Page 1

ALMERE

BIJLAGE ALMERE DEZE WEEK EDITIE JANUARI 2018

IN DEZE BIJLAGE HELP, HOE VIND IK EEN GOEDE SCHOOL? PAGINA 27 KLIMAAT IN DE KLAS BEÏNVLOEDT LEERPRESTATIES PAGINA 27 ‘PLOFKLAS’ WOORD VAN HET JAAR PAGINA 29

LEERT STUDEERT


ALMERE LEERT ALMERE sTudEERT

PO-front beraamt vervolgacties voor 2018 ALMERE - Na twee onderwijsstakingen hebben de partijen van het PO-front opnieuw een gesprek gehad met minister Arie Slob (Onderwijs). Ondertussen overlegt de PO-Raad met de andere partijen in het PO-front hoe ze in 2018 invulling gaan geven aan vervolgacties om de noodzaak van meer investeringen in de sector te blijven benadrukken. Hoewel de gesprekken met minister Slob in een prettige sfeer verlopen, zegt hij geen ruimte te zien voor meer salaris voor het primair onderwijs. De minister heeft wel aan het PO-front gevraagd om een plan te maken voor de middelen die de komende jaren beschikbaar zijn om de werkdruk te verminderen en de aantrek-

kelijkheid van het beroep te vergroten.

Lerarentekort Door het oplopende lerarentekort komt het onderwijs steeds meer in gevaar. Hiervoor moeten de arbeidsvoorwaarden in de sector verbeteren. Het POfront blijft daarom zeggen dat

er voor het primair onderwijs een structurele investering van 1,4 miljard euro nodig is voor een eerlijker salaris en lagere werkdruk. Als de opstelling van het kabinet op dit gebied niet verandert, dan wil het PO-front eind januari de acties hervatten. (Foto: Shutterstock)

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ALMERE - Alle peuterspeelzalen zijn per 1 januari 2018 kinderdagverblijven geworden. Voor ouders met een kind op de peuterspeelzaal betekent dit dat zij mogelijk recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Peuterspeelzalen moeten voortaan aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de kinderopvang. De PO-Raad vindt harmonisatie van het stelsel op zichzelf positief, maar vindt dat de nieuwe

. MB O CO LLE GE ALM ER E MB O CO LLE GE PO OR T

KOM NAAR DE OPEN DAG VAN HET ROC VAN FLEVOLAND

wet nog onvoldoende een einde maakt aan de versnippering in het voorschoolse stelsel. Wat de PO-Raad betreft zouden รกlle kinderen vanaf hun geboorte toegang moeten krijgen tot een voorschoolse voorziening voor minimaal 16 uur in de week. Alleen zo kunnen scholen en voorschoolse partners optimaal samenwerken aan een doorgaande lijn en gelijke kansen bieden aan ieder kind. Bron: PO Raad.


ALMERE LEERT ALMERE sTudEERT

Help, hoe vind ik een goede school?

Klimaat in de klas beïnvloedt leerprestaties

ALMERE - Op de site www.scholenopdekaart.nl kunnen ouders veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen in Almere vinden en er kunnen ook scholen met elkaar vergeleken worden. Op de site is er direct door te klikken naar Almere. Of de ouder nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als een professional benieuwd is hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in de omgeving, voor iedereen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten. Er staat verder informatie over de tevredenheid van leerlingen of Cito-scores. De site zegt het meest complete beeld van scholen in de buurt te kunnen geven. Op Scholen op de kaart presenteren scholen zichzelf. Dit doen ze door toelichtingen te schrijven bij betrouwbare gegevens afkomstig van erkende partijen als DUO en de Inspec-

tie van het Onderwijs, én door zelf unieke informatie toe te voegen. Bijvoorbeeld over wat de school uniek maakt en wat leerlingen en ouders van de school vinden.

Cijfer 8,2 Basisschoolleerlingen zijn landelijk gezien tevreden over hun school en geven die dan ook gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer. Dat blijkt uit cijfers op scholenopdekaart.nl waar alle zevenduizend scholen in het primair onderwijs deze gegevens delen. Rankinglijstjes “Het wordt voor scholen steeds belangrijker om zich te laten

zien, om hun verhaal te vertellen en hierover met ouders te communiceren’’, zegt Anko van Hoepen vicevoorzitter van de PO-Raad. “Dat kan met scholenopdekaart.nl op een laagdrempelige manier.” Scholen kunnen bijvoorbeeld een toelichting geven op de eindtoetsresultaten. Op die manier kunnen ze tegenwicht bieden tegen de ‘rankinglijstjes’ die sommige media maken op basis van de kale eindtoetscijfers, zoals onlangs weer gebeurde. Scholen op de kaart wordt gemaakt door de PO-Raad en VO-raad in samenwerking met Kennisnet. (Foto: Shutterstock)

ALMERE – Met 35 leerlingen in een te kleine klas. Ramen die op een kiertje kunnen. En de deur die dicht moet blijven vanwege het lawaai op de gang. En buiten is het 25 graden. Met als gevolg dat het in het lokaal niet meer zo fris ruikt. Iedere leerkracht kent deze situatie. De Maastricht University onderzoekt met sensoren in 300 Limburgse klaslokalen welke invloed het binnenklimaat heeft op de leerprestaties van kinderen, zo meldt het Algemeen Dagblad op 27 december. De PO-Raad houdt de onderzoeksresultaten nauwlettend in de gaten.

Het gros van de schoolgebouwen kampt met een slecht binnenklimaat, stelt de PORaad. “We weten van Deens onderzoek dat de leerprestaties met ruim 20 procent kunnen verbeteren bij een goed binnenklimaat’’, reageert de woordvoerder van de PO-Raad in de krant AD. ,,We juichen een dergelijk onderzoek dus zeer toe, omdat het ons helpt de discussie te voeren over modernisering van schoolgebouwen en goed onderwijs.’’

CO2 De onderzoekers meten onder meer de hoeveelheid CO2, wat er gebeurt als de ramen opengaan en wat een modern

ventilatiesysteem doet. Die cijfers leggen de onderzoekers naast de citoscores van zo’n 8.000 leerlingen in die bewuste lokalen. De komende vier jaar volgen ze de resultaten, zodat ze kunnen zien in hoeverre die beter worden in een frisse klas. De onderzoekers houden overal rekening mee: als er kinderen ziek zijn zitten er minder in een lokaal, bij de gymles zitten de leerlingen minder lang in de klas, het klimaat is ‘s zomers anders dan ‘s winters, en er zijn oude en nieuwe schoolgebouwen. (Foto: Shutterstock)

Bron PO-Raad

l n . e r e m l A n i l Kies je schoo Open Dagen

Aeres VMBO Almere

9 februari 2018 van 18.00 tot 21 .00 uur 10 februari 2018 van 10.00 tot 13 .00 uur

Arte College

Open Dag

woensdag 17 januari 201 8 van 17.00 tot 20.00 uur. Vrije inloop

Oostenrijkstraat 2, 036 - 767 07 00 www.artecollege.nl

Heliumweg 1, 088 - 020 54 00 www.aeresvmbo -almere.nl

Montessori Lyceum Flevoland

Open Dag

8 woensdag 31 januari 201 uur van 16.00 tot 19.00

Open Dag

22 60

Buitenhout College

zaterdag 3 februari 2018 van 10.00 tot 13.00 uur

Meeloopmiddag

8 woensdag 17 januari 201 van 13.30 tot 16.15 uur aanmelden via de website 16 00 Ambonstraat 2, 036 - 549 www.buitenhoutcollege.nl

Oostvaarders College Open Avond

Park Lyceum

zaterdag 3 februari 2018 van 10.00 tot 13.00 uur

woensdag 7 februari 2018 van 18.30 tot 21.00 uur

Proeflesmiddag

Expeditiemiddagen

woensdag 14 februari 201 8 van 14.30 tot 16.30 uur inschrijven via de website A. Boekenweg 3, 036 - 5492 492 www.ovc.nl

Ambonstraat 5, 036 - 549 www.mlfalmere.nl

Open Dag

woensdag 31 januari 2018 aanvang 14.30 uur (tot 16.30 uur) inschrijven via de website

4, 036 - 523 81 08 Praktijk Buñuellaan www.parklyceum.nl Onderwijs Open Dagen OPDCAlmere 2 Tom Poesstraat 8 Almere maandag 19 februari 201

Koningsbeltstraat 4 8 dinsdag 20 februari 201 J.S. Bachweg 7 8 donderdag 22 februari 201 Alle locaties: van 19.30 - 21.30 uur 81 41 JS Bachweg 7, 036 - 533 - 533 61 94 Koningsbeltstraat 4, 036 549 41 50 Tom Poesstraat 2, 036 www.proalmere.nl

Open Dag

8 donderdag 22 februari 201 en uur 00 17. van 15.00 tot van 19.00 tot 21.00 uur

74 56 Discuslaan 3, 036 - 532 www.opdc-almere.nl

Open Dag

Helen Parkhurst

De Meergronden

Echnaton

Zaterdag 20 januari 2018 Van 10.00 tot 14.30 u ur

Open Dag

vrijdag 26 januari 201 8, aanvang 1 8.00 uur

English aft ernoon

woensdag 7 februari 2018 14.30 uur, voor groep 7 en 8 inschrijven via de web site Marktgrac ht 65, 036 - 547 27 27 www.meerg ronden.nl

Open Avond

school voor havo en mavo

ri 2018 woensdag 14 februa r uu .00 20 tot .00 van 17

n Expeditiemiddage2018 ri woensdag 31 janua r uu .30 14 g an aanv (tot 16.30 uur) bsite inschrijven via de we

- 845 23 Slowakijehof 1, 036 www.bakenpoort.nl

00

Stad College

Open Dag

zaterdag 17 fe bruari 2018 van 10.00 tot 14 .00 uur

Expeditiemidda

ge

n woensdag 31 ja nuari 2018 aanvang 14.30 uur (tot 16.30 uur) inschrijven via de website Rooseveltweg 5, 036 - 530 72 07 www.stadcolle ge.nl

Aventurijn Informatie

Op dinsdag 13 maart 2018 ontvangen we nieuwe leerling en tijdens de open ochtend. Marathonlaan 13, 036 - 549 19 18 aventurijn.alme re-speciaal.nl

Locaties:

Lierstraat Operetteweg Paul Kleestraat Radioweg

8 donderdag 25 januari 201 van 19.00 tot 21.00 uur zaterdag 27 januari 2018 van 10.00 tot 12.30 uur Bongerdstraat 1, 036 - 535 www.helenpark.nl

Zwolleweg 1, 036 - 53 3 12 20 www.echn aton.nl

Poort

Open Dagen

Open Dag

70 00

Trinitas Gymnasium 8

zaterdag 17 februari 201 van 10.00 tot 13.30 uur

Expeditiemiddagen

8

woensdag 31 januari 201 aanvang 14.30 uur (tot 16.30 uur) inschrijven via de website

6, 036 - 845 24 00 Sas van Gentlaan ium.nl www.trinitasgymnas

Nautilus College

Informatie

U kunt zich telefonisch e opgeven voor de divers informatiemiddagen. - 536 82 33 Lierstraat 17, 036 nautilus.eduvier.nl

Ga naar www.kiesjeschoolinalmere.nl en kom alles te weten over het voortgezet onderwijs!


kies je toekomst tijdens de

TOP keuzedag!

Open Huis | 25 januari 2018 Meer dan 50 mbo-opleidingen 16.00 - 20.00 uur | Amsterdam & Almere roctop.nl/open-huis


ALMERE LEERT ALMERE sTudEERT

Aanmeldingsperiode Excellente Scholen 2018 ingegaan

‘Plofklas’ woord van het jaar

Excellente School te ontvangen moet het excellentieprofiel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Positieve energie Aan het traject Excellente Scholen meedoen maakt scholen enthousiast en geeft energie. Scholen zijn trots op zichzelf en leren veel. Ook van elkaar. Voor bestuur, schoolleiding, leraren, leerlingen en ouders is het predicaat een groot compliment voor hun inzet. Bovendien stimuleert het om het onderwijs verder te verbeteren.

ALMERE - Scholen kunnen zich tot en met donderdag 1 februari 2018 aanmelden om in aanmerking te komen voor het predicaat Exellente School 2018. De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel. Elke school die wil deelnemen, levert een beschrijving van het excellentieprofiel aan. Het formulier voor de beschrijving van het excellentieprofiel staat open in het Internet Schooldossier (ISD). Meer informatie en de aanmeldingsprocedure staat op de excellentescholen.nl.

Op maandagochtend 22 januari 2018 vindt de uitreiking van de predicaten Excellente School 2017 plaats. De uitslag daarvan is te vinden op excellentescholen.nl.

Excellentieprofiel Scholen onderscheiden zich van elkaar door hun excellentieprofiel. Dit kan bijvoorbeeld

een innovatief onderwijsaanbod zijn, gericht op techniek of burgerschap. Of een onderscheidende aanpak bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen kunnen op veel verschillende manieren excellent zijn. Daarom geven scholen bij het aanmelden zelf aan waar ze excellent in zijn. Om het predicaat

Onafhankelijke jury De inspectie organiseert het traject Excellente Scholen. Scholen in het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen zich in het voorjaar aanmelden. Daarna volgt onderzoek. Een onafhankelijke jury beoordeelt de excellentieprofielen. De uitreiking van de predicaten vindt aan het begin van het daaropvolgende jaar plaats. De eerstvolgende uitreiking is in januari 2018. Opvallend is dat Flevoland een blinde vlek is op site met de kaart met excellente scholen. Er zijn in Flevoland, dus ook in Almere, geen scholen met het predicaat excellent.

ALMERE - De propvolle ‘plofklas’ is door mensen die deelnamen aan de verkiezing van het woord van het jaar van het genootschap Onze Taal en de NTR het woord van het jaar 2017 geworden. De keuze voor het – buiten het onderwijs - onbekende woord wekte verbazing. “Het was voor ons ook een verrassing dat dit een winnend woord was”, zegt directeur Vibeke Roeper van Onze Taal. “We hebben natuurlijk veel onderwijsmensen in de achterban, daar is het wel een ding. En de verkiezing was in de tijd van de onderwijsdemonstraties, misschien dat dat heeft meegespeeld.” Plofklas kreeg een ongekend hoog percentage van de stemmen: 66. Op num-

mer twee en drie eindigden nepnieuws (13 procent) en genderneutraal (7 procent). Het komt zelden voor dat een Woord van het Jaar met dergelijke cijfers wint. Brexit haalde vorig jaar 29 procent van de stemmen, rampvlucht had in 2015 voldoende aan 16 procent om te winnen. Plofkip kreeg in 2011 44 procent van de stemmen. (Foto: Shutterstock)

(Foto: Shutterstock)

De juiste middelbare school kiezen. Dat is best een lastige opgave. Welke school haalt het maximale uit het talent van uw kind? En waar voelt uw kind zich thuis? Om de keuze makkelijker te maken

Bezoek de open dagen

hebben de acht middelbare scholen van de Almeerse

Almeerse Scholen Groep

Scholen Groep samen

Ontdek de school voor jouw talent ontdekdebesteschool.nl

ontdekdebesteschool.nl gemaakt. Daar vindt u filmpjes en verhalen van leerlingen en docenten en kunt u zich aanmelden voor de open dagen.


Gegarandeerd plek! Ontdek onze expeditiemiddag en open dag

www.bakenpoort.nl

De beste worden die je kunt zijn

EXPEDITIEMIDDAG » Technology

» ICT & design

» Care & services

EXPEDITIEMIDDAG

WOE 31 JANUARI 2018 van 14.30 tot 16.30 uur (voor leerlingen, aanmelden via de website)

WOE 31 JAN 2018 DO 1 DEC 2016

van 14.30 tot 16.30 uur aanvang 19.30 (tot 21.30 uur) (aanmelden via de website)

OPEN DAG

WOE 14 FEB 2018

OPEN DAG

van 17.00 tot 20.00 uur

ZAT 17 FEBRUARI 2018 van 10.00 tot 14.00 uur (voor ouders en leerlingen)

www.stadcollege.nl

Rooseveltweg 5, Almere

Een stevige basis voor een mooie toekomst

www.bakenpoort.nl

Waar slim zijn heel gewoon is

EXPEDITIEMIDDAG

EXPEDITIEMIDDAG

WOE 31 JAN 2018 DO 1 DEC 2016

WOE 31 JAN 2018 DO 1 DEC 2016

OPEN DAG

OPEN DAG

van 18.30 tot 21.00 uur

van 10.00 tot 13.30 uur

van 14.30 tot 16.30 uur aanvang 19.30 (tot 21.30 uur) (aanmelden via de website)

WOE 7 FEB 2018

www.parklyceum.nl Het Baken_combinatiead+red_AV_265x395_wk2-2018_HR.indd 1

van 14.30 tot 16.30 uur aanvang 19.30 (tot 21.30 uur) (aanmelden via de website)

ZAT 17 FEB 2018

www.trinitasgymnasium.nl 20-12-2017 18:04:38


Makkelijker leren in een nieuwe omgeving Een week in een andere cultuur, zonder heimwee! Poort, school voor havo en mavo is een school die leerlingen wil uitdagen om het beste uit zich zelf te halen. David Woldamariam (12), eerstejaars en lid van de leerlingenraad, vertelt over digitaal leren en het nieuwe schoolgebouw.

Bijzonder aan de school is de tweejarige mavo/havo-brugklas: “er wordt lesgegeven op havo-niveau,” vertelt David, “na deze twee jaar is het duidelijk welke richting bij je past.” David zit pas in het eerste jaar, maar voor hem ligt de keuze vrijwel al vast: “het wordt havo en daarna waarschijnlijk vwo, ik wil graag dokter worden.”

ken mogen we digitaal werken.” Zo maakt de school ook gebruik van ‘Itslearning’, een online platform voor de leerlingen. “Via het platform kunnen we ook vragen stellen aan docenten buiten schooltijd om, dat is handig als je nog vragen hebt over de lesstof.”

naast het Topsportcentrum” vertelt David vol enthousiasme terwijl hij de bouwplannen op papier laat zien. “Het nieuwe gebouw krijgt veel lokalen, twee traphuizen en een grote aula. Ook komt er een heel vet sciencelab, waar we proeven kunnen doen.”

Momenteel is de school gevestigd in een tijdelijk gebouw, maar begin 2019 is het nieuwe gebouw in het Olympiakwartier naar verwachting klaar. “Het wordt een driehoekig gebouw met twee verdiepingen,

David mag samen met andere klassenvertegenwoordigers meedenken over de inrichting van het nieuwe schoolgebouw: “we zijn erg benieuwd naar het resultaat!”

Poort, school voor havo en mavo biedt persoonlijke aandacht voor iedere leerling. “Het is een kleinschalige school, iedereen kent elkaar.” Ook wordt er drie keer in de week gestart met een mentorkwartier waarin de leerlingen persoonlijke zaken mogen bespreken en het nieuws of actuele filmpjes bekijken. Op de school wordt veel gewerkt met digitale lesmethodes. “Ik werk vaak met een laptop,” zegt David, “bij sommige vakken gebruiken we een schrift, maar bij de meeste vak-

Je boeken vergeten? Dat is geen excuus meer! Het digitale tijdperk breidt zich steeds meer uit: ook het onderwijs ontkomt er niet aan. Stad College werkt met digitale lesmethodes voor vmboleerlingen. Eerstejaars Suzie van Hardeveld (13) en Mick Ubacht (13) zijn dit jaar niet gestart met boeken, maar met een iPad. “We hebben eigenlijk alleen nog schriftjes,” zegt Suzie. In plaats van meerdere theorie- en werkboeken per vak gebruiken de vmbo-leerlingen van Stad College één apparaat dat alle benodigde lesstof bevat. “Het maakt het leren veel leuker, plus de docent kan makkelijker en sneller opdrachten nakijken.” Maar komen leerlingen met deze digitale lesmethode niet in de verleiding om op internet te surfen of spelletjes te doen? “Daar hebben ze een goed systeem voor,” lacht Suzie, “de iPads zijn onderling met elkaar verbonden via Wi-Fi. Als we een spelletje spelen, ziet de docent dat meteen.”

Niet alleen de lesstof wordt digitaal aangeboden. Ook krijgen de leerlingen van Stad College de vrijheid om zelf online hun weekrooster in te plannen. “De eerste drie weken kregen we een vast rooster en daarna mochten we dit zelf gaan roosteren,” vertelt Mick. De website ‘SOMtoday’ (Samen Slimmer Onderwijs) geeft leerlingen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor lessen. Vereiste is wel dat de leerlingen ieder vak minimaal één keer per week moeten volgen. De leerlingen hebben een vaste klas waar ze algemene vakken zoals wiskunde, gym en de talen volgen. De overige uren zijn voor hun eigen rekening. “Meestal kijken we of we achterlopen met een vak en dan plannen we extra lessen in,” zegt Suzie. De lessen zijn over het algemeen niet meer klassikaal: “je werkt vooral zelfstandig op je iPad en vraagt hulp van de docent als je dat nodig hebt.”

‘Een nieuwe cultuur beleven en internationale vrienden maken’, dat was de opdracht voor enkele derdejaars vwo-leerlingen van Park Lyceum afgelopen november. Zo ook Noëlle Viljevac (15) en Othman Chouchou (14), twee geselecteerde leerlingen voor de uitwisseling met Italië.

we hebben veel moeten vertalen. En ze geven maar één of twee kussen in plaats van drie! Dat was wel even wennen.”

Het Europese project ‘Something 4 Nothing’ organiseert jaarlijks een uitwisselingsproject voor 3vwo-leerlingen uit Denemarken, Duitsland, Italië en Nederland. Na het selecteren van deze leerlingen vertrokken zij half november naar Sicilië. Het was voor Noëlle en Othman de eerste reis zonder hun ouders. Maar heimwee, dat hadden ze niet!

De leerlingen van Park Lyceum logeerden bij de Italiaanse leerlingen die deelnamen aan het uitwisselingsproject en zij gingen met hen naar school. Samen voerden zij in groepen verschillende projecten uit voor Italiaanse organisaties. Zo moesten zij oplossingen bedenken om de organisaties in contact te laten komen met jongeren en zo hun bereik te vergroten. “Je leert samen te werken met leerlingen met een andere mentaliteit, dat is goed voor je Engels én je algehele ontwikkeling,” vertelt Othman.

“Een week in een andere cultuur is echt tof, de mensen waren zo vriendelijk en gul. Niet te vergelijken met hier in Nederland,” volgens Othman. Hij en zijn klasgenote Noëlle verbleven ieder bij een gastgezin. De communicatie was soms wel een ‘struggle’ volgens Noëlle: “ze konden niet goed Engels, dus

In mei komen de Italiaanse leerlingen in Nederland op bezoek en starten zij nieuwe projecten met de vwo-leerlingen van Park Lyceum, dit keer in opdracht van Nederlandse organisaties. “We weten nog niet precies welke organisaties dat worden,” zegt Noëlle, “maar we hebben er wel heel veel zin in!”

stichting voor interconfessioneel onderwijs

www.hetbaken.nl

Gegarandeerd plek! Goud winnen in de wedstrijd met jezelf “Het is geen wedstrijd met winnaars en verliezers, het enige wat je wint is respect voor jezelf.” Floor Huigen (18), zesdejaars vwo-leerling van Trinitas Gymnasium in Almere, nam deel aan de International Award. De bronzen en zilveren medaille zijn al binnen, aankomend jaar gaat ze voor goud. De International Award is een organisatie die op wereldwijd niveau jongeren tussen de 14 en 24 jaar wil bereiken. Deze organisatie richt zich op drie verschillende gebieden: sport, talent en maatschappelijke betrokkenheid. “Ze willen jongeren stimuleren om meer uit zichzelf te halen en aan zichzelf te werken.” De deelname aan de International Award is vrijwillig, Trinitas Gymnasium biedt deze uitgaging aan. “Je stelt voor ieder gebied je eigen doelen vast,” vertelt Floor, “dit kan van alles zijn, zolang het je maar uitdaagt.” Deelnemers werken minimaal één uur per week aan de gestelde doelen. Om de bronzen medaille te halen werken de deelnemers drie maanden aan deze doelen, zes maanden voor het behalen van zilver en goud

bereiken de deelnemers na één jaar inspanning. Floor heeft inmiddels de bronzen én zilveren medaille in bezit, maar de gouden medaille is in zicht. “Ik wil een marathon gaan lopen,” vertelt ze in volle overtuiging, “ik denk de marathon van Rotterdam.” Maar het behalen van de gestelde doelen is slechts een deel van de uitdaging. “Na het behalen van je doelen moet je met een groep op expeditie, met een rugzak op je

rug door de wildernis. Per medaille wordt deze uitdaging steeds pittiger.” Zo moest Floor voor haar bronzen medaille 24 kilometer lopen binnen twee dagen in de Ardennen. Eind 2018 wil Floor haar gouden en laatste medaille ook binnen halen: “ik zal nog wel goed moeten trainen,” lacht ze, “en daarna? Dan ben ik weer een hele ervaring rijker.”

Almere Leert Almere Studeert  

Bijlage van Almere DEZE WEEK.

Almere Leert Almere Studeert  

Bijlage van Almere DEZE WEEK.