

Renate van der Laan Brigitta Posch

Piet Mol Ondernemer Caroline vd Woude

BDO

Coördinatie

Ronald Zeinstra

Univé Hollands Noorden

Projecten Vrijwilligerspunt

André Hundman Vitasys

ADVIESGROEP Joset Fit

Gemeente Medemblik

Miranda Zwart

Vrijwilligerspunt

Ad Geerdink

Westfries Museum

Martijn Zentveld

Regiomanager WF Mee/De Wering

Michiel Pijl

Burgemeester Drechterland

MATCHGROEP

FOUNDERS

Oude Rot

Martin Hoiting

Rabobank West-Friesland

Oude Rot

Jos Schipper

Schipper Kozijnen

Univé Hollands Noorden

Oude Rot

Jos Bootsma

Sign Company

Vitasys

Oude Rot

Arie Schouten

LTO Noord

Heddes Bouw & Ontwikkeling

Jonge Hond

Johan Bakker

Rabobank West-Friesland

BDO

Jonge Hond

Joost Spil

BDO

De 7 Westfriese Gemeenten

Jonge Hond

Ronald Koenen

WerkSaam

Jonge Hond

Anton Vos

Vitasys

Jonge Hond

Annemieke Hageman Hageman Marketing & Communicatie

Jonge hond

Anne van Leeuwen

WerkSaam

Jonge hond

Jolijn Herling

Herling Strijdhorst

PR-GROEP Alex Gitzels

Westfriesland Media

Annemieke

Hageman Marketing &

Hageman Communicatie Amber Swier Grafisch vormgever & tekstschrijver

ONDERSTEUNERS Hosting Puik Jaarverslag

Joost Spil

BDO West-Friesland

Mediapartner

Alex Gitzels

Westfriesland Media

Rodi Media

Fotografie

Jan Siebring

Guillaume Groen Gras Fotografie

Redacteur

Jan Mol

Jan Siebring Fotografie Jan Mol Productions

VRIENDEN Abovo Media, Appel Beton, Berend Botje, Klaver Giant Groep, Pop Vriend Seeds, Social Blue, ToekomstGroep, Van der Laan, Hotel Hoorn/ Van der Valk, Van Overbeek, Rinkel & Smit, Autobedrijf Peter Ursem

14


Slotwoord Bouw jij ook mee aan een mooier West-Friesland?

Renate van der Laan

Wat hebben we afgelopen jaren veel bereikt! Vele

We hebben 3 pijlers benoemd: we

handen maken licht werk, dat is zeker op dit resultaat

gaan ons netwerk uitbreiden, meer

van toepassing. Want zoveel bedrijven en zzp’ers

uitdagingen oppakken en onze

droegen hun steentje bij door wat voor hen dagelijkse

zichtbaarheid vergroten. Goh… daar zit

kost is, te delen met een vereniging of stichting.

best veel ambitie in zo’n korte zin. Maar

Diverse maatschappelijke organisaties plukten

gelukkig zijn we een netwerk en gaan we

hiervan de vruchten en daar doen we het allemaal toch

met elkaar de schouders eronder zetten.

voor. Dit mooie resultaat van afgelopen jaren schept natuurlijk ook meteen verwachtingen. Wat zijn onze

We gaan onze ‘vriendenkring’ uitbreiden, dit

wensen voor de komende periode?

gaan we met elkaar doen. Daarvoor hopen we natuurlijk op nog meer enthousiaste Westfriese ondernemers die hun betrokkenheid tonen door een stukje van hun corebusiness met de Westfriese samenleving te delen. Samen met alle ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties die al aangehaakt zijn gaan we deze ambitie realiseren. Want samen bouwen we aan een nog mooier West-Friesland! Heb je ook zin om mee te bouwen, dan kom ik graag met jou in contact! Renate van der Laan Manager Westfriese Uitdaging

CONTACTGEGEVENS Contactpersoon: Renate van der Laan, Manager Westfriese Uitdaging E-mail:

info@westfrieseuitdaging.nl

Website:

Westfrieseuitdaging.nl

15


- MOGELIJK GEMAAKT DOOR -

W W W.WESTFRIESEUITDAGING.NL

Profile for Rodi Media

Jaarverslag Westfriese Uitdaging 2017  

Jaarverslag Westfriese Uitdaging 2017  

Profile for rodimedia

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded